11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr."

Transkript

1 Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY P.P / /00 OP Praha 4

2 Zprávy Ve dnech 25. a 26. září se na půdě Ministerstva financí ČR konal seminář na téma Služby obecného hospodářského zájmu a pravidla ES pro oblast veřejné podpory. Za Svaz měst a ob- cí se semináře zúčastnily Bc. Eva Kochová a Martina Kopsová z Kanceláře Svazu. Seminář byl pořádán za podpory twinningového projektu Veřejná podpora a ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Přizvaní odborníci ze Spolkové republiky Německo přednášeli o právních a ekonomických aspektech kompenzací placených za služby obecného hospodářského zájmu a snažili se předat své zkušenosti z aplikace práva Evropských společenství v některých členských státech. ( Celé problematice se podrobněji věnuje článek Evy Kochové uvnitř tohoto čísla pod názvem Pravidla veřejné podpory strašák organizací poskytujících služby v obecném hospodářském zájmu? ). Ve dnech 6. a 7. října se v Červené nad Vltavou konal pracovní seminář, pořádaný Ministerstvem vnitra ČR, zaměřený na vypracování pozměňovacího návrhu Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k vládnímu návrhu správního řádu (v současné době projednávanému na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 201) tak, aby jeho výsledná podoba byla přijatelná pro širší spektrum budoucí právní úpravou dotčených subjektů. Na tento pracovní seminář byli pozváni i zástupci Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Za Svaz měst a obcí ČR se pracovního semináře zúčastnila Mgr. Klára Filipová z legislativního oddělení Kanceláře Svazu. Svaz měst a obcí ČR se aktivně zúčastnil již předcházejícího připomínkového řízení k vládnímu návrhu správního řádu, své stanovisko, spolu s návrhem některých změn, zaslal i Ústavně právnímu výboru a Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PS PČR. Zásadní připomínky, které má Svaz k vládnímu návrhu správního řádu, se týkají zejména ochrany práva obcí na samosprávu - např. důsledné zachování principu kasace v odvolacím řízení proti rozhodnutí obce ve správním řízení, tzn. nemožnost odvolacího orgánu rozhodnutí obce změnit; vypuštění navrhovaného ustanovení, které všechny povinnosti vyplývající pro územní samosprávné celky ze správního řádu bez rozdílu prohlašuje za výkon přenesené působnosti; výslovné vynětí občanskoprávních, obchodněprávních a pracovněprávních úkonů prováděných správními orgány z působnosti správního řádu. Většina připomínek Svazu byla do textu, který Ministerstvo vnitra ČR předloží jako návrh pozměňovacího návrhu vládního návrhu správního řádu Ústavně právnímu výboru PS PČR, zapracována. V pondělí 13. října se Martina Kopsová z legislativního oddělení Kanceláře Svazu zúčastnila jako host jednání dotační komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. MPSV dne 5. srpna vyhlásilo dotační řízení vůči krajům a obcím. Termín pro přijetí žádosti byl stanoven na 10. září 2003, žadatelé měli tedy pouhý jeden měsíc (! ) na předložení svých projektů. Dotační řízení bylo zaměřeno na dvě oblasti a to: 1. Podpora procesu zavádění komunitního plánování a podpora opatření vyplývajících ze zpracování komunitních plánů a 2. Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách. Žádosti přijímal a jejich kontrolu prováděl odbor sociálních služeb MPSV. Po obsahové stránce posuzovaly jednotlivé projekty tříčlenné hodnotící komise složené ze zaměstnanců MPSV a externích odborníků na problematiku sociálních služeb. Tyto komise měly za úkol posoudit, do které oblasti bude hodnocený projekt zařazen, jaká je kvalita projektu ( hodnocení 0 znamenalo nulovou podporu projektu, hodnocení 3 značilo vysokou kvalitu zpracování projektu). Celkem bylo předloženo 61 dílčích projektů ( z toho kraje 25, města 36, obce 0 projektů ), navrženo bylo podpořit 50 projektů s celkovou výší dotace Kč. Největší část dotačního koláče