ROZVAHA. ke dni I Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A."

Transkript

1 Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I SVJ domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7 Praha eská Republika A T I V A Stav k prvnímu Stav k poslednímu a b 1 2 B. rátkodobý majetek celkem , II. Pohledávky celkem , ,00 II. 1. Odbratelé ,00 222,00 II. 4. Poskytnuté provozní zálohy ,00 52,00 II. 5. Ostatní pohledávky , ,00 II. 17. Jiné pohledávky 069 3,00 III. rátkodobý finanní majetek celkem , ,00 III. 1. Pokladna 073 2,00 4,00 III. 3. Úty v bankách , ,00 IV. Jiná aktiva celkem ,00 IV. 1. Náklady píštích období ,00 4,00 IV. 2. Píjmy píštích období ,00 12,00 Aktiva celkem , P A S I V A Stav k prvnímu Stav k poslednímu a b 4 5 A. Vlastní zdroje celkem 086 I. Jmní celkem 087 I. 2. Fondy 089 II. Výsledek hospodaení celkem 091 II. 1. Úet výsledku hospodaení 092 II. 2. Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení 093 B. Cizí zdroje celkem , ,00 II. Dlouhodobé závazky celkem , ,00 II. 1. Dlouhodobé bankovní úvry , ,00 II. 4. Pijaté dlouhodobé zálohy , ,00 II. 6. Dohadné úty pasivní ,00 135,00 III. rátkodobé závazky celkem ,00 97,00 III. 1. Dodavatelé ,00 III. 3. Pijaté zálohy ,00 138,00 III. 17. Jiné závazky 123 1,00-92,00 Pasiva celkem ,

2 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovdné osoby: Podpis osoby odpovdné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

3 Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni (v tisících ) I Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky SVJ domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7 Praha eská Republika hlavní innost hospodáská IV. Ostatní výnosy celkem Úroky 063 Výnosy celkem 081 C. Výsledek hospodaení ped zdanním 082 D. Výsledek hospodaení po zdanní 084 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovdné osoby: Podpis osoby odpovdné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

4 Píloha k úetní závrce Spoleenství vlastník jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 k Píloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah úetní závrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje pílohy vycházejí z úetních písemností úetní jednotky (úetní doklady, úetní knihy a ostatní úetní písemnosti) a z dalších podklad, které má úetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících, pokud není uvedeno jinak. Píloha je zpracována za úetní období poínající dnem 1. ledna 2011 a konící dnem 31. prosince úetní jednotky Obchodní firma : Spoleenství vlastník jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Sídlo: Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, Právní forma: spoleenství vlastník jednotek I: Datum vzniku spolenosti: Zmny a dodatky provedené v úetním období v obchodním rejstíku: Ve sledovaném období došlo ke zmnlen statutárního orgánu: dne odstoupil z funkce lena výboru pan Daniel Lemer. lenové statutárních a dozorích orgán k rozvahovému dni: Funkce Píjmení Jméno Pedseda výboru SVJ yseloviová Marie Místopedseda výboru Meissnerová Hana Mgr. len výboru SVJ Špindler Zdenk Ing. len výboru SVJ Hrní Viktor Ing. Používané úetní metody, obecné úetní zásady a zpsoby oceování Pedkládaná úetní závrka spolenosti byla zpracována na základ zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis a na základ Vyhlášky.504/2002 Sb., ve znní pozdjších pedpis a eských úetních standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání, kterými se stanoví postupy útování a obsah úetní závrky pro nepodnikatelské subjekty. 1. Zpsob ocenní majetku 1.1. Zásoby - úetní jednotka nemá zásoby 1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - úetní jednotka nemá dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek 1.3. Finanní majetek - nejvýznamnjší položky krátkodobého finanního majetku jsou: Bžný úet u B tis. 2. Zmny oceování, odpisování a postup útování - ve sledovaném úetním období nedošlo v úetní jednotce k žádným zmnám 3. Opravné položky k majetku - opravné položky nebyly tvoeny 4. Odpisování - úetní jednotka neodpisuje žádný majetek 5. Pepoet cizích mn na eskou mnu - ve sledovaném období spolenost nepracovala s údaji v cizí mn 6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazk oceovaných reálnou hodnotou - ve sledovaném období spolenost nepoužila ocenní reálnou hodnotou. 7. Náklady a výnosy a) Náklady úetní jednotka vyútovává náklady související se správou byt a spolených ástí domu jednotlivým vlastníkm bytových jednotek v roním vyútování služeb. Veškeré tyto náklady jsou sledovány na rozvahových útech. b) Výnosy úetní jednotka mla ve sledovaném období výnosy z úrok ze stavebního spoení. Píjem z pronájmu spolených prostor není výnosem úetní jednotky, nýbrž je výnosem jednotlivých len SVJ dle jejich spoluvlastnického podílu. Tento píjem je sledován na rozvahových útech. 1/2

5 Doplující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisk a ztrát 1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem není 2. Pohledávky a závazky 2.1. Nejvýznamnjší pohledávky rátkodobé pohledávky - dluhy vlastník 139 tis. rátkodobé pohledávky - dluhy tetích osob pronájem spol. pr. 83 tis. rátkodobé pohledávky - zaplacené zálohy dodavatelm 52 tis. Dlouhodobé pohledávky nesplacené úvry SVJ (peklenovací úvr ze tis. stavebního spoení) 2.2. Nejvýznamnjší závazky rátkodobé závazky závazky z obch.styku 52 tis. rátkodobé závazky vyútování služeb tis. rátkodobé závazky dotace MZRB -93 tis. rátkodobé závazky odmny výboru tis. Dlouhodobé pijaté zálohy na opravy tis. Dlouhodobé závazky peklenovací úvr ze stavebního spoení tis Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnní zástavního a zajišovacího práva Bžné období Minulé období Pohledávky kryté zástavním právem - - Závazky kryté zástavním právem - - Další sledované závazky (penžní i nepenžní) Závazky nesledované v úetnictví a neuvedené v rozvaze (záruky pijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvru, akreditivu nebo smneného práva, pokud není tvoena úetní rezerva) Typ záruky Píjemce záruky Sledované období Minulé období Ostatní - není Sestaveno dne: Sestavil: Podpis statutárních zástupc: Simona Holanová Marie yseloviová pedsedkyn výboru Hana Meissnerová len výboru 2/2

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s.

E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 8-1 1 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s. Objednatel : I: 45245622

Více