Chytré karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská, resp. Diplomová práce. Lenka Radová, DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chytré karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská, resp. Diplomová práce. Lenka Radová, DiS."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Chytré karty Bakalářská, resp. Diplomová práce Autor: Lenka Radová, DiS. bankovnictví, bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Kořánová Praha červen 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou, resp. Diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Nalţovských Horách dne 1.června 2010 Lenka Radová, DiS.

3 Poděkování Chtěla bych touto formou poděkovat mé vedoucí práce paní Ing. Daně Kořánové, na kterou jsem se po celou dobu mého psaní bakalářské práce mohla kdykoliv obrátit s dotazy apod. ohledně platebních karet, nejen ţe se paní Kořánová střetává denně s platebními kartami ve svém zaměstnání, ale je i výborný člověk, protoţe jsme se spolu potkávali dříve i v zaměstnání, kde mě měla na starosti po celou dobu mé praxe v bance, kdyţ jsem studovala na VOŠ v Klatovech.

4 Anotace: V této bakalářské práci jsem se zaměřila na vznik a vývoj platebních karet. Dále jsem se zabývala podvodami platebních karet, které nás v současné době mohou potkat kaţdý den. Dalším pod tématem jsem zkoumala tzv. Chytré karty, se kterými můţeme nakupovat a zároveň si spořit a získávat další různé výhody. Annotation: In this Bachelor Thesis I focused on origin and development of credit cards. I examined possible misuse of credit cards too which they can meet us at present every day. I put mind to " smart cards" with which we can shop while we save money and we obtain other various benefits.

5 Obsah Prohlášení:... 2 Poděkování... 3 Anotace: Úvod Literární rešerše Volba metodologie Platební karty (obecně) Historie platebních karet Platební karta Vzhled platební karty Jakou platební kartu si pořídit Dělení platebních karet Debetní karta Kreditní karta Kreditní karta Charge Nákupní úvěrové karty okamţitým úročením Kreditní karty společnosti Diners Club International Elektronické peněţenky Karta do světa Sphere card Co-brandované karty Jakou platební kartu VISA nebo MasterCard? Jak platební kartu pouţívat Druhy uţivatelů platebních karet Osobní karty Sluţební karty Corporate Card Purchasing Card Procurament Card Marketingové členění platebních karet Základní karty Prestiţní karty Výběrové karty Zlatou nebo platinovou platební kartu Bezpečné zacházení s platební kartou Nejčastější zneuţití platební karty Zneuţití blízkou osobou Zneuţití osobou cizí Libanonská smyčka Skrytá kamera Dotekové senzory Prostá krádeţ Přepadení Phishing Zneuţití na internetu Zneuţití karty obchodníkem Skimming

6 Zneuţití nedoručené karty Padělky platebních karet Platby na dálku nebo-li bez přítomnosti karty Podvodná ţádost o kartu Omyl klienta Podvody ztracenou nebo zcizenou platební kartou Podvody se zcizenou identitou Transakce neautentizovaná drţitelem karty Podvody u bankomatů Skimming u bankomatů Odpozorování PINu a následná krádeţ karty Zařízení na zachycení karty Desatero správného chování u bankomatu Uţitečné rady a typy pro drţitele platebních karet Chytrá karta České spořitelny Komu je určena Popis produktu Zdarma k Chytré kartě dostanete Volitelné sluţby k Chytré kartě Moţnost dokoupit různé sluţby ke kartě Volitelný vzhled Chytrá karta v kaţdém regionu jiná Fungování Chytré karty Non-stop přístup k účtu Platební karta AXA Clubu Komu je určena Jak se stát majitelem platební karty AXA Karta bez poplatků Cestovní pojištění v rámci AXA Clubu Varianta Komplet Varianta Základ Státní příspěvek Pojištění Credit Rezerva aţ Kč Neplacení úroků aţ 45 dní Převádění bonusu AXA Partneři AXA Clubu Další výhody platební karty AXA Kolik uspoříte s platební kartou AXA Porovnání produktů: Chytrá karta x VISA AXA Výsledky Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých zkratek

7 12. Pravidla věrnostního programu AXA Club (1.část) Příloha č Pravidla věrnostního programu AXA Club (2.část) Příloha č Galerie obrázků Chytré karty Příloha č Zlatá Chytrá karta Příloha č Obrázek základní karty - Chytré karty č. 2 Příloha č ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

