České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Disertační práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Disertační práce"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Disertační práce Únor, 2012 Ing. Vratislav Fabián

2

3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU ZALOŽENÉ NA OSCILOMETRICKÉM PRINCIPU Disertační práce Ing. Vratislav Fabián Praha, Únor, 2012 Doktorský studijní program: Elektrotechnika a informatika Studijní obor: Umělá inteligence a bikybernetika Školitel: prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.

4

5 Poděkování V následujících odstavcích bych rád vyjádřil své poděkování několika lidem, kteří mi pomohli při vzniku této práce, ať radou, pomocí při provádění a vyhodnocování experimentů nebo psychickou podporou a tolerancí. V první řadě patří mé díky a upřímná vděčnost prof. RNDr. Olze Štěpánkové, CSc., za její odborné připomínky k práci a podporu při postgraduálním studiu na všech úrovních. Dále bych rád poděkoval MUDr. Ing. Davidovi Macků, Ing. Janu Havlíkovi, Phd. a doc. Ing. Lence Lhotské, CSc. za cenné rady a pomoc se získáváním dat. Děkuji personálu Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice na Homolce, Kardiochirurgické kliniky Nemocnice v Motole, Domovu pro seniory v Praze Malešicích a Domovu důchodců v Praze Ďáblicích za pomoc při organizaci měření. Velké díky také patří Bc. Janu Dvořákovi, Ing. Josefu Herynkovi, Bc. Imrichu Kohútovi, Bc. Lucii Kučerové, Ing. Alexandru Megelovi, Ing. Martinu Mudrochovi, Ing. Davidu Rabiňákovi, Ing. Gabriele Styborové a Ing. Danielu Špulákovi za pomoc při samotném sběru dat. Velký dík směřuje také k mým kolegům z Katedry kybernetiky a Katedry fyziky FEL, ČVUT v Praze, zejména Ing. Petru Slovákovi, CSc., Ing. Jaroslavu Jírovi, CSc, Ing. Ladislavu Siegrovi, CSc., MUDr. Ing. Vítězslavu Kříhovi, PhD, Ing. Marcele Fejtové a Ing. Martinu Janouchovi. Děkuji jim za veškerou podporu a spolupráci nezbytnou pro vznik této práce. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat za vytrvalou podporu a toleranci své rodině a blízkým, zvláště pak manželce Rose Marii. Tato práce a výzkum byly také podpořeny výzkumným projektem: #MSM Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční podpora byla také poskytnuta Katedrou kybernetiky, Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze. v

6 vi

7 Abstrakt Měření krevního tlaku patří mezi rutinní a nejčastěji prováděné lékařské procedury. Přístrojová základna, se kterou se tato procedura provádí, doznala v posledních 20 letech značných změn. Místo klasických rtuťových přístrojů a fonendoskopu lze sledovat odklon k automatickým tlakoměrům založených na oscilometrickém principu měření. Tyto přístroje jsou také velmi populární při tzv. domácím monitorováním tlaku krve, protože nevyžadují složitou interakci ze strany uživatele. Spolu s tímto trendem však lze sledovat i přibývající počet porovnávacích studií mezi auskultační metodou, pokládanou stále odbornou veřejností za zlatý standard měření tlaku krve, a oscilometrickými monitory tlaku krve. V rámci této práce bylo takovéto porovnání provedeno, a to se zaměřením na seniory. Bylo změřeno 270 osob a provedeno 1023 měření. Dosažené výsledky ukazují odchylku mezi oběma metodami větší než ± 5mmHg u 30% měření pro systolický tlak a 33% měření pro diastolický tlak. Při podrobnějším rozboru lze vysledovat velké odchylky u osob, které mají nestandardní stav kardiovaskulárního systému. Např. u osob s atriálními fibrilacemi je již 56% měření mimo požadovanou toleranci. Z provedené rešerše odborné literatury vyplývá, že podobná situace nastává i u jiných chorob (ateroskleróza, hypertenze, cukrovka atd.) či změn (těhotenství, malé děti, senioři, kritický stav atd.) kardiovaskulárního systému. Z tohoto důvodu je velmi důležité určit, zda je oscilometrický přístroj pro daného jedince vhodný. V této práci je navržena metodika vyhodnocení hemodynamických veličin, které by měly pomoci s určením, zda je oscilometrická metoda pro měření vhodná. Tato metodika zahrnuje měření oscilometrických pulzací při postupném nafukování a postupném vyfukování (oboje rychlostí 3 mmhg/s), kdy je detekován střední arteriální tlak. Dále probíhá 10 vteřinové měření na suprasystolickém tlaku, při kterém je vyhodnocena rychlost šíření pulzní vlny a index zesílení z tvaru tlakových pulzací. Na základě těchto parametrů a rozdílů SAT při nafukování a vyfukování je poté vyhodnocena vhodnost oscilometrické metody pro provedené měření u dané osoby. Klíčová slova: tlak krve, měření tlaku krve, oscilometrická metoda, ateroskleróza, suprasystolický tlak, index zesílení, rychlost šíření pulzní vlny vii