ukrojí Královéhradecký kraj navrhovaná dotace převyšuje 2 mil. Kč, ostatní kraje a města se musely spokojit s podstatně menšími částkami v řádech desítek tisíc korun. Přítomní členové a stálí hosté dotační komise měli možnost nahlédnout do jimi vyžádaných projektů, ke kterým buď měli výhrady nebo jen chtěli zjistit, co se konkrétně skrývá pod názvy jako např. Tvorba a aplikace standardů kvality nebo Změna filosofie přístupu poskytovatele služeb. Komise sice nebyla usnášeníschopná, jelikož většina členů se z jednání omluvila, nicméně přítomní členové navrhovanou výši dotací pro rok 2003 odsouhlasili s tím, že nepřítomní členové zašlou svá stanoviska dodatečně v písemné formě. Ve čtvrtek 16. října se Bc. Eva Kochová a Martina Kopsová z Kanceláře Svazu zúčastnily diskuzní konference Role budoucích českých zástupců v Evropském parlamentu. Konferenci pořádal Výbor pro evropskou integraci Senátu PČR, Nadace Konráda Adenauera a IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Přítomní účastníci vyslechli příspěvky senátorů Zielence a Sefziga, doc. Rovné z Fakulty sociálních věd UK a poslance Evropského parlamentu Gahlera. V České republice je platný a účinný zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. Volby vyhlásí prezident republiky, předběžný termín je červen Česká republika bude mít v Evropském parlamentu 24 křesel z celkových 736 křesel po rozšíření EU. Území celé republiky tvoří jeden volební obvod. Úkoly obecních úřadů a starostů jakožto volebních orgánů jsou stanoveny v citovaného zákona. Voliči budou moci pomocí preferenčních hlasů zamíchat s pořadím kandidátů jednotlivých politických stran, hnutí a koalic. Hlasování napříč politickým spektrem však přípustné není, volič může do obálky vložit pouze jeden volební lístek a na něm zakroužkováním pořadového čísla preferovat nejvýše dva kandidáty. Uzavírací klauzule pro postup politické strany, hnutí či koalice do skrutinia je 5 %. Dotazy účastníků směřovaly zejména na p. Gahlera přítomné zajímalo např., jak probíhá lobbování v Evropském parlamentu, proč má parlament dvě sídla a jak náročné je pendlovat mezi Štrasburkem a Bruselem či v čem spočívá práce asistentů poslanců. Na dotaz, jakou naději mají strukturálně postižené regiony na zlepšení jejich situace, poslanec Gahler odpověděl, že ve strukturálních a kohezních fondech EU je prostředků dostatek, jde jen o to najít způsob, jak je co nejefektivněji využít. informační servis č. 11/2003 strana 2

3 V úterý 21. října jednal v Parlamentu podvýbor Rozpočtového výboru pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů EU o návrhu státního rozpočtu na rok Mimo poslanců, členů tohoto podvýboru, se jednání účastnil I. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Václav Pícl a zástupce Asociace krajů František Dohnal, hejtman kraje Vysočina. Za Svaz se účastnila Alena Nohejlová, asistentka výkonného místopředsedy Svazu. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2004 za předkladatele odůvodnil Eduard Komárek, ředitel odboru územních rozpočtů Ministerstva financí. Nicméně téměř celá dvouhodinová debata se týkala návrhu změny zákona, kterým se mění zákon č. 243/ 2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, a to z toho důvodu, že případné schválení této změny podstatně ovlivní i finanční propočty v zákoně o státním rozpočtu na rok 2004, zejména v případě finančního vztahu k rozpočtům krajů (jde o navýšení podílu z výnosů některých daní do rozpočtu krajů). Alena Nohejlová ve svém vystoupení podpořila legitimní požadavky krajů na začlenění tzv. přímých vzdělávacích výdajů na školy a školská zařízení zřizovaná kraji do rozpočtového určení daní krajům. Zároveň však upozornila na skutečnost, že v případě schválení navrženého systému rozpočtového určení daní nebudou vytvořeny nezbytné podmínky v roce 2004 pro naplnění ustanovení 18 zákona č. 290/2002 Sb. Tím se stane 18 zákona č.290/2002 Sb. neúčinný. Nelze totiž očekávat, že