8 1. Úvod Zaměřila jsem se na platební karty, protoţe jsem svou praxi absolvovala v České spořitelně ve Strakonicích, kde jsem získala o nich hodně informací o platebních operacích, bylo mi hned jasné, o čem bude má bakalářská práce. Ujistila jsem se, ţe je pro mě právě toto téma vhodné po různých skutečnostech. Například, ţe platební karty se v dnešní době týkají téměř kaţdého člověka a u většiny lidí se staly nedílnou součástí jejich kaţdodenního ţivota. Dalším důvodem je, ţe na trhu neexistuje jednotná literatura, která by řešila ty nejdůleţitější situace a podala uţivateli základní informace, které je zajímají. Platební karty jsou moderním prostředkem k provádění bezhotovostního platebního styku. V současnosti asi není třeba rozvaţovat, zda si platební kartu pořídit nebo ne. Dnes je spíše čas pro rozhodnutí, kterou si zvolit. Budeme mít své peníze vţdy na dosah a přitom v bezpečí, získáme rychlý přístup k hotovosti, ale i moţnost nákupu zboţí a sluţeb bezhotovostně. S penězi nemusíme mít pouze starosti. S platebními kartami jsme svobodnější, nezávislejší a méně zranitelní. 8

9 2. Literární rešerše Zpracované téma je specifické v tom, ţe platební karty provází náš ţivot uţ od roku 351 před n. l., kde měly nejdříve formu šeku aţ se postupně vyvíjely do formy bankovních karet, ale i ty se stále mění. Proto tuto práci jsem převáţně čerpala z webových stránek, protoţe je velice těţké psát o platebních kartách, kde musíme brát ohled na časté změny a moţný výskyt nejasností, které jsem si vţdy ověřovala buď přímo v bankách nebo na dalších webových stránkách. Také jsem čerpala informace z knih, kde jsou základní informace o platebních kartách, které se skoro nemění. 9

10 3. Volba metodologie Při psaní této práce mi napadalo hodně otázek, na které jsem se snaţila během mé práce odpovědět, a tak přiblíţit tuto problematiku i obyčejným lidem, kteří se této problematice nevěnují, ale přesto platební karty často pouţívají. Zaměřila jsem se spíše na to, jak se chránit proti zneuţití platebních karet, protoţe si myslím, ţe tento problém nás pronásleduje našim ţivotem kaţdý den, kdy platební kartu pouţíváme. Také jsem se zaměřila na to, jak platit platební kartou a zároveň získat různé výhody či finanční příspěvky, coţ je pro mnoho lidí velmi zajímavé. 10

11 4. Platební karty (obecně) 4.1 Historie platebních karet Bankovní karty, PIN kódy, bankomaty jsou dnes součástí našeho ţivota. Kde se, ale to všechno vzalo? Tak začneme pěkně od začátku.. Kdy se pouţily šeky jako náhrada za peníze, není přesně známo. Historici se domnívají, ţe to bylo roku 351 před n. l. v antickém Římě. První historicky doloţené pouţití šeku pochází z počátku 15. století z Nizozemí. Amsterodam byl v té době nejdůleţitější obchodní centrum v Evropě. Obchodníci si ukládali u bankéřů své peníze a jako potvrzení vkladu od nich dostávali stvrzenky. Tyto uloţené peníze mohli pouţívat k placení obchodních závazků na základě písemného příkazu vkladatele, který pak předal příjemci. Tak vznikly první ručně psané šeky. Takový způsob se ujal i v dalších státech Britský bankéř Lorenc Childs vydal první tištěný šeky. Slovo šek ( check ) vzniklo v Anglii v 17. století, kdy se šeky začali číslovat sériovými čísly, aby se snadno evidovaly. Tyto očíslované šeky se rychle rozšířily do obchodního styku. Banky je přijímaly jako vklady od svých klientů, ale přijímaly i šeky jiných bank. Takové šeky pak u těchto bank předkládali k proplacení. Kdyţ se takové to banky rozšířily, které přijímaly šeky, bylo pak náročnější šeky inkasovat. Tento problém vyřešili v 17. století dva britští bankovní poslíčci u šálku kávy, kdy zjistili, ţe mají oba šeky vystavené stejnou bankou, a ţe to nebudou řešit jako do posud, aby jednu po druhé banku obcházeli, ale ţe se šeky mezi sebou vymění. Tím si ušetří část cesty a dali podnět ke vzniku šekových zúčtovacích centrál, tak to říká legenda Zavedl majitel britské cestovní kanceláře Thomas Cook pradědečka cestovních šeků Circular Note Rozmáhání se nového druhu platby v USA. Obchodníci začali poskytovat svým klientům úvěry skrze úvěrové známky Společnost Provident Clothing Group vydala úvěrové poukázky Credit Voucher. Jednalo se o nejstarší formu spotřebního úvěru v Evropě V tomto roce začala vydávat společnost American Express cestovní šeky v také formě, a tak je známe i dnes Byla vydána historicky první platební karta americkou telegrafní společností Western Union. Karta byla vyrobena z plechu a byla podobná vojenským identifikačním štítkům. Proto dostaly tyto karty jméno metal money nebo také shopers plate. Tato americká společnost nabídla svým vybraným klientům, aby telefonovali a zasílali telegramy 11

