04/2009. Rekonstrukce. Litice nad Orlicí. mostu v Mrákotíně Výrobní závod. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "04/2009. Rekonstrukce. Litice nad Orlicí. mostu v Mrákotíně Výrobní závod. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků"

Transkript

1 Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Rekonstrukce mostu v Mrákotíně Výrobní závod Litice nad Orlicí

2 Obsah čísla Dopad světové hospodářské krize na naši společnost Rekonstrukce mostu v Mrákotíně Kvalita výrobků Představení výrobního závodu Litice nad Orlicí Představení ředitele závodu Litice nad Orlicí p. Antonína Branče Zaměstnanecké benefity Dopad světové hospodářské krize na naši společnost Vážené kolegyně, vážení kolegové, světová hospodářská krize a globální recese jsou v této době možná nejfrekventovanější termíny, kterými nás ze všech stran sytí nejrůznější média, se kterými se v běžném životě setkáváme. Tento importovaný fenomén iniciovaný pádem investiční banky Lehman Brothers zasáhl se zpožděním celý evropský kontinent a nevyhnul se ani České republice, součástí jejíž hospodářské sféry je i naše společnost. Historické zkušenosti českého bankovního sektoru, v minulosti přijatá opatření a zpoždění, se kterým zmíněná krize dorazila do České republiky, zajistily její relativně méně problémový průběh než v západní Evropě a zámoří. Avšak tvrzení, že je tato oblast domácí ekonomiky bez důsledku, je neopodstatněné. Bankovní domy vytvářejí nebývalé množství opravných položek na úvěry a půjčky poskytnuté obchodním společnostem v existenčních problémech. Žádný z nich netuší, jaký je objem těchto položek u konkurence. Výsledkem je nedůvěra celého bankovního sektoru vůči potenciální klientele, a co je možná horší, nedůvěra uvnitř bankovního sektoru samého. Banky se obávají půjčovat jedna druhé, obchodují se jen krátké peníze. Důsledkem je vysoká cena peněz z důvodu nedůvěry a jejich zhoršené dostupnosti, a téměř totální kolaps mezibankovního trhu. Tato neutěšená situace má samozřejmě citelný dopad do hospodářské sféry. Přestože centrální banka snížila 2 základní sazby na historicky nejnižší úroveň, komerční banky zvyšují své rizikové marže na maximální možné hranice, a proto celková cena peněz postupně šplhá výše, než je obvyklé. Naše společnost je nedílnou součástí celého tohoto systému, a je proto bezprostředně vystavena dopadům všech těchto opatření. Jako naprostá většina obchodních společností v České republice i naše společnost, respektive její provozní potřeby, jsou částečně financovány prostřednictvím úvěrů. Objem těchto zdrojů je však obecně vzato relativně nízký vzhledem ke stamilionovým sumám vázaných v pohledávkách a výrobních zásobách společnosti. Blíží se konec roku a s ním období obnovování končících úvěrových smluv. Jak jsem již avizoval výše, přestože jsme považováni za bonitního partnera, nevyhne se nám plošné zvýšení rizikových marží bankovních domů. Nicméně nebude díky protiinflačním opatřením centrální banky až tak výrazné. Otázkou je, jaké bude chování bankovního sektoru po uklidnění situace. V důsledku rozpočtových škrtů vlády před očekávaným astronomickým schodkem státního rozpočtu a výrazně zhoršené dostupnosti úvěrových zdrojů došlo v letošním roce k velkému propadu v objemu zakázek ve všech oblastech hospodářské činnosti společnosti. Nejcitelněji se to projevilo v nosném prvku naší produkce, ve výrobě pražců všech typů. Meziročně byl

