Janáčkův máj z hlediska marketingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janáčkův máj z hlediska marketingu"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce: Ondřej Sikora Vedoucí práce: Mgr. Jaromír Javůrek Oponent práce: odb. as. MgA. Ing. Lucie Šilerová, Ph.D. Brno 2014

2 Bibliografický záznam SIKORA, Ondřej. Janáčkův máj z hlediska marketingu [Marketing aspects of Janáček may]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, xx s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jaromír Javůrek. Anotace Bakalářská práce Janáčkův máj z hlediska marketingu se zabývá problematikou využití marketingových nástrojů a komunikačních cest na konkrétním příkladu Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, jakožto jednoho z festivalů klasické hudby v České republice Annotation Bachelor thesis Marketing aspects of Janacek may cops with the issues of marketing tools usage and the ways of communication with customers. These are demonstrated through the example of The International Music Festival Janacek May, one of the classical music festivals in The Czech Republic. Klíčová slova Janáčkův máj Festival Marketing Organizace Neziskový sektor Marketingový mix Komunikace Keywords Janáček may Festival Marketing Organization Non profit sector Marketing mix Communication

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedených pramenů a literatury. Brně, dne Ondřej Sikora

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce za ochotu, cenné poznatky a připomínky, stejně jako za obětovaný čas. V neposlední řadě patří poděkování mým přátelům a zejména rodině za podporu během celého průběhu mých studií.

5 Obsah ÚVOD 1 1. POČÁTKY JANÁČKOVA MÁJE JANÁČKŮV MÁJ PO ROCE MODERNÍ TVÁŘ JANÁČKOVA MÁJE ROČNÍKY JANÁČKŮV MÁJ JANÁČKŮV MÁJ JAKO KULTURNÍ ORGANIZACE MANAGEMENT V UMĚLECKÉM SEKTORU 7 3. FESTIVAL - ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU CHARAKTERISTIKA NESTÁTNÍHO NEZISKOVÉHO SEKTORU CHARAKTERISTIKA OPS 9 4. MARKETING MARKETING V NNS MARKETING V KULTURNÍ OBLASTI MARKETINGOVÝ MIX STP MARKETING SEGMENTACE TARGETING POSITIONING PRODUKT (PRODUCT) DISTRIBUCE (PLACE) CENA KOMUNIKAČNÍ MIX (PROMOTION) REKLAMA PUBLIC RELATIONS PODPORA PRODEJE PŘÍMÝ MARKETING OSOBNÍ PRODEJ ZHODNOCENÍ MARKETINGU JANÁČKOVA MÁJE 46 ZÁVĚR 48 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 49

6 SEZNAM ZKRATEK 52 SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ 53 SEZNAM PŘÍLOH 54

7 Úvod Oblast marketingu je v posledních letech u nejrůznějších kulturních organizací velmi aktuálním a diskutovaným tématem. Marketing je v současné, turbulentní době nezbytným nástrojem pro chod všech organizací, včetně neziskových, ač by se tyto, dle názoru mnohých, neměly oblastí marketingu vůbec zabývat. Obecně bývá marketing vnímán jako činnost, která má zvýšit prodej a zisky dané organizace. Pro kulturní instituce má však mnohem více přínosnějších oblastí. Umožňuje rozpoznat potřeby a přání publika, reagovat na ně, udržovat s ním dlouhodobý kontakt, nabídnout mu atraktivní produkt, komunikovat se svými zřizovateli, sponzory a mnoho dalšího. Zcela specifickou oblastí je pak marketing na festivalu klasické hudby, jakožto vícedenní přehlídce sólových recitálů, komorních koncertů, velkých orchestrálních koncertů a jiných představení, kdy se projeví celoroční snažení všech zaměstnanců organizace, v případě této bakalářské práce zaměstnanců Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, v poměrně krátkém časovém horizontu několika dnů či týdnů. Hlavním předmětem této práce je tedy přinést čtenáři vhled do fungování marketingu na festivalu klasické hudby a teoretickou část obohatit o konkrétní postupy a činnosti, jež festival a jeho zaměstnanci v této oblasti vykonávají. Cílem práce je tedy zhodnocení současných festivalových marketingových aktivit, vyhodnocení jejich možných nedostatků, které se ze zjištěných dat podaří odhalit a také nastínění možných řešení. 1

8 1. Počátky Janáčkova máje Myšlenka pořádat v májové Ostravě festival vážné hudby napadla již poválečného šéfa opery Zemského divadla (dnešní Národní divadlo Moravskoslezské) Zdeňka Chalabalu a vyústěním této snahy bylo uspořádání abonovaného cyklu deseti oper a jednoho symfonického koncertu již v květnu Trvale se však tradice ostravského mezinárodního hudebního festivalu traduje od roku 1950, konkrétněji 8. 5., kdy byl koncertem spojených orchestrů Československého rozhlasu (studio Ostrava) a ostravské opery zahájen tehdejší Ostravský hudební máj. Velký vliv na festival měla zejména léta padesátá, ve kterých v Ostravě vzniklo mnoho dalších kulturních institucí. Roku 1953 byla založena Vyšší hudebně pedagogická škola (dnes Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě), roku 1954 Ostravský symfonický orchestr (dnes Janáčkova filharmonie Ostrava) a také poloprofesionální pěvecké těleso Ostravský pěvecký sbor. V šedesátých letech, konkrétněji roku 1962 došlo k založení Ostravského kvarteta a také Janáčkova komorního orchestru a Ostravský hudební máj tak získal cenné partnery pro svůj rozvoj. Ten byl opravdu impozantní. Na festivalu se objevily hostující orchestry, jako například Moskevská filharmonie, Leningradská filharmonie, Státní symfonický orchestr SSSR (časté účinkování těles z SSSR je vzhledem k tehdejší politické situaci v Československu pochopitelné), ale také kupříkladu Göteborský symfonický orchestr či Birminghamský symfonický orchestr. Pravidelným přispěvovatelem do festivalového programu byl Ostravský symfonický orchestr a koncerty řídili takové osobnosti jako Charles Mackerras nebo Franz Konwitschny. Roku 1963 zazněla na závěrečném koncertě festivalu Janáčkova Symfonietta, která zaznívá od roku 1976 pravidelně na koncertech zahajovacích. Ve festivalové dramaturgii se v šedesátých letech začalo objevovat mnohem více děl Leoše Janáčka. Tento trend vyústil roku 1971 přejmenováním Státní filharmonie Ostrava na Janáčkovu filharmonii Ostrava a v roce 1976 také změnou názvu festivalu Ostravský máj na Janáčkův máj hudební festival socialistických zemí. (Báchorek, 2007) 2

9 1.1 Janáčkův máj po roce 1976 Jak samotné upřesnění názvu festivalu napovídá, po roce 1976 se festival v souladu s tehdejší politickou situací začal ubírat poměrně striktně vyhraněným směrem. Jednotlivé festivalové ročníky reflektovaly zejména významná politická výročí a také výročí skladatelská, v programu převažovala hudba národních kultur jednotlivých socialistických států a také mezi hostujícími symfonickými tělesy a sólisty dominovala jména sovětských umělců. Významnou událostí bylo založení tradice pořádání muzikologické konference Janáčkiana, která se koná dodnes a reflektuje janáčkovskou tematiku a obecná hudebně vědná témata. Festival začal pravidelně uvádět komorní, symfonická a operní díla Leoše Janáčka, včetně premiér poprvé tak zazněla L. Faltusem a M. Štědroněm rekonstruovaná Symfonie Dunaj a houslový koncert Putování dušičky. (Báchorek, 2007) 1.2 Moderní tvář Janáčkova máje Nejpodstatnější rozvoj festivalu nastal zejména po roce Dle slov ředitele festivalu Mgr. Jaromíra Javůrka bylo ovšem v prvních porevolučních letech velmi obtížné vůbec obhájit existenci festivalu, zejména u politických představitelů, neboť jej široká veřejnost měla v povědomí stále jako festival socialistických zemí. Tohoto přídomku se však Janáčkův máj zbavil a došlo k uvolnění dramaturgie a také rozšíření možností hostujících umělců a souborů, čímž byla pozvednuta také celková úroveň. Festival se stal v roce 1993 členem Evropské asociace festivalů a o tři roky později (1996) zakládajícím členem Asociace hudebních festivalů České republiky. Dramaturgie festivalu, zaměřená primárně na díla klasické komorní a symfonické hudby byla rozšířena o koncerty jazzové, crossoverové, taneční a scénická představení. Festival začal využívat většího množství koncertních prostor, zejména v restaurovaných historických památkách a objektech. Největší změna po stránce organizační byla učiněna Statutárním městem Ostrava, které roku 2003 založilo obecně prospěšnou společnost Mezinárodní hudební festival Janáčkův Máj. Do roku 2003 byl festival pořádán Janáčkovou 3

10 filharmonií Ostrava, pro kterou jej realizovala agentura Ars concert s. r. o. (Báchorek, 2007) 1.3 Ročníky Tato kapitola neslouží k obsáhlému popisu posledních tří ročníků festivalu, nýbrž k spíše k rozšíření čtenářova povědomí o festivalu a lepšímu uvedení do kontextu toho, jakou tvář má Janáčkův máj v současnosti. Festivalový ročník 2011 byl vystaven jakožto soubor tematických večerů, neboť tato praxe se v minulosti osvědčila jako posluchačsky nejzajímavější. Posluchači měli možnost koncerty navštívit nejen v Ostravě, ale také v Opavě, Kravařích, Ludgeřovicích, Hradci nad Moravicí nebo Kuníně. Kladně bylo hodnoceno zejména bezproblémové zorganizování festivalu v prostorách, které nemají zázemí pro účinkující a také umělce. Mezi největší okamžiky festivalu patřila recitálová vystoupení klavíristy Fazila Saye nebo houslistky Isabely Faust. Na festivalovém pódiu vystoupila také Filharmonie Brno řízená prezidentem festivalu Zdeňkem Mácalem, Česká filharmonie řízená Jiřím Bělohlávkem nebo Gidon Kremer se svým souborem Kremerata baltica. Ročník 2011 byl hodnocen jako programově, posluchačsky a také společensky úspěšný ročník (účast velvyslance Maďarska v ČR, předsedkyně parlamentu ČR Miroslavy Němcové atp.). (Výroční zpráva, 2011) Festival 2012 navazoval na předchozí úspěšné ročníky, nicméně se cíleně soustředil na výrazné osobnosti z oblasti klasické hudby. Na festivalových pódiích se tak vystřídala známá tělesa v čele s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, dále pak Symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo Collegium Na dirigentském stupínku stáli Zdeněk Mácal, Libor Pešek, Jakub Hrůša či Alan Buribajev. Mezi nejvýznačnější festivalové sólisty patřil bezesporu klavírista Rudolf Buchbinder (přednesl Brahmsův Koncert pro klavír č. 2 B dur s Českou filharmonií), Radek Baborák, Marek Zvolánek, Dejan Lazić a houslistka Sophia Jaffe. V dramaturgii byl poskytnut velký prostor hudbě 20. století uvedení oratoria Mojžíš Sylvie Bodorové, samostatný koncert skladeb vítězů skladatelské soutěže GENERACE. Největší novinkou pak bylo zahájení 4

11 festivalu v nově otevřené Multifunkční aule Gong v oblasti Dolních Vítkovic, která disponuje kapacitou přes 1500 návštěvníků. Zahajovací koncert v této aule byl absolutně vyprodán. (Výroční zpráva, 2012) Ročník 2013 měl štěstí na světově proslulé interprety a zaměřil se také na pořádání koncertů v posluchačsky oblíbených lokalitách (Piaristický klášter v Příboře, chrám sv. Bartoloměje v Kravařích atp.). Také tři koncerty pořádané v Multifunkční aule Gong umožnili navštívit festival co největšímu počtu návštěvníků. Dramaturgie festivalu byla bohatá, zejména díky spolupráci s jinými hudebními institucemi. V tomto ročníku se tak podařilo do Moravskoslezského regionu přivézt v rámci evropského turné vystupující Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Slezské divadlo v Opavě hostilo koncert Slovenské filharmonie, své výročí oslavila koncertem studentů také Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. Do Ostravy se po několikáté vrátil fenomenální klavírista Garrick Ohlsson a vystoupila i v současnosti nejlepší světová violistka Tabea Zimmermann s Filharmonií Brno či klavírista Lars Vogt. Výraznou změnou bylo toho roku prvotní užití jednotného květinového vizuálu, jenž přispěl k lepší identifikaci propagačních materiálů Janáčkova máje. 1.4 Janáčkův Máj 2014 Janáčkův máj 2014 bude stejně jako jiné festivaly ve znamení oslav Roku české hudby Krom reprezentativního průřezu českou tvorbou od Lamentací proroka Jeremiáše Jana Dismase Zelenky přes Janáčkovu Glagolskou mši až po premiéru koncertní předehry Judita Borise Urbánka, napsané přímo na festivalovou objednávku. Prostor bude dán opět hudbě současné. Festival pokračuje i v přesahových projektech, a tak budou mít návštěvníci možnost shlédnout krom klasických koncertů orchestrů a sólových recitálů kupříkladu vystoupení Ivy Bittové s Vojtěchem Dykem a souborem Musica Florea nebo taneční performance Sólo pro tři baletního souboru Národního divadla Praha. 5