12 prostřednictvím svých poboček a pak uhradili na konci měsíce najednou prostřednictvím faktury. Společnost tak svým klientům poskytovala krátkodobý úvěr Společnost General Petroleum Coporation of California (dnešní Mobil Oil), jako první nabízela věrnostní kreditní kartu Rozvoj kreditních karet pozastavila americká hospodářská krize, aţ koncem 30. let se situace začala postupně měnit Proniknutí karet i do letecké dopravy. Šest amerických leteckých společností uvedlo na trh kartu Universal Air Travel Card Internacionalizace platebních karet. Karty Air Travel Card přijímali všichni členové mezinárodní asociace leteckých společností IATA Byla vydána první bankovní kreditní karta společností Franklin National Bank of New York I Evropa se konečně dočkala své kreditní karty, začala ji vydávat společnost Finders Services z Británie V Japonsku vznikl systém platebních karet Japan Credit Bureau Westminster Bank vydala první mezinárodní platební kartu v Evropě Začali se scházet konkurenti Bank of America v Kalifornii a zaloţili California Bank Card Association a vydali jedničku mezi bankovními kreditními kartami v USA s názvem Master Charge V Británii byl uveden do provozu první bankomat od společnosti Barclay s Bank Do šekového systému se zapojilo 53,5 milionů klientů a 57 britských bank Vznikla National Bank Americard Inc. v USA, která se později objevila pod známých názvem VISA Zavedení platební katry s magnetických prouţkem a první platební terminály společností Air Travel Card Francouz Roland Moreno si nechal patentovat čipovou kartu Zavedeny dva druhy karet s limity 100 GBP a 250 GBP a zaručená částka byla navýšena z 30 na 50 GBP Výrobní firma platebních karet MasterCard zavedla svou provní bankovní Gold Card (zlatou kartu) MasterCard zavedl hologram na ochranu proti padělání karet American Express (kartová společnost) nabídla svým klientům Platinum Card (platinovou kartu) Ve Francii zavedly banky čipové karty. Tyto karty dále pronikly do Číny 12

13 (jedná se o karty společnosti MasterCard) Šekové záruční karty začaly být chráněny hologramem s vyobrazením Williama Shakespeara. Šekový systém fungoval pod britskou asociací pro platební styk APACS (Association form Payment and clearin Services) Společnosti Eurocard a MasterCard společně zavedli první globální debetní kartu na světě pod názvem Maestro Na bývalém východním bloku se objevila první síť bankomatů. V bývalém Československu ji zprovoznila Komerční banka Společnost Europay představila první tzv. více neţ platinovou kartu, která nesla název Signia. Později dostala název Word Signia Společnosti Europay, MasterCard a VISA vydali mezinárodní standard pro bankovní čipové karty EMV. Při příleţitosti olympijských her v Atlantě byla představena čipová karta VISA Cash Začaly se rozšiřovat čipové karty mezinárodního standardu EMV do Británie. Jako první v Evropě je vydala Slovenská spořitelna Společnost MasterCard testoval bezkontaktní čipovou kartu PayPass MasterCard a VISA experimentovali s novými tvary karet MasterCard a VISA se shodli na standardu pro bezkontaktní čipové karty Cestující se mohou na ruzyňském letišti sami odbavovat pomocí speciálních kiosků umístěných v obou odletových halách. Nutností je mít elektronickou letenku. Samoodbavovací kiosky poznají pasaţéra podle rezervačního kódu, čísla elektronické letenky, zadaného příjmení, jména a cílové destinace cestujícího přes dotykovou obrazovku, pomocí cestovního pasu či platební karty s magnetickým prouţkem Při platbě kartou jiţ nebudeme muset dávat kartu z ruky, bypass můţe být součástí jakékoliv čipové karty MasterCard nebo Maestro, která bude kromě čipu také vybavena i rádiovou anténou. Proto při platbě touto kartou do cca Kč bude stačit pouze přiloţit ke speciální čtečce a bude zaplaceno. Nebude potřeba podepisovat ani zadávat PIN. 4.2 Výroba platebních karet První platební karta se začala vyrábět z plechu nebo z tuhého papíru. Koncem 50. let začaly banky přecházet na karty plastové. Jako první plastovou kartu vyrobila americká firma Kirk Plastics. V roce 1965 First Natkal Bank of Chicago a Continetal Illinois Bank začaly vydávat vlastní kreditní karty. Pro tyto banky je vyráběla americká společnost Perfekt Plastic Printing, 13