3 tento pokles vyšší než 40%! Výrazný pokles realizačních cen v oblasti zakázkové výroby byl tím pověstným přilitím oleje do ohně. Tyto a další objektivní důvody vedly vedení společnosti k přehodnocení počtu zaměstnanců jak dělnických, tak i technických profesí. Důsledné uplatňování přijatého balíčku úsporných opatření ve všech oblastech života společnosti dává záruku přežití hospodářských otřesů bez kritických ztrát. První čtvrtletí letošního roku bylo pro společnost patrně nejtěžším obdobím v její novodobé historii. Nové Hrady z důvodu rozsáhlé rekonstrukce mísícího jádra nevyráběly, v Doloplazích a Uherském Ostrohu byla výroba na minimu, stejně tak jako v Liticích a Borohrádku s Běstovicemi. Jediné Čerčany zahajovaly výrobu mostních kleneb Matière. Výsledek hospodaření za toto období skončil v červených číslech. Druhé čtvrtletí roku bylo obdobím stabilizace. Výroba byla sice opět rekordně nízká, přesto se však podařilo eliminovat předchozí ztráty, a dokonce vytvořit zisk. Třetí čtvrtletí probíhá ve znamení rozsáhlých úsporných opatření. Z důvodu zlepšení cash-flow společnosti bylo přistoupeno ke krátkodobé odstávce výroby pražců B91 ve všech třech závodech, současně bylo zahájeno postupné uvolňování pracovníků, kteří se v tomto složitém období stali nadbytečnými. Výsledkem bylo hmatatelné snížení napětí ve firemních financích a snížení závislosti na cizích zdrojích. Pro ilustraci uvádím několik základních čísel o hospodaření společnosti k : )* tis. Kč Výnosy celkem)* Výsledek hospodaření)* Rentabilita z výnosů Počet zaměstnanců Průměrná mzda (Kč) ,46% Blížící se konec roku je dobou průběžného auditu a inventarizace majetku a závazků společnosti. Termín auditu byl stanoven na přelom měsíců září a října s ověřením účetní závěrky za leden až srpen Inventarizace proběhne v měsících říjnu a listopadu standardním způsobem, přičemž namátkový dohled auditorské společnosti Deloitte je více než pravděpodobný. Ing. Stanislav Vrba finanční ředitel 3

4 Rekonstukce mostu v Mrákotíně DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO SORTIMENTU ŽPSV a.s. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava Generální dodavatel stavby: Edikt a.s., České Budějovice Projektant: Pontex, s.r.o., Praha Dodavatel vodorovné nosné konstrukce mostu: ŽPSV a.s. Termín realizace dodávky: 06/2009 Finanční objem: 1,6 mil. Kč Zakázka Rekonstrukce mostu ev. č v Mrákotíně není rozhodně zajímavá svým finančním či fyzickým objemem. Její výjimečnost však spočívá v rozsahu naší dodávky a typu použitých mostních nosníků. Rozsah dodávky, ten je po dlouhé řadě let opět kompletní, tedy ucelenou dodávkou vodorovné nosné konstrukce, což je proti dodávkám pouze vlastních nosníků v posledních letech dalším krokem vpřed. Schopnost realizace takové dodávky je jistě i jednou z předností naší společnosti. Co se týká mostních nosníků, byl pro tuto konstrukci navržen mostní deskový dodatečně předepnutý nosník. Vzhledem ke skutečnosti, že mostní nosníky vyráběné v posledním období, ač různého průřezu, byly vždy nosníky trámové, je deskový nosník vyrobený pro tuto zakázku nosníkem zcela novým, vhodným pro menší rozpony (cca 10 15m) a nižší požadovanou konstrukční Deskové mostní nosníky výškou. Je vhodným doplňujícím prvkem celé řady mostních nosníků, vyráběných výrobním závodem v Liticích nad Orlicí. V současném nelehkém období je typ dodávek tohoto druhu i možností navýšení objemů, a taky nahrazením části výkonů v oblasti dodávek chybějících prefabrikovaných dílců. Jde o formu rozšíření doposud prováděných činností o činnosti nové s cílem dosažení ucelených částí díla, v případě Mrákotína navíc s použitím nového výrobku. Domnívám se, že oba výše uvedené prvky nás posouvají správným směrem k úspěchu, s důrazem na dnešní složitou situaci na trhu. V měsíci dubnu 2009 byla společnost ŽPSV a.s. oslovena nabídkou k účasti ve výběrovém řízení na dodávku a montáž nosníků mostní konstrukce pro stavbu Rekonstrukce mostu ev. č v Mrákotíně. Na základě podané cenové nabídky a úspěšného obchodního jednání byla zakázka přidělena naší společnosti. Následovalo jednání s projekční kanceláří Pontex s.r.o., Praha, která je zpracovatelem projektu pro tuto stavbu. Při jednáních byly projednány požadavky projektanta na mostní konstrukci a technologické možnosti výrobního závodu. Výsledkem těchto jednání je realizační dokumentace nosné konstrukce mostu zpracovaná na míru výrobnímu závodu a současně splňující všechny požadavky investora a zpracovatele dokumentace. Realizační dokumentace byla předložena investorovi ke schválení včetně dokumentů předložených zhotovitelem, které jsou vyžadovány pro dodávky tohoto charakteru. Jedná se o kvalifikační doklady, harmonogram realizace naší dodávky, technologické postupy, kontrolní zkušební plán a analýzu rizik atd.. Odsouhlasení těchto dokumentů bylo nutné pro další 4

