S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce"

Transkript

1 Z P R AV O D A J M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E Číslo 2 březen - duben S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce všem našim spoluobčanům přeje vedení města, členové zastupitelstva a redakční rada 1

2 MĚSTSKÝ ÚŘAD informuje U s n e s e n í z 22. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 26. února 2010 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích Usnesení č. 22/1: Usnesení č. 22/2: Usnesení č. 22/3: Usnesení č. 22/4: Usnesení č. 22/5: ZM schvaluje program 22. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice. ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 22. zasedání ZM Mgr. Svatavu Balgovou a p. Karla Rybeckého. ZM schvaluje členy návrhové komise 22. zasedání ZM p. Josefa Kraloviče, Ing. Lubomíra Maťáka a Ing. Antonína Svobodu. ZM bere na vědomí souhrnnou zprávu z jednání finančního výboru za rok ZM bere na vědomí souhrnnou zprávu z jednání kontrolního výboru za rok Usnesení č. 22/6: ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. V/2009. Usnesení č. 22/7: ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města za Usnesení č. 22/8: ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města Velké Bílovice na rok Usnesení č. 22/9: ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled na roky Usnesení č. 22/10: ZM schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Usnesení č. 22/11: ZM volí v souladu s 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, přísedícího okresního soudu F. Z. Usnesení č. 22/12: ZM schvaluje odložení projednání návrhu regulačního plánu lokality Za Tabačovem na příští zasedání zastupitelstva města. Usnesení č. 22/13: ZM schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej ideální 1/3 pozemku parc. č. 3046/5 o celkové výměře 490 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice H. M. za kupní cenu Kč 25,--/1 m 2 za předpokladu, že současně bude uzavřena nájemní smlouva na předmětný pozemek na minimální dobu 15 let s nájemným Kč 2500,--/1 ha ve prospěch Města Velké Bílovice. Usnesení č. 22/14: ZM bere na vědomí podnět M. Z. ke zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 6056/1 (původně PK 236/2) o výměře cca m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice a ukládá podat žádost na Katastrální úřad Jihomoravského kraje Brno, katastrální pracoviště Břeclav, o důsledné prošetření vlastnictví výše uvedeného pozemku. Usnesení č. 22/15: ZM neschvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej části pozemku parc. č. 6056/1 (původně PK 236/2) o výměře cca m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice E. S. Usnesení č. 22/16: ZM schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej pozemku parc. č. st o výměře 1 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice L. H. za kupní cenu Kč 350,--/1 m 2. Usnesení č. 22/17: ZM schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej pozemku parc. č. st (původně PK 236/2) o výměře 3 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice M. K. za kupní cenu Kč 350,--/1 m2. Usnesení č. 22/18: ZM schvaluje v souladu s 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru směny části pozemků parc. č. st a parc. č. 109/35 o výměře cca 340 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice L. P. za část pozemku města parc. č. 1241/546 o výměře cca 340 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice ve stejné výměře bez finančního vyrovnání. Usnesení č. 22/19: ZM schvaluje v souladu s 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č zahrada o výměře 132 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice V. D. Usnesení č. 22/20: ZM schvaluje v souladu s 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje zveřejnění záměru odprodeje 12 pozemků parc. č. 10/5 zastavěná plocha o výměře 230 m 2, parc. č. 10/13 zastavěná plocha o výměře 5 m 2, parc. č. 10/14 zastavěná plocha o výměře 1 m 2, parc. č. 14/1 zastavěná plocha o výměře 5 m 2, parc. č. 15/54 ostatní plocha o výměře 211 m 2, parc. č. 15/79 ostatní plocha o výměře 37 m 2, parc. č. 15/80 ostatní plocha o výměře 30 m 2, parc. č. 15/81 ostatní plocha o výměře 54 m 2, parc. č. 15/82 ostatní plocha o výměře 442 m 2, parc. č. 15/83 ostatní plocha o výměře 239 m 2, parc. č. 15/84 ostatní plocha o výměře 60 m 2 a parc. č. 22/9 lesní pozemek o výměře 81 m 2 v k.ú. a obci Podivín (celková výměra 1395 m 2 ) V. L. Usnesení č. 22/21: ZM neschvaluje v souladu s 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 5258/54 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, Mikulov, IČ Usnesení č. 22/22: ZM schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odkoupení kanalizačního a vodovodního řadu specifikovaného v Kolaudačním souhlasu s užíváním stavby, vydaném odborem životního prostředí MÚ Břeclav pod č.j. MUBR 86724/2009 dne , od společnosti STROM PRAHA a.s., Lohenická 607, Praha 9 Vinoř, IČ , za kupní cenu Kč ,- - za předpokladu, že k uzavření kupní smlouvy dojde až budou v katastru nemovitostí zapsána všechna věcná břemena pro uložení předmětných řadů. Usnesení č. 22/23: ZM schvaluje zařazení podnětu S. a L. H. o změnu územního plánu města dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do dalšího pořizování změny č. 2 nebo nového územního plánu. Usnesení č. 22/24: ZM schvaluje účast Města Velké Bílovice v projektu Řešení systému nakládání s biodpady ve svozové oblasti HANTÁLY a.s. zpracovávaném ESO Čistý Jihovýchod, podání žádosti o dotaci z OPŽP a spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu města. Velké Bílovice dne 5. března 2010 Marie V l k o v á starostka města Rozpočet města Velké Bílovice na rok 2010 PŘÍJMY - daňové a transfery POL NÁZEV Příjmy v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé.činnosti 5 250, Daň z příjmů FO ze samostatné výděl. čin , Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 470, Daň z příjmů právnických osob 4 600, Daň z příjmů právnických osob za obce 1 048, DPH , Poplat. za provoz systému shromaž., sběru 1 830, Poplatek ze psů 60, Poplatek za užívání veřej.prostranství 150, Poplatek z ubytovací kapacity 40, Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 250, Odvod výtěžku z provozování loterií 170, Správní poplatky 370, Daň z nemovitostí 3 500, Nein.přijaté transfery ze SR v rámci dot.vztahu 2 868, Ost.nein.přijaté transfery ze SR 748, Ost.převody vlastních fondů 281,10 a DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY ,10 PŘÍJMY - nedaňové POL NÁZEV Příjmy v tis. Kč 1012 Podnikání a restruk.v zeměděl. a potrav. 173, Ost.zálež.těžeb.průmyslu a energetiky 600, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 20, Ost.služby - nájmy z reklamních ploch 71, Ost.záležitosti pozemních komunikací 14, Základní školy 40, Činnosti knihovnické 37, Činnosti muzeí a galerií 12, Rozhlas a televize 25, Ost.zálež.sdělovacích prostředků 25, Zájmová činnost v kultuře 825, Ostatní záležitosti kultury 228, Sportovní zařízení obce - sportovní areál 30, Využití volného času dětí a mládeže 25,00 2

