Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013"

Transkript

1 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících služeb č. 2 Akční plán Plánu sociálních služeb na území ORP Český Krumlov pro rok 2013 a pro město Český Krumlov Návrh na usnesení: ZM s c h v a l u j e Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 dle důvodové zprávy ========================================================================== Předkladatel: rada města Vyhotoveno dne Odbor: OSVZ Zodpovídá: Bc. Ingrid Pechová

2 I. Důvodová zpráva Důvod předložení: Vyhlášení Programu podpory sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov pro rok 2013 (dále jen Program). 1. Úvodní část a) popis vývoje, současný stav RM předkládá ZM návrh vyhlášení Programu pro rok Pro rok 2013 budou vyhlášena v jedné výzvě dvě opatření: Opatření č. 1: Projekty na podporu registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Opatření č. 2: Projekty na podporu dlouhodobých služeb a programu, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o sociálních službách. b) předchozí přijatá usnesení, rozhodnutí ve věci usnesení ZM č. 166/10/2011 ze dne (ZM schválila Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a ve znění pozměňovacích návrhů uvedených v zápise) c) cíle projednávání ZM schválí Program pro rok 2013 d) zainteresované, dotčené subjekty / OJ odbory, oddělení OSVZ, Sociální komise 2. Návrh řešení a) varianty řešení, možnosti vývoje, doporučená varianta ZM schválí Program b) odůvodnění vybraného řešení - c) předpokládaný výsledný stav ZM schválí Program d) výstupy pracovních skupin, komisí RM Sociální komise bez připomínek 3. Další postup a) termín realizace viz níže b) harmonogram postupu prosinec 2012 schválení a vyhlášení Programu ZM leden/únor 2013 příjem žádostí březen 2013 hodnocení žádostí březen 2013 schválení neinvestičních příspěvků ZM c) finanční dopady, vztah k rozpočtu, stav pohledávek a závazků Finanční alokace Programu činí tis. Kč (+ případné vratky dotací z roku 2012) d) vyhodnocení případných rizik Nepředpokládají se e) záležitosti veřejné podpory - 4. Vyjádření a) dotčených subjektů k návrh b) vyjádření OF c) vyjádření Pro d) vyjádření k veřejné podpoře (PRo a OF) podpis podpis podpis podpis

3 Příloha č. 1: Program podpory "sociálních a souvisejících služeb" 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov v roce Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla") schválenými Zastupitelstvem města Český Krumlov usnesením č. 166/10/2011 ze dne Plné znění Pravidel je k dispozici na webových stránkách města Český Krumlov Zdůvodnění Programu Dotační podpora sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu města Český Krumlov vychází z potřeby zachování a dalšího rozvoje stávající relativně komplexní sítě sociálních a souvisejících služeb ve městě. Podkladem pro směrování dotačních prostředků města je Akční plán Plánu sociálních služeb na území ORP Český Krumlov pro rok 2013 a pro město Český Krumlov, který najdete na v sekci Plánování sociálních služeb. Program podpory cíleně směřuje k naplňování základní dlouhodobé, městem Český Krumlov vytýčené vize rozvoje sociální oblasti: Ve městě Český Krumlov a pro občany města Český Krumlov existuje komplexní síť sociálních a souvisejících služeb pro děti a mládež, rodiny, seniory, zdravotně postižené, etnické menšiny a pro osoby v krizi. Město Český Krumlov potřebuje síť sociálních služeb, které respektují a podporují plnohodnotný, důstojný a svobodný život uživatelů sociálních služeb, jejichž cílem je umožnit lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodů věku, zdravotního stavu či sociálního handicapu, zůstat rovnocenným členem společnosti a využít jejich přirozených zdrojů žít nezávisle v kontaktu s ostatními lidmi umožnit lidem změnit životní styl a zapojit se do běžného života. Město si uvědomuje, že je potřebné neustále zvyšovat kvalitu sociálních služeb a podporovat především jejich rozvoj s cílem umožnit jedinci s určitým typem handicapu setrvat v jeho přirozeném prostředí, rozvíjet přirozené sociální vazby, podporovat rovný přístup ke vzdělání, práci a k dalšímu občanskému a osobnímu uplatnění. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vymezuje a definuje sociální služby a podmínky pro jejich poskytování. Sociální službou jsou dle tohoto zákona služby zabezpečované registrovanými poskytovateli (služby registrované dle zákona). Ne všechny stávající a potřebné služby v sociální oblasti jsou však definovány tímto zákonem (služby nedefinované zákonem), jedná se o služby a dlouhodobé programy, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi spolupracují. I když základní síť služeb v sociální oblasti by měly tvořit služby registrované, je důležité podporovat obě skupiny služeb, protože v širokém spektru sítě potřebných služeb mají obě skupiny služeb nezastupitelnou roli a své místo Cíle Programu Obecným cílem Programu je udržet stávající síť sociálních služeb a jejich poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb. Podpora programu je určena na poskytování sociálních a souvisejících služeb s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem pro cílové skupiny v nepříznivé sociální situaci, konkrétně: seniory; osoby se zdravotním postižením; děti, mládež a jejich rodiny se specifickými problémy (prevence sociálně patologických jevů), etnické menšiny, osoby v krizi. Specifickým cílem programu je: - podpora zabezpečení registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (viz opatření 1), - podpora dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o soc. službách (viz opatření 2). Pozn.: Z tohoto programu nebudou podporovány samostatné jednorázové akce a aktivity (například festival, akce konané při příležitosti různých svátků), ani jednorázové aktivity s primárně volnočasovým charakterem pro děti a mládež (např. jednorázová podpora pozitivního trávení času dětí a mládeže, která spadá do programu podpory volnočasových aktivit mládeže ). Obdobné aktivity mohou být podpořeny pouze jako součást širšího projektu dlouhodobého charakteru zaměřeného na specifické cílové skupiny Opatření Programu Program je zaměřen na podporu sociálních (registrovaných) a souvisejících (neregistrovaných) služeb především s dlouhodobým charakterem a s celoročním provozem. Podporovaná opatření jsou: - Opatření č. 1: Projekty na podporu registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4 - Opatření č. 2: Projekty na podporu dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o sociálních službách. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb uživatelů a které podporují jejich zapojení do místní komunity vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování, který zajišťuje, že osoby dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají v zapojení do běžného způsobu života a eliminují sociální vyloučení. Preferovány budou také projekty, které podporují sociální soudržnost místní komunity. Jedná se zejména o: o programy podporující aktivní život seniorů, svépomocných aktivit zdravotně postižených a seniorů, o dlouhodobé systematické programy prevence sociálně patologických jevů, o podporu činnosti mateřských center, o podporu dobrovolnických činností v sociální oblasti pro specifické cílové skupiny, o podporu procesu integrace osob v nepříznivé sociální situaci, poradenských a aktivizačních služeb v oblasti podpory zaměstnanosti, poradenských služeb v oblasti finanční gramotnosti, o podporu vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 2. Harmonogram přípravy a realizace Programu Opatření 1 2 Výzva 1 Datum Vyhlášení Programu: Příjem Žádostí o dotaci (dále jen Žádost ) (od): Uzávěrka příjmu Žádostí (do): Rozhodnutí o poskytnutí dotace: Realizace projektů od: Ukončení realizace projektů (do): Vyúčtování uznatelných nákladů projektu (dále jen Vyúčtování ) a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu nejpozději do: Do Finanční rámec Programu Celková alokace Programu pro oblast sociální na rok 2013 činí tis. Kč. (celková alokace se může zvýšit o případné vratky dotací z roku V tom případě se zvýší celková alokace i alokace v opatření č. 1). Struktura financování z Programu: Opatření č. 1 2 Název opatření Registrované služby dle zákona o sociálních službách. Služby nedefinované zákonem o sociálních službách Celková alokace (v tis. Kč) Alokace 1. výzva (v tis. Kč) Celkem Min. výše požadované dotace (v tis. Kč) Max. možná výše poskytnuté dotace (v tis. Kč) Minimální spoluúčast žadatele (v %) Minimální spoluúčast financování Žadatele o dotaci je 50 % (Opatření č. 1) a 30% (Opatření č. 2) z uznatelných nákladů projektu. 4. Oprávnění Žadatelé o dotaci Všichni žadatelé o dotaci musí splňovat tyto předpoklady: jejich aktivity směřují k občanům města Český Krumlov, vedou účetní či daňovou evidenci, jejich dosavadní činnost či statut je orientován na aktivity v oblasti sociálních a souvisejících služeb, nemají dluh po splatnosti vůči městu nebo jeho zřizované organizaci. Žadatel je oprávněn k předkládání žádosti jestliže: proti němu, jako dlužníkovi, není vedeno insolventní řízení, nebyl na majetek Žadatele prohlášen konkurz,