12 2. Janáčkův máj jako kulturní organizace Organizaci lze označit za formální strukturu, ve které lidé spolupracují, aby dosáhli určitých cílů. 1 Tato definice platí i pro organizace působící v kulturním sektoru, tedy divadla, orchestry, muzea, galerie. Kulturu samotnou pak označuje Hagoorth jako veškeré umělecké a kulturně-historické projevy a služby, které jsou vytvářeny, předváděny a šířeny. 2 Organizace v kulturním sektoru pak mají specifické cíle v podobě prezentací a šíření umění a kultury. Do této oblasti mohou být zařazeny jak organizace zabývající se vysokým uměním, tedy orchestry, muzea atd., organizace zabývající se masovou zábavou či jiné amatérské, folklorní a další soubory. Škála působení těchto organizací je tedy opravdu široká. (Hagoorth, 2009) I v této široké škále však můžeme nalézt společné rysy. Jsou to zejména: neformální vztahy v organizacích, umělecké vedení organizace, dynamické prostředí, dominantní postavení odborného a normativního hlediska při posuzování obsahu a formy. (Hagoorth, 2009) Obrázek č. 1: Charakteristiky kulturních organizací 3 Tyto charakteristiky naznačují, jak by měl umělecký manažer působící v kulturní organizaci, která má vlastní, specifický charakter využít teorii 1 HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, ISBN , s HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, ISBN , s Převzato z: HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, ISBN , s. 20 6

13 managementu a vhodné manažerské nástroje, které nenarušují kreativní a tvůrčí procesy. (Hagoorth, 2009) Tyto charakteristiky platné pro kulturní organizace autor práce vypozoroval také při návštěvách sekretariátu a managementu Janáčkova máje. 2.1 Management v uměleckém sektoru Dle studie amerického teoretika Paula DiMaggioa je management v kulturním sektoru vystaven silnému tlaku, zejména díky tlaku pocházejícího ze tří protikladů: vztah složky odbornosti udržování umělecké kvality a hodnot vs. managementu organizování, není určena míra odbornosti, kterou by měl umělecký manažer mít, napětí mezi kariérním postupem a absencí zřetelného uplatnění na trhu práce, neboť umělecký management dnes zahrnuje mnoho označení organizačních funkcí nebo jejich kombinace. (DiMaggio in Hagoorth, 2009) Lze však říci, že management Janáčkova máje se s těmito tlaky dokáže úspěšně vyrovnávat, což lze dokázat díky řadě kvalitně zorganizovaných, ale také dramaturgicky zajímavých minulých ročníků. 7

14 3. Festival - organizace neziskového sektoru Neziskový sektor je velmi široký pojem, pod kterým se skrývají organizace různé velikosti, oboru činnosti, právní formy, míry obecné prospěšnosti... 4 Tuto definici nabízí Bačuvčík jako úvod k vysvětlení specifik neziskového sektoru. Samotný pojem neziskovosti pak chápe, a jako neziskové označuje ty subjekty, které nebyly založeny za účelem dosažení a rozdělení zisku. 5 Organizace působící v neziskovém sektoru však nemají znemožněno vytvořit účetní zisk. Pokud však k tomuto dojde (u některých je zisk z vedlejší hospodářské činnosti naopak velmi vítaný), nemohou jej rozdělit mezi své zakladatele (majitele), členy či zaměstnance, ale musí jej použít na realizace svého poslání. 6 Tedy vrátit tento zisk zpátky do rozšíření poskytovaných služeb. Motivem pro vznik těchto organizací není zisk finanční, ale cílem veškerého úsilí je spíše dosažení zisku v rovině morální a etické. (Bačuvčík, 2011) 3.1 Charakteristika nestátního neziskového sektoru V českém prostředí se označují neziskové organizace (NO), konkrétněji nestátní neziskové organizace (NNO) jako působící v takzvaném nestátním neziskovém sektoru (NNS). (Bačuvčík, 2011) Charakteristiky těchto organizací popisuje v Bačuvčíkově publikaci Skovajsa na základě teoretických prací L. M. Salomona a H. K. Anheiera. Uvádí těchto pět charakteristik: 1. Jsou institucionálně oddělené dle legislativ jednotlivých států a míry úprav fungování těchto organizací. 2. Mají soukromou povahu nejsou součástí státní správy a nejsou řízeny orgány, kde převládají státní úředníci (největší rozdíl oproti příspěvkovým organizacím). 3. Nerozdělují případný dosažený zisk mezi své členy a zakladatele, nýbrž jej investují do naplnění poslání. 4 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, ISBN , s BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, ISBN , s BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, ISBN , s. 36 8

15 4. Jsou samosprávné mají zpravidla vlastní organizační strukturu. 5. Jsou dobrovolné (zahrnují určitou část dobrovolné činnosti, např. dobrovolné členství ve správní radě apod.). (Skovajsa in Bačuvčík, 2011) Janáčkův máj, jakožto OPS do tohoto sektoru patří také a výše zmíněné charakteristiky plně odpovídají fungování společnosti jako celku. 3.2 Charakteristika OPS Existuje mnoho druhů organizací působících v NNS, definice každé z nich však není cílem této práce. Autor se proto dále zaměřuje pouze na popis OPS. Těch se týká zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Zákon č. 248/1995 Sb. o OPS si vzal za úkol organizovat větší část veřejně prospěšného neziskového sektoru. Dle tohoto zákona je OPS právnickou osobou, která poskytuje obecné veřejnosti prospěšné služby za stejných podmínek pro všechny a její hospodářský zisk nemůže být použit ve prospěch zakladatelů. OPS může založit fyzická i právnická osoba, včetně obce nebo státu. Zakladatelská smlouva, podepsaná všemi zakladateli se zapisuje do rejstříku OPS u příslušného rejstříkového soudu a tím je společnost založena. Oproti občanským sdružením (OS) má OPS kontrolní orgán správní radu, dozorčí radu a také výkonný orgán ředitele OPS (ten nemůže být členem správní ani dozorčí správní rady). (Bačuvčík, 2011) OPS může vykonávat i (komerční) doplňkovou činnost za předpokladu, že tak bude dosaženo účinnějšího využití majetku a nebude ohrožena kvalita a rozsah obecně prospěšné činnosti. Majetek OPS nemůže být při zániku vrácen zakladatelům, ale musí být nabídnut sídelní obci, při nezájmu jej přebírá stát. 7 Dle tohoto zákona a kritérií mohly OPS vznikat až do , nicméně od této doby byl zákon 248/1995 Sb. zrušen a nahrazen zákonem 89/2012 Sb., tedy všeobecně dobře známým Novým občanským zákoníkem (NOZ). Dle tohoto NOZ již OPS, tak jak jsme je znali do vznikat nemohou. Nejbližší formou k OPS je v NOZ takzvaný ústav, jenž je v NOZ popsán v Avšak OPS, které byly založeny před začátkem platnosti 7 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, ISBN , s. 51 9

16 NOZ (tedy do konce roku 2013) se i nadále řídí zákonem 248/1995 Sb., i když tento byl díky NOZ zrušen. 10

17 4. Marketing Miroslav Foret za předmět marketingu označuje směnné vztahy mezi producenty, distributory a zákazníky v tržním prostředí, kdy cílem těchto vztahů (transakcí) je dosažení maximální spokojenosti obou stran. (Foret, 2011) V současnosti se však můžeme setkat s celou řadou definic, které se snaží popsat přímo pojem marketing. Jelikož je tento obor velmi turbulentně vyvíjejícím se a definic existuje skutečně mnoho, autor práce uvede alespoň několik z nich. Jednou z nejznámějších je definice amerického teoretika Philipa Kotlera, dle jehož názoru: Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. 8 Jiná definice uvádí, že: Marketing je součástí procesu řízení, zaměřuje se na identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka (u ziskové organizace se definice doplňuje: s cílem vytvořit zisk). Z praktického pohledu znamená marketing umění nabídnout poptávané výrobky / služby ve správný čas a na správném místě, za odpovídající cenu, s účinnou reklamou a podporou prodeje těm správným zákazníkům. 9 Dle Chmelovy publikace je marketing: Způsob řízení hospodářské činnosti z hlediska trhu, vytváření výrobní a obchodní politiky na základě znalosti vývoje potřeb a požadavků trhu. Marketing působí na trh v tom smyslu, aby se zboží lépe a trvale prodávalo nejen v současnosti, ale i v budoucnu. 10 S vlastní definicí přichází také Bačuvčík: 8 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. Hradec Králové: GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2012, 173 s. ISBN , s CHMEL, Zdeněk. Propagace, public relations, media. Brno: Ante, 1997, 80 s. ISBN , s. 6 11

18 Marketing je cílené profitově orientované jednání sociálně ekonomického subjektu, které směřuje k prezentaci a prosazení vlastních hodnot v konfrontaci s hodnotami okolí při současném hledání konsenzu mezi nimi. 11 McDonald marketing popisuje jako proces: kterým definujeme trhy, jímž kvantifikujeme potřeby jednotlivých skupin zákazníků (segmentů)v rámci těchto trhů, skrze který určujeme hodnoty, jimiž tyto potřeby uspokojíme, jehož prostřednictvím předáváme tyto hodnoty všem lidem v organizaci, kteří jsou zodpovědní za jejich naplnění, a dosahujeme toho, že v rámci celého procesu přijmou daní lidé své role, díky kterému jednotlivci plní při tvorbě daných hodnot své příslušné úlohy, jimiž monitorujeme hodnoty, které jsme zákazníkům opravdu předali. 12 Z výše uvedených definic je patrné, že neexistuje jedna univerzální definice, která by byla sto zahrnout kompletní oblast působení marketingu. Jisté však je, že efektivní marketingová strategie vždy míří na zákazníka a jeho spokojenost, k čemuž využívá veškerých dostupných informací o něm. Samotnou existenci marketingu Bačuvčík popisuje ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním je existence trhu, na kterém se střetává nabídka s poptávkou, přičemž tyto veličiny nejsou v rovnovážném postavení. Druhým z důvodů existence marketingu je přítomnost potřeb a přání, přičemž přání (tužba po konkrétních předmětech), je vyšší forma potřeby, jež je pouze stavem pociťování určitého nedostatku. Za důsledek existence marketingu je pak považována směna a transakce. Směnou je myšleno setkání na trhu, kdy oba partneři směny mají něco, co ten druhý touží mít. Předpokládá se, že směna bude oboustranně výhodná. Měřitelná směna pak nese označení transakce. (Bačuvčík, 2011) 11 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, ISBN , s MCDONALD, Malcolm. Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 575 s. ISBN , s

19 4.1 Marketing v NNS V laickém pohledu je termín marketing často vnímán v negativní rovině, něco, co obtěžuje, prodává za každou cenu a podobně. Mnoho organizací působících v NNS jej tedy odmítá jako něco, co by narušilo jejich status čisté a poctivé práce. Na druhou stranu Bačuvčík tuto činnost chápe jako činnost lidskému smýšlení velmi blízkou, neboť...souvisí se základním přírodním principem, jímž je snaha se na jednu stranu prosadit v konkurenci (což je princip rozmnožování a evoluce) a na druhou stranu fungovat s okolím v přirozeném souladu (což je princip socializace nebo společenské dělby práce). 13 Potřeba marketingové komunikace v rámci NNS je důležitá také nejen ve vztahu ke klientům / zákazníkům, ale i k sponzorům a donátorům, neboť větší část příjmů těchto organizací plyne z veřejných rozpočtů a od dárců. Navíc vzniká také konkurence, která kromě stejných zákazníků usiluje i o tytéž finanční zdroje a v tuto chvíli se již stává existence marketingu v NNS nezbytnou. (Bačuvčík, 2011) 4.2 Marketing v kulturní oblasti Marketing kultury začíná být intenzivněji vnímán po druhé světové válce, kdy mnohé země zvýšili podporu uměleckých produkcí, aby zlepšili atmosféru ve válečnými hrůzami traumatizované společnosti. V samotné literatuře se pak tato problematika objevuje od roku 1967, kdy Kotler o kulturních institucích napsal, že produkují kulturní zboží a musejí soutěžit v konkurenci jak o zákazníky, tak o národní (finanční) zdroje, a čelí tedy marketingovému problému. 14 V jedné ze své dalších definic pak Kotler uvádí jiné vysvětlení: Marketing není uměním hledání chytrých cest, jak zaplnit hlediště. Marketing je uměním vytváření skutečné zákaznické hodnoty. Je to umění pomoci zákazníkům, aby se stali bohatšími BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, ISBN , s BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, ISBN , s BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, ISBN , s 18 13

