Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3810/3820

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3810/3820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/898600"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: terminologie a symboly V této referencní p írucce se pouzívá následující terminologie a symboly. terminologie Výraz "tiskárna hp deskjet 3820 series" m ze znamenat tiskárna HP Deskjet 3820, HP Deskjet nebo tiskárna HP. symboly Symbol > oznacuje p echod na dalsí softwarovou polozku. Nap íklad: Klepnutím na tlacítko Start > Programy > Hewlett-Packard > [tiskárna hp deskjet] > poznámky k verzi zobrazíte Poznámky k verzi. upozorn ní Symbol Upozorn ní provede uzivatele postupem instalace software. Nap íklad: Upozorn ní! Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety ani m d ných kontakt. Dotyk m ze zp sobit jejich ucpání, selhání tiskové kazety nebo poskození elektrických kontakt. informace o ochranných známkách Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation. Adobe a Acrobat jsou registrované ochranné známky spolecnosti Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh, AppleTalk a Mac OS jsou ochranné známky spolecnosti Apple Computer, Inc. registrované v USA a dalsích zemích. Copyright 2002 Hewlett-Packard Company ii SubwayRG.book Page iii Friday, March 8, :40 AM referencní p írucka tiskárna hp deskjet 3820 cesky obsah seznámení s tiskárnou hp deskjet 3820 series....1 obsah balení p ipojení kabel USB.. 1 paralelní kabel....1 vyhledávání informací. 2 zobrazení elektronické uzivatelské p írucky 3 Windows...3 Macintosh..

3 4 DOS.4 tlacítka a indikátory tlacítko Zrusit symbol a indikátor stavu tiskové kazety..5 tlacítko a indikátor Pokracovat tlacítko a indikátor Napájení....5 tiskové kazety.. 6 odstra ování problém p i instalaci.7 Windows Windows, rozhraní USB.

4 ..9 kontaktování st ediska podpory zákazník hp poskytování podpory aktualizace softwaru telefonická podpora hp opravy výrobk hp. 16 jak obdrzet prodlouzenou záruku 16 prohlásení o omezené záruce na tiskárnu hp...17 technické údaje prohlásení o p edpisech...19 iii SubwayRG.book Page iv Friday, March 8, :40 AM cesky iv SubwayRG.book Page 1 Friday, March 8, :40 AM seznámení s tiskárnou hp deskjet 3820 series obsah balení D kujeme vám za zakoupení tiskárny hp deskjet 3820 series! Balení tiskárny obsahuje následující polozky: cesky tiskárna 2. instalacní letáky 3. tato referencní p írucka 4. CD se softwarem tiskárny 5. cerná tisková kazeta (hp 15) 6. t íbarevná tisková kazeta (hp 78) 7. napájecí s ra Jestlize n která z t chto polozek v balení chybí, obrat te se o pomoc na prodejce nebo na st edisko podpory zákazník HP. dokumenty obsahují návody k instalaci softwaru tiskárny, obsluze tiskárny a vyhledávání pomoci. viz... hp deskjet 3820 series cesky informace o... CD Zacn te tím, ze z disku CD nainstalujete software tiskárny a provedete její nastavení. Disk CD se softwarem tiskárny obsahuje pokyny pro nastavení tiskárny. Instalace a odstra ování problém Nastavení softwaru a hardwaru tiskárny platforma Windows Windows instalacní leták Macintosh instalacní leták tato referencní p írucka Pomocník tiskárny Windows Macintosh pokyny pro nastavení Macintosh Obsah

5 krabice s tiskárnou Odstra ování dodatecných problém p i instalaci Centrum sluzeb a podpory zákazník HP Záruka na tiskárnu spolecnosti HP Windows Macintosh Elektronická uzivatelská p írucka s pokyny pro pouzití, údrzbu a odstra ování problém tiskárny; prohlásení o záruce, prohlásení o ochran zivotního prost edí; provozní poznámky (návod na zobrazení viz "zobrazení elektronické uzivatelské p írucky" na stran ). Centrum sluzeb a podpory zákazník HP Tipy pro tisk Kontakty pro nákup dalsích výrobk HP Nástroje a aktualizace Kompletní informace o výrobku: Pouzití, údrzba a odstra ování problém s tiskárnou Prohlásení o záruce Prohlásení o ochran zivotního prost edí a informace o p edpisech (Návod na zobrazení viz "zobrazení elektronické uzivatelské p írucky" na stran 3.) Známé problémy s kompatibilitou softwaru Klepn te na Start > Programy > Hewlett-Packard > [tiskárna hp deskjet] > Poznámky k verzi. Informace o operacním systému DOS se nalézají na strana 4 této referencní p írucky. Windows Elektronická uzivatelská p írucka Macintosh poznámky k verzi tato referencní p írucka Windows DOS 2 SubwayRG.