14 která také vyrobila některé z prvních karet Bank Americard a Master Charge. Také Bankmark vyrobila první karty s magnetických prouţkem pro CSI ze St. Louis. Nejdříve se karty vyráběly dvoubarevným procesorem. K výrobě se pouţívaly např. tiskařské stroje dovezené z Německa, ale ty byly určeny k tisku papíru a pro tisk na plast musely být upraveny. Nároky vydavatelů karet se v polovině 70. let zvýšily na kvalitu plastových karet. Karty se začaly rozšiřovat do dalších zemích, proto bylo zapotřebí výrobu karet zajistit v mnoha tiskárnách v několika zemích. Technika tisku musela být taková, aby všichni výrobci mohli zaručit, ţe ochranné a bezpečnostní prvky budou kdekoli na světě naprosto stejné a karty vyrobené jiným výrobcem nebudou povaţovány za padělky. VISA a MasterCard pracovaly na konci 70. let z marketingových i bezpečnostních důvodů, na nových designech platebních karet, které nebyly vyráběny tradiční technologií sítotisku nebo litografie. Proto vyvinuly speciální technologie, které zajišťují přesný tisk, jak z hlediska stupně barvy, tak i přesnosti umístění, to je důleţité u ochranných známek mikrotextů, které musí být na všech kartách VISA či MasterCard naprosto stejné. V roce 1983 byl zaveden hologram jako ochranný prvek, který si vyţádal další úpravu procesu výroby plastových karet, stejně tak pouţívaní mikročipu začátkem 90.let. Na začátku 80. let se na výrobu bankovních karet vztahují stejné bezpečnostní podmínky jak na tisk bankovek nebo cestovních šeků. Karty společností MasterCard, VISA, American Express nebo Dinners Clubu vyrábí desítky autorizovaných tiskáren cenin, které prokazují vysokou kvalitu tisku a poţadované stupně vnitřní a vnější bezpečnosti. Pro platební karty by bylo katastrofou, kdyby se např. ztratily čisté platební karty, které by mohly být zneuţity, proto jsou kladeny tak velké nároky na bezpečnostní podmínky. Např. hologramy se vyrábějí jen na jednom místě a kaţdé má své evidenční číslo. Bezpečnostním transportérem se hologramy v podob pásů dopravují výrobcům karet, kteří je pak v procesu výroby připevní na karty zvn. Metodou Hot Camping. Vyrobené karty se bankám nebo určeným centrům dopravují pancéřovými vozy s ostrahou a na větší vzdálenosti letecky Platební karta Co to vlastně platební karta vlastně je? K čemu ji můţeme pouţívat? To jsou otázky na které se pokusím v následující části odpovědět. Platební karta je jakým si druhem identifikačních dokladů. Bankovní platební karta je vlastně jen kousek třívrstvého plastu, který musí být mj. Schopen vyrovnat deformace vznikající při běţném pouţívání, musí to být netoxický plast, odolný vůči chemickým vlivům 14

15 při běţném pouţívání. Má určitý parametr, který je stanoven normou ISO 3554 na 85,6 x 54,0 x 0,74 x 0,76 mm. Obsahuje grafické symboly, neviditelná data, a v dnešní době i čip, který nám drţitelům umoţňuje pohotový přístup k penězům. Druh záznamu na kartě je z pohledu způsobu pouţívání platební karty, a to: a) Reliéfní záznam, který slouţí pro transakce s pouţitím mechanické snímače. b) Magnetický záznam, ten se u karet objevil v širokém měřítku na konci 70. let, protoţe umoţnil zavést sluţbu výplaty hotovosti z bankomatů a později elektronické placení. c) Na čipové karty se zaznamenává prostřednictvím paměťových čipů nebo mikroprocesoru. d) Na laserové karty se zaznamenává na principu kompaktních disků. Poprvé to bylo vyzkoušeno v polovině 80. let v USA. Paměť takové karty je velice vysoká (cca 4 MB), ale v bankovnictví se s nimi moc nesetkáváme. Významným parametrem platební karty je výběrový či platební limit. Při vydání platební karty sjedná vydávající banka s drţitelem karty podle jeho potřeby a finanční moţnosti maximální částku, kterou lze jednorázově pomocí karty vybrat v hotovosti a kterou lze zaplatit v obchodě. Takový to limit slouţí jako ochrana proti neoprávněnému zneuţití ztracené karty. Limit se stanovuje denní nebo týdenní nebo kombinace obou moţností. Pak jestli máme stanovený takový limit můţeme během jednoho dne nebo týdne čerpat prostřednictvím platební karty prostředky jen do výše těchto uvedených limitů Vzhled platební karty Platební karta je opatřena grafickými i textovými symboly, které slouţí k ověření platnosti pohledovou kontrolou. Pouhým okem můţeme zkontrolovat jméno drţitele karty, jméno vydávající banky, měsíc a rok do kterého karta platí nebo kdy byla vydána, značka systému ve kterém karta pracuje, hologram (obrázek měnící motiv a barvy podle úhlu pohledu), a prouţek s podpisem drţitele karty, který si můţeme porovnat s podpisem na účtence v obchodě, kdy obchodník můţe zkontrolovat podpis a ověřit tak drţitelovu totoţnost. Pokud písmena textu z povrchu vystupují, jde o kartu embosovanou. Reliéf slouţí k mechanickému otištění v zařízení zvaném imprinter (lidově známe pod pojmem ţehlička ) na stvrzenku o provedené platbě v obchodě, který není vybaven elektronickým snímačem karty. Pokud na platební kartě není reliéfní písmo, pak jde o kartu elektronickou, která je určena pouze pro pouţití v elektronickém pokladním terminálu nebo bankomatu. Platební karta je nepřenosná, protoţe obsahuje podpis drţitele(majitele) karty. Podle zákona 15