5 prováděné kroky, tedy výrobu a montáž nosníků. Vlastní realizace dodávky byla naplánována na měsíc červen. Výroba proběhla v první polovině měsíce, následovala kompletace nosníků spočívající ve vnesení plné hodnoty předpínací síly a injektáži předepnutých kabelů, a poslední červnový týden byly nosníky osazeny stavebně montážním střediskem na připravené úložné pásy na mostních opěrách. Následně byly provedeny petlicové styky mezi nosníky, jejichž vyarmováním a zabetonováním došlo k zmonolitnění a následnému nabytí funkčnosti nosné konstrukce mostu. Součástí naší dodávky bylo i provedení rozpěrákových trnů, které byly vsunuty do předem připravených otvorů v nosnících a mostních opěrách a zality plastbetonem. Zakázka tak byla dokončena a naše dílo úspěšně předáno generálnímu dodavateli stavby k provedení následných prací. Zdeněk Žabka vedoucí oddělení zakázky Stavba mostu Mrákotín Skladba deskových mostních nosníků 5

6 Kvalitu výrobku určuje použitá technologie výroby. Stejně jako v ostatních oborech lidské činnosti je i ve stavebnictví důležitým kritériem kvality první pohled na výrobek, přičemž je jedno, jestli je zabudovaný ve stavbě nebo leží na skládce připravený k použití. Při prvém pohledu hodnotíme celkový vzhled výrobku, musí se nám líbit jeho přesný tvar, kompaktnost, jednotná barva, stejnorodost povrchu atd. Teprve následně zjišťujeme, zda vyhovuje danému účelu použití a veškeré vlastnosti si udrží po celou dobu životnosti stavby, ve které je zabudován. Naše společnost již řadu let vyrábí tradiční sortiment drobnějších betonářských výrobků, které po zabudování do stavby prakticky nejsou vidět, a proto se k nim v dřívější době přistupovalo tak, že zde nějaká kvalita ani není nutná! První příklad vidíme na výrobě kabelových žlabů. Obr. č. 1 vyřazené výrobky Obr. č. 2 nové výrobky Můžeme zde uvést další příklad. Nástupištní tvárnice Tischer B na obrázku č. 3 vyráběná tradičně v již zmíněné překlopné formě. Obr. č. 4 upravený tvar Obr. č. 3 původní tvar Naproti tomu na obrázku č. 4 je upravený tvar stejného výrobku vyrobeného na překlopném vibrolisu Hess - rozdíl je zcela zřejmý. V tomto případě lze souhlasit, že i úprava tvaru výrobku může přinést efekt ve formě zlepšení výsledného vzhledu. Je tedy možné říci, že převáděním zastaralé výroby v překlopných formách na pojízdné či stacionární vibrolisy přináší výrazné zlepšení kvality drobných betonových výrobků, které takto snesou mnohem přísnější pohled zákazníka na výrobek. Na následujících fotografiích je Na prvním obrázku jsou žlaby vyráběné technologií kotrmelce v překlopné otočné formě. Zde asi neobstojí: Je to dobré. Jde to do země. Naproti tomu žlaby vyráběné v samostatných formách za použití SCC již snesou přísnější pohled, jak je vidět z obrázku č.2. A nejenom změna technologie výroby, ale i změna tvaru výrobku může přinést zlepšení ve vztahu ke kvalitě. Obr. č. 5 6

