9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)"

Transkript

1 Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel, které pro jeho tvorbu a použití schvaluje zastupitelstvo obce nebo kraje. Pravidla pro tvorbu a použití FKSP upravují rozpočtová pravidla, zákon č. 218/2000 Sb., v 60 a č. 250/2000 Sb. v 33. Prováděcí předpis k tvorbě a použití FKSP je vyhláška č. 114/2002 Sb. a současně se na účtování fondu vztahuje ČÚS č. 704 v bodu 5. Tvorba fondu je zákonný sociální náklad, jak vyplývá z výše uvedené zákonné úpravy potvrzené v ČÚS č Od se podle novelizované vyhlášky č. 410/2009 Sb. tvoří FKSP i z náhrady mzdy za dobu dočasné nepřítomnosti z důvodu nemoci, protože se tento náklad zahrnuje do nákladů na účet 521 Mzdové náklady. Do konce roku to byl ostatní sociální náklad na účtu 528. Náhrada mzdy v době nemoci je však i nadále osvobozena od daně z příjmů fyzických osob a nevstupuje do vyměřovacích základů pro pojistné zdravotního a sociálního pojištění. Základem pro výpočet přídělu pro tvorbu fondu jsou náklady na mzdy, platy, náhrady mzdy a ostatní plnění za vykonanou práci kromě dohod o pracích konaných mim pracovní poměr, která se u zaměstnance zda- Právní úprava Tvorba FKSP

2 PO str. 2 Fondy příspěvkové organizace Půjčky ňují daní z příjmů ze závislé činnosti. Výše přídělu je 1 % uvedeného základu. Další tvorba je uvedena ve vyhlášce č. 114/2002 Sb. v 2. Jsou zde uvedeny splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992, dále náhrady škod a pojistná plnění vztahující se k majetku pořízenému z fondu. Do fondu mohou být přijaty peněžní a jiné dary určené k použití podle účelu FKSP. Hospodaření s FKSP si upraví účetní jednotka vnitřním předpisem, který bude obsahovat rozpočet fondu a pravidla jeho použití, tedy výši příspěvků z fondu pro jednotlivé účely, jako je stravování, rekreace, kulturní a sportovní akce atd. Prostředky fondu se ukládají na samostatný účet u banky, a pokud budou ve formě hotovosti, pak musí být evidence hotovosti v samostatné pokladně. Fond je určen ve prospěch zaměstnanců v pracovním poměru a jejich rodinných příslušníků, dále důchodcům, kteří pracovali před prvním odchodem do důchodu u příspěvkové organizace nebo v OSS. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok, proto musí účetní jednotka vymezit výši příspěvků a podmínky pro jejich poskytování podle jednotlivých účelů čerpání FKSP. Čerpání fondu FKSP upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb. Návratné poskytování finančních prostředků z FKSP jsou bezúročné půjčky zaměstnancům upravené v 6 a 11 odst. 2. Z fondu lze poskytovat půjčky na bytové účely a na překlenutí tíživé finanční situace zaměstnance. Půjčky jsou limitovány. Na bytové účely lze poskytnout půjčky na pořízení domu nebo bytu do vlastnictví do výše Kč, na vybavení bytu do Kč. Půjčky sociálního charakteru mohou činit v jednotlivém případě Kč, v případech postižení zaměstnance živelnou pohromou, ekologickou havárií, kdy byl vyhlášen nouzový stav, pak Kč.

3 Fondy příspěvkové organizace str. 3 PO Půjčky jsou bezúročné a uzavírají se na základě smlouvy, kde je uveden účel půjčky, je stanovena splatnost a řešení v případě, že do konečného vypořádání půjčky se ukončí pracovně právní vztah. Půjčky nesnižují stav FKSP, jsou pouze výdajem z bankovního účtu FKSP (243) a pohledávkou za zaměstnancem (MD 335 D 243). Splátky půjček zvyšují stav účtu 243 a snižují pohledávku. Tento způsob účtování potvrzuje ČÚS 704 v bodu 5.2. Tím se zpochybňuje položka tabulky, která je přílohou k účetní závěrce s označením F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky, kde se má vykazovat stav, tvorba, použití a konečný stav fondů. V tabulce týkající se FKSP je v položce A.III. Užití fondu je na ř. 1 uvedeno čerpání fondu na půjčky na bytové účely, což je pouze výdaj peněžních prostředků FKSP a fond se nesnižuje. Z FKSP může být poskytnuta nenávratná jednorázová sociální výpomoc podle 11 odst. 1 v případě složité životní situace, nejvýše však Kč. V případě postižení živelnou pohromou nebo havárií je to Kč. Sociální výpomoc Zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců může být uskutečněním výdajů podle 4). a patří sem: pořízení majetku na vybavení pracoviště, které přinese zlepšení pracovních podmínek, pracovní oděvy nad rámec povinného vybavení, pořízení vitamínových přípravků a příspěvek na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A, které nejsou hrazeny z všeobecného zdravotního pojištění. Příspěvky v nepeněžní formě jsou upraveny ve vyhlášce s podrobnějšími podmínkami obsahu k těmto účelům: 7 Stravování 8 Rekreace Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců

