04/2009. Rekonstrukce. Litice nad Orlicí. mostu v Mrákotíně Výrobní závod. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "04/2009. Rekonstrukce. Litice nad Orlicí. mostu v Mrákotíně Výrobní závod. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků"

Transkript

1 Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Rekonstrukce mostu v Mrákotíně Výrobní závod Litice nad Orlicí

2 Obsah čísla Dopad světové hospodářské krize na naši společnost Rekonstrukce mostu v Mrákotíně Kvalita výrobků Představení výrobního závodu Litice nad Orlicí Představení ředitele závodu Litice nad Orlicí p. Antonína Branče Zaměstnanecké benefity Dopad světové hospodářské krize na naši společnost Vážené kolegyně, vážení kolegové, světová hospodářská krize a globální recese jsou v této době možná nejfrekventovanější termíny, kterými nás ze všech stran sytí nejrůznější média, se kterými se v běžném životě setkáváme. Tento importovaný fenomén iniciovaný pádem investiční banky Lehman Brothers zasáhl se zpožděním celý evropský kontinent a nevyhnul se ani České republice, součástí jejíž hospodářské sféry je i naše společnost. Historické zkušenosti českého bankovního sektoru, v minulosti přijatá opatření a zpoždění, se kterým zmíněná krize dorazila do České republiky, zajistily její relativně méně problémový průběh než v západní Evropě a zámoří. Avšak tvrzení, že je tato oblast domácí ekonomiky bez důsledku, je neopodstatněné. Bankovní domy vytvářejí nebývalé množství opravných položek na úvěry a půjčky poskytnuté obchodním společnostem v existenčních problémech. Žádný z nich netuší, jaký je objem těchto položek u konkurence. Výsledkem je nedůvěra celého bankovního sektoru vůči potenciální klientele, a co je možná horší, nedůvěra uvnitř bankovního sektoru samého. Banky se obávají půjčovat jedna druhé, obchodují se jen krátké peníze. Důsledkem je vysoká cena peněz z důvodu nedůvěry a jejich zhoršené dostupnosti, a téměř totální kolaps mezibankovního trhu. Tato neutěšená situace má samozřejmě citelný dopad do hospodářské sféry. Přestože centrální banka snížila 2 základní sazby na historicky nejnižší úroveň, komerční banky zvyšují své rizikové marže na maximální možné hranice, a proto celková cena peněz postupně šplhá výše, než je obvyklé. Naše společnost je nedílnou součástí celého tohoto systému, a je proto bezprostředně vystavena dopadům všech těchto opatření. Jako naprostá většina obchodních společností v České republice i naše společnost, respektive její provozní potřeby, jsou částečně financovány prostřednictvím úvěrů. Objem těchto zdrojů je však obecně vzato relativně nízký vzhledem ke stamilionovým sumám vázaných v pohledávkách a výrobních zásobách společnosti. Blíží se konec roku a s ním období obnovování končících úvěrových smluv. Jak jsem již avizoval výše, přestože jsme považováni za bonitního partnera, nevyhne se nám plošné zvýšení rizikových marží bankovních domů. Nicméně nebude díky protiinflačním opatřením centrální banky až tak výrazné. Otázkou je, jaké bude chování bankovního sektoru po uklidnění situace. V důsledku rozpočtových škrtů vlády před očekávaným astronomickým schodkem státního rozpočtu a výrazně zhoršené dostupnosti úvěrových zdrojů došlo v letošním roce k velkému propadu v objemu zakázek ve všech oblastech hospodářské činnosti společnosti. Nejcitelněji se to projevilo v nosném prvku naší produkce, ve výrobě pražců všech typů. Meziročně byl