5 nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek Žadatele pro nedostatek majetku, nebyl zrušen konkurz na majetek Žadatele po splnění rozvrhového usnesení, nebyl zrušen konkurz na majetek Žadatele z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, nevstoupil do likvidace, mu nebylo zrušeno živnostenské či jiné zákonné oprávnění nebo že nepřerušil provozování živnosti k činnostem, pro které má být dotace poskytnuta, nepodal návrh na vyrovnání, nemá daňové nedoplatky nebo nedoplatky na jejich příslušenství, v uplynulých 2 letech před podáním Žádosti neporušil povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů a pravidel pro poskytování dotací města Český Krumlov s následkem vrácení dotace nebo její části, nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Český Krumlov nebo vůči právnickým osobám založeným nebo zřízeným městem Český Krumlov. Tyto skutečnosti doloží Žadatel čestným prohlášením, které je přílohou Žádosti. 5. Uznatelné a neuznatelné náklady Uznatelné náklady V rámci realizace projektu lze hradit z dotace pouze tzv. uznatelné náklady. Jedná se o náklady, které je Příjemce oprávněn vynaložit na realizaci svého projektu, a musí splňovat následující podmínky: byly nezbytné pro realizaci projektu, vynaloženy byly nejdříve dnem stanoveným v dané výzvě Programu a nejpozději dnem ukončení realizace projektů uvedeném v harmonogramu příslušné výzvy Programu, uhrazeny musí být nejpozději k datu Vyúčtování; vynaloženy byly na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli podpořené projektu, náklad musel skutečně vzniknout a je doložen průkaznými doklady dle čl. VIII., odst. 4 Pravidel, uznatelným nákladem je také vlastní práce Žadatele spojená s administrací projektu a to v max. výši Kč na jeden projekt. Konkrétní specifikace uznatelných nákladů: Upozornění: uznatelnými budou pouze ty výdaje, které bezprostředně souvisejí s projektem. provozní náklady (nájemné, pronájmy místností, energie, vodné a stočné, teplo, plyn aj.), náklady na spotřební a pomocný materiál, náklady na telekomunikační služby (telefon, internet), náklady na prezentaci projektu (www stránky, letáky apod.), subdodavatelsky zajišťované služby, které jsou nezbytné pro realizaci projektu), poštovné, cestovní náhrady (např. jízdné, ubytování) na základě účetních dokladů dle platných zákonných ustanovení, mzdové, osobní náklady osob, které jsou přímo zapojené do realizace projektu, náklady na pojištění (pojištění majetku, pojištění dobrovolníků, pojištění spojená s registrací sociální služby), náklady na supervizi a vzdělávání zaměstnanců, náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. Kč a dlouhodobého nehmotného majetku do 60 tis. Kč, občerstvení, potraviny, stravování (na tyto položky však nelze žádat z rozpočtu města). Neuznatelné náklady Za neuznatelné náklady považovány ty, které přímo nesouvisí s realizací projektu nebo vznikly mimo stanovené období realizace projektu. Dále jsou neuznatelnými náklady ty, které nejsou uvedeny mezi uznatelnými náklady. Konkrétní specifikace neuznatelných nákladů pro obě opatření: úroky z úvěrů a půjček, pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem, DPH, o jehož vrácení je možné právoplatně žádat; organizace, které se rozhodnou nepožadovat vrácení vratné DPH, nemohou DPH vykazovat jako uznatelný náklad, náklady, které jsou součástí likvidace společnosti, odstupné, dary, platby příspěvků do soukromých penzijních fondů, mzdy a odměny funkcionářů, nedobytné pohledávky, spekulativní nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma, debetní úroky, náklady směnečné a jiné čistě finanční náklady, smlouvy o splátkovém prodeji, rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy, kursové ztráty, další náklady související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, náklady na refinancování, režijní náklady, pojišťovací výlohy),