3 PŘÍJMY - nedaňové POL NÁZEV Příjmy v tis. Kč 3539 Ostatní zdravotní zařízení a služby zdravot. 198, Bytové hospodářství 1 181, Nebytové hospodářství 427, Pohřebnictví 6, Komunální služby a územní rozvoj 3 071, Sběr a svoz komunálních odpadů 15, Sběr a svoz ostatních odpadů 355, Veřejná zeleň 160, Domov pro seniory 2 100, Bezpečnost a veřejný pořádek 10, Činnost místní správy 19, Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 190,00 b NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 9 859,80 a + b PŘÍJMY CELKEM V TIS ,90 VÝDAJE POL NÁZEV Příjmy v tis. Kč 1012 Podnikání a restruk.vzeměděl.a potrav. 40, Platby do útulku - psi, krmení atd. 34, Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 190, Silnice 352, Ost.záležitosti pozemních komunikací 3 189, Veřejná silniční doprava - IDS 192, Pitná voda 10, Odvád.a čistění odpadních vod a naklád.s kaly 1 278, Předškolní zařízení 1 275, Základní školy 9 286, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 704, Základní umělecká škola 289, Činnosti knihovnické 682, Činnosti muzeí a galerií 151, Ost.záležitosti kultury 6, Pořízení, zachování a obnova kultur.hodnot 50, Rozhlas a televize 60, Ost.zálež.sdělovacích prostředků 90, Zájmová činnost v kultuře 4 025, Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 478, Sportovní zařízení v majetku obce - sp. areál 197, Příspěvky sportovním oddílům 325, Využití volného času dětí a mládeže 80, Ostatní zájmová činnost 15, Ost.zdav.zař.a služby pro zdravotnictví 385, Bytové hospodářství 1 563, Nebytové hospodářství 479, Veřejné osvětlení 1 088, Pohřebnictví 523, Územní plánování 320, Komunální služby a územní rozvoj j.n , Sběr a svoz komunálních odpadů 1 915, Sběr a svoz ostatních odpadů 528, Využívání a zneškod.komun.odpadů 7, Ostatní nakládání s odpady 40, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 997, Ostatní sociální příspěvky žadatelům 33, Domov pro seniory 4 471, Bezpečnost a veřejný pořádek 598, Sbor dobrovolných hasičů 392, Zastupitelstva obcí 2 112, Činnost místní správy 5 906, Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 50, Převod fondu kulturních potřeb 281, Ost.finanční operace 1 172, Finanční vypořádání min.let 1,90 VÝDAJE CELKEM V TIS ,70 FINANCOVÁNÍ POL Název Financování v tis. Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ 6 529, Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků ,20 FINANCOVÁNÍ CELKEM V TIS ,80 INVESTICE roku 2010 Název investice rozpočet v tis. Kč KD - projekt a střecha * 3 000,00 ZŠ - Rekonstrukce kotelny 2 500,00 ZŠ - Zlepšení energetických vlastností v rámci objektů ZŠ 2 000,00 Cyklostezka - Belegrady * 1 800,00 ZŠ - víceúčelové hřiště * 1 500,00 ČOV - projekt * 400,00 Chodník - ulice Mírová 400,00 Nákup pozemků - rozšíření hřbitova 334,00 Revitalizace městského parku pro kulturu a volný čas 324,00 Regulační plán - lokalita Za Tabačovem 300,00 Veřejné osvětlení - Pod Předníma - pokračování 150,00 Kanalizace Belegrady - ulice Desátková 120,00 Nákup pozemku - Belegrady - cyklostezka 116,00 Socha sv. Martina 50,00 Změna č.1 územního plánu města 20,00 Investice celkem ,00 * tyto investiční akce budou realizovány za předpokladu získání dotace. Finanční prostředky zde uvedené jsou naše zdroje jako spoluúčast financování. Rozpočtový výhled rok 2011 rok 2012 rok 2013 TŘÍDA TEXT v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Počáteční stav pen. prostředků Daňové příjmy celkem z toho: 11 - daně z příjmu daně ze zboží a služeb poplatky a daně majetkové daně Nedaňové příjmy celkem z toho: 21 - příjmy z vl. činnosti příjmy ost. nedańové Kapitálové příjmy celkem z toho: 31 - příjmy z prodeje dlouhod.maj Přijaté transfery celkem z toho: 41 - Nein.přijaté transfery Invest.přijaté transfery Příjmy celkem - třída Financování celkem z toho: změna stavu na BÚ dlouhodobé půjč.prostředky uhrazené splátky dl.půjček Běžné výdaje celkem z toho: 50 - výdaje na platy, odvody neinv.nákupy a souvis.výdaje neinv. transfery /příspěvky/ neinv. příspěvky Kapitálové výdaje Výdaje celkem třída Zůstatek na BÚ Plánované investice: Kompostárna a deponie stavební suti - spolufinancování - dotace Brownfields KD - 2. část - spolufinancování - dotace ČOV - intenzifikace - spolufinancování - dotace Úprava veřejných prostranství - spolufinancování - dotace lokalita Za Tabačovem - zóna pro bydlení Zpracoval: Ing. Radim Spěvák 3