obce budou mít zájem o vydání, resp. přechod věcí, práv a závazků k zařízení sociálních služeb ze zřizovatelské působnosti krajů do své působnosti, a to bez příslušného finančního krytí provozu těchto zařízení, které bude z cca 50 % zahrnuto v příjmech krajů z titulu rozpočtového určení daní. Toto rozhodnutí o novém systému financování zařízení sociálních služeb by mělo mít účinnost až od 1. ledna 2005, do té doby je nezbytné ponechat stávající systém, tzn. účelové dotace ze státního rozpočtu krajům na sociální služby. Jedná se o návrh závažného kroku v rozporu s koncepcí jak reformy územní veřejné správy, tak i reformy sociálních služeb, která má klíčové místo v novém pojetí sociálních služeb v rámci připravovaného zákona o sociálních službách. K vlastnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2004 sdělila Alena Nohejlová stanovisko Svazu v intencích závěrů 6. celostátní finanční konference a současně i výsledků dosavadních jednání odborné pracovní skupiny Svazu pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností v tom smyslu, že uvažovaný 5 % nárůst příspěvku na přenesený výkon státní správy obcím je zcela nedostatečný a Svaz jménem obcí požaduje minimální 15 % nárůst tohoto příspěvku v roce 2004 oproti roku Ve čtvrtek 23. října jednala na Ministerstvu pro místní rozvoj pracovní skupina pro prioritu č. 4 SROP (Společný regionální operační program) Rozvoj cestovního ruchu. Za Kancelář Svazu se jednání účastnila Martina Kopsová. Hlavním cílem jednání bylo shodnout se na konečném znění textu priority č. 4. Nejvíce připomínek zaznělo k podobě implementačních schémat a k problematice smluv uzavíraných s konečnými příjemci pomoci. Přítomní také upozornili na některé terminologické nepřesnosti v textu Programu. MMR slíbilo uvedené nedostatky odstranit a zpracovat příručku pro žadatele pomoci, což jsou kromě obcí a krajů též nestátní neziskové organizace a malí a střední podnikatelé v cestovním ruchu. Po projednání všech pěti priorit SROP bude finální podoba textu postoupena Komisi EU. Mělo by se tak stát do 14. listopadu V pátek 24. října se Mgr. Klára Filipová z legislativního oddělení Kanceláře Svazu zúčastnila jednání pracovní skupiny pro prioritu č. 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Společného regionálního operačního programu (SROP) na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Svaz měst a obcí ČR byl k jednání této pracovní skupiny přizván vůbec poprvé. Předmětem jednání, které vedla Mgr. Věra Jourová, ředitelka odboru řídícího orgánu SROP a JPD Praha MMR, bylo dosažení shody členů pracovní skupiny na upraveném znění SROP, které by mělo zohlednit závěry negociací k přípravě Rámce podpory Společenství a připomínky Evropské komise k tomuto programu. Diskutovány byly zejména implementační mechanismy pro poskytování podpor v rámci jednotlivých opatření priority 3. Upravené znění celého Společného regionálního operačního programu má Ministerstvo pro místní rozvoj ČR předložit Komisi do 14. listopadu Ve čtvrtek 30. října se konala v hotelu Mövenpick v Praze konference neziskových a nevládních organizací se zástupci nizozemské ambasády v České republice a zástupci nizozemského Ministerstva zahraničních věcí týkající se projektů podávaných v rámci programu MATRA/KAP. Program MATRA/KAP slouží na podporu menších, maximálně ročních, aktivit českých zájmových skupin a komunitních organizací, které se snaží propagovat sociální změny a posílit občanskou společnost v České republice. Nizozemská ambasáda účastníky informovala o tom, že projekty budou podporovány do roku 2007 (od roku 2005 se bude podpora snižovat) a poté bude MATRA ukončena. Nizozemské straně šlo zejména o jakousi formu zpětné vazby k tomuto programu, tj. jak ti, kteří z Matry čerpají, sami vidí nastavení programu a zda jsou s ním spokojeni. Také hledali další možnosti a způsoby uplatnění pomoci, aby se setkala přímo s potřebami jednotlivých žadatelů. Svaz