20 Diggle o marketingu umění říká že: Cílem marketingu umění je přimět přiměřené množství osob z co nejširších společenských vrstev, ekonomického zázemí a věku k přiměřenému kontaktu s uměním (umělcem) a zároveň dosáhnout co nejlepšího finančního příjmu, který je možný v souvislosti s dosažením tohoto cíle 16 Marketing kultury má bezesporu svá specifika. Tím hlavním je, zda je vůbec využití marketingu (typické činnosti pro komerční sféru a rozšiřování konzumního života) vhodné pro oblast kultury, jejíž poslání leží v oblasti ochrany kulturních hodnot. (Bačuvčík, 2011) Z pohledu marketingové teorie je ovšem kulturní produkt stejným produktem, jako jakýkoliv jiný výrobek či služba, byť má svá specifika Nezbytnost užití marketingu v kultuře můžeme opřít také o stejné argumenty, jimiž bylo zdůvodněno užití marketingu v oblast obecného NNS. 16 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, ISBN , s BAČUVČÍK, Radim. Marketing symfonických orchestrů: publikum a veřejnost moravských filharmonií. Zlín: VeRBuM, ISBN , s

21 5. Marketingový mix Efektivní marketingová strategie je základem pro úspěch na trhu. Využívá všech zdrojů a možností, jimiž disponuje, aby docílila co nejlepšího postavení a největší výhody oproti konkurentům. Můžeme ji definovat dle takzvaného marketingového mixu, neboli 4P. Samo označení 4P pak vzniklo z prvních písmen označení jednotlivých nástrojů v angličtině. Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. 18 Možné nástroje způsoby se dělí na: produkt (product) distribuce (place) cena (price) komunikační mix (promotion) (Kotler, 2007) 5.1 STP Marketing Dříve než jakákoliv kulturní organizace přejde k úvahám o konkrétním využití marketingového mixu, měla by začít u poznání zákazníka a jeho potřeb a tak i z masy osob vymezit cílové skupiny segmenty, mezi kterými bude moci vybrat, komu produkt nabídne a komu nikoliv. Tento moderní marketingový přístup se nazývá STP marketing. Jde o anglickou zkratku slov segmentace, targeting a positioning. (Bačuvčík, 2012) Segmentace Segmentací označujeme rozdělení trhu na základě zvolených kritérií. Rozdělení trhu na segmenty, které mají společné vlastnosti umožní nabídnout těmto segmentům cílovým trhům produkt, který pro ně bude zajímavý. Důležité zejména je, aby byly segmenty: vzájemně exkluzivní (oddělitelnost jednoho segmentu od druhého), úplné (každý by měl být zařazen do určitého segmentu), měřitelné (dá se zjistit, kolik má segment prvků), 18 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s

22 dostatečně velké (musí mít tolik prvků, aby bylo výhodné o něm vůbec marketingově uvažovat), zasažitelné (existují prostředky, kterými lze segment oslovit). Při segmentaci trhu se obecně využívají tato kritéria: geografická (velikost sídla, vzdálenost od centra), demografická (pohlaví, věk, vzdělání...), psychografická (osobní postoj k nabízenému produktu), sociografická (rozdělení dle společensko ekonomické třídy), behaviorální (dle způsobu konzumace). (Bačuvčík, 2012) Marketingový výzkum Marketingový se v posledních letech stal nezbytným nástrojem, který může přinést organizaci konkrétní odpovědi na konkrétní otázky. Marketingový výzkum je ideálním nástrojem pro definování cílové skupiny, zjištění přání zákazníků a jejich potřeb, informací o vnímání konkurence a podobně. Podstatou marketingového výzkumu je poskytovat relevantní, objektivní, kvalitní a aktuální informace, které napomáhají minimalizovat rizika při uskutečňování rozhodnutí. 19 Marketingový výzkum se dle metodologie dělí na kvantitativní a kvalitativní výzkum: Kvantitativní výzkum cílem pokrýt reprezentativní vzorek jednotek pomocí dotazníkového výzkumu, pozorování nebo experimentu. Získané hodnoty se následně nejčastěji zobrazují v tabulkách a grafech. Kvalitativní výzkum je hlubším vhledem do chování lidí, provádí se zejména pomocí individuálních hloubkových rozhovorů nebo skupinových rozhovorů. (Belko, 2004) V současnosti disponujeme mnoha průzkumy, ze kterých vyplývá, že obvyklým návštěvníkem kulturních produkcí je žena, potažmo vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaný člověk (obvyklý je tedy průzkum dle demografické segmentace). Je ovšem chybou organizací na průzkum dle demografické segmentace spoléhat a marketingovou komunikaci k ostatním skupinám zcela 19 BELKO, Dušan. Marketingový výzkum v kostce. Marketingové noviny [online] [cit ]. Dostupné z: ( 16

23 opomíjet. Spíše je potřeba vytipovat média a komunikační kanály, které budou komunikovat i s dalšími segmenty. (Bačuvčík, 2012) Také Janáčkův máj disponuje demografickým průzkumem, jež vypovídá o návštěvnické obci festivalu. Tento průzkum byl proveden na festivalovém ročníku 2011 společností Economic impact, v. o. s. Dohromady bylo vysbíráno 655 dotazníků, což s mírou spolehlivosti 95 % dobře reprezentuje celou populaci festivalu. Dotazníky byly vyplňovány za domácnosti, jelikož většinou na koncerty chodí páry nebo celé rodiny a jejich výdaje na dopravu či večeři v restauraci jsou společné. Průměrný počet členů domácností (tzn. osob na jeden dotazník) byl 1,67 osob. Dohromady tedy údaje celého vzorku vypovídají o 1097 lidech. 20 Dle tohoto výzkumu bylo z celkového počtu návštěvníků, kteří se účastnili průzkumu 65, 9 % z Ostravy, 28, 1 % z jiných míst Moravskoslezského kraje, 5, 8 % z jiných krajů ČR a 0,2 % ze zahraničí. Graf č. 1: Bydliště návštěvníků Janáčkova máje, průzkum Věk návštěvníků Janáčkova máje byl v rámci tohoto šetření nejčastěji v rozmezí 36 až 65 let (52, 4 %), 66 let a více (30, 9 %), 19 až 35 let (14, 4 %) a jen velmi zřídka do 18 let (2,3 %). (Raabová a kol., 2011) 20 RAABOVÁ, Tereza a kol. Analýza ekonomického dopadu festivalu Janáčkův máj. Economic impact, v. o. s s převzato z: RAABOVÁ, Tereza a kol. Analýza ekonomického dopadu festivalu Janáčkův máj. Economic impact, v. o. s s

24 Graf č. 2: Věk návštěvníků Janáčkova máje, průzkum Vlastní dotazníkový průzkum (viz příloha č. 1: Dotazník, průzkum 2013) provedl také autor této práce v rámci ročníku Autor práce však sebekriticky uznává, že tento průzkum provedl bez jakýchkoliv předešlých zkušeností s jeho tvorbou. Tohoto průzkumu se také zúčastnilo pouze 294 respondentů, jeho výsledky tedy nemůžeme brát jako statisticky representativní a jsou uváděny v přílohovém aparátu spíše pro zajímavost (viz příloha č. 2 až příloha č. 9). Celkem bylo respondentům položeno 8 otázek: Kolik koncertů v rámci jednoho ročníku festivalu obvykle navštívíte? Jste aktivním uživatelem sociálních sítí? (Facebook, Twitter, Google+) Odkud se dovídáte nejčastěji o programu Janáčkova máje? Jakou využíváte nejčastěji cestu ke vstupenkám na koncerty festivalu? Jaké televizní stanice preferujete? Jaké rozhlasové stanice preferujete? Jaký tisk preferujete? Jaký je Váš věk? Průzkum byl proveden celkem na těchto pěti koncertech: Dům kultury města Ostravy. Shoi Sayaka / housle, Koizumi Kazuhiro / dirigent, Tokio Metropolitan Symphony Orchestra Opava, Slezské divadlo. Dumay Augustin / housle, Villaume Emmanuel / dirigent, Slovenská filharmonie. 22 převzato z: RAABOVÁ, Tereza a kol. Analýza ekonomického dopadu festivalu Janáčkův máj. Economic impact, v. o. s s

25 Dům kultury města Ostravy. Ohlsson Garrick / klavír Dům kultury města Ostravy. Ženatý Ivan / housle, Ivanović Marko / dirigent, Komorní filharmonie Pardubice Dům kultury města Ostravy. Zimmermann Tabea / viola, Marković Aleksandar / dirigent, Filharmonie Brno. Do tohoto průzkumu byly primárně zahrnuty koncerty konané v hlavním místě festivalu Ostravě. Koncerty v okolních městech nebyly zahrnuty, neboť by způsobovaly datovou odchylku (koncerty navštěvují primárně obyvatelé daných lokalit + velké množství vstupenek je poskytováno lokálním politickým představitelům, partnerům a podobně). Ze stejných důvodů nebyly do průzkumu zahrnuty koncerty v Multifunkční aule Gong v oblasti Dolních Vítkovic. Dotazníky byly nachystány k vyplnění ve foyer koncertních prostor, se sběrem dat pomáhaly také dvě asistentky, které obcházely návštěvníky koncertů a nabízely jim možnost tento dotazník vyplnit Targeting Druhým krokem v procesu STP je targeting (zacílení). Jedná se vlastně o výběr segmentů, na které se bude organizace zaměřovat při komunikování svého produktu. Produkt je buďto zajímavý pro různé segmenty, které v jeho konzumaci spatřují různé benefity a pokud ne, je nutné pro vybrané segmenty přijít s jiným specializovaným produktem. Obecně platí, že čím méně je trh homogenní (podobné vlastnosti segmentů), tím více je nutné přicházet s diferencovanou nabídkou (různými produkty). V praxi kulturních organizací je však produkt často daný posláním organizace a je proto důležité zejména najít segmenty, pro které by byl daný produkt zajímavý. (Bačuvčík, 2012) Stejná praxe je znatelná i u festivalu klasické hudby typu Janáčkova máje. V globále festival užívá spíše jednotné segmentační strategie, ve které: Firma nebere v úvahu odlišnosti mezi jednotlivými segmenty a přichází na trh 19

26 s jednotnou nabídkou - nediferencovaný marketing 23, neboť nemůže produkt přizpůsobovat preferencím publika. Nicméně v posledních ročnících došlo k výraznému posunu, kdy firma se zaměřuje na více cílových segmentů, každému z nich pak přizpůsobuje svoji nabídku diferencovaný marketing. 24 A tak jsou kontaktováni kupříkladu školy z celého regionu s nabídkou zlevněného vstupného na pro studenty zajímavé přesahové koncerty (taneční v letošním ročníku výše zmíněné představení baletu Národního divadla Sólo pro tři či koncerty jazzové) a podobně Positioning Positioning je poslední fází STP marketingu, o které Bačuvčík píše, že je vlastně definice korporátní nebo produktové image, která má vzniknout (nebo se posílit) v myslích zákazníků. 25 Positioning lze tedy definovat jak pro jednotlivý produkt tak i celou organizaci. Cílem celého zdůraznění některého aspektu, který by produkt nebo organizaci odlišil od konkurence. V oblasti kultury to může být odlišení dle sídla, programu, jména hlavního sólisty, exkluzivity a podobně (Bačuvčík, 2012) Krom výše uvedených důvodů se v rámci positioningové strategie definuje také cílové publikum, důvody ke koupi či hřiště - prostor, v rámci něhož bude organizace operovat. (Barčík, 2013) 5.2 Produkt (product) První P označuje produkt. Produkt zastupuje a reprezentuje nabídku organizace, je jádrem její činnosti. Může se jednat o hmotný produkt, službu, nebo dokonce myšlenku know how. (Šimková, 2012) Jak již bylo řečeno výše, kulturní produkt má svá specifika. Zejména v oblasti vážné hudby, jež je ve společnosti vnímána jako oblast, jež potřebuje udržovat a podporovat, především z veřejných zdrojů. Proto v sobě koncert 23 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 269 s. ISBN , s JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 269 s. ISBN , s BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, ISBN , s 74 20

