Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012"

Transkript

1

2

3 PP.18/6/3 Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od Proplácení poukázek Gastro Pass Způsob proplácení Název Doba Účtovaná výše poplatku splatnosti osobně poštou Bankovní převod Bankovní převod Makro karta NOWACO STANDARD 5 dní 4,90% 4,70% EXPRESS 3 dny 5,40% 5,20% MAKRO TRANSFER NOWACO TRANSFER 4 dni 5,50% --- ihned 5,50% --- Hotovost CASH ihned 5,90% --- K výše uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů. Hotovostní proplácení nad částku stanovenou technickými podmínkami je nutno nahlásit předem. Maximální výše hotovostního proplácení je omezena technickými podmínkami. Nedodržení technických požadavků, viz odst. III. bod 2. technických podmínek 100,- Kč

4 Odběratel: Sodexo Pass Česká republika a.s. Radlická 2, Praha 5 Smíchov vedená v OR Městského soudu v Praze, odd. B, vl.č Dodavatel: IČO: IČO: DIČ: CZ DIČ: Banka: UniCredit Bank Czech Republic a.s. /2700 Banka: Číslo účtu: Číslo účtu: IBAN: CZ VÝČETKA POUKÁZEK č. 124/2 Číslo smlouvy: Organizační složka: Výčetka pro produkty: Stravenka Relax Pass Vital Pass Fokus Pass Gurman Pass Zážitkový Pass Flexi Pass Holiday Pass Smart Pass Dárkový Pass Wellness Pass Asistence Pass 10 Kč ks Kč 74 Kč ks Kč 250 Kč ks Kč 20 Kč ks Kč 75 Kč ks Kč 300 Kč ks Kč 25 Kč ks Kč 80 Kč ks Kč 500 Kč ks Kč 30 Kč ks Kč 85 Kč ks Kč Kč ks Kč 35 Kč ks Kč 90 Kč ks Kč Kč ks Kč 40 Kč ks Kč 91 Kč ks Kč Kč ks Kč 44 Kč ks Kč 94 Kč ks Kč Kč ks Kč 45 Kč ks Kč 95 Kč ks Kč Kč ks Kč 50 Kč ks Kč 96 Kč ks Kč Kč ks Kč 55 Kč ks Kč 100 Kč ks Kč ks Kč 60 Kč ks Kč 125 Kč ks Kč ks Kč 65 Kč ks Kč 150 Kč ks Kč ks Kč 70 Kč ks Kč 200 Kč ks Kč ks Kč Způsob proplacení (pouze pro stravenky): ihned Cash (hotově) 3 dny Express (bankovním převodem) 5 dní Standard (bankovním převodem) 4 dny Makro Transfer (viz Technické podmínky) ihned Nowaco Transfer (viz Technické podmínky) Celkem: Prosíme o vyplnění CELKEM ks a CELKEM Kč Podpis zástupce provozovny:.. ks Kč