3 tento pokles vyšší než 40%! Výrazný pokles realizačních cen v oblasti zakázkové výroby byl tím pověstným přilitím oleje do ohně. Tyto a další objektivní důvody vedly vedení společnosti k přehodnocení počtu zaměstnanců jak dělnických, tak i technických profesí. Důsledné uplatňování přijatého balíčku úsporných opatření ve všech oblastech života společnosti dává záruku přežití hospodářských otřesů bez kritických ztrát. První čtvrtletí letošního roku bylo pro společnost patrně nejtěžším obdobím v její novodobé historii. Nové Hrady z důvodu rozsáhlé rekonstrukce mísícího jádra nevyráběly, v Doloplazích a Uherském Ostrohu byla výroba na minimu, stejně tak jako v Liticích a Borohrádku s Běstovicemi. Jediné Čerčany zahajovaly výrobu mostních kleneb Matière. Výsledek hospodaření za toto období skončil v červených číslech. Druhé čtvrtletí roku bylo obdobím stabilizace. Výroba byla sice opět rekordně nízká, přesto se však podařilo eliminovat předchozí ztráty, a dokonce vytvořit zisk. Třetí čtvrtletí probíhá ve znamení rozsáhlých úsporných opatření. Z důvodu zlepšení cash-flow společnosti bylo přistoupeno ke krátkodobé odstávce výroby pražců B91 ve všech třech závodech, současně bylo zahájeno postupné uvolňování pracovníků, kteří se v tomto složitém období stali nadbytečnými. Výsledkem bylo hmatatelné snížení napětí ve firemních financích a snížení závislosti na cizích zdrojích. Pro ilustraci uvádím několik základních čísel o hospodaření společnosti k : )* tis. Kč Výnosy celkem)* Výsledek hospodaření)* Rentabilita z výnosů Počet zaměstnanců Průměrná mzda (Kč) ,46% Blížící se konec roku je dobou průběžného auditu a inventarizace majetku a závazků společnosti. Termín auditu byl stanoven na přelom měsíců září a října s ověřením účetní závěrky za leden až srpen Inventarizace proběhne v měsících říjnu a listopadu standardním způsobem, přičemž namátkový dohled auditorské společnosti Deloitte je více než pravděpodobný. Ing. Stanislav Vrba finanční ředitel 3

4 Rekonstukce mostu v Mrákotíně DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO SORTIMENTU ŽPSV a.s. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava Generální dodavatel stavby: Edikt a.s., České Budějovice Projektant: Pontex, s.r.o., Praha Dodavatel vodorovné nosné konstrukce mostu: ŽPSV a.s. Termín realizace dodávky: 06/2009 Finanční objem: 1,6 mil. Kč Zakázka Rekonstrukce mostu ev. č v Mrákotíně není rozhodně zajímavá svým finančním či fyzickým objemem. Její výjimečnost však spočívá v rozsahu naší dodávky a typu použitých mostních nosníků. Rozsah dodávky, ten je po dlouhé řadě let opět kompletní, tedy ucelenou dodávkou vodorovné nosné konstrukce, což je proti dodávkám pouze vlastních nosníků v posledních letech dalším krokem vpřed. Schopnost realizace takové dodávky je jistě i jednou z předností naší společnosti. Co se týká mostních nosníků, byl pro tuto konstrukci navržen mostní deskový dodatečně předepnutý nosník. Vzhledem ke skutečnosti, že mostní nosníky vyráběné v posledním období, ač různého průřezu, byly vždy nosníky trámové, je deskový nosník vyrobený pro tuto zakázku nosníkem zcela novým, vhodným pro menší rozpony (cca 10 15m) a nižší požadovanou konstrukční Deskové mostní nosníky výškou. Je vhodným doplňujícím prvkem celé řady mostních nosníků, vyráběných výrobním závodem v Liticích nad Orlicí. V současném nelehkém období je typ dodávek tohoto druhu i možností navýšení objemů, a taky nahrazením části výkonů v oblasti dodávek chybějících prefabrikovaných dílců. Jde o formu rozšíření doposud prováděných činností o činnosti nové s cílem dosažení ucelených částí díla, v případě Mrákotína navíc s použitím nového výrobku. Domnívám se, že oba výše uvedené prvky nás posouvají správným směrem k úspěchu, s důrazem na dnešní složitou situaci na trhu. V měsíci dubnu 2009 byla společnost ŽPSV a.s. oslovena nabídkou k účasti ve výběrovém řízení na dodávku a montáž nosníků mostní konstrukce pro stavbu Rekonstrukce mostu ev. č v Mrákotíně. Na základě podané cenové nabídky a úspěšného obchodního jednání byla zakázka přidělena naší společnosti. Následovalo jednání s projekční kanceláří Pontex s.r.o., Praha, která je zpracovatelem projektu pro tuto stavbu. Při jednáních byly projednány požadavky projektanta na mostní konstrukci a technologické možnosti výrobního závodu. Výsledkem těchto jednání je realizační dokumentace nosné konstrukce mostu zpracovaná na míru výrobnímu závodu a současně splňující všechny požadavky investora a zpracovatele dokumentace. Realizační dokumentace byla předložena investorovi ke schválení včetně dokumentů předložených zhotovitelem, které jsou vyžadovány pro dodávky tohoto charakteru. Jedná se o kvalifikační doklady, harmonogram realizace naší dodávky, technologické postupy, kontrolní zkušební plán a analýzu rizik atd.. Odsouhlasení těchto dokumentů bylo nutné pro další 4

