Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s."

Transkript

1 tvrtletní zpráva o spolenosti k

2 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Italská 1583/24, Praha 2 I: Datum zápisu: 1. ervence 1994 Obchodní rejstík: Mstský soud v Praze, oddíl B, vl Telefon: Fax: Datum a úel poslední zmny dat spolenosti v obchodním rejstíku: Spolenost se podídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona. 90/2012 Sb., o obchodních spolenostech a družstvech ( ) Základní kapitál: 275 mil. K, splaceno 100% Pedmt podnikání 1) pojišovací innost dle 7 odst. 3 zák.. 363/1999 Sb., o pojišovnictví, v rozsahu Životní pojištní - pojistných odvtví 1a 3 životních pojištní uvedených v ásti A pílohy k zákonu o pojišovnictví, Neživotní pojištní - pojistných odvtví 1, 2, 3a, 8, 9, 13, 16 neživotních pojištní uvedených v ásti B pílohy k zákonu o pojišovnictví, aktivní zajištní 2) innosti související s pojišovací inností dle 3 odst. 4 zákona o pojišovnictví - zprostedkovatelská innost provádná v souvislosti s pojišovací inností dle zákona o pojišovnictví - poradenská innost související s pojištním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišovnictví - šetení pojistných událostí provádné na základ smlouvy s pojišovnou dle zákona o pojišovnictví - provozování zprostedkovatelské innosti v oblasti stavebního spoení a penzijního pipojištní 2

3 Všechny výše uvedené innosti zapsané v obchodním rejstíku spolenost vykonává. Žádná spoleností vykonávaná nebo poskytovaná innost nebyla eskou národní bankou omezena nebo pozastavena. Akcie vydané Maxima pojišovnou, a.s. K 31. beznu 2015 zahrnoval základní kapitál: ks akcie na majitele ve jmenovité hodnot 576,- K ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podob ve jmenovité hodnot 424,-K ks nov emitovaných akcii v zaknihované podob na majitele o jmenovité hodnot 1.000,- K Celkový objem K. Údaje o pijetí k obchodování na regulovaném (veejném) trhu neregistrovaný CP (neobchodovatelné na veejném trhu). V prbhu prvního tvrtletí konícího 31. bezna 2015 Maxima pojišovna nedržela žádné vlastní akcie a zatímní listy ani jiné úastnické cenné papíry. K 31. beznu 2015 nemla spolenost organizaní složky. Poet zamstnanc k 31. beznu 2015 inil 41 osob. Organizaní struktura spolenosti MAXIMA pojišovna, a.s. má 41 zamstnanc v hlavním pracovním pomru a je lenna na úsek vedení ( zamstnanci), obchodní úsek (12 zamstnanc), provozní úsek a úsek likvidace škod (15 zamstnanc), ekonomický úsek (3 zamstnanci) a ostatní (8 zamstnanc). 3

4 ORGANIZANÍ SCHÉMA MAXIMA POJIŠOVNA A.S. 4

5 Orgány spolenosti (ke dni zpracování tvrtletní zprávy) Pedstavenstvo spolenosti Pedseda: Ing. Petr Sedláek Dolákova 551/20, Bohnice Praha 8 Ve funkci od: 15. prosince 2014 Vzdlání Praxe VŠE Praha PricewaterhouseCoopers R, editel consultingu pro finanní sektor Ministerstvo dopravy R, námstek ministra dopravy eská pošta, s.p. Praha, generální editel Global Payments Europe, generální editel a pedseda pedstavenstva Home Credit, executivní pedseda pedstavenstva P Leasing, generální editel a pedseda pedstavenstva eská pojišovna, poradce generálního editele Evrobanka a.s., námstek generálního editele Místopedseda: Ing. Siarhei Khimaroda Nad Lávkou 847, Zelene, PS Ve funkci od: 15. prosince 2009 Vzdlání Bloruská ekonomická univerzita, Minsk, Blorusko, finance a úvr Praxe ORION-trust,s.r.o., Praha, R, jednatel len: Ing. Rudolf Bubla Stímelická 2499, Praha 4, PS Ve funkci od: 31. bezna 2007 Vzdlání Praxe VUT Praha, fakulta strojního inženýrství generální editel Celadon Group s.r.o editel Státní léebné lázn Janské Lázn Jménem spolenosti jedná pedseda pedstavenstva nebo místopedseda pedstavenstva samostatn nebo spolen další dva lenové pedstavenstva. Dozorí rada spolenosti Pedseda: Ing. Jaromír Florián Stojická 827/5, Praha 9 Vino, PS Ve funkci od: 30. listopadu 2009 Vzdlání Praxe Fakulta sociáln ekonomická na Univerzit J. E. Purkyn v Ústí n.l. Manager auditu Deloitte + Touche Ekonomický editel BCD CZ a.s. Výkonný editel KŠD Šovíek Finanní editel STZ a.s. 5

