11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr."

Transkript

1 Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY P.P / /00 OP Praha 4

2 Zprávy Ve dnech 25. a 26. září se na půdě Ministerstva financí ČR konal seminář na téma Služby obecného hospodářského zájmu a pravidla ES pro oblast veřejné podpory. Za Svaz měst a ob- cí se semináře zúčastnily Bc. Eva Kochová a Martina Kopsová z Kanceláře Svazu. Seminář byl pořádán za podpory twinningového projektu Veřejná podpora a ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Přizvaní odborníci ze Spolkové republiky Německo přednášeli o právních a ekonomických aspektech kompenzací placených za služby obecného hospodářského zájmu a snažili se předat své zkušenosti z aplikace práva Evropských společenství v některých členských státech. ( Celé problematice se podrobněji věnuje článek Evy Kochové uvnitř tohoto čísla pod názvem Pravidla veřejné podpory strašák organizací poskytujících služby v obecném hospodářském zájmu? ). Ve dnech 6. a 7. října se v Červené nad Vltavou konal pracovní seminář, pořádaný Ministerstvem vnitra ČR, zaměřený na vypracování pozměňovacího návrhu Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k vládnímu návrhu správního řádu (v současné době projednávanému na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 201) tak, aby jeho výsledná podoba byla přijatelná pro širší spektrum budoucí právní úpravou dotčených subjektů. Na tento pracovní seminář byli pozváni i zástupci Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Za Svaz měst a obcí ČR se pracovního semináře zúčastnila Mgr. Klára Filipová z legislativního oddělení Kanceláře Svazu. Svaz měst a obcí ČR se aktivně zúčastnil již předcházejícího připomínkového řízení k vládnímu návrhu správního řádu, své stanovisko, spolu s návrhem některých změn, zaslal i Ústavně právnímu výboru a Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PS PČR. Zásadní připomínky, které má Svaz k vládnímu návrhu správního řádu, se týkají zejména ochrany práva obcí na samosprávu - např. důsledné zachování principu kasace v odvolacím řízení proti rozhodnutí obce ve správním řízení, tzn. nemožnost odvolacího orgánu rozhodnutí obce změnit; vypuštění navrhovaného ustanovení, které všechny povinnosti vyplývající pro územní samosprávné celky ze správního řádu bez rozdílu prohlašuje za výkon přenesené působnosti; výslovné vynětí občanskoprávních, obchodněprávních a pracovněprávních úkonů prováděných správními orgány z působnosti správního řádu. Většina připomínek Svazu byla do textu, který Ministerstvo vnitra ČR předloží jako návrh pozměňovacího návrhu vládního návrhu správního řádu Ústavně právnímu výboru PS PČR, zapracována. V pondělí 13. října se Martina Kopsová z legislativního oddělení Kanceláře Svazu zúčastnila jako host jednání dotační komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. MPSV dne 5. srpna vyhlásilo dotační řízení vůči krajům a obcím. Termín pro přijetí žádosti byl stanoven na 10. září 2003, žadatelé měli tedy pouhý jeden měsíc (! ) na předložení svých projektů. Dotační řízení bylo zaměřeno na dvě oblasti a to: 1. Podpora procesu zavádění komunitního plánování a podpora opatření vyplývajících ze zpracování komunitních plánů a 2. Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách. Žádosti přijímal a jejich kontrolu prováděl odbor sociálních služeb MPSV. Po obsahové stránce posuzovaly jednotlivé projekty tříčlenné hodnotící komise složené ze zaměstnanců MPSV a externích odborníků na problematiku sociálních služeb. Tyto komise měly za úkol posoudit, do které oblasti bude hodnocený projekt zařazen, jaká je kvalita projektu ( hodnocení 0 znamenalo nulovou podporu projektu, hodnocení 3 značilo vysokou kvalitu zpracování projektu). Celkem bylo předloženo 61 dílčích projektů ( z toho kraje 25, města 36, obce 0 projektů ), navrženo bylo podpořit 50 projektů s celkovou výší dotace Kč. Největší část dotačního koláče ukrojí Královéhradecký kraj navrhovaná dotace převyšuje 2 mil. Kč, ostatní kraje a města se musely spokojit s podstatně menšími částkami v řádech desítek tisíc korun. Přítomní členové a stálí hosté dotační komise měli možnost nahlédnout do jimi vyžádaných projektů, ke kterým buď měli výhrady nebo jen chtěli zjistit, co se konkrétně skrývá pod názvy jako např. Tvorba a aplikace standardů kvality nebo Změna filosofie přístupu poskytovatele služeb. Komise sice nebyla usnášeníschopná, jelikož většina členů se z jednání omluvila, nicméně přítomní členové navrhovanou výši dotací pro rok 2003 odsouhlasili s tím, že nepřítomní členové zašlou svá stanoviska dodatečně v písemné formě. Ve čtvrtek 16. října se Bc. Eva Kochová a Martina Kopsová z Kanceláře Svazu zúčastnily diskuzní konference Role budoucích českých zástupců v Evropském parlamentu. Konferenci pořádal Výbor pro evropskou integraci Senátu PČR, Nadace Konráda Adenauera a IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Přítomní účastníci vyslechli příspěvky senátorů Zielence a Sefziga, doc. Rovné z Fakulty sociálních věd UK a poslance Evropského parlamentu Gahlera. V České republice je platný a účinný zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. Volby vyhlásí prezident republiky, předběžný termín je červen Česká republika bude mít v Evropském parlamentu 24 křesel z celkových 736 křesel po rozšíření EU. Území celé republiky tvoří jeden volební obvod. Úkoly obecních úřadů a starostů jakožto volebních orgánů jsou stanoveny v citovaného zákona. Voliči budou moci pomocí preferenčních hlasů zamíchat s pořadím kandidátů jednotlivých politických stran, hnutí a koalic. Hlasování napříč politickým spektrem však přípustné není, volič může do obálky vložit pouze jeden volební lístek a na něm zakroužkováním pořadového čísla preferovat nejvýše dva kandidáty. Uzavírací klauzule pro postup politické strany, hnutí či koalice do skrutinia je 5 %. Dotazy účastníků směřovaly zejména na p. Gahlera přítomné zajímalo např., jak probíhá lobbování v Evropském parlamentu, proč má parlament dvě sídla a jak náročné je pendlovat mezi Štrasburkem a Bruselem či v čem spočívá práce asistentů poslanců. Na dotaz, jakou naději mají strukturálně postižené regiony na zlepšení jejich situace, poslanec Gahler odpověděl, že ve strukturálních a kohezních fondech EU je prostředků dostatek, jde jen o to najít způsob, jak je co nejefektivněji využít. informační servis č. 11/2003 strana 2

3 V úterý 21. října jednal v Parlamentu podvýbor Rozpočtového výboru pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů EU o návrhu státního rozpočtu na rok Mimo poslanců, členů tohoto podvýboru, se jednání účastnil I. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Václav Pícl a zástupce Asociace krajů František Dohnal, hejtman kraje Vysočina. Za Svaz se účastnila Alena Nohejlová, asistentka výkonného místopředsedy Svazu. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2004 za předkladatele odůvodnil Eduard Komárek, ředitel odboru územních rozpočtů Ministerstva financí. Nicméně téměř celá dvouhodinová debata se týkala návrhu změny zákona, kterým se mění zákon č. 243/ 2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, a to z toho důvodu, že případné schválení této změny podstatně ovlivní i finanční propočty v zákoně o státním rozpočtu na rok 2004, zejména v případě finančního vztahu k rozpočtům krajů (jde o navýšení podílu z výnosů některých daní do rozpočtu krajů). Alena Nohejlová ve svém vystoupení podpořila legitimní požadavky krajů na začlenění tzv. přímých vzdělávacích výdajů na školy a školská zařízení zřizovaná kraji do rozpočtového určení daní krajům. Zároveň však upozornila na skutečnost, že v případě schválení navrženého systému rozpočtového určení daní nebudou vytvořeny nezbytné podmínky v roce 2004 pro naplnění ustanovení 18 zákona č. 290/2002 Sb. Tím se stane 18 zákona č.290/2002 Sb. neúčinný. Nelze totiž očekávat, že obce budou mít zájem o vydání, resp. přechod věcí, práv a závazků k zařízení sociálních služeb ze zřizovatelské působnosti krajů do své působnosti, a to bez příslušného finančního krytí provozu těchto zařízení, které bude z cca 50 % zahrnuto v příjmech krajů z titulu rozpočtového určení daní. Toto rozhodnutí o novém systému financování zařízení sociálních služeb by mělo mít účinnost až od 1. ledna 2005, do té doby je nezbytné ponechat stávající systém, tzn. účelové dotace ze státního rozpočtu krajům na sociální služby. Jedná se o návrh závažného kroku v rozporu s koncepcí jak reformy územní veřejné správy, tak i reformy sociálních služeb, která má klíčové místo v novém pojetí sociálních služeb v rámci připravovaného zákona o sociálních službách. K vlastnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2004 sdělila Alena Nohejlová stanovisko Svazu v intencích závěrů 6. celostátní finanční konference a současně i výsledků dosavadních jednání odborné pracovní skupiny Svazu pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností v tom smyslu, že uvažovaný 5 % nárůst příspěvku na přenesený výkon státní správy obcím je zcela nedostatečný a Svaz jménem obcí požaduje minimální 15 % nárůst tohoto příspěvku v roce 2004 oproti roku Ve čtvrtek 23. října jednala na Ministerstvu pro místní rozvoj pracovní skupina pro prioritu č. 4 SROP (Společný regionální operační program) Rozvoj cestovního ruchu. Za Kancelář Svazu se jednání účastnila Martina Kopsová. Hlavním cílem jednání bylo shodnout se na konečném znění textu priority č. 4. Nejvíce připomínek zaznělo k podobě implementačních schémat a k problematice smluv uzavíraných s konečnými příjemci pomoci. Přítomní také upozornili na některé terminologické nepřesnosti v textu Programu. MMR slíbilo uvedené nedostatky odstranit a zpracovat příručku pro žadatele pomoci, což jsou kromě obcí a krajů též nestátní neziskové organizace a malí a střední podnikatelé v cestovním ruchu. Po projednání všech pěti priorit SROP bude finální podoba textu postoupena Komisi EU. Mělo by se tak stát do 14. listopadu V pátek 24. října se Mgr. Klára Filipová z legislativního oddělení Kanceláře Svazu zúčastnila jednání pracovní skupiny pro prioritu č. 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Společného regionálního operačního programu (SROP) na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Svaz měst a obcí ČR byl k jednání této pracovní skupiny přizván vůbec poprvé. Předmětem jednání, které vedla Mgr. Věra Jourová, ředitelka odboru řídícího orgánu SROP a JPD Praha MMR, bylo dosažení shody členů pracovní skupiny na upraveném znění SROP, které by mělo zohlednit závěry negociací k přípravě Rámce podpory Společenství a připomínky Evropské komise k tomuto programu. Diskutovány byly zejména implementační mechanismy pro poskytování podpor v rámci jednotlivých opatření priority 3. Upravené znění celého Společného regionálního operačního programu má Ministerstvo pro místní rozvoj ČR předložit Komisi do 14. listopadu Ve čtvrtek 30. října se konala v hotelu Mövenpick v Praze konference neziskových a nevládních organizací se zástupci nizozemské ambasády v České republice a zástupci nizozemského Ministerstva zahraničních věcí týkající se projektů podávaných v rámci programu MATRA/KAP. Program MATRA/KAP slouží na podporu menších, maximálně ročních, aktivit českých zájmových skupin a komunitních organizací, které se snaží propagovat sociální změny a posílit občanskou společnost v České republice. Nizozemská ambasáda účastníky informovala o tom, že projekty budou podporovány do roku 2007 (od roku 2005 se bude podpora snižovat) a poté bude MATRA ukončena. Nizozemské straně šlo zejména o jakousi formu zpětné vazby k tomuto programu, tj. jak ti, kteří z Matry čerpají, sami vidí nastavení programu a zda jsou s ním spokojeni. Také hledali další možnosti a způsoby uplatnění pomoci, aby se setkala přímo s potřebami jednotlivých žadatelů. Svaz měst a obcí ČR čerpá společně např. se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu a holandskou Asociací měst a obcí VNG prostředky z tzv. velké Matry (dlouhodobější programy) na projekt, v rámci kterého byly připraveny Příručky pro zastupitele a chystá se blok video pořadů o samosprávách pro běžné občany. Program MATRA financuje nizozemská vláda. Akce se za Svaz měst a obcí zúčastnila Eva Kochová ze zahraničního oddělení. Veškeré další informace k programu naleznete na webové adrese (v anglickém jazyce), případně Vám je podá Kancelář SMO ČR. V pátek 31. října se na Praze 13 konal Den otevřených dveří radnice Prahy 13 osobám se zdravotním postižením Program, který připravila Městská část Praha 13 ve spolupráci se společností PROSAZ (Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením) v rámci programu Evropského roku osob se zdravotním postižením, byl zaměřen na pomoc samosprávných orgánů městské části a příslušných státních orgánů zdravotně postiženým spoluobčanům. Program byl rozdělen do dvou částí. Dopolední program byl věnován odborným seminářům a besedám zástupců organizací zdravotně postižených s představiteli obce, státních orgánů a podnikatelské sféry. Odpoledne pak následovala prohlídka nové radnice s ukázkami kulturní tvorby zdravotně postižených. Za SMO ČR se akce zúčastnil Jaromír Jech. informační servis č. 11/2003 strana 3