měst a obcí ČR čerpá společně např. se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu a holandskou Asociací měst a obcí VNG prostředky z tzv. velké Matry (dlouhodobější programy) na projekt, v rámci kterého byly připraveny Příručky pro zastupitele a chystá se blok video pořadů o samosprávách pro běžné občany. Program MATRA financuje nizozemská vláda. Akce se za Svaz měst a obcí zúčastnila Eva Kochová ze zahraničního oddělení. Veškeré další informace k programu naleznete na webové adrese (v anglickém jazyce), případně Vám je podá Kancelář SMO ČR. V pátek 31. října se na Praze 13 konal Den otevřených dveří radnice Prahy 13 osobám se zdravotním postižením Program, který připravila Městská část Praha 13 ve spolupráci se společností PROSAZ (Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením) v rámci programu Evropského roku osob se zdravotním postižením, byl zaměřen na pomoc samosprávných orgánů městské části a příslušných státních orgánů zdravotně postiženým spoluobčanům. Program byl rozdělen do dvou částí. Dopolední program byl věnován odborným seminářům a besedám zástupců organizací zdravotně postižených s představiteli obce, státních orgánů a podnikatelské sféry. Odpoledne pak následovala prohlídka nové radnice s ukázkami kulturní tvorby zdravotně postižených. Za SMO ČR se akce zúčastnil Jaromír Jech. informační servis č. 11/2003 strana 3

4 Informujeme OHLÉDNUTÍ ZA FINANČNÍ KONFERENCÍ Letošní 6. ročník finanční konference pořádaný Svazem měst a obcí ČR se dotýkal dvou důležitých oblastí. První z nich byla reforma veřejných financí, druhá se týkala problematiky vstupu ČR do Evropské unie. Oproti dřívějším celostátním finančním konferencím se podařilo zajistit účast ministra financí Mgr. Bohuslava Sobotky, který ve svém vystoupení pohovořil na téma Budoucnost financování obcí v ČR s přihlédnutím k reformě veřejných financí. Pan ministr ve svém příspěvku mimo jiné zmínil snahy ministerstva financí zvýšit význam daně z nemovitostí jakožto jednu ze složek příjmů obcí. Zdůvodňoval také, proč je důležité uskutečnit právě v této době reformu veřejných financí. Příspěvek ministra financí poté rozšířili a konkretizovali pracovníci ministerstva financí, a to konkrétně ředitel odboru financování územních rozpočtů Ing. Eduard Komárek, který hovořil o konkrétních dopadech reformy veřejných financí a o návrhu státního rozpočtu na rok O nově připravovaném systému daně z nemovitostí referovali JUDr. Alena Holmesová, ředitelka odboru majetkových daní a JUDr. Pašek, vedoucí oddělení daně z nemovitostí. Zajímavý byl zejména blok I., který nesl název Reforma veřejných financí s důrazem na financování obcí vlastní pohled. V tomto bloku vystoupili představitelé tří parlamentních politických stran se svým vlastním pohledem na reformu veřejných financí a problematiku financování obcí. Jako první přednesl svůj příspěvek Ing. Miroslav Kalousek, reprezentant KDU ČSL. Asi největší rozruch mezi posluchači vyvolal jeho názor, ve kterém zpochybnil účelnost existence malých obcí. Za ODS svůj názor prezentoval Ing. Vlastimil Tlustý, poslanec a místopředseda rozpočtového výboru. Jeho projev byl, podle očekávání, neobyčejně kritický k probíhajícím reformním krokům. Pozoruhodný byl i jeho náhled na vytvoření jakési obdoby daně z hlavy, jejímž příjemcem by byly obce. Poslanec a předseda výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí PSP ČR Mgr. Radko Martínek vystoupil jako představitel ČSSD. Ve svém příspěvku mimo jiné zdůraznil ochotu poslanců naslouchat názorům obcí při budoucí novele zákona o rozpočtovém určení daní. Z tématického bloku, ale i z dalších referátů, které se dotýkaly problematiky vstupu ČR do EU a dopadů na obce a obecní rozpočty, vyplynulo, že Česká republiky není v současně době odpovídajícím způsobem připravena na čerpání finančních prostředků z fondů EU. Z příspěvků jednotlivých řečníků navíc lze odvodit, že o konkrétních finančních dopadech