České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Disertační práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Disertační práce"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Disertační práce Únor, 2012 Ing. Vratislav Fabián

2

3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU ZALOŽENÉ NA OSCILOMETRICKÉM PRINCIPU Disertační práce Ing. Vratislav Fabián Praha, Únor, 2012 Doktorský studijní program: Elektrotechnika a informatika Studijní obor: Umělá inteligence a bikybernetika Školitel: prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.

4

5 Poděkování V následujících odstavcích bych rád vyjádřil své poděkování několika lidem, kteří mi pomohli při vzniku této práce, ať radou, pomocí při provádění a vyhodnocování experimentů nebo psychickou podporou a tolerancí. V první řadě patří mé díky a upřímná vděčnost prof. RNDr. Olze Štěpánkové, CSc., za její odborné připomínky k práci a podporu při postgraduálním studiu na všech úrovních. Dále bych rád poděkoval MUDr. Ing. Davidovi Macků, Ing. Janu Havlíkovi, Phd. a doc. Ing. Lence Lhotské, CSc. za cenné rady a pomoc se získáváním dat. Děkuji personálu Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice na Homolce, Kardiochirurgické kliniky Nemocnice v Motole, Domovu pro seniory v Praze Malešicích a Domovu důchodců v Praze Ďáblicích za pomoc při organizaci měření. Velké díky také patří Bc. Janu Dvořákovi, Ing. Josefu Herynkovi, Bc. Imrichu Kohútovi, Bc. Lucii Kučerové, Ing. Alexandru Megelovi, Ing. Martinu Mudrochovi, Ing. Davidu Rabiňákovi, Ing. Gabriele Styborové a Ing. Danielu Špulákovi za pomoc při samotném sběru dat. Velký dík směřuje také k mým kolegům z Katedry kybernetiky a Katedry fyziky FEL, ČVUT v Praze, zejména Ing. Petru Slovákovi, CSc., Ing. Jaroslavu Jírovi, CSc, Ing. Ladislavu Siegrovi, CSc., MUDr. Ing. Vítězslavu Kříhovi, PhD, Ing. Marcele Fejtové a Ing. Martinu Janouchovi. Děkuji jim za veškerou podporu a spolupráci nezbytnou pro vznik této práce. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat za vytrvalou podporu a toleranci své rodině a blízkým, zvláště pak manželce Rose Marii. Tato práce a výzkum byly také podpořeny výzkumným projektem: #MSM Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční podpora byla také poskytnuta Katedrou kybernetiky, Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze. v

6 vi

7 Abstrakt Měření krevního tlaku patří mezi rutinní a nejčastěji prováděné lékařské procedury. Přístrojová základna, se kterou se tato procedura provádí, doznala v posledních 20 letech značných změn. Místo klasických rtuťových přístrojů a fonendoskopu lze sledovat odklon k automatickým tlakoměrům založených na oscilometrickém principu měření. Tyto přístroje jsou také velmi populární při tzv. domácím monitorováním tlaku krve, protože nevyžadují složitou interakci ze strany uživatele. Spolu s tímto trendem však lze sledovat i přibývající počet porovnávacích studií mezi auskultační metodou, pokládanou stále odbornou veřejností za zlatý standard měření tlaku krve, a oscilometrickými monitory tlaku krve. V rámci této práce bylo takovéto porovnání provedeno, a to se zaměřením na seniory. Bylo změřeno 270 osob a provedeno 1023 měření. Dosažené výsledky ukazují odchylku mezi oběma metodami větší než ± 5mmHg u 30% měření pro systolický tlak a 33% měření pro diastolický tlak. Při podrobnějším rozboru lze vysledovat velké odchylky u osob, které mají nestandardní stav kardiovaskulárního systému. Např. u osob s atriálními fibrilacemi je již 56% měření mimo požadovanou toleranci. Z provedené rešerše odborné literatury vyplývá, že podobná situace nastává i u jiných chorob (ateroskleróza, hypertenze, cukrovka atd.) či změn (těhotenství, malé děti, senioři, kritický stav atd.) kardiovaskulárního systému. Z tohoto důvodu je velmi důležité určit, zda je oscilometrický přístroj pro daného jedince vhodný. V této práci je navržena metodika vyhodnocení hemodynamických veličin, které by měly pomoci s určením, zda je oscilometrická metoda pro měření vhodná. Tato metodika zahrnuje měření oscilometrických pulzací při postupném nafukování a postupném vyfukování (oboje rychlostí 3 mmhg/s), kdy je detekován střední arteriální tlak. Dále probíhá 10 vteřinové měření na suprasystolickém tlaku, při kterém je vyhodnocena rychlost šíření pulzní vlny a index zesílení z tvaru tlakových pulzací. Na základě těchto parametrů a rozdílů SAT při nafukování a vyfukování je poté vyhodnocena vhodnost oscilometrické metody pro provedené měření u dané osoby. Klíčová slova: tlak krve, měření tlaku krve, oscilometrická metoda, ateroskleróza, suprasystolický tlak, index zesílení, rychlost šíření pulzní vlny vii

8 viii

9 Stručný obsah Poděkování v Abstrakt vii Stručný obsah ix Obsah xi Seznam zkratek xiii Seznam tabulek xv Seznam obrázků xvii 1 Úvod 1 2 Cíle disertační práce 5 3 Fyziologické principy a metody měření 7 4 Rizika spojená se zvýšeným krevním tlakem 38 5 Rešerše odborné a patentové literatury 44 6 Metodika pro měření hemodynamických parametrů 51 7 Vyhodnocení, navrhovaná metodika měření a diskuze 86 8 Závěr a přínosy disertační práce 90 Reference 93 ix

