I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I) ÚDAJE O SPOLENOSTI"

Transkript

1 INFORMANÍ POVINNOST (ke dni ) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry, ve znní pozdjších pedpis) Pedmt informaní povinnosti: Údaje o spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK FT nebo spolenost ), o složení akcioná, struktue konsolidaního celku, jehož je spolenost souástí, a innosti spolenosti. A) Základní údaje o spolenosti I) ÚDAJE O SPOLENOSTI obchodní firma: právní forma: sídlo: ATLANTIK finanní trhy, a.s. akciová spolenost Vinohradská 1511/230, Praha 10, eská republika Identifikaní íslo obchodní rejstík: Spolenost je zapsaná v obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7328 Datum zápisu do OR Datum zápisu poslední zmny do OR/úel zmny Výše základního kapitálu: Výše splaceného základního kapitálu: Poet, druh, podoba, forma a nominální hodnota akcií emitovaných spoleností: Údaje o nabytí vlastních akcií, zatímních list nebo jiných úastnických cenných papír: Údaje o zvýšení základního kapitálu: /zmna pedmtu podnikání v dsledku rozšíení povolení NB k poskytování investiních služeb kus kmenových zaknihovaných akcií znjících na jméno ve jmenovité hodnot Spolenost nevlastní žádné vlastní akcie Ve spolenosti nedošlo ke zvýšení základního kapitálu

2 B) Organizaní struktura spolenosti (stav ke dni ) Pedstavenstvo Dozorí rada Výkonný pedseda pedstavenstva (VPP) Compliance officer a Právník Office manager Interní auditor Marketingový Manager len pedstavenstva pro oddlení Corporate finance, Back office VPP a len pedstavenstva pro oddlení Front office, Research, IT len pedstavenstva pro oddlení Accounting, Risk management Oddlení Corporate finance Oddlení Front office Oddlení Accounting Oddlení Back office Oddlení Research Oddlení Informaních technologií Risk Manager Poet zamstnanc ke dni inil 32 osob.

3 C) Pedstavenstvo spolenosti 1) Ing. Jan Schiesser, pedseda pedstavenstva - den vzniku funkce: 10. bezna Ing. Jan Schiesser vystudoval Central European University, obor ekonomie a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brn, obor finance. V ATLANTIKu FT pracuje od roku 1996, ve vedení spolenosti nepetržit od roku V rámci rzných pozic se podílel na realizaci a ízení ady projekt z oblasti podnikových financí, obchodování s cennými papíry, na prezentacích pro zahraniní investory a správ aktiv. Byl zodpovdný za projekty v oblasti investiního bankovnictví, za vývoj nových produkt a rozšíení služeb spolenosti nap. v oblasti obchodování komodit. Ve spolenosti je odpovdný za innost oddlení Front office, oddlení Research a oddlení Informaních technologií. editel spolenosti KKCG FINANCE B.V. len dozorí rady spolenosti ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s. 2) Ing. Miloslav Vyhnal, len pedstavenstva - den vzniku funkce: 23. kvtna Ing. Miloslav Vyhnal vystudoval eské vysoké uení technické v Praze, Fakulta strojní, obor ekonomika a ízení výroby. V letech 1994 až 1997 pracoval jako maklé ve spolenosti EXPANDIA FINANCE, a.s. V letech vykonával funkci editele ve spolenosti I.F.B., a.s., obchodníka s cennými papíry. V ATLANTIKu FT psobil od roku 2001 do roku 2006 na pozici pedsedy pedstavenstva spolenosti, kde byl odpovdný za ízení spolenosti a projekty v oblasti investiního bankovnictví a obchodování s cennými papíry. V souasné dob Ing. Miloslav Vyhnal vykonává funkci lena pedstavenstva spolenosti, kdy je odpovdný za innost oddlení Corporate finance a oddlení Back office. eské vysoké uení technické v Praze, Fakulta strojní pedseda pedstavenstva ve spolenosti IDOL Praha, a.s len pedstavenstva ve spolenosti KKCG a.s. pedseda pedstavenstva ve spolenosti Cestovní kancelá FISCHER, a.s. len správní rady v nadaci PROMNY len dozorí rady ve spolenosti INVESTPRO, a.s. 3) Mgr. Michael Milat, len pedstavenstva - den vzniku funkce: 20. dubna Mgr. Michael Milat vystudoval Masarykovu univerzitu v Brn, Fakulta pírodovdecká a Fakulta ekonomicko-správní, obor matematika ekonomie. V ATLANTIKu FT pracoval od roku 2000 na pozici finanního analytika, od roku 2002 vykonával funkci vedoucího oddlení ízení rizik. V rámci tchto inností se podílel na tvorb finanních analýz a ízení rizik ve spolenosti. V souasné dob vykonává funkci lena pedstavenstva spolenosti, kdy je odpovdný za innost úetního oddlení a oblast risk managamentu. Mgr. Michael Milat není v souasnosti lenem orgánu v žádné jiné právnické osob. Souhrnná výše úvr poskytnutých spoleností lenm pedstavenstva: Spolenost neposkytla úvr žádnému lenovi pedstavenstva spolenosti. Souhrnná výše záruk vydaných spoleností za leny pedstavenstva: Spolenost nevydala záruku za žádného z len pedstavenstva spolenosti.

