OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z Základní informace. 2. Základní pojmy Základní údaje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/ Praha 8 eská republika I: Zápis v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka Kontaktní údaje: tel.: fax: Základní pojmy 2.1. J&T PERSPEKTIVA znamená J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s J&T OPPORTUNITY CZK znamená J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s Podílové fondy znamená smíšený otevený podílový fond J&T PERSPEKTIVA a J&T OPPORTUNITY CZK Podílový list znamená podílový list Podílového fondu Internetová stránka znamená internetovou stránku Investiní spolenosti AML zákon znamená zákon. 253/2008 Sb., o nkterých opateních proti legalizaci výnos z trestné innosti a financování terorismu Prkaz totožnosti znamená prkaz totožnosti dle AML zákona Identifikace znamená identifikace dle AML zákona Zprostedkovatel znamená nkterou z osob uvedených v píloze Smlouvy seznam Zprostedkovatel Zákon o ochran osobních údaj znamená zákon. 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj, ve znní pozdjších pedpis Dvrné informace znamenají veškeré osobní údaje vetn rodného ísla a citlivých údaj, veškeré další informace týkající se Podílníka obsažené ve Smlouv a veškeré další takové informace, jež Investiní spolenost získá od Podílníka nebo z jiných zdroj bhem trvání smluvního vztahu mezi Investiní spoleností a Podílníkem, vetn informací, které jsou pedmtem právní ochrany zejména podle Zákona o ochran osobních údaj, jakož i jakékoliv další informace o Podílníkovi potebné k posouzení rizika Variabilní symbol Podílníka znamená údaj uvedený v záhlaví Smlouvy jako její íslo Podílnický úet znamená úet majitele vedený v registru emitenta íslo útu fondu znamená: a) u J&T PERSPEKTIVA íslo útu: /0100 b) J&T OPPORTUNITY CZK íslo útu: / e Perspektiva znamená elektronický systém Investiní spolenosti, prostednictvím kterého mže Podílník na základ Digitálního certifikátu provádt pokyny k odkupování Podílových list, výmnu Podílových list, získávat informace o jednotlivých Podílových fondech a informace o prbhu jednotlivých transakcí, které jsou provádny na základ pokyn klienta. Podílník mže provádt pípadn i další úkony a získávat informace, které vyplývají z charakteru nebo aktuálních možností systému. Systém e Perspektiva je pístupný na internetové adrese Oprávnní ke stažení Digitálního certifikátu znamená balíek zabezpeovacích údaj, který obsahuje kód, tj. uživatelské jméno a heslo pro stažení digitálního certifikátu, platné 14 dní od dne vystavení Digitální certifikát znamená jednoznané potvrzení totožnosti Podílníka pi vstupu a pohybu v rámci systému e - Perspektiva. Vydávající autoritou je v tomto pípad Investiní spolenost. Digitální certifikát vydaný Investiní spoleností není veejným certifikátem a není možné jej používat jiným zpsobem než podle Smlouvy Pípad porušení znamená jakékoliv jednání Podílníka, které je v rozporu se Smlouvou nebo jejími pílohami Smlouva znamená jakoukoliv smlouvu uzavenou Podílníkem s Investiní spoleností, zejména Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupu podílových list a Smlouvu o poskytnutí služby e Perspektiva. 1 z 6