7 Obr. č. 6 Obr. č. 7 několik příkladů výrobků (obr. č. 5 a 6), za jejichž kvalitu se určitě nemusíme stydět. Věříme, že se zákazníci k těmto výrobkům budou rádi vracet. V současné době, kdy výrobní kapacity v betonářské výrobě nemají dostatek práce, vede cesta k zákazníkům jedině přes kvalitní výrobek. Proto neustálé vylepšování technologie zpracování čerstvého betonu nám může přinášet obchodní úspěchy. Obr. č. 8 Na závěr ještě dvě ukázky velkých prefabrikátů (obr. č. 7 a 8), jimiž je možné se chlubit. Naši zákazníci vědí, proč je kupují právě u ŽPSV a.s. Ing. Hynek Smolka vedoucí odboru TKa Představujeme výrobní závod Litice nad Orlicí Historie Závod Litice nad Orlicí se nachází v malebném údolí řeky Divoká Orlice, zleva lemované hřebenem Kletné, zprava hřebenem Chlumu, panorama doplňuje Litický hrad. Roku 1872 byla podél Divoké Orlice postavena železniční trať Hradec Králové Hanušovice. V této souvislosti byly v Liticích nad Orlicí otevřeny na místním ložisku granodioritu lomy, které zprvu sloužily jako vhodný zdroj kameniva pro stavbu dráhy. V první republice přešly lomy do správy Litické a.s., která kromě dodávek kameniva pro svoje potřeby dodávala kamenivo i Českým drahám. Na sklonku první republiky se z litických drtí vyráběly kvalitní betony pro stavby opevnění blízkých hranic republiky. Po 2. světové válce byla v roce 1948 litická společnost, která nesla název Litické žulové lomy a továrna na staviva spol. s r. o., znárodněna, výrobna a lomy přešly pod Československé stavební závody n. p., závod Baraba. Do roku 1958 došlo v rámci organizačních změn k několika přejmenováním. V roce 1958 byla ukončena reorganizace stavebnictví ČSR a výrobna Litice nad Orlicí byla začleněna do národního podniku Konstruktiva Praha a jeho specializovaného závodu Montostav Praha. Toto uspořádání bylo pro litickou výrobu šťastné, znamenající její rozvoj, včetně lomu. Bylo zachováno až do roku 1994, kdy proběhl privatizační proces Montostavu a Litice nad Orl. jsou zprivatizovány jako IES mosty Litice nad Orl. s. r. o. Od se novým majitelem výrobny Litice nad Orlicí včetně kamenolomu stává Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a. s. (ŽPSV Uh. Ostroh a. s.). 7