vstupu ČR do EU na obce neexistují téměř žádné informace. Jinými slovy řečeno, Česká republika neví, co její vstup do EU přinese obcím. Obce se nemohou na vstup ČR do EU odpovědně připravovat, protože ani centrální orgány státu nevědí, jaké zásadní změny mohou od příštího roku očekávat. Na finanční konferenci se představily ve svém bloku také leasingové společnosti, které propagovaly komunální leasing jakožto další způsob pořizování majetku obce. Velice zajímavý byl poslední blok celého dvoudenního programu. Prezentovali se v něm zástupci státních fondů a komerčních bank. Jednotlivé bankovní ústavy prezentovaly svou schopnost dostatečně pružně reagovat na požadavky obcí v souvislosti se vstupem do EU. Banky se mohou stát aktivním poradcem těch obcí, které budou usilovat o prostředky z fondů EU. 6. celostátní finanční konferenci můžeme označit za úspěšnou, a to hned ze dvou důvodů. Na konferenci prezentoval svůj názor na budoucnost Petr Slabý zástupce Komerční banky, a.s. generální sponzor financován obcí nejen ministr financí, ale také představitelé nejdůležitějších parlamentních politických stran. Z jejich příspěvků vyplynula snaha o korekce v systému financování obcí. Druhým a neméně důležitým výsledkem letošní konference je zvýšený zájem o hlas starostů ze strany odpovědných míst ať už ve vládě nebo v Parlamentu ČR. Zájmem Svazu měst a obcí ČR je, aby se otázka nedostatečného financování obcí dostala do popředí jako jeden z důležitých zájmů vlády ČR. Můžeme říci, že 6. celostátní finanční konference k tomu nemalou měrou přispěla. Z poznámek jednotlivých starostů již víme, že negativem finanční konference byl nedostatečný prostor pro diskusi. Budeme se snažit, aby při přípravě 7. finanční konference byl tento nedostatek odstraněn. Na závěr už jen připomenutí - jednotlivé příspěvky budou uveřejněny ve sborníku, který zpracováváme a který bude odeslán všem účastníkům konference. Mgr. Lukáš Váňa informační servis č. 11/2003 strana 4

5 ZÁVĚRY A POŽADAVKY Z 6. CELOSTÁTNÍ FINANČNÍ KONFERENCE SVAZU MĚST A OBCÍ ČR 9. a 10. říjen 2003, Praha Účastníci 6. celostátní finanční konference se shodli na následujícím: 1. Žádáme vytvoření odborné pracovní skupiny při Ministerstvu financí ČR, která by se zabývala vytvořením dlouhodobé koncepce financování územních samosprávných celků. Doporučujeme, aby tato komise byla složena ze zástupců dotčených ministerstev, odborníků i akademické obce a v neposlední řadě zástupců Svazu měst a obcí ČR a krajů. Při této příležitosti vítáme slova ministra financí, kterými se zavázal tuto skupinu založit. 2. Žádáme zásadní revizi a následné posílení významu daně z nemovitosti a vznik obecních daní, avšak za předpokladu nezvyšování celkové daňové zátěže pro fyzické a právnické osoby. 3. Žádáme revizi současného systému sdílených daní s důrazem na posílení příjmové stránky a posílení motivačního prvku při financování obcí. 4. Žádáme plné krytí nákladů obcí na výkon přenesené působnosti. Uvažované pětiprocentní navýšení je naprosto nedostatečné, a to i ve vztahu k oficiálním údajům, podle kterých obce doplácejí na výkon přenesené působnosti více než 20 % nákladů. 5. Žádáme, aby stát lépe a s dostatečným předstihem informoval obce o konkrétních možných dopadech reformy veřejných financí na rozpočty a hospodaření obcí, kdy stát nezná dopady na výdajovou stránku rozpočtu samospráv, např. při zvýšení DPH z 5 % na 22 %. 