Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012"

Transkript

1

2

3 PP.18/6/3 Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od Proplácení poukázek Gastro Pass Způsob proplácení Název Doba Účtovaná výše poplatku splatnosti osobně poštou Bankovní převod Bankovní převod Makro karta NOWACO STANDARD 5 dní 4,90% 4,70% EXPRESS 3 dny 5,40% 5,20% MAKRO TRANSFER NOWACO TRANSFER 4 dni 5,50% --- ihned 5,50% --- Hotovost CASH ihned 5,90% --- K výše uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů. Hotovostní proplácení nad částku stanovenou technickými podmínkami je nutno nahlásit předem. Maximální výše hotovostního proplácení je omezena technickými podmínkami. Nedodržení technických požadavků, viz odst. III. bod 2. technických podmínek 100,- Kč

4 Odběratel: Sodexo Pass Česká republika a.s. Radlická 2, Praha 5 Smíchov vedená v OR Městského soudu v Praze, odd. B, vl.č Dodavatel: IČO: IČO: DIČ: CZ DIČ: Banka: UniCredit Bank Czech Republic a.s. /2700 Banka: Číslo účtu: Číslo účtu: IBAN: CZ VÝČETKA POUKÁZEK č. 124/2 Číslo smlouvy: Organizační složka: Výčetka pro produkty: Stravenka Relax Pass Vital Pass Fokus Pass Gurman Pass Zážitkový Pass Flexi Pass Holiday Pass Smart Pass Dárkový Pass Wellness Pass Asistence Pass 10 Kč ks Kč 74 Kč ks Kč 250 Kč ks Kč 20 Kč ks Kč 75 Kč ks Kč 300 Kč ks Kč 25 Kč ks Kč 80 Kč ks Kč 500 Kč ks Kč 30 Kč ks Kč 85 Kč ks Kč Kč ks Kč 35 Kč ks Kč 90 Kč ks Kč Kč ks Kč 40 Kč ks Kč 91 Kč ks Kč Kč ks Kč 44 Kč ks Kč 94 Kč ks Kč Kč ks Kč 45 Kč ks Kč 95 Kč ks Kč Kč ks Kč 50 Kč ks Kč 96 Kč ks Kč Kč ks Kč 55 Kč ks Kč 100 Kč ks Kč ks Kč 60 Kč ks Kč 125 Kč ks Kč ks Kč 65 Kč ks Kč 150 Kč ks Kč ks Kč 70 Kč ks Kč 200 Kč ks Kč ks Kč Způsob proplacení (pouze pro stravenky): ihned Cash (hotově) 3 dny Express (bankovním převodem) 5 dní Standard (bankovním převodem) 4 dny Makro Transfer (viz Technické podmínky) ihned Nowaco Transfer (viz Technické podmínky) Celkem: Prosíme o vyplnění CELKEM ks a CELKEM Kč Podpis zástupce provozovny:.. ks Kč