8 viii

9 Stručný obsah Poděkování v Abstrakt vii Stručný obsah ix Obsah xi Seznam zkratek xiii Seznam tabulek xv Seznam obrázků xvii 1 Úvod 1 2 Cíle disertační práce 5 3 Fyziologické principy a metody měření 7 4 Rizika spojená se zvýšeným krevním tlakem 38 5 Rešerše odborné a patentové literatury 44 6 Metodika pro měření hemodynamických parametrů 51 7 Vyhodnocení, navrhovaná metodika měření a diskuze 86 8 Závěr a přínosy disertační práce 90 Reference 93 ix

10 x

11 Obsah Poděkování... v Abstrakt... vii Stručný obsah... ix Obsah... xi Seznam zkratek... xiii Seznam tabulek... xv Seznam obrázků... xvii 1 Úvod Členění disertační práce Předchozí práce Cíle disertační práce Fyziologické principy a metody měření Kardiovaskulární systém Srdce Fáze srdečního cyklu Tlakové poměry v srdci a jeho okolí Cévní systém Pulzní vlna Krevní tlak a pulz Definice hodnot krevního tlaku Metody měření krevního tlaku Neinvazivní měření Nespojité metody měření Auskultační metoda Oscilometrická metoda Palpační metoda Infrazvuková metoda Ultrazvuková metoda Metoda impedanční reografie Objemově-oscilometrická metoda Spojité metody měření Metoda odtížené artérie Metoda arteriální tonometrie Metoda snímání rychlosti pulzní vlny Invazivní metody měření Měření krevního tlaku katetrem vyplněným kapalinou Měření katetrem s tlakovým senzorem na hrotu Další hemodynamické parametry Neinvazivní měření hemodynamických parametrů Rizika spojená se zvýšeným krevním tlakem Rizika spojená s hemodynamickými parametry mimo optimální interval Požadavky na přesnost měření Rešerše odborné a patentové literatury Východiska rešerše Výsledky rešerše xi

12 6 Metodika pro měření hemodynamických parametrů Databáze oscilometrických pulzací Vyhodnocení hodnot krevního tlaku Měření středního arteriálního tlaku Zpracování signálu tlaku Měření SAT při nafukování a vyfukování Vyhodnocení oscilační křivky Vyhodnocení dalších hemodynamických parametrů Inverzní filtr Analýza naměřených oscilometrických křivek Význam filtrů s lineární fázovou charakteristikou Návrh inverzního filtru kompenzujícího zkreslení signálové cesty oscilací Srovnání oscilometrických křivek před a po kompenzaci Metoda snímání diferenciálním tlakovým senzorem Motivace Měřící systém pro měření suprasystolických oscilací tlaku Popis měřicí desky Tlakový senzor MPX5050D Diferenciální tlakový senzor MP3V5004G Kalibrace Vyhodnocení PWV a AI Filtrace Nalezení jednotlivých pulzů Nalezení důležitých bodů Vypočtená data Vyhodnocení, navrhovaná metodika měření a diskuze Vyhodnocení získaných dat Navrhovaná metodika měření Navrhovaný měřicí systém pro měření Diskuze Závěr a přínosy disertační práce Souhrn dosažených cílů Výhled do budoucna Reference xii

13 Seznam zkratek AAMI AD AI ASI BHS DIN DPS DT DTFT EKG EN ESH EU FIR HW IF IIR OPV PC PCG PPG PPV PT PWV SAT SC SST ST SV TF TK TPR TT USB UZV WHO (Association for the Advanced of Medical Instrumentation) analogově digitální (Augmentention Index) index zesílení (Artherial Stiffness Index) index tuhosti tepen (British Hypertension Society) Britská společnost pro hypertenzi (Deutsches Institut für Normung) Německý ústav pro průmyslovou normalizaci deska plošného spoje diastolický tlak (Discrete-Time Fourier Transform) diskrétní Fourierova transformace elektrokardiograf evropská norma (Eurepean Society of Hypertension) Evropská společnost pro hypertenzi Evropská unie (Finite Impulse Response) filtr s konečnou impulzní odezvou Hardware inverzní filtr (Infinite Impulse Response) filtr s nekonečnou impulzní odezvou odražená pulzní vlna (Personal Computer) osobní počítač (Phonocardiograph) fonokardiograf (Photopletysmograph) fotopletysmograf přímá pulzní vlna pulzní tlak (Pulse Wave Velocity) rychlost šíření pulzní vlny střední arteriální tlak srdeční cyklus suprasystolický tlak systolický tlak srdeční výdej tepová frekvence tlak krve (Total Peripheral Resistence) celkový periperní odpor transmurální tlak (Universal Serial Bus) ultrazvuk (World Health Organisation) Světová zdravotnická organizace xiii