6 náklady charakteru dobrovolnické práce, náklady vzniklé svépomocí či vlastní práce nelze uplatnit ani jako vlastní podíl na projektu. Výjimku tvoří vlastní práce Žadatele spojená s administrací projektu, a to v max. výši Kč na jeden projekt, která může být uznatelným nákladem. Pro všechna opatření Programu platí: Jeden projekt může být financován jen jedním Programem z rozpočtu města, nepřípustné je také žádat o podporu jednoho projektu/služby prostřednictvím více Žádostí v rámci jedné výzvy, tj. na podporu jednoho projektu/služby může být podána žadatelem pouze jedna Žádost do předmětné výzvy Programu. Je-li dotace poskytována jako podpora de minimis, bude tato skutečnost výslovně uvedená ve Smlouvě. Náklady Příjemce mohou být dotovány ve výši: včetně DPH, pokud Žadatel není plátcem DPH nebo je-li plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Snížené o DPH, pokud je příjemce plátcem DPH a může uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu. Hodnotící komise si vyhrazuje právo krátit výši požadované dotace z rozpočtu města. Z dotace nesmí být vytvářen zisk. Skutečnou výši příjmů je Příjemce povinen vyčíslit ve Vyúčtování a Závěrečné zprávě. Tyto příjmy je příjemce oprávněn použít na úhradu výdajů spojených s realizací projektu a jsou jeho vlastním zdrojem při spolufinancování projektu. Jestliže konečná výše příjmů převyšuje podíl vlastního spolufinancování projektu, sníží se o tento rozdíl uznatelné výdaje projektu hrazené z dotace. Nepeněžní plnění nákladů projektu je nepřípustné. 6. Předkládání Žádostí 6.1. Žádost a další požadovaná dokumentace Žádost obsahuje formulář Žádosti a povinné přílohy. Žádost musí být předložena na předepsaném formuláři: v tištěné podobě včetně povinné přílohy 1 Rozpočet Žádosti a ostatních povinných příloh v jednom vyhotovení, v elektronické podobě na předepsaném formuláři včetně přílohy 1 Rozpočet Žádosti, vyplněné na PC. Formulář Žádosti je k dispozici: na internetových stránkách města v sekci Dotace, u Administrátora (na vyžádání bude zaslán em) Ostatní požadovaná dokumentace (podpůrné doklady): Vedle Žádosti a Rozpočtu Žádosti (příloha 1) budou vyžadovány tyto dokumenty v jednom vyhotovení: Příloha 2: čestné prohlášení žadatele a čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis), Příloha 3: statut, resp. stanovy Žadatele či jiný zakladatelský dokument, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštních právních předpisů a doklad prokazující oprávnění jednat jménem Žadatele, Příloha 4: doklad o přidělení IČ (kromě fyzické osoby nepodnikající), Příloha 5: rozhodnutí o registraci sociální služby vystavené Jihočeským krajem (jen u Opatření č. 1) Přílohy 3, 4 a 5 jsou Žadatelem předkládány pouze formou neověřených kopií. V případě, že Žadatel podává několik Žádostí na různé projekty v rámci jednoho Programu, je možné doložit požadovanou dokumentaci k jedné Žádosti s tím, že u všech ostatních bude písemně uveden odkaz, u které Žádosti byly které dokumenty již doloženy Místo, termín a způsob doručení Žádosti Žádosti musí být doručeny 1. v tištěné podobě, 2. i elektronicky, a to takto: 1. V tištěné podobě poštou v zalepené obálce na adresu uvedenou níže, nebo osobně na podatelnu městského úřadu

7 Poštovní adresa: Městský úřad Český Krumlov Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kaplická Český Krumlov Na obálce musí být vyznačeno: - oficiální název/jméno Žadatele, adresa Žadatele, - název dotačního programu: Program podpory sociálních a souvisejících služeb, - obálka musí být označena: Neotvírat před započetím hodnocení. o Kompletní Žádost v tištěné podobě obsahuje: o Vyplněný formulář Žádosti obsahující čestná prohlášení - originál o Příloha 1: Rozpočet Žádosti - originál o Příloha 2: Čestné prohlášení žadatele a čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) o Příloha 3: Statut, resp. Stanovy Žadatele či jiný zakladatelský dokument, popř. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštních právních předpisů a doklad prokazující oprávnění jednat jménem Žadatele. o Příloha 4: Doklad o přidělení IČ (kromě fyzického nepodnikatelského subjektu) o Příloha 5: Rozhodnutí o registraci sociální služby vystavené Jihočeským krajem (jen u Opatření č. 1) 2. V elektronické podobě musí být Žádost zaslána na o Žádost v elektronické podobě obsahuje: o Vyplněný formulář Žádosti (název projektu_název žadatele.doc) o Příloha 1: Vyplněný Rozpočet Žádosti (název projektu_rozpočet.xls) V předmětu u uveďte: (Žádost o dotaci z programu sociálních a souvisejících služeb) Žádosti zaslané jiným způsobem např. faxem nebo doručené na jiné adresy nebudou akceptovány. Termín podání: Termín pro podání žádostí je do , 12:00 hodin. Žádost doručená po konečném termínu nebude přijata. Za přijetí Žádosti je považováno razítko podatelny s datem a časem doručení. V termínu musí být doručena i žádost v elektronické podobě Administrátor Bližší informace o vyhlášeném Programu podá zájemcům Administrátor: Administrátor programu Příjmení, jméno, titul Adresa pracoviště adresa. Ing. Jiří Čermák Městský úřad v Českém Krumlově Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kaplická Český Krumlov Možnost konzultace Žádostí bude v období od vyhlášení výzvy až do termínu uzávěrky příjmu Žádostí. 7. Kritéria pro hodnocení Hodnotící kritéria Bodové hodnocení maximální počet Zhodnocení, zda projekt odpovídá Akčnímu plánu Plánu sociálních služeb na území ORP Český Krumlov pro rok 2013 a pro město Český Krumlov. 20 Zhodnocení významu a potřebnosti projektu pro město včetně zhodnocení potřebnosti financování projektu z rozpočtu města. 20 Zhodnocení hospodárnosti a efektivnosti rozpočtu projektu vzhledem k navrženým aktivitám projektu. 20 Zhodnocení zkušeností Žadatele s realizací obdobných projektů. 10 Zhodnocení celkové propracovanosti projektu (popis projektu a způsob jeho realizace je srozumitelný, jasný a přehledný a odpovídá rozpočtu projektu). 10 Zhodnocení udržitelnosti projektu po ukončení podpory projektu. 20 Celkem max. bodů 100