2 3. Základní ustanovení 3.1. Podílové listy jsou vydávány ve form na doruitele a mají zaknihovanou podobu Jakákoliv platba pipsaná Podílníkem na úet Investiní spolenosti je úroena úrokem 0% p. a. Ustanovení Statutu Podílového fondu mají pednost ped ustanoveními Smlouvy a ustanovení Smlouvy mají pednost ped ustanoveními Podmínek. Ustanovení Podmínek mají pednost ped dispozitivními ustanoveními právních pedpis Ustanovení Smlouvy a jejích píloh, která stanovují práva nebo povinnosti Podílníka se pimen uplatní i na osoby, které za Podílníka jednají na základ plné moci nebo na základ jiného oprávnní. Tam, kde se ve Smlouv nebo jejích pílohách používá pojem Podílník nebo podílník má se za to, že tato pravidla platí pimen i na zástupce Podílníka jednajícího na základ plné moci nebo na základ jiného oprávnní Zástupce musí Investiní spolenosti pedložit oprávnní jednat za Podílníka nejpozdji pi uskutenní prvního právního úkonu za Podílníka Podílníkovi mohou v souvislosti s vlastnictvím Podílových list vzniknout daové povinnosti a jiné náklady v závislosti na jeho individuálním právním postavení, které nejsou zahrnuty v poplatcích strhávaných Investiní spoleností, a za splnní kterých Podílník odpovídá samostatn. 4. Uzavení Smlouvy 4.1. K uzavení první Smlouvy s Investiní spoleností, mže dojít jedním z následujících zpsob: a) osobn za pítomnosti zamstnance Investiní spolenosti (dále jen osobn ), b) na dálku (dále jen na dálku ), c) prostednictvím jiných osob než je Investiní spolenost (dále jen zprostedkovan ) Uzavením Smlouvy osobn, se rozumí postup, pi kterém dojde k podepsání Smlouvy ped zamstnancem Investiní spolenosti, který rovnž provede Identifikaci Podílníka pi podpisu Smlouvy Uzavením Smlouvy na dálku se rozumí postup, pi kterém Podílník doruí na adresu Investiní spolenosti následující dokumenty: a) dva originály Smlouvy s Podpisem Podílníka b) itelné kopie dvou prkaz totožnosti Podílníka c) kopie výpisu z bankovního útu, u kterého je Podílník jediným majitelem, a který je vedený u finanního ústavu se sídlem v EU. Následn Podílník zašle první platbu z útu podle písm. c) na nkteré íslo útu fondu, a tato platba musí být ádn pipsaná pod Variabilním symbolem Podílníka Uzavením Smlouvy zprostedkovan, se rozumí postup, který zahrnuje výhradn podepsání Smlouvy ped Zprostedkovatelem, a provedení identifikace Podílníka Zprostedkovatelem Požádá-li Podílník o uzavení Smlouvy prostednictvím Zprostedkovatele má se za to, že rozhodnutí o uzavení Smlouvy vychází ze samostatného rozhodnutí Podílníka uinného na základ vlastní nezávislé úvahy Využití možnosti uzavít Smlouvu prostednictvím Zprostedkovatele v žádném pípad není a nemže být Podílníkem považováno za individualizované investiní poradenství pro Podílníka, a v žádném pípad není výsledkem doporuení o vhodnosti Smlouvy pro Podílníka ze strany Zprostedkovatele Investiní spolenost upozoruje Podílníka, že za umožnní uzavení Smlouvy prostednictvím Zprostedkovatele platí Investiní spolenost Zprostedkovateli odmnu Kopie Prkazu totožnosti Podílníka musí být poízena takovým zpsobem, aby z nich bylo možné rozlišit podobu Podílníka a všechny údaje v nm uvedené Kopie výpisu z bankovního útu podle l. II odst. 3. písm. c) nesmí být kopií výpisu poízenou z internetové aplikace píslušné banky, výpis nesmí být starší než dva (2) msíce. Musí se jednat o kopii výpisu z útu, který byl Podílníkovi píslušnou bankou zaslán na jeho adresu s využitím poštovních služeb, elektronickou adresu nebo který si Podílník osobn vyzvedl na poboce banky a který obsahuje identifikaní údaje banky Doruením kopie Prkazu totožnosti Podílníka Investiní spolenosti se má za to, že Podílník souhlasí s použitím a archivací tchto dokument za úelem plnní pedmtu Smlouvy Podílník nemá nárok na uzavení Smlouvy na dálku nebo zprostedkovan. Podílník mže tyto zpsoby uzavení Smlouvy využít výhradn na základ nabídky na tento druh uzavení Smlouvy ze strany Investiní spolenosti nebo Zprostedkovatele. 2 z 6