14 xiv

15 Seznam tabulek Tab. 3.1: Parametry hodnotící stav artérií resp. rigiditu jejich stěn Tab. 4.1: Kategorie krevního tlaku (zdroj WHO/ISH) Tab. 4.2: Referenční hodnoty PWV a AI (zdroj: [25]) Tab. 4.3: Klasifikace automatických tlakoměrů dle BHS Tab. 4.4: Velikosti manžet pro měření TK Tab. 6.1: Rozložení měřené skupiny dle věku Tab. 6.2: Rozdíly mezi metodami pro systolické tlaky Tab. 6.3: Rozdíly mezi metodami pro diastolické tlaky Tab. 6.4: Vyhodnocení dat PWV Tab. 6.5: Vyhodnocení dat AI xv

16 xvi

17 Seznam obrázků Obr. 1.1: Struktura příčin smrti podle věku... 1 Obr. 3.1: Dvojitá cirkulace krve (převzato z [13])... 8 Obr. 3.2: Průběh tlaku v jednotlivých srdečních fázích (převzato z [14])... 9 Obr. 3.3: Hodnoty tlaků v srdci a odstupujících tepnách (převzato z [15]) Obr. 3.4: Velikost a průběh tlaku v cévním řečišti (převzato z [14]) Obr. 3.5: Vznik a šíření pulzní vlny Obr. 3.6: Vznik a šíření pulzní vlny hlavní i odražené od bifurkace (převzato z [14]) Obr. 3.7: Ukázka průběhu tlakové křivky s vlivem odražené pulzní vlny [9] Obr. 3.8: Tlaková křivka (převzato z [16]) Obr. 3.9: Průběh tlakové křivky s vyznačením měřených tlaků (převzato z [16]) Obr. 3.10: Ilustrace principu palpační a auskultační metody (převzato a upraveno z [2]) Obr. 3.11: Vznik turbulentního proudění (převzato z [18]) Obr. 3.12: Průběh tlaku při oscilometrickém metodě měření Obr. 3.13: Blokové schéma měřidla tlaku využívající oscilometrickou metodu Obr. 3.14: Obálka oscilometrických pulzací s naznačeným vyhodnocením ST a DT Obr. 3.15: Průběh Korotkovových ozev a oscilometrických pulzací Obr. 3.16: Měření tlaku pomocí palpace Obr. 3.17: Princip měření krevního tlaku pomocí Dopplerova efektu Obr. 3.18: Princip měření krevního tlaku pomocí impedanční reografie Obr. 3.19: Princip měření krevního tlaku metodou odtížené artérie (převzato z [20]) Obr. 3.20: Princip měření krevního tlaku metodou arteriální tonometrie Obr. 3.21: Snímací tlaková komůrka katetru vyplněného kapalinou (převzato z [20]) Obr. 3.22: Invazivní tlakový TIP senzor (převzato z [15]) Obr. 3.23: Tlakové pulzace zdravého jedince (nahoře) a pacienta s rigidními stěnami artérií (dole) Obr. 3.24: Srovnání křivek tlakových pulzací sejmutých z aorty a arterie brachialis (zdroj: [26]) Obr. 3.25: Superpozice pulzních vln Obr. 3.26: Záznam měření tlaku v aortě (invazivně) a současně Obr. 4.1: Ověřovací značka Obr. 4.2: Vliv hydrostatického tlaku na měření TK Obr. 6.1: Zjednodušené blokové schéma měřicího systému Oscilo pro snímání oscilometrických pulzací Obr. 6.2: Prototyp měřicího systému Oscilo Obr. 6.3: Rozdíly ST a DT mezi auskultační a oscilometrickou metodou Obr. 6.4: Rozdíly PT (syst. tlak diast. tlak) mezi auskultační a oscilometrickou metodou.. 54 Obr. 6.5: Gafické porovnání metod pro ST Obr. 6.6: Grafické porovnání metod pro DT Obr. 6.7: Grafické porovnání metod pro PT Obr. 6.8: Porovnání hodnot DT metod pro osoby s atriální fibrilací a celou skupinu měřených osob Obr. 6.9: Naměřená křivka tlaku se složkou odpovídající náfuku a výfuku Obr. 6.10: Oscilační křivka společně s její horní, dolní a rozdílovou obálkou Obr. 6.11: Detekce hodnot TK při postupném nafukování manžety Obr. 6.12: Detekce hodnot TK při postupném vyfukování manžety Obr. 6.13: Histogram četnosti hodnot SAT ve vyhodnocované množině dat mladých jedinců [62] Obr. 6.14: Histogram četnosti hodnot SAT ve vyhodnocované množině dat seniorů xvii