4 Informujeme OHLÉDNUTÍ ZA FINANČNÍ KONFERENCÍ Letošní 6. ročník finanční konference pořádaný Svazem měst a obcí ČR se dotýkal dvou důležitých oblastí. První z nich byla reforma veřejných financí, druhá se týkala problematiky vstupu ČR do Evropské unie. Oproti dřívějším celostátním finančním konferencím se podařilo zajistit účast ministra financí Mgr. Bohuslava Sobotky, který ve svém vystoupení pohovořil na téma Budoucnost financování obcí v ČR s přihlédnutím k reformě veřejných financí. Pan ministr ve svém příspěvku mimo jiné zmínil snahy ministerstva financí zvýšit význam daně z nemovitostí jakožto jednu ze složek příjmů obcí. Zdůvodňoval také, proč je důležité uskutečnit právě v této době reformu veřejných financí. Příspěvek ministra financí poté rozšířili a konkretizovali pracovníci ministerstva financí, a to konkrétně ředitel odboru financování územních rozpočtů Ing. Eduard Komárek, který hovořil o konkrétních dopadech reformy veřejných financí a o návrhu státního rozpočtu na rok O nově připravovaném systému daně z nemovitostí referovali JUDr. Alena Holmesová, ředitelka odboru majetkových daní a JUDr. Pašek, vedoucí oddělení daně z nemovitostí. Zajímavý byl zejména blok I., který nesl název Reforma veřejných financí s důrazem na financování obcí vlastní pohled. V tomto bloku vystoupili představitelé tří parlamentních politických stran se svým vlastním pohledem na reformu veřejných financí a problematiku financování obcí. Jako první přednesl svůj příspěvek Ing. Miroslav Kalousek, reprezentant KDU ČSL. Asi největší rozruch mezi posluchači vyvolal jeho názor, ve kterém zpochybnil účelnost existence malých obcí. Za ODS svůj názor prezentoval Ing. Vlastimil Tlustý, poslanec a místopředseda rozpočtového výboru. Jeho projev byl, podle očekávání, neobyčejně kritický k probíhajícím reformním krokům. Pozoruhodný byl i jeho náhled na vytvoření jakési obdoby daně z hlavy, jejímž příjemcem by byly obce. Poslanec a předseda výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí PSP ČR Mgr. Radko Martínek vystoupil jako představitel ČSSD. Ve svém příspěvku mimo jiné zdůraznil ochotu poslanců naslouchat názorům obcí při budoucí novele zákona o rozpočtovém určení daní. Z tématického bloku, ale i z dalších referátů, které se dotýkaly problematiky vstupu ČR do EU a dopadů na obce a obecní rozpočty, vyplynulo, že Česká republiky není v současně době odpovídajícím způsobem připravena na čerpání finančních prostředků z fondů EU. Z příspěvků jednotlivých řečníků navíc lze odvodit, že o konkrétních finančních dopadech vstupu ČR do EU na obce neexistují téměř žádné informace. Jinými slovy řečeno, Česká republika neví, co její vstup do EU přinese obcím. Obce se nemohou na vstup ČR do EU odpovědně připravovat, protože ani centrální orgány státu nevědí, jaké zásadní změny mohou od příštího roku očekávat. Na finanční konferenci se představily ve svém bloku také leasingové společnosti, které propagovaly komunální leasing jakožto další způsob pořizování majetku obce. Velice zajímavý byl poslední blok celého dvoudenního programu. Prezentovali se v něm zástupci státních fondů a komerčních bank. Jednotlivé bankovní ústavy prezentovaly svou schopnost dostatečně pružně reagovat na požadavky obcí v souvislosti se vstupem do EU. Banky se mohou stát aktivním poradcem těch obcí, které budou usilovat o prostředky z fondů EU. 6. celostátní finanční konferenci můžeme označit za úspěšnou, a to hned ze dvou důvodů. Na konferenci prezentoval svůj názor na budoucnost Petr Slabý zástupce Komerční banky, a.s. generální sponzor financován obcí nejen ministr financí, ale také představitelé nejdůležitějších parlamentních politických stran. Z jejich příspěvků vyplynula snaha o korekce v systému financování obcí. Druhým a neméně důležitým výsledkem letošní konference je zvýšený zájem o hlas starostů ze strany odpovědných míst ať už ve vládě nebo v Parlamentu ČR. Zájmem Svazu měst a obcí ČR je, aby se otázka nedostatečného financování obcí dostala do popředí jako jeden z důležitých zájmů vlády ČR. Můžeme říci, že 6. celostátní finanční konference k tomu nemalou měrou přispěla. Z poznámek jednotlivých starostů již víme, že negativem finanční konference byl nedostatečný prostor pro diskusi. Budeme se snažit, aby při přípravě 7. finanční konference byl tento nedostatek odstraněn. Na závěr už jen připomenutí - jednotlivé příspěvky budou uveřejněny ve sborníku, který zpracováváme a který bude odeslán všem účastníkům konference. Mgr. Lukáš Váňa informační servis č. 11/2003 strana 4

5 ZÁVĚRY A POŽADAVKY Z 6. CELOSTÁTNÍ FINANČNÍ KONFERENCE SVAZU MĚST A OBCÍ ČR 9. a 10. říjen 2003, Praha Účastníci 6. celostátní finanční konference se shodli na následujícím: 1. Žádáme vytvoření odborné pracovní skupiny při Ministerstvu financí ČR, která by se zabývala vytvořením dlouhodobé koncepce financování územních samosprávných celků. Doporučujeme, aby tato komise byla složena ze zástupců dotčených ministerstev, odborníků i akademické obce a v neposlední řadě zástupců Svazu měst a obcí ČR a krajů. Při této příležitosti vítáme slova ministra financí, kterými se zavázal tuto skupinu založit. 2. Žádáme zásadní revizi a následné posílení významu daně z nemovitosti a vznik obecních daní, avšak za předpokladu nezvyšování celkové daňové zátěže pro fyzické a právnické osoby. 3. Žádáme revizi současného systému sdílených daní s důrazem na posílení příjmové stránky a posílení motivačního prvku při financování obcí. 4. Žádáme plné krytí nákladů obcí na výkon přenesené působnosti. Uvažované pětiprocentní navýšení je naprosto nedostatečné, a to i ve vztahu k oficiálním údajům, podle kterých obce doplácejí na výkon přenesené působnosti více než 20 % nákladů. 5. Žádáme, aby stát lépe a s dostatečným předstihem informoval obce o konkrétních možných dopadech reformy veřejných financí na rozpočty a hospodaření obcí, kdy stát nezná dopady na výdajovou stránku rozpočtu samospráv, např. při zvýšení DPH z 5 % na 22 %. 6. Žádáme urychlené řešení problémů nadměrných postihů obcí i jiných subjektů ze strany finančních úřadů ve vztahu k čerpání investičních a neinvestičních dotací, a to ve všech případech, kde je prohřešek více méně formálního rázu a kde nedochází ke změně ve využití poskytovaných finančních prostředků. Konstatování údaje Ministerstva financí ČR, podle kterého spadá do této oblasti postihů zhruba 80 % uživatelů všech dotačních titulů, je více než alarmující a dokládá nezvládnutou roli odpovědných ústředních orgánů v oblasti metodické a kontrolní činnosti. V případě nekompromisního vyžadování navracení dotací i odvodů vyměřených penále by to znamenalo pro obce ztrátu jejich finanční existence. Vítáme proto na tomto poli iniciativu Svazu měst a obcí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR i předsedy Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Sněmovny Parlamentu ČR, která dovedla k jednomu jednacímu stolu i další zainteresované subjekty, především Ministerstvo financí ČR a dále Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond životního prostředí. 7. Žádáme, aby při přípravě státního rozpočtu byly se zástupci Svazu měst a obcí ČR projednávány jednotlivé body, které se bezprostředně dotýkají zájmu obcí. Při této příležitosti s potěšením konstatujeme, že bylo v návrhu státního rozpočtu na rok 2004 alespoň částečně zúročeno dlouhodobé úsilí Svazu měst a obcí ČR docílit posílení finančního příspěvku na jedno lůžko v sociálních zařízeních, a to podle návrhu na částku zhruba Kč a dále i příspěvek na žáka, a to na přibližně Kč. Zároveň však sdělujeme, že budeme i nadále usilovat o zvyšování těchto i obdobných příspěvků. 8. Žádáme, aby ve vztahu k financování obcí byla ČR vázána všemi odstavci článku 9 Evropské charty místní samosprávy. 9. Žádáme, aby stát a jeho orgány přesněji informovaly obce o problematice vstupu České republiky do Evropské unie, a to zejména na poli legislativním a ve vtahu k možnému čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. 10. Jsme silně znepokojeni se stavem přípravy České republiky na čerpání pomoci z fondů Evropské unie. V Praze dne 10. října 2003 Generálním sponzorem konference byla Komerční banka, a.s. informační servis č. 11/2003 strana 5