5 Technické podmínky pro předávání a proplácení poukázek TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘEDÁVÁNÍ A PROPLÁCENÍ POUKÁZEK vydané v souladu s ustanovením 269 odst. 2 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto technické podmínky pro předávání a proplácení Poukázek jsou vydány společností Sodexho Pass Česká Republika a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická 2, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2947 (dále jen "SODEXO"). II. SOUHLAS S TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI 1. Tyto technické podmínky pro předávání a proplácení Poukázek tvoří ve svém aktuálním znění nedílnou součást Smlouvy o spolupráci při úhradě služeb Poukázkami uzavřené mezi SODEXO a Partnerem. Partner či jeho oprávněný zástupce vyjadřuje souhlas s jejich aktuálním zněním podpisem výčetky Poukázek určených k proplacení. III. PŘEDÁVÁNÍ A PROPLÁCENÍ POUKÁZEK 1. Výčetku Poukázek spolu s Poukázkami určenými k proplacení se Partner zavazuje doručit SODEXO poštou ve formě cenného psaní či jiným zabezpečeným způsobem na adresu Sodexo Pass Česká Republika a.s. Provozní úsek, Radlická 2, Praha 5 nebo osobně na provozovnu SODEXO, kde má uzavřenou smlouvu o spolupráci při úhradě služeb poukázkami. Partner se zavazuje nakládat s Poukázkami jako s ceninami, a tedy m.j. využívat pro jejich doručení SODEXO pouze takové způsoby, které jsou pro přepravu cenin určeny. Nebude-li výčetka Poukázek spolu s Poukázkami doručena dohodnutým způsobem, může SODEXO odmítnout převzetí zásilky. Je-li Partner SODEXO registrovaným zákazníkem společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. s platnou zákaznickou kartou registrovanou na území České republiky, je oprávněn doručit výčetku Poukázek spolu s Poukázkami určenými k proplacení osobně na velkoobchodní středisko společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. určené ke sběru Poukázek. Seznam těchto velkoobchodních středisek je k dispozici na internetových stránkách Je-li Partner SODEXO registrovaným zákazníkem NOWACO Czech Republic s.r.o., je oprávněn předat Poukázky určené k proplacení osobně k přepravě zástupci společnosti NOWACO Czech Republic s.r.o. v rámci distribuce zboží NOWACO Czech Republic s.r.o. do provozoven Partnera. 2. Partner se zavazuje, že Poukázky předkládané k proplacení znehodnotí otiskem razítka Partnera na zadní straně Poukázky, v místě k tomuto účelu viditelně vyznačeném. Partner se zavazuje předložit společně s Poukázkami řádně vyplněnou výčetku Poukázek; to neplatí, pokud Partner předává Poukázky k proplacení zástupci společnosti NOWACO Czech Republic s.r.o. Partner bere na vědomí, že Poukázky nesmí být podlepeny ani sešity. Partner bere dále na vědomí, že Poukázky, které jsou znehodnoceny razítkem jiného subjektu než je Partner nebo jsou označeny na líci razítkem neplatné či znehodnoceny jiným než výše uvedeným způsobem, není SODEXO povinno proplatit. 3. V případě doručení poukázek, na které Partner nemá uzavřenou Smlouvu o spolupráci při úhradě služeb Poukázkami, tyto SODEXO až do uzavření dodatku ke Smlouvě s Partnerem, na základě něhož bude ošetřena otázka přijímání těchto Poukázek k proplacení, neproplatí. 4. V případě doručení výčetky Poukázek spolu s Poukázkami určenými k proplacení na určené velkoobchodní středisko společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. se Partner zavazuje předat k proplacení Poukázky v celkové nominální hodnotě alespoň 8.000,- Kč. V případě, že Partner předá Poukázky k proplacení v nižší celkové nominální hodnotě, je SODEXO oprávněno mu z částky určené k proplacení odečíst níže uvedený manipulační poplatek. Celková nominální hodnota Poukázek předaných k proplacení méně než 5.000,- Kč 100,- Kč 5.000,- Kč až 7.999,- Kč 70,- Kč Výše manipulačního poplatku 5. Proplacení Poukázek Partnerovi může být ze strany SODEXO provedeno a) ve prospěch bankovního účtu Partnera, b) přiznáním Partnerovi kreditu opravňujícího jej k nákupům zboží a služeb ve vybraných velkoobchodních střediscích společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., c) v hotovosti, d) ve prospěch bankovního účtu NOWACO Czech Republic s.r.o. Zvolený způsob proplacení se Partner zavazuje uvést do výčetky Poukázek; a) V případě bankovního převodu bude částka určená k proplacení převedena na smluvně určený účet Partnera. b) V případě osobního doručení výčetky Poukázek spolu s Poukázkami určenými k proplacení na velkoobchodní středisko společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. bude jejich proplacení provedeno přiznáním kreditu u společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Přiznaný kredit jsou oprávněni čerpat držitelé zákaznických karet MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., kteří jednají jménem a na účet Partnera na základě registrace Partnera u MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. c) Při hotovostním proplácení bude hotovost vydána pouze těmto osobám: a) fyzické osobě - podnikateli, který svým jménem uzavřel se SODEXO smlouvu o spolupráci při úhradě služeb poukázkami, na základě níž předkládá Poukázky k proplacení, nebo b) statutárnímu orgánu či členovi statutárního orgánu společnosti (např. jednateli, členu představenstva apod.), která uzavřela se SODEXO smlouvu o spolupráci při úhradě služeb poukázkami, na základě níž předkládá Poukázky k proplacení, to vše v souladu se způsobem, jakým statutární orgán či jeho člen jedná jménem společnosti; statutární orgán nebo jeho člen musí být řádně zapsán v aktuálním výpisu z obchodního rejstříku společnosti, případně musí SODEXO předložit originál či úředně ověřenou kopii platného rozhodnutí o svém jmenování do funkce, nebo