18 Obr. 6.15: Signálová cesta pro zpracování oscilometrických pulzací měřicího systému Oscilo Obr. 6.16: Amplitudovaná frekvenční charakteristika měřicího systému Oscilo Obr. 6.17: Fázová frekvenční charakteristika měřicího systému Oscilo Obr. 6.18: Výstupy z měřicího systému Oscilo při měření krevního tlaku na zdravé osobě; nahoře výstup signálové cesty tlak, uprostřed výstup signálové cesty oscilace, dole zvětšený segment oscilací Obr. 6.19: Zkreslené tlakové pulzace na výstupu tlakoměru firmy Freescale Semiconductor [5] Obr. 6.20: Lineární fázová charakteristika FIR filtru Obr. 6.21: Návrh kompenzačního inverzního filtru. Nahoře nekauzální impulzová odezva vypočtená zpětnou DTFT z ideální frekvenční charakteristiky inverzního filtru; uprostřed Hammingovo okno; dole výsledná impulzová odezva inverzního filtru po přenásobení Hammingovým oknem a posunutí o 100 vzorků Obr. 6.22: Detail amplitudové frekvenční charakteristiky navrženého inverzního filtru v oblasti nejvíce zkreslených kmitočtů Obr. 6.23: Amplitudová frekvenční charakteristika filtru klouzavými průměry (délka filtru N = 81 vzorků, f vz, dec = 50 Hz) Obr. 6.24: Srovnání křivek tlakových pulzací před a po kompenzaci. Nahoře segment původní křivky (byly odfiltrovány frekvenční složky nad 20 Hz); uprostřed stejný segment po průchodu inverzním filtrem a odstranění ss složky; dole signal ze signálové cesty tlak po odstranění trendu (na hranici rozlišení AD převodníku měřicího systému Oscila) Obr. 6.25: Srovnání křivek tlakových pulsací. Nahoře segment ze signálové cesty oscilace po průchodu inverzním filtrem; dole signal ze signálové cesty tlak po odstranění trendu (na hranici rozlišení AD převodníku měřicího systému Oscila) Obr. 6.26: Schema zapojení měřicího systému pro snímání malých tlakových pulzací Obr. 6.27: Schema zapojení desky pro měření tlaků Obr. 6.28: Převodní charakteristika tlakového senzoru MPX5050D (převzato z [22]) Obr. 6.29: Závislost teplotního koeficientu na teplotě (převzato z [22]) Obr. 6.30: Závislost chyby tlaku na tlaku (převzato z [65]) Obr. 6.31: Dolní propust 1. řádu pro filtraci šumu tlakového senzoru (převzato z [65]) Obr. 6.32: Převodní charakteristika tlakového senzoru MP3V5004G (převzato z [21]) Obr. 6.33: Amplitudové frekvenční spektrum tlakové křivky Obr. 6.34: Průběh signálů filtrovaných různými metodami Obr. 6.35: Detekovaná minima a maxima Obr. 6.36: Průběh tlaku Obr. 6.37: První derivace průběhu Obr. 6.38: Druhá derivace průběhu Obr. 7.1: Blokové schema přesného tonometru Obr. 7.2: Digitalizovaná tlaková křivka xviii

19 Úvod 1 Úvod Za posledních několik desítek let se střední délka života v České Republice prodloužila u žen na 78,7 let a u mužů na 72,1 let. V príštích 25 letech se očekává, že tento ukazatel dosáhne na 82,8 roků u žen a 76,6 roků u mužů. Je to způsobeno charakterem životního stylu, zvyšující se efektivností zdravotní péče a v neposlední řadě hygienickou a stravovací úrovní nynějšího života. Výsledkem toho je, že, ve spojení s dlouhodobě nízkou úrovní porodnosti, stále stoupá demografické stárnutí populace. Podle výsledků demografických prognóz z roku 1999 se očekávalo, že v následujících 10 letech se zvýší podíl osob ve věku nad 60 let z tehdejších 18% na 23% [1]. Podobná situaci je téměr v celém vyspělém světě. Při pohledu na přiložený graf struktury příčin smrti podle věku (viz Obr. 1.1), zjistíme, že se stoupajícím věkem člověka velmi rychle stoupá pravděpodobnost smrti na základě kardiovaskulárních nemocí. Ve věku od 65 let do 69 let je kardiovaskulární onemocnění ve 45% nejčastejší příčinou úmrtí. Přičemž nádorová onemocnění, na druhém místě, se v této věkové kategorii podílí na smrti 33%. Z těchto čísel vyplývá, že v následujících letech se čím dál větší část medicínských oborů bude muset zabývat zdravotními problémy, které jsou s tímto vyšším věkem a příslušnými zdravotními problémy spojeny. Obr. 1.1: Struktura příčin smrti podle věku Tlak krve (TK) je jedním z nejdůležitějších fyziologických parametrů lidského organismu. V moderní medicíně patří jeho měření k rutinním procedurám. Ve skutečnosti je měření krevního tlaku součástí většiny lékařských vyšetření. Historie měření TK je velmi dlouhá, nicméně nejvýznamnější rozvoj byl dosažen na konci 19. století a na začátku století 20. Tento prudký rozvoj byl možný díky rychlému technickému vývoji v této éře (např. Michelinův vynález pneumatiky umožnil vznik moderních okluzivních manžet s gumovou vzdušnicí). 1