6. Žádáme urychlené řešení problémů nadměrných postihů obcí i jiných subjektů ze strany finančních úřadů ve vztahu k čerpání investičních a neinvestičních dotací, a to ve všech případech, kde je prohřešek více méně formálního rázu a kde nedochází ke změně ve využití poskytovaných finančních prostředků. Konstatování údaje Ministerstva financí ČR, podle kterého spadá do této oblasti postihů zhruba 80 % uživatelů všech dotačních titulů, je více než alarmující a dokládá nezvládnutou roli odpovědných ústředních orgánů v oblasti metodické a kontrolní činnosti. V případě nekompromisního vyžadování navracení dotací i odvodů vyměřených penále by to znamenalo pro obce ztrátu jejich finanční existence. Vítáme proto na tomto poli iniciativu Svazu měst a obcí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR i předsedy Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Sněmovny Parlamentu ČR, která dovedla k jednomu jednacímu stolu i další zainteresované subjekty, především Ministerstvo financí ČR a dále Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond životního prostředí. 7. Žádáme, aby při přípravě státního rozpočtu byly se zástupci Svazu měst a obcí ČR projednávány jednotlivé body, které se bezprostředně dotýkají zájmu obcí. Při této příležitosti s potěšením konstatujeme, že bylo v návrhu státního rozpočtu na rok 2004 alespoň částečně zúročeno dlouhodobé úsilí Svazu měst a obcí ČR docílit posílení finančního příspěvku na jedno lůžko v sociálních zařízeních, a to podle návrhu na částku zhruba Kč a dále i příspěvek na žáka, a to na přibližně Kč. Zároveň však sdělujeme, že budeme i nadále usilovat o zvyšování těchto i obdobných příspěvků. 8. Žádáme, aby ve vztahu k financování obcí byla ČR vázána všemi odstavci článku 9 Evropské charty místní samosprávy. 9. Žádáme, aby stát a jeho orgány přesněji informovaly obce o problematice vstupu České republiky do Evropské unie, a to zejména na poli legislativním a ve vtahu k možnému čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. 10. Jsme silně znepokojeni se stavem přípravy České republiky na čerpání pomoci z fondů Evropské unie. V Praze dne 10. října 2003 Generálním sponzorem konference byla Komerční banka, a.s. informační servis č. 11/2003 strana 5

6 INFORMACE Z JEDNÁNÍ O SJEDNOCENÍ POSTUPU FINANČNÍCH ÚŘADŮ PŘI PROVÁDĚNÍ KON- TROL PODLE ZÁKONA Č. 218/2000 SB., A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY MINISTERSTVA FINANCÍ ČR Č. 40/2001 SB., VE VZTAHU K ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ STÁTU Na čtvrtek 16. října 2003 svolal předseda Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Radko Martínek do Poslanecké sněmovny PČR II. pracovní schůzku zástupců Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, státních fondů a Svazu měst a obcí ČR, aby společně jednali o dopadech kontrol plnění smluv o poskytnutí dotace ze strany finančních úřadů. Z účastníků jednání je třeba zmínit především předsedu Rozpočtového výboru PS PČR pana Ing. Miroslava Kalouska a dále náměstkyni ministra financí Ing. Yvonu Legierskou. Za Svaz se zúčastnil výkonný místopředseda Jaromír Jech a na základě doporučení starosty města Hrádek u Rokycan pana Jaroslava Perlíka jeho spolupracovníci pánové Michálek a Majer. V úvodních slovech oba předsedové poslaneckých výborů zopakovali důrazně nutnost rychle řešit problém. Nabídli podporu svých výborů zástupcům exekutivy při koncipování a realizaci postupů, které spadají do jejich kompetence (především ve vztahu k ministerstvu financí, respektive finančním úřadům). Cílem jednání bylo nalézt odpovědi na tři druhy základních otázek, které byly definovány na I. pracovní schůzce 30. září t.r., a na které měli mít účastníci připravena konkrétní řešení: 1. Prevence 2. Řešení stávajícího stavu 3. Řešení budoucnosti V otázce prevence bylo konstatováno, že většina problémů je vyvolána nedostatečnou informovaností, složitostí a nejasností podmínek poskytování dotací a jejich častým měněním, nedbalostí a v některých případech i neplněním povinnosti poskytovatele provádět průběžnou kontrolní a konzultační činnost. Účastníci schůzky se shodli a doporučili příslušným institucím, tedy zejména státním fondům, aby bezodkladně zlepšily preventivní činnost, vyjasnily podmínky poskytování dotací a zjednodušily jejich výklad. Svaz byl vyzván k tomu, aby informoval obce o možnosti dojednání změn smluvních podmínek v těch případech, kdy ještě nedošlo ke konstatování, že byly porušeny. U řešení