P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G"

Transkript

1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1

2 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2

3 Mnoho podniků stále ještě charakterizuje situace, kdy management podniku věnuje hlavní pozornost získání finančních prostředků, materiálů, vybavení a personálu, ale velmi malou pozornost věnuje dalšímu, důležitému podnikovému zdroji, a to jsou informace. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 3

4 Zdroje podniku představují prvky, které můžeme rozčlenit podle povahy a charakteru do pěti základních skupin : 1. Hmotné zdroje stroje a zařízení podniku. 2. Nehmotné zdroje know-how, patenty, licence apod. 3. Lidské zdroje pracovníci podniku. 4. Finanční zdroje umožňující hospodaření podniku. 5. Informační zdroje informace a znalosti nutné k řízení podniku. 6. Energie umožňují fungování podniku. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 4

5 Nechce-li management podniku přenechat iniciativu konkurenci, musí trh a konkurenci, tzn. marketingové prostředí, trvale sledovat a vyhodnocovat. Nejde jen o změny v potřebách a přáních zákazníků, ale podnik musí znát nové aktivity konkurence a změny v podnikatelském prostředí. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 5

6 Chce-li podnik všechny potřebné informace pro svoje rozhodování získat, musí si vybudovat vlastní marketingový informační systém MIS, který mu umožní získávat potřebné informace. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 6

7 Marketingový informační systém zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analýzy, vyhodnocování a distribuování potřebných, včasných a přesných informací tvůrcům marketingových rozhodnutí. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 7

8 Marketingový informační systém by měl především umožňovat systematické shromažďování všech marketingových informací do jednoho centra tak, aby byly snadno a rychle dosažitelné. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 8

9 Hlavní problém nebývá v nedostatku informací v podniku, ale jejich špatná dostupnost. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 9

10 Pro vytvoření efektivního MISu je nutné respektovat dvě základní podmínky : 1)Vybavenost podniku kvalitní informační technologií. 2)Navržení systému tak, aby uspokojil informační potřeby manažerů. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 10

11 Marketingový informační systém podle Ph. Kotlera Marketingový informační systém Manažeři Analýzy Plánování Realizace Kontrola Hodnocení informačních potřeb Distribuce informací Zpracování informací 1. Vnitřní informační systém 4. Marketingový systém na podporu rozhodování 2. Marketingový zpravodajský systém 3. Marketingový výzkum Marketingové okolí Cílové trhy Marketingové kanály Veřejnost Vnitřní prostředí a vnější okolí podniku Makrookolí Marketingová rozhodnutí a komunikace ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 11

12 1. Vnitřní informační systém Zahrnuje informace o objednávkách prodejích cenách, pohledávkách, dluzích a získává informace také z vlastní účetní a statistická evidence, účetních závěrek, rozboru ekonomických činnost, podniku hlášení prodejců informace získané z podnikové evidence a statistiky se týkají minulosti. Srdcem vnitřního informačního systému je cyklus objednávka-dodávka-faktura a systém zpráv o prodeji. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 12

13 2. Marketingový zpravodajský systém Souhrn postupů a informačních zdrojů využívaných manažery pro získávání informací o očekávaném vývoji v marketingovém okolí marketingový zpravodajský systém poskytuje informace o každodenním i očekávaném vývoji v okolí. Informace mohou být získávány z knih, časopisů, obchodních publikací, z rozhovorů se zákazníky, dodavateli, distributory a dalšími partnery ve vnějším prostředí, manažery a zaměstnanci jiných podniků. Podstatné je, aby zvolený způsob získávání informací nebyl nahodilý, čímž by se mohlo stát, že řada důležitých informací by mohla uniknout. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 13

14 3. Marketingový výzkum Jde o systematickou identifikaci, sběr, analýzu, vyhodnocování a interpretaci informací vztažených k určité marketingové situaci, se kterou se podnik setkává. Jednotlivé fáze marketingového výzkumu : Příprava výzkumu : definování problému, specifikace potřebných informací, identifikace zdrojů informací, stanovení metod informací, vypracování projektu výzkumu. Realizace výzkumu : sběr informací, zpracování a analýza informací, interpretace a prezentace výsledků výzkumu. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 14