10 x

11 Obsah Poděkování... v Abstrakt... vii Stručný obsah... ix Obsah... xi Seznam zkratek... xiii Seznam tabulek... xv Seznam obrázků... xvii 1 Úvod Členění disertační práce Předchozí práce Cíle disertační práce Fyziologické principy a metody měření Kardiovaskulární systém Srdce Fáze srdečního cyklu Tlakové poměry v srdci a jeho okolí Cévní systém Pulzní vlna Krevní tlak a pulz Definice hodnot krevního tlaku Metody měření krevního tlaku Neinvazivní měření Nespojité metody měření Auskultační metoda Oscilometrická metoda Palpační metoda Infrazvuková metoda Ultrazvuková metoda Metoda impedanční reografie Objemově-oscilometrická metoda Spojité metody měření Metoda odtížené artérie Metoda arteriální tonometrie Metoda snímání rychlosti pulzní vlny Invazivní metody měření Měření krevního tlaku katetrem vyplněným kapalinou Měření katetrem s tlakovým senzorem na hrotu Další hemodynamické parametry Neinvazivní měření hemodynamických parametrů Rizika spojená se zvýšeným krevním tlakem Rizika spojená s hemodynamickými parametry mimo optimální interval Požadavky na přesnost měření Rešerše odborné a patentové literatury Východiska rešerše Výsledky rešerše xi

12 6 Metodika pro měření hemodynamických parametrů Databáze oscilometrických pulzací Vyhodnocení hodnot krevního tlaku Měření středního arteriálního tlaku Zpracování signálu tlaku Měření SAT při nafukování a vyfukování Vyhodnocení oscilační křivky Vyhodnocení dalších hemodynamických parametrů Inverzní filtr Analýza naměřených oscilometrických křivek Význam filtrů s lineární fázovou charakteristikou Návrh inverzního filtru kompenzujícího zkreslení signálové cesty oscilací Srovnání oscilometrických křivek před a po kompenzaci Metoda snímání diferenciálním tlakovým senzorem Motivace Měřící systém pro měření suprasystolických oscilací tlaku Popis měřicí desky Tlakový senzor MPX5050D Diferenciální tlakový senzor MP3V5004G Kalibrace Vyhodnocení PWV a AI Filtrace Nalezení jednotlivých pulzů Nalezení důležitých bodů Vypočtená data Vyhodnocení, navrhovaná metodika měření a diskuze Vyhodnocení získaných dat Navrhovaná metodika měření Navrhovaný měřicí systém pro měření Diskuze Závěr a přínosy disertační práce Souhrn dosažených cílů Výhled do budoucna Reference xii

13 Seznam zkratek AAMI AD AI ASI BHS DIN DPS DT DTFT EKG EN ESH EU FIR HW IF IIR OPV PC PCG PPG PPV PT PWV SAT SC SST ST SV TF TK TPR TT USB UZV WHO (Association for the Advanced of Medical Instrumentation) analogově digitální (Augmentention Index) index zesílení (Artherial Stiffness Index) index tuhosti tepen (British Hypertension Society) Britská společnost pro hypertenzi (Deutsches Institut für Normung) Německý ústav pro průmyslovou normalizaci deska plošného spoje diastolický tlak (Discrete-Time Fourier Transform) diskrétní Fourierova transformace elektrokardiograf evropská norma (Eurepean Society of Hypertension) Evropská společnost pro hypertenzi Evropská unie (Finite Impulse Response) filtr s konečnou impulzní odezvou Hardware inverzní filtr (Infinite Impulse Response) filtr s nekonečnou impulzní odezvou odražená pulzní vlna (Personal Computer) osobní počítač (Phonocardiograph) fonokardiograf (Photopletysmograph) fotopletysmograf přímá pulzní vlna pulzní tlak (Pulse Wave Velocity) rychlost šíření pulzní vlny střední arteriální tlak srdeční cyklus suprasystolický tlak systolický tlak srdeční výdej tepová frekvence tlak krve (Total Peripheral Resistence) celkový periperní odpor transmurální tlak (Universal Serial Bus) ultrazvuk (World Health Organisation) Světová zdravotnická organizace xiii

14 xiv

15 Seznam tabulek Tab. 3.1: Parametry hodnotící stav artérií resp. rigiditu jejich stěn Tab. 4.1: Kategorie krevního tlaku (zdroj WHO/ISH) Tab. 4.2: Referenční hodnoty PWV a AI (zdroj: [25]) Tab. 4.3: Klasifikace automatických tlakoměrů dle BHS Tab. 4.4: Velikosti manžet pro měření TK Tab. 6.1: Rozložení měřené skupiny dle věku Tab. 6.2: Rozdíly mezi metodami pro systolické tlaky Tab. 6.3: Rozdíly mezi metodami pro diastolické tlaky Tab. 6.4: Vyhodnocení dat PWV Tab. 6.5: Vyhodnocení dat AI xv