6 INFORMACE Z JEDNÁNÍ O SJEDNOCENÍ POSTUPU FINANČNÍCH ÚŘADŮ PŘI PROVÁDĚNÍ KON- TROL PODLE ZÁKONA Č. 218/2000 SB., A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY MINISTERSTVA FINANCÍ ČR Č. 40/2001 SB., VE VZTAHU K ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ STÁTU Na čtvrtek 16. října 2003 svolal předseda Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Radko Martínek do Poslanecké sněmovny PČR II. pracovní schůzku zástupců Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, státních fondů a Svazu měst a obcí ČR, aby společně jednali o dopadech kontrol plnění smluv o poskytnutí dotace ze strany finančních úřadů. Z účastníků jednání je třeba zmínit především předsedu Rozpočtového výboru PS PČR pana Ing. Miroslava Kalouska a dále náměstkyni ministra financí Ing. Yvonu Legierskou. Za Svaz se zúčastnil výkonný místopředseda Jaromír Jech a na základě doporučení starosty města Hrádek u Rokycan pana Jaroslava Perlíka jeho spolupracovníci pánové Michálek a Majer. V úvodních slovech oba předsedové poslaneckých výborů zopakovali důrazně nutnost rychle řešit problém. Nabídli podporu svých výborů zástupcům exekutivy při koncipování a realizaci postupů, které spadají do jejich kompetence (především ve vztahu k ministerstvu financí, respektive finančním úřadům). Cílem jednání bylo nalézt odpovědi na tři druhy základních otázek, které byly definovány na I. pracovní schůzce 30. září t.r., a na které měli mít účastníci připravena konkrétní řešení: 1. Prevence 2. Řešení stávajícího stavu 3. Řešení budoucnosti V otázce prevence bylo konstatováno, že většina problémů je vyvolána nedostatečnou informovaností, složitostí a nejasností podmínek poskytování dotací a jejich častým měněním, nedbalostí a v některých případech i neplněním povinnosti poskytovatele provádět průběžnou kontrolní a konzultační činnost. Účastníci schůzky se shodli a doporučili příslušným institucím, tedy zejména státním fondům, aby bezodkladně zlepšily preventivní činnost, vyjasnily podmínky poskytování dotací a zjednodušily jejich výklad. Svaz byl vyzván k tomu, aby informoval obce o možnosti dojednání změn smluvních podmínek v těch případech, kdy ještě nedošlo ke konstatování, že byly porušeny. U řešení stávajícího stavu, tedy řešení případů, kdy došlo k formálním pochybením a rozhodnutím finančních úřadů, je požadováno vracení dotací, případně další postihy, bylo upuštěno od varianty tak zvaného generálního pardonu, a to z nemožnosti ho realizovat (zejména proto, že neexistuje možnost, jak věc legislativně upravit). Účastníci jednání proto dali přednost variantě, která by měla zrychlit a zjednodušit proces prominutí pokut (navracení dotace, apod.). Ministerstvo financí přijalo požadavek vypracovat metodiku, se kterou by seznámilo finanční úřady (finanční ředitelství) a která by byla závazná a jednotná pro celé území republiky. Jednou ze součástí metodiky by bylo i specifikování pojmu formální pochybení. Pan Jech přislíbil v tomto směru aktivní spolupráci Svazu. Metodický pokyn by měl být hotov nejpozději do konce měsíce října. Ministerstvo financí současně, na základě požadavku ministra Sobotky, zrychlí práci komise, která mu připravuje podklady pro prominutí postihů za nedodržení stávajících formálních pochybení. Účastníci schůzky se shodli na tom, že otázku budoucnosti může definitivně vyřešit pouze nový zákon o rozpočtových pravidlech státu. Ten je již připraven, avšak z hlediska dodržení všech lhůt k jeho projednání a schválení by byl nejbližší termín jeho účinnosti až na počátku druhého pololetí roku Proto byl přijat postup, který znamená vypracovat návrh na dílčí novelu zákona, a to pouze v té jeho části, která specifikuje pochybení a následné sankce. Návrh bude předložen jako poslanecká iniciativa a za předpokladu jeho přijetí by mohl být problém od 1. ledna 2004 odstraněn. Návrh by mělo do 10 dnů pro poslance a předsedu výboru Radko Martínka vypracovat Ministerstvo financí, které rovněž hovořilo o urychlení celého procesu na úrovni projednání ve vládě. Svaz i v tomto případě projevil ochotu spolupracovat a to formou konzultací a vyjádření se k návrhu. Jaromír Jech INFORMACE Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY K POSOUZENÍ APLIKACE ZÁKONA Č. 406/2000 SB., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ, KTERÁ SE USKUTEČNILA DNE 21. ŘÍJNA 2003 NA MINISTERSTVU PRŮMYSLU A OBCHODU Jednání částečně souviselo s novelou zákona projednávanou Parlamentem ČR od 18. prosince 2002 do 23. září Svazu se podařilo prostřednictvím Energetické komise uplatnit požadované změny zákona o hospodaření energií ve věci zpracovávání energetických auditů. Novela zákona byla vyhlášena 29. října 2003 ve Sbírce zákonů v částce 120 po číslem 359/2003 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje další novelu zákona č. 406/2000 Sb. Jedná se o implementaci směrnice EU č. 91/2002 o energetické hospodárnosti budov, o podrobnostech účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, prováděcí vyhlášky č. 213/2001 Sb., o podrobnostech náležitostí energetického auditu, vyhlášky č. 291/2001 Sb., vyhlášky č. 215/2001 Sb., o energetickém štítkování a dále implementace základních principů nově koncipovaných v návrhu Státní energetické koncepce s tím, že by se do novely zákona č. 406/2000 Sb., neměly transponovat principy z návrhu zákona o užití obnovitelných zdrojů energie. V souvislosti s přípravou novely zákona č. 406/2000 Sb., MPO doporučuje pro přípravu dalšího Národního programu týkajícího se úspor energie, více zpevnit podmínky pro jeho využití. Účelem novely zákona č. 406/2000 Sb., připravované MPO, je dle informací zástupců ministerstva zvýšení efektivity hospodaření energií, úspory při jejím užití, ochrany životního prostředí, snížení palivové dovozní závislosti atd. informační servis č. 11/2003 strana 6

7 MPO navrhlo zapracovat do novely zákona č. 460/2000 Sb., způsoby konkrétního sankcionování na základě nekvalitně vypracovaných auditů či předložení falešných dokladů pro zápis do seznamu energetických auditorů. O skutečnostech týkajících se kvality auditů však MPO bezprostřední informace nemá. Státní energetická inspekce (SEI) doporučila zapracovat do novely uložení povinnosti předkládání příslušných dokladů uchazečů o funkci energetického auditora právě SEI. MPO uvedlo tři hlavní oblasti úprav novely zákona č.406/2000 Sb.: Implementaci předpisů a směrnic EU, zapracování potřebných změn vyplývajících z dosavadních zkušeností se zákonem v praxi a potřebný soubor sankcí. Termín pro vypracování novely zákona o hospodaření energií je do konce roku MPO upozornilo na připravovanou směrnici EU o kogeneraci v kontextu s novelou zákona o hospodaření energií. Dále MPO potvrdilo, že není zpracován ceník auditů. Zástupci SEI upozornili na sporné vypracovávání energetických auditů základních energetických dodavatelů u jejich stěžejních odběratelů, a také ve vlastních jednotkách. Může jít o určité zvýhodňování a přetahování odběratelů. Česká energetická agentura provede v roce 2004 analýzu Národního programu týkajícího se úspor energie a na základě výsledků zpracuje Program na další čtyřleté období. MPO upozorňuje v souvislosti se zákonem o využití obnovitelných zdrojů energie, který podmiňuje úpravu částí zákonů č. 406/ 2000 Sb. a 458/2000 Sb., že může dojít k vypracování nového zákona, což není záměrem MPO. Svaz měst a obcí ČR byl vyzván k písemným připomínkám k této připravované novele zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií před dalším jednáním, které bude začátkem prosince Dagmar Plachá VESNICE ROKU září 2003 bylo na Ministerstvu životního prostředí ČR vyhodnoceno celostátní kolo soutěže Vesnice roku Vyhlašovateli soutěže byly jako každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova a Svaz měst a obcí ČR. Na organizaci soutěže se ale podílely i Ministerstvo životního prostředí, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a další. Letošního kola se účastnilo celkem 219 obcí z 13 krajů, což je přece jenom o něco méně než v roce minulém, kdy se přihlásilo 266 obcí. Doufejme, že toto číslo nesvědčí o klesajícím zájmu obcí o tuto soutěž, jelikož jsme přesvědčeni, že soutěž povzbuzuje obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji své obce, ukazuje možnosti pestrého a zajímavého života na vesnici a v neposlední řadě dokazuje opodstatnění existence malých vesniček. Soutěž probíhá vždy nejprve na úrovni krajů a potom se mezi nejlepšími hledá ten úplně nejlepší - vítěz celostátního kola. V celostátní hodnotitelské komisi jsou zastoupeny Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, MMR ČR, MŽP ČR, MZe ČR, MK ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Jako každý rok i letos měla tato komise nelehkou práci. Hodnotit rozmanitý život v obcích mnohdy velmi rozdílného charakteru není opravdu snadné. Komise tedy posuzovala především koncepční dokumenty rozvoje obce, práci s mládeží, péči o zeleň, společenské aktivity atd. A jak tedy letos vše dopadlo? Do celostátního kola postoupilo následujících 13 krajských vítězů: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj Dýšina, okres Plzeň sever, Plzeňský kraj Homole, okres České Budějovice, Jihočeský kraj Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj Lety, okres Praha západ, Středočeský kraj Nivnice, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj Radonice, okres Chomutov, Severočeský kraj Skotnice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj Trpín, okres Svitavy, Pardubický kraj Tři Sekery, okres Cheb, Karlovarský kraj Ústí, okres Přerov, Olomoucký kraj Vilémov, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina Želetice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj V rámci celostátního kola bylo rozhodnuto takto: na 1. místě se umístila obec Vilémov (kraj Vysočina) na 2. místě se umístila obec Dýšina (kraj Plzeňský) na 3. místě se umístily obce Deštné v Orlických horách (kraj Královéhradecký) a obec Ústí (kraj Olomoucký). Dodejme, že vítězná obec od SMO ČR získává Kč, stříbrná obec Kč a bronzové obce po Kč. Blahopřejeme! informační servis č. 11/2003 strana 7

8 Bylo uděleno i několik mimořádných ocenění. Získaly je: obec Homole, okres České Budějovice, kraj Jihočeský za čilý společenský život, práci s mládeží a systematickou péči o zeleň a krajinu obec Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký za vzornou spolupráci obce se základní a mateřskou školou a za úsilí o maximální informovanost občanů obec Lety, okres Praha západ, kraj Středočeský za výsledky společného úsilí a vzájemné občanské pospolitosti při nápravě povodňových škod z roku 2002 obec Nivnice, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský za pospolitost občanů, šíři společenských a kulturních aktivit a udržování místních tradic obec Radonice, okres Chomutov, kraj Ústecký za cílevědomou snahu o záchranu kulturního a duchovního dědictví a za záchranu unikátní poutní kaple na Vintířovském vrchu obec Skotnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský za originální a podnětné formy komunikace s občany obec Trpín, okres Svitavy, kraj Pardubický za kulturní život, aktivitu hudebních souborů a péči o zeleň obec Tři Sekery, okres Cheb, kraj Karlovarský za posilování vlastní identity a obnovu tradic a za mimořádnou pomoc obcím, postiženým povodněmi obec Želetice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský za cílevědomou a úspěšnou snahu o vytvoření podmínek pro spokojený život občanů malé obce a za činnost malé divadelní scény Nutno ale poznamenat, že všude bylo opravdu co obdivovat. A co dodat? Snad jen - příští rok v o něco hojnějším počtu! Lenka Zgrajová DEN MALÝCH OBCÍ JIŽ PO DVACÁTÉ Ve čtvrtek 30. října 2003 se v Kulturním domě Eden v Praze konal jubilejní dvacátý ročník Dnů malých obcí. Toto setkání starostů s představiteli ústředních orgánů a s poslanci se stalo již určitou tradicí, což potvrdil i vysoký počet účastníků. Hlavní organizátor akce, společnost Triada, uvítal v pražském Edenu téměř 500 starostek a starostů. Za předsednickým stolem se střídali ti, kteří mají k venkovu asi nejblíže, tedy zástupci MMR, MZe, MV a MF. Přítomni samozřejmě byli také představitelé Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí ČR. Program Dnů byl bohatý a možno říci že i velmi zajímavý. Dokladem toho byl velký počet dotazů směrovaných na zástupce všech uvedených resortů. Velká pozornost byla věnována vystoupení náměstka ministra vnitra RNDr. Josefa Postráneckého, který hovořil o realizaci II. fáze reformy veřejné správy. Upozornil zejména na problematiku dozoru nad samostatnou a nad přenesenou činností měst a obcí. Dle jeho slov by dozor nad samostatnou působností měst a obcí mělo v budoucnu vykonávat výhradně ministerstvo vnitra, nad přenesenou pak krajské úřady. Zmínil také možnost slučování malých obcí. Ubezpečil starosty, že ministerstvo vnitra bude vždy upřednostňovat přirozený vývoj, v žádném případě nechce podporovat slučování obcí na základě ekonomických tlaků. K tomu ovšem bude třeba úzce spolupracovat se SMO ČR a Spolkem pro obnovu venkova. Zájem o tuto spolupráci potvrdil jak výkonný místopředseda SMO ČR pan Jech, tak i předseda Spolku Mgr. Kavala. Zástupci ministerstva zemědělství se ve svých příspěvcích věnovali především pozemkovým úpravám a seznámili přítomné se systémem podpor jejich ministerstva. Ministerstvo pro místní rozvoj reprezentoval sám ministr Mgr. Pavel Němec. I jeho příspěvek byl účastníky setkání velmi pozorně sledován. Zdůraznil v něm, že je velmi nutné naučit se využívat podpor ze strukturálních fondů EU. Připomněl, že klíčovým dokumentem pro čerpání prostředků z fondů EU je Národní rozvojový plán, se kterým by se představitelé obcí měli podrobněji seznámit. Na jeho základě bylo vymezeno pět operačních programů. Pan ministr zmínil především Společný regionální operační program (SROP), jež je jakýmsi souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (= celé území ČR vyjma Prahy), které mohou být v období let podporovány ze strukturálních informační servis č. 11/2003 strana 8

