Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ"

Transkript

1 Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

2 KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová

3 KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Jednooborová Dvouoborová DOKTORSKÝ STUDIJNÍ Biologie PROGRAM

4 Genetika v bakalářském studiu program Experimentální název Molekulární a genetika Molekulární Roč./ semestr 1/ZS př. /cv. /s. kredity 2/3/0 8 2/2/0 6 ukonče ní Genetika 2/LS 2/2/0 5 Systematická Molekulární a genetika 2 /ZS 2/3/0 8 Aplikovaná Molekulární a genetika 2 /ZS 2/3/0 8 Dvouoborová Molekulární a genetika 2 /ZS 2/2/0 5

5 Molekulární a genetika v Bc. ANOTACE předmětu Cílem předmětu je, aby student získal nezbytné poznatky týkající se molekulárního základu živé hmoty, podstaty jednoty a diferenciace živé hmoty. Osvojil si základní zákonitosti dědičnosti a proměnlivosti. Naučil se správně užívat pojmový aparát oboru, byl připraven aplikovat získané vědomosti v širokém okruhu biologických jevů a byl schopen pochopit a kvalifikovaně interpretovat nové poznatky oboru. Důraz je kladen na osvojení si poznatků v obecné rovině a pochopení vývoje a perspektiv molekulární a genetiky. PROGRAM 1. Segregace a kombinace vloh. 2. Genové interakce. 3. Vazba vloh. 4. Dědičnost a pohlaví. 5. Úvod do populační genetiky. 6. Polygeny, genetika kvantitativních znaků. 7. Biogenní prvky, typy buněk, rozdíly ve struktuře prokaryotických a eukaryotických b. 8. Struktura proteinů, nukleových kyselin. 9. Replikace DNA. 10. Exprese genů (transkripce). 11. Exprese genů II (translace). 12. Buněčný cyklus, mitóza, meióza, apoptóza.

6 Genetika v magisterském studiu program název Roč./ semestr př. /cv. /s. kredity ukončení Experimentální Systematická Genotoxikologie Vývojová genetika Cytogenetika Genetika mikroorganismů Struktura nukleových kyselin Aplikovaná genetika Pokročilé metody v molek.bi Základy gen. inženýrství Molekulární Genetika 1/ZS 1/ZS 2/ZS 2/LS 2/LS 2/2/0 2/0/0 1/1/0 2/1/0 3/0/0 2/0/2 1/4/0 2/0/1 2/2/0 2/2/ ZP ZP ZP ZP Dvouoborová Molekulární Genetika 2/2/0 2/2/0 5 6

7 Genetika v Nmgr. (Exper. Bi v Bc.) ANOTACE předmětu Předmět navazuje na znalosti z obecné. Prohlubuje poznatky o dědičnosti a proměnlivosti. Na různých úrovních objasňuje příčiny a důsledky dědičných změn. Pozornost je věnována vzniku a významu polymorfismu v populacích, objasnění polygenní dědičnosti, dědičnosti ve vazbě na pohlaví, příčinám a důsledkům mutageneze a karcinogeneze. Uvádí do problematiky genetiky bakterií a virů, charakterizuje zvláštnosti genetiky rostlin, živočichů a člověka. Učí studenty chápat poznatky v interdisciplinárních souvislostech. PROGRAM 1. Úvod. Polymorfismus. Biometrika v genetice. 2. Genetické mapování I, metody a perspektivy využití poznatků v biologických oborech. 3. Dědičnost a pohlaví. 4. Úvod do lékařské genetiky a genetického poradenství. 5. Mutageneze I - podstata mutačních změn, jejich typy a důsledky. 6. Mutageneze II ; Imprinting genů a dynamické mutace. 7. Polygenní a multifaktoriální dědičnost. 8. Analýza faktorů působících na dědičnost v populacích I. 9. Analýza faktorů působících na dědičnost v populacích II. 10. Základy imunogenetiky.