16 xvi

17 Seznam obrázků Obr. 1.1: Struktura příčin smrti podle věku... 1 Obr. 3.1: Dvojitá cirkulace krve (převzato z [13])... 8 Obr. 3.2: Průběh tlaku v jednotlivých srdečních fázích (převzato z [14])... 9 Obr. 3.3: Hodnoty tlaků v srdci a odstupujících tepnách (převzato z [15]) Obr. 3.4: Velikost a průběh tlaku v cévním řečišti (převzato z [14]) Obr. 3.5: Vznik a šíření pulzní vlny Obr. 3.6: Vznik a šíření pulzní vlny hlavní i odražené od bifurkace (převzato z [14]) Obr. 3.7: Ukázka průběhu tlakové křivky s vlivem odražené pulzní vlny [9] Obr. 3.8: Tlaková křivka (převzato z [16]) Obr. 3.9: Průběh tlakové křivky s vyznačením měřených tlaků (převzato z [16]) Obr. 3.10: Ilustrace principu palpační a auskultační metody (převzato a upraveno z [2]) Obr. 3.11: Vznik turbulentního proudění (převzato z [18]) Obr. 3.12: Průběh tlaku při oscilometrickém metodě měření Obr. 3.13: Blokové schéma měřidla tlaku využívající oscilometrickou metodu Obr. 3.14: Obálka oscilometrických pulzací s naznačeným vyhodnocením ST a DT Obr. 3.15: Průběh Korotkovových ozev a oscilometrických pulzací Obr. 3.16: Měření tlaku pomocí palpace Obr. 3.17: Princip měření krevního tlaku pomocí Dopplerova efektu Obr. 3.18: Princip měření krevního tlaku pomocí impedanční reografie Obr. 3.19: Princip měření krevního tlaku metodou odtížené artérie (převzato z [20]) Obr. 3.20: Princip měření krevního tlaku metodou arteriální tonometrie Obr. 3.21: Snímací tlaková komůrka katetru vyplněného kapalinou (převzato z [20]) Obr. 3.22: Invazivní tlakový TIP senzor (převzato z [15]) Obr. 3.23: Tlakové pulzace zdravého jedince (nahoře) a pacienta s rigidními stěnami artérií (dole) Obr. 3.24: Srovnání křivek tlakových pulzací sejmutých z aorty a arterie brachialis (zdroj: [26]) Obr. 3.25: Superpozice pulzních vln Obr. 3.26: Záznam měření tlaku v aortě (invazivně) a současně Obr. 4.1: Ověřovací značka Obr. 4.2: Vliv hydrostatického tlaku na měření TK Obr. 6.1: Zjednodušené blokové schéma měřicího systému Oscilo pro snímání oscilometrických pulzací Obr. 6.2: Prototyp měřicího systému Oscilo Obr. 6.3: Rozdíly ST a DT mezi auskultační a oscilometrickou metodou Obr. 6.4: Rozdíly PT (syst. tlak diast. tlak) mezi auskultační a oscilometrickou metodou.. 54 Obr. 6.5: Gafické porovnání metod pro ST Obr. 6.6: Grafické porovnání metod pro DT Obr. 6.7: Grafické porovnání metod pro PT Obr. 6.8: Porovnání hodnot DT metod pro osoby s atriální fibrilací a celou skupinu měřených osob Obr. 6.9: Naměřená křivka tlaku se složkou odpovídající náfuku a výfuku Obr. 6.10: Oscilační křivka společně s její horní, dolní a rozdílovou obálkou Obr. 6.11: Detekce hodnot TK při postupném nafukování manžety Obr. 6.12: Detekce hodnot TK při postupném vyfukování manžety Obr. 6.13: Histogram četnosti hodnot SAT ve vyhodnocované množině dat mladých jedinců [62] Obr. 6.14: Histogram četnosti hodnot SAT ve vyhodnocované množině dat seniorů xvii

18 Obr. 6.15: Signálová cesta pro zpracování oscilometrických pulzací měřicího systému Oscilo Obr. 6.16: Amplitudovaná frekvenční charakteristika měřicího systému Oscilo Obr. 6.17: Fázová frekvenční charakteristika měřicího systému Oscilo Obr. 6.18: Výstupy z měřicího systému Oscilo při měření krevního tlaku na zdravé osobě; nahoře výstup signálové cesty tlak, uprostřed výstup signálové cesty oscilace, dole zvětšený segment oscilací Obr. 6.19: Zkreslené tlakové pulzace na výstupu tlakoměru firmy Freescale Semiconductor [5] Obr. 6.20: Lineární fázová charakteristika FIR filtru Obr. 6.21: Návrh kompenzačního inverzního filtru. Nahoře nekauzální impulzová odezva vypočtená zpětnou DTFT z ideální frekvenční charakteristiky inverzního filtru; uprostřed Hammingovo okno; dole výsledná impulzová odezva inverzního filtru po přenásobení Hammingovým oknem a posunutí o 100 vzorků Obr. 6.22: Detail amplitudové frekvenční charakteristiky navrženého inverzního filtru v oblasti nejvíce zkreslených kmitočtů Obr. 6.23: Amplitudová frekvenční charakteristika filtru klouzavými průměry (délka filtru N = 81 vzorků, f vz, dec = 50 Hz) Obr. 6.24: Srovnání křivek tlakových pulzací před a po kompenzaci. Nahoře segment původní křivky (byly odfiltrovány frekvenční složky nad 20 Hz); uprostřed stejný segment po průchodu inverzním filtrem a odstranění ss složky; dole signal ze signálové cesty tlak po odstranění trendu (na hranici rozlišení AD převodníku měřicího systému Oscila) Obr. 6.25: Srovnání křivek tlakových pulsací. Nahoře segment ze signálové cesty oscilace po průchodu inverzním filtrem; dole signal ze signálové cesty tlak po odstranění trendu (na hranici rozlišení AD převodníku měřicího systému Oscila) Obr. 6.26: Schema zapojení měřicího systému pro snímání malých tlakových pulzací Obr. 6.27: Schema zapojení desky pro měření tlaků Obr. 6.28: Převodní charakteristika tlakového senzoru MPX5050D (převzato z [22]) Obr. 6.29: Závislost teplotního koeficientu na teplotě (převzato z [22]) Obr. 6.30: Závislost chyby tlaku na tlaku (převzato z [65]) Obr. 6.31: Dolní propust 1. řádu pro filtraci šumu tlakového senzoru (převzato z [65]) Obr. 6.32: Převodní charakteristika tlakového senzoru MP3V5004G (převzato z [21]) Obr. 6.33: Amplitudové frekvenční spektrum tlakové křivky Obr. 6.34: Průběh signálů filtrovaných různými metodami Obr. 6.35: Detekovaná minima a maxima Obr. 6.36: Průběh tlaku Obr. 6.37: První derivace průběhu Obr. 6.38: Druhá derivace průběhu Obr. 7.1: Blokové schema přesného tonometru Obr. 7.2: Digitalizovaná tlaková křivka xviii