6 c) kontaktní osobě takto určené ve smlouvě o spolupráci při úhradě služeb poukázkami, nebo d) osobě, která je k tomu oprávněna na základě platné plné moci udělené fyzickou osobou podnikatelem uvedeným pod písmenem a) shora, případně udělené společností uvedenou pod písmenem b) shora, a která tuto plnou moc SODEXO předloží a hodnověrně prokáže svoji totožnost. d) Částka určená k proplacení bude převedena na bankovní účet společnosti NOWACO Czech Republic s.r.o., a to za účelem úhrady stávajících či potencionálních závazků Partnera vůči společnosti NOWACO Czech Republic s.r.o. 6. Poukázky lze proplácet v hotovosti jednorázově pouze do maximální výše stanovené finančním limitem platným pro jednotlivé provozovny SODEXO; výše těchto limitů je stanovena na internetové adrese a je též k dispozici v jednotlivých provozovnách SODEXO. Částky přesahující stanovenou výši jsou propláceny pouze bankovním převodem. 7. K zajištění dostatečné výše hotovosti na pokladně provozovny SODEXO se Partner zavazuje nahlásit požadavek na proplacení Poukázek v hotovosti příslušné provozovně SODEXO nejméně jeden pracovní den předem v případě, že částka k proplacení má přesáhnout finanční limit platný pro jednotlivé provozovny SODEXO; výše těchto limitů je stanovena na internetové adrese a je též k dispozici v jednotlivých provozovnách SODEXO. Částky přesahující stanovenou výši jsou propláceny pouze bankovním převodem. 8. SODEXO se zavazuje vystavit Partnerovi daňový doklad. Datem uskutečnění zdanitelného plnění pro účely daně z přidané hodnoty je den přijetí Poukázek SODEXO k proplacení. 9. Není-li při předání Poukázek k proplacení vystaven daňový doklad, obdrží Partner potvrzení o převzetí Poukázek a daňový doklad je mu zaslán poštou. Pokud jsou Poukázky předkládány k proplacení na určené velkoobchodní středisko společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. obdrží Partner Potvrzení o převzetí Poukázek podepsané společností MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. jednající jako smluvní zástupce SODEXO. Pokud jsou Poukázky předkládány k proplacení zástupci společnosti NOWACO Czech Republic s.r.o. obdrží Partner Potvrzení o převzetí Poukázek podepsané společností NOWACO Czech Republic s.r.o. jednající jako smluvní zástupce SODEXO. 10. Partner souhlasí s tím, že SODEXO je oprávněno pozdržet platbu určenou k proplacení Poukázek až do úplného prošetření v případě, kdy existuje podezření, že Poukázky předložené k proplacení mají vadu v počtu, kvalitě, platnosti nebo jsou vydány jiným emitentem než SODEXO, případně pokud Partner uvede do výčetky Poukázek nesprávné či neúplné údaje. IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto technické podmínky pro proplácení Poukázek se nevztahují na proces proplácení Poukázek zahájený předáním Poukázek k proplacení před jejich účinností. 2. Tyto technické podmínky pro proplácení Poukázek jsou pro Partnera k nahlédnutí ve všech provozovnách SODEXO, v určených velkoobchodních střediscích společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., u zástupců společnosti NOWACO Czech Republic s.r.o.zajišťujících sběr Poukázek a na internetové adrese SODEXO 3. Tyto technické podmínky pro proplácení Poukázek mohou být ze strany SODEXO doplněny či upraveny v souladu se Smlouvou o spolupráci při úhradě služeb Poukázkami uzavřenou mezi SODEXO a Partnerem. 4. Tyto technické podmínky pro proplácení Poukázek nabývají platnosti a účinnosti dnem V Praze dne Sodexo Pass Česká republika a.s. Mgr. Milan Zelený Provozní ředitel