15 4. Marketingový systém na podporu rozhodování Jde o systémy využívající počítačový hardware a software pro poskytování informací v procesu marketingového rozhodování. Tyto systémy obsahují následující zdroje : banku dat, banku statistických postupů a metod, banku marketingových rozhodovacích modelů. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 15

16 Marketingový výzkum ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 16

17 Jaké informace získáváme výzkumem trhu? Získáváme informace o tržním procesu v jeho dynamické podobě. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 17

18 Čím se zabývají informace o tržním procesu v jeho dynamické podobě? Vznikem procesy tvorby poptávky a nabídky. Průběhem působením podmínek. Výsledky realizací koupě a prodeje, spotřebou a užitím. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 18

19 Informace o jednotlivých prvcích systému trhu jsou zkoumány jako : Simultánní vztah příčina a důsledek, a to v jejich vzájemné kauzalitě (závislosti). Rekursivní vztah příčinná následnost jevů s určitým časovým zpožděním. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 19

20 Význam marketingového výzkumu v systému MIS? Používá specifickou metodologii pro účelovou analýzu dat získaných z informačního systému a syntetizuje je. Jde o sběr, analýzu a zobecnění informací o trhu produktů sloužících k marketingovému rozhodování. Rozšiřuje zdroje informačního systému mimo podnik, nejpodstatnější je, že získává informace od cílového subjektu zákazníků proto je nezbytný pro adresnost marketingové aktivity. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 20

21 Jaké informace poskytuje marketingový výzkum? Vymezuje cíle marketingových aktivit, čímž pomáhá definovat klíčové body strategie. Vymezuje cílové skupiny zákazníků, čímž pomáhá při zacílení strategie. Umožňuje efektivní uplatnění všech nástrojů marketingového mixu pro vývoj a prezentaci produktu, logistiku, ekonomické nástroje a pro celou komunikaci se zákazníky a prodejci. Sleduje zpětnou vazbou marketingové působení. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 21

22 Cílem marketingového výzkumu je konkrétní problém, který se má řešit a který podmiňuje volbu metod a podkladů, které je nutno analyzovat. Informační hodnota výsledků marketingového výzkumu je tím vyšší, čím lépe odpovídají zjištěné informace cíli výzkumu. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 22

23 Typické cíle marketingového výzkumu segmentace zákazníků podle různých hledisek; zjišťování spokojenosti zákazníků s produkty a/nebo s poskytovanými službami; analýza regionálních nebo globálních trendů; analýza konkurence na sledovaném trhu; analýza aktivit podnikatelských aktivit za uplynulá období. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 23

24 Nejčastěji používané marketingové výzkumy Celková analýza trhu Výzkum konečného spotřebitele (např. domácnosti) Výzkum průmyslových trhů Výzkum konkurence Výrobkový výzkum Výzkum reklamy Výzkum prodeje Předpovědi poptávky prognostický výzkum Analýza spokojenosti zákazníků Výzkum podnikového image ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 24

25 Proces marketingového výzkumu A. Příprava výzkumu 1. Definování problému a určení potřebných informací 2. Identifikace zdrojů informací 3. Stanovení metod získání informací 4. Zpracování projektu výzkumu B. Realizace výzkumu 1. Sběr informací 2. Zpracování a analýza informací 3. Interpretace a prezentace výsledků výzkumu ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 25

26 Metody marketingového výzkumu Pozorování - získávání primárních dat sledováním příslušné skupiny zákazníků nebo nákupních situací. Samotný průzkum trhu - zjišťování primárních dat pomocí dotazování, čímž se získávají popisné informace, a to formou dotazníků a pohovorů. Experiment posuzuje se působení určitých faktorů na určitém tržním segmentu za různých podmínek. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 26

27 Primární marketingový výzkum Techniky : anketní šetření, dotazníková šetření, řízené rozhovory, měření vybraných charakteristik, analýza primárních dat, vyhodnocení účinnosti reklamních a prodejních kampaní. Výhody : možnost přesného zacílení výzkumu na požadované charakteristiky, aktuálnost podkladů, výlučnost výsledků, neboť konkurence nemá takovéto výsledky k dispozici. Nevýhody : cena, časová náročnost. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 27

28 Sekundární marketingový výzkum Techniky : analýza statistických údajů, analýza publikovaných charakteristik Výhody : nízká cena, rychlá dostupnost Nevýhody : malá aktuálnost, struktura podkladů nemusí odpovídat potřebám, nemusí být přesně známa metodika získávání podkladů a způsobu jejich zpracování ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 28