6 len: Jaroslav Jenerál Toruská 329/4, Praha 8 - Bohnice, PS Ve funkci od: 30. ledna 2015 Vzdlání Pedagogická fakulta UJEP Brno Praxe OSV v oblasti finanního a pojišovacího poradenství len: Ing. Miroslav Kimminich Jílovská 1153, Praha 4, PS Ve funkci od: 31. ledna 2007 Vzdlání Praxe Vysoká škola ekonomická v Praze, obor národní hospodáství Úetní ve firm Lusico s.r.o. editel ekonomického úseku Lusico s.r.o. innost úetních poradc Údaje o osobách s ídící pravomocí U žádného lena pedstavenstva a dozorí rady spolenosti nedochází pi psobení v orgánech dalších spoleností ke stetu zájm. Aktivity len pedstavenstva a dozorí rady v jiných spolenostech: Ing. Siarhei Khimaroda ORION - trust s.r.o. jednatel, spoleník, M Securities o.c.p., a.s. pedseda pedstavenstva, AP len pracovních skupin Solvency II, B Efekt len pedstavenstva Ing. Rudolf Bubla Státní léebné lázn Janské Lázn, státní podnik editel (od ) Ing. Jaromír Florián FAUCARIA, s.r.o. jednatel, spoleník, Spolchemie a.s. len pedstavenstva, Spolchemie Elektrolysis a.s. len dozorí rady Ing. Miroslav Kimminich EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. len pedstavenstva, Jílovská 1153 spol. s r.o. jednatel, spoleník, Jaroslav Jenerál Bytové družstvo "TORU " pedseda pedstavenstva, Spoleenství vlastník jednotek Toruská.p. 328, 329, 330, 331, 332, Praha 8 pedseda výboru Žádný z len pedstavenstva ani dozorí rady nebyl odsouzen za podvodný trestný in. K 31. beznu 2015 spolenost neevidovala žádné pjky nebo zálohy poskytnuté lenm pedstavenstva a dozorí rady a žádné záruky vydané za leny pedstavenstva a dozorí rady. 6

7 Akcionáská struktura spolenosti (podstatný podíl) Zeveta Bojkovice, a.s. Tovární Bojkovice IO: Pedmt podnikání: koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou inností uvedených v pílohách zákona. 455/91 Sb., výzkum, vývoj,výroba, niení, zneškodování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, provádní trhacích a ohostrojových prací. Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech: 26, 55%. Spolenost k 31. beznu 2015 nemla ovládající osobu ve smyslu ustanovení 66a obchodního zákoníku, a proto nesestavuje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 7

8 Grafické znázornní struktury skupiny s úzkým propojením ZEVETA Bojkovice,a.s. 26,55% 1 MAXIMA pojišovna, a.s. 2 50% 2 41,00% 2 100,00% EGIDA, a.s. M Securities o.c.p., a.s. B - Efekt a.s. 1= 3 odst. 6, písm. i), bod 1 zákona. 277/2009 Sb. 2= 3 odst. 6, písm. i), bod 2 zákona. 277/2009 Sb. Maxima pojišovna má ve svých aktivech CP na základ uvedené struktury. Spolenost nepijala záruky od ovládaných osob a ani neposkytla záruky tmto osobám. 8

9 Osoby ovládané a s podstatným vlivem spolenosti Maxima pojišovna, a.s. Stav k Název Právní forma Adresa sídla M- Securities o.c.p. obchodník s cennými papíry Panenská 21, Bratislava, SR Egida a.s. akciová spolenost Italská 1583/24, Praha 2 B-Efekt a.s. Akciová spolenost Na Dlouhém lánu 508/41, Praha 6 Název Podíl na ZK (%) Reálná úetní hodnota akcii - výše podílu (tis. K) Podíl na hlasovacích právech Poet akcii držených Maxima poj. M- Securities o.c.p Egida a.s B-Efekt a.s Název Poizovací cena akcii - obchodního podílu v tis. K (ke dni poízení) Výše pohledávek v tis. K Výše závazk v tis. K Výše cenných papír, emitovaných ovl. os. v aktivech spolenosti v tis. K M- Securities o.c.p Egida a.s B-Efekt a.s

10 Ukazatel solventnosti a garanní fond v tis. K Životní pojištní Požadovaná míra solventnosti Disponibilní míra solventnosti Pomr disponibilní a požadované míry solventnosti 1,371 1,365 1,401 1,420 Neživotní pojištní Požadovaná míra solventnosti Disponibilní míra solventnosti Pomr disponibilní a požadované míry solventnosti 1,319 1,335 1,287 1,269 Garanní fond Pomr garanního fondu a soutu položek podle 18 0,37 0,37 0,37 0,37 Pomrové ukazatele Rentabilita prmrných aktiv (ROAA) -0,21 % 0,34 % 0,61 % 0,62 % Rentabilita prmrného vlastního kapitálu (ROAE) -0,36 % 0,61 % 1,10 % 1,13 % "Combined ratio" v neživotním pojištní 77 % 88 % 83 % 87 % 10

11 11

12 12

13 13

14 14