Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS"

Transkript

1 Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik MPSV Podstata metody* Nástrojem, který nám může pomoci některé získávané poznatky shrnout a stručně zaznamenat je SWOT 1 analýza. Tento nástroj je vhodný k získávání konsensu, umožňuje společně popsat určitou oblast tak, jak ji vidí a vnímají všichni účastníci. 2 Obsah metody* SWOT analýza je souhrnným výstižným popisem situace dané oblasti v současné době. Popisuje: skutečný stav, potřebné změny, případná rizika. Nastiňuje: kroky nezbytné pro přeměnu slabých stránek do silných, eliminaci rizik. Popis současného stavu se skládá: z popisu vnitřního stavu; popisujete silné a slabé stránky dané oblasti, z popisu vnějších okolností, které v současné době danou oblast ovlivňují; popisujete příležitosti a ohrožení. PŘI TVORBĚ SWOT ANALÝZY PRO 2. KPSS by se mělo vycházet: - ze stávajících swot analýz z 1.KPSS - pro inspiraci ze swot analýz SPRSS JK 1 SWOT je zkratka složená ze začátečních písmen anglických termínů Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (ohrožení). 2 Je důležité, aby účastníci měli možnost se před zpracováním SWOT analýzy seznámit s dosavadními výsledky mapování, šetření a analýz té oblasti, které se SWOT analýza bude věnovat. Dále je důležité, aby diskusi při zpracovávání SWOT analýzy vedl určený člověk. Toto může být náročné, proto zvažte, zda si nepřizvete odborníka, který jednání povede a pomůže vám SWOT analýzu zpracovat. Vytvořeno ICOS Český Krumlov, o.s. pro město, manažery KPSS a práci jednotlivých KS v roce

2 Silné stránky Na čem můžeme stavět? Na co můžeme být pyšní? S čím jsem nejvíc spokojený? V čem se daří spolupracovat? Co umíme sami a můžeme učit ostatní? (např. fungující systém...) Základní matrice pro tvorbu SWOT analýzy Slabé stránky Co je potřeba řešit? Na co se zapomíná? Co mi nevyhovuje? Co by se mělo zlepšit? (např. neexistence..., nefungující...) Příležitosti Jaké jsou vnější příležitosti, které mohou být využitelné pro zkvalitnění služeb? (např. možnost čerpání grantů ESF..) Hrozby Jaká existují ohrožení pro optimální fungování systému služeb? (nedostatek financí, nedostatek odborného personálu...) Tabulka 1 - příklad: Popis současného stavu pomocí SWOT analýzy na příkladu systému sociálních služeb v obci XY Analýza vnitřního stavu systému sociálních služeb v obci XY Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) zavádění nebo již zavedené neexistující koncepce sociálních služeb standardy kvality sociálních služeb obce XY, ve všech nabízených službách v nedostatek kvalifikovaných pracovníků obci pro výkon sociální práce Příležitosti (Opportunites) Analýza vnějších okolností, které ovlivňují systém sociálních služeb v obci XY možnost získat finanční prostředky z ESF v rámci nového programovacího období Ohrožení (Threats) obec stanovila finanční priority jinde než v sociální oblasti a oblasti plánování sociálních služeb Vytvořeno ICOS Český Krumlov, o.s. pro město, manažery KPSS a práci jednotlivých KS v roce

3 2) Stanovení priorit Priority* Priority jsou již prakticky uchopitelné. Lze plánovat kroky, které se musí dít, aby byly naplňovány a tím jsme se blížili ke své vizi systému sociálních služeb. Definování priorit je klíčovou aktivitou v plánování právě proto, že výběr priorit může zcela vyloučit některé oblasti života občanů a některá sociální témata z plánu rozvoje sociálních služeb pro nejbližší období. Priority vymezují (určují) oblasti, témata, problémy, kterými se budeme zabývat v daném cyklu plánovacího procesu a které se objeví v plánu rozvoje sociálních služeb. Stanovují základní směry, které pak naplňujeme jednotlivým cíli a opatřeními- aktivitami. Pomocná otázka: V čem musíme být určitě úspěšní, abychom dosáhli vize (žádaného stavu) a naplnili poslání KPSS? Využití SWOT analýzy Při tvorbě priorit pracujte se zpracovanou SWOT analýzou (v té máte stručný soupis nejdůležitějších charakteristik současného stavu). Ptejte se: Jaké silné stránky můžeme nejvíce využít? Jaké slabé stránky musíme nejdříve odstranit, nebo posílit? Jaké příležitosti musíme využít? Jakých hrozeb se teď musíme vyvarovat? Počet stanovených priorit Vyberte a soustřeďte se nejvýše jen na 5 prioritních oblastí. Více priorit vede k nepřehlednému a neuskutečnitelnému plánu, zejména tehdy, pokud pro realizaci každé z priorit bude zapotřebí více cílů, z nichž každé se bude skládat z několika opatření. Obsah Priorit Krátký popis vize priorit v dané oblasti + odrážkově jednotlivé priority: Možné příklady: Podpora současných služeb pro seniory s důrazem na rozvoj terénní práce Zlepšit informovanost o stávajících možnostech využívání služeb seniory... Zajistit odpovídající nabídku volnočasových služeb pro seniory Jednotlivé cíle a opatření a aktivity budou cesty k naplňování priorit viz příklad níže. Vytvořeno ICOS Český Krumlov, o.s. pro město, manažery KPSS a práci jednotlivých KS v roce