7 CZ. PP.18/26/01 Reklamaní ád I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Reklamaní ád (dále jen Reklamaní ád ) podrobn upravuje reklamaní proces pro pípady reklamací uplatovanch vi spolenosti Sodexo Pass eská republika a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PS , I: , zapsanou v obchodním rejstíku vedeném Mstskm soudem v Praze, oddíl B, vloka 2947 (dále jen Sodexo ) ze strany Klient v souvislosti s nákupem a pouitím Poukázek, resp. ze strany Partner v souvislosti s proplácením Poukázek. 2) Pojmy s velkm poátením písmenem jsou v Reklamaním ádu uívány ve vznamu uvedeném níe v tomto odstavci, jinak ve vznamu, kter je jim piazen v jiné ásti tohoto Reklamaního ádu: Klient subjekt definovan v záhlaví smlouvy o nákupu a uití produkt Sodexo Obchodní místo Makro velkoobchodní stedisko spolenosti MAKRO Cash & Carry R s.r.o. urené ke sbru uritch Poukázek. Seznam tchto velkoobchodních stedisek je k dispozici na internetovch stránkách Partner subjekt definovan v záhlaví smlouvy o spolupráci pi úhrad slueb poukázkami Podmínky uplatnní Reklamace reklamaní podmínky specifikované v l. IV. Reklamaního ádu Poukázka poukázka vydávaná Sodexem, vetn stravenek Reklamace u Klienta uplatnní práva vyplvajícího z odpovdnosti Sodexa za Vady Poukázky; u Partnera uplatnní práva vyplvajícího z odpovdnosti Sodexa za vadné proplacení Poukázek urench k proplacení Smlouva smlouva o nákupu a uití produkt Sodexo uzavená mezi Klientem a Sodexem, nebo smlouva o spolupráci pi úhrad slueb poukázkami uzavená mezi Partnerem a Sodexem 3) Reklamaní ád byl vydán Sodexem v souladu s 273 zákona. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znní pozdjích pedpis (dále jen ObchZ ), a dále v souladu s dalími právními pedpisy specifikovanmi v tomto dokumentu. II. ODPOVDNOST SODEXO 1) Sodexo odpovídá Klientovi za jakost a mnoství Poukázek objednanch Klientem na základ Sodexem akceptované objednávky v pípad, e: - Poukázky byly dodány v prokazateln jiném mnoství, ne stanovila objednávka Klienta akceptovaná ze strany Sodexa ( Vada mnoství ); - Poukázky nebyly prokazateln dodány v dohodnuté, jinak obvyklé, jakosti (nap. dodání jiného druhu Poukázek ne je uvedeno v objednávce Klienta, akceptované ze strany Sodexa, dodání Poukázek jiné nominální hodnoty ne je uvedeno v takové objednávce, dodání Poukázek kvalitou tisku neodpovídajících vzoru, dodání pokozench Poukázek) ( Vada jakosti ) (Vada mnoství a Vada jakosti spolen dále jen Vady ). 2) Sodexo odpovídá Partnerovi za ádné proplacení Poukázek urench k proplacení za pedpokladu, e se ástka proplacená Partnerovi lií od ástky uvedené ve vetce Poukázek, kterou Partner pedal Sodexu. 3) Odpovdnost Sodexa dle l. II., odst. 1 Reklamaního ádu se vztahuje pouze na Vady mnoství a Vady jakosti, které mají Poukázky dodané Klientovi na základ akceptované objednávky v okamiku jejich doruení Klientovi. Za Vady, které vznikly po tomto okamiku, Sodexo Klientovi neodpovídá. 4) Ustanovení l. II., odst. 3 Reklamaního ádu se neuplatní v pípad, e je Klientem osoba v postavení spotebitele ve smyslu 52 odst. 3 zák.. 40/1964 Sb., obanského zákoníku (dále jen ObZ ). V takovém pípad odpovídá Sodexo za to, e jsou dodané Poukázky ve shod se Spotebitelskou smlouvou, na jejím základ byly dodány, a to po celou záruní dobu, nejde-li o jejich opotebení zpsobené obvyklm uíváním. 5) V pípadech uvedench v l. II., odst. 1 Reklamaního ádu a za pedpokladu, e Vada nevznikla pozdji ne v okamiku dle l. II., odst. 3 Reklamaního ádu, resp. pozdji ne po uplynutí záruní doby dle l. II., odst. 4 Reklamaního ádu, me Klient uplatnit vi Sodexu Reklamaci, a to za podmínek stanovench v Reklamaním ádu. 6) V pípad, e je Partner pesvden, e dolo k vadnému proplacení Poukázek urench k proplacení, me Partner uplatnit vi Sodexu Reklamaci, a za podmínek stanovench v Reklamaním ádu. III. UPLATNNÍ REKLAMACE 1) Klient je povinen prohlédnout Poukázky dodané Sodexem bez zbyteného odkladu po jejich doruení. Reklamaci Vad, které takto zjistil, je povinen Klient bez zbyteného odkladu uplatnit u Sodexa, a to osobn nebo v zastoupení svm oprávnnm zástupcem. 2) Partner je povinen zkontrolovat ástku proplacenou Sodexem za Poukázky uplatnné k proplacení bez zbyteném odkladu po jejím obdrení. Reklamaci nesouladu, kter takto zjistil, je Partner povinen bez zbyteného odkladu, nejpozdji vak do 10 pracovních dn od obdrení proplacené ástky, uplatnit u Sodexa, a to osobn nebo v zastoupení svm oprávnnm zástupcem. 