8 Počáteční sortiment betonářské výroby za 1. republiky tvořila výroba dlaždic a ostatních výrobků tehdejší cementárenské výroby. Po roce 1945 se výroba rozšířila, ale nepřekročila objemy výroby více jak 10 m 3 betonu denně. Zhruba do dnešní podoby a rozsahu byl závod vybudován v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, a to včetně výstavby technologie lomového hospodářství. V roce 1947 bylo vyrobeno 10 ks předpjatých mostních nosníků v rozpětí 13 metrů pro most v Koberovicích u Prahy. Tímto prvním mostem z předpjatého betonu v ČSR byly položeny základy dalšího rozvoje předpjatého betonu v Československu. Naše republika se tímto zařadila historicky na přední místa v aplikacích mostních předpjatých prefabrikátů. Vlastní výrobna Litice nad Orlicí se tímto stala kolébkou předpjatého betonu v ČSR. S rozvojem techniky a technologií pokračuje výroba těchto prvků do dnešních dnů v širokém spektru typů a inovovaných řešení. Rozvoj výroby a technologií umožnila spolupráce projektantů, projekčních kanceláří a odborníků v tomto zajímavém a technicky náročném segmentu trhu. Současnost Historie lomu i prefavýroby závodu Litice nad Orlicí zavazuje a je pro nás výzvou. Počátek letošního roku byl zásadně ovlivněn projevy hospodářské krize a jejími důsledky. V téže době došlo ke změnám ve vedení závodu na pozici ředitele a výrobního náměstka. Bylo třeba urychleně zmapovat možnosti závodu v nových podmínkách, projevujících se nedostatkem zakázek, nízkými realizačními cenami a souvisejícími problémy. Prvotní reakcí byla snaha zajistit naplněnost výroby a podmínky pro realizaci v kontextu s úspornými opatřeními, snižováním nákladů na materiál a snahou sami vyrábět, co umíme levněji než ostatní. V krátkém čase při nízkých pořizovacích nákladech jsme zavedli výrobu protihlukových panelů. Prvky protihlukových stěn se zařadily k sortimentu průběžně vyráběných výrobků vedle zavedených mostních konstrukcí se svojí specifickou a náročnou problematikou technologie výroby. Závod Litice nad Orlicí 8

9 Ve snaze o zvýšení výkonů jsme se vrátili k vlastní výrobě armovací výztuže. Rozvoj armovny na závodě byl podpořen zakoupením nové třmínkovačky. To umožnilo navýšení výroby, operativnost a kvalitu betonové výztuže nejen pro vlastní spotřebu, ale i pro stavby střediska monolitů a další odběratele. Základem dalšího rozvoje závodu a zajištění konkurenceschopnosti je nejenom proklamovaná, ale hlavně praktická schopnost vyrábět požadované objemy kvalitně, levně, rychle, v co nejširším sortimentu, včetně zavádění zcela nových výrobků. Mimo jiná opatření k tomu bylo zapotřebí provést celkovou reorganizaci skládek a všech zajeřábovaných ploch, včetně výroby úložných konstrukcí. Především s ohledem na kvalitu, rychlost a ekonomičnost jsou prováděny opravy a úpravy formovací techniky včetně operativního přemístění. Spolupráci technického úseku jsme ocenili při zavádění nových receptur betonových směsí a při realizaci p ř e h o d n o ce nýc h i nve s t i č n í c h z á m ě r ů a h av a r i j n í c h s t av ů. I zde vložená koruna nákladů musí přinášet a přináší násobný finanční efekt. Paralelně s těmito opatřeními jsou prováděny i změny v organizaci práce a personální politice s cílem Rozhovor prosadit kvalifikovaný, zodpovědný a především konstruktivní přístup k řízení zásadních i dílčích problémů. Ve vztahu k zákazníkovi je stěžejní snaha o komunikaci od počátečních nabídkových fází. V následné realizaci prosazujeme rychlost reakce na všechny potřeby a požadavky. Stejný princip spolupráce platí pro odběratele jako cílového zákazníka, tak i pro realizační útvary naší společnosti. Samotná snaha o zlepšení práce závodu je ne myslitelná bez spolupráce, součinnosti a společného koordinovaného postupu s ostatními úseky a závody společnosti. Naplňování hospodářských cílů závodu Litice umožňuje zajištěnost práce obchodním úsekem, čemuž napomáhá příkladná vzájemná informovanost, vyjasňování a hledání optimálního řešení od počátečního obchodního kontaktu, přes projekci až po realizační střediska. Naplňováním přijatých opatření se daří eliminovat zásadní negativní důsledky krize. Potvrzuje se tak správnost nastoupených změn, ve kterých chceme dále pokračovat. Antonín Branč ředitel závodu Litice nad Orlicí s ředitelem závodu panem Antonínem Brančem Dnem nastoupil k řízení závodu Litice nad Orlicí pan Antonín Branč. Protože se pomalu chýlí ke konci jeho působení v čele řízeného závodu v hospodářském roce 2009, položili jsme mu několik otázek: Dobrý den pane řediteli, mohl byste se úvodem krátce představit čtenářům našeho podnikového časopisu? Narozen oficiáně bych měl bydlet v Brně. Vzdělání střední odborné - z hlediska praxe téměř celý produktivní věk v řídících funkcích od pozice mistra - svobodný - 2 děti vlastní a 4 děti neoficiálně nevlastní. Koníčky - od mládí mne vedle zájmu o vědu a techniku provází zájem rozšiřovat si přehled i v jiných oblastech poznání, zejména historii, psychologii, dějinách umění, mám rád vážnou a jakoukoliv dobrou hudbu, literaturu, černobílou fotografii - téměř vše je nyní již více let opuštěné a čekající na případný důchod - radost si udělám občasnou návštěvou antikvariátu, koupí grafiky či jiného artefaktu. Jak hodnotíte Vaše dosavadní působení v ŽPSV U této otázky jsem na rozpacích. Sám hodnotit nechci, ale zároveň vnímám pozitivní odezvu našich zákazníků, kteří evidentně zaznamenali změny v kvalitě, plnění dohodnutých termínů a rychlosti reakce na jejich aktuální potřeby. To je potěšující výsledek našeho snažení, všech, kteří naplňují požadavek odpovědného přístupu k práci, aktivně se podílejí na změnách a požadavcích doby. Zejména oceňuji zaujetí a zásadní praktický přínos pana Záliše, výrobního náměstka. 9