5 Technické podmínky pro předávání a proplácení poukázek TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘEDÁVÁNÍ A PROPLÁCENÍ POUKÁZEK vydané v souladu s ustanovením 269 odst. 2 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto technické podmínky pro předávání a proplácení Poukázek jsou vydány společností Sodexho Pass Česká Republika a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická 2, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2947 (dále jen "SODEXO"). II. SOUHLAS S TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI 1. Tyto technické podmínky pro předávání a proplácení Poukázek tvoří ve svém aktuálním znění nedílnou součást Smlouvy o spolupráci při úhradě služeb Poukázkami uzavřené mezi SODEXO a Partnerem. Partner či jeho oprávněný zástupce vyjadřuje souhlas s jejich aktuálním zněním podpisem výčetky Poukázek určených k proplacení. III. PŘEDÁVÁNÍ A PROPLÁCENÍ POUKÁZEK 1. Výčetku Poukázek spolu s Poukázkami určenými k proplacení se Partner zavazuje doručit SODEXO poštou ve formě cenného psaní či jiným zabezpečeným způsobem na adresu Sodexo Pass Česká Republika a.s. Provozní úsek, Radlická 2, Praha 5 nebo osobně na provozovnu SODEXO, kde má uzavřenou smlouvu o spolupráci při úhradě služeb poukázkami. Partner se zavazuje nakládat s Poukázkami jako s ceninami, a tedy m.j. využívat pro jejich doručení SODEXO pouze takové způsoby, které jsou pro přepravu cenin určeny. Nebude-li výčetka Poukázek spolu s Poukázkami doručena dohodnutým způsobem, může SODEXO odmítnout převzetí zásilky. Je-li Partner SODEXO registrovaným zákazníkem společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. s platnou zákaznickou kartou registrovanou na území České republiky, je oprávněn doručit výčetku Poukázek spolu s Poukázkami určenými k proplacení osobně na velkoobchodní středisko společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. určené ke sběru Poukázek. Seznam těchto velkoobchodních středisek je k dispozici na internetových stránkách Je-li Partner SODEXO registrovaným zákazníkem NOWACO Czech Republic s.r.o., je oprávněn předat Poukázky určené k proplacení osobně k přepravě zástupci společnosti NOWACO Czech Republic s.r.o. v rámci distribuce zboží NOWACO Czech Republic s.r.o. do provozoven Partnera. 2. Partner se zavazuje, že Poukázky předkládané k proplacení znehodnotí otiskem razítka Partnera na zadní straně Poukázky, v místě k tomuto účelu viditelně vyznačeném. Partner se zavazuje předložit společně s Poukázkami řádně vyplněnou výčetku Poukázek; to neplatí, pokud Partner předává Poukázky k proplacení zástupci společnosti NOWACO Czech Republic s.r.o. Partner bere na vědomí, že Poukázky nesmí být podlepeny ani sešity. Partner bere dále na vědomí, že Poukázky, které jsou znehodnoceny razítkem jiného subjektu než je Partner nebo jsou označeny na líci razítkem neplatné či znehodnoceny jiným než výše uvedeným způsobem, není SODEXO povinno proplatit. 3. V případě doručení poukázek, na které Partner nemá uzavřenou Smlouvu o spolupráci při úhradě služeb Poukázkami, tyto SODEXO až do uzavření dodatku ke Smlouvě s Partnerem, na základě něhož bude ošetřena otázka přijímání těchto Poukázek k proplacení, neproplatí. 4. V případě doručení výčetky Poukázek spolu s Poukázkami určenými k proplacení na určené velkoobchodní středisko společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. se Partner zavazuje předat k proplacení Poukázky v celkové nominální hodnotě alespoň 8.000,- Kč. V případě, že Partner předá Poukázky k proplacení v nižší celkové nominální hodnotě, je SODEXO oprávněno mu z částky určené k proplacení odečíst níže uvedený manipulační poplatek. Celková nominální hodnota Poukázek předaných k proplacení méně než 5.000,- Kč 100,- Kč 5.000,- Kč až 7.999,- Kč 70,- Kč Výše manipulačního poplatku 5. Proplacení Poukázek Partnerovi může být ze strany SODEXO provedeno a) ve prospěch bankovního účtu Partnera, b) přiznáním Partnerovi kreditu opravňujícího jej k nákupům zboží a služeb ve vybraných velkoobchodních střediscích společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., c) v hotovosti, d) ve prospěch bankovního účtu NOWACO Czech Republic s.r.o. Zvolený způsob proplacení se Partner zavazuje uvést do výčetky Poukázek; a) V případě bankovního převodu bude částka určená k proplacení převedena na smluvně určený účet Partnera. b) V případě osobního doručení výčetky Poukázek spolu s Poukázkami určenými k proplacení na velkoobchodní středisko společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. bude jejich proplacení provedeno přiznáním kreditu u společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Přiznaný kredit jsou oprávněni čerpat držitelé zákaznických karet MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., kteří jednají jménem a na účet Partnera na základě registrace Partnera u MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. c) Při hotovostním proplácení bude hotovost vydána pouze těmto osobám: a) fyzické osobě - podnikateli, který svým jménem uzavřel se SODEXO smlouvu o spolupráci při úhradě služeb poukázkami, na základě níž předkládá Poukázky k proplacení, nebo b) statutárnímu orgánu či členovi statutárního orgánu společnosti (např. jednateli, členu představenstva apod.), která uzavřela se SODEXO smlouvu o spolupráci při úhradě služeb poukázkami, na základě níž předkládá Poukázky k proplacení, to vše v souladu se způsobem, jakým statutární orgán či jeho člen jedná jménem společnosti; statutární orgán nebo jeho člen musí být řádně zapsán v aktuálním výpisu z obchodního rejstříku společnosti, případně musí SODEXO předložit originál či úředně ověřenou kopii platného rozhodnutí o svém jmenování do funkce, nebo