29 Část prognostická Část analytická Analýza faktorů vnějšího okolí Marketingový výzkum Analýza konkurence Analýza trhu Analýza prodejů Marketingový výzkum Prognózy tržního podílu Prognózy prodejů Prognózy zisku ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 29

30 Vytváření hodnoty produktu pro zákazníka ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 30

31 Současný stav Podniky jsou v období nejtvrdší konkurence, jaká kdy existovala. Posun od filozofie produktů a tržeb k marketingové filozofii dává podniku lepší možnost být konkurenceschopný. Základním kamenem dobře pojímané marketingové orientace jsou silné vztahy se zákazníky, ale i dodavateli. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 31

32 Učiňte ze zákazníka střed své kultury Podniky se musí komunikovat se zákazníky. Podniky orientované na zákazníky se cíleně zaměřují na vytváření vztahů se zákazníky, nikoli jen při produkci výrobků nebo při vývoji výrobků, ale i při vývoji trhu. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 32

33 Nový pohled na podnikovou organizační strukturu Manažeři, kteří věří, že zákazníci jsou jediným skutečným střediskem zisku, pokládají tradiční pohled na organizační strukturu podniku za zastaralou. Úspěšné podniky tuto organizační strukturu obrací. Vrcholový management Střední management Manažeři první linie Zákazníci Zákazníci Manažeři první linie Střední management Vrcholový management ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 33

34 Nahoře jsou zákazníci, po nich v pořadí důležitosti přicházejí manažeři v první linii, kteří se setkávají se zákazníky a starají se o jejich spokojenost. Pod nimi jsou manažeři střední úrovně, jejichž úkolem je podporovat manažery v první linii, aby mohli dobře sloužit zákazníkům. Úplně dole je vrcholový management, jehož úkolem je přijímat a podporovat manažery střední úrovně. Po stranách jsou přidáni zákazníci, což zachycuje, že manažeři na všech hierarchických úrovních musí zákazníky znát, setkávat se s nimi a sloužit jim. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 34

35 Rozhodující faktory poskytování hodnoty zákazníkům Hodnota vnímaná zákazníky Celková hodnota pro zákazníky Hodnota výrobku Hodnota služeb Hodnota zaměstnanců prodeje Hodnota image Celkové náklady pro zákazníky Finanční náklady Časové náklady Energetické náklady Psychologické náklady ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 35

36 Rozhodující faktory poskytování hodnoty zákazníkům Hodnota vnímaná zákazníky je rozdíl mezi vyhodnocením všech výhod a nákladů nabídky a vnímaných možností potenciálním zákazníkem. Celková hodnota pro zákazníka je vnímaná peněžní hodnota ekonomických, funkčních a psychologických výhod, které zákazníci očekávají od dané nabídky. Celkové náklady pro zákazníka jsou souhrnem nákladů vzniklých podle očekávání zákazníků při vyhodnocování, získávání, používání a zbavování se dané nabídky, včetně finančních, časových, energetických a psychických nákladů. ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 36

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr

Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr MARKETING - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: http://informator.stb.cz, e-mail: broli@seznam.cz, tel: 607 645874-1 - Současný marketing je podnikatelská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU Olomouc 2006 Recenzenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Tento text vznikl

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Marketingový informační systém

Marketingový informační systém Marketingový informační systém Vazba mezi MIS a marketingovým výzkumem. Algoritmus MV. Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Marketingový informační systém MIS zahrnuje pracovníky, zařízení a informační

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28. Vydavatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/10 370 01 České Budějovice www.vstecb.cz IČ: 75081431 DIČ: CZ75081431 Kontaktní osoba Bc. Lenka Kácová telefon: +420 387

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Analýza marketingového mixu ve firmě ELEVEN SPORTSWEAR Jonáš Výbora Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o.

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. Bc. Jan Červenka Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí.

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí. doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Bankovní marketing 1. Podstata marketingu Řízení banky, podobně jako řízení podnikatelských subjektů vůbec, obsahuje marketing, což znamená chovat

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

15. Marketingové řízení

15. Marketingové řízení 15. Marketingové řízení Podstata, pojetí a funkce marketingu = komplex činností zaměřených na spotřebitele a trh = usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboží nebo služby, které zákazník požaduje

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více