19 Úvod 1 Úvod Za posledních několik desítek let se střední délka života v České Republice prodloužila u žen na 78,7 let a u mužů na 72,1 let. V príštích 25 letech se očekává, že tento ukazatel dosáhne na 82,8 roků u žen a 76,6 roků u mužů. Je to způsobeno charakterem životního stylu, zvyšující se efektivností zdravotní péče a v neposlední řadě hygienickou a stravovací úrovní nynějšího života. Výsledkem toho je, že, ve spojení s dlouhodobě nízkou úrovní porodnosti, stále stoupá demografické stárnutí populace. Podle výsledků demografických prognóz z roku 1999 se očekávalo, že v následujících 10 letech se zvýší podíl osob ve věku nad 60 let z tehdejších 18% na 23% [1]. Podobná situaci je téměr v celém vyspělém světě. Při pohledu na přiložený graf struktury příčin smrti podle věku (viz Obr. 1.1), zjistíme, že se stoupajícím věkem člověka velmi rychle stoupá pravděpodobnost smrti na základě kardiovaskulárních nemocí. Ve věku od 65 let do 69 let je kardiovaskulární onemocnění ve 45% nejčastejší příčinou úmrtí. Přičemž nádorová onemocnění, na druhém místě, se v této věkové kategorii podílí na smrti 33%. Z těchto čísel vyplývá, že v následujících letech se čím dál větší část medicínských oborů bude muset zabývat zdravotními problémy, které jsou s tímto vyšším věkem a příslušnými zdravotními problémy spojeny. Obr. 1.1: Struktura příčin smrti podle věku Tlak krve (TK) je jedním z nejdůležitějších fyziologických parametrů lidského organismu. V moderní medicíně patří jeho měření k rutinním procedurám. Ve skutečnosti je měření krevního tlaku součástí většiny lékařských vyšetření. Historie měření TK je velmi dlouhá, nicméně nejvýznamnější rozvoj byl dosažen na konci 19. století a na začátku století 20. Tento prudký rozvoj byl možný díky rychlému technickému vývoji v této éře (např. Michelinův vynález pneumatiky umožnil vznik moderních okluzivních manžet s gumovou vzdušnicí). 1

20 Úvod 1.1 Členění disertační práce V průběhu vývoje vzniklo několik metod měření TK. Tyto metody jsou rozděleny do základních dvou kategorií, a to invazivní a neinvazivní metody měření TK. Jejich popis je uveden v kapitole 2. Některé z těchto metod jsou více rozšířené než ostatní. Některé jsou určeny pouze pro experimentální účely, další pro klinickou praxi a v neposlední řadě existují měřidla tlaku krve pro domácí použití. Tato práce se zaobírá otázkou přesnosti měření různých metod měření TK, zejména je kladen důraz na oscilometrickou metodu, která je spolu s auskultační metodou, světově nejvíce rozšířenou metodou měření TK. A právě diskutabilní přesnost oscilometrické metody je stále sporným bodem v odborné lékařské komunitě. Zejména pro osoby s nestandardním stavem kardiovaskulárního systému (malé děti, těhotenství, ateroskleréza, diabetes atd.) je přesnost měření pomocí oscilometrických měřidel často nedostatečná. I přes tyto námitky se s těmito automatickými přístroji nezřídka setkáváme i v klinické praxi. Tato práce navrhuje zdokonalení oscilometrické metody měření tlaku krve, jehož výhody pak demonstruje při měření skupiny subjektů, u nichž klasické metody obvykle nedávají uspokojivé výsledky. Toto zdokonalení vychází z důkladné analýzy několika již dlouho známých metod měření a naprosto nové metody měření při suprasystolickém tlaku, se kterou se experimentuje pouze na několika světových pracovištích. Spojení těchto spojitých a nespojitých metod, v kombinci s automatizovaným měřením, jehož správnost však může být kontrolována lékařem, by mohlo přinést zcela nové možnosti v měření krevního tlaku. Zároveň je však nutné uvést, že ani přesně změřená hodnota krevního tlaku ne zcela dostatečně popisuje celkový stav kardiovaskulárního systému. Proto se v poslední době objevila řada nových metod, jak samotné měření krevního tlaku doplnit o vhodné parametry, které by odrážely stav kardiovaskulárního systému úplněji. Samozřejmostí je snaha o co nejméně invazivní měření, která by vyšetřovanou osobu co nejméně zatěžovala a neovlivňovala tak měřené údaje. Z navržené metodiky také vyplývá možnost vyhodnocení těchto hemodynamických parametrů (rychlost šíření pulzní vlny, index zesílení, index arteriální tuhosti atd.), což jsou parametry, které silně vypovídají o celkovém stavu krevního řečiště a měly by být kontrolovány při každé preventivní prohlídce. Výhodou je, že tyto parametry jsou zjištěny v průhěbu samotné procedury měření krevního tlaku. V první části této práce je uvedeno stručné shrnutí fyziologických principů a metod měření krevního tlaku spolu s popisem jejich výhod a omezení. Dále jsou diskutovány další hemodynamické parametry, které doplňují samotné měření krevního tlaku a důležité informace o kardivaskulárním systému. V následující kapitole jsou probírána rizika spojená s kardiovaskulárními nemocemi a jsou zde stanoveny teoretické požadavky na přesnost měření krevního tlaku. V páté kapitole je poté uveden výtah z rešerše odborné a patentové literatury týkající se měření krevního tlaku a dalších hemodynamických parametrů kardiovaskulárního systému. V následující kapitole je popsána HW konstrukce měřicího systému Oscilo, použité 2

