PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ"

Transkript

1 Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VYSOKÉ MÝTO 2010 TEXTOVÁ ČÁST PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ AKTUALIZACE PROJEKTU, KTERÝ BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území ÚAP ORP Vysoké Mýto

2 Pořizovatel: Městský úřad Vysoké Mýto B.Smetany vysoké Mýto Zpracovatel aktualizace: Městský úřad Vysoké Mýto, odbor územního plánování a regionálního rozvoje B.Smetany vysoké Mýto Zpracovatel prvních ÚAP: Geovap spol. s r.o. Čechovo nábřeží Pardubice Zpracovatelský tým: Aktualizace: ing. František Eliáš, Městský úřad Vysoké Mýto ing. Lucie Pospíšilová, Městský úřad Vysoké Mýto Marcela Kubešová, Městský úřad Vysoké Mýto Digitální zpracování: ing. Lucie Pospíšilová, Městský úřad Vysoké Mýto 2

3 OBSAH DOKUMENTACE: I. TEXTOVÁ ČÁST A) PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (samostatná část) 1. Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 2. Limity využití území 3. Zjištění a vyhodnocení B) ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (samostatná část) I. Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území II. Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pilířů udržitelného rozvoje území III. Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci II. GRAFICKÁ ČÁST A) PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Výkres hodnot území Výkres limitů využití území Výkres záměrů na provedení změn v území B) ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Problémový výkres 3

4 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ÚVOD 5 1. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ, JEHO HODNOT 1.1 Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.1 Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 3.1 Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky 156 4

5 ÚVOD Předmětem projektu je zpracování aktualizace územně analytických podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP Vysoké Mýto v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Pro každé specifikované téma je zpracována SWOT analýza zahrnující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, na jejichž základě jsou poté definovány hlavní problémy k řešení. Podkladem pro zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území jsou údaje o území, jejichž seznam je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti viz. příloha č.1. část A a část B. Při zpracování se dále vycházelo zejména z územních plánů obcí, strategických koncepcí a plánů vypracovaných pro území Pardubického kraje (Plán odpadového hospodářství, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, Územní energetická koncepce, apod.,) a České republiky. Dále byly využity podklady, které byly převzaty od zadavatele projektu, kterým je Městský úřad Vysoké Mýto (tj. data - územně analytické podklady) a další informační zdroje uvedené v seznamu zdroje informací a literatury. ÚDAJE O ÚZEMÍ Správní obvod ORP Vysoké Mýto leží ve střední části Pardubického kraje, přičemž na severu tvoří část hranice s Královéhradeckým krajem. Na východě hraničí s obcemi správního obvodu Ústí nad Orlicí, na jihovýchodě s Litomyšlskem a z jihozápadní strany s Chrudimskem. Ze západní strany je obklopen obcemi Holicka. Řešené území se rozkládá na hektarech a zaujímá 6,2 % rozlohy kraje. Ve 40 obcích, které tvoří správní obvod, žilo k celkem obyvatel (6,3 % obyvatelstva kraje). Hustota zalidnění 115,2 osob/km 2 je mírně nad krajským průměrem. Ve dvou městech správního území ORP Vysokém Mýtě a Chocni žijí dvě třetiny jeho obyvatel. Správní území je dále členěno na dvě spádové oblasti pověřených obecních úřadů, jejichž sídla jsou v uvedených městech. Řešené území zahrnuje obce Běstovice, Bošín, Bučina, České Heřmanice, Dobříkov, Džbánov u Vysokého Mýta, Hrušová, Choceň, Javorník, Koldín, Kosořín, Leština, Libecina, Mostek, Nasavrky, Nové Hrady, Oucmanice, Plchovice, Podlesí, Pustina, Radhošť, Řepníky, Seč, Skořenice, Slatina, Sruby, Stradouň, Sudslava, Svatý Jiří, Tisová, Týnišťsko, Újezd u Chocně, Vinary, Vraclav, Vračovice- Orlov, Vysoké Mýto, Zádolí, Zálší, Zámrsk, Zářecká Lhota. V území ORP Vysoké Mýto je 87 částí obce a 63 katastrálních území. Počet obyvatel ve sledovaném ORP se v posledních dvou desetiletích zvyšuje, patří k oblastem s největším relativním nárůstem počtu obyvatel v kraji, nicméně hrubá míra přirozeného přírůstku zde není výrazně vyšší, nárůst počtu obyvatel byl tedy způsoben převážně rostoucím počtem přistěhovalých osob. Krajina řešeného území spadá do Svitavské a Podorlické pahorkatiny, ze severu je obklopena smíšenými lesy, ve střední části se rozkládá řada rybníků. Nejvyšším bodem je lokalita Na Chlumku u Leštiny na jihu území (494,5 m. n. m). Z celkové rozlohy území SO ORP tvoří dle údajů ČSÚ z roku 2009 zemědělská půda 70,4 %, přitom ze 77,6 % jde o ornou půdu, na 18 % jsou trvalé travní porosty. Ve srovnání s jinými SO ORP kraje je zde nižší podíl lesů, které zabírají 19,5 % území, zbylé 8,3 % území SO ORP tvoří zastavěné plochy. Území ORP Vysoké Mýto je regionem s nejvyšším podílem zemědělské půdy z celkové rozlohy mezi správními obvody v kraji. Ke konci roku 2009 činil tento podíl 70,4 %, což je deset procentních bodů 5

6 nad krajským průměrem. Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 pracovalo v zemědělství 9,5 % ekonomicky činného obyvatelstva správního obvodu (čtvrtý nejvyšší podíl v kraji). Míra nezaměstnanosti se udržuje kolem krajského průměru, ke konci roku 2009 bylo na úřadech práce evidováno 10,8 % ekonomicky činných obyvatel. Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva je mírně podprůměrný. Na území SO ORP Vysoké Mýto se nachází několik zvláště chráněných území. Krajina regionu nabízí řadu možností pro turistiku, kromě zmíněných přírodních památek mohou turisté obdivovat mnohé památky. Město Vysoké Mýto je jedním z nejstarších a nejlépe dochovaných historických měst v republice. Nově zrekonstruované náměstí se dvěma radničními budovami patří k největším u nás. K turisticky atraktivním místům se řadí i renesanční zámek s rozsáhlým parkem v Chocni, na východ od Chocně se rozkládá přírodní rezervace Peliny s vysokými skalními bloky a výskytem mnoha vzácných rostlin. Vede zde i cyklostezka vedoucí podél řeky Tiché Orlice z Chocně do Ústí nad Orlicí. Zajímavá je expozice dřevěných barokních soch ve Vraclavi či pravoslavný dřevěný kostelík v Dobříkově, který byl do obce přemístěn z Podkarpatské Rusi v roce Turisté často navštěvují rokokový zámek v Nových Hradech s galerií výtvarného umění a obnoveným parkem. Na území obcí SO ORP se nachází řada dalších stavebních památek, především kostelů, venkovských zámků, kapliček a dalších drobných památek, jako jsou sochy, sousoší a kříže. 6