27 vážné hudby jako produkt mísí prvky soukromého (účast na hudební produkci, společenský zážitek) a veřejného statku (vzdělávání, udržování kulturních hodnot). Koncert vážné hudby proto řadíme mezi statky smíšené. (Bačuvčík, 2011) Na koncepci produktu nahlíží Kotler ze tří úrovní. Základní produkt řeší problémy a touhy zákazníka, jež při jeho nákupu poptává. U koncertu festivalu tak můžeme zvýraznit zejména touhu účastnit se kulturní společenské akce a konzumaci umění. Kolem základního produktu vzniká ještě produkt vlastní a rozšířený. Tyto v sobě zahrnují další funkce jako značku (koncert festivalu Janáčkův máj), úroveň kvality (známé jméno sólisty, dirigenta), místo (koncertní sál, prostor historické památky), základní služby (posluchačské zázemí šatny, toalety), myšlenku (šíření děl klasické hudby, vzdělávání), program (dramaturgie koncertu), zážitek (účast na premiérovém uvedení díla) a podobně. Doplňkové služby (slevy ke vstupenkám do vybraných restaurací či jiných kulturních institucí a podobně), spadající do pásma rozšířeného produktu poskytují kulturní organizaci konkurenční výhodu. Pokud si na ně zákazník zvykne a následně jsou zrušeny, může ukončení poskytování těchto služeb naopak způsobit organizaci problém. (Kotler, 2007) Koncert vážné hudby či představení je často jediným kulturním produktem, jímž organizace disponuje a může nabídnout. Marketingově úspěšný produkt je tedy ten, který přesně zasáhne svou cílovou skupinu, případně zdůrazňuje benefity, které cílové skupiny jeho konzumací získávají. (Bačuvčík, 2012) 5.3 Distribuce (place) Druhým P marketingového mixu je v anglickém originále place tedy doslovně přeloženo - místo. V českém překladu 4P se však nejčastěji setkáváme s označením distribuce. Distribuce bývá označována jako souhrn prostředníků a zprostředkovatelských článků, jejichž prostřednictvím přechází zboží od výrobce ke kupujícímu. 26 Dle Johnové je distribuce proces, jehož cílem je doručit 26 Distribuce. Marketing [online] [cit ]. Dostupné z: 21

28 zákazníkovi produkt (hodnotu, která mu přináší užitek a uspokojení) v místě a čase, které zákazníkovi vyhovují. 27 Při distribuci kulturního statku bývá obvyklé spojení určité kulturní instituce s určitou konkrétní historickou budovou, spjatou s kulturním životem v daném městě. Avšak v českých podmínkách existuje i mnoho institucí, které své reprezentativní sídlo doposud postrádají. (Bačuvčík, 2012) Sídlem sekretariátu Janáčkova máje je Dům kultury města Ostravy, a. s., kde krom festivalu sídlí také Janáčkova filharmonie Ostrava. Společenský sál v tomto kulturním domě pojme až 824 posluchačů a stal se tak v minulosti sídelním prostorem koncertů Janáčkova máje. V posledních letech se však i díky rekonstrukci oblasti Dolních Vítkovic a otevření Multifunkční auly Gong přesunuly některé koncerty do těchto prostor. Jedná se zejména o ty koncerty, které potřebují velké pódium a u kterých je předpoklad větší návštěvnosti rozdíl v kapacitě velkého sálu Domu kultury města Ostravy a auly Gong je cca 700 míst! Jak však bylo řečeno výše, festival se neodehrává pouze v Ostravě, ale i jiných městech Moravskoslezského kraje. V roce 2014 to budou ještě Hradec nad Moravicí, Kravaře, Ludgeřovice a Opava. Vybraná festivalová města jsou volena dle těchto kritérií: Posluchačské zázemí (parkování, dostupnost Ostravy). Pořadatelské prostředí (fungování místního klubu přátel hudby, ochota místní úřadů nejčastěji v poskytnutí koncertních prostor zdarma nebo přímo finančním podpoření festivalu). Vhodný koncertní sál či kostel a jeho vybavení (Ludgeřovice nejlepší varhany v diecézi a podobně). Ve střídání měst ve kterých se festivalové koncerty odehrávají je nepoměr a nestřídají se dle žádného pravidelného scénáře. Důležitá je zejména ochota místních spolupořadatelů. Jak totiž ředitel festivalu Mgr. Javůrek dodává, pokud město či spolupořadatel v dané lokalitě nespolupracuje a nejeví ochotu, festival sem koncert obvykle několik následujících ročníků 27 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, 284 s. ISBN , s

29 nepřiveze. Pro vybraná města však ponejvíce platí, že je pro ně festivalový koncert vrcholem kulturní sezóny. Ruku v ruce s místy konání koncertů jde také distribuce vstupenek. V českých podmínkách stále převládá tradiční systém předprodeje vstupenek v sídle organizace, nicméně je každým rokem populárnější internetový prodej. (Bačuvčík, 2012) Janáčkův máj zahajuje předprodej vstupenek zpravidla na začátku února daného roku. Vstupenky jsou k dostání na pokladnách Domu kultury města Ostravy, ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu a dalších vybraných místech Moravskoslezského kraje (ZUŠ, muzea, knihovny a podobně). Sekretariát festivalu nabízí krom možnosti rezervování vstupenek přes web také tradiční cesty objednání poštou nebo em. Dle slov ředitele festivalu je momentální poměr elektronických objednávek a těch doručených poštou zhruba 50 na 50. Za nevýhodu předprodejního systému lze však považovat fakt, že i vstupenky, které byly zarezervovány přes internet si musí divák vyzvednout ve vytištěné podobě v jedné z pokladen předprodeje. Možnost stáhnout si objednané vstupenky kupříkladu do mobilního telefonu by jistě zvětšila komfort návštěvníků, zejména těch mladších. 5.4 Cena V nejužším slova smyslu je cena peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu. V širším smyslu je cena souhrnem všech hodnot, které zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo užívání výrobku nebo služby. 28 Zatímco všechna ostatní P marketingového mixu představují náklady, cena přináší organizaci výnosy. Je to také velmi proměnlivý a snadno pozměnitelný prvek marketingového mixu. (Kotler, 2007) Cena má dvě funkce finanční (ekonomickou) a marketingovou. Finanční funkce nastavuje cenovou strategii organizace na maximalizaci příjmů, naopak marketingová funkce umožňuje přimět (ale také odradit) co nejvyšší počet diváků k návštěvě kulturní akce a strategie tak maximalizuje počty osob v publiku. (Scheff Bernstein in Bačuvčík, 2012) 28 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s

30 Tabulka č. 1: Náhled ceníku vstupenek pro festivalový ročník 2014 Místo koncertu a jeho druh 1. cenové pásmo 2. cenové pásmo 3. cenové pásmo Zahajovací koncert Multifunkční 400 Kč 300 Kč 200 Kč aula Gong Il divino Boemo DKMO Divadelní 200 Kč 100 Kč - sál Yende Pretty (pěvecký recitál) Kč 200 Kč - Divadlo Antonína Dvořáka Sólo pro tři (balet NDM) 300 Kč 200 Kč 100 Kč Multifunkční aula Gong Závěrečný koncert DKMO 400 Kč 300 Kč 200 Kč Společenský sál Z výše uvedené tabulky je zřejmě že Janáčkův máj jde ve většině koncertů ve velkých sálech cestou tzv. cenové diskriminace. Tato strategie stanovování cen vstupného bere v potaz rozdílnost vnímané hodnoty jednotlivých míst jednotlivými návštěvníky a umožňuje tak zvýšit / snížit cenu vstupenky v závislosti na nabídce, jež je uzpůsobena zákaznickým potřebám platit vyšší / nižší cenu. (Hill, O Sullivan, O Sullivan in Bačuvčík) Systém jedné ceny je naopak vhodnější v případě menšinových produkcí a v malých sálech, kde se stírají rozdíly mezi lepšími a horšími místy. (Bačuvčík, 2012) Tuto strategii Janáčkův máj využívá hojně v koncertních prostorách mimo Ostravu, které poskytují nižší kapacitu, případně je rozlišení lepších a horších míst příliš komplikované (zejména v kostelích a historických budovách). V porovnání s jinými konkurenčními organizacemi v Ostravě nejsou ceny vstupného na Janáčkově máji nikterak závratné. Kupříkladu Janáčkova filharmonie Ostrava nabízí jednotlivé vstupenky na koncerty symfonického cyklu A (Společenský sál DKMO) také ve třech pásmech, konkrétně za 240 Kč, 230 Kč a 210 Kč. U koncertů Janáčkova máje je tak patrná snaha co nejvíce rozevřít pomyslné ekonomické nůžky a zdůraznit výjimečnost nejlepších míst 24

31 na festivalovém koncertu. Na koncerty cyklu Gong má Janáčkova filharmonie Ostrava nejdražší vstupenky dokonce za 650 Kč (1. pásmo), nejlevnější pak za 380 Kč (2. pásmo). Pro širší srovnání - vstupenka na operní představení do Národního divadla Moravskoslezského se dá zakoupit nejčastěji za 240 Kč 380 Kč, na činoherní představení za 220 Kč 320 Kč, stejně tak na představení souboru baletu. Vstupenky na představení operety / muzikálu se pak pohybují nejčastěji v rozmezí od 240 Kč do 340 Kč. Můžeme tak říci, že cenová politika festivalu Janáčkův máj je velmi přívětivá a umožňuje návštěvu koncertů co nejširšímu počtu posluchačů ze všech společenských a ekonomických vrstev. 5.5 Komunikační mix (promotion) Komunikace představuje aktivity, které sdělují přednosti produktu a snaží se přesvědčit cílové zákazníky, aby jej koupili. 29 Moderní marketing se nespoléhá pouze na produkt, ale zdůrazňuje také komunikaci mezi firmou a stávajícími či potencionálními zákazníky, různými cílovými skupinami, dodavateli či zprostředkovateli, přičemž tyto veškeré komunikační aktivity musí tvořit jeden celistvý a koordinovaný komunikační program komunikační mix. (Kotler, 2007) Pro dosažení hlavních reklamních a marketingových cílů užívá marketingový komunikační mix těchto hlavních komunikačních nástrojů: Reklama Public relations Podpora prodeje Přímý marketing Osobní prodej (Kotler, 2007) Johnová k výše uvedeným nástrojům vymezuje samostatné místo také pro sponzoring, který je dle jejího názoru obvykle součástí public relations a v oblasti kultury a umění je pro svůj mimořádný význam samostatným nástrojem KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, 284 s. ISBN , s

32 V dalších kapitolách se však autor práce bude sponzoringem zabývat právě v kapitole věnované public relations. Dle názoru Johnové je však nutné hledat další nástroje a využívat dalších P, např. progress (pokrok snaha přicházet neustále s něčím novým), perfection (snaha o dokonalost) či participation (zapojení zákazníků do organizace). (Johnová, 2008) Reklama V laické oblasti bývají pojmy reklama a marketing velmi často zaměňovány, stejně tak jako bývá přeceňována role reklamy v marketingovém komunikačním mixu. Její role však u kulturních organizací není nijak malá a umožňuje oslovení osob, které dosud nemají k organizaci vřelý vztah, avšak mohly by jej získat. (Bačuvčík, 2012) Reklamu Kotler definuje jako jakoukoli placenou formu neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora prostřednictvím hromadných médií, jako jsou noviny, časopisy, televize či rádio. 31 Pro úplnost uvádí autor této práce také definici dle zákona číslo 40/1995 Sb. Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak. 32 Reklama má řadu výhod. Jsou jimi zejména rychlost, kontrola nad obsahem sdělení a kde sdělení zasáhne. Nevýhodou je pak především cena za tuto službu a také fakt, že reklama je neosobní a tedy méně přesvědčivá a méně důvěryhodná, než osobní formy sdělení. (Johnová, 2008) 31 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s Česká republika. Zákon o regulaci reklamy. In: 40/

33 Image, corporate identity, corporate design Aby mohl být vliv marketingových komunikací dostatečně účinný, měl by mít zákazník v mysli vytvořen dojem (pokud možno pozitivní) o celkovém fungování společnosti. Hovoříme zde o takzvané image. Image je soubor názorů, myšlenek a dojmů, které si člověk o firmě nebo organizaci nebo výrobku vytvoří na základě osobních zkušeností, vlivu marketingových komunikací, informací získaných od jiných osob. Image je vnějším obrazem corporate identity. 33 Za corporate identity označujeme systém jednotné prezentace firmy, který vede k jednoznačné identifikaci a diferenciaci firmy. 34 Corporate identity je tvořena čtyřmi součástmi corporate design, corporate culture, corporate communications a produkt (Barčík, 2013) Z pohledu zákazníka je však nejvíce vnímán corporate design, tedy jednotný vizuální styl organizace. První vizuál (spíše pouze logo - grafickou značku organizace) získal Janáčkův máj festival socialistických zemí ještě v roce Byla jím nota laděná do jarních (červená, žlutá) a vzhledem k regionu také hornických (zelená, černá) barev. V 90tých letech a po roku 2000 byla obvyklá spolupráce s Galerií města Ostravy a pro jednotný vizuál festivalu byl vybrán vždy obraz autorů (Hynais, Boštík, Kotík), jenž měl co dočinění s hudební tématikou. Snahy festivalu získat jednotný vizuální styl však nebyly úspěšné, neboť ani jedna z vypsaných soutěží nedopadla úspěšně. Lepší se jeví spolupráce až se společností Kantor s Creative Club, s. r. o., jež trvá od roku Od tohoto ročníku byl zaveden květinový vizuál. Ten má pro ročník 2014 tuto podobu: 33 BARČÍK, Tomáš. Strategický marketing. Praha: Ústav práva a právní vědy, s. ISBN , s BARČÍK, Tomáš. Strategický marketing. Praha: Ústav práva a právní vědy, s. ISBN 978_ , s