4 VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ VELKÝCH BÍLOVIC (14. duben 1945) Vážení spoluobčané, v letošním roce si v dubnových dnech připomeneme 65. výročí osvobození Velkých Bílovic Rudou armádou. Pamětníkům i mladším čtenářům předkládáme vzpomínky zaznamenané v Pamětní knize, která je vedena od roku 1910 za úřadování starosty Pavla Osičky z č.p. 57. Průběh níže uvedeného období popsal tehdejší kronikář p. Josef Hrubý, který od roku 1919 působil v naší obci jako učitel a po válce, od roku 1946 byl ustanoven kronikářem a pokračoval v zápisech v Pamětní knize, kde se snažil za období, kdy byla tato kronika v úschově Zemského archivu Brně (tj. od roku 1938 do r. 1946) zachytit vše, co prožila obec za doby nesvobody až po její osvobození Rudou armádou. V letech byla úroda dobrá, i krmiva pro dobytek bylo dostatek. Lidé sice reptali na dodávky, ale ačkoliv byly tyto splněny většinou na %, přece nebyla obec trestána pro neplnění. Tak např. v roce 1944 dodala obec 15 vagonů bramborů a k nám jich bylo dovezeno 25 vagonů. Menší peněžité pokuty, případně i trest vězení dostali ti, kteří neplnili dodávku vajec. Jistý občan byl vykázán pro nedodání 18 q pšenice a nestalo se mu nic. Předaný masový kontingent prodávali občané těm, kterým chybělo nebo jej i darovali. Lidé si pomáhali navzájem. Když přišly velké kontroly, postaral se tehdejší starosta ještě s jinými občany o to, aby bylo dostatek jídla a pití. Pak kontrola dopadla dobře. V únoru 1944 přišel pověstný inspektor Svazu 1) Ríva a nařídil, aby se občané ihned dostavili s obilními výkazy do Orlovny. Jelikož jest obec rozsáhlá, bubnovalo se a troubilo, jako když Židé dobývali Jericha. Když se pak shromáždili, byla budova uzavřena a teď musel jeden po druhém s knížkou ke stolu. Jakmile měl špatný výnos, hned k němu šla kontrola. Aby šla práce rychleji, byl jsem poslán do místnosti i já a bylo mně nařízeno, oznámiti jim (insp. Rívovi a jeho adjutantovi) každého, kdo má menší výnos obilí než 15q na 1 ha. Ke mně šli občané od A až do O. A teď to šlo. První se mi dostal do ruky jeden občan, který hlásil, že má doma ještě kolem 40 kg pšenice. Byl to člověk bojácný. Říkám mu, že bude snad potřebovat na setí, ale on, že už síti nebude. A když jsem mu znovu říkal o setí, slyšel jsem jak inspektor Ríva mluvil německy k svému adjutantovi, že je to skandál, když obecní úředník navádí občany, aby neodváděli. Hrklo ve mně, jak ve starých hodinách. Tak jsem tedy podepsal onomu občanovi dodávku obilí. A teď jak na to, aby ode mne nešel nikdo ke kontrole? Udělal jsem to takto: Když měl větší výnos, strčil jsem jeho knížku Rívovi pod nos a toho, kdo měl špatný, jsem vyhnal, aby si vepsal do knížky stravné dny. Lidé to pochopili, když jsem huboval, že je tam nemají a hleděli co nejrychleji zmizet! Tak ani jeden občan nešel ode mne ke kontrole. Za rok potom byla opětně velká kontrola, při níž se snažili vytlouci z lidí, co se dalo! Obilní skladiště bylo plné! Na podzim r bylo předepsáno dodati 13 vagonů hroznů. Když přijel do obce insp. Budík ohledně této dodávky, zavolal starosta František Osička na kancelář vinaře Macha, který se se jmenovaným inspektorem dobře znal. A výsledek jednání? O dvou hodinách po půlnoci podepsali protokol, že obec dodá jen 6 vagonů hroznů. V době válečné byli lidé dobří i zlí; mnozí prodávali lacino, druzí kšeftařili. Zemědělci dostali hodně peněz za zeleninu, hlavně za okurky, platil dobytek, platilo víno byla po něm poptávka. Říkalo se, že už nestačí na víno ani studně u Machového sklepa. Cena stoupla až na 150 K za litr. Pálila se kořalka, litr stál až 800 K, z meruněk, vinných kvasnic většinou to pálili v noci. Občané jak jsem se už dříve zmínil, opravili své domy i domky, někteří si postavili nové, začali bydleti jako lidé. A též se vyplatili z dluhů, měli lehčí hlavu! Jelikož i palivo uhlí a dřevo bylo obhospodařováno, byl citelný nedostatek obojího. Kdo měl víno, měnil je za dřevo. Dvakráte vystrašilo nás americké letectvo bombardovalo Hodonín a Břeclav. Při bombardování prvního bylo slyšet zřetelně výbuchy, při druhém bombardování otřásaly se domy, okna a dveře. Konečně přišel rok Už v lednu bylo slyšet rachot děl sovětské armády, když dobývala Budapešť. Osvobození se blížilo. Když se začátkem měsíce dubna přiblížila fronta až k hranicím moravským a nastal pohyb německých vojsk, vystěhovala se většina obyvatel do blízkých sklepů, kde se lidé cítili bezpečnější. Fronta trčela několik dní u Lanžhota. Zajímavé bylo, že nebylo slyšet dunění děl. Dne 11. dubna v noci lítaly nad naší obcí ruské aeroplány, při čemž shodily bomby. Jedna z nich zničila stavení Růžičkovo č. 203, druhá zaryla se ve chlévě Josefa Křivánka v ulici ke hřbitovu do země a nevybuchla. Dne 14. dubna odjelo německé dělostřelectvo po 9. hodině ráno směrem k Podivínu. Ruské dělostřelectvo střílelo již na horní konec obce kostel dostal přes 20 zásahů. V dědině bylo, jak po vymření. V Podivínské ulici bylo jen málo lidí. V našem sklepě bylo přes 20 lidí. V poledne ruské dělostřelectvo zastřelovalo ve směru ulice ke hřbitovu, kam dopadly 4 granáty. Když nastala noc, začalo dělostřelectvo svou práci. Čtvrthodina od ¾ na 8 do 8 hodiny byla perná. Granát za granátem. Začaly hořeti domy a stodoly; na náměstí dům Vaňkův č. 280 (shořel úplně) a za humny ke hřbitovu i směrem k Tabačovu hořely stodoly, na Svárově stohy slámy. Byl to hrozný pohled na krvavou záplavu. Nejvíce stříleno bylo na ulici od obchodu Janečkového po dům č. 579 který dostal také zásah granátem; naštěstí zničil pouze částečně vazbu a křidlici. Protější dům č. 515 plápolal však jako hořící pochodeň. A v té noci se Němci stáhli směrem k Pavlovicím. Ráno přišly první ruské hlídky, za nimi pak další vojska. Nejvíce vojska táhlo podél sklepů, hlavní silnicí k Podivínu málo. Mužové se vraceli domů, aby dohlédli na dobytek. Konečně svrhli jsme pouta, která nás tížila od r Lidé přijali RA radostně, dávali vojákům maso, chléb, víno z vděčnosti, že nás osvobodili. Výsledek boje v naší obci byl: 11 domů zničeno úplně, 37 částečně, na 150 způsobeny menší škody. Kromě toho bylo zničeno 28 stodol. Němců padlo 13, Rusů 43. Jejich mrtvoly (ruské) byly později exhumovány a odvezeny do Hodonína. Z občanů padli v noci 14. dubna obecní sluha Karel Svoboda, který se vracel ze sklepů domů a František Rotter v dědině blízko kovárny Jana Osičky. V úterý 17. dubna jelo dědinou směrem k Velkým Pavlovicím ruské vozatajstvo. Tyto spatřily německé Štuky (letadla), které je chtěly zničiti. Ale bomby se minuly cílem a dopadly na domky na konci Svárova. Tehdy odpoledne byly úplně zničeny domy č. 636, 630 a 727, sousední částečně poškozeny. V sutinách zahynul jeden Rus, který se ukryl v domku před letadly. Kromě něho byli zabiti školák Jan Křivánek z č. 703, Marie Soudková z č. 602 vdaná a František Osička z č. 630 ženatý. Poraněna byla Ludmila Svobodová z č Při střelbě ke sklepům byl poraněn Jan Macinka z č. 16 a Magdalena Dobšíčková z č. 64. Ve středu 18. dubna byl zničen domek č. 504, kde zahynuli František Chorvát, druhou obětí bomb byl František Sláma z č Že při přechodu fronty byly způsobeny ztráty na majetku movitém, bylo samozřejmé, byla válka. Při soupisu bylo hlášeno škod za K; četní občané dostali zálohy již vyplacené. Všechno obyvatelstvo se zapojilo do práce; mnozí jeli s ruským vozatajstvem se svými povozy, jiní hnali dobytek. Ty, kteří byli fašisté, hnali až za Humpolec; dále pomáhali při opravě mostů v Břeclavi a za Podivínem a Lednicí. V obci se nezahálelo, soused vypomáhal sousedu, svépomocnou akcí ze zásob stavebnin byly znovu postaveny zničené domy. Sbírka na nejpotřebnější občany vynesla K. V cizině zahynuli: Jan Netopilík v Tracen St. Martin 17. dubna 1945 byl v 13:30 hod. zabit bombou v krytě. Cyril Valášek vypadl z jedoucí tramvaje ve Vídni a byl usmrcen. František Osička, syn Tomáše Osičky z č. 35, jel z Vídně domů na dovolenou a zahynul pod koly vlaku. Radost ze svobody se mísila s bolestí, ale i s nadějí na lepší dobu Zdroj: Pamětní kniha Velkých Bílovic z roku 1910, záznam z roku 1946 * SVAZ ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ PRO ČECHY A MORAVU - důležitá instituce založená 1942, členem byli povinně všichni zemědělci obhospodařující více než 0,25 ha, rozdělovala stroje, hnojiva, pracvní síly, kontrolovala dodávky. 4

