I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček"

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO Právní forma Obec Sestaveno ke dni Statutární zástupce Pavel Šisler, starosta Obsah: I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek hospodaření II. Hospodářská činnost III. Stav účelových fondů IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček V. Stav pohledávek a závazků VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2013 Pavel Šisler starosta obce 1

2 I. Údaje o plnění rozpočtu, výsledek hospodaření Údaje o plnění rozpočtu Příjmy po konsolidaci Financování zdroje Výdaje po konsolidaci Financování splátky Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 Skutečnost k , , , , , , , , , , , ,67 Příjmová oblast byla pozitivně ovlivněna především vyššími daňovými příjmy proti původnímu předpokladu, dále vyššími příjmy z prodeje dřevní hmoty, prodejem více stavebních parcel v lokalitě Havlův palouk a dotacemi z Pardubického kraje a státního rozpočtu. Výdajová oblast byla ovlivněna především časovým posunem investiční akce Stavební úpravy budovy ZŠ čp. 183 Dolní Dobrouč, tudíž nižším čerpáním výdajů s přechodem do r Oblast financování byla ovlivněna jednak odložením čerpání bankovního úvěru na akci Stavební úpravy ZŠ čp. 183 Dolní Dobrouč a dále refinancováním dvou bankovních úvěrů na Kanalizaci a ČOV I. Etapa a Víceúčelovou sportovní halu. Tyto úvěry byly sloučeny do jednoho a byly sjednány nové, velice výhodné úvěrové podmínky. Obec zajistila řádný chod a provoz včetně plánovaných investičních akcí a oprav. Struktura a objem příjmů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Daňové příjmy , , ,62 Nedaňové příjmy , , ,06 Kapitálové příjmy , , ,00 Dotace , , ,00 Příjmy celkem , , ,68 2

3 Struktura a objem výdajů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Běžné výdaje , , ,26 Kapitálové výdaje , , ,64 Výdaje celkem , , ,90 Běžné výdaje byly navýšeny o tis. Kč v provozních výdajích především v opravách a udržování, např. oprava reliéfu sousoší, opravy strojních zařízení atd. Navýšení výdajů bylo upraveno u celé řady kapitol rozpočtu dle provozních potřeb. Kapitálové výdaje byly výrazně nižší o tis. Kč v důsledku časového posunu finančního plnění investiční akce Stavební úpravy ZŠ čp. 183 Dolní Dobrouč do r. 2014, dále nedošlo k výkupům některých pozemků. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12). Přehled rozpočtových změn a rozpočtových opatření za rok 2013 Příjmy Financování Výdaje Financování Uprav. rozpočet Schválený rozpočet RO č. 1, , RO Upravený rozpočet RZ č. 8, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 13, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 1, , KÚ Pce Upravený rozpočet

4 RZ č. 2, , ZO Upravený rozpočet RZ č. 3, , ZO Upravený rozpočet RO č. 4, , RO Upravený rozpočet RZč.13-46, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 5, , ZO Upravený rozpočet RZč.35, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZč.42, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 6, , , , ,67 ZO Upravený rozpočet , , ,67 RZ č. 47, , KÚ Pce Upravený rozpočet , , ,67 RZ č. 7, , R Konsolidační položky Upravený rozpočet , , ,67 Podrobný rozpis rozpočtových opatření a rozpočtových změn je k nahlédnutí na obecním úřadě. 4

5 Rozpočtová opatření kopírovala potřeby financí v průběhu roku 2013 v rámci jednotlivých kapitol a položek obecního rozpočtu návazně na zajištění fungování a realizace jednotlivých akcí. Každé rozpočtové opatření bylo důkladně zváženo a je podloženo oprávněnou potřebou. Výsledek hospodaření za rok 2013 Výsledek hospodaření za rok ,91 II. Hospodářská činnost V roce 2013 Obec Dolní Dobrouč hospodářskou činnost neprovozovala. III. Stav účelových fondů obce k Obec Dolní Dobrouč má zřízeny tyto účty: Sociální fond Fond rozvoje bydlení Prostředky těchto fondů jsou vedeny na zvláštních účtech. Sociální fond Počáteční stav fondu ,08 Tvorba fondu ,00 Splátky půjček ,00 Použití fondu dle kolektivní smlouvy ,00 Konečný stav k ,08 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav fondu ,46 Úroky z účtu 239,70 Poplatky za vedení účtu -660,00 Konečný stav k ,16 5

6 IV. Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů k Přijatý dlouhodobý úvěr na automobil v r ,46 Refinancování úvěrů na VSH a ČOV I. etapa v r ,91 V. Stav pohledávek a závazků k Pohledávky Účet 311-Odběratelé ,23 z toho: vydané faktury bytové hospodářství nájemné DPS předpis služeb bytové hosp. vyúčtování služeb pronájmy pozemků stočné nájmy nebytových prostor , , , ,00 72, , ,13 Účet 314-poskytnuté neinvestiční zálohy-el. energie, plyn Účet 315-pohledávky za rozpočtové příjmy , ,00 z toho: poplatek ze psa poplatek za odpady nájem hrobových míst-předpis přeplatek DF 3.038, , ,00 196,00 Účet 335-pohledávky za zaměstnanci ,00 Účet 346 pohledávky za státním rozpočtem- Úřad práce-dotace VPP Účet 371 poskytnuté zálohy na dotace- SOKOL,KČT,MS HD, SDH DD, SDH HD, SDH La, OREL , ,00 6