3 4.12. Požádá-li Podílník o uzavení Smlouvy na dálku nebo zprostedkovan, má se za to, že se obeznámil se znním Smlouvy, jejími pílohami, zejména Podmínkami, Sazebníkem poplatk a všemi dalšími dokumenty, a souhlasí s jejich znním, ímž je splnna povinnost Investiní spolenosti poskytnout Podílníkovi relevantní informace ped uzavením Smlouvy K uzavení každé další Smlouvy s Investiní spoleností mže dojít jedním z následujících zpsob: a) ovením totožnosti zamstnancem Investiní spolenosti (dále jen osobn ), b) s využitím úedního ovení totožnosti, c) ovením totožnosti ze strany Zprostedkovatele Investiní spolenost, mže rozhodnout že, pro uzavení konkrétní další Smlouvy bude akceptovat pouze nkterý ze zpsob uvedených v bod Podmínek Po vyznaení ovení totožnosti Podílníka podle bodu písm. b) nebo c), odešle Podílník dv vyhotovení pedmtné Smlouvy Investiní spolenosti Úinnost další Smlouvy uzavené zpsobem podle bodu nastává okamžikem, kdy budou splnny všechny následující podmínky: a) Investiní spolenost obdrží dv vyhotovení další Smlouvy s ovení totožnosti Podílníka podle bodu 4.13., b) Investiní spolenost neshledá žádný dvod pro její odmítnutí a další Smlouvu akceptuje, c) Podílník poskytne pípadné další dokumenty nebo informace, které bude Investiní spolenost požadovat, d) Podílník obdrží jedno vyhotovení další Smlouvy s podpisem Investiní spolenosti Investiní spolenost je oprávnna další Smlouvu odmítnout, a to i v pípad ádného ovení totožnosti Podílníka, nebo vyžadovat poskytnutí doplujících údaj nebo informací. 5. Úinnost Smlouvy 5.1. Smlouva nabývá úinnosti v závislosti na zpsobu jejího uzavení Smlouva uzavená osobn, nabývá úinnosti dnem jejího podpisu obma smluvními stranami Smlouva uzavená na dálku, nabývá úinnosti dnem podpisu Smlouvy ze strany Investiní spolenosti Smlouva uzavená zprostedkovan, nabývá úinnosti dnem, kdy bude doruena Investiní spolenosti Bez ohledu na zpsob uzavení, mže Smlouva nabýt úinnosti pouze za pedpokladu, že bude provedena ádná Identifikace Podílníka Investiní spolenost si vyhrazuje právo odmítnout Smlouvu, která byla uzavena na dálku. Odmítnutá Smlouva nenabývá úinnosti, a Podílníkovi nevzniká nárok na plnní, která jsou jejím obsahem. O odmítnutí uzavení takové Smlouvy bude Investiní spolenost Podílníka informovat Zasláním první platby na nkteré íslo útu fondu se má za to, že Podílník vyslovil souhlas se zapoetím plnní Smlouvy. 6. Dvrné informace 6.1. Podílník je povinen ped uzavením nebo pi uzavírání Smlouvy a dále v prbhu poskytování služeb na základ Smlouvy sdlovat Investiní spolenosti všechny Dvrné informace nezbytné pro splnní pedmtu a úelu Smlouvy Uzavírá-li Podílník Smlouvu zprostedkovan, je povinen za úelem Identifikace Podílníka pi podpisu Smlouvy sdlovat Zprostedkovateli všechny Dvrné informace nezbytné pro uzavení Smlouvy a Identifikaci Podílníka Podpisem Smlouvy dává Podílník Investiní spolenosti souhlas se shromažováním, zpracováváním a uchováváním Dvrných informací Podpisem Smlouvy dává Podílník dále souhlas s tím, aby si Investiní spolenost poizovala záznam telefonických hovor mezi Podílníkem a Investiní spoleností týkajících se Smlouvy, a to bez jakéhokoli dalšího oznámení o zahájení nahrávání. Tyto telefonické hovory jsou Investiní spoleností v souladu se zvláštními pedpisy archivovány Má-li Podílník právo odmítnout poskytnutí nkterých Dvrných informací, bere tímto na vdomí, že bez udlení souhlasu s jejich poskytnutím a zpracováváním Investiní spoleností nebo subjektem Investiní spoleností poveným, nemusí být možné požadovanou službu poskytnout Podílník je povinen informovat Investiní spolenost neprodlen o jakékoliv zmn jeho Dvrných informací Dozví-li se Investiní spolenost jakýmkoliv prkazným zpsobem, že se nkterá Dvrná informace Podílníka zmnila, provede opravu ve svých systémech i bez Podílníkova oznámení této zmny. 3 z 6