9 fondů EU v rámci Cíle 1. Tento program podporuje aktivity, jejichž realizace spadá především do působnosti obcí a krajů. Za účelem větší informovanosti o možnosti získávat prostředky z fondů EU zřídilo MMR nový web, kde jsou jednotlivé programy podrobně charakterizovány, uvedeny jsou vždy i pokyny pro žadatele ( V závěru svého vystoupení nastínil ministr Němec budoucnost Programu obnovy venkova a ujistil všechny přítomné, že i v roce 2004 bude MMR hlavním organizátorem soutěže Vesnice roku. Nový ročník soutěže, který bude příští rok jubilejním - desátým, oficiálně vyhlásil předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala. Za řečnickým pultem se vystřídalo ještě několik dalších přednášejících. Jmenujme např. Ing. Eduarda Komárka z ministerstva financí, který hovořil na téma financování územních rozpočtů, nebo Ing. Irenu Plockovou z ministerstva průmyslu a obchodu, která seznámila přítomné s programy úspor energie. Dvacátý ročník Dnů malých obcí byl zakončen trochu netradičně - tombolou, což bylo příjemným překvapením pro všechny zúčastněné. A co nového vymyslí pořadatelé akce pro příště? Nezbývá, než se nechat překvapit. Lenka Zgrajová SILNIČNÍ KONFERENCE říjen 2003, Plzeň Ve dnech 7. a 8. října 2003 se v plzeňském Domě kultury INWEST uskutečnil již 11. ročník Silniční konference, kterou pořádala Česká silniční společnost. Zúčastnili se jí zástupci správců pozemních komunikací, správ údržby silnic, krajských úřadů, statutárních měst, pověřených měst, České silniční společnosti, ředitelství silnic a dálnic a Českomoravské asociace dopravního značení. Účastníci konference konstatovali, že 44 % úseků dálnic je v havarijním stavu, mosty (klasifikace 1 7) jsou ve stavu klasifikace 5 6. Největší finanční problém jsou obchvaty měst, protihluková zařízení atd., kde na nejbližších 5 let je třeba vyčlenit 510 mld Kč. Významný vzrůst intenzity dopravy je především na dálnicích, kde za posledních 15 let vzrostla dvakrát. Zatíženými úseky projede v průměru vozidel denně. Rozvoj silnic I. třídy musí být směrován vzhledem ke špatné kvalitě vozovek především v obcích a městech. Jedná se o stavby velmi nákladné s ohledem na životní prostředí. Řešení průtahů menšími obcemi a městy je odkládáno z důvodu velmi složitého projednávání s veřejností za účasti ekologických organizací a občanských sdružení. Je to dlouhodobé a citlivé téma. Výhledové záměry a zakomponování do územních plánů musí být zapracovány do rozvojových plánů měst a obcí. Vzhledem ke změně zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) s veřejností, a v případě dogmatického výkladu zákona, bude dopad závěrů projednávání na obce a města velmi nepříznivý. Strategie možnosti dalších zdrojů financování do r. 2007: - granty EU - úvěry od EIB - dluhopisy - PPP (privátní prostředky pozemních komunikací a potřeba vytvoření odpovídající legislativy) Dagmar Plachá DOSAVADNÍ PRŮBĚH SOUTĚŽE OBEC ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM Rada Evropské unie vyhlásila rok 2003 Evropským rokem osob se zdravotním postižením (EROZP) rozhodnutím ze dne 3. prosince 2001, kde se počítá i s účastí kandidátských zemí střední a východní Evropy. Hlavním cílem EROZP je zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a zvýšení povědomí veřejnosti o jejich právech. Základním dokumentem pro dosažení tohoto cíle je Madridská deklarace přijatá 23. března 2002 na Kongresu o osobách se zdravotním postižením v Madridu. Hlavní pozornost věnuje antidiskriminační legislativě se zaměřením na zaměstnanost, vzdělávání a mobilitu. Česká republika se přihlásila k účasti na EROZP a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) převzal garanci za přípravu EROZP v ČR svým usnesením ze dne 2. listopadu Byla jmenována koordinační a odborná skupina pro přípravu EROZP ze zástupců resortů, nestátních neziskových organizací, zaměstnavatelů zdravotně postižených a Svazu měst a obcí ČR. Výkonný místopředseda Jaromír Jech zastupuje Svaz ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany, odborné skupině pro přípravu EROZP, a Dagmar Plachá z legislativního oddělení Kanceláře Svazu v Národním koordinačním výboru pro EROZP. Svaz se zapojil do realizace cílů EROZP vyhlášením soutěže Obec zdravotně postiženým, o kterém rozhodlo na svém 27. zasedání Předsednictvo Svazu usnesením č. P27/X ze dne Soutěže se mohly účastnit obce, města i městské části bez ohledu na členství ve Svazu, které podají přihlášku. informační servis č. 11/2003 strana 9

10 Kancelář Svazu požádala o záštitu a spolupráci v rámci soutěže Obec zdravotně postiženým příslušné výbory Parlamentu České republiky, Kancelář prezidenta České republiky, předsedu Senátu PČR, Ministerstvo zdravotnictví, Národní koordinační výbor pro EROZP a Asociaci krajů ČR. Z výše uvedených oslovených institucí přijala záštitu Kancelář prezidenta republiky, dále předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart, ministryně zdravotnictví Marie Součková a předsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR Milada Emmerová. V termínu do 30. dubna 2003 se do této soutěže přihlásilo celkem 5 obcí a 20 měst (z toho 5 statutárních). Obsahová náplň jednotlivých přihlášek je značně rozdílná a obtížně porovnatelná. Je ale pochopitelné, že malé obce nemohou ze svých příjmů vynakládat takové finanční prostředky pro své zdravotně postižené občany jako například statutární města. k nízkému počtu přihlášených obcí a měst (celkem 25) bylo rozhodnuto o zrušení původně uvažovaných krajnebylo tedy nutné jmenovat krajské komise. Soutěž probíhá pouze v jednom, a to v celostátním kole a přihlášky posuzovat a vyhodnocovat pouze celostátní komise. S ohledem na přihlášky statutárních měst bylo rozhodnuto řízení další kategorie, a to Kategorie statutárních měst jako třetí k dosud vyhlášené Kategorii obcí a Katerii měst. Důvodem pro toto rozhodnutí je nesrovnatelnost reálných možností aktivit pro zdravotně postižené bčany malých měst v porovnání s městy statutárními. Podmínky soutěže umožňují vyhlašovateli, tj. Svazu, proádět změny těchto podmínek. Ředitel soutěže Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu, jmenoval předsedu celostátní komise a její členy. Jako předseda komise je jmenována Milada Emmerová, předsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR, členové komise jsou zástupci Národní rady zdravotně postižených ČR, Sociální komise a Komise pro zdravotně postižené občany Svazu a pracovníci Kanceláře Svazu. Na společném jednání Sociální komise a Komise pro zdravotně postižené občany Svazu bylo rozhodnuto o harmonogramu návštěv členů komise v jednotlivých obcích a městech tak, aby nejpozději do 30. listopadu 2003 bylo uzavřeno hodnocení celostátního kola soutěže. Do 15. prosince 2003 proběhne vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií na závěrečné slavnosti. Kancelář prezidenta republiky přislíbila přijetí vítězů soutěže na Pražském hradě, a to včetně prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu. Znamená to, že v nejbližších dnech budou osloveni primátoři, starostové a starostky přihlášených měst a obcí do soutěže s informací o termínu možné návštěvy členů celostátní komise. Se změnou v organizaci soutěže a s obsahem konkrétních přihlášek jednotlivých obcí bylo seznámeno Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém jednání dne 18. září Alena Nohejlová PRAVIDLA VEŘEJNÉ PODPORY STRAŠÁK ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU? Se vstupem České republiky do EU začnou v českém prostředí platit mimo jiné pravidla Evropského společenství pro oblast veřejné podpory (State Aid rules). Tato pravidla jsou u nás zahrnuta do zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, který upravuje oblast veřejných financí a jejich poskytování formou dotací, subvencí, záruk a kompenzací firmám, podnikům a veřejným organizacím. Cílem Evropského společenství je zabránit zvýhodnění určitého druhu podnikání, odvětví, výroby či určitých subjektů působících na trhu, aby volný obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské Unie nebyl ohrožen. Jinými slovy jde o to, aby v rámci pravidel obchodní soutěže mohly subjekty z jiných členských států nabízet své zboží a služby za stejných podmínek, jako podniky tuzemské. Prostředky veřejné podpory se rozumí nejen prostředky státní, ale také zdroje pocházející z obecních a krajských rozpočtů, České národní banky, Fondu národního majetku apod. O veřejnou podporu se tedy jedná, pokud díky veřejným prostředkům získá specifická organizace zjevnou ekonomickou výhodu a může tak narušit obchodní soutěž. Veřejná podpora, na základě pravidel Evropské komise, smí být legálně a bez schvalování poskytnuta pouze službám, které plní funkci veřejného zájmu, jsou nezbytné pro fungování společnosti, zvyšují kvalitu života občanů Unie a přispívají tak k územní a sociální soudržnosti. Tyto služby se obecně nazývají služby v obecném hospodářském zájmu (Services of General Economic Interest, SGEI). Za ty se považují vesměs služby, které by v čistě tržním prostředí nebylo možné zajistit v dostupné ceně či odpovídající kvalitě. V České republice roli dohlížitele nad poskytováním veřejné podpory plní Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Organizace, která poskytuje služby v obecném hospodářském zájmu, musí být výkonem těchto služeb oficiálně pověřena (např. smlouvou nebo usnesením zastupitelstva). Z výše uvedeného popisu vyplývá základní otázka, a to jestli je podpora poskytovaná dané organizaci ze strany státu, obce nebo kraje v souladu s právem Evropské unie. Neboli zda je nutné Evropskou komisi o existenci výše zmíněné podpory uvědomit a počkat na její schválení. Projít schvalovací procedurou Evropské komise je časově i procedurálně velice náročné. Neexistují jasně daná pravidla, co je a co není podpora (a co je a není služba v obecném hospodářském zájmu), takže se vždy jedná o složitý úkol. Rozhodování v mnoha případech leží na Evropském soudním dvoru. V podstatě by Evropská komise měla schvalovat podporu aktivitám, které nemohou být zajištěny trhem, v oblastech, kde trh není, nebo je jen částečně liberalizován, a tam, kde trh mezi členskými státy může být potenciálně ovlivněn. Za služby neekonomického charakteru se považuje výkon veřejného orgánu, základní vzdělání nebo někte- informační servis č. 11/2003 strana 10