7 1. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ, JEHO HODNOT Ve vyhodnocení stavu vývoje území a jeho hodnot je proveden rozbor jednotlivých tématických oblastí daných vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti. Zpracovaná témata 1. Horninové prostředí a geologie, 2. Vodní režim, 3. Hygiena životního prostředí, 4. Ochrana přírody a krajiny, 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (ZPF a PUPFL), 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura, 7. Sociodemografické podmínky, 8. Bydlení, 9. Rekreace, 10. Hospodářské podmínky. Všechna data důležitá pro zpracování vyhodnocení stavu vývoje území ORP Vysoké Mýto jsou zpracována na úroveň jednotlivých obcí. 1.1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE Téma je charakterizováno následujícími sledovanými jevy: 57 dobývací prostor 58 chráněné ložiskové území 60 ložisko nerostných surovin 62 sesuvné území a území jiných geologických rizik, Geologický a geomorfologický profil území Řešené území leží v severní části Pardubického kraje při jeho hranici s Královéhradeckým krajem. Z pohledu regionální geologie bylo zájmové území zobrazeno na pěti mapových přílohách, jejich sled a návaznost je uvedena na níže uvedeném zjednodušeném náčrtu. Mapové přílohy jsou doplněny legendou zemin a hornin, které jsou v území zastoupeny. 7

8 Obr. č.1 - Náčrt sledu mapových příloh Z regionálně - geologického hlediska se zájmové území nachází v oblasti České křídové pánve. Nejrozsáhlejší útvar křídového stáří v Českém Masivu je na zájmovém území zastoupen převážně vápnitými jílovci, slínovci a prachovci. Do tohoto útvaru se řadí dále pískovce vápnito-jílovité, glaukonitické, jílovce spongilitické, pískovce křemenné, jílovité až slepence coniackého až turonského stáří. Cenoman je zastoupen pískovci a slepenci. Sedimenty se vyvinuly převážně diagenetickým zpevněním marinních sedimentů. Křídové sedimenty jsou v mapových přílohách č.1 až č.5 znázorňována odstíny zelených barev, v legendě označenými čísly 281, 286, 290, 296, 297, 299, 300, 305, 307 a 313. Jediným zástupcem neogénu jsou ve vymezeném území písčité štěrky a písky vzniklé fluviálním vývojem. Tyto štěrkopísky byly zaznamenány v k.ú. Podlesí na severovýchodě lokality, mapová příloha č.3. V legendě jsou tyto fluviální sedimenty označeny světle oranžovou barvou pod číslem 131. Kvartér, resp. pleistocén, je na území zastoupen fluviálními sedimenty - písky a štěrky, které jsou vázány zejména na okolí bohaté sítě povrchových toků. V mapových přílohách jsou znázorněny odstíny světle modré barvy, v legendě pod čísly 23 až 28. Váté (eolické) sedimenty představují v území písky a spraše či sprašové hlíny, ale také směsné deluviální (svahové) či deluviooeolické sedimenty. V mapových přílohách jsou označeny odstíny béžové barvy, v legendě pod čísly 15,16 a 20. Mocnost uloženin kvartéru zpravidla nepřesahuje 10 m. Holocénní, fluviální až deluviální, sedimenty jsou zastoupeny na celém zájmovém území. Skupina deluviálních, písčitohlinitých či hlinitopísčitých sedimentů pestrého složení, v legendě pod číslem 12 světle béžové barvy, je zastižena zejména v k.ú. Stradouň a Tisová. Organické sedimenty typu hnilokalu (slatina, rašelina) byly zjištěny severním směrem u obce Plchovice. V legendě a mapové příloze č.1 jsou sedimenty označeny šedou barvou a číslem 9. Další skupinou nezpevněných sedimentů, které vznikly deluviofluviálním a nivním vývojem, jsou hlíny, písky a štěrky v korytech vodních toků a nádrží a v jejich těsné blízkosti. V mapových přílohách je znázorněna světle modrou barvou, v legendě pak čísly 6 a 7. Z geotechnického pohledu jsou identické se starší pleistocénní akumulací. Poslední skupinou kvartérních, antropogenních sedimentů jsou navážky (halda, výsypka, odval). Tato skupina byla zastižena západním a východním směrem od obce Zářecká Lhota, ale také u Vysokého Mýta. 8

9 Zobrazení v mapových přílohách je provedeno světlo šedou barvou, v legendě pak pod číslem 1. Obr. č.2 - Mapová příloha č.1 9

10 Obr. č.3 - Mapová příloha č.2 Obr. č.4 - Mapová příloha č.3 10

11 Obr. č.5 - Mapová příloha č.4 Obr. č.6 - Mapová příloha č.5 Legenda: 11

12 Rajony svrchní vrstvy Kvartér Orlice zasahuje svým jižním výběžkem do zájmového území kolem Chocně. Tento rajon je charakteristický kvartérními a neogenními propojenými sedimenty. Svrchní kolektor je pak tvořen převážně fluviálními štěrkopísky. Kvartér Loučné a Chrudimky se dotýká pouze okrajově západní části lokality, jedná se o KÚ Stradouň a Radhošť. Kvartérní a neogenní sedimenty jsou doplněny svrchními fluviálními štěrkopísky. Obrázek č.7 : Geologická struktura území SO ORP Vysoké Mýto Zdroj: 12