4 6.8. Dvrné informace budou zpracovávány pro úely plnní Smlouvy, statistické údaje Investiní spolenosti a pro úely vyhodnocování a uskuteování nabídek Podílníkovi na využívání nových služeb nebo produkt Investiní spolenosti nebo len J&T Group a efektivnjší využívání stávajících služeb a produkt Investiní spolenosti Investiní spolenost bude Dvrné informace zpracovávat automatizovanými prostedky a manuáln Investiní spolenost bude pro naplnní Smlouvy a/nebo naplnní úelu zpracování Dvrných informací poskytovat, Dvrné informace následujícím subjektm: a) lenm J&T Group, b) osobám tuzemským i zahraniním, které Investiní spolenost využívá pi poskytování služeb a produkt, nebo osobám které povila plnním svých smluvních i zákonných povinností vi Podílníkovi, c) osobám, kterým je Investiní spolenost povinna zpístupnit Dvrné informace na základ práva, d) osobám jednajícím za nebo ve prospch Investiní spolenosti v souvislosti se službami nebo produkty, zejména v marketingové oblasti Podílník je oprávnn písemn odvolat v prbhu trvání smluvního vztahu s Investiní spoleností svj souhlas se shromažováním, zpracováním a uchováváním všech nebo nkterých Dvrných informací. Podílník bere na vdomí, že v takovém pípad nemusí být Investiní spolenost schopna nebo oprávnna dále mu poskytovat službu nebo produkt Podílník má právo: a) být informován o rozsahu a obsahu Dvrných informací, které o nm Investiní spolenost shromažuje, zpracovává a uchovává, b) požadovat vysvtlení ke shromažování, zpracování a uchovávání jeho Dvrných informací, c) požadovat opravu a/nebo doplnní jeho Dvrných informací, d) požadovat nápravu v pípad, že je shromažování, zpracování a uchovávání jeho Dvrných informací v rozporu s právními pedpisy, e) obrátit se na úad pro ochranu osobních údaj pímo, nebo v pípad, že Investiní spolenost neodstraní chybný stav týkající se jeho Dvrných informací, f) uplatovat nárok na náhradu jiné než majetkové újmy Investiní spolenost Podílníka neprodlen informuje o blokování, oprav, doplnní nebo likvidaci jeho Dvrných informací Všechny informace obsaženy ve Smlouv jakož i informace získané v dob trvání Smlouvy se považují za obchodní tajemství. Podílník i Investiní spolenost se zavazují tyto informace chránit jako vlastní, využívat je výhradn za úelem plnní Smlouvy, nezneužívat je a nezpístupovat je tetím osobám, a to jak v dob trvání Smlouvy, tak i po skonení jejího trvání. 7. e - Perspektiva 7.1. Uzave-li Podílník smlouvu o poskytnutí služby e Perspektiva, bude mu pi podpisu smlouvy pedáno Oprávnní ke stažení digitálního certifikátu Uzave-li Podílník smlouvu o poskytnutí služby e Perspektiva na dálku, bude mu Oprávnní ke stažení digitálního certifikátu zasláno spolen s originálem smlouvy podepsaným ze strany Investiní spolenosti, a to doporuenou zásilkou s dodejkou, do vlastních rukou Podílníka Uzave-li Podílník smlouvu o poskytnutí služby e Perspektiva zprostedkovan nebo na dálku, bude mu Oprávnní ke stažení digitálního certifikátu zasláno doporuenou zásilkou s dodejkou, do vlastních rukou Podílníka Digitální certifikát bude Podílníkovi aktivován v závislosti na zpsobu pevzetí Oprávnní ke stažení digitálního certifikátu Digitální certifikát bude Podílníkovi aktivován: a. do 24 hodin od podpisu Smlouvy, bude-li Smlouva uzavena osobn b. do 2 pracovních dn od doruení dodejky Investiní spolenosti, bude-li Smlouva uzavena na dálku nebo zprostedkovan Podílník je povinen chránit Oprávnní ke stažení Digitálního certifikátu po dobu jeho platnosti a chránit Digitální certifikát po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou ped zneužitím, ztrátou, poškozením a odcizením. Za ochranu se považuje zejména uložení Digitálního certifikátu a jeho jednotlivých ástí na bezpeném míst a oddlen a jeho nezpístupnní neoprávnným osobám Jakékoliv úkony provedené v systému e - Perspektiva za použití Digitálního certifikátu, jsou považovány za úkony Podílníka. 8. Odpovdnost za škody a Pípady porušení 8.1. Investiní spolenost neodpovídá za škody vzniklé Podílníkovi v dsledku okolností vyluujících odpovdnost Investiní spolenosti, kterými se rozumí zejména: a. jednání tuzemských nebo zahraniních úad i soud, b. odmítnutí nebo opoždné udlení nezbytných povolení ze strany úad, 4 z 6