20 Úvod 1.1 Členění disertační práce V průběhu vývoje vzniklo několik metod měření TK. Tyto metody jsou rozděleny do základních dvou kategorií, a to invazivní a neinvazivní metody měření TK. Jejich popis je uveden v kapitole 2. Některé z těchto metod jsou více rozšířené než ostatní. Některé jsou určeny pouze pro experimentální účely, další pro klinickou praxi a v neposlední řadě existují měřidla tlaku krve pro domácí použití. Tato práce se zaobírá otázkou přesnosti měření různých metod měření TK, zejména je kladen důraz na oscilometrickou metodu, která je spolu s auskultační metodou, světově nejvíce rozšířenou metodou měření TK. A právě diskutabilní přesnost oscilometrické metody je stále sporným bodem v odborné lékařské komunitě. Zejména pro osoby s nestandardním stavem kardiovaskulárního systému (malé děti, těhotenství, ateroskleréza, diabetes atd.) je přesnost měření pomocí oscilometrických měřidel často nedostatečná. I přes tyto námitky se s těmito automatickými přístroji nezřídka setkáváme i v klinické praxi. Tato práce navrhuje zdokonalení oscilometrické metody měření tlaku krve, jehož výhody pak demonstruje při měření skupiny subjektů, u nichž klasické metody obvykle nedávají uspokojivé výsledky. Toto zdokonalení vychází z důkladné analýzy několika již dlouho známých metod měření a naprosto nové metody měření při suprasystolickém tlaku, se kterou se experimentuje pouze na několika světových pracovištích. Spojení těchto spojitých a nespojitých metod, v kombinci s automatizovaným měřením, jehož správnost však může být kontrolována lékařem, by mohlo přinést zcela nové možnosti v měření krevního tlaku. Zároveň je však nutné uvést, že ani přesně změřená hodnota krevního tlaku ne zcela dostatečně popisuje celkový stav kardiovaskulárního systému. Proto se v poslední době objevila řada nových metod, jak samotné měření krevního tlaku doplnit o vhodné parametry, které by odrážely stav kardiovaskulárního systému úplněji. Samozřejmostí je snaha o co nejméně invazivní měření, která by vyšetřovanou osobu co nejméně zatěžovala a neovlivňovala tak měřené údaje. Z navržené metodiky také vyplývá možnost vyhodnocení těchto hemodynamických parametrů (rychlost šíření pulzní vlny, index zesílení, index arteriální tuhosti atd.), což jsou parametry, které silně vypovídají o celkovém stavu krevního řečiště a měly by být kontrolovány při každé preventivní prohlídce. Výhodou je, že tyto parametry jsou zjištěny v průhěbu samotné procedury měření krevního tlaku. V první části této práce je uvedeno stručné shrnutí fyziologických principů a metod měření krevního tlaku spolu s popisem jejich výhod a omezení. Dále jsou diskutovány další hemodynamické parametry, které doplňují samotné měření krevního tlaku a důležité informace o kardivaskulárním systému. V následující kapitole jsou probírána rizika spojená s kardiovaskulárními nemocemi a jsou zde stanoveny teoretické požadavky na přesnost měření krevního tlaku. V páté kapitole je poté uveden výtah z rešerše odborné a patentové literatury týkající se měření krevního tlaku a dalších hemodynamických parametrů kardiovaskulárního systému. V následující kapitole je popsána HW konstrukce měřicího systému Oscilo, použité 2