5 prováděné kroky, tedy výrobu a montáž nosníků. Vlastní realizace dodávky byla naplánována na měsíc červen. Výroba proběhla v první polovině měsíce, následovala kompletace nosníků spočívající ve vnesení plné hodnoty předpínací síly a injektáži předepnutých kabelů, a poslední červnový týden byly nosníky osazeny stavebně montážním střediskem na připravené úložné pásy na mostních opěrách. Následně byly provedeny petlicové styky mezi nosníky, jejichž vyarmováním a zabetonováním došlo k zmonolitnění a následnému nabytí funkčnosti nosné konstrukce mostu. Součástí naší dodávky bylo i provedení rozpěrákových trnů, které byly vsunuty do předem připravených otvorů v nosnících a mostních opěrách a zality plastbetonem. Zakázka tak byla dokončena a naše dílo úspěšně předáno generálnímu dodavateli stavby k provedení následných prací. Zdeněk Žabka vedoucí oddělení zakázky Stavba mostu Mrákotín Skladba deskových mostních nosníků 5

6 Kvalitu výrobku určuje použitá technologie výroby. Stejně jako v ostatních oborech lidské činnosti je i ve stavebnictví důležitým kritériem kvality první pohled na výrobek, přičemž je jedno, jestli je zabudovaný ve stavbě nebo leží na skládce připravený k použití. Při prvém pohledu hodnotíme celkový vzhled výrobku, musí se nám líbit jeho přesný tvar, kompaktnost, jednotná barva, stejnorodost povrchu atd. Teprve následně zjišťujeme, zda vyhovuje danému účelu použití a veškeré vlastnosti si udrží po celou dobu životnosti stavby, ve které je zabudován. Naše společnost již řadu let vyrábí tradiční sortiment drobnějších betonářských výrobků, které po zabudování do stavby prakticky nejsou vidět, a proto se k nim v dřívější době přistupovalo tak, že zde nějaká kvalita ani není nutná! První příklad vidíme na výrobě kabelových žlabů. Obr. č. 1 vyřazené výrobky Obr. č. 2 nové výrobky Můžeme zde uvést další příklad. Nástupištní tvárnice Tischer B na obrázku č. 3 vyráběná tradičně v již zmíněné překlopné formě. Obr. č. 4 upravený tvar Obr. č. 3 původní tvar Naproti tomu na obrázku č. 4 je upravený tvar stejného výrobku vyrobeného na překlopném vibrolisu Hess - rozdíl je zcela zřejmý. V tomto případě lze souhlasit, že i úprava tvaru výrobku může přinést efekt ve formě zlepšení výsledného vzhledu. Je tedy možné říci, že převáděním zastaralé výroby v překlopných formách na pojízdné či stacionární vibrolisy přináší výrazné zlepšení kvality drobných betonových výrobků, které takto snesou mnohem přísnější pohled zákazníka na výrobek. Na následujících fotografiích je Na prvním obrázku jsou žlaby vyráběné technologií kotrmelce v překlopné otočné formě. Zde asi neobstojí: Je to dobré. Jde to do země. Naproti tomu žlaby vyráběné v samostatných formách za použití SCC již snesou přísnější pohled, jak je vidět z obrázku č.2. A nejenom změna technologie výroby, ale i změna tvaru výrobku může přinést zlepšení ve vztahu ke kvalitě. Obr. č. 5 6