5 c. psobení vyšší moci, povstání, revoluce, obanské nepokoje, války nebo pírodní katastrofy, d. jiné události, které Investiní spolenost nemá pod kontrolou (nap. poruchy trhu, stávky, pracovní výluky, dopravní zácpy), e. nefungování telekomunikaních služeb poskytovaných Investiní spolenosti tetími osobami, f. nekvalitní poskytnutí poštovních služeb, g. nekvalitní, poruchové nebo nezabezpeené spojení prostednictvím telekomunikaní sít užívané Podílníkem, h. události pod kontrolou Podílníka, jednání nebo opomenutí Podílníka Investiní spolenost dále neodpovídá za škody vzniklé Podílníkovi v pípadech uvedených ve Smlouv nebo jejich pílohách V pípad, že nastane jakákoliv událost, v jejímž dsledku Podílníkovi vznikla nebo hrozí škoda, provádí Investiní spolenost opatení za úelem zmírnní nepíznivých dopad na Podílníka, které se od ní dají v pimeném rozsahu oekávat V pípad vzniku povinnosti Investiní spolenosti nahradit Podílníkovi škodu není Investiní spolenost povinna uhradit ušlý zisk vzhledem k tomu, že Investiní spolenost nemá možnost pedvídat jeho rozsah ani pi vynaložení pimené pée Nastane-li Pípad porušení, má Investiní spolenost právo: a. vypovdt Smlouvu s okamžitou úinností, anebo b. požadovat okamžité splacení všech nebo nkterých závazk Podílníka vi Investiní spolenosti podle Smlouvy, anebo c. úroit ástky, s jejichž platbou je Podílník v prodlení, anebo d. za stanovených podmínek požadovat zaplacení smluvní pokuty Podílník je dále povinen uhradit Investiní spolenosti škodu (což zahrnuje skutenou škodu bez ušlého zisku), která jí vznikne v dsledku vzniku jakéhokoliv Pípadu porušení, a to na žádost Investiní spolenosti Podílník se zavazuje neprodlen na požádání Investiní spolenosti nahradit Investiní spolenosti veškeré škody a uhradit Investiní spolenosti veškeré náklady, které Investiní spolenosti vzniknou v souvislosti s porušením jakékoliv smluvní povinnosti Podílníka vi Investiní spolenosti. 9. Ukonení Smlouvy 9.1. Smlouva mže být ukonena v závislosti na zpsobu jejího uzavení Podílník, který uzavel Smlouvu na dálku má právo na odstoupení od Smlouvy za podmínek, že: a) Investiní spolenost neposkytne Podílníkovi informace podle 54b odst. 1 až 11 Obanského zákoníku nebo poskytne Podílníkovi klamavé informace, a to do 3 msíc ode dne, kdy se Podílník o této skutenosti dozvdl, b) tak Podílník uiní do 14 kalendáních dn ode dne uzavení Smlouvy, a to i bez uvedení dvodu a bez jakékoliv sankce, za pedpokladu, že ješt neposlal žádnou platbu na nkteré íslo útu fondu Podílník, který uzavel Smlouvu zprostedkovan, má právo na odstoupení od Smlouvy za podmínek, že: a) tak Podílník uiní do 1 msíce ode dne uzavení Smlouvy, a to i bez uvedení dvodu a bez jakékoliv sankce, za pedpokladu, že ješt neposlal žádnou platbu na nkteré íslo útu fondu Nedojde-li k ukonení Smlouvy nkterým ze zpsob podle bodu 9.2 nebo 9.3, mže být Smlouva ukonena i nkterým z následujících zpsob: a) dohodou mezi Investiní spoleností a Podílníkem, b) výpovdí ze strany Investiní spolenosti, c) okamžitou výpovdí ze strany Investiní spolenosti, d) výpovdí ze strany Podílníka, e) dalšími zpsoby upravenými Smlouvou nebo jejími pílohami i píslušnými právními pedpisy Investiní spolenost i Podílník mohou Smlouvu vypovdt v jednomsíní (1) výpovdní lht, která poíná bžet od prvního dne msíce, který následuje po msíci, ve kterém byla výpov doruena druhé smluvní stran Investiní spolenosti mže Smlouvu vypovdt s okamžitou platností za podmínek uvedených ve Smlouv nebo v Podmínkách, zejména pak v pípad, že: 5 z 6