8 Příloha č. 2 Akční plán Plánu sociálních služeb na území ORP Český Krumlov pro rok 2013 a pro město Český Krumlov Zpracovatel: Město Český Krumlov

9 Obsah OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PŘEHLED PRIORIT, OPATŘENÍ A AKTIVIT... 4 PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ (PS 1)... 6 PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...6 PRIORITA 2 PODPORA SYSTÉMU SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB...12 PRACOVNÍ SKUPINA PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY (PS 2) PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...14 PRIORITA 2 PODPORA SYSTÉMU SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB...16 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ETNICKÉ MENŠINY (PS 3) PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...20 PRIORITA 2 PODPORA SYSTÉMU SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB...21 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY V KRIZI (PS 4) PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...26 PRIORITA 2 PODPORA SYSTÉMU SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB...27 PRŮŘEZOVÉ PRIORITY A OPATŘENÍ SEZNAM ZKRATEK... 35

10 PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV ( ) ÚVODNÍ SLOVO Akční plán Plánu sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov pro rok 2013 vychází z návrhové části PSS. Návrhová část je výstupem roční práce všech pracovních skupin, ve kterých byli zastoupeni poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov. Akční plán se zabývá prioritami opatřeními aktivitami, které by se měly realizovat každoročně nebo jednorázově v roce 2013 anebo by jejich realizace měla v roce 2013 započít. Tento akční plán je zároveň v aspektech služeb pro město Český Krumlov, respektive služeb pro občany města podkladem pro přidělování dotací v rámci dotačního programu podpory sociálních služeb města Český Krumlov. Stručný přehled priorit opatření aktivit za jednotlivé pracovní skupiny je shrnut v následující tabulce (úroveň opatření je např. 1.1., úroveň aktivity je např ). Strana 3

11 PŘEHLED PRIORIT, OPATŘENÍ A AKTIVIT PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ (PS 1) PRACOVNÍ SKUPINA PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY (PS 2) PRACOVNÍ SKUPINA PRO ETNICKÉ MENŠINY (PS 3) PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY V KRIZI (PS 4) Priorita 1 Podpora systému sociálních služeb 1.1. Odborné sociální poradenství ( 37) Podpora služby odborné sociální poradenství v ORP Český Krumlov 1.2. Osobní asistence ( 39) Podpora a rozvoj služby osobní asistence v ORP Český Krumlov 1.3. Pečovatelská služba ( 40) Podpora pečovatelské služby v ORP Český Krumlov 1.4. Tísňová péče ( 41) Podpora tísňové péče v ORP Č. Krumlov 1.5. Odlehčovací služby ( 44) Podpora pobytové formy odlehčovací služby v ORP Český Krumlov Vznik terénní formy odlehčovací služby v ORP Český Krumlov 1.6. Domovy pro seniory ( 49) Podpora domovů pro seniory v ORP Český Krumlov 1.8. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče ( 52) Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v ORP Český Krumlov 1.9. Tlumočnické služby ( 56) Podpora tlumočnické služby v ORP Český Krumlov Sociální rehabilitace ( 70) Priorita 1 Podpora systému sociálních služeb 1.1. Odborné sociální poradenství rodinné poradenství ( 37) Vznik rodinného poradenství 1.2. Raná péče ( 54) Podpora služby rané péče v ORP Český Krumlov 1.4. Domy na půl cesty ( 58) Podpora služby domy na půl cesty v ORP Český Krumlov 1.5. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) Podpora stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a vznik této služby v dalších lokalitách města Český Krumlov Priorita 2 Podpora systému souvisejících služeb 2.1. Rodinné a mateřské centrum Podpora rodinných a mateřských center na území ORP Český Krumlov 2.2. Kluby pro děti a mládež Podpora klubů pro děti a mládež v ORP Český Krumlov 2.3. Preventivní programy Podpora preventivních programů pro mladistvé v ORP Český Krumlov Vznik sekundárně preventivních programů pro nezletilé v ORP Český Krumlov Podpora preventivních programů v oblasti Priorita 1 Podpora systému sociálních služeb 1.1. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) Podpora služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v ORP Český Krumlov 1.2. Terénní programy ( 69) Podpora služby terénní programy v ORP Český Krumlov Priorita 2 Podpora systému souvisejících služeb 2.1. Terénní pracovníci Podpora terénního pracovníka ve městě Český Krumlov 2.2. Domovníci v sociálně vyloučených lokalitách Vznik a podpora domovníků ve městě Český Krumlov v objektech Za Tavírnou 108, Vyšehrad 182 a Lipová Posilující bezpečnost Prosazování principů community policing v aktivitách Policie ČR Prosazování principů community policing v aktivitách městské/obecní policie Zavedení a podpora pracovních pozic Asistent prevence kriminality ve městě Český Krumlov a dalších obcích s výskytem sociálně vyloučených lokalit 2.4. Asistenti pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí Vznik pozic asistentů pedagoga pro děti ze Priorita 1 Podpora systému sociálních služeb 1.1. Odborné sociální poradenství ( 37) Podpora služby odborné sociální poradenství v Českém Krumlově 1.2. Azylové domy ( 57) Podpora služby Azylový dům pro matky s dětmi v ORP Český Krumlov 1.5. Terénní programy ( 69) Podpora služby terénní programy v ORP Český Krumlov Priorita 2 Podpora systému souvisejících služeb 2.1. Krátkodobé ubytování pro osoby v krizi Podpora krátkodobého ubytování pro osoby v krizi 2.2. Podpora služeb zajišťovaných Českým červeným křížem Podpora služeb Českého červeného kříže 2.3. Ubytovny Podpora ubytoven 2.4. Informační kampaně pro osoby v krizi Realizace informačních kampaní zaměřených na osoby v krizi 2.5. Protidluhová prevence Podpora aktivit v oblasti protidluhové prevence 2.6. Monitoring osob v krizi a jejich potřeb na území ORP Průběžný monitoring osob v krizi a jejich