5 20 let obnoveného Sokola Letos 7. ledna si připomínáme významné výročí v novodobé historii Sokola: před dvaceti lety se ve Veletržním paláci v Praze konal ustavující sjezd Československé obce sokolské, který tak po téměř čtyřiceti letech vzkřísil sokolské hnutí k aktivnímu životu a dalšímu rozmachu. Morální a společenská autorita Sokola, získaná jak v boji za samostatný stát v letech 1. světové války, tak i v protifašistickém odboji a boji za získání svobody v době 2. světové války, byla v minulosti tak velká, že ani zrušení Sokola totalitním režimem po roce 1948 nepotlačilo sokolské vědomí v myslích a srdcích lidí. I proto se v roce 1968 při částečném vnitropolitickém uvolnění podařil pokus o obnovu Sokola sjezdem na Slovanském ostrově. Tento pokus však kvůli známému vnějšímu zásahu a nástupu doby tzv. normalizace ztroskotal. Po roce 1989 se pamětníci slavných dob Sokola pokusili znovu organizaci, tentokrát úspěšně, obnovit, přesto, že museli překonat mnohé překážky, které doba přinášela. Při pohledu na uplynulé dvacetiletí je ale zřejmé, co vše se podařilo vykonat. Ze všeho připomeňme například navrácení mnohého sokolského majetku, v rámci ČOS obnovení činnosti na 1200 tělocvičných jednot se zhruba členy, i pravidelné konání všesokolských sletů. Významného výročí si tento rok také připomene místní tělocvičná jednota Sokol Velké Bílovice. Dne 14. září 2010 uplyne již 100 let ode dne, kdy z iniciativy učitele Františka Kňourka vznikl Sokol i ve Velkých Bílovicích. K tomuto velkému jubileu pořádá tělocvičná jednota Sokol pod záštitou Sokolské župy slovácké a za podpory Města Velké Bílovice tělocvičnou akademii, která se uskuteční v sobotu 15. května v kulturním domě ve Velkých Bílovicích. T.J. Sokol Velké Bílovice MOHL BY BÝT KVALITNĚJŠÍ! (o publikaci a obsahu Zpravodaje města) Takové i podobné výroky jsou často adresovány vedení města, mnohdy ještě i s otázkou, proč tomu tak není, proč pro to vedení radnice nic nedělá, proč nejsou ve Zpravodaji města zveřejňovány i příspěvky od zájmových a příspěvkových organizací apod. Bohužel na všechna tato proč se velmi těžko hledá odpověď. Toto téma bylo předloženo i k projednání radě města. Čím Zpravodaj vylepšit, čím jej zkvalitnit, jak jej obměnit. Je samozřejmé, že pokud budou stále stejní dopisovatelé, kterých je jako šafránu, je téměř nemožné stránky Zpravodaje rozšířit a tím i zkvalitnit. Jedním z kroků, který byl ze strany rady města učiněn, byl návrh, aby v prvé řadě a ve větší míře články poskytovaly příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Velké Bílovice, tj. Mateřská škola, Základní škola, Základní umělecká škola a Školní jídelna. Osobně si myslím a shodla se na tom i redakční rada, že tady je prostor největší. Vždyť nemusí jít jen o sdělení v oblasti výuky, je přece tolik dalších námětů, do kterých lze zapojit i žáky slohové práce, jejich poezie na různá témata, výlety, činnost kroužků, školní akce, atd. Ve městě funguje i několik zájmových organizací, jejichž příspěvky by mohly Zpravodaj obohatit stejně jako i články našich spoluobčanů by jistě čtenáře potěšily a zaujaly. Nemyslím si, že chybí chuť k psaní, snad je to jen tím, že tato skutečnost byla dána málo ve známost. Na jedné straně má naše město spoustu předností, které nám okolí závidí a kterým nelze konkurovat, na straně druhé je málo ochoty vícestranně se zapojovat do dění města. Když prohlížím Zpravodaje z okolních obcí a měst, vždy srovnávám jejich obsah s naším vydáním a mohu jen závidět. Většina z nich má velmi kvalitní náplň, každá oblast, která se dotýká dění v obci má svoje okénko (obecní, školní, sportovní, farní, zájmové, historické, kulturní, reklamní apod.). V našem Zpravodaji některá z nich úplně chybí. Redakční rada si pravidelně klade otázku čím to, že poměrně velké množství studentů ať už středních škol nebo vysokoškoláků z Velkých Bílovic je tak málo ochotných psát a publikovat. Víme o řadě žáků studujících obory humanitní (filosofie, žurnalistika), umělecké, informační, ekonomické apod., kteří žijí ve Velkých Bílovicích a jejichž odborný zájem je spojen s občasným napsáním reportáže, fejetonu či jiné literární formy, která by náš Zpravodaj obohatila. Je tady určitě dobrá příležitost pro jejich realizaci, stejně jako pro kohokoliv z občanů. Chce to jen sednout k počítači nebo vzít tužku a papír. Věřím ale, že i tato naše slabá stránka má řešení a že je mezi námi stále dost takových, kterým není lhostejná pověst našeho města. I Zpravodaj je jakási forma reklamy a propagace. Nemělo by nám proto být jedno, že spousta informací o dění u nás, se ve Zpravodaji nezveřejní, přitom by je mohli vědět nejen místní občané, ale i ti, kterým se výtisky zasílají. Na příští rok se připravuje nová vizualizace městského Zpravodaje. Jeho nový vzhled bude posuzován radou města ve spolupráci s propagační komisí. Mým přáním ale je, aby obsah našeho Zpravodaje byl především díky vašim příspěvkům tou zásadní změnou, která povede k jeho zkvalitnění. Obracím se proto s touto výzvou na všechny občany Velkých Bílovic a věřím, že tato záležitost nezůstane bez odezvy. M. Vlková - starostka 100 LET OD ZALOŽENÍ KŘESŤANSKÉ ORGANIZACE OREL Která je delší a větší? V čísle č. 1 Zpravodaje města Velké Bílovice jsem se zmínil o počátcích od založení křesťanské organizace Orel ve Velkých Bílovicích. Protože z minulého článku vypadla (z technických důvodů) podstatná část o I. Dětském sletu v Brně, rozhodl jsem se o dodatečném zveřejnění k tomuto tématu. I. Orelský slet v Brně v roce 1922 byl oproti sokolským sletům rozdělen do dvou částí. První část Orelského sletu se konala již 30. července 1922 na stadionu v Lužánkách a začala průvodem žactva a dorostu. Průvodu se zúčastnilo celkem žáků a dorostu. Podobně jako u dospělých bylo vystoupení na stadionu v Lužánkách zahájeno mší svatou za účasti věřících a žáků a dorostu. Při samotném cvičení bylo přítomno celkem diváků. Největší zastoupení dětí měla Morava a Slezsko s počtem cvičenců, 420 dětí bylo ze Slovenska a z Čech. Velmi dobře bylo hodnoceno cvičení chlapců, kde vynikla modro-bílá kombinace. Samotná bílá barva dívčích šatiček byla hodnocena jako fádní a proto byla doporučena pro příště rovněž kombinace modré a bílé barvy i u děvčat. O dalším hodnocení činnosti Orla se mě zatím nepodařilo zajistit vhodnou literaturu. Maděřič Jan, st. Velké Bílovice, březen 2010 Takto jsem několikrát přemýšlel o potocích a nyní vlastně již o řekách, které protékají anebo bezprostředně mají nějaké vazby na Velké Bílovice. Na tuto otázku jsem našel odpověď v Ottově encyklopedii České republiky, která byla vydána v roce Jde zejména o Prušánku, která protéká Velkými Bílovicemi resp. rybníkem Velký Bílovec. Prušánka pramení v katastru obce Čejkovice, dále teče přes katastry obcí Moravský Žižkov, Prušánky a v katastru obce Dolní Bojanovice se vlévá do Kyjovky. Pramen se uvádí v nadmořské výšce 230 m, délka toku je 24,6 km, plocha povodí 93,3 km 2 a průtok v ústí je 0,12 m 3. Řeka Trkmanka, která neprotéká naším katastrem, je pouze spojena Bílovickým potokem, který se do ní vlévá poblíž osady Trkmanice. Trkmanka pramení na svazích Ždánického lesa v nadmořské výšce 300 m, délka toku je 42,3 km, plocha povodí 379,3 km 2 a průtok v ústí do Dyje u Podivína má 0,5 m 3 za sekundu. Z porovnání obou údajů uvedených v nadpise zjistíme, že mohutnějším tokem je Trkmanka. Je 1,71 x delší, plocha průtoku 4 x větší a množství vody u vtoku 4,2 x větší než Prušáka. Maděřič Jan Velké Bílovice