13 Rajóny základní vrstvy Vysokomýtská synklinála její západní hranice probíhá od severu k jihu při okraji zájmového území. Synklinálu tvoří široká artéská pánev v jihozápadním výběžku východočeské křídové pánve, mezi vraclavskou a potštejnskou antiklinálou. V horní části okrajů synklinály vznikají oblasti stoku, kde se tvoří mělké proudy podzemní vody, které sledují směr strukturního sklonu vrstev. Oběh podzemní vody je vázán na pásma rozvolnění křídových hornin a jedná se tedy o vodu puklinovou, která bývá napjatá. Výplň synklinály je tvořena sedimenty cenomanského až svrchnoturonského stáří. Cenoman je zastoupen pískovci a slepenci, spodní a střední turon představují ve spodní části prachovito-slínité, ve svrchních partiích pak prachovito-písčité sedimenty jizerského, případně i bělohorského a březenského souvrství. Tyto sedimenty vytvářejí až třívrstevní kolektory s mocností zvodně přesahující i 50 m s převážně napjatou hladinou podzemní vody. Chrudimská křída je součástí skupiny rajónů s názvem: Křída středního Labe po Jizeru. V přípovrchové zóně jsou zastiženy sedimenty svrchní křídy, převážně jílovce a slínovce. Cenomanské pískovce a slepence tvoří převážně jednovrstevní kolektory. Tento hydrogeologický rajón se nachází západním směrem od výše uvedené Vysokomýtské synklinály. Labská křída je zahrnuta také do Křídy Středního Labe po Jizeru. V přípovrchové zóně se vyskytují jílovce a slepence, které tvoří stropní izolátor nižší zvodni. Zvodnění tohoto kolektoru je nízké a dosahuje 15 až 50 m s volnou hladinou a propustností průlinovo-puklinovou. 1. vrstvení kolektor v pískovcích a slepencích percukokorycanského souvrství cenomanu dosahuje 5 až 15 m a mívá napjatou hladinou. Hodnoty zvodnění a typy propustností v kolektorech se shodují s výše uvedenou Chrudimskou křídou. Rajón Labské křídy se nachází na severním okraji zájmové lokality nad Vysokomýtskou synklinálou. Těžba nerostných surovin Řešené území není z hlediska těžby nerostných surovin příliš významné. Nachází se zde tři ložiska nerostných surovin, přičemž na ložiscích Újezd u Chocně a Kostelecké Horky probíhala v minulosti povrchová těžba. Jedná se o ložiska nerostných surovin pro těžbu štěrkopísků a cihlářské suroviny viz tabulka a mapa níže. Tabulka č.1.a.1.1.1: Ložiska výhradní plocha NÁZEV LOŽISKA- OBEC SUBREGISTR TĚŽBA ORGANIZACE SUROVINA CHLÚ Vysoké Mýto B Současná Cihelna Vysoké Cihlářská ne povrchová Mýto, s.r.o. Surovina Kostelecké Horky B Dřívější ZD Přestavlky Štěrkopísky ano povrchová Újezd u Chocně B Dřívější GEOFOND Štěrkopísky ano povrchová Zdroj: Geofond, 2008 Dobývací prostory: DP č , Újezd u Chocně a DP č Vysoké Mýto Tabulka č.1.a.1.1.2a: Ložiska nerostných surovin Obec Výměra obce (ha) Plocha ložiska nerostných surovin (ha) Podíl plochy obce (%) Bošín 252 1,24 0,49 Choceň ,24 0,20 Skořenice ,01 2,92 13

14 Újezd u Chocně ,12 7,54 Vysoké Mýto ,20 0,36 SO ORP Vysoké Mýto ,81 0,56 Legenda: Obr. č8 chráněná ložisková území Chráněná ložisková území štěrkopísků byla lokalizována severně od obce Skořenice a dále jižním směrem od Újezda u Chocně. Cihlářská surovina se nachází na východním okraji Vysokého Mýta. Ve všech případech se jedná o v současné době využívaná ložiska surovin. Sesuvná území V řešeném území jsou evidována sesuvná území. Nejvíce sesuvných území se nachází na území města Choceň, Vysoké Mýto a obcí Leština, Koldín. Největší podíl z plochy obce zabírají sesuvná území v obcích Sudslava (0,97%) a Libecina (0,92%). Tabulka č.1.a.1.1.2b: Sesuvná území OBEC LOKALITA STUPEŇ AKTIVITY KLÍČ PLOCHA Vysoké Mýto Vysoké Mýto Potencionální 4433 Plocha Vysoké Mýto Vysoké Mýto Potencionální 4431 Plocha Vysoké Mýto Vysoké Mýto Aktivní 4432 Plocha Vysoké Mýto Svařeň Aktivní 4424 Plocha Vysoké Mýto Svařeň Aktivní 4428 Plocha Vysoké Mýto Zádolí Potencionální 4458 Bodový Řepníky Řepníky Potencionální 4441 Plocha Řepníky Pěšice Aktivní 4425 Plocha Libecina Libecina Aktivní 4450 Plocha Leština Podhořany Aktivní 4462 Plocha Leština Leština Aktivní 4449 Plocha Leština Libecina Potencionální 4448 Plocha 14

15 Leština Leština Potencionální 4451 Plocha Javorník Javorník Aktivní 4459 Plocha Javorník Javorník Aktivní 4460 Plocha Zářecká Lhota Zářecká Lhota Potencionální 4430 Plocha Choceň Choceň Potencionální 4798 Plocha Choceň Choceň Potencionální 4434 Bodový Choceň Choceň Potencionální 4797 Plocha Choceň Choceň Potencionální 4795 Plocha Choceň Choceň Potencionální 4796 Plocha Choceň Choceň Potencionální 6363 Bodový Choceň Choceň Potencionální 4799 Bodový Mostek Mostek Potencionální 4908 Plocha Podlesí-Turov Brandýs n.orl. Potencionální 4920 Plocha Podlesí-Turov Turov aktivní 4905 Bodový Podlesí-Turov Turov aktivní 4955 Bodový Sudslava Sudslava potencionální 4914 Plocha Sudslava Sudslava potencionální 4901 Plocha Koldín Koldín potencionální 4906 Plocha Slatina Slatina potencionální Plocha Koldín Koldín potencionální 4907 Plocha Koldín Koldín potencionální 4897 Plocha Koldín Koldín potencionální 4898 Plocha Koldín Nasavrky potencionální 4792 Plocha Skořenice Kořenice potencionální 4793 Plocha Skořenice Kořenice potencionální 4794 Plocha Bošín Bošín potencionální 4782 Plocha Újezd u Chocně Újezd u Chocně potencionální 8023 Plocha Plchovice Plechovice Potencionální 4781 Plocha Vraclav Vraclav Potencionální 4426 Plocha Vraclav Vraclav Potencionální 4427 Plocha Slatina Slatina Potencionální 4429 Plocha Zdroj: Data ÚAP - Geofond 15