12 PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV ( ) Podpora sociální rehabilitace v ORP Český Krumlov Priorita 2 Podpora systému souvisejících služeb 2.1. Půjčovny kompenzačních pomůcek Podpora a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek v ORP Český Krumlov 2.2. Domácí zdravotní péče Podpora domácí zdravotní péče v ORP Český Krumlov 2.3. Rozvoj volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory a zdravotně postižené Podpora fungování a rozšiřování aktivit pro seniory a zdravotně postižené primární prevence v ORP Český Krumlov Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování při ZŠ na území ORP 2.4. Návazné formy bydlení pro odcházející klienty Domu na půli cesty a Azylového domu a mladé rodiny Podpora návazného bydlení v ORP Český Krumlov PRŮŘEZOVÉ PRIORITY A OPATŘENÍ 3.1. Dobrovolnictví Udržení Dobrovolnického centra Český Krumlov Podpora dobrovolnických programů 3.2. Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Zajištění vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociální oblasti na území ORP Český Krumlov 3.3. Zajištění informovanosti o sociálních a souvisejících službách Průběžné informování laické i odborné veřejnosti o sociálních a souvisejících službách na území ORP 3.4. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením 3.5. Plánování sociálních služeb na území ORP Č. Krumlov Monitorování potřeb a aktualizace PSS pro ORP Č. Krumlov Udržení procesu PSS na území ORP Č. Krumlov 3.6. Zázemí pro poskytovatele sociálních a souvisejících služeb Podpora výstavby, rekonstrukcí či jiných úprav objektů vhodných pro poskytování sociálních a souvisejících služeb 3.7. Koncepce prevence kriminality Vznik a realizace plánů prevence kriminality v obcích ORP Český Krumlov sociálně znevýhodněného prostředí 2.5. Rozvoj volnočasových aktivit integračního charakteru Rozvoj volnočasových aktivit integračního charakteru potřeb na území ORP Strana 5

13 Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené (PS 1) Priorita 1 Podpora systému sociálních služeb 1.1. Odborné sociální poradenství ( 37) MPSV Obec/obce Ostatní CELKEM V KČ Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Služba obsahuje tyto činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) sociálně terapeutické činnosti, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V současné době službu na celém území ORP Český Krumlov zajišťuje Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Český Krumlov. Cílem opatření je zachování stávající kapacity poskytovaných služeb odborného sociálního poradenství pro seniory a osoby s různými formami zdravotního postižení či jejich kombinací. Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. Kapacita ambulantní formy poskytování je 1200 klientů za rok. Pracovní dny jsou pondělí až středa. Kapacita terénní formy poskytování je 200 klientů za rok. Pracovní den je úterý. V souvislosti se zajištěním této služby i v budoucnu bude nutné řešit prostory pro její poskytování, neboť stávající prostory budou výhledově pravděpodobně využity pro jiné účely Podpora služby odborné sociální poradenství v ORP Český Krumlov Zachování registrované sociální služby odborné sociální poradenství pro výše uvedené cílové skupiny (celková roční kapacita 1400 uživatelů). Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Český Krumlov 1.2. Osobní asistence ( 39) Cílem opatření je zachování stávající a postupné rozšiřování kapacity poskytovaných služeb osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a seniory na území ORP Český Krumlov při zachování kvality poskytované služby. Jedná se o terénní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném 1 Ostatní zdroje zahrnuje dotaci od Úřadu práce a příjmy z pronájmu spolku SONS.

14 sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. V současné době zajišťuje službu na území ORP Český Krumlov (s přesahem do území ORP Kaplice) ICOS Český Krumlov, o.s. Kritériem je zachování minimální kapacity 25 uživatelů a její postupné navyšování (30 uživatelů v r. 2013) Podpora a rozvoj služby osobní asistence v ORP Český Krumlov Zachování (roční kapacita 25 uživatelů) a rozvoj (30 uživatelů v r. 2013) registrované sociální služby osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory v ORP Český Krumlov. Na zajištění služby pro děti a mládež v ČK přispívá pravidelně město Č. Krumlov ( ,- /rok), část rozpočtu tvoří úhrady uživatelů za poskytnuté služby, na financování služby participují (měly by participovat) i ostatní obce, jejichž občanům je služba poskytována. Zachování Navýšení MPSV Jihočeský kraj Obec/obce Příjmy od uživatelů Ostatní CELKEM V KČ ICOS Český Krumlov, o.s Pečovatelská služba ( 40) MPSV Jihočeský kraj Obec/obce Příjmy od uživatelů Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony: Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Cílem opatření je zajistit podmínky pro poskytování terénní služby osobám (zejména seniorům, osobám s tělesným postižením, osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi), které mají sníženou soběstačnost, a to v jejich přirozeném prostředí bez narušení sociálních vazeb. Kritériem je zachovat stávající kapacitu 200 uživatelů pro Domy s pečovatelskou službou, o.p.s Podpora pečovatelské služby v ORP Český Krumlov Zachování registrované sociální služby pečovatelská služby v ORP Český Krumlov (kapacita 200 uživatelů Domy s pečovatelskou službou, o.p.s.).

15 CELKEM V KČ Domy s pečovatelskou službou, o.p.s Tísňová péče ( 41) MPSV Obec/obce Příjmy od uživatelů CELKEM V KČ Tísňová péče je služba, která představuje komplex služeb poskytovaných pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace, zprostředkované přes pevnou telefonní linku a mobilní linku. Umožňuje individuální, nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc osobám, které jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti, trvale či přechodně znevýhodněni. Tísňová péče je poskytována 24 hodin denně. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, b) sociálně terapeutické činnosti, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem opatření je zajistit poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví, nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Kritériem je zachovat stávající kapacitu 200 uživatelů, která je na území ORP Český Krumlov cílovým skupinám k dispozici Podpora tísňové péče v ORP Český Krumlov Zachování registrované sociální služby tísňová péče v ORP Český Krumlov (kapacita 200 uživatelů). Domy s pečovatelskou službou, o.p.s Odlehčovací služby ( 44) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou. Pobytová odlehčovací služba (Domovinka) je poskytována nepřetržitě 24 hodin, nebo jako denní pobyt individuálně podle potřeb uživatele. K dispozici je v současné době 7 pokojů s celkovým počtem 12 lůžek. Z toho jsou 2 pokoje jednolůžkové a 5 pokojů dvoulůžkových. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti,