6 c) kontaktní osobě takto určené ve smlouvě o spolupráci při úhradě služeb poukázkami, nebo d) osobě, která je k tomu oprávněna na základě platné plné moci udělené fyzickou osobou podnikatelem uvedeným pod písmenem a) shora, případně udělené společností uvedenou pod písmenem b) shora, a která tuto plnou moc SODEXO předloží a hodnověrně prokáže svoji totožnost. d) Částka určená k proplacení bude převedena na bankovní účet společnosti NOWACO Czech Republic s.r.o., a to za účelem úhrady stávajících či potencionálních závazků Partnera vůči společnosti NOWACO Czech Republic s.r.o. 6. Poukázky lze proplácet v hotovosti jednorázově pouze do maximální výše stanovené finančním limitem platným pro jednotlivé provozovny SODEXO; výše těchto limitů je stanovena na internetové adrese a je též k dispozici v jednotlivých provozovnách SODEXO. Částky přesahující stanovenou výši jsou propláceny pouze bankovním převodem. 7. K zajištění dostatečné výše hotovosti na pokladně provozovny SODEXO se Partner zavazuje nahlásit požadavek na proplacení Poukázek v hotovosti příslušné provozovně SODEXO nejméně jeden pracovní den předem v případě, že částka k proplacení má přesáhnout finanční limit platný pro jednotlivé provozovny SODEXO; výše těchto limitů je stanovena na internetové adrese a je též k dispozici v jednotlivých provozovnách SODEXO. Částky přesahující stanovenou výši jsou propláceny pouze bankovním převodem. 8. SODEXO se zavazuje vystavit Partnerovi daňový doklad. Datem uskutečnění zdanitelného plnění pro účely daně z přidané hodnoty je den přijetí Poukázek SODEXO k proplacení. 9. Není-li při předání Poukázek k proplacení vystaven daňový doklad, obdrží Partner potvrzení o převzetí Poukázek a daňový doklad je mu zaslán poštou. Pokud jsou Poukázky předkládány k proplacení na určené velkoobchodní středisko společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. obdrží Partner Potvrzení o převzetí Poukázek podepsané společností MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. jednající jako smluvní zástupce SODEXO. Pokud jsou Poukázky předkládány k proplacení zástupci společnosti NOWACO Czech Republic s.r.o. obdrží Partner Potvrzení o převzetí Poukázek podepsané společností NOWACO Czech Republic s.r.o. jednající jako smluvní zástupce SODEXO. 10. Partner souhlasí s tím, že SODEXO je oprávněno pozdržet platbu určenou k proplacení Poukázek až do úplného prošetření v případě, kdy existuje podezření, že Poukázky předložené k proplacení mají vadu v počtu, kvalitě, platnosti nebo jsou vydány jiným emitentem než SODEXO, případně pokud Partner uvede do výčetky Poukázek nesprávné či neúplné údaje. IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto technické podmínky pro proplácení Poukázek se nevztahují na proces proplácení Poukázek zahájený předáním Poukázek k proplacení před jejich účinností. 2. Tyto technické podmínky pro proplácení Poukázek jsou pro Partnera k nahlédnutí ve všech provozovnách SODEXO, v určených velkoobchodních střediscích společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., u zástupců společnosti NOWACO Czech Republic s.r.o.zajišťujících sběr Poukázek a na internetové adrese SODEXO 3. Tyto technické podmínky pro proplácení Poukázek mohou být ze strany SODEXO doplněny či upraveny v souladu se Smlouvou o spolupráci při úhradě služeb Poukázkami uzavřenou mezi SODEXO a Partnerem. 4. Tyto technické podmínky pro proplácení Poukázek nabývají platnosti a účinnosti dnem V Praze dne Sodexo Pass Česká republika a.s. Mgr. Milan Zelený Provozní ředitel