34 Obrázek č. 2: Vizuál Janáčkova máje pro ročník Součástí jednotného vizuálu je také logo festivalu, jehož autorem je Miloš Polášek. Logo je majetkem Janáčkova máje a autor souhlasil, že může být použito v různých barevných kombinacích. Obrázek č. 3: Logo Janáčkova máje 36 Reklamní kampaň Reklamní kampaň pro další festivalový ročník začíná zpravidla již velmi záhy po skončení ročníku daný rok probíhajícího. Je tomu tak zejména díky článkům a rozhovorům v různých médiích s ředitelem festivalu Mgr. Jaromírem Javůrkem, který touto formou velmi často upozorní na zajímavosti dalšího ročníku Janáčkova máje. V průběhu podzimu jsou každoročně odhalována jména největších festivalových hvězd, přičemž kompletní program ročníku se zveřejňuje obvykle v lednu. V únoru pak začíná předprodej vstupenek. Ke všem těmto důležitým událostem festival rozesílá tiskové zprávy, které také zveřejňuje jako aktualitu na svém webu (tiskových zpráv je od první v lednu po poslední po skončení festivalu odesláno cca 20). 35 Banner Janáčkův máj. In: Ostravan [online] [cit ]. Dostupné z: 36 Fotogalerie. In: Muzikus [online] [cit ]. Dostupné z: 28

35 Pravidelně na začátku dubna (případně května) bývá uspořádána tisková konference. V tuto dobu je již v plném proudu také reklamní kampaň přes zvolená média, reklamní agentury poskytující outdoorovou reklamu, případně přes neplacené webové servery, se kterými má festival barterovou dohodu a uvádí je v propagačních materiálech jako mediální partnery (kupříkladu webový portál ostravan.cz). Tištěná reklamní kampaň Prostředky reklamy, jakožto (výše popsaného) neosobního sdělení se hodí zejména pro oslovení osob, které zatím nejsou pravidelnými návštěvníky (abonenty) organizace. U festivalu klasické hudby hovoříme spíš o reklamě produktové, která informuje o možnosti zakoupit si produkt, než o reklamě imageové, budující jméno a reputaci organizace. (Bačuvčík, 2012) Nejobvyklejší využití tištěné reklamy je vytištěním plakátů a využití plakátovacích ploch. Janáčkův máj však tento typ reklamy před pěti lety opustil, neboť tato forma propagace byla vyhodnocena jako příliš nákladná. V minulosti se festival pokoušel oslovovat své návštěvníky pomocí celoročně umístěných billboardů, nicméně tato forma propagace byla opět díky své přílišné nákladnosti zrušena. Jak podotýká ředitel festivalu, stávalo se také, že najatá firma poskytla festivalu velmi nevýhodné umístění těchto billboardů. Proto festival využívat pouze billboardy umístěné na hlavních příjezdových cestách do Ostravy (směr od Mošnova, Opavy, Frýdku Místku, Havířova a Hlučína), vždy jeden měsíc před zahájením festivalu. Citylighty, viditelné i ve večerních a nočních hodinách jsou umístěny zejména v centrech měst s nejvyšší hustotou pohybu obyvatelstva, konkrétně v Ostravě (náklad kusů) a Opavě (náklad kusů, citylighty v Opavě upozorňují zejména na festivalové koncerty v nedalekých městech Kravařích, Hradci nad Moravicí a podobně). Festival využíval také reklamních ploch na nádražích a ve vlacích díky spolupráci se společností Railreklam, pro nákladnost byla tato reklama před dvěma lety zrušena, nicméně snahy o její znovuobnovení trvají. 29

36 V největším nákladu kusů nechává festival vyrobit brožury s kompletním festivalovým programem, jež jsou distribuovány k festivalovým partnerům a řadu dalších míst. Výhodou těchto brožur je i fakt, že na své zadní straně obsahují formulář pro objednávání vstupenek na koncerty festivalu a zákazník si tak po prostudování programu může rovnou zajistit místo na jím vybraných koncertech zasláním objednávky poštou na festivalový sekretariát (viz příloha č. 10: Objednávkový kupon). Může se zdát, že pohodlnější je objednání vstupenek přes web a festival si je tohoto faktu vědom. Jak však uvádí ředitel festivalu Mgr. Javůrek: Ač návštěvnická obec Janáčkova máje není tak stará, jako návštěvnická obec Janáčkovy filharmonie, je to stále publikum zejména nad 45 let a tito lidé mají rádi papír v rukou a objednání pomocí zaslání formuláře poštou je u nich nejvyužívanější, ale i v tomto nastal v posledních dvou letech výrazný posun k ové komunikaci a internetovému objednávání vstupenek. V rámci samostatného průběhu festivalu jsou k dostání také denní programy k jednotlivým koncertům (náklad cca kusů, dle kapacitních možností sálu daného koncertu). Za reklamní nástroj je však lze považovat jen velmi omezeně, neboť tyto se dostanou do rukou až těm návštěvníkům, kteří se již rozhodli, že na festivalový koncert přijdou. Ve vztahu ke sponzorům a významným partnerům je nejvýraznější tištěnou formou komunikace festivalový katalog v česko - anglické verzi. Jedná se o podrobnou publikaci ve formátu B5, v nákladu zpravidla kusů. Další tištěnou reklamou jsou letáčky ve formátu 21 x 10 cm. Tyto festival tiskne zejména ke koncertům, u kterých není příliš velké množství prodaných vstupenek, a je tedy potřeba na tyto koncerty zvlášť upozornit. Dle potřeby jsou pak umisťovány do vozidel Dopravního podniku města Ostravy (DPMO). Mediální kampaň Festival se každoročně snaží o co nejefektivnější oslovení veřejnosti také přes různá média, přičemž každoročně mohou být zvoleny jiné takzvané mediální nosiče, což jsou konkrétní média v rámci jednotlivých obecných 30

37 mediálních typů. 37 Při výběru konkrétních mediálních nosičů je dle Kotlera nutné brát ohled také na dosah, frekvenci a účinek těchto nosičů a mediální načasování jejich užití. Za hlavní typy médií Kotler považuje noviny, televize, direct mail, rádio, časopisy, outdoorovou reklamu a internet.(kotler, 2007) V následující části se však autor práce zaměří na spolupráci v rámci mediálního partnerství zejména s tištěnými médii, televizí, rozhlasem a internetovými portály tedy těmi, které poskytují co největší pokrytí hromadného trhu. V oblasti tištěných periodik má festival pro ročník 2014 výhradní smlouvu se společností Mafra, a. s., potažmo deníkem Mladá fronta DNES, jenž je jedním ze dvou hlavních mediálních partnerů (druhým je Český rozhlas Ostrava). Tento deník nahradil Hospodářské noviny, se kterými Janáčkův máj spolupracoval v minulých letech. Management festivalu totiž předpokládá, že vzhledem k vyššímu nákladu Mladé fronty DNES se informace o pořádání festivalu zákonitě dostane k většímu počtu osob. Hospodářské noviny jsou odebírány sice významným, ale na druhou stranu velice úzkým segmentem společnosti, který netvoří základní posluchačskou obec festivalu. Mediální kampaň v oblasti odborných periodik reprezentují Hudební rozhledy a Harmonie. Požadavkem všech výše zmíněných periodik je být uveden jako hlavní mediální / mediální partner (v návaznosti na poskytované plnění) na všech tištěných materiálech. Mezi další povinnosti Janáčkova máje patří často verbální prezentace partnerů na tiskové konferenci či prezentace partnerů v místě konání koncertů. Obecně však platí, že periodika neposkytují prostor pro inzerci na svých stránkách Janáčkovu máji bezplatně, nýbrž za sníženou taxu. Internetové informační portály pak reprezentuje server Opera Plus a také ostravan.cz, internetový deník pro kulturu a umění. Tento byl založen na podzim roku 2013 a pro ročník 2014 je tak mediálním partnerem poprvé, nicméně již nyní je ostravskou veřejností velmi kladně kvitováno publikování velkého množství recenzí a článků na tomto webu. 37 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s

38 Hlavním mediálním partnerem je také Český rozhlas. Ten poskytuje prostor pro reklamu Janáčkovu máji ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava a Českého rozhlasu 3 Vltava v určité hodnotě a festival obvykle ve stejné hodnotě poskytuje prostor pro loga rozhlasu na svých materiálech. Dochází tak k takzvanému vzájemnému zápočtu, díky němuž nedochází k žádnému toku peněz mezi organizacemi. Stejné podmínky má festival nastaveny s Českou televizí. Festivalové minuty jsou vysílány na Televizi Polar, regionální televizi Moravskoslezského kraje. Mezi další média, se kterými festival spolupracuje patří spíše média regionálního charakteru jako Měsíčník Naše Ostrava, Hláska Opava, Týdeník 5+2 dny nebo Metro Public relations Za Public relations, neboli také PR označuje Kotler veškeré aktivity, které organizace provádí pro komunikaci s cílovým publikem a za které přímo neplatí. 38 Dále Kotler v téže publikaci uvádí, že PR spočívají v budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami díky získávání příznivé publicity, budování dobrého image firmy a řešení a odvrácení nepříznivých fám, pověstí a událostí. Mezi hlavní nástroje PR patří vztahy s tiskem, publicita produktu, firemní komunikace, lobování a poradenství. 39 Výhodou PR je podle Johnové pak především vyšší důvěryhodnost veřejných informačních zdrojů oproti placené reklamě. 40 Podstatný rozdíl mezi reklamou a public relations pak spočívá v tom, že recipient zpravidla není přímo vyzván, aby si něco koupil. 41 Bačuvčík zastává názor, že v oblasti marketingové komunikace kulturních institucí se PR dotýká jak komunikace s běžnými návštěvníky, tak 38 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, 284 s. ISBN , s KR I Z EK, Zdene k. CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. Praha: Grada, s. ISBN , s

39 i veřejností a donátory. Z ještě obecnějšího pohledu pak má jakákoliv činnost organizace nebo pouhé vystupování jejích zaměstnanců, plánované či nikoliv, dosah v oblasti PR dané organizace. (Bačuvčík, 2012) Za největší problém celého PR pak označuje fakt, že jde o dlouhodobou aktivitu, jejíž výsledek je vždy nejistý a která může být zmařena jedinou negativní informací (která se navíc nemusí zakládat na pravdě). 42 V oblasti PR existuje mnoho použitelných nástrojů, jež budou níže zmíněny, nicméně autor práce se v následujícím textu zaměří zejména na ty, které jsou používány na Janáčkově máji Media relations Nejzákladnějším z těchto je tisková zpráva, spadající do oblasti media relations (též možné užití termínu press relations). (Svoboda in Bačuvčík, 2012) Podle Bačuvčíka media relations do jisté míry zastřešují ostatní PR aktivity, proto bývá budování vztahů s médii pro kulturní organizaci jednou z hlavních priorit. 43 Tisková zpráva by měla být stručná, výstižná a měla by splňovat další standartní náležitosti (výstižný titulek, kontakt na organizaci atp.). Za problém ovšem může být bráno, že každé tiskové zprávě organizace konkuruje každodenně nespočet dalších. (Johnová, 2008) Jak již bylo zmíněno výše, festival každoročně rozešle cca 20 tiskových zpráv, přičemž každá z nich upozorňuje na jinou, pro festival a jeho návštěvníky podstatnou událost. Oblast PR (stejně jako celé marketingu) není na Janáčkově máji obstarávána specializovaným pracovníkem. Proto se o psaní tiskových zpráv stará ředitel festivalu Mgr. Javůrek, nicméně obvyklejší je najímání externího pracovníka pro tyto potřeby. Samozřejmostí je pak uspořádání tiskové konference, zpravidla vždy na začátku dubna. Jak ovšem říká ředitel festivalu Mgr. Javůrek: V Ostravě je zbytečné uspořádávat více než jednu tiskovou konferenci nebo mít vlastní press centrum v průběhu festivalu. Je tomu tak jednoduše proto, že na Ostravsku chybí v oblasti vážné hudby erudovaní novináři. 42 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, ISBN , s BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, ISBN , s