4 PŘÍKLAD PRIORIT CÍLŮ, OPATŘENÍ a AKTIVIT = struktura 2.KPSS PRIORITA Dosáhnout, aby informace o sociálních službách byly dostupné pro všechny obyvatele. Cílů, které naplňují prioritu může být samozřejmě více a mohou se navzájem prolínat - doplňovat. CÍL 1.1. Vytvořit informační systém o sociálních službách ve městě Opatření nutná k dosažení cíle jsou konkrétní cíle (kroky nutné pro naplňování cíle) Opatření Pravidelná aktualizace katalogu služeb Opatření Tvorba a aktualizace spec. www. stránek Opatření Spolupráce s regionálními médii Opatření Pravidelné veřejné setkávání Seznam aktivit, které je nutné vykonat pro naplňování opatření (tam, kde je to možné a vhodné) Aktivita Sběr dat pro aktualizaci prostřednictvím dotazníků pro poskytovatele Aktivita Založení a aktualizace databáze všech poskytovatelů Vytvořeno ICOS Český Krumlov, o.s. pro město, manažery KPSS a práci jednotlivých KS v roce

5 3) Struktura cílů, opatření a aktivit pro jednotlivé cílové skupiny a společné cíle: Rozčlenění na sociální a související služby (vždy uvádět odkazy na zákon o soc. sl.) opatření, která se vážou ke službám dle zákona č.108/2006, o soc. zákonu sociální služby Pozn.: žlutě podbarven je návod, jak vyplnit příslušné kolonky níže pak uvádíme příklad vyplněné tabulky. Cíl 1.1. Krátký popis cíle Vztahuje se k prioritě Opatření, která vedou k naplnění cíle Opatření Charakteristika opatření Předpokládané dopady opatření Předpokládaná výše finančních nákladů na Předpokládané fin. zdroje Předpokládané počty klientů Předpokládaní realizátoři, organizace podílející se na Jedná se o vznik nové služby či programu/jedná se o služby dle zákona o sociálních službách Předpokládané období realizace Aktivity pro naplnění opatření: Název cíle Stručný popis cíle. Číslo a název odpovídající priority, ke které se vztahuje daný cíl název název Popis současného stavu a kam chceme opatřením dojít tj. co zahrnuje, včetně zdůvodnění potřebnosti. Kritérium pro naplnění opatření: U každého opatření definovat kritérium pro naplnění opatření, tj. indikátor (ukazatel) naplnění opatření Krátký popis předpokládaných dopadů. Odhad předpokládaných nákladů na (jednotku lze zvolit dle potřeby např. rok, měsíc, apod.) Specifikace možného financování např. rozpočet města, Evropský sociální fond OPLLZ, ROP Jihozápad, JK apod. Odhad počtu klientů (jednotku lze zvolit dle potřeby např. rok, měsíc, apod.) Kdo by měl být realizátorem opatření, vč. spolupracujících organizací apod. ANO/NE (první položka: ANO, Částečně, nebo NE; druhá položka ANO v případě sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. vč. příslušného paragrafu, NE, jestliže se nejedná o službu dle tohoto zákona) Od: předpokládaný časový rámec Do: popisný název (tj. popisný název aktivit, které je nutné vykonat pro naplnění daného opatření) popisný název popisný název Vytvořeno ICOS Český Krumlov, o.s. pro město, manažery KPSS a práci jednotlivých KS v roce

6 VZOROVÝ PŘÍKLAD VYPLNĚNÉHO CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVIT (POZN. JEDNÁ SE POUZE O PŘÍKLAD, KONKRÉTNÍ ÚDAJE V TABULKÁCH NEMUSEJÍ BÝT RELEVANTNÍ) Grafická struktura cíle Cíl 10.1 Vznik a provoz informačního systému o soc. službách ve městě Op Webový portál ke KPSS a službám Op Tisk a distribuce materiálů Op Informační koutky ve městě Op Aktualizace katalogu služeb Op Sekce ve zpravodajích Op Spolupráce s regionálními médii Op Veřejná setkání a projednávání Op Informovanost zastupitelstva Op Pořádání informativních akcí, přednášek Cíle, opatření a aktivity - popis Cíl č Krátký popis cíle Vztahuje se k prioritě Opatření, která vedou k naplnění cíle Vznik a provoz informačního systému o sociálních službách ve městě Prostřednictvím informačního systému, na němž se budou podílet všichni poskytovatelé služeb zajistit dostupnost informací o sociálních a doprovodných službách pro všechny občany města, ale i informovanost mezi poskytovateli navzájem a mezi pracovními skupinami komunitního plánování a vedením města. Priorita 1/5 Zvýšení informovanosti - (bude doplněno na základě priorit a opatření jednotlivých KS, které se váží k informovanosti) Webový portál ke komunitnímu plánování a sociálním službám v ČK Informační koutky ve městě Český Krumlov Pravidelná aktualizace katalogu sociálních služeb Pravidelné sekce k sociálním službám v místních Zpravodajích Spolupráce s regionálními médii Tisk a distribuce aktuálních materiálů Veřejná setkání a projednávání sběr námětů a připomínek, potřeb Vytvořeno ICOS Český Krumlov, o.s. pro město, manažery KPSS a práci jednotlivých KS v roce