7 Obr. č. 6 Obr. č. 7 několik příkladů výrobků (obr. č. 5 a 6), za jejichž kvalitu se určitě nemusíme stydět. Věříme, že se zákazníci k těmto výrobkům budou rádi vracet. V současné době, kdy výrobní kapacity v betonářské výrobě nemají dostatek práce, vede cesta k zákazníkům jedině přes kvalitní výrobek. Proto neustálé vylepšování technologie zpracování čerstvého betonu nám může přinášet obchodní úspěchy. Obr. č. 8 Na závěr ještě dvě ukázky velkých prefabrikátů (obr. č. 7 a 8), jimiž je možné se chlubit. Naši zákazníci vědí, proč je kupují právě u ŽPSV a.s. Ing. Hynek Smolka vedoucí odboru TKa Představujeme výrobní závod Litice nad Orlicí Historie Závod Litice nad Orlicí se nachází v malebném údolí řeky Divoká Orlice, zleva lemované hřebenem Kletné, zprava hřebenem Chlumu, panorama doplňuje Litický hrad. Roku 1872 byla podél Divoké Orlice postavena železniční trať Hradec Králové Hanušovice. V této souvislosti byly v Liticích nad Orlicí otevřeny na místním ložisku granodioritu lomy, které zprvu sloužily jako vhodný zdroj kameniva pro stavbu dráhy. V první republice přešly lomy do správy Litické a.s., která kromě dodávek kameniva pro svoje potřeby dodávala kamenivo i Českým drahám. Na sklonku první republiky se z litických drtí vyráběly kvalitní betony pro stavby opevnění blízkých hranic republiky. Po 2. světové válce byla v roce 1948 litická společnost, která nesla název Litické žulové lomy a továrna na staviva spol. s r. o., znárodněna, výrobna a lomy přešly pod Československé stavební závody n. p., závod Baraba. Do roku 1958 došlo v rámci organizačních změn k několika přejmenováním. V roce 1958 byla ukončena reorganizace stavebnictví ČSR a výrobna Litice nad Orlicí byla začleněna do národního podniku Konstruktiva Praha a jeho specializovaného závodu Montostav Praha. Toto uspořádání bylo pro litickou výrobu šťastné, znamenající její rozvoj, včetně lomu. Bylo zachováno až do roku 1994, kdy proběhl privatizační proces Montostavu a Litice nad Orl. jsou zprivatizovány jako IES mosty Litice nad Orl. s. r. o. Od se novým majitelem výrobny Litice nad Orlicí včetně kamenolomu stává Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a. s. (ŽPSV Uh. Ostroh a. s.). 7