3) Reklamace se povauje za ádn uplatnnou, jsou-li splnny Podmínky uplatnní Reklamace. IV. PODMÍNKY UPLATNNÍ REKLAMACE 1) Klient, resp. Partner je oprávnn uplatnit Reklamaci - prostednictvím elektronického formuláe na adrese - prostednictvím elektronického formuláe na SodexoPassOnline - em na adrese - ústn pi osobním jednání na Kontaktním míst Sodexo, kde Poukázky, jich se Reklamace tká, pevzal, pípadn pedal k proplacení, a to u osoby k tomu Sodexem povené, která mu vystaví doklad potvrzující uplatnní Reklamace, resp. obsah a pedmt Reklamace; - na Oddlení pée o zákazníky, a to písemn doporuenm dopisem zaslanm na adresu Sodexo Pass eská republika a.s., Oddlení pée o zákazníky, Radlická 2, Praha 5; pedá-li Partner Poukázky k proplacení v Obchodních místech Makro, je povinen uplatnit Reklamaci pímo u Sodexo. 2) Pi uplatnní Reklamace je Klient, resp. Partner povinen uvést následující údaje: - název nebo jméno a píjmení Klienta, resp. Partnera, vetn jeho sídla nebo místa podnikání nebo adresy trvalého pobytu; - jméno osoby uplatující Reklamaci jménem nebo v zastoupení Klienta, resp. Partnera, a její funkci; - zptn kontakt na osobu uplatující Reklamaci jménem nebo v zastoupení Klienta, resp. Partnera a to alespo telefonní íslo; - íslo Smlouvy; - jde li o Reklamaci Klienta, íslo daového dokladu, na základ kterch byly Poukázky dodány - srozumiteln popis Vady i nesouladu vzniklého pi proplácení Poukázek urench k proplacení; v pípad Vady mnoství musí Klient souasn estn prohlásit, jaké mnoství Poukázek mu bylo dodáno; - jde-li o Reklamaci Klienta, nkter z níe uvedench nárok, v závislosti na povaze Vady, a dále datum vzniku /projeveni se Vady; - jde-li o Reklamaci Partnera, vi penitého rozdílu poadovaného k doplacení dle l. IV., odst. 5 tohoto Reklamaního ádu; - podpis osoby uplatující Reklamaci jménem nebo v zastoupení Klienta, resp. Partnera. 3) V pípad Vady jakosti musí bt k ádnému vyízení Reklamace pedloeny Sodexu reklamované Poukázky. Pokud Klient zasílá Sodexu reklamované Poukázky potou nebo kurrní slubou, musí tak bt uinno formou cenného psaní. V pípad Reklamace nesouladu pi proplacení Poukázek urench k proplacení se Partner zavazuje pedloit Sodexu pi uplatnní Reklamace kopii daového dokladu vystaveného ohledn Poukázky, která je pedmtem Reklamace. 4) V pípad Vady mnoství je Klient oprávnn pi uplatnní Reklamace poadovat dodání chybjícího mnoství Poukázek. V pípad Vady jakosti je Klient oprávnn pi uplatnní Reklamace poadovat odstranní této vady formou dodání novch Poukázek za ty, u nich je dvodn Reklamace uplatnna. 5) V pípad nesouladu pi proplacení Poukázek urench k proplacení je Partner oprávnn poadovat doplacení penitého rozdílu mezi skuten vyplacenou ástkou a ástkou, kterou Partner uvedl k proplacení. V. LHTY PRO VYÍZENÍ REKLAMACE 1) V pípad, e je Reklamace Klientem, resp. Partnerem ádn a vas uplatnna, zavazuje se Sodexo pezkoumat její dvodnost a do 30 pracovních dn od jejího obdrení o vsledku informovat Klienta, resp. Partnera. Povauje-li Sodexo Reklamaci za dvodnou, je povinno v této lht souasn odstranit Vady i napravit nesoulad pi proplácení Poukázek urench k proplacení. VI. SOUINNOST V REKLAMANÍM ÍZENÍ 1) Klient, resp. Partner se v rámci reklamaního ízení zavazuje poskytnout Sodexu vekerou rozumn poadovanou souinnost, vetn pevzetí reklamovanch Poukázek od Sodexa po skonení reklamaního ízení. VII. STÍNOSTI 1) Stínosti vyizuje Oddlení pée o zákazníky Sodexo, a to individuáln s ohledem na okolnosti pípadu. O vsledku vyízení stíností se Sodexo zavazuje stovatele informovat. 2) Stovatel je oprávnn podat stínost písemn zpsobem uvedenm v l. IV., odst. 1 tohoto Reklamaního ádu, a ve stínosti musí podrobn vylíit okolnosti pípadu. 3) Stovatel se v rámci ízení o stínosti zavazuje poskytnout Sodexu vekerou rozumn poadovanou souinnost. VIII. ZÁVRENÁ USTANOVENÍ 1) Reklamaní ád se nevztahuje na reklamaní ízení zahájená ped jeho úinností. 2) Reklamaní ád je pro Klienty, resp. Partnery k nahlédnutí ve vech provozovnách Sodexa, v Obchodních místech Makro a na internetové adrese 3) Tento Reklamaní ád nabvá platnosti a úinnosti dnem V Praze dne Mgr. Milan Zelen Provozní editel Sodexo Pass eská republika a.s. Píloha. 2