16 Obrázek č. 9: CHLÚ, ložiska nerostných surovin a sesuvná území Zdroj: Data ÚAP (Geofond),

17 Tabulka č. 1.A.1.1.3: Podíl sesuvných území v jednotlivých obcích ORP Vysoké Mýto Obec Plocha Výměra Podíl plochy obce sesuvného obce (ha) (%) území (ha) Běstovice Bošín Bučina České Heřmanice Dobříkov Džbánov u Vys. Mýta Hrušová Choceň 2170 Bodové 3,67 0,16 Javorník 549 0,91 0,16 Koldín 634 1,84 0,29 Kosořín Leština ,84 0,36 Libecina 482 4,45 0,92 Mostek 469 1,20 0,25 Nasavrky Nové Hrady Oucmanice Plchovice 288 Bodové 0,80 0,28 Podlesí 328 Bodové 0 Pustina Radhošť Řepníky ,47 0,32 Seč Kořenice 445 0,75 0,16 Slatina 429 0,17 0 Stradou Sudslava 441 4,27 0,97 Svatý Jiří Tisová Týnišťsko Újezd u Chocně ,17 0,07 Vinary Vraclav ,6 0,04 Vračovice-Orlov Vysoké Mýto ,31 0,1 Zádolí Zálší Zámrsk Zářecká Lhota 302 0,8 0,26 SO ORP Vysoké Mýto Zdroj: Data ÚAP (Geofond), 2010 Podíl těchto území není v ORP Vysoké Mýto významný, nejvyšší výskyt je v obcích Sudslava a Libecina. V polovině obcí se sesuvná území nevyskytují. 17

18 1.2 VODNÍ REŽIM Téma vychází ze zjištění následujících sledovaných jevů: 44 vodní zdroj povrchové, podzemní vody, pásmo hygienické ochrany, 45 chráněná oblast přirozené akumulace vod, 47 vodní útvar povrchových, podzemních vod, vodní tok, 48 vodní nádrž, 49 povodí vodního toku, rozvodnice, 50 záplavové území Q100, 51 aktivní zóna záplavového území, 53 území zvláštní povodně pod vodním dílem ŠIRŠÍ VZTAHY Zájmové území se nachází v území náležejícím do tří základních povodí Oblast Choceňska povodí Tiché Orlice ( ) Oblast Vysokomýtska povodí Loučné ( ) Oblast Novohradska povodí Chrudimky, Novohradky ( ) Tichá Orlice je významným vodohospodářským tokem, odvodňuje severní část zájmového území a před Týništěm n.o. společně s Divokou Orlicí tvoří Orlici. V Hradci králové je levostranným přítokem Labe. Loučná odvodňuje centrální část území, odtéká směrem západním přes Sezemice do Pardubic, kde tvoří levostranný přítok Labe. Chrudimka je vyhlášená významným vodním tokem odtéká severozápadním směrem, posléze severním směrem přes Chrudim až do Pardubic, kde se vlévá jako levostranný přítok do řeky Labe. Všechny toky jsou krajinářsky velmi významné a tvoří převážně regionální biokoridory. Součástí těchto hlavních recipientů jsou podružná povodí drobných vodních toků odvodňující místní části. Tyto drobné vodní toky jsou většinou bystřinného charakteru v horních částech povodí s velmi rozkolísanými průtoky. CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod - celé zájmové území je zahrnuto do oblasti Východočeské křídy. 44 vodní zdroj povrchové, podzemní vody, pásmo hygienické ochrany, 45 chráněná oblast přirozené akumulace vod, 47 vodní útvar povrchových, podzemních vod, vodní tok, 48 vodní nádrž, 49 povodí vodního toku, rozvodnice, Běstovice Obec leží v CHOPAV Východočeská křída a do kat. území Běstovice zasahuje Přírodní park "Orlice" a OP vodního zdroje 1. a 2. stupně Choceň. Zájmové území odvodnuje Teplický potok do Tiché Orlice. Bošín Obec leží v CHOPAV Východočeská křída a do kat. území Bošín u Chocně zasahuje Přírodní park Orlice a Přírodní rezervace Bošínská obora. Zájmové území odvodňuje Skořenický potok do Tiché Orlice. 18

19 Bučina Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k.ú. Bučina zasahuje OP vodního zdroje Cerekvice nad Loučnou Pekla, studna S-1. Zájmové území je odvodněno údolnicovou svodnicí severně do Loučné. České Heřmanice Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k.ú. České Heřmanice zasahuje PHO 2.stupně vodního zdroje. Území je odvodňováno Sloupnickým potokem s mnoha přítoky do Loučné. Dobříkov Obec leží v CHOPAV Východočeská křída, do k.ú. zasahuje OP vodního zdroje 1. a 2. stupně Dobříkov. Zájmové území je odvodněno několika melioračními svodnicemi do Loučné. Džbánov u Vysokého Mýta Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k.ú. Džbánov zasahuje OP vodního zdroje stupně PHO2b. Území je odvodňováno melioračními svodnicemi do Knířovského potoka Hrušová Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k.ú. Hrušová zasahuje PHO 2.stupně vodního zdroje Cerekvice nad Loučnou Pekla, studna S-1 a PHO 2.stupně vodního zdroje. Obec odvodňuje Blahovský potok přímo do řeky Loučné. Choceň Město leží v CHOPAV Východočeská křída, do katastrálního území zasahuje Přírodní park "Orlice" a OP vodního zdroje 1. a 2. stupně FIL GROUP Choceň, dále Přírodní rezervace Peliny a Přírodní park Vstavačová louka. Městem protéká řeka Tichá Orlice upraveným obdélníkovým složeným korytem na kapacitu Q 50 Q 100, jako centrální recipient pro další drobné vodní toky i odlehčení jednotné kanalizace. Průtok Q m 3 /s, Q 355 1,13 m 3 /s. Podélný sklon je upravem 3 válcovými jezy. Javorník Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k.ú. Javorník zasahují 2 PHO 2.stupně vodních zdrojů. Zájmové území odvodňuje Blahovský potok sverním směrem do Loučné. Koldín Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k.ú. Koldín zasahuje OP vodního zdroje 1. stupně Koldín. Zástavba je odvodněna do Skořenického potoka a do Tiché Orlice. Kosořín Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Území nená výraznějšího recipienta, přirozeně je odvodňováno severně Hraničním potokem k Tiché Orlici. Leština Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k.ú. zasahuje PHO 2.stupně vodního zdroje Nové hrady a současně i PHO 2. stupně vodního zdroje Luže. Obec je odvodňována jižní směrem k místní vodoteči, která je levostranný přítok Doubravického potoka. Na vodoteči je vodní nádrž jako protipožární a další 2 drobné malé vodní plochy. Libecina Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k.ú. Libecina zasahuje PHO 2.stupně vodního zdroje. Nemá výrazného recipienta, údolnicové svodnice svádí povrchovou vodu jižně k Leštině do Doubravického potoka. Mostek Obec leží v CHOPAV Východočeská křída a do kat. území Mostek nad Orlicí zasahuje Přírodní prak Orlice a Přírodní rezervace Hemže - Mítkov. Zástavba je odvodněna severozápadním směrem do Teplického potoka. 19