21 Úvod algoritmy a metodika pro vyhodnocení a dále jsou uvedeny statistické výsledky z testování nově navržené metodiky a dalších experimentů. 1.2 Předchozí práce Tato práce je založena také na těchto již publikovaných materiálech: Časopisy: FABIÁN, V., FEJTOVÁ, M., Telemedical system for monitoring of blood pressure, v Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2005, roč. 4, č. 4, s , ISSN FABIÁN, V., DOBIÁŠ, M., Význam metrologie při měření krevního tlaku, v Lékař a technika. 2006, roč. 36, č. 1, s ISSN Konference: HAVLÍK, J., FABIÁN, V., MACKŮ, D., LHOTSKÁ, L., DVOŘÁK, J. et al., Measurement of hemodynamic parameters: design of methods and hardware, v ACM Digital Library: Proceedings of 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies [CD-ROM]. New York: ACM, 2011, ISBN ŠPULÁK, D., ČMEJLA, R., FABIÁN, V., Parameters for Mean Blood Pressure Estimation Based on Electrocardiography and Photoplethysmography, v International Conference on Applied Electronics. Plzeň 2011, ISSN: FABIÁN, V., JANOUCH, M., NOVÁKOVÁ, L., ŠTĚPÁNKOVÁ, O., Comparative Study of Non Invasive Blood Pressure Measurement Methods, v Elderly People. v IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Lyon 2007, ISBN Patenty: FABIÁN, V., Přesný krevní tonometr, Patentová přihláška. Úřad průmyslového vlastnictví, Funkční vzorky: DVOŘÁK, J., HAVLÍK, J.,FABIÁN, V., Zařízení pro měření hemodynamických parametrů, [Funkční vzorek] Diplomové práce: D. RABIŇÁK, Oscilometrický tonometr s USB modulem, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [2] J. HERYNEK, Zpracování signálů oscilometrických pulzací, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [3] M. SKOŘEPA, Porovnání neinvazivních metod měření tlaku krve, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), 1.LF UK v Praze, Praha, [4] 3

22 Úvod V. MAREK, Ambulantní přístroj pro monitorování tlaku krve, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [5] A. MEGELA, Výpočet hemodynamických parametrů centrálního krevního řečiště z průběhu oscilometrických pulsací, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [6] M. LOSKOT, Přesná měřicí deska pro účely monitorování hemodynamických parametrů kardiovaskulárního systému, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [7] G. STYBOROVÁ, Porovnávací studie invazivních metod měření tlaku krve s neinvazivním přípravkem Pressure board, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [8] L. CHALOUPKA, Monitorování parametrů kardiovaskulárního systému z tvaru tlakových křivek, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [9] M. VRBA, Přístroj pro monitorování hemodynamických parametrů kardiovaskulárního systému, Diplomová práce (vedou Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [10] M. MUDROCH, Metodika monitorování hemodynamických parametrů, Diplomová práce (vedoucí Ing. Vratislav Fabián), FEL ČVUT v Praze, Praha, [11] 4

23 Cíle disertační práce 2 Cíle disertační práce Tato disertační práce je cílená na studium oscilometrické metody měření tlaku krve, a to zejména na její nedostatky a tvorbu nových algoritmů a metodik měření. Tento výzkum je velmi aktuální a je v souladu s projektem číslo P1721 "IEEE Standard for Objective Measurement of Systemic Artirial Blood Pressure in Humans", který je řešen podvýborem TC-25 společnosti IEEE I&M [12]. Hlavním cílem práce je komplexní analýza, návrh a vyhodnocení nové metodiky měření krevního tlaku, založené na automatické oscilometrické metodě. Tyto cíle lze rozdělit do následujících výzkumných cílů: 1. Rešerše odborné a patentové literatury. Rešerše bude zaměřena na komparativní studie oscilometrické a auskultační metody měření tlaku krve, prováděné u osob se změnami kardivaskulárního systému, které jsou způsobeny nemocí (hypertenze, ateroskleróza, diabetes atd.) nebo stavem (malé děti, senioři, těhotné ženy, kritický stav apod.). 2. Komparativní studie oscilometrické metody s auskultační metodou pro seniory a sběr dat pro další výzkum. Cílem této části je připravit měřicí systém pro sběr dat propojitelný s komerčně dostupným oscilometrickým monitorem tlaku a referenčním rtuťovým tlakoměrem. S tímto systémem pak provést experimentální měření na dostatečném počtů jedinců z vybrané skupiny uživatelů a porovnat tak oscilometrickou metodu s referenční auskultační metodou.vybraná skupina probandů by měla obsahovat zejména osoby s nestandardním stavem kardiovaskulárního řečiště, což jsou v největší míře senioři. Další části tohoto bodu je provedení vyhodnocení této komparativní studie pomocí statistických metod. 3. Tvorba modelu, který zdůvodňuje neuspokojivé výsledky oscilometrických měření pro skupinu seniorů a návrh alternativního způsobu sběru a zpracování měřených dat suprasystolického tlaku. Ověření původní hypotézy o tom, že navržený postup výrazně snižuje vliv rigidity kardiovaskulárního systému na validitu výsledků měření krevního tlaku oscilometrickou metodou. 4. Tvorba měřicího systému pro měření oscilometrických pulzací na suprasystolickém tlaku. Jedná se o jeden z hlavních cílů této práce, a to vytvořit dostatečně přesný a citlivý systém pro snímání oscilometrických (tlakových) pulzací na suprasystolickém tlaku (tlak bezpečně vyšší než systolický tlak). Pulzace na tomto tlaku jsou velmi malé (v rozsahu několika mmhg) a je tedy nutné zvolit vhodnou techniku pro jejich měření. Precizní snímání na takto vysokém tlaku umožní vyhodnocení dalších hemodynamických veličin. Takovýto neinvazivní měřicí, který by umožnil současné snímání tlakových křivek na 5