11 ré prvky sociální ochrany. Jakási forma seznamu netržních aktivit ze strany Evropské komise neexistuje, i když výroky Evropského soudního dvora rozšiřují okruh aktivit, které je možné za ekonomické považovat. Ve vztahu služeb v obecném hospodářském zájmu k pravidlům volné soutěže se Evropská komise snaží uplatňovat princip nezávislosti v přístupu k soukromému či veřejnému podniku, nechává na členských státech, aby služby v obecném hospodářském zájmu samy definovaly a snaží se zachovávat princip proporcionality. Rozhodnutí, zda určitá aktivita je či není službou v obecném hospodářském zájmu, je ovlivněno historickým vývojem regionu, jeho nedostatky, fungováním apod. Jako příklad služeb v obecném ekonomickém zájmu mohou sloužit služby spojené se sítěmi (např. energie, plyn, telekomunikace, veřejná doprava) a vzdělávací, kulturní a sociální aktivity. Tyto služby zajišťuje stát nebo samosprávy a tyto orgány také mohou zajištěním výše zmíněných služeb pověřit jiný subjekt. V tomto případě pak za jejich poskytování může být poskytována kompenzace (příkladem budiž České dráhy, kterým se pokrývají ztráty z osobní dopravy). Na úrovni Evropské unie panuje stále nejasnost v tom, zda lze také kompenzace považovat za veřejnou podporu a zda je v tomto případě nutné Evropskou komisi formálně předem vyrozumět. Evropská komise k této otázce dosud nevydala rozhodnutí, protože v podstatě neexistuje evropská legislativa, která by otázku kompenzací řešila. Prozatím je k dispozici pouze vyjádření Evropského soudního dvora ve věci případu Altmark Co., kdy německé společnosti Altmark byly za provozování regionální dopravy a případné ztráty s tím spojené poskytovány kompenzace. Proti tomu se u Evropského soudního dvora ohradila jiná společnost, která tyto služby s příspěvkem na provozování chtěla poskytovat také, nicméně byla odmítnuta. Evropský soud rozhodl, že kompenzace mohou být poskytovány pouze tehdy, jsou-li předem splněny následující podmínky: - jasně definovaná veřejná podpora, - správné vyčíslení nákladů na danou službu, - kompenzace za poskytování služby, která nesmí přesáhnout náklady nutné k zajištění služby, - výběr firmy, která bude službu zajišťovat na základě výběrového řízení, - nebo stanovení výše potřebné kompenzace za službu na základě nákladů, které by typická, dobře spravovaná společnost vyčíslila při plnění těchto služeb. Samozřejmě, že otázkou zůstává, co se skrývá pod typickou, dobře spravovanou společností. Co se týká místních samospráv, pak problém může nastat u společností, které jsou zřizovány nebo spoluvlastněny např. obcí a zároveň provozují komerční aktivity. Podle Směrnice o transparentnosti (COM 2000/52/EC) se veřejnými podniky chápou vládní a polovládní organizace s hospodářskými aktivitami, privatizované společnosti v případě, že veřejný orgán v nich stále vlastní většinu akcií, centrální banky a další veřejné instituce. V případě, že tyto společnosti poskytují i jiné než veřejné služby, pak musejí mít oddělené účty pro veřejné a komerční aktivity, všechny příjmy a náklady dělit na příslušné účty, firma musí používat správné účetní postupy a přesně vysvětlit používané účetní principy. Z výše uvedeného vyplývá, že vstup do EU může pro samosprávy znamenat vážný zásah do jejich fungování a spravování svěřeného území. Proto je nutné se s těmito pravidly naučit zacházet a být připraven na změny, které veřejná podpora s sebou přináší. Eva Kochová ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADY V GLASGOW Čas od času je vhodné porovnat způsob a výsledky vlastní činnosti s tím, čeho dosáhli v téže oblasti někde jinde. Během srpna a září jsem bydlil téměř sedm týdnů v jednom skotském městečku v oblasti Renfrewshire (Shire správní oblast, kraj, též hrabství), jež se nachází v bezprostřední blízkosti Glasgow. Narazil jsem při tom na některé odlišnosti ve způsobu života domácností, trávení volného času, i v zacházení s komunálním odpadem. Protože je možné, že některé z těchto zkušeností by mohly být pro pracovníky ve veřejné správě zajímavé, chtěl bych se zde o nich krátce zmínit. Pokud mohu generalizovat z tohoto pobytu, v malých městech a osadách se v domácnostech komunální odpad s výjimkou papíru netřídí. Veškeré odpady, včetně plastových lahví a obalů (kterých je při velkých jednorázových týdenních nákupech v hyper- a supermarketech požehnaně), se prostě vhazují do větších plastových pytlů, které si občané k tomuto účelu kupují. Ty se dále skladují ve čtverhranných plastových kontejnerech s jedním párem koleček, jež jejich majitelé v určené dny v týdnu vyvážejí před dům, aby je mohla osádka vyprázdnit do sběrných odpadních (popelářských) vozů. Papír (většinou noviny, reklamní letáky a brožurky) se v domácnostech skladuje v k tomu určených pytlích a vynáší se před dům k odvozu podle harmonogramu v jiný den v týdnu. Ve Skotsku žije většina rodin v typických jednopatrových domcích, které především v chudších čtvrtích jsou obvykle mezi sebou bočně spojeny, takže tvoří dvoj-, troj- až čtyřdomky. Každý domek má předzahrádku (povětšinou ozdobnou) a za domem zahrádku, do které se vchází přímo z kuchyně a jsou v ní umístěny kontejnery. Protože malé domky nejsou průchozí, musí se v těchto případech kontejnery z vnitřních domků vyvážet přes pozemky sousedů. Není mi známo, že by při tom docházelo k nějakým problémům snad i proto, že při nejmenším alespoň formálně jsou lidé k sobě zdvořilí a vstřícní. V Glasgow a dalších větších městech, kde je spojitá činžovní zástavba a není jiný přístup, se plastové pytle se směsným odpadem ve sběrné dny vynáší (ať už přímo z bytů nebo ze zadních traktů domů) na chodník, odkud je odvážejí sběrné vozy. V současné době se však už v Glasgow hojně využívá i dalších způsobů nakládání s odpady, jež budou popsány níže. Na základě toho, co jsem pozoroval, jsem se zpočátku domníval, že jsme u nás v oblasti odpadů dále, než tomu je ve Skotsku. I ve velmi malých obcích totiž u nás obvykle nalezneme na návsích sběrné kontejnery na sklo a plasty, někde i papír. Ty jsem viděl pouze v Glasgow. Z toho, co jsem se později dověděl, je téměř jisté, že i v menších městech ve Skotsku existují místa (sběrné dvory), kam informační servis č. 11/2003 strana 11

12 mohou občané svůj odpad odvážet. Podrobnější informace o zacházení s odpady v Glasgow jsem získal od radního odpovědného za ochranu životního prostředí pana Davida Stevensona. Ten mě seznámil se stavem odpadového hospodářství v Glasgow a dokonce mě místo sebe vyslal na pravidelnou kontrolní návštěvu do sběrného dvora a třídící jednotky (Materials Reclamation Facility, MRF), největší ve Skotsku. Do MRF předávají svůj odpad i přilehlé oblasti, jako je oblast Renfrewshire. Budova MRF je třípatrová, její kapacita je tun a slouží ke třídění novin a časopisů, plastových láhví, konzerv od potravin a nápojů, lepenky a kancelářského papíru. Směsný odpad z pytlů se nejdříve dopraví do třetího patra, kde se kontroluje jeho kvalita. Poté se posouvá přes přepadovou násypku do druhého patra na běžící pás k mechanickému i ručnímu třídění: v třídícím bubnu se odděluje papír od plechovek a plastových lahví, které jsou nakonec tříděny ručně. Magnet vrchního pásu zachycuje ocelové plechovky a hliníkové plechovky odfukuje z pásu vzdušný vír. Nakonec probíhá kontrola kvality tříděného novinového papíru a lepenky. V přízemí se ze všech vytříděných materiálů lisují žoky, jež se skladují do doby, než jsou prodány na trhu. Na podporu celého procesu zavádí Rada města Glasgow různé systémy sběru (Kerbside Collections volně přeloženo Sběr z obruby chodníku) s hezkými názvy jako např. Blue Wheeled Bin Recycling Service (něco jako Recyklace pomocí modrých pojízdných kontejnerů) na separaci novinového papíru, plechovek od jídla a nápojů a plastových lahví pro vlastníky rodinných a nájemních domů. Tato služba je ze všech nejmladší (zavedena v dubnu 2003). Služba Green Box Recycling Service (Recyklace pomocí zelených kontejnerů) byla zahájena již v březnu 1998 a sloužila zpočátku pouze k separaci novin a časopisů. Později byla rozšířena o sběr plastových láhví a plechovek. Pravděpodobně vzhledem k tradici se Rada města snažila zachovat pytlový sběr (Survival Bag Trial) i pro tříděný odpad. To se však nepodařilo, jelikož to nový zákonný standard (EN643) pro papír nedovoluje. Velmi úspěšná je i služba sběru organického odpadu ze zahrádek do hnědých kontejnerů (Brown Bin Organic Garden Waste Collection), která zahrnuje sběr posečené trávy, větví, listů a odřezků z křovin. Vedle těchto služeb buduje město i recyklační dvory (v roce 1998 jich bylo 52, v letošním roce jich je už 104). Samozřejmostí je také osvěta, domácnosti dostávají nejen brožurky s popisem jednotlivých služeb (včetně přesného vymezení, co se v dané službě sbírá a co ne) a harmonogramy odvozů. K dispozici jsou i informace o množství nasbíraného směsného a separovaného odpadu a o tom, komu a za kolik se prodává. Městská rada spolupracuje v oblasti životního prostředí se školami už 28 let a organizuje mezi školami i soutěž. (pokračování v příštím čísle našeho zpravodaje) Doc. Václav Černý člen Komise životního prostředí PŘEDSEDNICTVO SVAZU SE SEŠLO K MIMOŘÁDNÉMU ZASEDÁNÍ 9. ŘÍJNA V PRAZE Jediným bodem mimořádného jednání Předsednictva Svazu bylo založení dceřiné společnosti Svazu a holandského VNG International. Pan Jech upozornil zejména na Společenskou smlouvu a Smlouvu o spolupráci. Uvedl, že Společenská smlouva je základní dokument, podle kterého se bude třeba řídit. Jejímu znění je proto nutno věnovat velkou pozornost. Obsah smlouvy byl konzultován s právníkem. Přítomní diskutovali především o článcích smlouvy týkajících se usnášeníschopnosti valné hromady společnosti a hlasování valné hromady. Znění těchto článků bylo Předsednictvu předloženo ve dvou variantách, přestože bude zřejmě nutné z důvodů určitých úprav znovu otevřít jednání s VNG Internacional. Ing. Vlasák podotkl, že tento dokument je pouze první návrh, tudíž, dle jeho názoru, je třeba o něm diskutovat a případně ho i měnit. Navrženo bylo také vypustit ze smlouvy o spolupráci článek Sankce. Členové Předsednictva diskutovali také o názvu dceřiné společnosti. Předsednictvo Svazu nakonec schválilo znění Společenské smlouvy tak, jak bylo navrženo Kanceláří SMO ČR. Doporučilo, aby společnost nesla název MEPCO. Radě Svazu doporučilo schválit znění Společenské smlouvy s přihlédnutím k uvedeným změnám, schválit obchodní plán společnosti i znění obsahu budoucí smlouvy mezi SMO ČR a Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu. V různém informoval Jaromír Jech o senátním návrhu novely zákona o obcích. Návrh spočívá v tom, že některá města novým zákonem o obcích ztratila statut města, i když historicky byla vždy městy. Na základě této novely by mohly tyto obce znovu požádat o statut města. Členové Předsednictva Svazu se shodli, že nic nebrání svazové podpoře senátního návrhu. upraveno ze zápisu informační servis č. 11/2003 strana 12

13 Z JEDNÁNÍ KOMISÍ Školská komise zasedala 2. října v Praze Evropský sociální fond (ESF) S touto problematikou seznámili přítomné členy komise zástupci MŠMT Mgr. Jan Aulehle a Mgr. Šárka Glatzelová. ESF je jedním ze čtyř Strukturálních fondů EU. Slouží k rozvoji lidských zdrojů a zaměstnanosti. Programy pomoci z ESF v letech : Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Priorita 3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 v regionu NUTS II. hl. m. Praha, Priorita 3 a Priorita 4 Programový dokument komunitární iniciativy EQUAL Společný regionální operační program, Priorita 3 OP RLZ Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení: Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání (gesce MŠMT) Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje (gesce MŠMT) Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání (gesce MPSV) Specifické cíle v Opatření 3.1: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 2. Modernizace školních vzdělávacích programů rozvoj klíčových kompetencí 3.Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství 4. Rozvoj dalšího vzdělávání na SŠ a VOŠ 5. Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání 6.Propojování počátečního a dalšího vzdělávání 7. Zřízení a podpora Centra pro hodnocení výsledků vzdělávání Operační program Rozvoje lidských zdrojů vychází z analýzy ekonomické a sociální situace v ČR. Mnoho úkolů a odpovědnosti v souvislosti s realizací tohoto programu by mělo přejít na pedagogická centra, která by měla poskytovat informace a poradenské služby. Konečný uživatel by měl zpracovat projekt, zajistit spolufinancování, sledovat a evidovat průběh financování a zajistit audit. ČR bude moci čerpat finanční prostředky z ESF nejdříve k Vše je momentálně ve fázi rozpracovávání materiálů a projednávání programu s Evropskou komisí. Pro školení a vzdělávání se počítá i s využitím prostorů základních a středních škol. Členové komise požádali zástupce MŠMT, aby byl zajištěn tok informací i na obce a aby byl tento mechanismus zapracován do pravidel komunikační strategie, která se připravuje. Informace o Evropském sociálním fondu i o ostatních strukturálních fondech EU je možné najít na nebo případné dotazy a připomínky je možné zasílat na Školský zákon PhDr. Štiková informovala, že návrh nového školského zákona byl předložen vládě. V souvislosti s tímto zákonem přítomní sl. Filipová, pí Halanová, pí Pešová, p. Martinec, pí Knobová krátce diskutovali o rozpočtovém určení daní a financování školství obecně. Shodli se, že metoda agregovaných normativů tak, jak je nyní nastavena, nepokrývá potřeby regionálního školství. Z různého Přítomní diskutovali o prezentaci názorů Svazu směrem k široké veřejnosti. Většina členů komise byla toho názoru, že stanoviska Svazu nejsou dostatečně prezentována. Členové komise se shodli, že je třeba, aby se důležitých jednání (např. se zástupci ministerstev nebo Parlamentu ČR) zúčastnil vždy kromě pracovníka Kanceláře i volený zástupce. -evv- Komise ISMO jednala 7. října v Praze Portál veřejné správy Velkou část svých potřeb občan řeší na městských nebo obecních úřadech, proto by bylo vhodné konzultovat filosofické řešení funkcí portálu se zástupci z řad měst a obcí. Řešení by nemělo opomíjet již existující informační systémy veřejné správy. Prozatím se schází pravidelně každý čtvrtý pátek na MI ČR tým vedení projektu. Na jednání bude dle potřeby zván i člen řídícího výboru za komisi ISMO. Během krátké doby by mělo dojít k vyjasnění případných nedorozumění mezi komisí ISMO a správcem PVS a nalezení vhodných komunikačních kanálů a forem oboustranně prospěšné spolupráce. Výdej dat z ISKN (katastr nemovitostí) P. Renčín a p. Čapka se zúčastnili jednání o výdeji dat z ISKN s členy Podvýboru pro informační systémy veřejné správy a zástupci ČÚZK. Pan Falt informoval o dopisu, který bude obsahovat návrh pro vydávání dat z ISKN (vytvoření legislativního rámce apod.). Dopis bude zaslán na určená ministerstva a podvýboru pro informační systémy veřejné správy. Podepsán by měl být Českou asociací pro geoinformace, Asociací krajů a SMO ČR. informační servis č. 11/2003 strana 13