20 Nasavrky Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Zástavba je odvodňována západním směrem do Skořenického potoka. Nové Hrady Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. V katastru obce je chráněná přírodní rezervace Toulovcovy Maštale. Obcí protéká Hrádecký potok, na kterém jsou 4 menší vodní nádrže. V k.ú. Nové Hrady je OP 1.stupně vodního zdroje Nové Hrady a současně i PHO vodních zdrojů Nové Hrady, které sahá až k Proseči. Oucmanice Obec leží v CHOPAV Východočeská křída a do kat. území Oucmanice zasahuje OP vodního zdroje 2. stupně a Přírodní park Orlice. Obec svým morfologickým umístěním nemá výrazného recipienta, povrchově je odvodňována spíše západním směrem k Tiché Orlici. Plchovice Obec leží v CHOPAV Východočeská křída a do kat. území Plechovice zasahuje Přírodní park "Orlice". Zástavba je odvodněna do Tiché Orlice potokem Jordán. Podlesí - Němčí Sídelní jednotka leží v CHOPAV Východočeská křída, do kat. území Němčí zasahuje Přírodní park Orlice a PHO 2.stupně vodního zdroje Turov. Zástavba je odvodněna severozápadním směrem do Teplického potoka. Pustina Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Obec svým morfologickým umístěním nemá výrazného recipienta, povrchově je odvodňována do melioračních příkopů. Radhošť Radhošť leží částečně v CHOPAV Východočeská křída. Jižně od obcí jsou plánované trasy vodního průplavu Labe Odra Dunaj a rychlostní silniční komunikace R 35. Zástavba je odvodňována prostřednictvím melioračních příkopů do Loučné. Řepníky Obec náleží do CHOPAV Česká křída a protéká zde Řepnický potok, který pramení na jižním okraji obce a je přítokem Novohradky. Do k.ú. Popovec u Řepníků, Pěšice a Řepníky zasahují PHO 2.stupně. Seč Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Zástavba je odvodňována západním směrem přes Koldín do Skořenického potoka. Skořenice Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Zástavba je odvodňována povrchově a kanalizací do protékajícího Skořenického potoka. Slatina Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Zástavba je odvodněna potokem Slatinka do Loučné u Zámrsku. Sruby Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k.ú. Sruby zasahuje OP 2.stupně vodního zdroje Újezd u Chocně. Zástavba je odvodněna po spádnici potokem Inkovec do Loučné u Zámrsku. Stradouň Obcí podélně prochází hranice CHOPAV Česká Křída. Potok protékající obcí se nazývá Bětnický a je levostranným přítokem řeky Loučné. Na jižním okraji obce je na potoce vodní plocha definovaná jako požární nádrž. 20

21 Sudslava Obec leží v CHOPAV Východočeská křída a do kat. území Sudslava zasahuje OP 2. stupně vodního zdroje Sudslava. Zástavba je odvodněna údolnicovými svodnicemi k Tiché Orlici. Svatý Jiří Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k.ú. zasahuje OP 2. stupně vodního zdroje Zálší u Chocně a Přírodní park "Orlice". Obec leží na rozvodí a je odvodňována směrem k Oucmanicím do Tiché Orlice. Tisová Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Tisovou odvodňuje Sloupnický potok západním směrem do Loučné. Týnišťko Týnišťko leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k. ú. Týnišťko zasahuje OP 1.stupně vodního zdroje a PHO 2.stupně. Nejbližší větší vodní tok je jihovýchodně řeka Loučná se svým inundačním územím zaplavovaným při průchodu velkých vod a se systémem melioračních svodnic. Pod obcí protéká bezejmenná meliorační svodnice od lesů u Jaroslavi, napájí rybník v Týnišťku a pod obcí Janovičky se pravobřežně připojuje k Loučné. Újezd u Chocně Obec leží v CHOPAV Východočeská křída, do kat. území Újezd u Chocně zasahuje Přírodní park "Orlice" a OP vodního zdroje 1. a 2. stupně Hluboká. Vinary Vinary leží částečně v CHOPAV Východočeská křída, protéká jimi v celé délce zástavby Bětnický potok. Vraclav Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída. Zástavbu odvodňuje údolnicový potok severním směrem do Loučné. Vračovice - Orlov Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Zájmové území odvodňuje Hraniční a Betlémský potok západním směrem do Loučné. Vysoké Mýto Město a sídelní jednotky leží v CHOPAV Východočeská křída a část v Přírodní památce U Vinic. Do k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta a Brteč zasahuje PHO 2.stupně. Centrálním recipientem je řeka Loučná s několika dalšími rameny (náhony na mlýny) vytvářející rozsáhlé záplavové území. Řeka Louční odvodňuje významnou údolnicovou sníženinu Vysokomýtskou synklinálu s mnohými pramenními vývěry a významnými vodními zdroji. Zádolí, Střihanov Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k.ú. Zádolí, Stříhanov zasahuje PHO 2.stupně. Obec nemá výrazného recipienta, je odvodňována údolnicovou sníženinou severním směrem. Zálší Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Do k.ú. Zálší u Chocně zasahuje OP vodního zdroje 1. a 2. stupně Svatý Jiří. Zástavba je odvodněna Betlémským a Hraničním potokem do Loučné a Tiché Orlice. Zámrsk Obec a sídelní jednotka leží v CHOPAV Východočeská křída. Centrálním recipientem je řeka Loučná s několika dalšími rameny (náhony na mlýny) vytvářející rozsáhlé záplavové území. 21