16 MPSV Obec/obce Příjmy od uživatelů CELKEM V KČ MPSV Obec/obce Příjmy od uživatelů CELKEM V KČ g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Cílem opatření je zajistit nezbytnou podporu péče o seniora a zdravotně postiženého a poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek. Kritériem je zachovat stávající kapacitu 12 lůžek. Kromě pobytové a ambulantní formy této sociální služby je v souladu se zájmem co nejdelšího setrvání klienta v jeho přirozením domácím prostředí rovněž potřebné zabývat se otázkou vzniku terénní formy této sociální služby Podpora pobytové formy odlehčovací služby v ORP Český Krumlov Zachování pobytové formy odlehčovací služby v ORP Český Krumlov (kapacita 12 lůžek). Domy s pečovatelskou službou, o.p.s Vznik terénní formy odlehčovací služby v ORP Český Krumlov Cílem aktivity je vznik terénní formy odlehčovací služby s kapacitou do 10 uživatelů s využitím pro klienty z celého území ORP Český Krumlov. Terénní forma této sociální služby umožní setrvání jejích klientů v jejich domácím prostředí při současném naplnění cílů této specifické sociální služby a bude tak potřebným doplňkem pro stávající služby. Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., ICOS Český Krumlov, o.s Domovy pro seniory ( 49) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem opatření je zajistit poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která nemůže být zajištěna v přirozeném prostředí.

17 MPSV Jihočeský kraj Obec/obce Příjmy od uživatelů Ostatní CELKEM V KČ MPSV Jihočeský kraj Obec/obce Příjmy od uživatelů Ostatní CELKEM V KČ MPSV Jihočeský kraj Obec/obce Příjmy od uživatelů Ostatní CELKEM V KČ Kritériem je zachovat stávající kapacitu 211 lůžek na území ORP Český Krumlov Podpora domovů pro seniory v ORP Český Krumlov Zachování registrované sociální služby domovy pro seniory v ORP Český Krumlov. Domov důchodců Horní Planá kapacita 110 lůžek, Czech one Prague, s.r.o. (Dům pro seniory Wágnerka) 73 lůžek, Domov pro seniory Kaplice detašované pracoviště Český Krumlov kapacita 28 lůžek. Součástí této aktivity je i vytvoření systému pro zajištění spolufinancování této sociální služby z rozpočtů obcí v území ORP a to při současné snaze o zajištění co největšího podílu využívání kapacity této sociální služby pro občany bydlící / žijící v území ORP Č. Krumlov. Domov důchodců Horní Planá Czech one Prague, s.r.o. (Dům pro seniory Wágnerka) Domov pro seniory Kaplice detašované pracoviště Český Krumlov 1.8. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče ( 52) Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou 2 Ostatní finanční zdroje zahrnují příjmy od pojišťoven a dary. 3 Ostatní finanční zdroje zahrnují příjmy od pojišťoven. 4 Ostatní finanční zdroje zahrnují příjmy od pojišťoven, příjmy z vlastní činnosti a dary.

18 MPSV Obec/obce Příjmy od uživatelů CELKEM V KČ osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Cílem opatření je zachovat nezbytnou kapacitu sociální služby poskytovanou ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a podpora spolupráce mezi zdravotnickým zařízením ústavní péče, obcí a rodinou. Obsahem opatření je rovněž podpora spolupráce s poskytovateli všech forem sociálních služeb. Kritériem je zachovat stávající kapacitu 4 lůžka na území ORP Český Krumlov Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v ORP Český Krumlov Zachování sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v ORP Český Krumlov (kapacita 4 lůžka). Nemocnice Český Krumlov, a.s Tlumočnické služby ( 56) Předpokládané náklady 5 : MPSV Jihočeský kraj Obec/obce Ostatní CELKEM V KČ Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s praktickou či úplnou hluchotou, jejichž mateřským jazykem a primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk. Důsledkem hluchoty je porucha komunikace se slyšící a mluvící společností. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V Jihočeském kraji je pouze jeden poskytovatel této služby Střep - Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, který poskytuje tuto službu jak ambulantní formou (0,1 úvazku = 12 kontaktů týdně), tak terénní formou (0,4 úvazku = 16 klientů týdně) Podpora tlumočnické služby v ORP Český Krumlov Ambulantní forma služby je poskytována v kontaktním poradenském centru v Českých Budějovicích. Terénní forma tlumočnické služby je typem především komunitního tlumočení v terénu (u lékaře, v zaměstnání, na úřadech, v bankách, překládání psaného textu, tlumočení telefonických hovorů apod.). STŘEP Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, 5 Předpokládané náklady jsou celkové náklady pro Jihočeský kraj.

19 o.s Sociální rehabilitace ( 70) MPSV Jihočeský kraj Obec/obce Ostatní CELKEM V KČ Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Službu lze rovněž využívat v přirozeném prostředí klienta. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, kterým služba pomáhá při zvládání jejich životní situace, při nalézání možných cest pro uplatnění se ve společnosti a pomáhá jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb a možností Podpora sociální rehabilitace v ORP Český Krumlov Zachování služby sociální rehabilitace v ORP Český Krumlov (kapacita ambulantní formy poskytování služby 8 uživatelů denně a kapacita terénní formy služby 3 uživatelé denně) FOKUS České Budějovice, o.s. středisko Český Krumlov Priorita 2 Podpora systému souvisejících služeb : 2.1. Půjčovny kompenzačních pomůcek Cílem půjčoven kompenzačních pomůcek je pomoc při řešení sociální nebo zdravotní životní situaci uživatele. Uživateli mohou být senioři, osoby dlouhodobě nemocné, osoby propuštěné z nemocničního léčení, osoby nemocné po úrazech a na doléčení, osamocení lidé, rodiny, které se starají o své zestárlé nebo nemocné rodiče. V současnosti půjčovny kompenzačních pomůcek fungují při těchto poskytovatelích sociálních služeb: Domovy pro seniory, Domy s pečovatelskou službou, Centrum pro zdravotně postižené, o.s., Nemocnice Český Krumlov, a.s., Český červený kříž Č. Krumlov. Cílem opatření je zlepšení dostupnosti kompenzačních pomůcek a rozšíření možností jejich zapůjčení do domácího prostředí. Zlepšením dostupnosti se má na mysli jednak rozšíření množství těchto pomůcek pro stávající půjčovny a jednak i případné rozšíření jejich provozovatelů. Součástí aktivity je rovněž vznik jednotné databáze půjčoven kompenzačních pomůcek, která bude dostupná zejména na webových stránkách obcí Podpora a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek v ORP Český Krumlov 6 Ostatní finanční zdroje zahrnují dary.