4 D) Dozorí rada spolenosti 1) Ing. Roman Cének, pedseda dozorí rady - den vzniku funkce: 1. kvtna Ing. Roman Cének vystudoval Univerzitu Mateja Bella v Banské Bystrici, obor finance, specializace bankovnictví a burzovnictví. V ATLANTIKu FT pracoval od roku 1996 do roku 2007, a to nejdíve jako finanní analytik a následn jako hlavní manažer v oblasti investiního bankovnictví a podnikových financí. Na pozici hlavního manažera týmu pro realizaci akvizic a divestic byl odpovdný za vyhledávání a kompletní realizaci investiních píležitostí. Ing. Roman Cének není v souasnosti lenem orgánu v žádné jiné právnické osob 2) JUDr. Tomáš Lebeda, len dozorí rady - den vzniku funkce: 1. kvtna 2007 JUDr. Tomáš Lebeda vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor právo. Pracoval v investiní spolenosti Deutsche Bank AG ve Spolkové republice Nmecko, kde se podílel na ad projekt v oblasti podílových fond. pedseda dozorí rady KOVOSVIT GROUP a.s. len dozorí rady ATLANTIK Asset Management investiní spolenost, a.s. 3) Ing. Jana Vyhnalová, len dozorí rady - den vzniku funkce: 1. kvtna Ing. Jana Vyhnalová vystudovala Vysoké uení technické v Brn, obor ekonomie a ízení stavebnictví a v letech studovala na Johannes Kepler Universität v rakouském Linci. V letech pracovala v ATLANTIKu FT v oddlení vypoádání obchod a následn jako makléka na oddlení Front office, kde byla odpovdná za obchody s investiními nástroji na zahraniních svtových trzích. jednatel spolenosti Green travel s.r.o; jednatel ve spolenosti Kvtinová zahrada s.r.o. Souhrnná výše úvr poskytnutých spoleností lenm dozorí rady: Spolenost neposkytla úvr žádnému lenovi dozorí rady spolenosti. Souhrnná výše záruk vydaných spoleností za leny dozorí rady: Spolenost nevydala záruku za žádného z len dozorí rady spolenosti.

5 II) SLOŽENÍ AKCIONÁ SPOLENOSTI Jediným akcionáem spolenosti je : KKCG Finance B.V. zapsaná v obchodním rejstíku Obchodní komory v Amsterdamu, Nizozemsko evidenní íslo: se sídlem: Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko III) ÚDAJE O STRUKTUE KONSOLIDANÍHO CELKU A) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke spolenosti ovládajícími osobami, popípad vtšinovým spoleníkem. Ovládající osoba: KKCG Finance B.V, se sídlem Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko, disponující 100% podílem na základním kapitálu spolenosti Podíl na základním kapitálu spolenosti: 100% Podíl na hlasovacích právech spolenosti: 100% Souhrnná výše pohledávek spolenosti za KKCG Finance B.V.: Souhrnná výše závazk spolenosti vi KKCG Finance B.V.: Souhrnná výše cenných papír, které má spolenost v aktivech a které jsou emitovány KKCG Finance B.V./ souhrnná výše závazk z tchto cenných papír: Souhrnná výše spoleností vydaných záruk za KKCG Finance: Souhrnná výše spoleností pijatých záruk od KKCG Finance B.V.: B) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke spolenosti ovládanými osobami, popípad v nichž je spolenost vtšinovým spoleníkem. ATLANTIK FT neovládá a není vtšinovým spoluvlastníkem v žádné spolenosti.