8 Počáteční sortiment betonářské výroby za 1. republiky tvořila výroba dlaždic a ostatních výrobků tehdejší cementárenské výroby. Po roce 1945 se výroba rozšířila, ale nepřekročila objemy výroby více jak 10 m 3 betonu denně. Zhruba do dnešní podoby a rozsahu byl závod vybudován v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, a to včetně výstavby technologie lomového hospodářství. V roce 1947 bylo vyrobeno 10 ks předpjatých mostních nosníků v rozpětí 13 metrů pro most v Koberovicích u Prahy. Tímto prvním mostem z předpjatého betonu v ČSR byly položeny základy dalšího rozvoje předpjatého betonu v Československu. Naše republika se tímto zařadila historicky na přední místa v aplikacích mostních předpjatých prefabrikátů. Vlastní výrobna Litice nad Orlicí se tímto stala kolébkou předpjatého betonu v ČSR. S rozvojem techniky a technologií pokračuje výroba těchto prvků do dnešních dnů v širokém spektru typů a inovovaných řešení. Rozvoj výroby a technologií umožnila spolupráce projektantů, projekčních kanceláří a odborníků v tomto zajímavém a technicky náročném segmentu trhu. Současnost Historie lomu i prefavýroby závodu Litice nad Orlicí zavazuje a je pro nás výzvou. Počátek letošního roku byl zásadně ovlivněn projevy hospodářské krize a jejími důsledky. V téže době došlo ke změnám ve vedení závodu na pozici ředitele a výrobního náměstka. Bylo třeba urychleně zmapovat možnosti závodu v nových podmínkách, projevujících se nedostatkem zakázek, nízkými realizačními cenami a souvisejícími problémy. Prvotní reakcí byla snaha zajistit naplněnost výroby a podmínky pro realizaci v kontextu s úspornými opatřeními, snižováním nákladů na materiál a snahou sami vyrábět, co umíme levněji než ostatní. V krátkém čase při nízkých pořizovacích nákladech jsme zavedli výrobu protihlukových panelů. Prvky protihlukových stěn se zařadily k sortimentu průběžně vyráběných výrobků vedle zavedených mostních konstrukcí se svojí specifickou a náročnou problematikou technologie výroby. Závod Litice nad Orlicí 8

9 Ve snaze o zvýšení výkonů jsme se vrátili k vlastní výrobě armovací výztuže. Rozvoj armovny na závodě byl podpořen zakoupením nové třmínkovačky. To umožnilo navýšení výroby, operativnost a kvalitu betonové výztuže nejen pro vlastní spotřebu, ale i pro stavby střediska monolitů a další odběratele. Základem dalšího rozvoje závodu a zajištění konkurenceschopnosti je nejenom proklamovaná, ale hlavně praktická schopnost vyrábět požadované objemy kvalitně, levně, rychle, v co nejširším sortimentu, včetně zavádění zcela nových výrobků. Mimo jiná opatření k tomu bylo zapotřebí provést celkovou reorganizaci skládek a všech zajeřábovaných ploch, včetně výroby úložných konstrukcí. Především s ohledem na kvalitu, rychlost a ekonomičnost jsou prováděny opravy a úpravy formovací techniky včetně operativního přemístění. Spolupráci technického úseku jsme ocenili při zavádění nových receptur betonových směsí a při realizaci p ř e h o d n o ce nýc h i nve s t i č n í c h z á m ě r ů a h av a r i j n í c h s t av ů. I zde vložená koruna nákladů musí přinášet a přináší násobný finanční efekt. Paralelně s těmito opatřeními jsou prováděny i změny v organizaci práce a personální politice s cílem Rozhovor prosadit kvalifikovaný, zodpovědný a především konstruktivní přístup k řízení zásadních i dílčích problémů. Ve vztahu k zákazníkovi je stěžejní snaha o komunikaci od počátečních nabídkových fází. V následné realizaci prosazujeme rychlost reakce na všechny potřeby a požadavky. Stejný princip spolupráce platí pro odběratele jako cílového zákazníka, tak i pro realizační útvary naší společnosti. Samotná snaha o zlepšení práce závodu je ne myslitelná bez spolupráce, součinnosti a společného koordinovaného postupu s ostatními úseky a závody společnosti. Naplňování hospodářských cílů závodu Litice umožňuje zajištěnost práce obchodním úsekem, čemuž napomáhá příkladná vzájemná informovanost, vyjasňování a hledání optimálního řešení od počátečního obchodního kontaktu, přes projekci až po realizační střediska. Naplňováním přijatých opatření se daří eliminovat zásadní negativní důsledky krize. Potvrzuje se tak správnost nastoupených změn, ve kterých chceme dále pokračovat. Antonín Branč ředitel závodu Litice nad Orlicí s ředitelem závodu panem Antonínem Brančem Dnem nastoupil k řízení závodu Litice nad Orlicí pan Antonín Branč. Protože se pomalu chýlí ke konci jeho působení v čele řízeného závodu v hospodářském roce 2009, položili jsme mu několik otázek: Dobrý den pane řediteli, mohl byste se úvodem krátce představit čtenářům našeho podnikového časopisu? Narozen oficiáně bych měl bydlet v Brně. Vzdělání střední odborné - z hlediska praxe téměř celý produktivní věk v řídících funkcích od pozice mistra - svobodný - 2 děti vlastní a 4 děti neoficiálně nevlastní. Koníčky - od mládí mne vedle zájmu o vědu a techniku provází zájem rozšiřovat si přehled i v jiných oblastech poznání, zejména historii, psychologii, dějinách umění, mám rád vážnou a jakoukoliv dobrou hudbu, literaturu, černobílou fotografii - téměř vše je nyní již více let opuštěné a čekající na případný důchod - radost si udělám občasnou návštěvou antikvariátu, koupí grafiky či jiného artefaktu. Jak hodnotíte Vaše dosavadní působení v ŽPSV U této otázky jsem na rozpacích. Sám hodnotit nechci, ale zároveň vnímám pozitivní odezvu našich zákazníků, kteří evidentně zaznamenali změny v kvalitě, plnění dohodnutých termínů a rychlosti reakce na jejich aktuální potřeby. To je potěšující výsledek našeho snažení, všech, kteří naplňují požadavek odpovědného přístupu k práci, aktivně se podílejí na změnách a požadavcích doby. Zejména oceňuji zaujetí a zásadní praktický přínos pana Záliše, výrobního náměstka. 9