6 Na konci letošní zimy zaujal mnohé občany Velkých Bílovic i regionální sdělovací prostředky výskyt kalousů v Bílovicích na ulici Mírová. Proto možná čtenáři přivítají více informací o sovách, které se v Bílovicích a jejich okolí vyskytují. Pravidelně a celoročně je to kalous ušatý obývající především mozaikovitou kulturní krajinu v nižších a středních polohách. V České republice hnízdí asi párů a po puštíkovi obecném je tak nejhojnějším druhem naší sovy. U kalousů, stejně jako u dalších druhů sov, závisí počty hnízdících párů na množství jejich hlavní kořisti, v tomto případě hrabošů polních, kteří tvoří až 90% potravy. V červeném seznamu spadá do kategorie druh málo dotčený. Hnízdní populace je v okolí Bílovic už téměř dvacet let podporována instalací budek. Jedna kolekce je rozmístěná severně od města v okolí Zimarků. Tady pravidelně hnízdí okolo tří párů. Další budky jsou v ovocných sadech východně od Bílovic. Část z nich je umístěná na ocelových sloupech vysokých asi 5 m a kalousi i poštolky je mají ve velké oblibě. Takové umístění budek, a hlavně pravidelné hnízdění v nich, je ojedinělé a obdivuje je mnoho ornitologů včetně zahraničních. Bohužel několik sloupů i s budkami bylo zničeno při obnově sadů a výsadbě vinic. Na některých sloupech jsou umístěné budky dvě a často tak dochází k současnému hnízdění poštolek a kalousů jen několik centimetrů od sebe. Někdy agresivnější poštolka vyžene kalousa z jeho hnízda a obsadí je sama. Potom v budce můžeme najít poštolku zahřívající nejen své vajíčka ale i kalousí. V sadech pravidelně hnízdí okolo pěti párů kalousů, ale například v roce 2007 jich bylo deset. U nás hnízdící kalousi se od hnízdiště příliš nevzdalují. Většina mladých ptáků se v následujícím roce po narození usazuje do 20 km od rodiště. Dospělí ptáci byli v následujících sezonách většinou nalezeni ve vzdálenosti menší než 10 km od hnízdiště. V zimním období dochází k nepravidelným potulkám do průměrné vzdálenosti 38 km, někteří ptáci ale mohou při podzimním a zimním tahu jihozápadním směrem dosáhnout až pobřeží Středozemního moře. Ptáci protahující přes naše území pocházejí především z Ruska, Pobaltí, Polska a Skandinávie. Zimující ptáci pocházejí převážně z Polska, Ruska, Ukrajiny, Finska ale i z Německa, Maďarska a Rakouska. Nejstarší u nás kroužkovaný pták se dožil 11 let a 9 měsíců. Nejdál, 2898 km do Ruska, 6 ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÉ BÍLOVICE Sovy Velkých Bílovic a okolí doletěl kalous kroužkovaný na Slovensku. Zajímavým chováním kalousů je jejich společné zimování, často v parcích nebo hřbitovech uvnitř obcí. Na okrese Břeclav členové Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické v zimě 2005/2006 kontrolovali 31 zimovišť, na kterých bylo celkem asi 700 kalousů. Přitom na pěti zimovištích bylo víc než padesát kalousů, z toho na jednom dokonce více než sto. Jedním z největších shromaždišť v jihomoravském kraji je zámecký park v Lednici. Tady byl v zimě 2000/2001 zjištěn dosud největší počet na jednom zimovišti - téměř 140 ptáků. V Bílovicích byla dvě pravidelná zimní shromaždiště. Na tůjích na ulici Hřbitovní se zdržovalo okolo deseti ptáků. Vykácením stromů na konci minulé zimy bohužel zimoviště zaniklo. Druhou lokalitou, obsazovanou pravidelně už asi dvacet let, je oblast sklepů. Například loni zde na smrcích zimovalo více než čtyřicet kalousů. Místní vinaři již považují přítomnost kalousů za místní folklór a mají sovy ve velké oblibě. Je to krásná ukázka harmonického soužití ptáků a lidí. Podobně se v zimě shromažďují i kalousi pustovky. Na rozdíl od kalousů ušatých však tráví den na zemi na travnatých plochách, většinou mezích. Taková lokalita u Bílovic bohužel není známá, ale podle pravidelného zimního výskytu se možná někde v okolí nachází. V roce 2002 několik pustovek zimovalo například u nedalekého Trkmance. V České republice hnízdí pouze nepravidelně jednotlivé páry. Přes naše území protahují ptáci ze severských populací, z nichž někteří zde i zimují. Dalším druhem je sova pálená. Stejně jako kalous obývá kulturní zemědělskou krajinu. Její výskyt je v současné době vázán na lidské stavby. Dříve obsazovala hlavně kostely, nyní hnízdí téměř výhradně v zemědělských areálech. Na území naší republiky byla ještě v polovině 20. stol. poměrně hojná. V 60. letech nastal prudký úbytek, přičemž z některých oblastí vymi-

7 zela úplně. Souvisí to mimo jiné i se změnou způsobu zemědělské výroby a změnami v typu venkovské zástavby. Mnoho sov hyne po srážkách s automobily a často také v různých nástrahách v zemědělských objektech a dalších stavbách. Jedná se hlavně o různé nádrže, kolmo postavené roury, šachty a podobně. Je řazena mezi silně ubývající druhy. V České republice hnízdí asi párů. Na okrese Břeclav pravidelně hnízdí okolo párů. Maximum (38 párů) bylo zjištěno v roce Počet hnízdících párů závisí i na populačních cyklech hraboše její hlavní potravy. V letech populačního maxima hrabošů hnízdí i dvakrát za rok. V případě minima však nemusí hnízdit vůbec. Pro podporu hnízdění sov pálených byla v roce 1996 v areálu zemědělského družstva v Bílovicích umístěná budka. Zatím v ní ale sovy úspěšně nevyhnízdily, přestože se v areálu družstva vyskytují a budku občas navštěvují. Neúspěšně v budce sovy hnízdily v roce Další budka je od roku 1997 umístěná ve věži kostela, je však trvale obsazovaná holuby. Celkem členové Českého svazu ochránců přírody Břeclav v celém okrese umístili 120 budek určených pro sovy pálené. Je převážně stálým ptákem. Podle výsledků kroužkování se mladí ptáci po opuštění hnízdiště rozletují všemi směry a vykazují větší sklony ke vzdálenějším přeletům než dospělé sovy, které se většinou potulují v blízkém okolí zvoleného hnízdiště. Téměř tři čtvrtiny mladých sov pálených nepřekročilo 50 km od místa narození. Rozptyl dospělých sov do konce listopadu téže sezóny činí jen 13 km a v zimním období se vzdálenost zvyšuje na 27 km. Na podzim a v zimě k nám pravidelně přiletují ptáci ze sousedních ale i vzdálenějších zemí. Převážně ze severního, severozápadního a západního Německa. Nejvzdálenější nález mláděte sovy kroužkovaného na Slovensku byl 1832 km v Rusku. Nejstarší u nás kroužkovaný pták se dožil 8 let, 5 měsíců a 28 dnů. Dalším druhem, který se v Bílovicích vyskytoval ještě v nedávné minulosti, je sýček obecný. Obývá otevřenou zemědělskou krajinu s rozptýlenou zelení, jednotlivými stromy, sady, starými zahradami a parky, často i v bezprostředním okolí lidských sídel. Dnes, podobně jako sova pálená, však u nás sýček obsazuje téměř výhradně lidské stavby. Jeho potravu tvoří drobní obratlovci a větší bezobratlí živočichové, z nichž významnou složku tvoří v době krmení mláďat žížaly. Na začátku minulého století byl jedním z našich nejpočetnějších druhů sov, od padesátých let docházelo ke snižování stavů a nyní se jeho početnost nachází v kritickém stavu a je považován za nejvíce ohrožený druh sovy České republiky. V červeném seznamu je zařazen mezi ohrožené druhy. Početnost v celé České republice je odhadována na párů. Na okrese Břeclav pravidelně hnízdí v zemědělských objektech okolo tří párů. I pro sýčky bylo v okolí Bílovic vyvěšeno několik budek, většina z nich v okolí Zimarků. Tady byla v roce 1996 jedna budka obsazená, hnízdění ale nebylo úspěšné. Současně to bylo poslední známé hnízdění ve volné krajině v okrese Břeclav. V následujících letech tady už sýček nebyl zjištěn a budky jsou postupně přemísťované do zemědělských areálů, například i v Bílovicích. Tady se ale sýček nikdy nevyskytl. Je stálý, ojediněle přelétavý pták a průměrná vzdálenost mezi místem okroužkování a nálezu činila 19 km. Dospělí jedinci jsou věrni svému teritoriu. Průměrná vzdálenost nálezů byla 9 km. Průměrná vzdálenost rozptylu mladých ptáků od místa narození byla 27 km bez směrové preference. Nejstarší u nás kroužkovaný pták se dožil 8 let a 29 dnů. Nejvzdálenější nález mláděte sýčka kroužkovaného u nás byl 216 km v Polsku. Pokud čtenáři mají nějaké informace o výskytu sov v Bílovicích a okolí, budu rád, pokud mi je sdělí. Další informace o činnosti při ochraně dravců a sov na našem okrese včetně fotografií je možné najít na internetových stránkách Petr Berka, Podivín, sova pálená sova pálená mladá 7