16 je neoprávněné drţení nebo pouţití platební karty jinou osobou neţ je jejím oprávněným drţitelem posuzováno jako trestný čin. Aby k tomuto nedocházelo, proto banky nabízí k účtům platební karty také pro příslušníky rodiny na jejich jména. Platební karty slouţící pro nakládání s finančními prostředky organizace tj. platební karty sluţební, nesou vţdy jméno osoby, která je zaměstnavatelem k takovým to platbám oprávněna. Na platební kartu se musí vyrazit nezbytně nutné údaje a to písmem OCR 7B (Optical Charakter Recognition) velikostí 3,63 mm. Pro tyto údaje je vyhrazeno místo v přední části karty, a to v dolní polovině, to určuje výše uvedená norma ISO 3554, která dále toto místo člení dále na: a) Accoun Number Line - Obsahuje číslo platební karty, které má čísel. První dvě číslice je druh karty nebo-li kde se dá karta pouţít. Příklad: Karta MasterCard začínají vţdy číslicí 5, VISA 4 a za těmito čísli je identifikace vydavatele platební karty, většinou to bývá 5 číslic, které přiděluje orgán ISO. Následujících 8 13 číslic určuje konkrétního klienta. b) Valid Data Line V této části nalezneme období platnosti, nebo konec platnosti. U karet MasterCard je v této části navíc čtyřmístné identifikační číslo banky (ICA), které má max. 19 znaků. c) Třetí řádek Ten je pro jméno drţitele karty, musí mít maximálně 27 znaků. d) Čtvrtý řádek Ten obsahuje u sluţebních karet jméno společnosti, ke kterému účtu je karta vydána, má maximálně 27 znaků. Na řádku čísla platební karty musí být uvedeno šestimístné identifikační číslo vydavatele (IIN = Issur Identification Number), které přiděluje norma ISO/IEC ,2. Obrázek č. 1: Přední strana platební karty Zdroj: Bankovnictví autoři V. Hartlová, M. Soldánová, J. Svobodová, M. Ţlebková 16

17 Karty, které se pouţívají k elektronickým transakcím jako jsou bankomaty, platební terminály, se nahrazuje písmo hladkým tiskem (Indent Printing). Zadní strana platební karty vypadá takto: a) Černý magnetický prouţek v podstatě magnetofonový pásek, který má dvě nebo tři stopy záznamu identifikačních údajů. Celkem se na tento prouţek můţe zaznamenat aţ 1288 bitů. Ten umoţňuje přečíst kartu v elektronickém snímači, který pak provádí další kontroly karty. Moderní karty, v dnešní době snad uţ skoro všechny platební karty mají v sobě zabudovaný čip, tzv. Mikropočítač, který přebírá funkci nosiče dat, ale i celou další řadu dalších funkcí, hlavně nahradit podpis při identifikaci drţitele karty zadáváním jeho osobního kódu PIN, a tím zvýšit odolnost platby kartou proti zneuţití.čipová, nebo-li také hybridní (na kartě je současně magnetický prouţek i čip) technologie se postupně zavádí jako bezpečnější a v Evropské unii by měla být od letošního roku výhradní. Coţ některé bankovní poskytovatelé nesplňují. b) Podpisový prouţek, který je bílý a je určen pro podpis drţitele platební karty dle podpisového vzoru. Obrázek č. 2 : Zadní strana platební karty Zdroj: Bankovnictví autoři V. Hartlová, M. Soldánová, J. Svobodová, M. Ţlebková 17