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod.

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. V.I.P. ZÁKAZNÍCI Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. Postup a podmínky získání V.I.P. KARTY: 1) registrace na prodejně, 2) dosažení min. 20.000,-

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz 1. Definice pojmů Internetový obchod je server na adrese www.pracovni-obuv-cofra.cz, jehož

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY POHONNÝCH HMOT DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROK 2012. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY POHONNÝCH HMOT DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROK 2012. Článek 1 Smluvní strany Č.j. : MV-67595-32/VZ-2011 RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA Počet listů: 11 Přílohy: 3/4 DODÁVKY POHONNÝCH HMOT DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: 00278 Číslo smlouvy dodavatele č.

Více

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech).

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech). Obchodní podmínky objednávky: o Výrobce si vyhrazuje právo na změny u vyobrazených produktů. Barevnosti jsou pouze orientační. Umístění loga, letopočtu, dekorativní ražby a dalších prvků diáře bude s každým

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-2604-04/ÚE-2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-2604-04/ÚE-2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) Číslo zakázky HSUL-2604-04/ÚE-2016 Název zakázky: Výstrojní součástky šaty tmavomodré

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

FRANCHISINGOVÁ SMLOUVA

FRANCHISINGOVÁ SMLOUVA Vzor č. 61 Franchisingová smlouva (1/7) FRANCHISINGOVÁ SMLOUVA uzavřená mezi Pěstitel, a. s. IČ: 98765432, DIČ: CZ98765432 Se sídlem: Praha 10 Štěrboholy, Ústřední ul. 12/987 Jednající: Františkem Skočdopolem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky či VOP ) Vymezení některých pojmů

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky či VOP ) Vymezení některých pojmů Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky či VOP ) 1. Pro účely těchto VOP se rozumí: I. Vymezení některých pojmů a) prodávajícím obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483 Všeobecné obchodní podmínky společnosti,, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483 I. Obecná ustanovení: 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti společnosti INTERPAP

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. 1. Definice pojmů V těchto VOP, Smlouvě, Zvláštních podmínkách a Ceníkách

Více

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 13. 12. 1 OBSAH VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 A. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ 3 B. DODÁVKA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

Obchodní podmínky Obsah

Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky... 1 I. Základní podmínky... 2 II. Kupní cena... 2 III. Práva a povinnosti stran... 2 Odběratel se zavazuje... 2 Dodavatel se zavazuje... 2 Odběratel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Autokseft, s.r.o., se sídlem Horka u Staré Paky 10, 512 34 Horka u Staré Paky, identifikační

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour, kterými se řídí poskytování služeb cestovního ruchu cestovní agenturou MauMau s.r.o.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637, PSČ 760 01 IČ: 607 32 792 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201302 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků. Obchodní podmínky pro provádění servisních prací - opravě motorových vozidel, návěsů a přívěsů a reklamační řád obchodní společnosti AUTO DUFEK, s.r.o. Předmětem těchto obchodních podmínek pro opravy motorových