7 Pravidelná informovanost zastupitelstva města (Toto opatření je řešeno v rámci oblasti 12 Společných cílů Monitoring a naplňování komunitního plánu viz opatření ) Pořádání informativních akcí, přednášek dny otevřených dveří ad. Opatření č Charakteristika opatření Předpokládané dopady opatření Předpokládaná výše finančních nákladů na Předpokládané fin. zdroje Předpokládané počty klientů Předpokládaní realizátoři, organizace podílející se na Jedná se o vznik nové služby či programu/jedná se o sociální služby dle zákona o soc. sl. Předpokládané období realizace Aktivity pro naplnění opatření: Webový portál ke komunitnímu plánování a sociálním službám V současné době existují stránky ke komunitnímu plánování, které provozuje z vlastních zdrojů ICOS Český Krumlov. Cílem opatření je zajistit sdružování všech relevantních informací o komunitním plánování a sociálních službách ve městě na jednom internetovém portálu, který bude zároveň rozcestníkem na další informace a poskytovatele a bude doplňkem informačních míst (viz opatření ) a dalších informačních opatření. Předpokladem je vytvoření samostatného portálu, který bude spravován ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb ve městě. Kritérium pro naplnění opatření: existence (zřízení a provoz) internetového portálu ke KPSS a sociálním službám Zpřehlednění a zkvalitnění informací pro občany města i poskytovatele služeb s možností jednoduché a permanentní aktualizace všech informací. Jedná se o nástroj, který nabídne všem občanům s přístupem k internetu, ale městu i poskytovatelům, rychlý a přehledný zásobník informací o všech službách ve městě. cca ,- Kč zřízení portálu ESF - OPLZZ zřízení, město - provoz (nelze odhadnou, ale předpokladem tohoto opatření je, že se každý zájemce a uživatel internetu dostane rychle k přehledným informacím o komunitním plánování a sociálních službách ve městě) Městský úřad Český Krumlov odbor sociálních věcí ve spolupráci se všemi poskytovateli služeb Částečně/Ne Od: 2009 zřízení a kontinuální provoz a aktualizace č zřízení portálu a jeho propojení se stávajícími stránkami města a dalších poskytovatelů č oslovení všech poskytovatelů a jejich zapojení do systému aktualizace č provoz portálu, jeho pravidelná aktualizace za spolupráce se všemi poskytovateli č pravidelná info-kampaň k existenci portálu Opatření č Charakteristika opatření Informační koutky ve městě Český Krumlov Zajistit snadný přístup k základním informacím o všech sociálních a souvisejících službách všem zájemcům prostřednictvím specializovaných informačních míst ve městě (cca 15 míst). Informační místa budou obsahovat základní informace (letáky, brožury, katalogy sociálních služeb atd.) o sociálních službách. Informační koutky by měly být umístěny na veřejně přístupných místech (úřady, poskytovatelé služeb, poliklinika, nemocnice, knihovny, NNO, školy ad.). Koutky by měly být pravidelně aktualizovány (může být využito např. dobrovolnické práce). Kritérium pro naplnění opatření: zřízení a zajištění aktualizace informačních koutků ve městě (min. 10 míst) Vytvořeno ICOS Český Krumlov, o.s. pro město, manažery KPSS a práci jednotlivých KS v roce

8 Předpokládané dopady opatření Předpokládaná výše finančních nákladů na Předpokládané fin. zdroje Předpokládané počty klientů Předpokládaní realizátoři, organizace podílející se na Jedná se o vznik nové služby či programu/jedná se o služby dle zákona o sociálních službách Předpokládané období realizace Aktivity pro naplnění opatření: Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Snadný přístup k informacím o sociálních a souvisejících službách pro občany města i poskytovatele služeb. Cca ,- Kč (nákup informačních stojánků) ESF - OPLZZ, Město (nelze odhadnou, ale předpokladem tohoto opatření je, že se každý zájemce a a obyvatel města dostane snadno k přehledným základním informacím informacím o komunitním plánování a sociálních službách ve městě) Městský úřad Český Krumlov odbor sociálních věcí ve spolupráci se všemi poskytovateli služeb, kteří budou do infokoutků dodávat informační materiály Ano/Ne Od: Od: 2009 zřízení a kontinuální provoz a aktualizace č Nákup a zřízení informačních koutků č Zajištění pravidelné aktualizace A dále stejná tabulka ke každému z opatření uvedenému v základní tabulce daného cíle. Vytvořeno ICOS Český Krumlov, o.s. pro město, manažery KPSS a práci jednotlivých KS v roce