6 C) Grafické znázornní konsolidaního celku, nad nímž eská národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základ a jehož je spolenost souástí SKUPINA FINANNÍ HOLDINGOVÉ OSOBY (ke dni: ) KKCG Finance B.V. 100 % 100% ATLANTIK Asset ATLANTIK finanní Management investiní trhy, a.s. spolenost, a.s. IV) INNOSTI SPOLENOSTI ATLANTIK FT poskytuje investiní služby ve smyslu ustanovení 4 zák.. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis. A) Pedmt podnikání zapsaný v obchodním rejstíku Hlavní investiní služby: podle 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pijímání a pedávání pokyn týkajících se investiních nástroj, a to ve vztahu podle 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádní pokyn týkajících se investiních nástroj na úet jiné osoby, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; podle 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investiními nástroji na vlastní úet, a to ve vztahu podle 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisování emisí investiních nástroj, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona. Doplkové investiní služby: podle 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investiních nástroj, a to ve vztahu podle 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investiních nástroj, a to ve vztahu podle 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvru nebo pjky zákazníkovi za úelem umožnní obchodu s investiním nástrojem, na nmž se poskytovatel úvru nebo pjky podílí, a to ve vztahu

7 podle 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská innost týkající se struktury kapitálu, prmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se pemn spoleností nebo pevod podnik; podle 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská innost týkající se investování do investiních nástroj, a to ve vztahu podle 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádní devizových operací souvisejících s poskytováním investiních služeb; podle 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí investiních nástroj, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona. B) Pehled inností skuten vykonávaných Hlavní investiní služby: podle 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pijímání a pedávání pokyn týkajících se investiních nástroj, a to ve vztahu podle 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádní pokyn týkajících se investiních nástroj na úet jiné osoby, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona; podle 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investiními nástroji na vlastní úet, a to ve vztahu podle 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisování emisí investiních nástroj, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona. Doplkové investiní služby: podle 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investiních nástroj, a to ve vztahu podle 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investiních nástroj, a to ve vztahu podle 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvru nebo pjky zákazníkovi za úelem umožnní obchodu s investiním nástrojem, na nmž se poskytovatel úvru nebo pjky podílí, a to ve vztahu podle 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská innost týkající se struktury kapitálu, prmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se pemn spoleností nebo pevod podnik; podle 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská innost týkající se investování do investiních nástroj, a to ve vztahu podle 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádní devizových operací souvisejících s poskytováním investiních služeb; podle 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí investiních nástroj, a to ve vztahu k investiním nástrojm podle 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona. C) Pehled inností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo eskou národní bankou omezeno, nebo vyloueno Spolenost vykonává výše uvedené investiní služby v plném rozsahu a jejich vykonáváni jí nebylo eskou národní bankou nijak omezeno i vyloueno.

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Informace dle vyhlášky. 23/2014 Sb., o výkonu innosti bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 23/2014 Sb., o výkonu innosti bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 23/2014 Sb., o výkonu innosti bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.06.2014 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti a) Údaje dle

Více

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 Informace o společnosti WEST BROKERS a.s. ke dni 30.6.2008 (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s.

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. tvrtletní zpráva o spolenosti k 31.3. 2015 1 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Italská 1583/24, Praha 2 I: 613 284

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 30. září 2009 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb. Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb., příloha 24 (stav k 30.9.2013) Fio banka, a.s. www.fio.cz Obsah: 1. Informace

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S.... 3 2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 11 a) Právnické osoby s kvalifikovanou

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně

Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně evropska.cz Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně, a.s. k 30. 6. 2010 uveřejňované

Více

Informace o ERV Evropské pojišťovně

Informace o ERV Evropské pojišťovně Informace o ERV Evropské pojišťovně ERV Evropská pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Informace o ERV Evropské pojišťovně, a. s. k 31. 03. 2015 uveřejňované podle vyhlášky ČNB č.

Více

(dle. Obsah: Přílohy: Informace. banky. celku

(dle. Obsah: Přílohy: Informace. banky. celku Stránka 1 z 16 Informace o Equa bank a.s. k 3.9.212 (dle vyhlášky č. 123/27 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelníchh a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry) Zveřejněno dne

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 30. září 2014

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 30. září 2014 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 30. září 2014 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších

Více

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba )

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) Údaje o Společnosti, o sloţení akcionářů, o činnosti a finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

Zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění ke zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění nedošlo. Dozorčí rada.

Zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění ke zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění nedošlo. Dozorčí rada. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2007 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2007 Datum zveřejnění: 9. listopadu 2007 Tyto informace

Více

Údaje o bance k 31. 3. 2007

Údaje o bance k 31. 3. 2007 Údaje o bance k 31. 3. 2007 Vydáno dne 11. 5. 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 1. Informace o bance Údaje o bance 1.1 a) Obchodní firma: HVB Bank Czech Republic a.s.

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012

ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012 ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012 Organizační struktura k 30. 9. 2012 Předseda představenstva a ředitel společnosti Odbor řízení lidských zdrojů Tajemník společnosti

Více