8 Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek Obuv veškerou nepoškozenou VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční: dne: PÁ SO / PÁ SO čas: PÁ / SO místo: sběrný dvůr Žižkovská, Velké Bílovice Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: ,

9 9

10 10 ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÉ BÍLOVICE

11 Z P R AV O D A J M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E 11

12 Zahájení projektu Lego ve výuce informatiky a fyziky 25. února se uskutečnilo na Základní škole Velké Bílovice slavnostní zahájení projektu Lego ve výuce informatiky a fyziky. Tento projekt, jehož vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj, je realizovaný v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na zahájení se sešli představitelé města Velké Bílovice, místní základní školy, základních škol z okolí a také představitelé partnera projektu Gymnázia T. G. Masaryka v Hustopečích. Projekt plánovaný do léta 2012 je zaměřen na modernizaci výuky informatiky a fyziky na základní škole a na gymnáziu, a to konkrétně implementací LEGO souprav pro mechaniku, robotiku a alternativní zdroje do vzdělávacího procesu. Cílem projektu je především zvýšení gramotnosti žáků v používání ICT technologií, rozvoj jejich zájmu o techniku a vědu, rozvoj jejich kompetencí k učení, k rozvoji praktických dovedností, k řešení problémů a obecně ke zvýšení úrovně vzdělávání. V rámci projektu proběhnou nejprve semináře pro pedagogické pracovníky příjemce dotace a partnera se zaměřením na práci se soupravami Lego různé technické úrovně. Učitelé se také seznámí s novým podpůrným výukovým softwarem potřebným ve výuce fyziky a informatiky. Dovednosti získané na těchto seminářích budou následně uplatňovat ve výuce a ve speciálních seminářích pro žáky ve věku let ze základní školy a z gymnázia. Studenti se nejen obohatí o nové poznatky ve výuce, ale budou mít i možnost ověřit si je v praxi a také třeba při návštěvě technického muzea či elektráren. Za účelem realizace projektu budou zakoupeny soupravy Lego a počítače. V průběhu projektu budou vznikat nové pomůcky pro tuto výuku učební materiály, montážní návody, e-learningové kurzy. S jejich pomocí budou nově získané dovednosti žáků základní školy a gymnázia následně prezentovány pro ostatní školy v regionu na workshopech. Celý projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, a to ve výši Kč ,-. Realizačně je zabezpečován pracovníky ze strany příjemce dotace, partnera a ve spolupráci s externími odborníky. Roboti patří ke světové špičce jak v učebních, tak didaktických technologiích, a umožňují skloubit reálný svět se světem počítačů, upřesnil výjimečnost projektu jeho manažer Mgr. Radoslav Jirásek.,,Lego robot se dokáže inteligentně chovat v interakci s prostředím. Má v sobě software se sekcí, ve které se vyhodnocují naměřené fyzikální veličiny grafy nebo tabulky, čili je to univerzální nástroj pro výuku v organizaci projektového vyučování. A děti lego milují, protože rády experimentují, konstruují, modelují, dodává pan Jirásek. Zahájení výuky s interaktivní tabulí NOVINKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Ve čtvrtek byl slavnostním předáním zahájen proces vzdělávání žáků s využitím interaktivní tabule. Firma BS vinařské potřeby s.r.o. patří mezi pravidelné sponzory naší školy a v letošním roce darovala nemalý obnos ,- Kč na pořízení 1.interaktivní tabule. Interaktivní tabule je velká odolná zobrazovací plocha reagující na dotyk, propojená s počítačem vybaveným příslušným softwarem. Obraz z počítače je pomocí datového projektoru přenášen na tabuli a jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule je možné ovládat počítačové aplikace a psát poznámky či kreslit. Využívání takové tabule bude určitě přínosem ke zkvalitnění vzdělávacího procesu, bude přispívat k rozvoji kreativity a tvořivosti nejen žáků, ale i pedagogů. Za tento dar sponzorovi velmi děkujeme. 12

13 Zápis dětí do 1.tříd ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÉ BÍLOVICE Dne 9.února proběhl na základní škole zápis 41 budoucích prvňáčků. Zápis proběhl tradičním pohovorem paní učitelek s dětmi, při kterém zjišťovaly nejen grafomotorické a vyjadřovací schopnosti, ale i sociální zralost. U devíti dětí rodiče zvažují odklad školní docházky, který musí doložit doporučením dětského lékaře nebo pedagogicko- -psychologickou poradnou. Věříme a těšíme se, že většina dětí nastoupí již v září Pedagogický sbor a vedení školy Městská knihovna informuje Knižní novinky: Brzáková,P.: Květa Fialová Štěstí je tady a teď. Štestí je totiž volba. Tady a teď. Ať jsou šťastny všechny bytosti! To přeje vám i sobě Květa Fialová Mawer,S.: Skleněný pokoj. Román inspirovaný skutečným osudem vily Tugendhat Neumann,L.: Gerard Depardie - Naživu! V této knize rozhovorů nezapomenutelný herec a filmový idol odhaluje svou pravou tvář,,neviňátka, které miluje život. Nopová,S.: Pro práci zabíjet. Ubývá práce, volební kandidáti se předhánějí ve slibech, které nedodrží začíná boj o přežití utopie nebo hrozící realita? Cole,M.: Byznys. Nejnovější román oblíbené autorky současné světové beletrie Lukšů,D.: Vladimír Zábrodský skutečný příběh hokejové legendy. Kapitán mistrů světa 1947 a 1949 skončil v anketě o hokejistu století na 3. místě za Haškem a Jágrem. Dnes by je možná překonal. Nejlepší hráč, kapitán a manažer týmu, ale zároveň nejkontroverznější postava československého sportu Higgins-Clark,M.: Zrychlený tep. Vražda a napětí Riordan,R.: Percy Jackson 1. Zloděj blesku. 2. Moře nestvůr. Napůl chlapec, napůl bůh Zfilmováno. Monaldi,R.: Salaí má pochyby renesanční Řím viděný pohledem zdola a vylíčený jadrným jazykem a řada dalších titulů pro každého knihu, kterou nenajdete v naší knihovně, vám půjčíme prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z knihovny, která ji vlastní TIPY NA NÁKUP - napište nám, které tituly byste rádi viděli v nabídce naší knihovny. Pokud chcete být informováni o výsledku Vašeho doporučení, uveďte Váš . V březnu a dubnu navštívily knihovnu postupně všechny třídy prvního stupně ZŠ. Společně jsme si četli, malovali, hádali, luštili, vyhledávali a soutěžili Jak dopadl vědomostní kvíz o kukačce obecné, pravidelné luštění se zajíci pro děti a další aktuality sledujte na Těšíme se na Vaši nejen virtuální návštěvu! Půjčovní doba: Pondělí: zavřeno Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: / Tel Všechny obrázky můžete vidět v knihovně :) 13