10 S jakými současnými problémy se potýkáte při řízení svěřeného závodu Problémy současné doby jsou zaviněny jednak vnějším působením, které přímo neovlivníme, ale musíme na ně umět reagovat, jednak problémy vnitřními. Vnitřní problémy závodu lze charakterizovat jako problémy přechodného období. Počátkem roku byly nastartovány změny týkající se všech oblastí činnosti závodu. Vše nelze provést najednou, zvláště ne změny a opatření vyžadující větší finanční prostředky. Z hlediska celku je vybavení závodu zastaralé a vyžaduje finanční prostředky již na pouhé primární zajištění funkce. I z toho důvodu preferujeme vlastní realizaci oprav a úprav. Je velmi těžké rozhodnout, kde dříve omezené finanční prostředky použít. Jsem přesvědčený, že se daří realizovat úpravy a opravy základního fondu z hlediska časového, účelu, hospodárnosti, ale i bezpečnosti dle potřeb. Jaké jsou Vaše osobní a pracovní cíle v dalším období Osobní zájmy a cíle jsou jednoznačně na druhém místě. bydliště. V té době bylo mojí prioritou uhájit si patřičný podíl na výchově, a jsem tomu rád. I proto mohu nyní věnovat své práci maximum. Zkušenost mi praví - jestliže chci uspět v novém zaměstnání, je třeba minimálně rok věnovat práci maximum i ve volném čase, snažit se proniknout co nejrychleji do detailů a daných specifik, což usnadňuje práci v budoucnu. Pracovní cíle vyplývají jednoznačně z potřeb doby - tj. realizovat přijatá opatření a neustále reagovat na nové a měnící se potřeby. Základním cílem je uspět jako závod a uhájit jeho životaschopnost v rámci společnosti. Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů! Mgr. Břetislav Habanec vedoucí odboru kancelář GŘ Měl jsem štěstí, že v době, kdy byly děti malé, jsem neměl tak výrazně exponované zaměstnání, navíc v místě Antonín Branč 10