10 S jakými současnými problémy se potýkáte při řízení svěřeného závodu Problémy současné doby jsou zaviněny jednak vnějším působením, které přímo neovlivníme, ale musíme na ně umět reagovat, jednak problémy vnitřními. Vnitřní problémy závodu lze charakterizovat jako problémy přechodného období. Počátkem roku byly nastartovány změny týkající se všech oblastí činnosti závodu. Vše nelze provést najednou, zvláště ne změny a opatření vyžadující větší finanční prostředky. Z hlediska celku je vybavení závodu zastaralé a vyžaduje finanční prostředky již na pouhé primární zajištění funkce. I z toho důvodu preferujeme vlastní realizaci oprav a úprav. Je velmi těžké rozhodnout, kde dříve omezené finanční prostředky použít. Jsem přesvědčený, že se daří realizovat úpravy a opravy základního fondu z hlediska časového, účelu, hospodárnosti, ale i bezpečnosti dle potřeb. Jaké jsou Vaše osobní a pracovní cíle v dalším období Osobní zájmy a cíle jsou jednoznačně na druhém místě. bydliště. V té době bylo mojí prioritou uhájit si patřičný podíl na výchově, a jsem tomu rád. I proto mohu nyní věnovat své práci maximum. Zkušenost mi praví - jestliže chci uspět v novém zaměstnání, je třeba minimálně rok věnovat práci maximum i ve volném čase, snažit se proniknout co nejrychleji do detailů a daných specifik, což usnadňuje práci v budoucnu. Pracovní cíle vyplývají jednoznačně z potřeb doby - tj. realizovat přijatá opatření a neustále reagovat na nové a měnící se potřeby. Základním cílem je uspět jako závod a uhájit jeho životaschopnost v rámci společnosti. Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů! Mgr. Břetislav Habanec vedoucí odboru kancelář GŘ Měl jsem štěstí, že v době, kdy byly děti malé, jsem neměl tak výrazně exponované zaměstnání, navíc v místě Antonín Branč 10