21 Úvod algoritmy a metodika pro vyhodnocení a dále jsou uvedeny statistické výsledky z testování nově navržené metodiky a dalších experimentů. 1.2 Předchozí práce Tato práce je založena také na těchto již publikovaných materiálech: Časopisy: FABIÁN, V., FEJTOVÁ, M., Telemedical system for monitoring of blood pressure, v Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2005, roč. 4, č. 4, s , ISSN FABIÁN, V., DOBIÁŠ, M., Význam metrologie při měření krevního tlaku, v Lékař a technika. 2006, roč. 36, č. 1, s ISSN Konference: HAVLÍK, J., FABIÁN, V., MACKŮ, D., LHOTSKÁ, L., DVOŘÁK, J. et al., Measurement of hemodynamic parameters: design of methods and hardware, v ACM Digital Library: Proceedings of 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies [CD-ROM]. New York: ACM, 2011, ISBN ŠPULÁK, D., ČMEJLA, R., FABIÁN, V., Parameters for Mean Blood Pressure Estimation Based on Electrocardiography and Photoplethysmography, v International Conference on Applied Electronics. Plzeň 2011, ISSN: FABIÁN, V., JANOUCH, M., NOVÁKOVÁ, L., ŠTĚPÁNKOVÁ, O., Comparative Study of Non Invasive Blood Pressure Measurement Methods, v Elderly People. v IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Lyon 2007, ISBN Patenty: FABIÁN, V., Přesný krevní tonometr, Patentová přihláška. Úřad průmyslového vlastnictví, Funkční vzorky: DVOŘÁK, J., HAVLÍK, J.,FABIÁN, V., Zařízení pro měření hemodynamických parametrů, [Funkční vzorek] Diplomové práce: D. RABIŇÁK, Oscilometrický tonometr s USB modulem, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [2] J. HERYNEK, Zpracování signálů oscilometrických pulzací, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [3] M. SKOŘEPA, Porovnání neinvazivních metod měření tlaku krve, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), 1.LF UK v Praze, Praha, [4] 3

22 Úvod V. MAREK, Ambulantní přístroj pro monitorování tlaku krve, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [5] A. MEGELA, Výpočet hemodynamických parametrů centrálního krevního řečiště z průběhu oscilometrických pulsací, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [6] M. LOSKOT, Přesná měřicí deska pro účely monitorování hemodynamických parametrů kardiovaskulárního systému, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [7] G. STYBOROVÁ, Porovnávací studie invazivních metod měření tlaku krve s neinvazivním přípravkem Pressure board, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [8] L. CHALOUPKA, Monitorování parametrů kardiovaskulárního systému z tvaru tlakových křivek, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [9] M. VRBA, Přístroj pro monitorování hemodynamických parametrů kardiovaskulárního systému, Diplomová práce (vedou Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [10] M. MUDROCH, Metodika monitorování hemodynamických parametrů, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [11] 4

23 Cíle disertační práce 2 Cíle disertační práce Tato disertační práce je cílená na studium oscilometrické metody měření tlaku krve, a to zejména na její nedostatky a tvorbu nových algoritmů a metodik měření. Tento výzkum je velmi aktuální a je v souladu s projektem číslo P1721 "IEEE Standard for Objective Measurement of Systemic Artirial Blood Pressure in Humans", který je řešen podvýborem TC-25 společnosti IEEE I&M [12]. Hlavním cílem práce je komplexní analýza, návrh a vyhodnocení nové metodiky měření krevního tlaku, založené na automatické oscilometrické metodě. Tyto cíle lze rozdělit do následujících výzkumných cílů: 1. Rešerše odborné a patentové literatury. Rešerše bude zaměřena na komparativní studie oscilometrické a auskultační metody měření tlaku krve, prováděné u osob se změnami kardivaskulárního systému, které jsou způsobeny nemocí (hypertenze, ateroskleróza, diabetes atd.) nebo stavem (malé děti, senioři, těhotné ženy, kritický stav apod.). 2. Komparativní studie oscilometrické metody s auskultační metodou pro seniory a sběr dat pro další výzkum. Cílem této části je připravit měřicí systém pro sběr dat propojitelný s komerčně dostupným oscilometrickým monitorem tlaku a referenčním rtuťovým tlakoměrem. S tímto systémem pak provést experimentální měření na dostatečném počtů jedinců z vybrané skupiny uživatelů a porovnat tak oscilometrickou metodu s referenční auskultační metodou.vybraná skupina probandů by měla obsahovat zejména osoby s nestandardním stavem kardiovaskulárního řečiště, což jsou v největší míře senioři. Další části tohoto bodu je provedení vyhodnocení této komparativní studie pomocí statistických metod. 3. Tvorba modelu, který zdůvodňuje neuspokojivé výsledky oscilometrických měření pro skupinu seniorů a návrh alternativního způsobu sběru a zpracování měřených dat suprasystolického tlaku. Ověření původní hypotézy o tom, že navržený postup výrazně snižuje vliv rigidity kardiovaskulárního systému na validitu výsledků měření krevního tlaku oscilometrickou metodou. 4. Tvorba měřicího systému pro měření oscilometrických pulzací na suprasystolickém tlaku. Jedná se o jeden z hlavních cílů této práce, a to vytvořit dostatečně přesný a citlivý systém pro snímání oscilometrických (tlakových) pulzací na suprasystolickém tlaku (tlak bezpečně vyšší než systolický tlak). Pulzace na tomto tlaku jsou velmi malé (v rozsahu několika mmhg) a je tedy nutné zvolit vhodnou techniku pro jejich měření. Precizní snímání na takto vysokém tlaku umožní vyhodnocení dalších hemodynamických veličin. Takovýto neinvazivní měřicí, který by umožnil současné snímání tlakových křivek na 5