7 CZ. PP.18/26/01 Reklamaní ád I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Reklamaní ád (dále jen Reklamaní ád ) podrobn upravuje reklamaní proces pro pípady reklamací uplatovanch vi spolenosti Sodexo Pass eská republika a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PS , I: , zapsanou v obchodním rejstíku vedeném Mstskm soudem v Praze, oddíl B, vloka 2947 (dále jen Sodexo ) ze strany Klient v souvislosti s nákupem a pouitím Poukázek, resp. ze strany Partner v souvislosti s proplácením Poukázek. 2) Pojmy s velkm poátením písmenem jsou v Reklamaním ádu uívány ve vznamu uvedeném níe v tomto odstavci, jinak ve vznamu, kter je jim piazen v jiné ásti tohoto Reklamaního ádu: Klient subjekt definovan v záhlaví smlouvy o nákupu a uití produkt Sodexo Obchodní místo Makro velkoobchodní stedisko spolenosti MAKRO Cash & Carry R s.r.o. urené ke sbru uritch Poukázek. Seznam tchto velkoobchodních stedisek je k dispozici na internetovch stránkách Partner subjekt definovan v záhlaví smlouvy o spolupráci pi úhrad slueb poukázkami Podmínky uplatnní Reklamace reklamaní podmínky specifikované v l. IV. Reklamaního ádu Poukázka poukázka vydávaná Sodexem, vetn stravenek Reklamace u Klienta uplatnní práva vyplvajícího z odpovdnosti Sodexa za Vady Poukázky; u Partnera uplatnní práva vyplvajícího z odpovdnosti Sodexa za vadné proplacení Poukázek urench k proplacení Smlouva smlouva o nákupu a uití produkt Sodexo uzavená mezi Klientem a Sodexem, nebo smlouva o spolupráci pi úhrad slueb poukázkami uzavená mezi Partnerem a Sodexem 3) Reklamaní ád byl vydán Sodexem v souladu s 273 zákona. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znní pozdjích pedpis (dále jen ObchZ ), a dále v souladu s dalími právními pedpisy specifikovanmi v tomto dokumentu. II. ODPOVDNOST SODEXO 1) Sodexo odpovídá Klientovi za jakost a mnoství Poukázek objednanch Klientem na základ Sodexem akceptované objednávky v pípad, e: - Poukázky byly dodány v prokazateln jiném mnoství, ne stanovila objednávka Klienta akceptovaná ze strany Sodexa ( Vada mnoství ); - Poukázky nebyly prokazateln dodány v dohodnuté, jinak obvyklé, jakosti (nap. dodání jiného druhu Poukázek ne je uvedeno v objednávce Klienta, akceptované ze strany Sodexa, dodání Poukázek jiné nominální hodnoty ne je uvedeno v takové objednávce, dodání Poukázek kvalitou tisku neodpovídajících vzoru, dodání pokozench Poukázek) ( Vada jakosti ) (Vada mnoství a Vada jakosti spolen dále jen Vady ). 2) Sodexo odpovídá Partnerovi za ádné proplacení Poukázek urench k proplacení za pedpokladu, e se ástka proplacená Partnerovi lií od ástky uvedené ve vetce Poukázek, kterou Partner pedal Sodexu. 3) Odpovdnost Sodexa dle l. II., odst. 1 Reklamaního ádu se vztahuje pouze na Vady mnoství a Vady jakosti, které mají Poukázky dodané Klientovi na základ akceptované objednávky v okamiku jejich doruení Klientovi. Za Vady, které vznikly po tomto okamiku, Sodexo Klientovi neodpovídá. 4) Ustanovení l. II., odst. 3 Reklamaního ádu se neuplatní v pípad, e je Klientem osoba v postavení spotebitele ve smyslu 52 odst. 3 zák.. 40/1964 Sb., obanského zákoníku (dále jen ObZ ). V takovém pípad odpovídá Sodexo za to, e jsou dodané Poukázky ve shod se Spotebitelskou smlouvou, na jejím základ byly dodány, a to po celou záruní dobu, nejde-li o jejich opotebení zpsobené obvyklm uíváním. 5) V pípadech uvedench v l. II., odst. 1 Reklamaního ádu a za pedpokladu, e Vada nevznikla pozdji ne v okamiku dle l. II., odst. 3 Reklamaního ádu, resp. pozdji ne po uplynutí záruní doby dle l. II., odst. 4 Reklamaního ádu, me Klient uplatnit vi Sodexu Reklamaci, a to za podmínek stanovench v Reklamaním ádu. 6) V pípad, e je Partner pesvden, e dolo k vadnému proplacení Poukázek urench k proplacení, me Partner uplatnit vi Sodexu Reklamaci, a za podmínek stanovench v Reklamaním ádu. III. UPLATNNÍ REKLAMACE 1) Klient je povinen prohlédnout Poukázky dodané Sodexem bez zbyteného odkladu po jejich doruení. Reklamaci Vad, které takto zjistil, je povinen Klient bez zbyteného odkladu uplatnit u Sodexa, a to osobn nebo v zastoupení svm oprávnnm zástupcem. 2) Partner je povinen zkontrolovat ástku proplacenou Sodexem za Poukázky uplatnné k proplacení bez zbyteném odkladu po jejím obdrení. Reklamaci nesouladu, kter takto zjistil, je Partner povinen bez zbyteného odkladu, nejpozdji vak do 10 pracovních dn od obdrení proplacené ástky, uplatnit u Sodexa, a to osobn nebo v zastoupení svm oprávnnm zástupcem. 