22 Zářecká Lhota Obec leží v CHOPAV Východočeská křída a do kat. území Zářecká Lhota zasahuje Přírodní rezervace Hemže - Mýtkov a Přírodní park "Orlice". Obec nemá výrazného recipienta, je plošně odvodněna k Tiché Orlici. Správní obvod ORP Zájmové území se nachází v severní části v povodí Tiché Orlice, ve střední části v povodí Loučné a v jižní části v povodí Novohradky. Území je dále odvodňováno podružnými vodními toky s různými průtokovými poměry i kvalitou vody. Podstatná část území leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č. 40/1978 Sb. dne Tichá Orlice opouští řešené území pod Újezdem u Chocně s celkovým povodím 646 km 2, Loučná pod Zámrskem s celkovým povodím 515 km 2 a Novohradka s celkovým povodím 323 km 2 Rozvodnice mezi povodími probíhá jižně Chocně (T. Orlice-Loučná) a v prostoru Řepník (Loučná- Novohradka). Základní hydrologická data Tichá Orlice Říční profil pod Skořenickým potokem Srážky 777 mm Odtok 300 mm odtokový součinitel 0,39 specifický odtok 9,50 l/s.km 2 průměrný průtok 6,14 m 3 /s Q 355 1,17 m 3 /s Q m 3 /s Loučná Říční profil Zámrsk vodočet Srážky 710 mm Odtok 198 mm odtokový součinitel 0,28 specifický odtok 6,26 l/s.km 2 průměrný průtok 3,23 m 3 /s Q 355 0,90 m 3 /s Q m 3 /s Novohradka Říční profil Pod Žejbrem Srážky 685 mm Odtok 185 mm odtokový součinitel 0,27 specifický odtok 5,85 l/s.km 2 průměrný průtok 1,89 m 3 /s Q 355 0,20 m 3 /s Q m 3 /s Uvedené vodní toky jsou v intravilánu upraveny s kapacitou Q 20 Q 50, místně nižší. Nejrozsáhlejší záplavové území vytváří řeka Loučná v prostoru Vysokého Mýta. Rozsáhlé luční plochy vytváří plochý denudační reliéf. 22

23 Významné vodní plochy se nacházejí zejména nad Vysokým Mýtem u obcí Zálší a České Heřmanice. Jedná se o rybníky Velký Zálešský 48 ha, Lačnov 14 ha, Chobot 49 ha, Velký Netřebský 31 ha, Šváb 16,8 ha. V řešeném území se nachází ještě další malé vodní plochy místního významu. V řešeném území jsou evidována tato ochranná pásma vodních zdrojů: 1) PHO 2b; jižnim směr od V. Mýta 2) PHO 2a; východní část KÚ Hrušová 3) PHO 2b; severním směrem od Dobříkova 4) PHO 2a; severním směrem od Dobříkova pod výše uvedeným PHO 5) I. a II. stupeň; jižní část KÚ Újezd u Chocně 6) I. stupeň; západním směrem od obce Běstovice 7) PHO 2b; severní část KÚ Sudslava 8) II. stupeň; východní část a směrem od obce Sudslava 9) PHO 2b; východní část KÚ Podlesí 10) II. stupeň; jižním směrem od obce Sv. Jiří 11) PHO 2b; jižní cíp KÚ České Heřmanice 12) PHO 2b; jižní část KÚ Javorník, jihovýchodní část KÚ Libecina, východní část KÚ Leština a severozápadní část KÚ Nové Hrady 13) PHO 2b; Nové Hrady 14) PHO 2b; severozápadní část KÚ Řepníky 15) PHO 2b; severní část KÚ Řepníky 16) PHO 2a; severní část KÚ Řepníky Obr. č.8 mapa ochranných pásem vodních zdrojů 23

24 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY V zobrazené mapové příloze č.9 jsou definovány hydrogeologické rajóny svrchní (modré obrysy) a základní vrstvy (černé obrysy) v oblasti České křídové pánve. Obr. č.9 - hydrogeologické rajóny svrchní a základní vrstvy Tabulka č. 1.A.2.2.0: Vodní plochy v jednotlivých obcích ORP Vysoké Mýto Obec Výměra Vodní plocha Podíl plochy obce obce (ha) (ha) (%) Běstovice Bočím Bučina České Heřmanice Dobříkov Džbánov u Vys. Mýta Hrušová Choceň ,67 0,16 Javorník 549 0,91 0,16 Koldín 634 1,84 0,29 Kosořín Leština ,02 0,56 Libecina 482 2,28 0,47 24

25 Mostek 469 1,20 0,25 Nasavrky Nové Hrady Oucmanice Plechovice 288 0,80 0,28 Podlesí 328 Bodové 0 Pustina Radhošť Řepníky ,04 0,36 Seč Kořenice 445 0,75 0,16 Slatina 429 0,17 0 Sruby 689 Stradou Sudslava 441 5,13 1,16 Svatý Jiří Tisová Týnišťsko Újezd u Chocně Vinary Vraclav ,28 0,02 Vračovice-Orlov Vysoké Mýto ,75 0,88 Zádolí Zálší Zámrsk Zářecká Lhota 302 0,56 0,18 SO ORP Vysoké Mýto Zdroj: Data ÚAP,2010 V řešeném území byl proveden rozbor sklonitosti orné půdy v jednotlivých obcích, neboť na vodní režim v krajině má vliv intenzivní zemědělská činnost na svažitém území. Dle metodik je považován z hlediska zrychleného odtoku pro ornou půdu kritický sklon nad 7. Z těchto důvodů je tento typ kultury a sklonitosti předpokladem ke zhoršování přirozeného vodního režimu v krajině. Důsledkem je zvýšené riziko vzniku lokálních povodní nebo vysychání a degradace půdy. Tabulka č. 1.A.2.2.1: Množství sklonitých orných pozemků na území jednotlivých obcí Obec Plocha sklonité orné půdy Plocha orné půdy Sklonitá orná půda V ha v ha Z plochy orné půdy v % Běstovice ,28 BOŠÍN ,43 BUČINA ČESKÉ HEŘMANICE ,49 DOBŘÍKOV DŽBÁNOV U VYS. MÝTA ,09 HRUŠOVÁ ,17 CHOCEŇ ,6 JAVORNÍK ,5 KOLDÍN ,67 KOSOŘÍN Leština ,27 LIBECINA ,31 MOSTEK ,53 25