18 4.5. Jakou platební kartu si pořídit Při výběru karty je rozhodující vaše finanční moţnost a účel, ke kterému ji budete převáţně pouţívat. Častým případem je potřeba přístupu k výdělku ze zaměstnání, poukazovaném zaměstnavatelem přímo na Váš učet. Přístup k peněţním prostředkům zajistí nejběţnější a nejlevnější elektronická karta, která umoţňuje výběr z bankomatu. Tato karta se obvykle hodí i pro placení v elektronických terminálech vybavených v obchodech, v případě větších rekreačních centrech, pokud tak vyjedete na dovolenou, tak ji můţete také pouţít. Náročnějším uţivatelům by tato karta asi moc nevyhovovala, proto pro ně je embosovaná platební karta, jejíţ funkce není vázána pouze na elektronický terminál a její pouţití je mnohem větší a širší. Embosované karty se vyznačují vyššími limity pro výběr a placení a obvykle jsou spojeny s dalšími sluţbami, zejména cestovním či zdravotním pojištěním drţitele nebo i rodinných příslušníků. Její vydání je také zatíţeno vyšším poplatkem. Pro časté cestovatele do zahraniční je výhodné mít alespoň dvě platební karty od různých systémů, protoţe všechny značky karet nemusí být ve světě stejně rozšířené. Vedle bankovních karet značek MasterCard a VISA existují nebankovní karty American Express a Diners Club (rovněţ je vydávají i banky), které jsou určeny pro zábavu a pro cestování. Poznáme je vysokým limitem pro čerpání a také vyššími poplatky za vydání a provoz. Pro bonitnější klientelu obyvatelů vydávají banky karty provedením i rozsahem sluţeb rozlišené nejčastěji stříbrnou, zlatou nebo platinovou barvou. Jestli máte dočasný nedostatek peněţních prostředků, pak je právě pro Vás vhodná kreditní karta. Ta slouţí k čerpání bankou poskytnutého úvěru. Takovou kartu nabízejí banky stále více a více do širokého okruhu klientů, jejichţ historie dává záruku pravidelného splácení. Podmínky pro vydání kreditní karty se u jednotlivých bank liší, důleţitým parametrem kreditní karty je tzv. bezúročné období. Je-li v tomto období čerpaný úvěr splacen, neúčtuje banka majiteli ţádný poplatek, ale jestli majitel nesplatil, banka si za to účtuje poměrně vysoký úrok. Hlavní je úvěrový rámec, to je výše částky, kterou můţe klient kartou vyčerpat, a to jednorázově nebo po splacení opakovaně. Důleţité je seznámit se při sjednání o kreditní kartě se všemi podmínkami a výši účtovaných sazeb. Úvěr na omezenou dobu můţeme získat prostřednictvím karty charge, u které banka drţiteli zasílá v pravidelných lhůtách vyúčtování čerpání úvěru s poţadavkem úhrady. I zde platí, ţe do stanoveného termínu je úvěr bezúročný, při jeho překročení bývá úrok vysoký. 18

19 U platebních karet, stejně jako u všech bankovních produktů je důleţité si podrobně pročíst podmínky a na to by neměl zapomínat nikdo z nás. V ČR existují Vzorové podmínky pro pouţívání elektronických platebních prostředků, vydané Českou národní bankou, ve kterých jsou podrobně stanoveny povinnosti a práva vydavatelů i uţivatelů platebních karet. Pokud se české banky ve svých podmínkách od těchto vzorových podmínek odchylují, jsou povinny na to výslovně upozornit. Počet takových odchylek je však malý a postupně klesá Dělení platebních karet Obvyklé dělení platebních karet je na debetní a kreditní. Kaţdý z nás často pouţívá termín kreditka, ale pouţíváme kartu debetní ( s kontokorentem), která se vydává k běţnému účtu. Hlavní rozdíl mezi debetní a kreditní kartou je ve způsobu zúčtování platby Debetní karta Je karta, která je pevně svázána s bankovním účtem, a která je určena především pro platby u obchodníků a pro výběry peněţních prostředků z bankomatů. Debetní platební kartou můţe její drţitel platit pouze do výše peněz, které má uloţené na jeho bankovním účtu. Jednotlivé platby nebo výběry z bankomatů se přímo strhávají z drţitelova bankovního účtu. Debetní karty jsou v současné době vydávané převáţně v mezinárodní platnosti. S kartou mohou být spojeny i další doplňkové sluţby, záleţí na konkrétní značce a na podmínkách finanční instituce Kreditní karta Kreditní karta nemá stejné funkce jako debetní karta, drţitel si nemůţe vybírat své peníze z běţného účtu, ale tato karta představuje úvěr neboli kredit. Pouţívání této karty při výběru peněz z bankomatu nebo placení u obchodníků je čerpána půjčka, kterou drţitel kreditní katy musí splatit. Úvěr čerpaný pouţíváním kreditní karty je úročen úrokovou sazbou, která se zpravidla udává v měsíčním vyjádření (úrok se většinou pohybuje okolo 15% p. a.). Většina kreditních karet má bezúročné období, které se u jednotlivých bank můţe pohybovat okolo dnů. Proto v průběhu měsíce drţitel můţe nakupovat, aniţ by platil úrok. Na konci kaţdého měsíce vystaví vydavatel karty výpis, který zašle majiteli karty, aby mohli řádně splatit úvěr. Kdyţ splatí drţitel karty částku během bezúročného období, neúčtuje mu vydavatel karty ţádné úroky. Pokud ale drţitel karty vybíral z bankomatu, tak ve většině případů se bezúročné období na tyto částky nevztahuje, také bezúročné období se nevztahuje na cash advance, protoţe tyto částky jsou úročeny ihned od data výběru. 19