3) Reklamace se povauje za ádn uplatnnou, jsou-li splnny Podmínky uplatnní Reklamace. IV. PODMÍNKY UPLATNNÍ REKLAMACE 1) Klient, resp. Partner je oprávnn uplatnit Reklamaci - prostednictvím elektronického formuláe na adrese - prostednictvím elektronického formuláe na SodexoPassOnline - em na adrese - ústn pi osobním jednání na Kontaktním míst Sodexo, kde Poukázky, jich se Reklamace tká, pevzal, pípadn pedal k proplacení, a to u osoby k tomu Sodexem povené, která mu vystaví doklad potvrzující uplatnní Reklamace, resp. obsah a pedmt Reklamace; - na Oddlení pée o zákazníky, a to písemn doporuenm dopisem zaslanm na adresu Sodexo Pass eská republika a.s., Oddlení pée o zákazníky, Radlická 2, Praha 5; pedá-li Partner Poukázky k proplacení v Obchodních místech Makro, je povinen uplatnit Reklamaci pímo u Sodexo. 2) Pi uplatnní Reklamace je Klient, resp. Partner povinen uvést následující údaje: - název nebo jméno a píjmení Klienta, resp. Partnera, vetn jeho sídla nebo místa podnikání nebo adresy trvalého pobytu; - jméno osoby uplatující Reklamaci jménem nebo v zastoupení Klienta, resp. Partnera, a její funkci; - zptn kontakt na osobu uplatující Reklamaci jménem nebo v zastoupení Klienta, resp. Partnera a to alespo telefonní íslo; - íslo Smlouvy; - jde li o Reklamaci Klienta, íslo daového dokladu, na základ kterch byly Poukázky dodány - srozumiteln popis Vady i nesouladu vzniklého pi proplácení Poukázek urench k proplacení; v pípad Vady mnoství musí Klient souasn estn prohlásit, jaké mnoství Poukázek mu bylo dodáno; - jde-li o Reklamaci Klienta, nkter z níe uvedench nárok, v závislosti na povaze Vady, a dále datum vzniku /projeveni se Vady; - jde-li o Reklamaci Partnera, vi penitého rozdílu poadovaného k doplacení dle l. IV., odst. 5 tohoto Reklamaního ádu; - podpis osoby uplatující Reklamaci jménem nebo v zastoupení Klienta, resp. Partnera. 3) V pípad Vady jakosti musí bt k ádnému vyízení Reklamace pedloeny Sodexu reklamované Poukázky. Pokud Klient zasílá Sodexu reklamované Poukázky potou nebo kurrní slubou, musí tak bt uinno formou cenného psaní. V pípad Reklamace nesouladu pi proplacení Poukázek urench k proplacení se Partner zavazuje pedloit Sodexu pi uplatnní Reklamace kopii daového dokladu vystaveného ohledn Poukázky, která je pedmtem Reklamace. 4) V pípad Vady mnoství je Klient oprávnn pi uplatnní Reklamace poadovat dodání chybjícího mnoství Poukázek. V pípad Vady jakosti je Klient oprávnn pi uplatnní Reklamace poadovat odstranní této vady formou dodání novch Poukázek za ty, u nich je dvodn Reklamace uplatnna. 5) V pípad nesouladu pi proplacení Poukázek urench k proplacení je Partner oprávnn poadovat doplacení penitého rozdílu mezi skuten vyplacenou ástkou a ástkou, kterou Partner uvedl k proplacení. V. LHTY PRO VYÍZENÍ REKLAMACE 1) V pípad, e je Reklamace Klientem, resp. Partnerem ádn a vas uplatnna, zavazuje se Sodexo pezkoumat její dvodnost a do 30 pracovních dn od jejího obdrení o vsledku informovat Klienta, resp. Partnera. Povauje-li Sodexo Reklamaci za dvodnou, je povinno v této lht souasn odstranit Vady i napravit nesoulad pi proplácení Poukázek urench k proplacení. VI. SOUINNOST V REKLAMANÍM ÍZENÍ 1) Klient, resp. Partner se v rámci reklamaního ízení zavazuje poskytnout Sodexu vekerou rozumn poadovanou souinnost, vetn pevzetí reklamovanch Poukázek od Sodexa po skonení reklamaního ízení. VII. STÍNOSTI 1) Stínosti vyizuje Oddlení pée o zákazníky Sodexo, a to individuáln s ohledem na okolnosti pípadu. O vsledku vyízení stíností se Sodexo zavazuje stovatele informovat. 2) Stovatel je oprávnn podat stínost písemn zpsobem uvedenm v l. IV., odst. 1 tohoto Reklamaního ádu, a ve stínosti musí podrobn vylíit okolnosti pípadu. 3) Stovatel se v rámci ízení o stínosti zavazuje poskytnout Sodexu vekerou rozumn poadovanou souinnost. VIII. ZÁVRENÁ USTANOVENÍ 1) Reklamaní ád se nevztahuje na reklamaní ízení zahájená ped jeho úinností. 2) Reklamaní ád je pro Klienty, resp. Partnery k nahlédnutí ve vech provozovnách Sodexa, v Obchodních místech Makro a na internetové adrese 3) Tento Reklamaní ád nabvá platnosti a úinnosti dnem V Praze dne Mgr. Milan Zelen Provozní editel Sodexo Pass eská republika a.s. Píloha. 2