26 NASAVRKY ,88 Nové Hrady ,27 OUCMANICE ,88 PLCHOVICE ,81 PODLESÍ ,42 PUSTINA RADHOŠŤ ŘEPNÍKY SEČ ,83 SKOŘENICE ,65 SLATINA SRUBY STRADOUŇ SUDSLAVA ,06 SVATÝ JIŘÍ ,59 TISOVÁ ,69 TÝNIŠŤKO ÚJEZD U CHOCNĚ VINARY VRACLAV ,85 VRAČOVICE ORLOV ,80 VYSOKÉ MÝTO ,5 ZÁDOLÍ ,00 ZÁLŠÍ ,47 ZÁMRSK ZÁŘECKÁ LHOTA ,5 ORP Vysoké Mýto ,77 Zdroj: Data ÚAP, 2010 Absolutně největší množství ploch se svažitou ornou půdou se nachází na území obce Nové Hrady a to 87 ha. Toto množství činí přes 27 % veškeré orné půdy na území obce. Nepříznivá situace je také v obcích Libecina, Sudslava a Zářecká Lhota. V těchto obcích by mělo být prioritou identifikovat tyto pozemky a navrhnout potřebná opatření (možno využít komplexní pozemkové úpravy) a zabránit tím nebezpečí vzniku zrychleného odtoku vody při přívalové srážce a omezit tím nebezpečí vzniku lokální povodně. 50 záplavové území Q100, 51 aktivní zóna záplavového území, 53 území zvláštní povodně pod vodním dílem Na území ORP Vysoké Mýto zasahují záplavové území Q 100 dvou vodních toků Loučné a Tiché Orlice. Záplavové území Loučné zasahuje do území následujících obcí: Dobříkov, Hrušová, Radhošť, Slatina, Stradouň, Tisová, Týnišťsko, Vraclav, Vysoké Mýto a Zámrsk. Záplavové území Q 100 Tiché Orlice zasahuje do území obcí : Běstovice, Bošín, Choceň, Mostek, Oucmanice, Plchovice, Újezd u Chocně, Zářecká Lhota. Tabulka č. 1.A.2.2.2: Plocha záplavových území Q 100 na území jednotlivých obcí Obec Vodní tok (Q100) Zaplavená plocha při Q100(ha) Běstovice Tichá Orlice 113,87 Bošín Tichá Orlice 136,87 Bučina České Heřmanice Dobříkov Loučná 62,13 Džbánov u Vysokého Mýta 26

27 Hrušová Loučná 99,08 Choceň Tichá Orlice 170,26 Javorník Koldín Kosořín Leština Libecina Mostek Tichá Orlice 2,47 Nasavrky Nové Hrdy Oucmanice Tichá Orlice 1,03 Plechovice Tichá Orlice 210,76 Podlesí Pustina Radhošť Loučná 144,49 Řepníky Seč Kořenice Slatina Loučná 51,24 Sruby Stradou Loučná 22,07 Sudslava Svatý Jiří Tisová Loučná 83,73 Týnišťsko Loučná 19,07 Újezd u Chocně Tichá Orlice 54,95 Vinary Vraclav Loučná 68,63 Vračovice Orlov Vysoké Mýto Loučná 375,58 Zádolí Zalší Zámrak Loučná 197,97 Zářecká Lhota Tichá Orlice 8,03 ORP Vysoké Mýto 1822,19 Zdroj: Data ÚAP, 2010 Území zvláštní povodně zasahuje do obcí Choceň, Plchovice, Újezd u Chocně, Bošín, Běstovice, Zářecká Lhota, Mostek. 27

28 Obr. Mapa záplavového území a území zvláštní povodně pod vodním dílem Sklonitost půdy, půdní eroze V řešeném území se nachází celkem 769 ha pozemků se sklonitou ornou půdou. Z celkové výměry orné půdy v ORP Vysoké Mýto ( ha) zabírají tyto nevhodné pozemky 6,77 %. V některých obcích se nenachází ani jeden sklonitý pozemek využívaný jako orná půda, což by měl být cílový stav pro ostatní území. Ve 4 obcích je podíl sklonitých pozemků využívaných jako orná půda vyšší než 50 ha (Leština, Libecina, Nové Hrady) 28

29 1.3. HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rozbor tématu vychází ze zjištění a vyhodnocení následujících sledovaných jevů: 64 - staré zátěže území a kontaminované plochy, 65 - oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, 84 - objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami, 85 - skládka včetně ochranného pásma, vymezené zóny havarijního plánování ochranné pásmo hřbitova, krematoria, jiná ochranná pásma. Staré ekologické zátěže (jev č.64) Ministerstvo životního prostředí, odbor ekolog. škod eviduje na území ORP Vysoké Mýto tyto staré ekologické zátěže: Tabulka č.i.a.1.3.1: Přehled stávajících SEZ evidovaných na území ORP Vysoké Mýto (k roku 2009) Obec ID Název Obec ID Nazev Běstovice skládka dle ČGS Újezd u Chocně neznámo Bučina skládka dle ČGS Újezd u Chocně skládka dle ČGS České Heřmanice skládka dle ČGS Vinary ve skalách Dobříkov skládka dle ČGS Vysoké Mýto skládka dle ČGS Hrušová skládka dle ČGS Vysoké Mýto obalovna Choceň skládka dle ČGS Vysoké Mýto Karosa a.s. Choceň skládka dle ČGS Vysoké Mýto Nádraží ČD-stáčiště SA Choceň VČE, a.s. Choceň Vysoké Mýto Kasárna U Nádraží Choceň EVČ s.r.o. Vysoké Mýto Kasárna U Zastávky Choceň skládka dle ČGS Vysoké Mýto skládka dle ČGS Choceň skládka dle ČGS Vysoké Mýto Areál kasáren Leština skládka dle ČGS Vysoké Mýto Benzina s.r.o. Leština skládka dle ČGS Vysoké Mýto skládka dle ČGS Mostek skládka dle ČGS Vysoké Mýto Harta-Draby cvičiště Oucmanice skládka dle ČGS Vysoké Mýto skládka dle ČGS Radhošť skládka dle ČGS Vysoké Mýto Cvičiště Vanice Radhošť skládka dle ČGS Vysoké Mýto skládka dle ČGS Řepníky rokle Vysoké Mýto skládka dle ČGS Skořenice skládka dle ČGS Vysoké Mýto skládka dle ČGS Skořenice skládka dle ČGS Zámrsk Karosa Vys. Mýto- skládka Skořenice skládka dle ČGS Zdroj: MŽP,