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj gurmánskou sadu Krále Sýrů

Úplná pravidla soutěže Vyhraj gurmánskou sadu Krále Sýrů Úplná pravidla soutěže Vyhraj gurmánskou sadu Krále Sýrů Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj gurmánskou sadu Krále Sýrů (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 410/OŠK/2016 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Prodávající a provozovatel internetového obchodu: TIERRA VERDE s.r.o. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost Petr Frolík Pražírna kávy Sdružení otec a syn Jiráskova 555 51724 Borohrádek E-mail: kaficko@frolikovakavacz IČO: 40168824

Více

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické. 1. Dražebník REXIM REALITY

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha

Více

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 1. Platnost Obchodních podmínek 1.1 Předmět, obsah. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky nákupu Zboží ze strany

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Obec Chrást se sídlem Chrást, Čsl. odboje 133, PSČ 330 03

Více

OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.stitkyvymenyoleje.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České

Více

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže: Vyhraj oficiální dres Puma české fotbalové reprezentace

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže: Vyhraj oficiální dres Puma české fotbalové reprezentace Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže: Vyhraj oficiální dres Puma české fotbalové reprezentace Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel soutěže PEPSI (dále jen soutěž). Tato pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 BRANO a.s., se sídlem Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO 45193363, DIČ CZ45193363, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh č.p. 580, č.or. 2, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. září 2012 1) Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou Tomáš Meloun idatabaze.cz se sídlem Novoměstská

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Záruka za jakost

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Záruka za jakost Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Jitka Kobolková, IČ 02980541, se sídlem Pěčín čp. 61, 517 57 Pěčín, a popisuje postup,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod ZAGH 1.1.1. Internetový obchod ZAGH, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese http://www.zaghcouture.com,

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Číslo smlouvy kupujícího: E633-S-3662/2015 Číslo smlouvy prodávajícího: S01/00264-2015 Rámcová kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Best Coffee, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 794/38, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 27607968 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

KUPNI SMLOUVA Číslo smlouvy Sodexo: C111200005 I. Smluvní strany. info.cz@sodexo.com

KUPNI SMLOUVA Číslo smlouvy Sodexo: C111200005 I. Smluvní strany. info.cz@sodexo.com y MTT y 4 Ey KUPNI SMLOUVA Číslo smlouvy Sodexo: C200005 I. Smluvní strany MULNP00LZOWH. Prodávající: Sodexo Pass Česká republika a.s. Sídlo: Radlická 2, 50 00 Praha 5 Bankovní spojení: UniCredit Bank

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Reklamační řád. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Reklamační řád. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Nadace Jakuba Voráčka se sídlem Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 581, 273 01,

Více

Podmínkou pro podání objednávky je registrace kupujícího v internetovém obchodě. Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné

Podmínkou pro podání objednávky je registrace kupujícího v internetovém obchodě. Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě câliner.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

Sdělení před uzavřením smlouvy

Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky společnosti ASSEMBLY UNIT s.r.o. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.flexiobklady.cz.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obchodní společnosti AUTRONIC, s.r.o., IČO: 49549642, se sídlem Chrustenice č.p. 270, Chrustenice,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65920 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65920 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65920 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník uzavřená

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

Kupní smlouva č. Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249

Kupní smlouva č. Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249 Kupní smlouva č. Smluvní strany: Kongresové centrum Praha, a. s. zastoupená: Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249 DIČ: CZ63080249 zápis v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM Obchodní společnost: Mirakulum s.r.o. se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov Česká republika IČO: 252 66 454 DIČ: CZ252 66 454 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Organizační směrnice Obchodní podmínky pro internetový obchod KAYSER, s.r.o.

Organizační směrnice Obchodní podmínky pro internetový obchod KAYSER, s.r.o. Strana 1 (celkem 10) Rozsah platnosti Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností na internetových stránkách eshop.kayser.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o. Příloha č.4 KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT a SGS Czech Republic, s.r.o. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen jako Smlouva ) Tuto Smlouvu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 násl. zákona č.

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 vydané v souladu s ustanovením 1752 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 Provozovatel: Michal Fridrich Bytem: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 Provozovna: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 identifikační číslo: 007 05 951 podnikající

Více