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami zprostředkování a poskytování služeb společností TAWAN s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele.

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Dodavatelem je BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414, DIČ CZ25523414, zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu Brno v oddíle C, vložka 29849

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a produktů vlastní výroby mezi společností Simply Gastronomy s.r.o.

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK

Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK I. Všeobecná ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek e-shopu TECHNOPARK provozovaného obchodní společností TECHNOPARK CZ s.r.o.,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Evidenční číslo prodávajícího: Evidenční číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 1. PETROCard Czech s.r.o. Sídlem: Čs. Exilu

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 Hotelová rezervační služba (Hotel

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společností INOTECH ČR, spol. s r.o., se sídlem Oldřichov 73, 347 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Obchodní podmínky firmy KAMÍR a Co spol. s r. o., IČ: 15770265

Obchodní podmínky firmy KAMÍR a Co spol. s r. o., IČ: 15770265 Obchodní podmínky firmy KAMÍR a Co spol. s r. o., IČ: 15770265 Obchodní podmínky pro zasílání zboží na území Slovenské republiky z e-shopu firmy KAMÍR a Co spol. s r. o. Pacov 1. Obchodní podmínky 2. Informace

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) č. j. PPR-16835-18/ČJ-2012-990656 Počet listů: 7 Přílohy: 1/2 KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447 Obchodní podmínky obchodní společnosti SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63 identifikační číslo: 453 11 447 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží právnickým osobám či osobám,

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více