24 Cíle disertační práce suprasystolickém tlaku a vyhodnocení dodatečných hemodynamických veličin, by byl unikátní v celosvětovém měřítku. 5. Tvorba nové metodiky měření oscilometrickou metodou. Cílem této části je zužitkovat možnosti vytvořeného měřicího systému a vytvořit metodologii měření krevního tlaku, která přihlédne k dalším hemodynamickým parametrům krevního řečiště. Na základě jejich vyhodnocení poté bude určeno, zda je oscilometrická metoda pro daného jedince vhodná. Jedná se o přístup, který by mohl přinést nový náhled na konstrukci a metodiku měření oscilometrickými tlakoměry. 6. Vyhodnocení navržené metodiky. Vyhodnocení navržené metodiky je samozřejmou součástí a cílem této práce. 6

25 Rizika spojená se zvýšeným krevním tlakem 3 Fyziologické principy a metody měření 3.1 Kardiovaskulární systém Pro správnou funkci lidského organismu je nutný rychlý a efektivní přenos látek a informací mezi jednotlivými systémy, od buněčné úrovně až po úroveň orgánovou. Prostředkem k tomu je oběhový systém, který transportuje živiny, odpadní látky, ale zprostředkovává i výměnu plynů. Nosným médiem pro tento transport je krev. K tomu aby mohla plnit svoji funkci, musí být zajištěna její cirkulace. Ta je zajištěna kardiovaskulárním systémem s dvojitou cirkulací (viz Obr. 3.1) a skládá se ze srdce, čerpacího zařízení, a ze soustavy trubic, cévního systému. Kardiovaskulární systém v lidském organismu je rozdělen na systémový a plicní oběh. Tyto dva oběhy probíhají synchronně a díky tomu je krevní cirkulace efektivnější než jednoduchá, která je vyvinuta např. u ryb. Pumpou pro systémový oběh je levá komora, společně s levou síní (pomocným čerpadlem), pro plicní oběh zajišťuje pohon pravá komora společně s pravou síní. Pravá komora má tenčí stěnu než komora levá, jelikož pohání nízkotlaký plicní oběh Srdce Funkce srdce jako pumpy je založena na pravidelných kontrakcích (systolách) a relaxacích (diastolách) srdečních komor a síní. Jak již bylo uvedeno, hlavními částmi jsou komory, které potřebují být optimálně naplněny. O toto plnění se starají síně a chlopně oddělující komory od síní, a komory od velkých tepen. Systola síní předchází systolu komor, tím je zaručeno jejich dostatečné naplnění krví, a chlopně zabraňují zpětnému toku krve. Tím zvyšují účinnost kontrakce. Při kontrakci je krev vypuzována z komor do plicnice (pravá komora) a do aorty (levá komora). Do komor přitéká krev ze síní, do kterých se dostává z velkých žil, z horní a dolní duté žíly do pravé síně, a z plicních žil do levé síně (viz Obr. 3.1). 7

26 Rizika spojená se zvýšeným krevním tlakem Obr. 3.1: Dvojitá cirkulace krve (převzato z [13]) Fáze srdečního cyklu Základními částmi srdečního cyklu jsou systola a diastola. Systola je fáze při stahu srdečního svalu, diastola je fáze jeho relaxace. Izovolumická fáze Systola začíná kontrakcí komor. Tato kontrakce vyvolá nárůst nitrokomorového tlaku nad hodnotu tlaku v síních. To způsobí uzavření atrioventrikulárních (síňo-komorových) chlopní. V tomto okamžiku jsou stále uzavřeny poloměsíčité chlopně mezi levou komorou a aortou, a mezi pravou komorou a plicnicí. Srdeční svalovina se stahuje, ale v komoře uzavřený objem nemá kam odtékat. Dochází proto pouze k nárůstu tlaku. Tato fáze se označuje jako izovolumická kontrakce (stah při neměnícím se objemu) a trvá obvykle 60 ms (viz Obr. 3.2, část A). Ejekční fáze V okamžiku kdy je tlak v komoře vyšší, než tlak v aortě (dále se budeme zabývat jen systémovým oběhem), otevřou se poloměsíčité chlopně a krev je vypuzována do aorty (viz Obr. 3.2, část B). Otevření poloměsíčitých chlopní se může projevit v tlakové křivce jako tzv. anakrotický zářez. Tlak v komorách je poměrně stálý, ale klesá objem krve uvnitř. Zhruba po 8

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce SRDEČNÍ CYKLUS Srdeční cyklus je období mezi začátkem dvou, po sobě jdoucích srdečních stahů. Skládá se z: 1. kontrakce komor, označované jako systola a 2. relaxace komor, označované jako diastola. Obě

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Teoretická část 2015/16 MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Arteriální tlak lze měřit metodou přímou (zavedení kanyly do tepny a připojení k elektronickému manometru) nebo nepřímou metodou. Nepřímá metoda spočívá na

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

Měření krevního tlaku. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Měření krevního tlaku. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Měření krevního tlaku A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Měření krevního tlaku Krevní tlak Krevní tlak podle místa měření rozlišujeme centrální a periferní

Více

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů).