14 Mateřská škola Zima v mateřské škole Letošní zima nešetřila sněhovou nadílkou. Největší radost z toho měly děti. Mohly se vydovádět na školní zahradě, uskutečnit vycházky do lesoparku a pozorovat stopy zvířátek. Letošní zimu si děti opravdu užily. Beseda pro rodiče na téma Školní zralost Ve čtvrtek 11. února se v mateřské škole uskutečnila zajímavá beseda na téma Školní zralost, kterou vedla Mgr. Lenka Bínová z Brna. Rodiče se dověděli, co všechno by mělo dítě nastupující do 1. třídy ZŠ umět, čemu by měli předcházet a jak pomoci dítěti, které má v některé oblasti problémy. Beseda byla velmi zajímavá a paní Mgr. Lenka Bínová ji podala věcně a s příklady z dlouholeté praxe. Nabídla rodičům materiály, které mohou dětem pomoci při cvičení paměti, pozornosti a grafomotoriky. Poznatky z besedy byly určené nejenom pro rodiče předškoláků, ale i pro rodiče mladších dětí. Jenom škoda, že byl ze strany rodičů tak malý zájem. Rodiče by se měli zamyslet nad tím, jestli opravdu ví všechno o tom, co jejich dítě potřebuje a co je pro něj nejlepší. Problémům, které se potom vyskytují u dětí v 1. třídě můžeme předcházet, ale k tomu potřebujeme i spolupráci rodičů. Když se potom nějaké nedostatky objeví, mnohdy může být na jejich řešení pozdě. Učitelky MŠ 14

15 NA DĚTSKÉM KROJOVANÉM PLESE Folklórní kroužek Hrozínek z Mateřské školy Velké Bílovice vystoupil pod vedením paní učitelky Jany Rybecké a paní učitelky Kateřiny Florianové na tradičním DĚTSKÉM KROJOVANÉM PLESE. Taneční pásmo si připravilo přes 40 dětí a potěšily s ním nejenom své rodiče, ale i ostatní přítomné. Zpěvem je doprovodila tři děvčata ze ZŠ. Zápis dětí do mateřské školy Ve dnech 4. a 5. května 2010 od 10:00 do 16:00 hod. se v ředitelně MŠ uskuteční zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2010/2011. Tyto dny budou zároveň i DNY OTEVŘENÝCH DVE- ŘÍ, při kterých si mohou rodiče s dětmi prohlédnout prostory školy a výchovně vzdělávací proces. Rodiče si k zápisu přinesou vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s vyjádřením a potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte, rodný list dítěte a vyplněný vstupní záznam dítěte. Oba tiskopisy si mohou rodiče stáhnout na webových stránkách školy (www.materskeskolky.cz/velkebilovice) pod kolonkou vývěska nebo vyzvednout přímo v mateřské škole. Na webových stránkách naleznete i kritéria pro přijímání dětí. Případné dotazy můžete psát na Schůze s rodiči, při které bude rodičům vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte, se uskuteční 27. května v 16:00 hod. v MŠ. Těšíme se na Vás Za kolektiv MŠ Dana Slámová, zást. řed. MŠ Na návštěvě ve škole V měsíci únoru jsme se byli podívat s předškoláky v 1. třídě ZŠ. Děti se tak seznámily s prostředím, se kterým se budou brzy setkávat. Paní učitelky si s dětmi z prvních tříd připravily ukázkovou hodinu, ve které děti z mateřské školy mohly vidět, co se již naučily a umí. Na chvilku si také zkusily zasednout do lavic a plnit úkoly. Na konci hodiny dostaly od školáků malý dáreček. Děti z mateřské školy zase předaly dárečky pro školáky a odnesly si pěkné zážitky. 15

16 DÁREČCI OPĚT STŘÍBRNÍ Ve dnech 29. a 30. ledna 2010 proběhlo v Praze v Divadle za plotem již XIX. republikové finále Dětské Porty, kterého se již po šesté za sebou zúčastnili i žáci ze ZUŠ Velké Bílovice a to jako folková skupina DÁREČCI. Do Prahy jsme jeli tentokrát tzv. na otočku, tedy brzy ráno tam, potom vystoupení a v podvečer zase zpátky. První kytarista, který jel poprvé v životě vlakem, si vezl krosnu, ve které měl svačinu na každé dvě hodiny, druhý kytarista si vezl zánět průdušek a basista pořád otravoval, chtěl hrát karty o peníze. Děvčata celou cestu vedla spor, jestli lépe zpívá Chodůr nebo Šmajda a já jako pedagogický dozor jsem jemně parazitoval na sladkostech, kterými byla mládež vybavena z domu. No prostě cesta za všechny peníze. Do divadla jsme dorazili vydatně promrzlí, ale hřál nás pocit, že jsme po Praze příliš nebloudili a že se letos mimořádně nikdo neztratil. Děcka na pódiu podaly opět skvělý výkon a přivezly si domů v pořadí již čtvrtou stříbrnou Portu. Já osobně po vyslechnutí všech dalších výkonů v jejich kategorii jsem v skrytu duše doufal v první místo, tak jako před dvěma lety, ale porota to viděla jinak, takže třeba za rok. Mám z toho velikou radost, že se folk ve Velkých Bílovicích uchytil a tak se docela rád ohlížím do minulých šesti let společného muzicírování, ze kterých vzešlo šest finálových účastí nesoucích čtyři stříbra a jedno zlato. To není vůbec špatná bilance. Učitel ZUŠ Josef Kralovič Zpracování podkladů k žádosti na podporu, posouzení současného stavu ZELENÁ ÚSPORÁM nabízí: ing. Bc. Stanislav Sládek autorizovaný inženýr ve stavebnictví Výkon stavebního dozoru, problematika staveb. Dále zpracuji smlouvy převod nemovitostí - kupní, darovací, směnná, daňové přiznání smlouvy o dílo a řešení problematiky při neplnění smluv. adresa: Čejkovská 422 tel , , e- mail Ing. Ivana Sládková Věnceslava Osičková Velké Bílovice, Jízdárna 424 Tel.: , Nabízí: -Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence včetně mezd -Účetní a daňové poradenství, zpracování daňového přiznání Poděkování Sbor dobrovolných hasičů Velké Bílovice děkuje všem za poskytnuté staré železo, výtěžek bude využit pro malé hasiče. 16