20 Jihočeský kraj Obec/obce CELKEM V KČ Zachování a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek v ORP Český Krumlov. Domovy pro seniory, Domy s pečovatelskou službou, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Český červený kříž, Centrum pro zdravotně postižené, o.s Domácí zdravotní péče Domácí zdravotní péče je doplňkem terénních sociálních služeb. Zdravotní péči hradí zdravotní pojišťovna. Provádějí ji zdravotní sestry a jedná se o kvalifikované služby jako např. aplikace injekcí, ošetřování chronických ran, některá kontrolní vyšetření a další speciální úkony. Součástí odborné péče je i rehabilitace v širším slova smyslu v domácím prostředí. Jedná se tedy o podporu při zajištění podmínek pro poskytování těchto služeb. Jedním z nedostatků je malá informovanost o možnostech využívání této služby Podpora domácí zdravotní péče v ORP Český Krumlov Zachování domácí zdravotní péče v ORP Český Krumlov a zvýšení informovanosti o možnostech využívání této služby. Serafínová Klára Domácí zdravotní péče 2.3. Rozvoj volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory a zdravotně postižené Kromě rozvoje a optimalizace nabídky samotných sociálních služeb (ať už pobytových, ambulantních či terénních) je pro uchování a zlepšování kvality života seniorů a zdravotně postižených potřeba věnovat pozornost i rozvoji nabídky pro smysluplné trávení volného času obou cílových skupin. Do této oblasti patří například podpora činnosti a nabídky akcí institucí věnujících se organizovaným formám trávení volného času cílových skupin, podpora rozvoje systému celoživotního učení a celkově rozvoj integračních aktivit směrem k oběma cílovým skupinám. Kritériem naplnění opatření bude fungující a živá nabídka volnočasových, vzdělávacích a integračních aktivit v regionu zajišťovaná fungujícími organizacemi, které budou své aktivity realizovat v odpovídajících prostorách Podpora fungování a rozšiřování aktivit pro seniory a zdravotně postižené Obsahem aktivity je podpora senior klubů a obdobných organizací působících v území ORP jako platformy pro organizaci aktivit starších nebo zdravotně postižených občanů (včetně zapojování cílové skupiny do tvorby programové nabídky apod.), podpora organizace aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání (např. akademie třetího věku, specializované vzdělávací kurzy apod.) a aktivizačních programů pro seniory a zdravotně postižené a podpora zájmových a integračních aktivit pro uvedené cílové skupiny (sportovní, společenské a jiné akce pro obě cílové skupiny). Senior kluby, FOKUS České Budějovice, o.s. středisko Český Krumlov, další organizace působící v dané oblasti

21 Pracovní skupina pro děti, mládež a rodiny (PS 2) Priorita 1 Podpora systému sociálních služeb 1.1. Odborné sociální poradenství rodinné poradenství ( 37) Obec/obce Ostatní CELKEM V KČ V regionu neexistuje podobná služba, nejbližší dostupnost této služby je v Českých Budějovicích, což je pro většinu obyvatel regionu místo naprosto nedostupné. Toto opatření má za cíl posílit práci s rodinnou, která neplní některé ze svých nutných funkcí pro bezproblémový život všech členů rodiny, především dětí. Aktivity jsou věnovány hlavně korekci negativních zkušeností, vztahů a zaměřuje se na podporu a rozvoj systému rodiny jako základu pro zdravý rozvoj dětí a mladistvých. Významnost práce s rodinou je také v preventivním účinku poradenství či terapie, které mohou zabránit možným rizikovým jevů v rodině či přímo u dětí a mladistvých. Kritériem naplněnosti tohoto opatření bude zřízení a fungování specializované služby rodinné poradenství Vznik rodinného poradenství Vznik rodinného poradenství, rodinné terapie a rodinné mediace s kapacitou 10 rodin (6 hodin týdně) v ORP Český Krumlov. ICOS Český Krumlov, o.s., poskytovatelé sociálních služeb 1.2. Raná péče ( 54) MPSV Obec/obce Ostatní CELKEM V KČ Cílem opatření je poskytnout terénní služby rané péče rodinám, kde se narodilo dítě se zrakovým, sluchovým, mentálním nebo kombinovaným postižením či s ohroženým vývojem a to od narození do 7 let věku dítěte. Specifickým cílem je umožnit rodinám vychovávat dítě s postižením co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, přispět k prevenci umisťování dětí do ústavních zařízení a prevenci vyčleňování rodin ze své komunity Podpora služby rané péče v ORP Český Krumlov Zachování služby pro současné uživatele a možnost přijmout všechny rodiny, které v důsledku náročné životní situace po narození dítěte s postižením požádají o službu. Středisko rané péče SPRP České Budějovice, Středisko rané péče Tamtam, Středisko rané péče pro jihočeský region ( I MY Společnost pro podporu lidí s postižením, o.s.) 7 Finanční zdroje z ESF ad.

22 1.4. Domy na půl cesty ( 58) MPSV Příjmy od uživatelů Ostatní CELKEM V KČ Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Tyto osoby musí mít trvalé bydliště na území ORP Český Krumlov, případně se o pobyt mohou ucházet mladí lidé mající trvalé bydliště v Jihočeském kraji. Výběr budoucích obyvatel Domu na půl cesty probíhá ve spolupráci se střediskem výchovné péče Spirála, Dětským domovem, Odborem školství a odborem soc. věcí a zdravotnictví Městského úřadu. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Kritériem je zachování registrované kapacity minimálně 7 míst lůžko/den na území ORP Český Krumlov Podpora služby domy na půl cesty v ORP Český Krumlov Zachování registrované sociální služby domy na půl cesty v ORP Český Krumlov (kapacita 7 lůžko/den) Město Český Krumlov 1.5. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) Posláním NZDM je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního využití volného času a edukačních aktivit usilovat o pozitivní změnu a sociální začlenění dětí a mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé nebo jinak náročné životní situaci. Služba je určená rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společnosti. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezplatně. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny. Kritériem naplněnosti tohoto opatření je zachování registrované kapacity ambulantní formy poskytování služby 45 uživatelů v daný okamžik a terénní formy poskytování služby 1000 uživatelů/rok na území ORP Český Krumlov. Dále bude opatření naplněno vznikem a zajištěním fungování 8 Ostatní zdroje zahrnují i finanční prostředky z OP LZZ poskytnuté v rámci IP JK, který končí k