6 a) Podílník uvede Investiní spolenost v omyl poskytnutím nesprávných údaj, nepravdivých prohlášení, neposkytnutím údaj, jinými opomenutími nebo jiným zpsobem, který by ovlivnil rozhodnutí Investiní spolenosti uzavít s Podílníkem jakoukoliv smlouvu, nebo setrvat v jakékoliv smlouv s Podílníkem b) Podílník není schopen poskytnout Investiní spolenosti na požádání uspokojivé dkazy o zákonném a právní pedpisy neporušujícím pvodu prostedk, které používá ve svém obchodním vztahu s Investiní spoleností, c) Investiní spolenost vyhodnotí Podílníka kdykoliv v rámci opatení povinné pée jako rizikového, d) nastane-li jakýkoliv Pípad porušení, e) pokyn Podílníka je v rozporu s píslušnými právními pedpisy, Smlouvou, jejími pílohami nebo interními pedpisy Investiní spolenosti, f) obsah Smlouvy se dostal do rozporu s právními pedpisy Úinky ukonení Smlouvy nastávají, není-li ve Smlouv nebo jejích pílohách uvedeno jinak: a) v pípad ukonení Smlouvy dohodou mezi Investiní spoleností a Podílníkem, dnem uvedeným v dohod, b) v pípad ukonení Smlouvy výpovdí ze strany Investiní spolenosti nebo Podílníka, uplynutím výpovdní lhty, c) v pípad ukonení Smlouvy výpovdí ze strany Investiní spolenosti s okamžitou platností, doruením výpovdi Podílníkovi, piemž se uplatní fikce doruení, d) v pípad ukonení Smlouvy dalšími zpsoby upravenými Smlouvou, jejími pílohami i píslušnými prvními pedpisy, v závislosti na charakteru zpsobu ukonení Ukonení Smlouvy kterýmkoliv zpsobem není pokynem k odkupu Podílových list Oznámení o odstoupení od Smlouvy zasílá Podílník na adresu Investiní spolenosti uvedenou bod 1.1. Podmínek. 10. Závrená ustanovení Investiní spolenost je oprávnna mnit Podmínky a další pílohy Smlouvy, které nejsou individualizované jednostranným úkonem, a to na základ oznámení zveejnného na internetové stránce Investiní spolenosti nejmén 30 kalendáních dní ped úinností zmn, neurí-li právní pedpis jinak Bude-li zmna Podmínek vyžádána a) zmnou legislativy, nebo b) zmnou, které naasování není Investiní spolenost schopna ovlivnit, nebo c) zmnou technických, administrativních nebo jiných postup Investiní spolenosti, nebo d) nebo zmnou, která nemá pímý dopad na Podílníka, je Investiní spolenost oprávnna provést zmnu i v kratším asovém horizontu Obsahem oznámení o zmn Podmínek je upozornní na zmny a obsah zmn nebo nové znní píslušné pílohy Smlouvy Investiní spolenost je oprávnna kdykoliv Podílníka požádat o podání vysvtlení ve vcech jeho statusu nebo v oblasti pokyn, které provádí. Neposkytne-li Podílník Investiní spolenosti tato vysvtlení, bere na vdomí, že je Investiní spolenost oprávnna a povinna uskutenit píslušné kroky, zejména omezit Podílníkovi možnost udlování pokyn nebo vypovdt Smlouvu s okamžitou platností Není-li mezi Investiní spoleností a Podílníkem písemn dohodnuto jinak, ídí se veškeré smluvní vztahy mezi nimi právním ádem eské republiky a ádn publikovanými mezinárodními dohodami a bankovními a obchodními zvyklostmi Nadpisy jednotlivých lánk Podmínek slouží pouze pro orientaci v textu a pi výkladu Smlouvy a Podmínek, nebude na tyto nadpisy brán zetel. Není-li výslovn uvedeno jinak, odkazy na jednotlivé lánky odkazují na píslušné lánky Podmínek Pojmy psané s velkým poátením písmenem mají, pokud z kontextu zjevn nevyplývá jinak, význam uvedený v Podmínkách nebo ve Smlouv Situace a úkony, které nejsou výslovn zmínny nebo ešeny ve Smlouv nebo Podmínkách, se budou ešit individuáln, podle obecných zásad, na kterých jsou tyto dokumenty postaveny, interních pravidel Investiní spolenosti a/nebo podle ustanovení píslušných právních pedpis Podílník tímto prohlašuje, že má zkušenosti s investováním do aktiv, na které se zamuje investiní politika Podílového fondu, a že si je vdom rizik spojených s investováním do podílových list Podílového fondu. Klient jsi je dále vdom, že minulé výnosy nejsou zárukou výnos budoucích. Obchodní podmínky jsou platné od z 6