14 Studie o dostupnosti geodat v našem státě Česká asociace pro geoinformace zpracovává studii - Podmínky dostupnosti geodat vedených a spravovaných orgány a úřady ČR. Zadavatelem studie je sdružení Nemoforum. Vydávání úředních listin občanům MI ČR má představu, že kontaktní místa pro veřejnost vzniknou na pracovištích České pošty. Komise se domnívá, že kontaktními místy by měly být především městské a obecní úřady, pověřené vedením matriční agendy. Z různého MI ČR prodloužilo Multilicenční smlouvu Microsoft Select pro veřejnou správu ČR o 2 roky. Veškeré prováděcí smlouvy MS Select, uzavřené pod touto rámcovou smlouvou, se ve smyslu obchodních podmínek rámcové smlouvy automaticky prodlužují též do Cyril Čapka Odborná pracovní skupina pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností se sešla 7. října a 21. října v Praze Vyhodnocení dotazníků výpočet nákladů na výkon přenesené působnosti Vyhodnocení provedla firma BenchCom. Bylo zpracováno 49 dotazníků, z toho bylo platných 44. Z dotazníků vyplynulo, že příspěvek na výkon státní správy kryje 88 % nákladů obcí, obce jsou tedy průměrně ve ztrátě 12 %. Ve státním rozpočtu na rok 2004 se navrhuje navýšení příjmů obcí III o 5 %, což je pro obce nepřijatelné. Mgr. Váňa konstatoval, že některým obcím se podařilo získat výběrem správních poplatků částka 13 tis. Kč - 36 tis. Kč. Oproti odhadům MV ČR jde o značný rozdíl, který je způsoben tím, že MV ČR minimálně evidovalo, kolik se na těchto poplatcích vybere. Bylo upozorněno, že jde o čísla za první pololetí roku Správní poplatky nemusí mít rovnoměrný vývoj. Dalším důvodem může být, že z OkÚ přešlo vybírání pokut na obce, které na jejich výběr vynakládají větší úsilí, nebo může být rozdíl dán velikostí správního obvodu. Dále bylo uvedeno, že od r by obce III neměly mít pod sebou evidenci státních dávek sociální podpory. Z toho důvodu dojde ke snížení počtu úředníků, naopak se tím zvýší objem příjmů ze správních poplatků na úředníka. Mgr. Váňa upozornil, že se u obcí výrazně liší náklady na jedno pracovní místo. Rozdíl může být dán i tím, že některé obce započítaly náklady na městskou policii. Bylo dále konstatováno, že ve výpočtu není zohledněno, že v příštím roce obcím III vzrostou provozní výdaje, neboť nyní sídlí většina obcí III v budovách OkÚ, kde stát za ně hradí provozní náklady. Od příštího roku bude starostka Langšádlová tato částka pro Mgr. Lukáš Váňa, p. Jaromír Jech obce představovat poměrně vysoký náklad. Pan Mišák doporučil vyloučit extrémní výpočty, neboť je patrné, že u nich došlo k chybě není možné, aby některé obce byly na 150 % krytí nákladů - žádná obec nedostala víc, než jsou náklady na výkon přenesené působnosti. Při výpočtech bylo prokázáno, že obce II byly podhodnocené. Na druhé schůzce, 21. října, Mgr. Váňa ještě informoval, že MV ČR připravuje obdobný dotazník, který je ovšem ještě ve fázi vnitřního připomínkového řízení. Dotazník bude zjišťovat i data za rok Přítomní se po krátké diskusi shodli, že by bylo dobré požádat MV ČR o spolupráci na výše zmíněném dotazníku. Pokud by se Svaz dohodl s ministerstvem na společném znění dotazníku, poslal by se obcím pouze jeden společný dotazník. A údaje by mohl využívat Svaz i MV. (Pozn. legislativního odd.: podrobnější vyhodnocení dotazníkové akce zveřejníme v příštím čísle INS) Příspěvek na výkon přenesené působnosti Paní Langšádlová doporučila oslovit poslance s požadavkem na zvýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti. Státní orgány si musí uvědomit, že by měly více se Svazem komunikovat. Svaz by měl mít daleko důraznější roli. Členové pracovní skupiny považují za nutné seznámit poslance a vládu s výsledky finanční konference a s požadavky z ní vyplývající. Výsledky konference jsou již v podstatě zpracovány, z Kanceláře Svazu odejde dopis adresovaný poslancům s požadavkem na zvýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti. Na žádost členů pracovní skupiny pro obce III projedná na svém jednání reformu veřejných financí jako celek Finanční komise SMO ČR a přijme k ní jednoznačné stanovisko, se kterým budou seznámeny relevantní orgány. Přítomní dále diskutovali o možnosti ústavní stížnosti na základě nálezu Ústavního soudu. Stížnost by se týkala nedostatečného krytí příspěvku na výkon přenesené působnosti. Mgr. Váňa se postavil k stížnosti víceméně skepticky. Upozornil, že nikde není garantováno 100 % krytí nákladů na výkon přenesené působnosti. Nebylo by tudíž stížnost o co opřít. Z různého Dne 4. prosince t.r. se uskutečnění jednání pracovní skupiny, která průběžně projednává a provádí analýzu přenosu působností na samosprávné orgány a zabývá se redukcí činností v přenesené působnosti. Zúčastní se ho s ing. Letochou. informační servis č. 11/2003 strana 14

15 Upozornil, že v současné době chybí seznam kompetencí, které mají jednotlivá ministerstva, kraje, obce I, obce II a obce III. Mělo by být vyjasněno, komu jaké kompetence přísluší. Obce III budou em vyzvány, aby se touto problematikou zabývaly a do 20. listopadu t.r. své návrhy spolu s odůvodněním zaslaly zpět do Kanceláře Svazu (tj. jaké úkoly jsou dublovány, jaké jim nepřísluší atd.). Mgr. Váňa dále uvedl, že se v současné době na MPSV řeší problém sociálně-zdravotních lůžek. Některé obce III nyní doplácejí zhruba na těchto lůžek. Tento počet by se měl navýšit na 16 tis. MPSV zvažuje řešení tohoto problému tak, aby úhrada sociálně-zdravotních lůžek ani z části neležela na bedrech obcí III. Nabízejí se tedy dvě varianty, jak tyto náklady hradit: 1. náklady by platily obce III, kterým by se náklady zpětně proplácely 2. tyto lůžka převést na kraje Přítomní doporučili variantu 2. J. Jech informoval, že Svaz byl osloven Ministerstvem financí, resp. Ing. Komárkem s žádostí o jmenování 4 zástupců do Výboru pro veřejné finance zřizovaného při MF. Do výboru byli jmenováni Ing. Vlasák, pan Bezdíček, Ing. Černý a J. Jech. -evv- Bytová komise zasedala 14. října v Praze-Letňanech Informace z MMR Náměstek ministra pro místní rozvoj František Vnouček sdělil, že MMR se v tomto roce zaměřilo, krom již stálých programů na podporu bydlení, především na likvidaci škod, jež způsobily povodně v roce Podporovali opravy 40 tisíc bytů a výstavbu zhruba tisíce nových bytů. V současné době připravuje MMR novou koncepci bytové politiky, která vychází ze závěrů formulovaných v Programovém prohlášení vlády. Navazuje na koncepci současnou, nijak zásadně se neodchyluje. Hlavním cílem bytové politiky státu tedy zůstává zvyšování dostupnosti bydlení pro obyvatelstvo. Koncepční záměry se opírají o tři pilíře: 1) podpora výstavby bytů sociálního charakteru financovaná z rozpočtové kapitoly MMR (jedná se o byty pro domácnosti s vymezenými příjmy a tzv. podporované byty pro zranitelné domácnosti), 2) podpora hypotečního úvěrování či nízkoúročených úvěrů (pro domácnosti, které mají finanční prostředky na to, aby si pořídily vlastnické bydlení) a podpora výstavby družstevních bytů (pro domácnosti se středními příjmy, které mohou při pořízení bydlení participovat jen částečně), 3) podpory poskytované Státním fondem rozvoje bydlení zde by mělo dojít k jednoznačnému zaměření na úvěrové nástroje a poskytování záruk, Fond by v budoucnu již neměl poskytovat dotace. Koncepce bytové politiky bude vypracována do konce roku Objem finančních prostředků určených na podpůrná opatření MMR v příštím roce by měl zůstat zhruba na úrovni roku letošního, tzn. cca 1,8 mld. Kč. Závěrem náměstek Vnouček ještě dodal, že rejstřík nástrojů ministerstva bude v porovnání s letošním rokem rozšířen o podporu výstavby družstevních bytů a o podporu oprav domovních olověných rozvodů vody. Uvolněny by měly být také prostředky na podporu regenerace panelových sídlišť (oproti roku 2003). náměstek ministra pro místní rozvoj František Vnouček Zákon o nájemném Ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně je v současné době vládní návrh zákona o nájemném (sněmovní tisk 270/2003), který je totožný s návrhem, jež vypracovalo MF. BK při svých jednáních již několikrát projednávala návrhy zákona o nájemném předložené jak MF, tak MMR. Jednoznačně se vždy klonila k návrhu zákona vycházejícího z dílny MMR, které se snaží přiblížit křivky smluvního a regulovaného nájemného a vychází přitom z cenové mapy, která obsahuje všechny typy nájmů. BK znovu projednala problematiku zákona o nájemném a konstatovala: 1. Nikdo dostatečně nevysvětlil, proč byl návrh zákona o nájemném připravován současně na dvou ministerstvech, na MMR a MF. BK je přesvědčena, že tento návrh mělo zpracovávat pouze MMR, které je za bytovou politiku zodpovědné. Podle plánu legislativních prací vlády a podle usnesení vlády č ze dne měl být vládě předložen společný návrh zmiňovaných ministerstev, toto usnesení však nebylo respektováno. 2. BK se při svém jednání pokusila připomínkovat jednotlivé paragrafy vládního návrhu zákona o nájemném, avšak po diskusi k některým paragrafům dospěla k názoru, že tento postup není možný, neboť celá filosofie zákona neodpovídá reálným informační servis č. 11/2003 strana 15