17 DONERA sanitní služba v tom správném rytmu i pro obyvatele Velkých Bílovic Přede dvěma roky se na pomezí hodonínského a břeclavského okresu v Prušánkách usídlila zdravotní dopravní služba DONERA s.r.o., jejíž servis mohou od března 2010 využívat pojištěnci všech v regionu zastoupených zdravotních pojišťoven. Využíváme této příležitosti k jejímu krátkému představení. Počátkem léta 2007 došlo k zásadním profesním přelomům v životech obou majitelů a zrodila se myšlenka spojení desetiletých zkušeností v oboru zdravotní dopravy s kapitálovým zázemím pro převzetí v té době již zanikající dopravní zdravotní služby ve Valticích, jejíž počátky sahají až do roku Po základní dohodě s bývalým provozovatelem a převzetí stávajícího personálu jsme přikročili k doplnění věcného vybavení o nadstandardně vybavené sanitní vozidlo VW T4 s pohonem všech čtyř kol, klimatizací a střešní nadstavbou, dobře využitelné pro dálkové převozy a zdravotnické asistence. V průběhu následujícího podzimu jsme pracovali paralelně na registraci jak fyzické, tak právnické osoby DONERA s.r.o., neboť snahou bylo maximálně urychlit proces převzetí služeb poskytovaných pacientům v regionu. V drtivé většině se tehdy jednalo o pacienty navštěvující dialyzační středisko, takže bylo nutné zabezpečit jejich kontinuální transport tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Toto se nám podařilo v období změn beze zbytku dodržet a dostát všem závazkům z toho plynoucích. Celý převod byl pečlivě připravován s ohledem na druh poskytované činnosti a vše probíhalo tak, aby pacienti pocítili tuto změnu pouze pozitivně od samého počátku jsme hodlali nabízet slušnost bez příplatku, vstřícnost a ochotu bez úplatku a úsměv zdarma. Cílem bylo navázat na úspěšný přístup bývalého provozovatele a dále rozvíjet kvalitu poskytovaných služeb. Neméně motivující byla snaha zachovat pracovní místa v době, kdy otázka zaměstnanosti v regionu začínala být citlivým tématem. Ihned po zaregistrování společnosti DONERA s.r.o. jsme se zúčastnili nejbližšího výběrového řízení na Krajském úřadě v Brně, kde jsme v únoru 2008 uspěli a na základě toho s námi uzavřely smlouvy zdravotní pojišťovny mimo tuzemské největší. Tento fakt znamenal nastavení určitých mantinelů v dalším rozvoji naší činnosti, neboť bylo možné nabídnout služby pouze asi 40% pacientů regionu. Na nepřekročitelné limity jsme narazili i při počínající spolupráci se záchrannou službou Jihomoravského kraje, kde bylo možné zúročit nadstandardní technické a personální vybavení. Během let 2008 a 2009 jsme kromě rutinních převozů pacientů uskutečnili několik převozů pacientů ze zahraničí, např. z Itálie, Francie, Chorvatska, pravidelně ze Slovenska. Naše sanitky byly k vidění na několika společenských akcích v regionu, pravidelně zdravotnicky zabezpečujeme silniční běh Velká Morava v Mikulčicích (ve spolupráci s VZP Hodonín), Rockfest ve Strážnici, hasičské závody včetně těch nejnáročnějších série TFA, participovali jsme i na GP silničních motocyklů v Brně. Letos nás můžete vidět například společně s Lodní dopravou Břeclav a rádiem Dyje na oslavě na palubě již 10 let v neděli 16. května nebo na Prázdninové plavbě pro děti ve středu 30. června. Naše dlouhodobé motto, že totiž svým partnerům nenabízíme kvantitu, nýbrž kvalitu, se zúročilo v uzavření smluvního vztahu se zásadní zdravotní pojišťovnou na českém trhu, díky čemuž jsme mohli rozšířit náš vozový park o další sanitní vozidlo. Naším záměrem je především zlepšení dostupnosti a snížení čekací doby na převoz sanitkou obyvatel regionu Podluží a dalších obcí lokalizovaných mezi okresními městy Břeclav a Hodonín. U nás pracují jen lidé s dlouhodobými zkušenostmi, vždy však s novým stylem, který je nakloněn potřebám našich klientů. Přestože všem našim potenciálním klientům přejeme ze srdce především zdraví, jsou v životě situace, kdy se bez převozu sanitkou prostě neobejdete. A právě v těchto chvílích jsme zde pro vás na bezplatné lince k objednání převozu nebo jen pro konzultaci, a to 168 hodin týdně. Vše co nenajdete v tomto článku je on-line k nahlédnutí na 17

18 Projekční činnost * návrh stavby (architektonická studie) * projekt pro stavební povolení či ohlášení * projekt pro provedení stavby * projekt skutečného provedení stavby * zaměření stávajícího stavu * projekty zdravotechnické včetně přípojek * zpevněné plochy, oplocení Inženýrská činnost * zajištění územního rozhodnutí * zajištění stavebního nebo ohlašovacího povolení * zajištění kolaudačního rozhodnutí * zajištění všech potřebných vyjádření včetně radonového indexu pozemku * zpracování žádosti pro vynětí půdy ze ZPF, včetně vyřízení * stavební dozory při odstraňování stavby i výstavbě nových objektů Poradenská činnost * komplexní návrh vytápění pomocí tepelného čerpadla od švédské firmy IVT, STIEBEL ELTRON, NIBE * obchodní spolupráce s firmou zajišťující komplexní dodávku vytápění pomocí obnovitelných zdrojů tepla (a nejen nich) Další činnosti * provádíme velkoplošný černobílý a barevný tisk až do formátu A1 V souvislosti s vyhlášením dotačního programu Zelená úsporám zajišťujeme: * zpracování předmětné projektové dokumentace * zpracování výpočtů měrné roční potřeby tepla na vytápění budovy * zajištění Průkazu energetické náročnosti budov * vyřízení žádosti o dotaci * reference na webových stránkách Kontakt: Ing. Martin Herůfek, Mírová 735, Velké Bílovice, tel.: , Kalendář akcí na rok Velikonoční pásmo Slováckého krúžku Hrozen Setkání chrámových sborů v místním kostele Narození P. Marie Výstava vín Přebor Sokolské župy Slovácké v minifotbale na Křástelce Koncert ZUŠ ke Dni matek Akademie pořádaná k 100. výročí založení Sokola ve V. Bílovicích Muzejní konference Školní akademie Den dětí na Křástelce Ferbifest Velkobílovické folklórní dny Dětské krojované hody Folkový festival Úlety Zpívání pro radost na Belegradech s CM Guráš Kulturně-sportovní odpoledne na Křástelce Večer při dechovce na Belegradech Beseda u cimbálu na nám. Sv. Jana Pod Předníma Zahrávání hodů Zarážání hory Pod Předníma Stavění máje Tradiční hody 18

19 Pořadatel: T.J. Sokol Velké Bílovice Datum konání: v sobotu 1. května 2010 v hodin Prezence: Místo konání: v 15 h letní cvičiště Křástelka Zveme všechny žákyně a žáky k účasti v tomto závodě. První tři v každé kategorii budou odměněni cenami. Na všechny zúčastněné čeká občerstvení a opékání klobásků u táboráku. V případě špatného terénu je zvolena náhradní trasa - asfaltová cesta mezi sklepy. Jste srdečně zváni. 19

20 Z P R AV O D A J M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E 20

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky 2017 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 21 433,00 rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 Příjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Třída 1 - Daňové příjmy podseskupení položek 111 Daně z příjmů fyzických osob 12.048.000,00 podseskupení položek

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2010

R O Z P O Č E T NA ROK 2010 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 43 284,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 34 298,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3. kapitálové

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkText návrh 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 64 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Schválený rozpočet na rok 2005 v tis. Kč

Schválený rozpočet na rok 2005 v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2005 Stránka 1 z 5 Schválený rozpočet na rok 2005 v tis. Kč PŘÍJMY: A. Vlastní příjmy (třída 1,2,3) Třída 1 - Daňové příjmy 51 737,400 45 179,000 34 173,800 1111 daň z příjmů

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET na rok 2015

ROZPOČET na rok 2015 ROZPOČET na rok 2015 SCHVÁLENÝ V 7. ZM DNE 15. 12. 2014 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 10,00 - prodej pozemků 3111 0,00 celkem 10,00 - ostatní služby

Více