7 Účet 381-náklady příštích období-monitoring půd, program použití kalů, servis CODEXIS Účet 388-dohadné účty aktivní - uznatelné náklady rekonstrukce ZŠ , ,00 POHLEDÁVKY CELKEM ,08 Závazky Účet 321-dodavatelé - neuhrazené faktury ,15 Účet 324-přijaté zálohy-byty-vyúčtování služeb ,28 Účet 331-mzdy k výplatě za 12/ ,00 Účet 336-závazky ze soc. a zdrav. Pojištění ,00 Účet 342-daň z příjmu ze závislé činnosti-mzdy 12/ ,00 Účet 343-daň z přidané hodnoty ,69 Účet 374-přijaté zálohy na dotace-volba prezidenta, volby do Parlamentu PS ČR ,33 Účet 378-zákon. pojištění, srážky z mezd ,00 Účet 383-výdaje příštích období ,00 Účet 384-výnosy příštích období-předpis DPPO za 2013,nájmy pozemků, nájmy hrob. míst, nájmy nebyt. prostor ,22 Účet 389-dohadné účty pasivní ,07 Účet451-dlouhodobé úvěry-vsh, ČOV, automobil Účet 455-dlouhodobé přijaté zálohy-pozemky Havlův palouk , ,00 ZÁVAZKY CELKEM ,11 Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. Obec nemá žádné závazky po splatnosti. 7

8 VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Finanční vypořádání PO schváleno RO dne usnesením č. 19 a 20. rezervní fond výsledek hospodaření ZŠ Dolní Dobrouč , ,01 MŠ Dolní Dobrouč , ,58 Roční účetní uzávěrky příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu. VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům Přijaté dotace Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Úřad práce dotace na VPP MPSV dotace na VPP Dotace na Volbu prezidenta Dotace na Volby do Parlamentu PS ČR , ,33 Neinvest. přijaté dotace ze SR v rámci SDV X Celkem ze státního rozpočtu , ,33 Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2013 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Neinvest. dotace pro SDHO Dotace na lesy Dotace na opravu reliéf sousoší HD X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje

9 Poskytnuté dotace Poskytnuto Čerpáno Vráceno 5329 ROT-aktivní turistika ROT-aktivní turistika ROT-členský příspěvek Sportovní, kulturní, zájmové činnosti Město ÚO-veřejnoprávní smlouvapřestupky ZUŠ Letohrad MŠ a ŽS Dolní Dobrouč příspěvek na provoz Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace k Daňové příjmy ,62 Nedaňové příjmy ,06 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery ,71 Příjmy celkem ř výkazu Fin 2-12 M ,39 Konsolidace příjmů ř výkazu Fin 2-12 M ,71 Příjmy celkem po konsolidaci ř výkazu ,68 Fin 2-12 M Běžné výdaje ,97 Kapitálové výdaje ,77 617,64 Výdaje celkem ř výkazu Fin 2-12 M ,61 Konsolidace výdajů ř výkazu Fin 2-12 M ,71 Výdaje celkem po konsolidaci ř výkazu Fin , M Financování ř výkazu Fin 2-12 M ,78 Rozbor řádku ,48 ř změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech ,02 9

10 Základní běžný účet u Komerční banky Počáteční stav k ,65 Konečný stav k ,10 změna stavu účtu ,45 Základní běžný účet u České spořitelny Počáteční stav k ,71 Konečný stav k ,00 změna stavu účtu 4.287,71 Základní běžný účet u Poštovní spořitelny Počásteční stav k ,28 Konečný stav k ,58 změna stavu účtu ,30 Běžný účet u České spořitelny Počáteční stav k ,47 Konečný stav k ,38 změna stavu účtu ,09 Běžný účet u České národní banky Počáteční stav k ,00 Konečný stav k ,37 změna stavu účtu 894,37 Sociální fond Počáteční stav k ,08 Konečný stav k ,08 změna stavu účtu 3.256,00 10

11 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav k ,46 Konečný stav k ,16 změna stavu účtu 420,30 Bankovní účty celkem Počáteční stav k ,65 Konečný stav k ,67 změna stavu účtu ,02 ř dlouhodobé přijaté půjčky ,91 ř uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček ,21 ř operace z peněžních účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,54 ř Financování ,78 Rovnost rozpočtu Příjmy ,68 Výdaje , , , , , , ,11 11

12 VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje řízená p. Zdeňkou Škarkovou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech (dílčí přezkum) a (závěrečné práce, zpracování zpráv). Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Vypracovala: Eva Vašátková V Dolní Dobrouči Vyvěšeno: Sejmuto: 12

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více