16 třech čtyřech letech bude muset být přistoupeno k novelizaci tohoto zákona, neboť lze očekávat, že se objeví nové skutečnosti, které nebyly, nebo ani nemohly být, vzaty v úvahu. Předseda Sdružení majitelů domů Robert Axamit k tomu dodal, že než přijímat takovýto zákon, raději nepřijímat žádný. Vládní návrh zákona o nájemném zcela likviduje volný trh. SMO ČR by jej měl jednoznačně odmítnout. Ing. Josef Dobrý Z různého V diskusi si přítomní vyměňovali svoje zkušenosti s ubytováním azylantů. Obce většinou pro azylanty vyčlení jeden dva byty, výhodné je přitom využít poměrně vysoké státní dotace k tomuto účelu určené. Dle slov paní Vobořilové je možné při ubytování azylantů využít i podporu MMR na tzv. vstupní byty (investiční dotace). -lezpodmínkám. Z těchto důvodů nedoporučuje vládní návrh zákona o nájemném ke schválení. 3.BK doporučuje při projednávání zákona o nájemném vycházet z návrhu zákona, který vypracovalo MMR. Ten doporučuje doplnit o ustanovení, které svěří kompetence ke stanovení postupu při deregulaci a výše nájemného jednotlivým obcím a městům ČR. BK má informace o různých rozdílech mezi výší regulovaného nájemného a nájemného smluvního v jednotlivých lokalitách ČR, a je proto přesvědčena, že toto vložené ustanovení umožní jednotlivým obcím a městům pružněji reagovat na skutečnou situaci při stanovení velikosti a rychlosti deregulace. Samosprávy jednotlivých obcí a měst mohou kvalifikovaněji přihlédnout k rozdílům mezi průměrným regulovaným nájmem bytu a průměrným nájmem srovnatelného bytu z nájemních smluv nově uzavřených v posledních třech letech (přičemž nebudou započítány nájmy uzavřené v jiné výši, kde se přihlíželo k veřejnému zájmu nebo k sociální potřebnosti). Srovnatelné byty jsou byty, jejichž kvalita je obdobná zejména co do velikosti, předmětu vybavení a polohy. Časové období, po které budou oba nájmy přibližovány, nesmí přesáhnout osm let. Zákon by měl být jednoduchý a průhledný. BK dále konstatovala, že je třeba si uvědomit, že valná většina nájemních bytů je ve vlastnictví obcí a řešení navrhované vládním návrhem zákona opět zatíží obecní rozpočty (v důvodové zprávě se počítá jen s náklady na programové vybavení, nikoliv už ale na vlastní vytváření přehledů). Obcím ale nelze do nekonečna ukládat v oblasti státní správy úkoly bez adekvátní finanční kompenzace. BK předpokládá, že pokud tento návrh bude přijat a v souladu s ním zákon o nájemném přepracován, není vyloučeno, že po pánové Vojáček, Rudolf, Marša Regionální komise jednala 22. října v Praze Jednání Regionální komise zahájil výkonný místopředseda Jaromír Jech. Přivítal všechny přítomné a řekl několik úvodních vět k hlavnímu bodu jednání ke vtahu regionálních sdružení a Svazu měst a obcí ČR. Vztah regionálních sdružení a Svazu měst a obcí ČR Pan Jech konstatoval, že již před několika lety se objevovaly snahy začlenit jednotlivá regionální sdružení pod SMO ČR. Velmi často uváděným důvodem k propojení byla především nevůle obcí platit dvojí členské příspěvky. Na půdě Svazu proběhla v minulosti již řada jednání, při kterých se zástupci obou stran snažili tento problém řešit. Projednávali možnost kolektivního členství ve SMO ČR, účetní vypořádání podílu členských příspěvků, přizpůsobení Stanov Svazu atd. Při těchto diskusích vyvstávaly ale další a další otázky a téměř neřešitelným se ukázalo být stanovení poměru hlasovacího práva jednotlivých členských obcí a jednotlivých regionálních sdružení (s různým počtem obcí) v orgánech Svazu. Dle pana Jecha je třeba také si uvědomit hlavní cíle a předmět činnosti regionálních sdružení a Svazu měst a obcí ČR. Připomněl při tom slova Ing. Jirsy, předsedy Sdružení měst a obcí Jihočeského kraje, který se vyjádřil takto: Regionální svazy řeší konkrétní regionální problémy (např. likvidaci lednic v regionu, provoz vodovodů, zakládání regionálních rozvojových agentur, regionální strukturální projekty atd.) a měly by informační servis č. 11/2003 strana 16

17 PaedDr. Václav Hartman být partnery krajů. Celorepublikový SMO ČR řeší problémy obecné, vztahující se ke všem obcím celé republiky (především legislativu, daně atd.) a měl by být partnerem ústředním orgánům ČR. K problému se poté vyjadřovali přítomní zástupci jednotlivých regionálních sdružení. Ukázalo se při tom, že dosavadní zkušenosti těchto sdružení, zejména co se týče jejich vztahu k příslušnému kraji, jsou velmi různé. Jako jedno z nejlépe fungujících, které si dokonce spolupráci s krajem vytyčilo smlouvou, se představilo Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK). Dle předsedy tohoto sdružení Ing. Milana Hejduka, starosty Turnova, je v současné době existence regionálních sdružení stejně důležitá jako existence celorepublikového svazu. Dovede si ale představit vzájemnou spolupráci těchto sdružení při obdobných společných jednáních zástupců obou stran. Jeho maximální vizí do budoucna je ale zjednodušení celého systému zrušení krajských sdružení a vytvoření krajských poboček SMO ČR. Zástupci z regionu východních Čech PaedDr. Hartman, místostarosta Jilemnice, Miroslav Vlasák, předseda sdružení Euroregion Glacensis, a Jan Regner, starosta Studnice, se vyjádřili s uznáním k postavení SOLK vůči svému kraji. Konstatovali, že v jejich případě je problémem už ta skutečnost, že na jejich území zatím nedošlo k vytvoření krajského sdružení obcí a měst. Ve východních Čechách ale existuje několik menších regionálních sdružení a bylo by dobré, aby i ty našly vazbu na SMO ČR. Stálý zájem začlenit se nějakým způsobem do SMO ČR potvrdil i pan Rous, ředitel Severočeského sdružení obcí (SESO). Nutnost vzájemné spolupráce podtrhl dále i pan Perlík, předseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMO PK). Informoval, že jejich sdružení za tímto účelem organizuje setkání představitelů jednotlivých regionálních sdružení ( ), kde by nějaká forma provázanosti a vzájemné spolupráce měla být navržena. S výsledkem tohoto jednání seznámí SMO ČR. Pan Jech přislíbil, že na základě zápisu z jednání v Plzni vypracuje materiál řešící vzájemný vztah Svazu a regionálních sdružení i legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR. Oba návrhy pak budou diskutovány při dalším společném jednání v pondělí 1. prosince 2003 opět na půdě SMO ČR. Závěr: Přítomní se shodli na tom, že všechny podněty a návrhy vedoucí k bližšímu propojení regionálních sdružení a SMO ČR budou prozatím řešeny v rámci Regionální komise SMO ČR. Představitelé krajských sdružení budou pravidelně na jednání této komise zváni jako hosté. Volba předsedy Regionální komise Dosavadní předseda RK ing. Ladislav Šupka, bývalý starosta Uherského Hradiště, rezignoval na předsednictví i členství v komisi v souvislosti s ukončením své působnosti v komunální politice. Na post předsedy byl navržen PaedDr. Václav Hartman, místostarosta města Jilemnice. Se svojí kandidaturou souhlasil. Všichni přítomní členové RK s tím, aby se pan Hartman stal předsedou RK, souhlasili. Žádají proto Předsednictvo Svazu, aby předsednictví pana Hartmana potvrdilo. -lez- Ing. Milan Hejduk Vy se ptáte, my odpovídáme K zamezení znečišťování chodníků Dotaz: Může obec, a pokud ano, tak podle kterého zákona, uložit pokutu fyzické osobě, která byla již několikrát ústně vyzvána k udržování čistoty obecního chodníku, na nějž jsou vypouštěny slepice, které ho zněčišťují a majitel se opakovaně o čistotu chodníků nestará? Jak by měla obec v takovémto případě postupovat? Odpověď: Ust. 47 zákona č. 200/1990, o přestupcích, umožňuje podle odstavce 1 písm. d) uložit pokutu tomu, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Takové jednání je považováno za přestupek a lze za něj uložit pokutu do 1000 Kč. I když znečistění bylo způsobeno slepicemi, vlastník slepic za jejich chování odpovídá a škoda způsobená slepicemi (v tomto případě znečistění obecního chodníku) se mu přičítá. informační servis č. 11/2003 strana 17

18 lývá z obecné zásady občanského práva vlastnictví vazuje. eřejné prostranství je definováno v 34 zákona o obcích: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tomuto prostoru. Obecní chodník je tedy veřejným stranstvím, jeho znečistění lze posoudit jako přestupek proti veřejnému pořádku a dále postupovat v souladu se zákonem o přestupcích. Obec může zákaz volného pobíhání domácích zvířat upravit formou obecně závazné vyhlášky a stanovit v ní povinnost majitele zvířete odstranit škodu (znečištění) způsobenou zvířetem. Tato pravomoc vyplývá z 10 písm. a) a c) zákona o obcích. Přestupek by potom byl kvalifikován podle 46 odst. 2 přestupkového zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do Kč. V zákoně o pozemních komunikacích (č.13/1997 Sb.) je zakotven zákaz znečišťování nebo poškozování dálnic, silnic a místních komunikací, jejich součástí a příslušenství ( 19 odst. 2). Chodník je součástí místní komunikace podle 12 odst. 4, pokud není samostatnou místní komunikací. Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit ( 27 odst. 4). Původce znečištění je povinen toto znečištění odstranit a uvést pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu ( 28 odst. 1 zák. o pozemních komunikacích). Ten, kdo způsobí závadu ve sjízdnosti dálnice nebo ve sjízdnosti a schůdnosti silnice nebo místní komunikace, dopustí se přestupku podle 23 odst. 1 písm. n) přestupkového zákona a může mu být uložena pokuta do Kč. Pokud znečištění chodníku domácími zvířaty ohrožuje bezpečný pohyb chodců po této komunikaci, lze toto znečištění posuzovat jako závadu ve schůdnosti komunikace podle ustanovení 26 odst. 2 a odst. 7 zák. o pozemních komunikacích. Tyto odstavce říkají, že místní komunikace jsou schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. A dále že závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Záleží tedy na obci, jakou z výše nastíněných možností zvolí. Za totéž jednání však nelze uložit více sankcí podle různých ustanovení přestupkového zákona. Martina Kopsová K možnosti vyklizení obecního bytu po skončení platnosti nájemní smlouvy Dotaz: Obec sjednává s nájemci obecních bytů nájemní smlouvy na dobu určitou. Přesto nájemce 3 měsíce před ukončením nájemního vztahu vyzve, aby pronajatý byt vyklidil. Jedná se o nájemce s dluhem na nájmu, ten však byt nevyklidí a obec je nucena podat do jednoho měsíce po ukončení platnosti nájemní smlouvy návrh na vyklizení bytu k soudu. Soudní jednání jsou však zdlouhavá a dluh na nájemném narůstá. Proto se tážeme, zda nelze nájemce z bytu, jehož nájem skončil uplynutím sjednané doby, proti jeho vůli vystěhovat bez přivolení soudu. Odpověď: Problémy s neplatiči nájemného jsou jistě pro mnoho obcí zásadní, současná platná úprava však nedovoluje bez přivolení soudu nuceně vystěhovat neplatiče, i když byt obývá bez právního důvodu. Vystěhování proti vůli nájemce představuje vážný zásah do práva na soukromí a do práva na nedotknutelnost obydlí. Obě tato práva jsou chráněna Listinou základních práv a svobod (čl. 7 a čl.12 ) a mohou být omezena jen zákonem. Zákon (konkrétně občanský zákoník) však stanoví, že rozhodnutí o vyklizení bytu přísluší pouze soudu, což lze dovodit z 711 odst. 2 a z 676 odst. 2. Druhý citovaný paragraf sice nepatří do oddílu Zvláštní ustanovení o nájmu bytu, nicméně podle soudní praxe platí i pro nájem bytu. Pokud tedy nájemce užívá byt i po skončení nájmu a pronajímatel do 30 dnů nepodá u soudu návrh na vyklizení bytu, nájemní smlouva se obnovuje nezanikne uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Zákon tedy nepředpokládá, že by mohl někdo bez souhlasu soudu někoho jiného vystěhovat. Tudíž takové vystěhování možné není. Ten, kdo by jiného vystěhoval proti jeho vůli bez přivolení soudu, by se dokonce vystavoval nebezpečí trestního postihu za porušování domovní svobody podle 238 trestního zákona. Nejvyšší soud v rozsudku 6 Tz 170/98 judikoval mj. následující: je povinností majitele bytu obrátit se na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o vyklizení bytu poškozeným, přičemž až po vydání rozhodnutí soudu na vyklizení bytu poškozeným může být přikročeno předepsaným způsobem k výkonu takového pravomocného rozhodnutí. Jestliže obvinění tento postup nedodrželi a svévolně přikročili k vystěhování věcí poškozeného z bytu a znemožnili mu další jeho užívání, dopustili se protiprávního jednání a jejich postup nelze považovat ani za dovolenou svépomoc podle 6 obč.zák., neboť svépomocí se lze bránit bezprostředně hrozícímu nebezpečí, což v takovém případě není splněno. Bohužel při současném stavu české justice se soudní jednání neúměrně vlečou a pokud se jedná o nájemce neplatiče, dluh stále narůstá a je jen pramalá šance, že pronajímatel na nájemci vymůže dlužné peníze i ušlý zisk za nemožnost pronajímat byt protiprávně obývaný nájemcem. Ze strany nájemce se jedná i o bezdůvodné obohacení, většinou ani exekucí však nedojde k splacení dluhu v plné výši. Některé obce řeší tuto problematiku tak, že vyklizený byt nabídnou formou výběrového řízení do nájmu jiným zájemcům s tím, že před podpisem nájemní smlouvy zájemce uhradí dluh za neplatiče v plné výši a obec zájemci postoupí svou pohledávku vůči neplatiči. Záleží už potom jen na zájemci, zda bude dluh dále soudně vymáhat. Tato varianta je jistě přijatelná např. i pro mladé rodiny s dětmi, které nemají dostatek finančních prostředků na zakoupení bytu v osobním vlastnictví. Martina Kopsová K otázce možnosti omezení přihlašování osob k trvalému pobytu se souhlasem pronajímatele bytu Dotaz: K trvalému pobytu do obecních bytů se často se svolením nájemce přihlašují další osoby, často se nejedná o rodinné příslušníky. Můžeme obec zanést do nájemní smlouvy podmínku, že k přihlášení osob k trvalému pobytu do obecních bytů je zapotřebí svolení pronajímatele? Odpověď: Přihlašování osob k trvalému pobytu je upraveno v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů. Místem trvalého pobytu se podle tohoto zákona rozumí adresa pobytu občana v České republice. Tuto adresu si občan sám zvolí, a to zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Může však mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem informační servis č. 11/2003 strana 18