6 book Page 3 Friday, March 8, :40 AM zobrazení elektronické uzivatelské p írucky Elektronická uzivatelská p írucka obsahuje pokyny pro pouzití tiskárny HP. Rovn z obsahuje informace, které vám pomohou vy esit p ípadné problémy s tiskárnou. cesky Windows Elektronická uzivatelská p írucka se nainstaluje automaticky p i instalaci softwaru tiskárny. Uzivatelskou p írucku otev ete pomocí nástroje Pomocník tiskárny HP, který mimo jiné nabízí: podporu prost ednictvím Centra sluzeb a podpory zákazník hp, tipy pro tisk, kontakty pro nákup dalsích výrobk HP, nástroje a aktualizace. Ikona nástroje Pomocník tiskárny hp se zobrazí na pracovní plose systému Windows po dokoncení instalace softwaru tiskárny. uzivatelská p írucka ve verzích Adobe Acrobat Uzivatelská p írucka je k dispozici také v následujících jazycích: Arabsky, ecky, Hebrejsky, Turecky. Jestlize chcete zobrazit uzivatelskou p írucku v n kterém z t chto jazyk : 1. Na pracovní plose poklepejte na ikonu Pomocník tiskárny HP. 2. V okn nástroje Pomocník tiskárny HP klepn te na tlacítko uzivatelská p írucka. 3. Vyberte moznost Uzivatelská p írucka v jiných jazycích v dolní cásti okna. 4. se nástroj Pomocník tiskárny HP. 2. a zapínání tiskárny pomocí napájecího kabelu, p ep t ového chránice nebo v ypínace u zásuvk y m ze zp sobit poruchu tiskárny. 5 SubwayRG.book Page 6 Friday, March 8, :40 AM tiskové kazety cesky pouzíej nainstalujte. podle pokyn na obrazovce. Vyjm te disk CD se softwarem tiskárny z jednotky CD-ROM. 3.Odpojte kabel USB od pocítace. 4.Vlozte znovu CD se softwarem tiskárny do jednotky CD- ROM. ne, p ipojte tiskárnu paralelním kabelem. 1.Odpojte kabel USB z tiskárny a znovu jej p ipojte. te na ikonu plus (+) vedle polozky adic sb rnice USB. podle zobrazených pokyn. napájecí kabel z tiskárny. 3.Pockejte asi 30 vte in. 4.Zapojte napájecí kabel do tiskárny. 5.Zapojte kabel USB do tiskárny. elektronickou uzivatelskou p írucku. Vyuzijte elektronickou podporu HP. Zaslete spolecnosti Hewlett-Packard zprávu elektronickou postou. 3. Kontaktujte podporu hp telefonicky. Dalsí informace najdete "telefonická podpora hp" na stran 14. Moznosti podpory a její dostupnost se lisí podle výrobku, zem /regionu a jazyka. podpora spolecnosti hp prost ednictvím elektronické posty P ímou vým nou elektronických zpráv získáte odpov di od technika spolecnosti Hewlett-Packard. Podpora poskytovaná elektronickou postou umoz uje výhodným zp sobem klást technické otázky a získávat odpov di, které odpovídají vasim specifickým pot ebám. Zadejte otázku do formulá e na stránce WWW a odpov obdrzíte prost ednictvím elektronické posty. aktualizace softwaru Pro získání kopií a aktualizací softwaru tiskárny pouzijte jeden z t chto postup : Stáhn te software tiskárny ze stránek WWW spolecnosti HP. Zatelefonujte na centrum sluzeb a péce o zákazníky HP a vyzádejte si disk CD se soubory pro aktualizaci softwaru. Viz "císla telefonické podpory" strana 15. stránky WWW podpory spolecnosti hp Máte-li p ístup na Internet, m zete o tiskárn získat velké mnozství informací. Navstivte stránky WWW spolecnosti HP, na kterých najdete nejnov jsí software tiskárny a informace o podpo e: regional.html nebo support. 13 SubwayRG.book Page 14 Friday, March 8, :40 AM telefonická podpora hp Spolecnost HP poskytuje telefonickou podporu bezplatn b hem lh ty bezplatné telefonické podpory tiskárny. cesky lh ta bezplatné telefonické podpory V níze uvedeném seznamu jsou uvedeny lh ty bezplatné telefonické podpory ve vasí zemi ci regionu. Úctují se standardní telefonické poplatky. zem /region Severní Amerika Tichomo ská Asie Evropa, St ední východ, Afrika Latinská Amerika vcetn Mexika Jako soucást naseho neustávajícího úsilí o zlepsení sluzeb telefonické podpory vám doporucujeme pravideln sledovat nové informace o nasich sluzbách a jejich poskytování na nasich stránkách WWW. nez zavoláte Nez zavoláte o pomoc, vyzkousejte dalsí moznosti bezplatné podpory: uzivatelská p írucka; viz "zobrazení elektronické uzivatelské p írucky" na stran 3. instalacní leták elektronická podpora HP Nepoda í-li se vám problém vy esit, obrat te se p ímo od svého pocítace a tiskárny na servisního technika HP. Pro urychlení bu te p ipraveni informovat technika o tom, jakým zp sobem jste se pokusili problém vy esit. Abychom vám mohli pomoci, budeme pot ebovat následující informace: císlo modelu tiskárny (na stítku na p ední stran tiskárny), sériové císlo tiskárny (na spodní stran tiskárny), operacní systém pocítace, verze ovladace tiskárny (neboli software tiskárny), chybová hlásení doprovázející problém, odpov di na tyto otázky: Doslo k tomuto problému jiz d íve? telefonická podpora 90 dní 1 rok Viz níze* 1 rok * Evropa, St ední východ a Afrika Chcete-li vyuzít telefonické podpory v Evrop, vyhledejte prosím na následující stránce WWW podrobnosti a podmínky podpory ve vasí zemi ci regionu:

7 hp. com/go/support. Také se m zete obrátit na vaseho prodejce nebo zatelefonovat spolecnosti HP na jedno z telefonních císel uvedených pro vasi zemi nebo region. Viz "císla telefonické podpory" strana 15. Dochází k problému opakovan? Nainstalovali jste v dob, kdy k tomuto problému doslo, do pocítace nový hardware nebo software? 14 SubwayRG.book Page 15 Friday, March 8, :40 AM císla telefonické podpory Pot ebujete-li pomoc p i esení problému, obrat te se jedno z telefonních císel podpory HP v tabulce níze. Seznam nejnov jsích telefonních císel pro vasi zemi nebo region je uveden na stránce WWW spolecnosti HP: psd/expectations.html. zem /region Afrika a St ední východ Argentina Austrálie Belgie (holandsky) Belgie (francouzsky) Brazílie (území metropolitní oblasti Sao Paulo) Brazílie (mimo území metropolitní oblasti Sao Paulo) Chile Cína Dánsko Ekvádor (Andy) Ekvádor (Tichý oceán) Filipíny Finsko Francie Guatemala Hongkong Indie Indonésie Irsko Itálie Izrael Japonsko Kanada zem /region Karibská oblast Kolumbie Korea (Soul) Korea (mimo Soul) Kostarika Ma arsko Malajsie telefonní císlo cesky ( 0,06/30 sec. ) (208) telefonní císlo Mexiko (Mexiko City) Mexiko (mimo Mexiko City) N mecko Nizozemí Norsko Nový Zéland Peru Polsko Portoriko Rakousko ecko Rusko (Moskva) Singapur Span lsko Spojené státy americké St ední Amerika Svédsko Svýcarsko Taiwan Thajsko Turecko Velká Británie Venezuela Vietnam 15 SubwayRG.book Page 16 Friday, March 8, :40 AM po uplynutí lh ty bezplatné telefonické podpory Po uplynutí lh ty bezplatné telefonické podpory se informujte o dalsích moznostech podpory u prodejce HP nebo na císle telefonické podpory pro vasi zemi nebo region. Viz "císla telefonické podpory" strana 15. cesky jak obdrzet prodlouzenou záruku Chcete-li prodlouzit platnost omezené záruky, obrat te se na lokálního prodejce HP. Pokud prodejce nenabízí servisní smlouvy, informujte se o nich p ímo u spolecnosti HP. opravy výrobk hp Je-li t eba tiskárnu opravit, obrat te se na telefonickou podporu HP. Omezená záruka spolecnosti HP se vztahuje pouze na závady, které vzniknou p i b zném pouzití produktu, nikoli na následující p ípady: nesprávná nebo nevhodná údrzba nebo úpravy, software, rozhraní, média, soucásti nebo spot ební materiál, který nebyl dodán nebo není podporován spolecností HP, nebo provoz, který neodpovídá technickým údaj m produktu HP. V p ípad tiskáren spolecnosti HP pouzití tiskových kazet od jiných výrobc nez HP nebo op tovn napln ných tiskových kazet nemá zádný vliv na smlouvu o záruce nebo jinou smlouvu o podpo e spolecnosti HP uzav enou se zákazníkem. Dokud zákazník nevrátí vadný výrobek spolecnosti HP, není spolecnost povinna provést opravu, vým nu ani vrácení pen z. 6. Jakýkoli vym n ný produkt m ze být bu nový, nebo jako nový, za p edpokladu, ze jeho funkce jsou shodné s funkcemi vym ovaného produktu nebo lepsí. 7 Omezená záruka firmy HP platí ve vsech. zemích, v nichz jsou výse uvedené výrobky HP distribuovány firmou HP krom zemí Blízkého Východu, Afriky, Argentiny, Brazílie, Mexika, Venezuely a francouzských zámo ských území "Départements d'outremer". U t chto z p ímé záruky vyloucených zemí platí záruka pouze v zemi nákupu. Smlouvy na dalsí zárucní sluzby, nap íklad servis na míst, lze získat u libovolného autorizovaného servisního st ediska spolecnosti HP, kde je produkt distribuován spolecností HP nebo autorizovaným dovozcem. 8. Pro tiskové kazety spolecnosti HP, které byly znovu napln ny, znovu vyrobeny, znovu vycist ny, nesprávn pouzívány nebo poskozeny neplatí zádná záruka. 17 SubwayRG.book Page 18 Friday, March 8, :40 AM B. omezení záruky VÝSE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU VÝHRADNÍ V ROZSAHU, KTERÝ UMOZ UJÍ MÍSTNÍ ZÁKONY, A SPOLECNOST HP ANI DALSÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ZÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY CI PODMÍNKY. SPOLECNOST HP SE P EDEVSÍM Z ÍKÁ VSECH ODVOZENÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A VHODNOSTI FOR KONKRÉTNÍ ÚCEL. D. místní zákonné úpravy 1. Tato záruka poskytuje zákazník m specifická zákonná práva. íklad n které státy v USA a také n které vlády mimo území USA (vcetn provincií v Kanad ) mohou ucinit tato opat ení: zabránit, aby prohlásení a omezení v tomto prohlásení o záruce omezovala zákonem stanovená práva spot ebitele (nap.