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. AKCENTA CZ, a.s. je obchodní spoleènost se sídlem v Praze 10, U Vršovického høbitova 554,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19 Magistrát msta Frýdku-Místku, Radniní.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního ádu, oddlení stavebního ádu.j.: SÚ/4034/2008/Kr Frýdek-Místek 15. srpna 2008 Vyizuje: Ing.Krupová.tel.558609245,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

STATUT. WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. STATUT WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. Pedstavenstvo spolenosti WOOD & Company investiní spolenost, a.s. (dále jen Spolenost ) ádn pijalo

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

Aplika ní doložka KA R Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplika ní doložka KA R Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikaní doložka KA R Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚETNÍ ZÁVRCE Aplikaní doložku mezinárodního auditorského standardu

Více

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 PP.18/6/3 Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 Proplácení poukázek Gastro Pass Způsob proplácení Název Doba Účtovaná výše poplatku splatnosti osobně poštou Bankovní převod Bankovní

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji

SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji SMLOUVA č.... o obstarávání obchodů s finančními nástroji Tato smlouva se uzavírá dle Zákona o trzích finančních nástrojů ("ZPFI ) a vyhlášky č. 38 ze dne 25.07.2007 o požadavcích na činnost investičních

Více

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 64946851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Klub ekonom škol,o.s. Radlická 1302/76 150 00 Praha 5-Smíchov IO:64936759 Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz Identifikace

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro produkt FlexMax Konto upravují všechny vztahy vznikající

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Zastoupení je vyloueno

Zastoupení je vyloueno 1 Zastoupení Právní úkony jsou v zásad zastupitelné Bu osoba není zpsobilá k právním úkonm NEBO Zpsobilá je, ale NECHCE nebo NEMŽE právní úkon uinit (nemoc, nepítomnost) Nkde zákon zastoupení k platnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODOVÁNÍ S PODÍLOVÝMI FONDY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODOVÁNÍ S PODÍLOVÝMI FONDY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODOVÁNÍ S PODÍLOVÝMI FONDY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. Základní informace 1.1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování logistických služeb - C.S.CARGO a.s. jako poskytovatel (dále jen VOP ) 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování logistických služeb - C.S.CARGO a.s. jako poskytovatel (dále jen VOP ) 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování logistických služeb - C.S.CARGO a.s. jako poskytovatel (dále jen VOP ) Preambule Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy a podrobněji upravují vztahy Poskytovatele

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

!" #$%&'()**+,$ -!!.."!/0 1