stávajícího stavu, tedy řešení případů, kdy došlo k formálním pochybením a rozhodnutím finančních úřadů, je požadováno vracení dotací, případně další postihy, bylo upuštěno od varianty tak zvaného generálního pardonu, a to z nemožnosti ho realizovat (zejména proto, že neexistuje možnost, jak věc legislativně upravit). Účastníci jednání proto dali přednost variantě, která by měla zrychlit a zjednodušit proces prominutí pokut (navracení dotace, apod.). Ministerstvo financí přijalo požadavek vypracovat metodiku, se kterou by seznámilo finanční úřady (finanční ředitelství) a která by byla závazná a jednotná pro celé území republiky. Jednou ze součástí metodiky by bylo i specifikování pojmu formální pochybení. Pan Jech přislíbil v tomto směru aktivní spolupráci Svazu. Metodický pokyn by měl být hotov nejpozději do konce měsíce října. Ministerstvo financí současně, na základě požadavku ministra Sobotky, zrychlí práci komise, která mu připravuje podklady pro prominutí postihů za nedodržení stávajících formálních pochybení. Účastníci schůzky se shodli na tom, že otázku budoucnosti může definitivně vyřešit pouze nový zákon o rozpočtových pravidlech státu. Ten je již připraven, avšak z hlediska dodržení všech lhůt k jeho projednání a schválení by byl nejbližší termín jeho účinnosti až na počátku druhého pololetí roku Proto byl přijat postup, který znamená vypracovat návrh na dílčí novelu zákona, a to pouze v té jeho části, která specifikuje pochybení a následné sankce. Návrh bude předložen jako poslanecká iniciativa a za předpokladu jeho přijetí by mohl být problém od 1. ledna 2004 odstraněn. Návrh by mělo do 10 dnů pro poslance a předsedu výboru Radko Martínka vypracovat Ministerstvo financí, které rovněž hovořilo o urychlení celého procesu na úrovni projednání ve vládě. Svaz i v tomto případě projevil ochotu spolupracovat a to formou konzultací a vyjádření se k návrhu. Jaromír Jech INFORMACE Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY K POSOUZENÍ APLIKACE ZÁKONA Č. 406/2000 SB., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ, KTERÁ SE USKUTEČNILA DNE 21. ŘÍJNA 2003 NA MINISTERSTVU PRŮMYSLU A OBCHODU Jednání částečně souviselo s novelou zákona projednávanou Parlamentem ČR od 18. prosince 2002 do 23. září Svazu se podařilo prostřednictvím Energetické komise uplatnit požadované změny zákona o hospodaření energií ve věci zpracovávání energetických auditů. Novela zákona byla vyhlášena 29. října 2003 ve Sbírce zákonů v částce 120 po číslem 359/2003 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje další novelu zákona č. 406/2000 Sb. Jedná se o implementaci směrnice EU č. 91/2002 o energetické hospodárnosti budov, o podrobnostech účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, prováděcí vyhlášky č. 213/2001 Sb., o podrobnostech náležitostí energetického auditu, vyhlášky č. 291/2001 Sb., vyhlášky č. 215/2001 Sb., o energetickém štítkování a dále implementace základních principů nově koncipovaných v návrhu Státní energetické koncepce s tím, že by se do novely zákona č. 406/2000 Sb., neměly transponovat principy z návrhu zákona o užití obnovitelných zdrojů energie. V souvislosti s přípravou novely zákona č. 406/2000 Sb., MPO doporučuje pro přípravu dalšího Národního programu týkajícího se úspor energie, více zpevnit podmínky pro jeho využití. Účelem novely zákona č. 406/2000 Sb., připravované MPO, je dle informací zástupců ministerstva zvýšení efektivity hospodaření energií, úspory při jejím užití, ochrany životního prostředí, snížení palivové dovozní závislosti atd. informační servis č. 11/2003 strana 6