4 PO str. 4 Fondy příspěvkové organizace Dary 9 Kultura, tělovýchova a sport 12 Penzijní připojištění 12a Pojistné na soukromé životní pojištění 13 Příspěvek odborové organizaci Kulturní akce, rekreace, zájezdy i stravování a další plnění z FKSP zajišťuje zaměstnavatel svým jménem v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. a zaměstnancům se poskytují plnění z fondu buď zcela bezplatně, nebo za částečnou úhradu. Čerpání fondu je také možné k úhradě provozních nákladů, pokud jsou spojeny např. s údržbou a provozem zařízení zaměstnavatele, které je využíváno zaměstnanci k rekreačním, kulturním, sportovním a rehabilitačním účelům. Příspěvková organizace stejně jako OSS může poskytovat dary jen z FKSP, nikoliv z provozních prostředků na činnost. Dary se mohou poskytovat jako věcné dary nebo peněžní dary. Příležitosti k poskytnutí darů současným zaměstnancům uvádí 14. Uvádí se také možnost poskytnout dar jiným osobám než zaměstnancům, a to v případě mimořádných aktivit ve prospěch zaměstnavatele tj.při mimořádných událostech, při aktivitách humanitárního charakteru a s péčí o zaměstnance. Výše darů je omezena na 15 % základního přídělu. Nevyužitý limit na poskytnutí darů lze převést do dalšího roku. Doplnění metodiky účtování FKSP ČÚS 704 Fondy upravuje nově i metodiku účtování některých případů tvorby a použití FKSP oproti dřívější praxi. Případ č. 1: Pořízení majetku pro zlepšení pracovních podmínek. Přepokládá se pouze pořízení drobného dlouhodobého majetku nebo materiálu ke spotřebě. Faktura

5 Fondy příspěvkové organizace str. 5 PO za nákup zůstane v provozních nákladech na účtu 501 Spotřeba materiálu a čerpání fondu podle účelu uvedeném v 5 se zaúčtuje ve prospěch 648 Čerpání fondů. Současně se převedou prostředky fondu na běžný účet provozních prostředků. OSS převede prostředky z účtu 243 na příjmový účet SR (222). Případ č. 2: Faktury za rekreaci, za kulturní akce, zájezdy apod., se rozúčtují jako čerpání fondu ve výši příspěvku a dále jako pohledávka vůči zaměstnancům za doplatek k ceně. Fond nelze použít na úhradu bankovních poplatků k účtu 243 a také jeho zdrojem nejsou přijaté úroky. Tyto výdaje a příjmy účtu 243 se musí vyrovnat z finančních nákladů a výnosů provozu. Příklad účtování tvorby a použití FKSP v PO Použité analytické účty k fondu: Počáteční stav fondu Tvorba fondu základní příděl Drobný majetek pro zlepšení pracovního prostředí Příspěvek na stravování Rekreace a zájezdy Pohledávka FKSP vůči provozu Tvorba FKSP Zákonný sociální náklad na stravování zaměstnanců P Počáteční stav fondu Kč, stav účtu ,15 Kč nepřevedený příděl za prosinec Kč a pohledávka fondu na vrácení bankovních poplatků 358 Kč, úrok 2,15 Kč, tj. stav účtu Pohledávky FK SP vůči provozu je 355,85 Kč.

6 PO str. 6 Fondy příspěvkové organizace T Mzdové náklady na platy Kč, náhrady v době nemoci Kč, dohody o provedení práce Kč. Tvorba FKSP 1 % ze základu ( = ) je Kč. V lednu čerpání FKSP: faktura č. 1 za rekreaci Kč, příspěvek zaměstnanci Kč. faktura č. 2 za varnou konvici zlepšení prac. prostředí 650 Kč, Příspěvek na stravování Kč k úhradě stravenek Půjčka na vybavení bytu Kč, faktura je na Kč a zaměstnanec uhradil doplatek, o který faktura přesáhla půjčku. poplatky účtu Kč, úrok 2,13 Kč Č. Účetní případ Kč MD D 1.1 Počáteční stavy FKSP BÚ FKSP , Pohledávka fondu za nepřevedené poplatky 355, Rozdíl aktiv a pasiv je nepřevedený příděl za prosinec 2. Převod přídělu za prosinec Převod poplatků 355, Tvorba fondu Převod prostředků na BÚ FKPS Převod prostředků z BÚ provozu Faktura č. 1 rekreace Čerpání fondu Pohledávka za zaměstnancem Zaměstnanec uhradil na BÚ FKSP Úhrada faktury č Faktura č. 2 vybavení pracoviště konvice

7 Fondy příspěvkové organizace str. 7 PO Č. Účetní případ Kč MD D 6.2 Zařazení do OE DDHM Čerpání FKSP Úhrada faktury č Výdej stravenek v hodnotě 80/1 ks V tom: Pohledávka za zaměstnanci Příspěvek na stravování z FKSP Sociální náklady hradí zaměstnavatel z provozu 7.2 Převod na BÚ provozu Příjem na BÚ provozu Faktura č. 3 podklad k půjčce Zaměstnanec uhradil částku nad rámec půjčky Výpis z účtu 243 poplatky Úrok 2, Autorka: Ing. Olga Hanzlová

8 PO str. 8 Fondy příspěvkové organizace

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2015 (č.j. 58 634/201 /2014-O10 ) Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů ČMKOS Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů aktualizace pro rok 2015 Obsah Úvod (str. 3 7) Změny v zákoně o

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY

POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY Libuše Čekanová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Key words: Servant, employer, employee motivation, tax preferences,

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1.1 Nabytí majetku Bezúplatné nabytí majetku od nevybrané účetní jednotky. Majetek bezúplatně nabytý od nevybrané účetní jednotky se oceňuje reprodukční pořizovací

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ ANALYSIS OF EMPLOYEE

Více

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12.

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena

Více