24 Cíle disertační práce suprasystolickém tlaku a vyhodnocení dodatečných hemodynamických veličin, by byl unikátní v celosvětovém měřítku. 5. Tvorba nové metodiky měření oscilometrickou metodou. Cílem této části je zužitkovat možnosti vytvořeného měřicího systému a vytvořit metodologii měření krevního tlaku, která přihlédne k dalším hemodynamickým parametrům krevního řečiště. Na základě jejich vyhodnocení poté bude určeno, zda je oscilometrická metoda pro daného jedince vhodná. Jedná se o přístup, který by mohl přinést nový náhled na konstrukci a metodiku měření oscilometrickými tlakoměry. 6. Vyhodnocení navržené metodiky. Vyhodnocení navržené metodiky je samozřejmou součástí a cílem této práce. 6

25 Rizika spojená se zvýšeným krevním tlakem 3 Fyziologické principy a metody měření 3.1 Kardiovaskulární systém Pro správnou funkci lidského organismu je nutný rychlý a efektivní přenos látek a informací mezi jednotlivými systémy, od buněčné úrovně až po úroveň orgánovou. Prostředkem k tomu je oběhový systém, který transportuje živiny, odpadní látky, ale zprostředkovává i výměnu plynů. Nosným médiem pro tento transport je krev. K tomu aby mohla plnit svoji funkci, musí být zajištěna její cirkulace. Ta je zajištěna kardiovaskulárním systémem s dvojitou cirkulací (viz Obr. 3.1) a skládá se ze srdce, čerpacího zařízení, a ze soustavy trubic, cévního systému. Kardiovaskulární systém v lidském organismu je rozdělen na systémový a plicní oběh. Tyto dva oběhy probíhají synchronně a díky tomu je krevní cirkulace efektivnější než jednoduchá, která je vyvinuta např. u ryb. Pumpou pro systémový oběh je levá komora, společně s levou síní (pomocným čerpadlem), pro plicní oběh zajišťuje pohon pravá komora společně s pravou síní. Pravá komora má tenčí stěnu než komora levá, jelikož pohání nízkotlaký plicní oběh Srdce Funkce srdce jako pumpy je založena na pravidelných kontrakcích (systolách) a relaxacích (diastolách) srdečních komor a síní. Jak již bylo uvedeno, hlavními částmi jsou komory, které potřebují být optimálně naplněny. O toto plnění se starají síně a chlopně oddělující komory od síní, a komory od velkých tepen. Systola síní předchází systolu komor, tím je zaručeno jejich dostatečné naplnění krví, a chlopně zabraňují zpětnému toku krve. Tím zvyšují účinnost kontrakce. Při kontrakci je krev vypuzována z komor do plicnice (pravá komora) a do aorty (levá komora). Do komor přitéká krev ze síní, do kterých se dostává z velkých žil, z horní a dolní duté žíly do pravé síně, a z plicních žil do levé síně (viz Obr. 3.1). 7

26 Rizika spojená se zvýšeným krevním tlakem Obr. 3.1: Dvojitá cirkulace krve (převzato z [13]) Fáze srdečního cyklu Základními částmi srdečního cyklu jsou systola a diastola. Systola je fáze při stahu srdečního svalu, diastola je fáze jeho relaxace. Izovolumická fáze Systola začíná kontrakcí komor. Tato kontrakce vyvolá nárůst nitrokomorového tlaku nad hodnotu tlaku v síních. To způsobí uzavření atrioventrikulárních (síňo-komorových) chlopní. V tomto okamžiku jsou stále uzavřeny poloměsíčité chlopně mezi levou komorou a aortou, a mezi pravou komorou a plicnicí. Srdeční svalovina se stahuje, ale v komoře uzavřený objem nemá kam odtékat. Dochází proto pouze k nárůstu tlaku. Tato fáze se označuje jako izovolumická kontrakce (stah při neměnícím se objemu) a trvá obvykle 60 ms (viz Obr. 3.2, část A). Ejekční fáze V okamžiku kdy je tlak v komoře vyšší, než tlak v aortě (dále se budeme zabývat jen systémovým oběhem), otevřou se poloměsíčité chlopně a krev je vypuzována do aorty (viz Obr. 3.2, část B). Otevření poloměsíčitých chlopní se může projevit v tlakové křivce jako tzv. anakrotický zářez. Tlak v komorách je poměrně stálý, ale klesá objem krve uvnitř. Zhruba po 8

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze

Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze Krevní tlak (TK) je variabilní veličina, jejíž hodnota závisí na podnětech z vnitřního i vnějšího prostředí. Jedná se o veličinu, která nás z hlediska

Více

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku.