40 Naštěstí se tato situace začíná díky portálům typu ostravan.cz konečně obracet k lepšímu Události, event. marketing Za další nástroj můžeme označit události, případně speciální příležitosti. Události jsou naplánované akce, jejichž primárním úkolem je komunikace s cílovými skupinami veřejnosti. 44 V moderním pojetí se můžeme setkat také s pojmem event. marketing. Jeho charakteristika je poměrně složitá, nicméně Šindler se ve své publikaci přiklání k jedné z nejvýstižnějších definic, a to od Svazu německých komunikačních agentur. Jedná se o tuto definici: Pod pojmem event. marketing rozumíme zinscenování zážitků stejně jako jejich plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její produkty. 45 Nejvýznamnější aktivitou Janáčkova máje tímto směrem jsou bezesporu mimořádné koncerty, odehrávající se v prostorách Vítkovického zámku. Na těchto koncertech dává festival prostor nejen etablovaným sólistům, ale zejména mladým vycházejícím hvězdám nejen v oblasti klasické hudby, ale i jazzu. Těchto koncertů bývá v průběhu roku zorganizováno 4 až 5 a jejich největším přínosem je udržování kontaktu s festivalovým publikem, případně díky pestrosti dramaturgie získání publika nového. Koncerty jsou zpravidla uváděny ředitelem festivalu Mgr. Javůrkem, jenž je v oblasti dramaturgie velmi erudovanou osobou. Pravidelností jsou také besedy s umělci v Domě knihy Librex. Jedna je zpravidla organizována před zahajovacím koncertem festivalu a účastní se jí významný sólista / dirigent, který na koncertě vystoupí. Další besedy se pak odehrávají v průběhu festivalu. Každá z nich je moderována buďto Mgr. Javůrkem nebo jinou významnou ostravskou osobností (např. Lukáš Hurník). 44 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, 284 s. ISBN , s ŠINDLER, Petr. Event marketing. Praha : Grada Publishing, a. s., s. ISBN , s

41 Sponzoring PR aktivity kulturní organizace jsou obecně zaměřeny zejména na rozhodující skupiny veřejnosti, tedy na pravidelné návštěvníky (abonenty), dárce, mecenáše a patrony. Nezbytné je tyto aktivity zaměřit i na instituce státní a místní samosprávy, jež jsou zpravidla největším donátorem kulturních organizací. V době napnutých rozpočtů a klesajících příspěvků na kulturu však PR aktivity umožňují také oslovení sponzorů a potencionálních sponzorů. (Johnová, 2008) Sponzoring je obchodní transakce mezi rovnocennými subjekty, které vstupují do vzájemně rovnoprávného vztahu. Sponzor i sponzorovaný do tohoto vztahu investují a zároveň z něho nějakou hodnotu získávají. 46 Podle Kotlera sponzorování představuje další prostředek, jehož pomocí firmy získávají pozornost veřejnosti. 47 Obecně lze rozlišit dvě verze donátorství organizací, konkrétně dárcovství a sponzoring. Dárcovství bývá označováno za čistě altruistické a dárce za svůj dar neočekává žádné protiplnění (firmy touto cestou často využívají možné snížení daňového základu na základě vystaveného potvrzení o daru). Oproti tomu sponzoring je označován jako dar s protiplněním, kde je částka, kterou dárce poskytuje jeho daňovým nákladem, neboť si u sponzorovaného touto cestou nejčastěji de facto objednává reklamní služby a obdarovaný je dárci i takto fakturuje. Rozlišit však konkrétně dárcovství a sponzoring z hlediska motivace není možné, neboť jsou obě konání velmi často kombinací čistě filantropických pohnutek a (to častěji) hledáním benefitů. (Bačuvčík, 2012) Mezi další motivace poskytnutí podpory patří snaha organizace demonstrovat firemní občanství, zlepšit image společnosti, zlepšit kvalitu života v komunitě, zasáhnout cílové skupiny nebo snaha zvýšit tržby. (Kotler, Scheff in Bačuvčík, 2012) Ve finále mají obě dvě strany ze sponzoringu užitek, neboť sponzoring zvyšuje prestiž zaměstnanců firmy, která sponzoruje společensky prospěšnou 46 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, 284 s. ISBN , s KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s

42 aktivitu, ale i prestiž sponzorovaného, protože se kvalifikoval jako vhodný pro sponzoring a to samo o sobě svědčí o jeho kvalitách. 48 Jak bylo uvedeno výše, Janáčkův máj jakožto obecně prospěšnou společnost založilo Statutární město Ostrava. Největší finanční zdroje pro činnost tak festival zákonitě získává právě od svého zřizovatele města. Dále pak zejména od Moravskoslezského kraje a nezanedbatelná je také podpora ze strany Ministerstva kultury (Johnová tyto zdroje označuje pojmem státní sponzoring). Jelikož by však podpora ze strany ministerstva či jiných územně správních celků nebyla pro organizaci festivalu dostatečná, je management Janáčkova máje nucen hledat i jiné zdroje, tedy zdroje z oblasti soukromého sponzoringu. Stejně jako další instituce seriózní kultury poskytuje Janáčkův máj svým sponzorům možnost vystupovat jako skuteční partneři, ne jako obyčejní přispěvovatelé. Je tomu tak zejména díky faktu, že většina podporujících společností s festivalem spolupracuje dlouhodobě a tyto společnosti tak cíleně budují svou pozitivní pověst ve vztahu k podpoře kultury a kulturním hodnotám. Krom tradičních forem reklamní spolupráce v podobě umístění loga na tištěné materiály nebo prezentaci v místě konání nabízí Janáčkův máj svým sponzorům možnost být uvedeni přímo jako partner koncertu, což je všeobecně kladně kvitováno jako fakt, který zvyšuje prestiž partnerství. Všeobecně platí, že organizace většího charakteru, působící v hlavních centrech mají jednodušší vyjednávající pozici. Janáčkův máj se svou délkou trvání cca tři týdny a dramaturgií plnou hvězd není v tomto ohledu výjimkou. Důsledkem toho je dlouhodobá spolupráce s velkými korporacemi typu Skupina ČEZ (generální partner) nebo Vítkovice Machinery Group (hlavní partner). Janáčkův máj poskytuje dobrou příležitost zejména pro sponzory regionálního významu, kteří tak mohou účelně komunikovat s vybranou cílovou skupinou a svými zákazníky. Mezi festivalovými partnery se tak objevují kupříkladu Ostravské vodovody a kanalizace a. s., Strabag či Letiště Leoše Janáčka. 48 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, 284 s. ISBN , s

43 Individuální dárcovství, tedy získávání prostředků od drobných dárců (jednotlivců) není na Janáčkově máji příliš propracováno, jakýsi klub přispěvovatelů vlastně neexistuje. Je tomu tak zejména kvůli tomu, že individuální dárcovství může být skutečně efektivní pouze tehdy, podaří li se k dárcovství přimět poměrně velkou skupinu osob a individuální dárcovství se změní z jednorázového na pravidelné. Aby tento cílový stav nastal je však nutno zpočátku investovat určitou část financí a zejména pak pracovní času zaměstnanců Government relations, celebrity relations Vzájemným aspektem obou těchto dle Svobody druhových variant PR je práce s osobami, na kterých je kulturní organizace existenčně velmi často přímo závislá (tím samozřejmě autor práce nechce říci, že PR aktivity směrem k publiku, sponzorům nebo jiným podporovatelům nejsou důležité). Faktem je, že velmi často jsou orgány veřejné správy zakladateli a zřizovateli kulturních institucí, kvalitní PR směrem k nim je tudíž pozitivním faktem vzhledem k dostatečnému zajištění fundraisingu. Pod tuto oblast můžeme zařadit také lobbing. Lobbování v PR znamená snahu přimět určité vlivné osoby (politiky, podnikatele, názorové vůdce) k podpoře vlastních myšlenek, názorů, projektů či organizace a zastupování či alespoň respektování jejich zájmů při jednáních s dalšími subjekty na vyšší úrovni, kterých se sám lobbista nemá možnost zúčastnit. 49 Jelikož pro festival nepracuje žádný PR specialista, jsou i výše zmíněné aktivity čistě v rukou managementu festivalu, konkrétně ředitele Mgr. Javůrka. Ve vztahu k představitelům místních samospráv, politikům a podobně je však osobní zaangažovanost ředitele festivalu velmi žádoucí, dokonce by se dalo říci, že je nezbytná. Tato aktivita osobní vztahy hrají v ostravském regionu velice důležitou roli a na základě dosavadních zkušeností se dají zobecnit ve smyslu nezbytnosti. 49 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, ISBN , s

44 Celebrity relations pak reprezentují spojení jména kulturní organizace se známou a populární osobou. O přínosnosti těchto aktivit nemusí být pochybováno. Nemusí se vždy jednat o mediálně známou celebritu, ale kupříkladu i o odborníky z oblasti působení organizace. Spolupráce s těmito osobami pak může být jednorázová nebo dlouhodobějšího charakteru. (Bačuvčík, 2012) Jednorázová spolupráce je zaměřená spíše na konkrétní produkt, tedy v tomto případě festivalový koncert. Hvězdný sólista jistě přitáhne pozornost k festivalu, nicméně ve finále tento fakt působí spíše krátkodobě. Přínos dlouhodobého charakteru z oblasti celebrity relations lze nalézt zejména v pozici čestného prezidenta festivalu. Tím byl v posledních letech proslulý český dirigent Zdeněk Mácal. Spolupráce s takovouto osobností je pak zajímavá pro zřizovatele, sponzory i publikum Komunikace na internetu Komunikace na internetu patří bezesporu mezi jednu z nejzákladnějších aktivit PR. Každoročně stoupá osob, které disponují přístupem na internet (Bačuvčík uvádí ve své publikaci počet 1, 97 miliardy lidí). Dle údajů z roku 2012 ze stejného zdroje má již přístup na internet cca 2, 4 miliardy lidí, což je zhruba 34, 3 % celkové světové populace. 50 Internet je stále nejvyužívanější mezi osobami do třiceti let, nicméně je hojně využíván i skupinou v postproduktivním věku. (Bačuvčík, 2012) Internetové stránky Moderní pojetí komunikace přes internetové stránky umožňuje jejich prostřednictvím prakticky kompletní službu zákazníkům. Prostřednictvím webu si mohou zákazníci zjistit veškeré informace o plánovaných koncertech, festivalových sólistech a dalších aktualitách. Velmi důležité je na stránkách také umístění log partnerů a sponzorů. Pro účely nahlédnutí je všem donátorům na stránkách k dispozici výroční zpráva, kterou má Janáčkův máj v povinnosti zveřejňovat. Zveřejňování výročních zpráv je vždy pozitivním krokem, který 50 WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS. Internet World Stats [online] [cit ]. Dostupné z: 38

45 může sponzorům i široké veřejnosti prokázat transparentní hospodaření organizace. K dispozici je na stránkách také archiv minulých festivalových ročníků. Pro pravidelné, ale i nové návštěvníky je vyhrazena sekce vaše ohlasy, ve které bývá nejčastější debata o ohlášených umělcích či proběhnuvších koncertech. Festival se tak snaží poskytnout prostor, všem, kteří by chtěli Janáčkovu máji poskytnout zpětnou vazbu. Festival tak jde ruku v ruce s Bačuvčíkovým názorem, dle něhož internet totiž primárně není prostředím, kde se mohou kulturní produkty propagovat, ale kde se o nich mluví či píše, tedy komunikuje. 51 (viz příloha č. 11: Sociální sítě Sociální sítě jsou módní vlnou, jež začala nabírat na popularitě zejména na počátku 21. století. V té době se také celá řada sociálních sítí vyvinula z různých jiných aplikací, kupříkladu blogů, online fotogalerií, diskuzních serverů a podobně. Sociální se však oproti těmto aplikacím vyvinuly ve službu, jejímž účelem není pouze obsah uživatelova sdělení, nýbrž daleko více komunikace s dalšími uživateli. Charakteristické vlastnosti sociálních sítí by se daly shrnou do těchto několika bodů: obsah je tvořen samotnými uživateli, identita uživatelů na sociální síti je totožná s jejich identitou ve skutečnosti, základem je komunikace a vzájemné vztahy mezi uživateli, provozovatelé sociálních sítí jen minimálně vstupují do jejich provozu V současnosti jsou sociální sítě nejpopulárnější internetovou službou co do velikosti i dosahu. (Bednář, 2011) Nejuniverzálnější a zároveň nejpoužívanější sociální sítí je dnes bezesporu Facebook (v současnosti jej podle posledních informací používá přes 51 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, ISBN , s