8 Molekulární genetika v Nmgr. (Exper. Bi v Bc.) ANOTACE předmětu Předmět navazuje na molekulárně-biologickou část předmětu "Obecná " v bakalářském studiu. Zaměřuje se na rozšíření vědomostí studentů o další molekulární mechanismy hrající roli v biologické evoluci a vzniku genetické rozmanitosti. Cílem je, aby si student rozšířil poznatky o molekulární podstatě živé hmoty, jak se fyzikální a chemické vlastnosti biomakromolekul odrážejí v jejich biologických funkcích a jak jsou tyto biologické vlastnosti koordinovány na úrovni buněk a organismů. PROGRAM 1. Struktura a replikace eukaryotického genomu. 2. Exprese eukaryotického genomu. 3. Regulace genové exprese. 4. Molekulární podstata mutací. 5. Mechanismy reparace poškozené DNA. 6. Rekombinace. 7. Molekulární podstata transpozice. 8. Molekulární mechanismy buněčné signalizace. 9. Buněčný cyklus a jeho regulace. 10. Molekulární podstata kancerogeneze. 11. Molekulární podstata získané imunity I. 12. Základní metody molekulární.

9 Struktura nukleových kyselin Nmgr. (Exper. Bi) PROGRAM 1.Chemická reaktivita NK. Hydrolýza NK. Mutageny, karcinogeny, protinádorově účinné látky. Interakce DNA s UV a ionizujícím zářením. Chemické strukturní sondy. 2. Nekovalentní interakce DNA s malými molekulami. Iontové interakce, vazba do žlábku, interkalace. Bisinterkalátory, "provlékající se" (threading) interkalátory, metalointerkalátory. Přenos náboje/elektronů zprostředkovaný dvoušroubovicí DNA. Využití interkalátorů a látek vázajících se do žlábku; chemické nukleázy. 3. Interakce DNA s proteiny. Principy, funkční skupiny DNA a proteinů zprostředkující vzájemné interakce. Nespecifické a sekvenčně specifické interakce. Příklady sekvenčně specifických interakcí (např. helix-otáčka-helix, zinkové domény). HMG proteiny. Mechanismus interakce restrikčních endonukleáz s DNA. Základní metody studia interakcí bílkovin s DNA; EMSA, imuno-techniky, footprinting DNA. 4. Enzymy účastnící se metabolismu NK. DNázy, RNázy, polynukleotidfosforyláza. Endonukleázy rozpoznávající jednořetězcové NK, enzymy účastnící se opravných procesů. Topoizomerázy, helikázy, ligázy, polynukleotid kináza. 5. Enzymy účastnící se metabolismu NK II. Restrikční endonukleázy, metyltransferázy -metylované báze, metylace DNA u prokaryot a eukaryot. Využití enzymů při studiu struktury a interakcí DNA. 6. Nadšroubovicová DNA. Lk, Tw, Wr; pozitivně a negativně nadšroubovicová DNA, nadšroubovicová hustota, topoizomery. 7. Otevřené lokální struktury a jejich detekce; endonukleázy selektivní pro jednořetězcovou DNA, chemické sondy, sekvenační metody, 2D elektroforéza. 8. Struktura a funkce ribonukleových kyselin. Ribozomální, transferové a informační RNA. Sestřih prekurzorových RNA. Katalytické funkce RNA, samosestřih. 9. Regulace genové exprese, úloha RNA; malé interferující RNA, mechanismus RNA interference, vztah k metylaci DNA. 10. Protein p53. Úloha p53 při regulaci buněčného cyklu, jeho funkce jako nádorového supresoru. Posttranslační modifikace p53. Interakce p53 s DNA, sekvenčně specifická a nespecifická vazba, rozpoznání struktury DNA, vazba selektivní pro nadšroubovicovou DNA. 11. Epigenetické modifikace a epigenetická informace.

10 Aplikovaná genetika v Nmgr. (Exper. Bi) ANOTACE předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickým využitím genetických poznatků v různých biologických, lékařských, technických i zemědělských oborech. Důraz je kladen na moderní molekulárně genetické metody a možnosti a perspektivy jejich aplikace. Pozornost je věnována genomice a proteomice a využití molekulárně genetických metod v klinické genetice. Uplatnění genetických metod ve fylogenezi a v analýze populací a metodám ve šlechtitelské praxi. PROGRAM 1. Vývoj genetiky a význam genetických poznatků pro praxi. Úvod do genomiky. 2. Genetika ve šlechtění rostlin. 3. Klinická genetika. 4. Práce genetických poraden. 5. Dědičnost nádorových chorob. 6. Molekulární patologie - prediktivní a prognostické markery v onkologii. 7. Lidská populační a forenzní genetika. 8. Populační genetika a základy interpretace forenzních výsledků - významné kauzy. 9. Genetické metody ve fylogenezi živočichů. 10. Genetická analýza populací. 11. Přínos a rizika genetických modifikací.