20 Kreditní karta Charge Touto kreditní kartou také můţeme čerpat úvěr. Banky, které vydávají tuto charge kartu mají často podmínku, ţe bude mít klient u nich účet (např. u České spořitelny, a. s.), ale nemusí to být pravidlem. Rozdíl oproti kreditní kartě je, ţe čerpaný úvěr musíte splatit celý, a to bez kompromisu do data stanoveného n výpise z charge karty. Jako příklad těchto karet jsou American Express, Diners Club, Japan Credit Bureau. CCS Osobní kartu můţeme nazvat poloviční charge kartu, kde drţitel musí uhradit čerpanou částku ve 14denních cyklech inkasem z jakéhokoliv účtu. Pokud jsou kreditní karty vydávány jen bonitním klientům, u charge karet to platí dvojnásobně. U American Express je ţádána bankovní záruka jinou bankou, ţe účet z charge karty bude vţdy řádně splacen. Tyto karty je vhodné vyuţívat při zahraničních sluţebních cestách a jsou spojeny s balíčkem nadstandardních sluţeb Nákupní úvěrové karty okamžitým úročením Jedná se o karty vydávané i nebankovními institucemi. Liší se cenou a výši úročení. Tyto karty mají také dohodnutý úvěrový rámec. Rozdílem oproti předchozím kreditním kartám je ve způsobu úročení čerpané částky. Okamţitě je účtován ne malý úrok bez ohledu na to, zda se jedná o transakci hotovostní nebo bezhotovostní. Konečnou vyčerpanou částku je nutné zaplatit, tak jako je to u kreditní karty, ale včetně zpětně naúčtovaných úroků a případných dalších poplatků za výpisy. Jako příklad těchto karet jsou: YES úvěrová karta od společnosti Home Credit, karty MasterCard Elektronic vydávané společnosti Cetelem, Essox (včetně Q-karty od společnosti Quelle), O.K. karta od GE Money Multiservis a další Kreditní karty společnosti Diners Club International Tyto kreditní karty Diners Club vydává společnost Diners Club International. Základní produkt je karta Diners Club Classic. Karta není závislá na konkrétním bankovním účtu. Vyúčtování všech transakcí se provádí jednou měsíčně a splatnost je k 25. dni následujícího měsíce. Bezúročné období dosahuje aţ 55 dnů. V poplatkách za kartu je obsaţeno také komplexní cestovní pojištění i úrazové pojištění, krytí léčebných výloh, nákladů na hospitalizaci a pojištění osobní odpovědnosti. Klienti mají nepřetrţitě k dispozici asistenční sluţbu na zahraničních cestách, mají volný vstup do různých VIP letištních salónků po celém světě, mohou si také pronajmout vůz u mezinárodních autopůjčoven za zvýhodněných podmínek a také další výhody. 20