! #$%&'()**+,$ -!!..!/0 1 !" #$%&'()**+,$ -!!.."!/0 1 23345%627# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&!"#$% &' ()*% %+,(#*,-.)!)/ %'(*,-.)!)/ %0',(#1+,!! *,-.)!) /2 (# +$*!)!*' +!)!)! *'3,45%)!6 +!)! ' *'3,45/)!6 % +!)!'3(.)475)!6 / +!)!.)4756)!6

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky služeb kabelové televize systém TKR Město Rožnov pod Radhoštěm

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky služeb kabelové televize systém TKR Město Rožnov pod Radhoštěm Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky služeb kabelové televize systém TKR Město Rožnov pod Radhoštěm Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Majitelem, Městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky a pravidla provozu a užívání internetové aukce na portálu www.ratelier.com, info@r-atelier.com, stanovené v souladu s ustanovením 273 odst.1 Obchodního

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH. 1. Vyjádření města Holýšov 3.

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH. 1. Vyjádření města Holýšov 3. Akce: Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH 1. Vyjádření města Holýšov 2. Vyjádření ČEZ 3. Vyjádření ČEZ 4. Vyjádření Telefónica 5. Vyjádření

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016)

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ (1) Práva a povinnosti Klienta při vydávání a odkupování Podílových listů

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci VODOHOSPODÁSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnov, Antonína Dvoáka 287, IO 46295934, DI CZ49295934 zastoupené editelkou VHS Turnov paní Marcelou ervovou, jako zadavatel, vyhlašuje poptávkové ízení na podání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1. Provozovatelem poradenství je Martin Linda s trvalým bydlištěm U Lidušky, Nymburk 1362/2a a zapsaný v živnostenském rejstříku IČO: 04350022.

1. Provozovatelem poradenství je Martin Linda s trvalým bydlištěm U Lidušky, Nymburk 1362/2a a zapsaný v živnostenském rejstříku IČO: 04350022. I. Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ), o spolupráci s výživovým poradcem Martinem Lindou upravují vztahy vznikající poskytováním služeb v rámci profese

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

MASTER IT 1. 1. 2014 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

MASTER IT 1. 1. 2014 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností MASTER IT Technologies a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli vydané dne

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

l. 1 Úvod l. 2 Základní pístupy k podrobnému hodnocení rizika

l. 1 Úvod l. 2 Základní pístupy k podrobnému hodnocení rizika Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostedí pro provádní podrobného hodnocení rizika ekologické újmy Postup pi provádní podrobného hodnocení rizika

Více

Smlouva o úvěru číslo.

Smlouva o úvěru číslo. Smlouva o úvěru číslo. dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce

Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce účinné od 1.11.2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen Obchodní podmínky ) firmou František

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více