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů). Krevní tlak - TK Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. Systolický krevní tlak Je hodnota na měřená při srdeční systole ( ). Systolický TK vzniká tlakem vypuzeného

Více

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací & Regionálním inovační centrum pro elektrotechniku

Více

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. AUSKULTACE, srdeční ozvy. Auskultace (srdeční ozvy)

Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. AUSKULTACE, srdeční ozvy. Auskultace (srdeční ozvy) Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie.upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Funkční anatomie Srdce, Řízení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy

Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Fyziologický ústav Lékařská fakulta Masarykova univerzita 2015 Kateřina Fialová Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Vyšetření zevních projevů srdeční činnosti pomocí smyslů

Více

Rychlost pulzové vlny

Rychlost pulzové vlny 1 Úvod Rychlost pulzové vlny 1.1 Odpovězte na otázky 1. Jaké faktory mají vliv na rychlost pulzové vlny (2 ovlivnitelné, 2 neovlivnitelné). Popište mechanismus: 2. Nakreslete pulzovou vlnu v aortě a na

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Adaptivní model kardiovaskulárního systému

Adaptivní model kardiovaskulárního systému Adaptivní model kardiovaskulárního systému NIDays 2013 7.11.2013, Praha Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Matouš Pokorný Obsah prezentace Obsah prezentace Celkem 14 stran, odhadovaný čas prezentace

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

Fyziologie sportovních disciplín

Fyziologie sportovních disciplín snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Téma: Kardiovaskulární soustava Úkol č. 1: Stavba srdce (obr.) Praktická cvičení Úkol č.2: Systola a diastola (obr.) Úkol č. 3: Velké cévy (obr.) Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Úkol č.5 : Poslech

Více

(VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku

(VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku (VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku Fyziologie I - cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Jana Svačinová Křivka arteriálního krevního tlaku v průběhu srdečního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno, 2017 Lenka Benešová VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY

Více

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo. PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZKA 1 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubov@upol.cz Popis

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ KREVNÍ TLAK (TK)

SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ KREVNÍ TLAK (TK) SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ KREVNÍ TLAK (TK) CHARAKTERISTIKA Krevní tlak (TK) je tlak krve v tepnách. Krev je do arteriálního systému vháněna levou srdeční komorou při systole. Vyšší hodnotu krevního

Více

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Hemodynamika srdečních vad Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Srdeční vady Získané - vada v dospělosti - v celé populaci 0,2 % - nad 70 let 12% Chlopenní vady - aortální st. - mitrální reg.

Více

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeská univerzita, Plzeň, CZ 1.

Více

Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze

Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze Metody měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze Krevní tlak (TK) je variabilní veličina, jejíž hodnota závisí na podnětech z vnitřního i vnějšího prostředí. Jedná se o veličinu, která nás z hlediska

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku.

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku. 1 1. Krevní tlak. Během srdeční revoluce se mění tlak v tepnách. Komory se stahují, aby vypudily krev do tepenného systému a potom relaxují, přičemž se plní krví před tím než mohou znovu krev vypumpovat.

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika.

Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika. IV. VYŠETŘOVACÍ METODY PROKRVENÍ 1.Úvod Prokrvení distálních částí končetin je odrazem mnoha faktorů, lokálních i centrálních. Vyjadřuje poměr práce srdce jako pumpy tj. centrální zásobování krví k arteriovenózním

Více

Pedagogická poznámka: Grafy v zadání na tabuli nepromítám, žáci je dostávají na papírku.

Pedagogická poznámka: Grafy v zadání na tabuli nepromítám, žáci je dostávají na papírku. 3.1.10 Tlak krve Předpoklady: 030109 Pomůcky: hadice, spojené nádoby na vizkozitu Př. 1: Přilož dva prsty nebo palec pravé ruky k zápěstí, podle obrázku. Co cítíš? Kolik pulsů za minutu dělá Tvé srdce?

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 SPEC. 2.p 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvukové diagnostické přístroje X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvuková diagnostika v medicíně Ultrazvuková diagnostika diagnostická zobrazovací

Více

Mobilní lékařské přístroje ve škole

Mobilní lékařské přístroje ve škole Mobilní lékařské přístroje ve škole Bronislav Balek e-mail: bbalek@seznam.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov Klíčová slova Biosignál, kardiomonitor, EKG, pulzní

Více

1 Zpracování a analýza tlakové vlny

1 Zpracování a analýza tlakové vlny 1 Zpracování a analýza tlakové vlny 1.1 Cíl úlohy Prostřednictvím této úlohy se naučíte a zopakujete: analýzu biologických signálů v časové oblasti, analýzu biologických signálů ve frekvenční oblasti,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator

SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator Colloquium FLUID DYNAMICS 2009 Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Prague, October 21-23, 2009 p.1 SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow

Více

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II Úkoly měření: 1. Seznámení s měřením na přenosném dataloggeru LabQuest 2 základní specifikace přístroje, způsob zapojení přístroje, záznam dat a práce se senzory, vyhodnocování

Více

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny Vztah výpočetní techniky a biomedicíny počítač - nástroj pro vývoj nových přístrojů počítač -součást přístrojových systémů počítač - nástroj pro zpracování informací přispívá k metody, techniky a teorie

Více

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti Plšek Stanislav Elektrotechnika 06.12.2010 Práce se zabývá ověřením funkčnosti ultrazvukového detektoru

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulta strojní, ČVUT v Praze Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON 1 Měření: 8. 4. 2008 Trubička:

Více

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě 12. 14. května 2015 Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě Karel Vokurka Technická univerzita v Liberci, katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec karel.vokurka@tul.cz

Více

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku Vychází N-S rovnice, kterou ovšem zjednodušuje zavedením určitých předpokladů omezujících předpokladů. Bernoulliova rovnice v základním tvaru je jednorozměrný model stacionárního proudění nevazké a nestlačitelné

Více

Domácí měření krevního tlaku

Domácí měření krevního tlaku Zpracovala: Bc. Pavla Doupalová Didaktický konzultant: PhDr. Danuška Tomanová, CSc. Odborný dohled: doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Ilustrace: František Gračka Kontakt Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. VII Název: Studium kmitů vázaných oscilátorů Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: 27. 2. 2012 Odevzdal

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie. upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Řízení srdeční činnosti, EKG,