11 Učební texty Pro Bc. Malachová, K., Pečinka, P. Obecná, Skripta PřF OU, 2010 Malachová, K. Cvičení z genetiky. Skripta PřF OU, 2004

12 Personální zajištění Interní uč. 1 profesor 1 docent 4 odborní asistenti Externí uč. Cytogenetika 4 Pokročilé metody v molek.bi 1 Aplikovaná genetika 6 Základy genového inženýrství 1

13 Silné a slabé stránky výuky genetiky na OU SILNÉ Ustálené propojení výuky v základních genetických kurzech napříč všemi biologickými obory. Výzkumné zaměření na environmentální genetiku zejména na genotoxikologii a studium molekulárně genetických změn DNA, které navazuje na celkové zaměření ostatních oddělení katedry. SLABÉ Omezená nabídka specializací v důsledku malého počtu interních pedagogů úzkého výzkumného zaměření pracoviště. Oddělení nemá žádné nepedagogické výzkumné pracovníky. V Ostravě není žádné akademické výzkumné pracoviště s genetickým zaměřením. Příležitosti Spolupráce s klinickými genetickými pracovišti v regionu. Spolupráce s pracovníky AV ČR (Biofyzikální ústav Brno, Mikrobiologický ústav, Ústav experimentální medicíny Praha)

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014

Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014 Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014 Základy molekulární biologie - 17AMBZMB, zimní semestr (ZS), 2+2 hod. týdně, Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), ČVUT v Praze. Kurz seznamuje

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen pro klinické laboratorní obory klinická

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Žádost o prodloužení platnosti akreditace

Žádost o prodloužení platnosti akreditace Žádost o prodloužení platnosti akreditace V souladu s 79 a 80 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a s Vyhláškou č. 42 MŠMT ze dne 10.

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE

KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE Pokroky v biologii buňky (přednáškový kurz): Koordinátor a odborný garant kurzu: prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Ústav buněčné biologie a

Více

3110/F1LK1 Lékárenství

3110/F1LK1 Lékárenství 3110/F1LK1 Lékárenství Cíle studijního předmětu: Detailní seznámení s pravidly pro provádění jednotlivých lékárenských činností. Cílem další části předmětu je získání základních znalostí nejdůležitějších

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

Požadavky ke SZZ z biologie Bc.

Požadavky ke SZZ z biologie Bc. Požadavky ke SZZ z biologie Bc. U kurzů, které nejsou uvedeny - hlavním vodítkem pro studium zůstávají sylaby předmětů (vč. doporučené a povinné literatury) uvedené v systému STAG Obecná botanika Základní

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER Studijní opora pro posluchače navazujícího magisterského studia biologie v kombinované formě na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013 Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť Kurz Termín Kurz chemie 22. 25. 10. Kurz biologie 12. 15. 11. Kurz fyziky 19. 22. 11. Co na vás čeká: v jednotlivých kurzech jsou připraveny

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA Tasilo Prnka Karel Šperlink červenec 2006 2006 Tasilo Prnka, Karel Šperlink OBSAH 1. ÚVOD 4 2. MOLEKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE 5 2.1. Biovýroba 6 2.2. Monoklonální

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium + osnovy volitelných předmětů Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Olomouc duben 2011 1 ÚVOD 1.1 Úplný název veřejné vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa, názvy a adresy všech jejích fakult

Více

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Česká společnost pro nové materiály a technologie Praha NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Zpracoval kolektiv autorů červenec 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Ing. Jiřina Shrbená doc. Ing. Karel

Více

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 23 Květen 2001 OBSAH Zápis ze schůze výboru GSGM.... 1 Vyúčtování hospodaření GSGM za rok 2000... 2 Konference GSGM informace a pozvánka na konferenci

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více