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 8. 2. 2012 na základě usnesení č. 190/2012 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Program podpory "sociálních a souvisejících služeb" města Český Krumlov v roce 2019

Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov v roce 2019 Program podpory "sociálních a souvisejících služeb" města Český Krumlov v roce 2019 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu

Více

VZOR Programu podpory... Program podpory pro "oblast"

VZOR Programu podpory... Program podpory pro oblast 1. Základní rámec Programu VZOR Programu podpory... Program podpory pro "oblast" 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2019

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2019 Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2019 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

3. Finanční rámec Programu Finanční rámec udává základní přehled finančních možností a podmínek Programu.

3. Finanční rámec Programu Finanční rámec udává základní přehled finančních možností a podmínek Programu. Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 20 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Program podpory "sociálních a souvisejících služeb" města Český Krumlov v roce 2016

Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov v roce 2016 Program podpory "sociálních a souvisejících služeb" města Český Krumlov v roce 2016 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov

Více

Formulář Žádosti o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov

Formulář Žádosti o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov Příloha č. 3 Žádost o poskytnutí dotace Formulář Žádosti o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov Údaje vpisujte pouze do bílých políček předpřipravených tabulek. 1. ÚDAJE O

Více

Program podpory "sociálních a souvisejících služeb"

Program podpory sociálních a souvisejících služeb Program podpory "sociálních a souvisejících služeb" 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov v roce 14. 1.2. Právní rámec Programu

Více

Program podpory "sociálních a souvisejících služeb"

Program podpory sociálních a souvisejících služeb Program podpory "sociálních a souvisejících služeb" 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov v roce 12. 1.2. Právní rámec Programu

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva

Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva Rada města Písek se na svém zasedání dne 25.06.2015 usnesla vydat v souladu s ustanovením

Více

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 I. Název dotačního

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady:

V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady: Uznatelné výdaje V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady: Uznatelný výdaj projektu musí splňovat následující základní kritéria:

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY schválené Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 16.11.2004 Úvod Článek I. 1. Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování

Více

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016. II. Vyhlašovatel

Více

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009 Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačních titulů Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Poskytování sociální služby chráněné

Více

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 vyhlášeného Jihomoravským krajem

Více

PROGRAM JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY

PROGRAM JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY Název: Zlínský kraj, IČ 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín PROGRAM JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU Identifikační číslo: MaS01-16 V roce: 2016 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY (dále jen

Více

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016 vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj (18. 12. 2015) Čl. V., odst.

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Klíč k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec Předkládá:

Více

PROGRAM SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY

PROGRAM SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY Zlínský kraj, IČ 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Název: Identifikační číslo: MaS02-16 V roce: 2016 PROGRAM SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY (dále jen Žádost

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka PRAVIDLA pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3209 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 30. 03.2012 Účinnost

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015 Smluvní strany: S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU č. OLP /xxxx/2015 schválená Radou Libereckého kraje dne xxx, usnesením č. xxx/15/rk Liberecký

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

ŽÁDOST O GRANT Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU

ŽÁDOST O GRANT Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU ŽÁDOST O GRANT Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU grantové oblasti grantové priority projektu Žadatel (jméno nebo název žadatele) Rok a kolo dle grantového harmonogramu Náklady projektu Celkem Vlastní

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Seminář pro žadatele 27. 1. 2016 Mgr. Martina Želinová Langweilová Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie přípravy a

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 1/2005

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT Zastupitelstvo města Ostrov schválilo usnesením č. 224/15 dne 11. listopadu 2015 tato Pravidla

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-163-042-14 ze dne 24.6.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-163-042-14 ze dne 24.6.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-163-042-14 ze dne 24.6.2014 Vyhlášení grantového řízení v oblasti životního prostředí na rok 2015 Rada městské části 1. schvaluje 1.1. vyhlášení grantového

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Podklady na zasedání ZM dne: 31.3.2016 Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Předkládá: Mgr. Jana Svobodová Vypracovala: Mgr. Martina Marková Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr.

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Obsah Článek I. Vyhlašovatel... 2 Článek II. Cíl dotačního programu... 2 Oddíl 2.01... 2 Oddíl 2.02... 2 Článek III. Okruh žadatelů... 2 Oddíl 3.01...

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace PROGRAM MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA PODPORU SPORTU I. Název programu II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace III. Úvodní ustanovení IV. Cíl programu (účelové určení) V. Vymezení okruhu žadatelů VI. Podmínky

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina ze dne 10. 11. 2015 č. 13/15

Více

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ).

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ). Program 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0125/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti kultury a volnočasových nesportovních

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Program 7.4 Archeologie

Program 7.4 Archeologie Program 7.4 Archeologie Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch Číslo a název programu: 7.4 Archeologie Záchrana a poznání

Více

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ PRAVIDLA Vypracoval: OKPP Schválil: ZK 7. 2. 2012 Platná od: 7. 2. 2012 Účinná od: 10. 2. 2012 Rozsah působnosti: Jihočeský kraj Struktura a obsah

Více

Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti zdravotnictví pro rok 2016

Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti zdravotnictví pro rok 2016 Statutární město Ostrava Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti zdravotnictví pro rok 2016 Odbor sociálních

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 32769/2009-61/1124 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE VÝZVA 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR OBSAH

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

PROGRAM PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO V ROCE 2016

PROGRAM PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO V ROCE 2016 PROGRAM PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO V ROCE 2016 1. Název programu Program podpory z rozpočtu městyse Mohelno v roce 2016 2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o vyhlášení výběrového

Více

1.4. Cíle Programu Program vychází ze strategického cíle Problémového okruhu 6.5 Životní prostředí:

1.4. Cíle Programu Program vychází ze strategického cíle Problémového okruhu 6.5 Životní prostředí: 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory environmentální výchovy dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2012

Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2012 Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2012 1. Základní rámec programu 1.1. Název programu Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2012 1.2. Právní

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0275/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více