Více

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění Pohyb tělesa, který se v určitém časovém intervalu pravidelně opakuje periodický pohyb S kmitavým pohybem se setkáváme např.: Zařízení, které volně kmitá, nazýváme mechanický

Více

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů Základy ultrazvukové diagnostiky Návod k laboratorní úloze z předmětu A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení

5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení 1 Pracovní úkoly 1. Změřte dobu kmitu T 0 dvou stejných nevázaných fyzických kyvadel.. Změřte doby kmitů T i dvou stejných fyzických kyvadel vázaných slabou pružnou vazbou vypouštěných z klidu při počátečních

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

OSCILOMETRICKÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

OSCILOMETRICKÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí Program Sorpce1.m psaný v prostředí Matlabu slouží k vyhlazování naměřených sorpčních křivek a výpočtu difuzních koeficientů. Kromě standardního Matlabu vyžaduje ještě Matlab Signal Processing Toolbox

Více

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubova@upol.cz

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubova@upol.cz Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubova@upol.cz Popis základních zákonitostí v mechanice

Více

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák filtry FIR 1) Maximální překývnutí amplitudové frekvenční charakteristiky dolní propusti FIR řádu 100 je podle obr. 1 na frekvenci f=50hz o velikosti 0,15 tedy 1,1dB; přechodové pásmo je v rozsahu frekvencí

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku OSNOVA 10. KAPITOLY Úvod do měření hluku Teoretické základy

Více

(VII.) Palpační vyšetření tepu

(VII.) Palpační vyšetření tepu (V.) Snímání fyziologického signálu ve výukovém systému PowerLab (VII.) Palpační vyšetření tepu Fyziologie I - cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Michal Hendrych, Tibor Stračina Fyziologický signál

Více

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvukové diagnostické přístroje X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvukové diagnostické přístroje 1. Ultrazvuková diagnostika v medicíně 2. Fyzikální

Více

Glasswing OrSense OHBKT ÚVN

Glasswing OrSense OHBKT ÚVN Neinvazivní měření hemoglobinu Glasswing OrSense M.Bohoněk, M.Petráš, M.Kricnerová, E.Sládková, OHBKT ÚVN Úvod Anémií (chudokrevností) je postiženo 1.6 mld obyvatel Země Anémie je celosvětově příčinou

Více

Základy vakuové techniky

Základy vakuové techniky Základy vakuové techniky Střední rychlost plynů Rychlost molekuly v p = (2 k N A ) * (T/M 0 ), N A = 6. 10 23 molekul na mol (Avogadrova konstanta), k = 1,38. 10-23 J/K.. Boltzmannova konstanta, T.. absolutní

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA03/č. 5: Měření kinematiky a dynamiky pohybu osoby v prostoru pomocí ultrazvukového radaru Ing. Patrik Kutílek, Ph.., Ing.

Více

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011 Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček 1, Martin Sedlář 2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno zdroj UZ vlnění piezoelektrický efekt rozkmitání měniče pomocí vysokofrekvenčního

Více

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Srdeční frekvence (SF) Hodnoty klidové srdeční frekvence se u běžné populace středního věku pohybují okolo 70 tepů za minutu (s přibývajícím věkem hodnoty SF

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 35 K metodou bublin. 2. Měřenou závislost znázorněte graficky. Závislost aproximujte kvadratickou

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

ZP s obsahem rtuti Ing. Adam Fila Nemocnice Havlíčkův Brod Úvod - Hg Rtuť stříbrobílý kov s vysokou hustotou při pokojové teplotě kapalný a odpařuje se velmi toxický ovlivnění zdraví člověka nervové soustavy

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

Struktura a typy lékařských přístrojů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Struktura a typy lékařských přístrojů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů Struktura a typy lékařských přístrojů A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektronické lékařské přístroje využití přístrojové techniky v medicíně diagnostické

Více

Návrh mechanického modelu kardiovaskulárního systému

Návrh mechanického modelu kardiovaskulárního systému Návrh mechanického modelu kardiovaskulárního systému Miroslav LOŽEK 1, Jan HAVLÍK 1, Zdeněk HORČÍK 1 1 České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra teorie obvodů lozekmir@fel.cvut.cz Abstrakt:

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

ELT1 - Přednáška č. 6

ELT1 - Přednáška č. 6 ELT1 - Přednáška č. 6 Elektrotechnická terminologie a odborné výrazy, měřicí jednotky a činitelé, které je ovlivňují. Rozdíl potenciálů, elektromotorická síla, napětí, el. napětí, proud, odpor, vodivost,

Více

Jak se měří rychlost toku krve v cévách?

Jak se měří rychlost toku krve v cévách? Jak se měří rychlost toku krve v cévách? Princip této vyšetřovací metody je založen na Dopplerově jevu, který spočívá ve změně frekvence ultrazvukového vlnění při vzájemném pohybu zdroje a detektoru vlnění.

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007 Měřič krevního tlaku Ing. Martin Švrček martin.svrcek@phd.feec.vutbr.cz Ústav biomedicínckého inženýrství Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Kolejní 4, 61200 Brno Tento článek

Více

Pitva prasečího srdce

Pitva prasečího srdce Pitva prasečího srdce Protokol č.2 Jméno: Matěj Přímení: Peksa Datum: 21.3/2013 Pracovní postup 1. Popis srdce (nafocení) Nástroje: 2. Vlastní pitva a) Provedení jednotlivých řezů + nafocení a popis jednotlivých

Více

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny Struktura a vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin, Povrchová vrstva kapaliny Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny Kapilární jevy, Teplotní objemová roztažnost Vlastnosti kapalin Kapalina - tvoří

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základní pojmy diagnostiky a statistických metod vyhodnocení Učební text Ivan Jaksch Liberec 2012 Materiál vznikl

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více