21 4.7. Elektronické peněženky Elektronické peněţenky jsou novější produkt z roku 1993, který slouţí k platbám drobných transakcí, a to přibliţně do 20 USD, které se ovšem nevyplácí zúčtovat po jednotlivých poloţkách jako u ostatních druhů platebních karet. Elektronické peněţenky pouţívají jako technického prostředku čipové karty. Kdyţ můţeme zkontrolovat finanční tok, pak můţeme rozdělit peněţenky na dvě základní skupiny: a) auditované elektronické peněženky (předplatní karty): Jde o ochranu uţivatele i klientů proti padělání, je zajištěna kontrolou mimo technické bariéry všech transakcí (např. nabití, platby, vybití) v clearingovém centru daného systému, které provádí zúčtování transakcí mezi účastníky. Centrum získá z obchodní sítě informace o transakcích po jednotlivých poloţkách. Pak je řada na zúčtování mezi bankami a obchodníky, to je však z technických a praktických i ekonomických důvodů v sumách. K těmto elektronických peněţenkách se často vede tzv. stínové účty, které slouţí ke kontrole správné funkčnosti, ale i bezpečnosti systému. Příkladem takového druhu jsou peněţenky Celd-Karte nebo Clip a Proton. (Clip = elektronická peněţenka, která byla po prvé představena roku 1996 ve Španělské Seville. Měla to být tzv. Evropská peněţenka. Clip umoţnil vést účty do pěti měn, zobrazení 10 transakcí a změna PIN klientem. Při placení se neověřoval drţitel karty. PIN se pouţíval jen při nabíjení peněţenky. Začátkem roku 1998 se tento produkt zrušil asociací Europay. Později Clip přejmenovali a upravili na CEPS = Common Electronic Purse Standard, je to patron EU elektronických peněţenek, od roku 2002 to je tzv. Europeněţenka (celosvětový standard, funguje ve 4 hlavních oblastech, a to v nabíjení, podporuje více měn, prodeji placení v obchodech a terminálech, bezpečnost vysoká úroveň). b) Neauditované elektronické peněženky (Elektric Cash): V tomto systému provozovatelé zlevňují provoz moţností přímého uhrazení částky z peněţenky zákazníka do peněţenky prodávajícího. Ochrana před zneuţitím je v tomto případě řešeno pomocí technických bariér a do systému vloţených analytických programů, které mají odhalit podvody. Typickým příkladem je peněţenka Mondex ( je součástí platformu MULTOS, která patří mezi produkty MasterCard od roku Mondex je technickým pokročilým systémem elektronické hotovosti (Elektric Cash). Archivuje posledních 10 transakcí a vede účty aţ pro 5 měn současně. Karty můţeme blokovat kódem 21

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili.

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili. Platební karty Kdo by neznal tuto situaci. V obchodě vidíte báječnou věc, jenže nemáte u sebe tolik peněz, abyste si ji mohli koupit. Pokud ovšem vlastníte platební kartu, rázem si ji koupit můžete. Platební

Více

Diners Club International

Diners Club International 1 Diners Club International první kreditní karta na světě s více než 60letou historií vlastníkem značky Diners Club International je finanční skupina Discover více než 18 mil. držitelů po celém světě akceptace

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET www.gemoney.cz zákaznická linka: 224 443 636 Podle Vašich představ 082012 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze,

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2704.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Pokladní systémy Společná pro celou sadu oblast

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Pro Vaší lepší orientaci jsme pro Vás připravili přehled názvů původních Citi karet s novými kartami od Raiffeisenbank, na které se původní karty převádí

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost Pavel Juřík Senior Business Consultant Obsah Milníky 100. výročí platebních karet Milníky 25. výročí platebních karet v České republice Technologické

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

ení a produkty UniCredit Bank

ení a produkty UniCredit Bank Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro insolvenční správce UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky Bank Austria Creditanstalt, která je členem UniCredit Group

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup

Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup Úvod Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám, že jste si vybrali Kreditní kartu Odměna České spořitelny. Plaťte své nákupy kreditní kartou

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Podvody v bankovní praxi

Podvody v bankovní praxi Podvody v bankovní praxi Pavel Gernt Credit Fraud Manager Raiffeisenbank Obsah Hlavní rizika používání platebních karet Na co si dát pozor v transakčních podvodech Specifika úvěrových podvodů v segmentu

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Visa Electron. Debetní karty. Typ karty. elektronická osobní i služební. Limity

Visa Electron. Debetní karty. Typ karty. elektronická osobní i služební. Limity Katalog karet 2 Visa Electron elektronická osobní i služební - celkový denní limit až 50 000 - denní limit pro výběr v bankomatu až 50 000 - denní limit pro platbu u obchodníka až 50 000 - denní limit

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

1. Osobní konta Konto POHODA 64 Kč měsíčně Konto MOZAIKA 99 Kč měsíčně Konto EXKLUSIVE 349 Kč měsíčně

1. Osobní konta Konto POHODA 64 Kč měsíčně Konto MOZAIKA 99 Kč měsíčně Konto EXKLUSIVE 349 Kč měsíčně 1. Osobní konta 1.1. Konto POHODA 64 Kč měsíčně Zahrnuje tyto produkty a služby: otevření a vedení běžného účtu v Kč měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 0. 06 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Katalog karet DEBETNÍ KARTY

Katalog karet DEBETNÍ KARTY Katalog karet Katalog karet DEBETNÍ KARTY Visa Electron elektronická osobní i služební - celkový denní limit až 50 000 - denní limit pro výběr v bankomatu až 50 000 - denní limit pro platbu u obchodníka

Více

Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák

Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jindřichově Hradci mpetrak@osz.jhr.justice.cz Jihlava září 2013 Obsah -

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO151

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO!

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! Plán vyučovací hodiny (č. 7) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Platit je hračka, když víme, jak na to! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny,

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více