46 1, 2 miliardy osob na celém světě a v České republice počet uživatelů stoupnul na 4, 2 milionu). 52 Facebook se stal v posledních letech neodmyslitelnou součástí komunikačních cest a platformou pro propagaci ohromné řady soukromých organizací, ale také organizací neziskového sektoru a kulturních institucí. Nejzákladnější formou přítomnosti na Facebooku je uživatelský profil. Profil reprezentuje skutečnou živou osobu, nese její jméno, je reprezentován její fotografií. Přátelé profilu jsou skutečnými přáteli dané osoby, a i kdyby nebyli, předpokládají, že profil odpovídá skutečnému člověku. 53 Pro potřeby prezentace právnických osob pak existuje možnost založení takzvané stránky. Důvodem, proč založit stránku, je snaha prezentovat se, sdělovat své informace, novinky, nabízet službu nebo produkt. 54 Z výše uvedených citací jasně vyplývá rozdíl mezi možností osobní prezentace na Facebooku či prezentace firmy a produktu. Jak poznamenává ve své publikaci Bednář: Není správné a podmínkami služby je zakázáno používat profily jako nástroje komunikace právnické osoby tedy z pozice profilu mluvit za firmu. Takové jednání je může vést nejen k odstranění profilu, ale také všech dalších objektů, které byly tímto profilem vytvořeny. 55 V případě Janáčkova máje je nutno kriticky konstatovat, že se festival ve svých aktivitách na Facebooku dopustil právě často dělané chyby, sice komunikování obsahu přes uživatelský profil, nikoliv stránku. V roce 2013 sice došlo k vytvoření profilu Janáčkova máje na Facebooku, nicméně ze zcela nepochopitelných důvodů byl jako první vytvořen uživatelský profil, tedy ten, který si za svoji osobu může zřídit každá fyzická osoba. Pro osobu právnickou či jakoukoliv kulturní organizaci je tato forma značně nevýhodná, limitující a jak bylo řečeno výše, pravidly užívání Facebooku také zakázaná. Po čase byla sice let Facebooku: Jak změnil podnikání i životy uživatelů? Česká televize [online] [cit ]. Dostupné z: 53 BEDNA R, Vojte ch. Marketing na sociálních sítích: Prosa te se na Facebooku a T itteru. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 197 s. ISBN , s BEDNA R, Vojte ch. Marketing na sociálních sítích: Prosa te se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 197 s. ISBN , s BEDNA R, Vojte ch. Marketing na sociálních sítích: Prosa te se na Facebooku a T itteru. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 197 s. ISBN , s

47 zřízena i oficiální festivalová fanpage, došlo tímto však ke zmatení běžných uživatelů, kteří začali řešit otázku která ze stránek vlastně funguje? Celkové počty současných příznivců na této sociální síti jsou cca 100 fanoušků na oficiální fanpage Janáčkova máje a cca 250 přátel na osobním profilu. Výsledná komunikace s cílovou skupinou festivalu tak spíše neprobíhá, případně probíhá velmi neefektivně. I toto můžeme klást za vinu omezenému množství financí, které festivalu nedovoluje pro tuto oblast získat erudovaného odborníka. Dalším typem sociální sítě je Twitter. Ten slouží zejména k takzvanému mikroblogování. Uživatelům se zobrazují příspěvky (tweety) těch dalších uživatelů, které chtějí sledovat (proto bývá Twitter označován za sociální síť, jíž využívají hlavně opinion leaders). Jejich příspěvky pak mohou posílat dál, což může sloužit jako forma virálního šíření. (Bednář, 2011) O možnosti užívání Twitteru festival uvažuje, nicméně v současné době žádné jiné sociální sítě než Facebook Janáčkův máj nevyužívá Podpora prodeje Podpora prodeje sestává z krátkodobých pobídek, které mají podpořit základní přínosy nabízené výrobkem či službou, povzbudit nákup či prodej výrobku či služby (...). Snaží se motivovat zákazníka k okamžitému nákupu. 56 V kapitole Cena bylo již zmíněno, že Janáčkův máj využívá formu cenové diskriminace, která umožňuje zvýšení / snížení jednotlivých vstupenek v návaznosti na rozdílné hodnotě vnímání jednotlivých míst. Podpora prodeje je nicméně u kulturní organizace nejdůležitější ve vztahu k cenotvorbě. Nejčastější formou cenové podpory prodeje jsou pak níže zmíněné aktivity. Abonmá, tedy vstupné na sérii představení nebo koncertů za zvýhodněné vstupné. Slevy pro rozdílné skupiny osob (senioři, studenti). Poskytování slev má dva rozměry, sice společenský (umožnit zvýhodněným skupinám návštěvu akce, neboť bez slevy by si kupříkladu nemohli dovolit vstupenku vůbec zakoupit) 56 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s

48 a marketingový. V tomto rozměru jsou slevy poskytnuty těm vytipovaným skupinám a segmentům, jež chce organizace oslovit. Podpora prodeje může zahrnovat i množstevní slevy, neboť bylo prokázáno, že lidé chodí na kulturní představení nejčastěji ve skupinách 2 3 osob. Populární je také výhodnější zakoupení vstupenek do určitého data, případně takzvané rush tickets, tedy vstupenky, které nejsou vyprodány a těsně před akcí jsou nabídnuty (zejména studentům) za velmi zvýhodněnou cenu. Mezi další formy podpory prodeje v oblasti cenotvorby patří kupříkladu standby tickets (lístky na stání) nebo kupóny (poukázky na slevu nebo vstup zdarma). (Bačuvčík, 2012) Všeobecně však platí, že by na podporu prodeje v oblasti cenotvorby neměla společnost doplatit a prodělat na ní. Jinými slovy by tato forma podpory prodeje měla vždy vygenerovat vyšší příjmy pro organizaci, pokud tedy není strategie zaměřena výhradně na maximalizaci publika bez ohledu na příjmy (Diggle in Bačuvčík, 2012) Podpora prodeje na Janáčkově máji Čtenář práce se již mohl seznámit s přibližnými cenami vstupného na Janáčkův máj v tabulce č. 1. Do této tabulky byly zahrnuty také dva nejdražší koncerty ročníku 2014, tedy zahajovací a závěrečný koncert, přičemž na každý z nich se dá dostat již od 200 Kč za vstupenku. Ředitel festivalu Mgr. Javůrek proto dodává: Našim návštěvníkům samozřejmě poskytujeme určité slevy, nicméně ne v takovém množství. Je tomu zejména díky cenové politice Janáčkova máje a už tak velmi nízkému vstupnému, které umožňuje festivalový koncert navštívit opravdu široké veřejnosti. I přesto festival nabízí slevu 50 % na všechny koncerty držitelům průkazu TP a ZTP, na vybrané koncerty pak stejnou slevu mají i studenti (zhruba na polovinu koncertů). V programu je také jeden koncert na němž vystoupí Janáčkova filharmonie Ostrava a sleva 50 % poskytnuta všem jejím řádným abonentům. na vstupenku je k tomuto koncertu 42

49 Speciální možností pro festivalové návštěvníky je pak možnost si za malý příplatek (60 Kč) zajistit ke vstupence na koncert na zámku v Hradci nad Moravicí také místo v autobuse. Festival totiž k tomuto koncertu nabízí možnost využít jím organizované autobusové dopravy z Ostravy na místo konání koncertu a zpět. Podpora prodeje v oblasti cenotvorby může být předložena zákazníkům tak, aby obsahovala zvýhodněné ceny také prodejní sdělení. Příklady jsou různé věrnostní karty, kluby přátel dané organizace nebo výhody pro věrné zákazníky. (Kotler, 2007) Žádný podobný program však při Janáčkově máji neexistuje Přímý marketing Přímý marketing představuje přímou komunikaci s pečlivě vybranými individuálními zákazníky s cílem získat okamžitou odezvu a vybudovat dlouholeté vztahy se zákazníky. 57 Dle Kotlerova názoru je však ideálním stavem doplnit klasické formy reklamy právě přímým marketingem. Přímý marketing (direkt marketing) má dvě podoby. Adresný direkt marketing pracuje s konkrétní databází, jíž organizace disponuje (databázi si může každá organizace vybudovat sama, případně ji může zakoupit). Je ovšem nutné respektovat zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Neadresný pak využívá plošné distribuce (letáky do poštovních schránek na území určité části města a podobně). (Bačuvčík, 2012) Janáčkův máj v současnosti disponuje vlastním mailing listem, jenž byl sestaven z adres, které si v minulosti objednávaly vstupenky nebo měly jiné dotazy. Těmto osobám tak festival poskytuje servis v zasílání všech možných aktualit a nabídek. V současnosti je ve festivalovém mailing listu cca 600 adres, které byly sestaveny z mailových adres osob, které si objednaly vstupenky na festival právě přes e mailovou objednávku. Janáčkův máj si postupem času vytvořil vlastní cesty přímého marketingu, nejvýhodnější pro festival. Jednou z nich je nabídnutí konkrétního 57 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s

50 produktu (letos je to zmiňované představení Sólo pro tři v Multifunkční aule Gong) školám Moravskoslezského regionu s nabídkou extra zlevněného vstupného pro studenty. Druhou je oslovení konkrétních osob činných v uměleckých kruzích. Proto letos budou osloveni všichni vedoucí dechových hudeb Moravskoslezského regionu s pozvánkou na koncert Hudby hradní stráže. Nutno podotknout, že tyto aktivity stojí a padají s osobou ředitele festivalu Mgr. Javůrka. Ač organizace v poslední době věnovaly zvýšenou péči především využití sociálních sítí, direkt marketing má stále své místo v jejich chodu. Úplně nahradit se jej nepodařilo zejména proto, že počet uživatelů sociálních sítích ne zcela koresponduje s kontakty, které jsou v databázích organizací. Ač je využívání nástrojů direkt marketingu mnohem více efektivní neboť cílené oslovení přináší zpravidla větší zpětnou vazbu než formy klasické reklamy nebo public relations, existují limity jeho využívání. Jsou jimi zejména nutnost investice času zaměstnanců, potažmo finančních prostředků Osobní prodej Osobní prodej je mezilidská část komunikačního mixu. Reklama představuje jednosměrnou neosobní komunikace zaměřenou na cílové skupiny. Naproti tomu je osobní prodej dvousměrnou osobní komunikací mezi prodejci a jednotlivými zákazníky Osobní prodej může spočívat v přímém kontaktu se zákazníkem z očí do očí, telefonním hovoru či jiné formě a v určitých situacích může být mnohem více účinnější než čistě reklamní kampaň. Osobní prodej umožňuje budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky a pružně reagovat na potřeby zákazníků. Osobní prodej obvykle spočívá v následujících úkolech: Komunikace. sdělování informací o produktech a službách zákazníkům. Prodej. Prodej, prezentace produktů. Služby. Poskytování rozšiřujících služeb (konzultace). Sondování. Tvorba nových vztahů se zákazníky. 58 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN , s

51 Získávání informací. Výzkum trhu. (Kotler, 2007) Jak lze vyčíst z naskenovaného přehledu pokladen (příloha č. 12), vstupenky Janáčkova máje jsou k dispozici na široké škále míst a nelze proto očekávat, že zaměstnanci jednotlivých pokladen budou schopni poskytnout jakýkoliv další servis a chování těchto vnějších prodejců k návštěvníkům nelze de facto nikterak ovlivnit. Tento servis supluje produkční festivalu Mgr. Jaroslava Koňaříková, která dle slov Mgr. Javůrka poskytuje nadstandartní zákaznický servis, když vždy ochotně odpovídá na dotazy návštěvníků, kteří volají na sekretariát Janáčkova máje nad rámec své pracovní doby. Do přímého kontaktu s festivalovými hosty přicházejí i pro průběh festivalu najmutí externisté, asistenti produkce. Tito vnitřní prodejci mají na starost zejména distribuci vstupenek přímo na místě konání koncertů, prodej katalogů a jiných tiskovin, v případě nutnosti vykonávají i služby šatnářů. V posledních letech se na Janáčkově máji podařilo vybudovat stálý tým kvalitních a problematiku festivalu znalých festivalových externistů. Je to výsledek dlouhodobé systematické práce v oblasti festivalového zajištění, které má na starosti hlavní ekonomka festivalu p. Martina Illichmannová. Tento tým dotváří a v mnoha případech spoluvytváří celkovou atmosféru festivalu a jeho profesionální tvář jak směrem k účinkujícím (řidiči) tak posluchačům (prodej programů) ale zároveň i směrem k partnerům (hostesky, catering). 45

52 6. Zhodnocení marketingu Janáčkova máje Zhodnotit fungování / nefungování oblasti marketingu na Janáčkově máji je vzhledem k ideálnímu stavu, kterého by mělo být dosaženo poměrně složité. Za prvé neexistuje žádný precedens nebo univerzální příručka, která by tento ideální stav definovala. Za druhé je šíře těchto aktivit ohromně obsáhlá a snad žádná organizace není schopna věnovat se všem marketingovým nástrojům a jejich aplikaci. Proto níže budou zmíněny spíše nedostatky, jež dle autora vyplynuly ze získaných informací o marketingových aktivitách Janáčkova máje. Prvním a nejdůležitějším je zřejmě fakt, že omezený počet úvazků neumožňuje festivalu zaměstnat marketingového specialistu a tato oblast je tak vykonávána ostatními zaměstnanci a spíše intuitivně. Na festivalu neexistuje možnost objednání vstupenky bez jejího fyzického vyzvednutí na některé z pokladen nebo přímo v místě konání koncertu. Přitom by tato funkce mohla nabídnout větší komfort zejména pro mladší a nové festivalové publikum, stejně jako ubrat práci externistům (hosteskám) při distribuci vstupenek v místech konání koncertů. Oblast moderních komunikačních technologií je bohužel největší slabinou Janáčkova máje. Na poměrně dobře zpracované internetové stránky se bohužel nedaří navázat komunikací na sociálních sítích a v této oblasti tak festival dle názoru autora práce stojí před velkou výzvou. Pravidelná činnost na sociálních sítích, publikování videí na youtube.com a podobné aktivity jsou však nezbytné a je nutno je vykonávat promyšleně a systematicky. Janáčkův máj nedisponuje žádným klubem přátel okolo festivalu. Adresář e mailových adres sice umožňuje kontaktovat určité množství osob s nabídkami a zajímavostmi, nicméně tento newsletter není zárukou žádných dalších výhod. Faktem je, že v kontextu zemí zejména na západ od naší republiky je tento systém velmi propracovaný a stal se tak i jedním ze zdrojů příjmů kulturních organizací. Ač je tento stav vzhledem k rozdílnosti myšlení obyvatel v České republice pro kulturní organizace u nás spíše dlouhodobým přáním, bylo by pro festival určitě přínosné se této problematice v budoucnu více věnovat, ač do ní bude nutné investovat zejména čas zaměstnanců. Janáčkův máj sice nabízí obvyklé slevy pro návštěvníky z řad seniorů, případně studentů, nicméně úplně chybí možnost zakoupení jakéhosi 46