11 Zaměstnanecké benefity ve společnosti ŽPSV a.s. Pomalu se blíží období, kdy se připravují změny podnikové kolektivní smlouvy na následující rok. Kolektivní smlouva je významným právním dokumentem, který zakotvuje mj. zaměstnanecké nároky nad rámec nároků zákonných, jako je mzda, náhrady mezd při nepřítomnosti v práci atd. Jaké benefity nad tento zákonný rámec tedy garantuje zaměstnancům ŽPSV a.s. naše kolektivní smlouva? V oblasti pracovní doby a dovolené především oproti zákonem stanovené týdenní pracovní době 40 hodin zakotvuje týdenní pracovní dobu 37,5 hodin týdně a nad zákonný nárok přináší pro každého zaměstnance jeden týden dovolené navíc. Nejvíce benefitů je směřováno do sociální oblasti, kde je využíváno především tvorby a čerpání tzv. sociálního fondu. Tento fond je vytvářen z čistého zisku společnosti rozhodnutím valné hromady a je nutné s potěšením zdůraznit, že akcionáři doposud vždy schválili výši dotace sociálního fondu v té výši, v jaké s ní počítal rozpočet sociálního fondu. V končícím období byl sociální fond vytvořen ve výši 1.600,- Kč na jednoho zaměstnance a jeho celková výše bude dodržena. Jelikož došlo v průběhu roku k poklesu stavu zaměstnanců, celková částka, připadající na jednoho zaměstnance, bude ve skutečnosti vyšší. Jedna čtvrtina čerpání sociálního fondu je směrována na činnost odborových organizací v rámci jednotlivých organizačních útvarů, které tyto prostředky používají jednak na vlastní činnost, ale i na pořádání různých kulturních, společenských a poznávacích akcí pro své členy a ostatní zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky. Na financování nákladů na dopravu při pořádání těchto akcích je v sociálním fondu vytvořena další položka. V rámci sociálního fondu jsou od roku 2007 vytvářeny zdroje pro poskytování bezúročných půjček na účely zlepšování bydlení našich zaměstnanců. Doposud této možnosti využilo celkem 33 zaměstnanců, kterým bylo celkem poskytnuto ,- Kč ( ,- Kč přímo z rozpočtu SF, zbytek z vrácených dříve poskytnutých půjček). Významnou pomoc při bytové výstavbě a rekonstrukci bydlení zaměstnanců představuje možnost zapůjčení techniky za režijní náklady a nákup výrobků s 20 % slevou této možnosti využilo jen v uplynulém pololetí roku 2009 celkem 54 zaměstnanců. Ze sociálního fondu jsou vypláceny rovněž odměny zaměstnancům při odchodu do důchodu, které činí v závislosti na odpracované době 5 až 15 tisíc Kč a odměny ve výši 2 tisíce Kč pro dárce krve oceněné Jánského plaketou. Z téhož zdroje je rovněž poskytována částka ve výši 4,- Kč na jedno jídlo, odebrané zaměstnancem v rámci závodního stravování. Nemalé prostředky vynakládá zaměstnavatel rovněž vedle zákonných mzdových nároků rovněž na benefity, které jsou v souladu s daňovými zákony uplatnitelnými náklady na péči o zaměstnance. Tak tomu je např. při financování závodního stravování (vedle zaměstnanců v pracovním poměru se to týká i bývalých zaměstnanců po jejich odchodu do starobního důchodu) a při poskytování příspěvků na penzijní a životní pojištění zaměstnanců. Průměrná měsíční výše těchto benefitů činila v posledním sledovaném období částku ve výši 475,- Kč na jednoho zaměstnance měsíčně. Mgr. Břetislav Habanec vedoucí odboru kancelář GŘ 11

12 Tradice má svou tvář... Čtvrtletník zaměstnanců ŽPSV a.s. Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. Redakce: Jan Novotný, Ing. Jan Hejtmánek, Mgr. Břetislav Habanec, František Šudřich Foto: archiv společnosti ŽPSV a.s.