8 Powered by TCPDF ( Velká Británie), jiným zp sobem omezit moznosti výrobce uplatnit tato prohlásení nebo omezení, nebo ud lit zákazník m dalsí zárucní práva, urcit trvání vyplývajících záruk, kterých se výrobce nem ze z íci, nebo nepovolit omezení na trvání vyplývajících záruk. 3. V SOUVISLOSTI SE SPOT EBNÍMI TRANSAKCEMI V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDU ZÁRUCNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁSENÍ, VYJMA ROZSAHU DOVOLENÉHO ZÁKONEM, NEVYLUCUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ A DOPL UJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA UPLATNITELNÁ NA PRODEJ PRODUKT SPOLECNOSTI HP TAKOVÝM ZÁKAZNÍK M. cesky C. omezení zodpov dnosti 1. V rozsahu povoleném místním zákonem jsou nápravná opat ení poskytovaná tímto prohlásením o záruce jedinými a výlucnými nápravnými opat eními zákazníka. 2. V ROZSAHU PRAVOMOCÍ MÍSTNÍCH ZÁKON, VYJMA ZÁVAZK VÝHRADN UZAV ENÝCH V TOMTO PROHLÁSENÍ O ZÁRUCE, SPOLECNOST HP NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ZODPOV DNI ZA P ÍMÉ, NEP ÍMÉ, ZVLÁSTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ SKODY, A SE ZAKLÁDAJÍ NA SMLOUV, ÚMYSLNÉM PORUSENÍ NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORII, NEBO NA UPOZORN NÍ NA MOZNOST VZNIKU T CHTO SKOD. 18 SubwayRG.book Page 19 Friday, March 8, :40 AM technické údaje rychlost tisku cerného textu Koncept: az 12 stránek za minutu Normální: az 6,5 stránky za minutu Nejlepsí: az 3 stránky za minutu deklarované emise hluku v souladu s normou ISO 9296 Nejlepsí tisk: Hladina zvukového výkonu, LWAd: 5,7 bel (A) [57 db (A)] Hladina zvukového tlaku, LpAm (z pozice vedle za ízení): 45 db (A) Normální tisk: Hladina zvukového výkonu, LWAd: 6,0 bel (A) [60 db (A)] Hladina zvukového tlaku, LpAm (z pozice vedle za ízení): 47 db (A) cesky rychlost tisku textu smíseného s barevnou grafikou* Koncept: az 10 stránek za minutu Normální: az 4,5 stránky za minutu Nejlepsí: az 1 stránka za minutu * Tyto hodnoty jsou p iblizné. P esná rychlost je závislá na konfiguraci systému, softwaru a slozitosti dokumentu. pam t Vsechny modely: 2 MB vestav né pam ti RAM pozadavky na napájení Vstupní nap tí: 100 az 240 V (± 10%) Vstupní kmitocet: 50 az 60 Hz (± 3 Hz) Vyhovuje celosv tovým rozsah m st ídavého nap tí a kmitoct sít. spot eba energie Vsechny modely: 2 W (max.) ve vypnutém stavu Pr m rn 4 W, pokud se netiskne Pr m rn 25 W p i tisku prohlásení o p edpisech p edepsané identifikacní císlo modelu Pro úcely identifikace má výrobek p i azeno p edepsané císlo modelu. P edepsané císlo modelu tohoto výrobku je VCVRA Nezam ujte toto císlo za název výrobku (HP Deskjet 3820) nebo za výrobní císlo (C8952). 19.