19 popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Požadavek, aby měl občan pouze jeden trvalý pobyt, má význam především z hlediska určení místní příslušnosti soudů jak v civilním, tak trestním řízení a správních orgánů v řízení správním i ve vztahu ke správním a finančním orgánům právě v místě. Zákon o evidenci obyvatel výslovně stanoví, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Zdůrazňuje se tím evidenční charakter institutu trvalého pobytu. Občan, který se přihlašuje k trvalému pobytu v určitém místě a sám nemá oprávnění k užívání bytu, je povinen předložit mimo jiné i úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt uvedený v 10 odst. 1 (zák. o evidenci obyvatel) nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. K přihlášení občana k trvalému pobytu tedy stačí souhlas oprávněné osoby (což je i nájemce) a souhlas pronajímatele se nevyžaduje. Pronajímatel může v rámci smluvního vztahu zanést do nájemní smlouvy podmínku, že k přihlášení dalších osob k trvalému pobytu je třeba jeho svolení. Obecní úřad (ohlašovna) však není oprávněn odmítnout žadatele o přihlášení k trvalému pobytu do obecního bytu, nedoloží-li souhlas pronajímatele nebo pokud pronajímatel souhlas odepře. Výše citovaný zákon o evidenci obyvatel totiž nepodmiňuje přihlášení k trvalému pobytu souhlasem pronajímatele. Otázkou tedy je, zda zanesení takové podmínky do nájemní smlouvy je v praxi účinné. Martina Kopsová Co nového ve Sbírce zákonů Zákon č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů Účinnost: od (uvádíme komentář legislativního oddělení Kanceláře Svazu) Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Účinnost: od (uvádíme komentář legislativního oddělení Kanceláře Svazu) Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 334/2003 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních Tato vyhláška upravuje podrobnosti o organizaci a zabezpečování výchovně vzdělávací činnosti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, o organizačním postupu diagnostického ústavu při přijímání, umísťování, přemísťování a propouštění dětí, podrobnosti organizačního zabezpečení pobytu dětí zadržených na útěku v diagnostickém ústavu, podrobnosti organizačního zabezpečení umísťování dětí se zdravotním postižením, nezletilých matek a jejich dětí, a dětí vyžadujících výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození a psychického onemocnění, podrobnosti organizačního zabezpečení umísťování a pobytu dětí, které nejsou občany České republiky, územní obvody diagnostických ústavů a vzorový vnitřní řád zařízení. Zrušuje se vyhláška č. 247/1996 Sb., o výši kapesného a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. Účinnost: od Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí č. 335/2003 Sb., č. 336/2003 Sb. a č. 349/2003 Sb. Ministr vnitra vyhlásil na 17. leden 2004 nové volby do zastupitelstva městské části Brno-Útěchov (okres Brno-město) a dále do zastupitelstev obcí Mutkov (okr. Olomouc), Úpolany (okr. Litoměřice) a Kvílice (okr. Kladno). Účinnost: od , resp u nařízení č. 349/2003 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 340/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích Touto vyhláškou se zvyšuje částka, kterou je povinen občan uznaný vinným z přestupku (nebo navrhovatel, který navrhl řízení zastavit) nahradit státu za náklady spojené s projednáváním přestupku. Původní paušální částka 500 Kč se dnem účinnosti této vyhlášky mění na Kč a zvyšují se též částky nákladů řízení, byl-li k řízení o přestupcích přizván znalec. Nově se stanovuje, že pokud bylo k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení činit nejvýše Kč. Účinnost: od Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků K provedení zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje vláda preventivní zdravotní prohlídky, a to vstupní, periodické, mimořádné a výstupní. Preventivním zdravotním prohlídkám se budou podrobovat uchazeči o zaměstnání v jednotce hasičského záchranného sboru podniku, zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, kteří činnost v jednotce hasičského záchranného sboru podniku vykonávají jako své zaměstnání a dále členové jednotky sboru dobrovolných informační servis č. 11/2003 strana 19

20 hasičů obce nebo členové jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku. Preventivní zdravotní prohlídku člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání, provede praktický lékař, u něhož je člen jednotky registrován, na základě žádosti příslušné obce, která zřizuje jednotku požární ochrany. Zdravotní způsobilost se posuzuje podle seznamu nemocí, vad a stavů uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Účinnost: od Zákon č. 360/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Novela exekučního řádu mimo jiné stanoví, že povinnost oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k provedení exekuce mají nově též orgány správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Doplnění ustanovení 33 odst. 3 o orgán sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny má přispět k vyloučení pochybností o tom, zda obecná povinnost sdělit exekutorovi požadované skutečnosti nutné k výkonu exekuční činnosti, vylučuje povinnost mlčenlivosti, kterou různé osoby nebo orgány převzaly smluvně nebo jim vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Doposud byla praxe taková, že některé orgány, přímo neuvedené ve zmíněném odst se odvolávaly na skutečnost, že zákon zřejmě opomenutím jejich zproštění mlčenlivosti výslovně neuváděl, byť povinnost součinnosti mají obecně právnické osoby vedoucí evidenci majetku či osob. V důsledku toho činí novela nápravu vzniklého stavu. Účinnost: od Komentáře legislativního oddělení: K zákonu č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb.,celní zákon, ve znění pozdějších předpisů Dne 30. září 2003 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dlouho očekávaný zákon č. 322/2003 Sb. Zákon byl vetován prezidentem republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR však prezidentské veto přehlasovala a zákon většinou 101 hlasů opětovně schválila. Většina ustanovení novely nabyla účinnosti dnem 1. října 2003, kromě Bodů 51, 52, 106 a 108 čl. I, které nabývají účinnosti 1. ledna 2004 tyto body se týkají změny sazeb DPH. Podstatné změny oproti dosavadní právní úpravě jsou tyto: a) Snížení obratu pro povinnou registraci. Podle 5 odst. 1 se plátcem stává osoba, která v nejbližších nejvýše 12 předcházejících měsících po sobě jdoucích přesáhne obrat 2 mil. Kč (dosud ve 3 měsících 750 tis. Kč). Vymezení obratu pro účely DPH se nemění, tj. u osob vedoucích podvojné účetnictví jde o výnosy za zdanitelná plnění, u ostatních jde o příjmy (zaplacené částky). Podle přechodných ustanovení se obrat podle nových kritérií (12 měsíců) začíná počítat 1. října b) Evidence pro daňové účely. Zákon zrušil komplikovaný text 11 a nahradil ho zcela jednoduchým ustanovením, podle něhož je plátce povinen vést evidenci potřebnou k sestavení daňového přiznání. Přibyla nová povinnost evidence plnění, která nejsou zdanitelná - např. služby s místem plnění v zahraničí, přeprava mezi dvěma místy v zahraničí, smluvní pokuty, přijaté náhrady škod, úroky, podíly na zisku. c) Od 1. října 2003 již nelze uplatňovat nárok na odpočet daně u některých druhů osobních automobilů jde o osobní automobily montážní, požárnické, záchranářské, sportovní, technické zásahové a vyprošťovací a vozidla technické pomoci. Nárok na odpočet nadále zůstává u automobilů nákladních, mezi něž patří např. i některé terénní a prakticky všechny dodávkové automobily. d) Změny v osvobozených plněních. Zcela novým textem je nahrazen 27 (finanční činnosti). Již neexistuje rozdělení na finanční instituce a ostatní subjekty činnosti vyjmenované v tomto paragrafu tedy platí pro všechny plátce. Kromě činností vymezených zvláštním subjektům (bankám, obchodníkům s cennými papíry, investičním společnostem apod.) se za finanční činnosti také považují např. převod cenných papírů, poskytování úvěrů a peněžních půjček, úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem či zprostředkování spoření. I nahodilý výnos z některé z uvedených činností je osvobozeným plněním s důsledkem pro odpočet daně na vstupu. e) Další změny se týkají postupu při změně daně u dovozu na základě celního řízení, vracení daně ve zvláštních případech (osoby požívající výsad a imunit, zahraniční pomoc, služby poskytované zahraničním osobám, vývoz zboží turisty, invalidé, ozbrojené síly cizích států), vývozu služeb, mezinárodní přepravy a příležitostné autobusové přepravy v tuzemsku. f) Změna sazeb DPH (účinnost od ) Změna se týká 16 odst. 6: u nájmu osobních automobilů se nově uplatňuje základní sazba daně. Podle odstavce 7 se u nájmu nemovitostí a nedokončených staveb, není-li od daně osvobozen, nově uplatňuje také základní sazba. Další změny sazeb jsou v přílohách k zákonu č. 1 a 2 (příloha č. 3 - seznam předmětů, které podléhají základní sazbě i při zabudování do stavby zůstává beze změn). Příloha č. 1 obsahuje seznam zboží, které podléhá snížené sazbě. Zákon č. 322/2003 Sb. přináší seznam zboží, které přechází ze snížené do základní sazby. Obecně lze říci že se sazba mění u zboží, které je považováno za ekologicky příznivé, např. náplně do čistíren vod, bionafta, dřevěné piliny a výrobky z nich, recyklovaný papír, skleněné lahve, vodní turbíny, solární čerpadla, přístroje na filtrování vzduchu, výbojky, elektromobily, měřiče tepla a termostatické ventily, vodoměry, přístroje pro fyzikální a chemické rozbory. V základní sazbě nadále zůstává většina potravin, zemědělských produktů, léky, zdravotnický materiál a zdravotnická technika. V příloze č. 2 (seznam služeb podléhajících základní sazbě daně) lze nalézt tyto změny: 64.2 Služby telekomunikací (telefonní služby, šíření televizního a rozhlasového signálu, kabelová televize). informační servis č. 11/2003 strana 20

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

číslo: 170 ze dne: 20. března 2015 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 9. ledna do 12. března 2015 I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - dopis ministrovi

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5.

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5. Z á p i s z 1. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 1. 2009 od 08:30 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz. prezenční

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová.

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová. SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1. zasedání salonek Cukrárna, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 5. prosince 2007 ZÁPIS 1. zasedání Společného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více