53 festivalového abonmá, tedy většího množství vstupenek za zvýhodněnou cenu, což by mohlo být hojně využíváno zejména ostravskými návštěvníky, kteří ve velké míře navštěvují více než jeden festivalový koncert (viz příloha č. 13). Mnoho organizací se v poslední době zaměřuje na aktivnější zapojení posluchačské / divácké obce do jejich chodu pomocí diskuzí na webových stránkách, anket a hlasování a nabízejí jim zejména možnost spoluvytváření festivalu v oblasti dramaturgie. V této oblasti samozřejmě nelze nechat publiku volné ruce, festival klasické hudby bude muset vždy pečovat o hodnoty klasické hudby. Avšak dle názoru autora práce by existovala možnost takovéto divácké možnosti volby, zejména pro přesahové koncerty a performance. 47

54 Závěr V závěru by bylo velmi snadné přehlédnout zjištěné nedostatky a spokojit se pouze s konstatováním, že Janáčkův máj je úspěšnou, v moravskoslezském kraji etablovanou přehlídkou klasické hudby se skoro čtyřicetiletou tradicí, vybudovanou posluchačskou základnou a marketingová komunikace je tedy dostatečně efektivní. Současnou podobu marketingové komunikace sice můžeme označit jako funkční a využívající nejzákladnějších marketingových nástrojů, nicméně limity v oblasti finančního zajištění marketingu a absence specializované pozice pro tuto oblast v rámci festivalového týmu mohou v budoucnu způsobit stagnaci a další nevyužívání nástrojů marketingové komunikace v plné míře. Kvalitní zajištění této oblasti však bude pro organizaci typu Janáčkova máje v budoucnosti nezbytné vzhledem k získání výhody oproti jiným kulturním organizacím a substitučním volnočasovým aktivitám. Kvalitní marketingová komunikace je pak také klíčem k udržení stávajícího publika a získání publika nového, stejně jako efektivní komunikaci se zřizovateli a sponzory. Je nutné vyzdvihnout práci celého organizačního týmu festivalu, neboť v pouhých čtyřech lidech tomuto týmu daří každoročně uspořádat obvykle třítýdenní festival s cca dvaceti koncerty, který je skutečně hojně navštěvován a je tomu velmi často díky osobní zaangažovanosti všech zaměstnanců nad rámec běžné pracovní doby. Je zde však místy cítit jakýsi odsun oblasti marketingu až na druhou kolej a výsledná vnější komunikace pak není tak efektivní, jak by mohla být. 48

55 Použité informační zdroje Monografie 1) BAC UVC I K, Radim. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zl n: VeRBuM, 2012, 198 s. ISBN ) BAC UVC I K, Radim. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Zl n: VeRBuM, 2011, 156 s. ISBN ) BAC UVC I K, Radim. Marketing symfonických orchestrů: publikum a veřejnost moravských filharmonií. 1. vyd. Zl n: VeRBuM, 2011, 184 s. ISBN ) BÁCHOREK, Milan. Janáčkův máj: moravský hudební klenot. Ostrava: Image Studio, 2007, 223 s. ISBN ) BARČÍK, Tomáš. Strategický marketing. Praha: Ústav práva a právní vědy, s. ISBN ) BEDNA R, Vojte ch. Marketing na sociálních sítích: prosa te se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 197 s. ISBN ) FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3. akt. vyd. Brno: Computer Press, 2011, 486 s. ISBN ) HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: KANT, s. ISBN ) CHMEL, Zdeněk. Propagace, public relations, media. Brno: Ante, 1997, 80 s. ISBN ) JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 269 s. ISBN ) JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, 284 s. ISBN ) KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN ) KR I Z EK, Zdene k. CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. Praha: Grada, s. ISBN

56 14) MCDONALD, Malcolm. Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 575 s. ISBN ) ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. Hradec Králové: GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2012, 173 s. ISBN ) ŠINDLER, Petr. Event marketing. Praha : Grada Publishing, a. s., s. ISBN Elektronické zdroje 17) 10 let Facebooku: Jak změnil podnikání i životy uživatelů?. Česká televize [online] [cit ]. Dostupné z: /ct24/ekonomika/ let-facebooku-jak-zmenil-podnikani-izivoty-uzivatelu/ 18) Banner Janáčkův máj. In: Ostravan [online] [cit ]. Dostupné z: 19) BELKO, Dušan. Marketingový výzkum v kostce. Marketingové noviny [online] [cit ]. Dostupné z: ( /marketing_2363/) 20) Distribuce. Marketing [online] [cit ]. Dostupné z: 21) Fotogalerie. In: Muzikus [online] [cit ]. Dostupné z: 22) Výroční zpráva Janáčkův máj [online] [cit ]. Dostupné z: 23) Výroční zpráva Janáčkův máj [online] [cit ]. Dostupné z: 50

57 24) WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS. Internet World Stats [online] [cit ]. Dostupné z: com/stats.htm Další zdroje 25) Česka republika. Za kon o regulaci reklamy. In: 40/ ) RAABOVÁ, Tereza a kol. Analýza ekonomického dopadu festivalu Janáčkův máj. Economic impact, v. o. s., 2011, 46 s. Osobní sdělení 27) Mgr. Jaromír Javůrek, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj 28) Mgr. Jaroslava Koňaříková, produkční Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj 29) Martina Illichmannová, hlavní ekonom Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj 51

58 Seznam zkratek ČR Česká republika DKMO Dům kultury města Ostravy DPMO Dopravní podnik města Ostravy NDM Národní divadlo Moravskoslezské NNO nestátní nezisková organizace NNS nestátní neziskový sektor NO nezisková organizace NOZ nový občanský zákoník OPS obecně prospěšná společnost OS občanské sdružení PR public relations SSSR Svaz sovětských socialistických republik TP tělesně postižený ZTP zdravotně tělesně postižený ZUŠ základní umělecká škola 52

59 Seznam obrázků, tabulek a grafů Obrázek č. 1: Charakteristiky kulturních organizací 6 Obrázek č. 2: Vizuál Janáčkova máje pro ročník Obrázek č. 3: Logo Janáčkova máje 28 Tabulka č. 1: Náhled ceníku vstupenek pro festivalový ročník Graf č. 1: Bydliště návštěvníků Janáčkova máje, průzkum Graf č. 2: Věk návštěvníků Janáčkova máje, průzkum

60 Seznam příloh Příloha č. 1: Dotazník pro festival Janáčkův máj 2013 Příloha č. 2: Graf odpovědí na otázku č. 1, průzkum 2013 Příloha č. 3: Graf odpovědí na otázku č. 2, průzkum 2013 Příloha č. 4: Graf odpovědí na otázku č. 3, průzkum 2013 Příloha č. 5: Graf odpovědí na otázku č. 4, průzkum 2013 Příloha č. 6: Graf odpovědí na otázku č. 5, průzkum 2013 Příloha č. 7: Graf odpovědí na otázku č. 6, průzkum 2013 Příloha č. 8: Graf odpovědí na otázku č. 7, průzkum 2013 Příloha č. 9: Graf odpovědí na otázku č. 8, průzkum 2013 Příloha č. 10: Objednávkový kupon Příloha č. 11: Webové stránky festivalu Příloha č. 12: Přehled pokladen Příloha č. 13: Počet navštívených koncertů jedním respondentem, průzkum

61 Přílohy Příloha č. 1: Dotazník pro festival Janáčkův máj 2013 Dotazník pro festival Janáčkův máj 2013 Vážená paní / vážený pane, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Výsledky tohoto průzkumu budou použity pro potřeby bakalářské práce studenta oboru Hudební manažerství na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. 1. Kolik koncertů v rámci jednoho ročníku festivalu obvykle navštívíte? 1 na festivalovém koncertu jsem 1 3 poprvé více než 3 2. Jste aktivním uživatelem sociálních sítí? (Facebook, Twitter, Google +) ano ne 3. Odkud se dovídáte nejčastěji o programu Janáčkova máje? (lze označit více variant, prosíme také o poskytnutí doplňujících informací) z webu festivalu rádio z letáků a plakátů z jiných webů od přátel z tisku jinak:... z televize Jakou využíváte nejčastěji cestu ke vstupenkám na koncerty festivalu? online rezervace / vyzvednutí na pokladně jinak:... nákup přímo na pokladně... byly mi poskytnuty volné vstupenky 5. Jaké televizní stanice preferujete? ČT (ČT1, ČT2, ČT24) TV Nova TV Prima (Family, Cool, Zoom, Love) TV Polar 6. Jaké rozhlasové stanice preferujete? ČR Ostrava ČR Radiožurnál ČR Vltava ČR jiná stanice 7. Jaký tisk preferujete? MF Dnes Lidové noviny Hospodářské noviny Moravskoslezský deník 8. Jaký je Váš věk? do 20 let let let let TV Noe televizi nesleduji jiná stanice:... jiné regionální rádio:... jiné celorepublikové rádio:... rádio neposlouchám jiné: tisk nečtu let let nad 70 let Mnohokrát děkujeme za Vaše odpovědi!

62 Příloha č. 2: Graf odpovědí na otázku č. 1, průzkum 2013 Kolik koncertů v rámci jednoho ročníku festivalu obvykle navštívíte? 53.1 % 28,6 % 12,9 % 5,4 % 1 1 až 3 více než 3 Jsem poprvé

63 Příloha č. 3: Graf odpovědí na otázku č. 2, průzkum 2013 Jste aktivním uživatelem sociálních sítí? 54,4 % 45,6 % ano ne

64 Příloha č. 4: Graf odpovědí na otázku č. 3, průzkum ,5 % Odkud se dovídáte nejčastěji o programu Janáčkova máje? 30,8 % 6,3 % 13,7 % 1,9 % 4,3 % 4,8 % 10,1 % 2,6 %

65 Příloha č. 5: Graf odpovědí na otázku č. 4, průzkum 2013 Jakou využíváte nejčastěji cestu ke vstupenkám na koncerty festivalu? 45 % 41,7 % 5,3 % 8 % nákup online / vyzvednutí na pokladně přímo na pokladně poskytnuty volné vstupenky jinak

66 Příloha č. 6: Graf odpovědí na otázku č. 5, průzkum ,1 % Jaké televizní stanice preferujete? 3,7 % 10,4 % 2,4 % 3,7 % 9,2 % skupina ČT skupina Nova skupina Prima TV Noe jiná TV TV nesleduji

67 Příloha č. 7: Graf odpovědí na otázku č. 6, průzkum 2013 Jaké rozhlasové stanice preferujete? 35,6 % 10,7 % 12,4 % 15,8 % 4,5 % 10,1 % 10,9 %

68 Příloha č. 8: Graf odpovědí na otázku č. 7, průzkum ,3 % Jaký tisk preferujete? 22,3 % 14,3 % 11,9 % 10,5 % 8,7 %

69 Příloha č. 9: Graf odpovědí na otázku č. 8, průzkum 2013 Jaký je Váš věk? 28,6 % 24,5 % 5,4 % 9,5 % 7,5 % 10,9 % 13,6 % do 20 let let let let let let nad 70 let

70 Příloha č. 10: Objednávkový kupon zdroj: Programová brožura, Janáčkův máj 2014

71 Příloha č. 11: Webové stránky festivalu

72 Příloha č. 12: Přehled pokladen Zdroj: Programová brožura, Janáčkův máj 2014

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Radim Bačuvčík: Divadlo a film VeRBuM, 2012 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Hudební fakulta. Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství. Hudební manažerství

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Hudební fakulta. Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství. Hudební manažerství JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Marketing kultury a trendy v marketingové komunikaci Bakalářská

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK ZADÁNÍ Vytvořit značku, která má díky své neznámosti a neexistenci v místě prodeje nulové povědomí mezi spotřebiteli a

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

případová studie Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu www.fg.cz

případová studie Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu www.fg.cz případová studie Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu www.fg.cz Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Motto: Stará hudba pro nový věk Patroni projektu Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Záštita nad projektem JUDr.

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Marketing 1 Autor: Markéta

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v

Více

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti,

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti, Marketingový mix Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový mix, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více