7 MPO navrhlo zapracovat do novely zákona č. 460/2000 Sb., způsoby konkrétního sankcionování na základě nekvalitně vypracovaných auditů či předložení falešných dokladů pro zápis do seznamu energetických auditorů. O skutečnostech týkajících se kvality auditů však MPO bezprostřední informace nemá. Státní energetická inspekce (SEI) doporučila zapracovat do novely uložení povinnosti předkládání příslušných dokladů uchazečů o funkci energetického auditora právě SEI. MPO uvedlo tři hlavní oblasti úprav novely zákona č.406/2000 Sb.: Implementaci předpisů a směrnic EU, zapracování potřebných změn vyplývajících z dosavadních zkušeností se zákonem v praxi a potřebný soubor sankcí. Termín pro vypracování novely zákona o hospodaření energií je do konce roku MPO upozornilo na připravovanou směrnici EU o kogeneraci v kontextu s novelou zákona o hospodaření energií. Dále MPO potvrdilo, že není zpracován ceník auditů. Zástupci SEI upozornili na sporné vypracovávání energetických auditů základních energetických dodavatelů u jejich stěžejních odběratelů, a také ve vlastních jednotkách. Může jít o určité zvýhodňování a přetahování odběratelů. Česká energetická agentura provede v roce 2004 analýzu Národního programu týkajícího se úspor energie a na základě výsledků zpracuje Program na další čtyřleté období. MPO upozorňuje v souvislosti se zákonem o využití obnovitelných zdrojů energie, který podmiňuje úpravu částí zákonů č. 406/ 2000 Sb. a 458/2000 Sb., že může dojít k vypracování nového zákona, což není záměrem MPO. Svaz měst a obcí ČR byl vyzván k písemným připomínkám k této připravované novele zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií před dalším jednáním, které bude začátkem prosince Dagmar Plachá VESNICE ROKU září 2003 bylo na Ministerstvu životního prostředí ČR vyhodnoceno celostátní kolo soutěže Vesnice roku Vyhlašovateli soutěže byly jako každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova a Svaz měst a obcí ČR. Na organizaci soutěže se ale podílely i Ministerstvo životního prostředí, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a další. Letošního kola se účastnilo celkem 219 obcí z 13 krajů, což je přece jenom o něco méně než v roce minulém, kdy se přihlásilo 266 obcí. Doufejme, že toto číslo nesvědčí o klesajícím zájmu obcí o tuto soutěž, jelikož jsme přesvědčeni, že soutěž povzbuzuje obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji své obce, ukazuje možnosti pestrého a zajímavého života na vesnici a v neposlední řadě dokazuje opodstatnění existence malých vesniček. Soutěž probíhá vždy nejprve na úrovni krajů a potom se mezi nejlepšími hledá ten úplně nejlepší - vítěz celostátního kola. V celostátní hodnotitelské komisi jsou zastoupeny Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, MMR ČR, MŽP ČR, MZe ČR, MK ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Jako každý rok i letos měla tato komise nelehkou práci. Hodnotit rozmanitý život v obcích mnohdy velmi rozdílného charakteru není opravdu snadné. Komise tedy posuzovala především koncepční dokumenty rozvoje obce, práci s mládeží, péči o zeleň, společenské aktivity atd. A jak tedy letos vše dopadlo? Do celostátního kola postoupilo následujících 13 krajských vítězů: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj Dýšina, okres Plzeň sever, Plzeňský kraj Homole, okres České Budějovice, Jihočeský kraj Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj Lety, okres Praha západ, Středočeský kraj Nivnice, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj Radonice, okres Chomutov, Severočeský kraj Skotnice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj Trpín, okres Svitavy, Pardubický kraj Tři Sekery, okres Cheb, Karlovarský kraj Ústí, okres Přerov, Olomoucký kraj Vilémov, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina Želetice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj V rámci celostátního kola bylo rozhodnuto takto: na 1. místě se umístila obec Vilémov (kraj Vysočina) na 2. místě se umístila obec Dýšina (kraj Plzeňský) na 3. místě se umístily obce Deštné v Orlických horách (kraj Královéhradecký) a obec Ústí (kraj Olomoucký). Dodejme, že vítězná obec od SMO ČR získává Kč, stříbrná obec Kč a bronzové obce po Kč. Blahopřejeme! informační servis č. 11/2003 strana 7