11 Zaměstnanecké benefity ve společnosti ŽPSV a.s. Pomalu se blíží období, kdy se připravují změny podnikové kolektivní smlouvy na následující rok. Kolektivní smlouva je významným právním dokumentem, který zakotvuje mj. zaměstnanecké nároky nad rámec nároků zákonných, jako je mzda, náhrady mezd při nepřítomnosti v práci atd. Jaké benefity nad tento zákonný rámec tedy garantuje zaměstnancům ŽPSV a.s. naše kolektivní smlouva? V oblasti pracovní doby a dovolené především oproti zákonem stanovené týdenní pracovní době 40 hodin zakotvuje týdenní pracovní dobu 37,5 hodin týdně a nad zákonný nárok přináší pro každého zaměstnance jeden týden dovolené navíc. Nejvíce benefitů je směřováno do sociální oblasti, kde je využíváno především tvorby a čerpání tzv. sociálního fondu. Tento fond je vytvářen z čistého zisku společnosti rozhodnutím valné hromady a je nutné s potěšením zdůraznit, že akcionáři doposud vždy schválili výši dotace sociálního fondu v té výši, v jaké s ní počítal rozpočet sociálního fondu. V končícím období byl sociální fond vytvořen ve výši 1.600,- Kč na jednoho zaměstnance a jeho celková výše bude dodržena. Jelikož došlo v průběhu roku k poklesu stavu zaměstnanců, celková částka, připadající na jednoho zaměstnance, bude ve skutečnosti vyšší. Jedna čtvrtina čerpání sociálního fondu je směrována na činnost odborových organizací v rámci jednotlivých organizačních útvarů, které tyto prostředky používají jednak na vlastní činnost, ale i na pořádání různých kulturních, společenských a poznávacích akcí pro své členy a ostatní zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky. Na financování nákladů na dopravu při pořádání těchto akcích je v sociálním fondu vytvořena další položka. V rámci sociálního fondu jsou od roku 2007 vytvářeny zdroje pro poskytování bezúročných půjček na účely zlepšování bydlení našich zaměstnanců. Doposud této možnosti využilo celkem 33 zaměstnanců, kterým bylo celkem poskytnuto ,- Kč ( ,- Kč přímo z rozpočtu SF, zbytek z vrácených dříve poskytnutých půjček). Významnou pomoc při bytové výstavbě a rekonstrukci bydlení zaměstnanců představuje možnost zapůjčení techniky za režijní náklady a nákup výrobků s 20 % slevou této možnosti využilo jen v uplynulém pololetí roku 2009 celkem 54 zaměstnanců. Ze sociálního fondu jsou vypláceny rovněž odměny zaměstnancům při odchodu do důchodu, které činí v závislosti na odpracované době 5 až 15 tisíc Kč a odměny ve výši 2 tisíce Kč pro dárce krve oceněné Jánského plaketou. Z téhož zdroje je rovněž poskytována částka ve výši 4,- Kč na jedno jídlo, odebrané zaměstnancem v rámci závodního stravování. Nemalé prostředky vynakládá zaměstnavatel rovněž vedle zákonných mzdových nároků rovněž na benefity, které jsou v souladu s daňovými zákony uplatnitelnými náklady na péči o zaměstnance. Tak tomu je např. při financování závodního stravování (vedle zaměstnanců v pracovním poměru se to týká i bývalých zaměstnanců po jejich odchodu do starobního důchodu) a při poskytování příspěvků na penzijní a životní pojištění zaměstnanců. Průměrná měsíční výše těchto benefitů činila v posledním sledovaném období částku ve výši 475,- Kč na jednoho zaměstnance měsíčně. Mgr. Břetislav Habanec vedoucí odboru kancelář GŘ 11

12 Tradice má svou tvář... Čtvrtletník zaměstnanců ŽPSV a.s. Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. Redakce: Jan Novotný, Ing. Jan Hejtmánek, Mgr. Břetislav Habanec, František Šudřich Foto: archiv společnosti ŽPSV a.s.

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dle ustanovení 156 odst. 2 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále je ZVZ ) Zadavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 I. Obecné údaje: Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 1.Název účetní jednotky OLID CZECH s.r.o. 2.ídlo Hořická 28, Hradec Králové 3.Právní forma polečnost s ručením omezením 4.IČO

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Financování projektů municipalit

Financování projektů municipalit Financování projektů municipalit 7.12.2011 Obsah: Hospodaření obcí a Zákon o VZ (z pohledu podmínek financování) Poskytnutí úvěru Odkupy pohledávek Související služby 7.12.2011 Hospodaření obcí (z pohledu

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora Úspory energií, podpora ekologie Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora Fond podpory a rozvoje bydlení je fondem, kterým disponuje řada měst. Fond se stal celkem známým doplňkem finanční pomoci při

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více