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince Přestože je otázky dodržování právní shody často možné vyřešit na místní úrovni, poskytuje asistenční linka RPM International Inc. ( RPM ) způsob, jak anonymně

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Obsah 3 Úvod 4 Přehled instalace 4 1. krok: Vyhledání aktualizací 4 2. krok: Příprava Macu pro Windows 4 3. krok: Instalace Windows na Mac 4 4. krok: Instalace

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

s...1 tisk na papír a jiná média...

s...1 tisk na papír a jiná média... rychlá nápov da hp deskjet 845c/825c series obsah základyprácestiskárnou... s...1 tiskárnahpdeskjet845c/825csep edstavuje...2 termínyakonvence...3 oznámeníaochrannéznámky...5 částitiskárny...6 prácesezásobníkypapíru...8

Více

QuarkXPress 8.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 8.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 8.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 8.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

QuarkXPress 8.5.1 - soubor ReadMe

QuarkXPress 8.5.1 - soubor ReadMe QuarkXPress 8.5.1 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 8.5.1 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru 1 Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru Obsah Možnost A.

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 331599-221 Červen 2003 V této příručce jsou uvedeny pokyny pro používání programu

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah Pokyny k instalaci Runtime V5.5.0 Pokyny použijte pro správnou instalaci aplikace Runtime 5.5.0 do nástroje DAVIE XDc II. 1. Obsah 1. Obsah... 0 2. Důležité!!!... 1 3. Terminologie... 2 4. Požadované příslušenství...

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell GroupWise 6.5 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell GroupWise verze 6.5 je systém podnikové elektronické pošty, který umožňuje bezpečný přenos zpráv, práci s kalendáři, plánování a odesílání

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Začínáme. HP Business PC

Začínáme. HP Business PC Začínáme HP Business PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění změněny. Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows 7 jsou ochranné

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu který je součástí uživatelského návodu

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

HP Color LaserJet 4700. Uživatelská p íručka

HP Color LaserJet 4700. Uživatelská p íručka HP Color LaserJet 4700 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Color LaserJet 4700 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

blízkost k zákazníkovi tajemstvím našeho úspěchu na inovačním poli: Z přímého dialogu s výrobou, výzkumem a vývojem

blízkost k zákazníkovi tajemstvím našeho úspěchu na inovačním poli: Z přímého dialogu s výrobou, výzkumem a vývojem ZKUŠENOST Již přes 140 let se měří s měřicími přístroji značky Mahr PEČLIVOST Pro každý požadavek odpovídající řešení TECHNIKA Nejvyšší kvalita pro Vaši přesnost JISTOTA Výsledky, na které se můžete spolehnout

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N, a 4050 TN

Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N, a 4050 TN Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N, a 4050 TN Uživatelská příručka Česky Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN Uživatelská příručka Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Veškerá

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Servis a podpora společnosti WD

Servis a podpora společnosti WD Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

LG Electronics CZ s.r.o.

LG Electronics CZ s.r.o. Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení není možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Začínáme s Parallels Desktop

Začínáme s Parallels Desktop Začínáme s Parallels Desktop Copyright 1999-2012 Parallels Holdings, Ltd. a pobočky. Všechna práva vyhrazena. Parallels Holdings, Ltd. c/o Parallels International GMbH. Zebra Systems s.r.o. Francouzská

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více