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku. 1 1. Krevní tlak. Během srdeční revoluce se mění tlak v tepnách. Komory se stahují, aby vypudily krev do tepenného systému a potom relaxují, přičemž se plní krví před tím než mohou znovu krev vypumpovat.

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: fyzika Ročník: 5.

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 07 Cíle Naučit žáky pomocí senzoru pro krevní tlak změřit hodnoty

Více

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9

Více

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky na KARIM FN Brno Novotný Zdeněk, DiS ORIM II, KARIM FN Brno Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z kardivaskulárního

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí Program Sorpce1.m psaný v prostředí Matlabu slouží k vyhlazování naměřených sorpčních křivek a výpočtu difuzních koeficientů. Kromě standardního Matlabu vyžaduje ještě Matlab Signal Processing Toolbox

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA02/č. 1: Principy a aplikace tonometrů (měřičů krevního tlaku) Metodický pokyn pro vyučující se vzorovým protokolem Bc.

Více

Spektrální analýza Korotkovových zvuků

Spektrální analýza Korotkovových zvuků ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Spektrální analýza Korotkovových zvuků Bc. Tomáš Michálek Vedoucí práce: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Studijní

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 5

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 5 PŘEDNÁŠKA 5 π n * ρvk * d 4 n [ ] 6 d + s *0 v m [ mg] [ m] Metody stanovení jemnosti (délkové hmotnosti) vláken: Mikroskopická metoda s výpočtem jemnosti z průměru (tloušťky) vlákna u vláken kruhového

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1 The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT ISSN 1451-107X Robert

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Oběhová soustava I. Pro potřeby

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky MARIE VOLNÁ Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Abstrakt Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Nové směry v řízení ES

Nové směry v řízení ES Nové směry v řízení ES Nové směry v řízení ES Systémy založené na technologii měření synchronních fázorů: WAM - Wide Area Monitoring WAC Wide Area Control WAP - Wide Area Protection Někdy jsou všechny

Více

ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU

ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU ÚKOLY Z PRAKTICKÉ FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU 1.1 Měření srdeční frekvence...1 1.1.1 Měření klidové tepové frekvence, dechová arytmie...1 1.1.2 Změny tepové frekvence po pracovním zatížení...2 1.1.3 Průkaz

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

LOKALIZACE ZDROJŮ AE NEURONOVÝMI SÍTĚMI NEZÁVISLE NA ZMĚNÁCH MATERIÁLU A MĚŘÍTKA

LOKALIZACE ZDROJŮ AE NEURONOVÝMI SÍTĚMI NEZÁVISLE NA ZMĚNÁCH MATERIÁLU A MĚŘÍTKA LOKALIZACE ZDROJŮ AE EUROOVÝMI SÍTĚMI EZÁVISLE A ZMĚÁCH MATERIÁLU A MĚŘÍTKA AE SOURCE LOCATIO BY EURAL ETWORKS IDEPEDET O MATERIAL AD SCALE CHAGES Milan CHLADA, Zdeněk PŘEVOROVSKÝ Ústav termomechaniky

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P 1. Zadání Změřte hodnotu atmosférického tlaku v různých nadmořských výškách (v několika patrech

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

FOURIEROVA ANAL YZA 2D TER ENN ICH DAT Karel Segeth

FOURIEROVA ANAL YZA 2D TER ENN ICH DAT Karel Segeth FOURIEROVA ANALÝZA 2D TERÉNNÍCH DAT Karel Segeth Motto: The faster the computer, the more important the speed of algorithms. přírodní jev fyzikální model matematický model numerický model řešení numerického

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

X-Wave. Estetická rázová vlna

X-Wave. Estetická rázová vlna X-Wave Estetická rázová vlna BTL zdravotnická technika, a. s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 mobil: +420 777 759 204 Ing. Ondřej Sojka +420 773 920 299 Pavel

Více

Základní pojmy a jednotky

Základní pojmy a jednotky Základní pojmy a jednotky Tlak: p = F S [N. m 2 ] [kg. m. s 2. m 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (1) Hydrostatický tlak: p = h. ρ. g [m. kg. m 3. m. s 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (2) Převody jednotek tlaku: Bar

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 3) dnes se u laiků doporučuje již pouze srdeční masáž

TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 3) dnes se u laiků doporučuje již pouze srdeční masáž TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 1. Jaký je poměr KPR u dospělého člověka pro laickou veřejnost? 1) poměr nádechů ke počtu stlačení hrudníku je 2:30 2) ani jedna z uvedených odpovědí není

Více