30 Ovzduší jev č oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší) Kvalita ovzduší v řešeném území je negativně ovlivněna územím se zhoršenou kvalitou ovzduší, které je vymezeno v celé severní části Pardubického kraje. Přenos imisní zátěže a hluku ze sledovaného území a do něho lze předpokládat zejména provozem na komunikacích vedoucích přes sledované území, které zasahují zároveň i mimo zájmové území. Jednou z hlavních dopravních tahů je silnice I/35. V řešeném území byly evidovány úniky do ovzduší amoniaku v těchto lokalitách: Džbánov u Vysokého Mýta (Agrokiwi), Choceň ( Vanax), Dvořisko ( Zaal Zálší), Mostek (ZD Mostek), České Heřmanice (ZOD Zálší), Loučky (ZOD Zálší), Kosořín (ZOD Zálší), Oucmanice (ZOD Zálší) a Sedlec u Vraclavi ( ZE VAS Vraclav). Celé řešené území se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nakládání s odpadem 84 - objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami, 85 - skládka včetně ochranného pásma, V řešeném území je evidován jeden objekt zařazený do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami a to ve městě Vysoké Mýto, Provozovna Hradecká 173 Produkce komunálního odpadu Produkce komunálního odpadu v jednotlivých obcích ORP Vysoké Mýto je zachycena v následující tabulce. V tabulce jsou zahrnuty hlavní složky KO, jako směsný komunální odpad a složky separovaného sběru. Nejsou zde zahrnuty (pro větší přehlednost) ty odpady, jejichž množství je velmi nízké (odpad z léčiv, barvy apod.). Z tohoto důvodu je také celková produkce KO mírně nižší než ve výše uvedené tabulce. Tabulka č.i.a.1.3.2: Produkce hlavních složek komunálního odpadu v ORP Vysoké Mýto v roce 2007 Obec Kód odpadu Běstovice - - 3,434 4, ,722 - Bošín - 0,165 0,839 0,782-14,497 2,34 Bučina 0,22 0,48 3,725 1,33 0,885 41,64 3,28 České Heřmanice - 1,264 7,149 4,422-96,63 2,32 Dobříkov - - 6,952 5, ,4 - Džbánov 0,31 1,823 3,952 2,585-75,51 4,8 Hrušová 0,41-6,009 2,04 1,906 70,015 4,05 Choceň - 37,16 83,28 89,81 127, , ,89 Javorník 0,07 1,061 2,572 2,12-53,17 2,2 Koldín - 0,269 4,267 2, ,858 - Kosořín - - 0,09 3,82-28,28 - Leština 0,745 2,304 3,452 2,665-53,965 5,73 Libecina 0,21 0,626 2,108 1,325-28,615 2,57 Mostek - - 2,405 0,9-43,019 - Nasavrky - - 1,108 0,749-39,674-30

31 Nové Hrady 0,32 1,081 5,033 2,615 4,5 109,67 5,2 Oucmanice - 0,749 2,53 1,703-26,299 - Plchovice - - 4,55 0,793-32,36 - Podlesí - 0,425 1,771 2,535-55,446 - Pustina 0,09 0,742 1,719 1,075-7,81 0,8 Radhošť 0,3-1,594 1,165 2,56 21,39 0,9 Řepníky 0,6 2,816 6,017 2,49 2,863 61,92 2,27 Seč - - 0, ,8 - Skořenice - - 2,062 1,767 5,92 141,796 4,21 Slatina - - 2,972 2,02-167,761 - Sruby ,2 4,6-107,73 - Stradouň 0,29 0,587 2,943 1,88 2,713 21,64 3,4 Sudslava - - 1,659 1,498-26,01 - Svatý Jiří - - 4,73 1,56-17,55 - Tisová ,65 8,25 3,02 72,98 9,71 Týništko - 0,566 1,162 0,717-21,573 - Újezd u Chocně ,05-98,6 - Vinary 0,159-1,513 1,355-17,68 1,5 Vraclav - 2,54 10,1 7,3-140,15 - Vračovice - Orlov - 0,249 1,777 1,454-53,972 - Vysoké Mýto 31,27 138,24 148,05 104, , ,15 937,34 Zádolí 0,178 0,589 1,177 0,68-16,255 0,9 Zálší - - 2,878 2,432-63,506 - Zámrsk ,65 9,33 13,13 130,013 7,76 Zářecká Lhota - - 0,6 0,66-43,31 - Celkem 35, , , , , , ,17 Zdroj: Městský úřad Vysoké Mýto, data z evidence k roku 2007 Největší množství odpadů v rámci celého ORP je produkováno ve městě Vysoké Mýto a Choceň, v ostatních obcích je produkce zejména v závislosti na velikosti obce výrazně nižší. V obcích jsou zavedeny systémy odděleného sběru odpadu (zejména sklo a plasty), přesto směsný komunální odpad tvoří jednoznačně nejvýznamnější množství z komunálního odpadu. Významná část odpadů končí na skládkách. Míra třídění komunálního odpadu v jednotlivých obcích je různá, některých obcí se třídí pouze plast a sklo ( Běstovice, Dobříkov, Kosořín, Mostek, Nasavrky, Plechovice, Slatina, Sruby, Sudslava, Svatý Jiří, Újezd u Chocně, Vinary, Zálší, Zářecká Lhota). V obci Seč se třídí pouze sklo. V ostatních obcích se třídí i papír a objemný odpad. Biologický odpad se třídí pouze v 11 obcí, Zařízení pro nakládání s odpadem Na území ORP Vysoké Mýto se nacházejí níže uvedené zařízení pro nakládání s odpadem. A.S.A., spol. s r.o. IČ Ďáblická 791/ Praha-Ďáblice. A.S.A., spol. s r.o. provozovna v areálu KAROSA a.s Vysoké Mýto S7,Sb,V AVE CZ Nasavrky a.s. IČ , Nasavrky M,S9,Sb,V

32 Ivan Ševčuk IČ Vraclavská 155, Vysoké Mýto N10,S7,Sb,V,Z Ivan Ševčuk IČ Vraclavská 155, Vysoké Mýto N9,N10,S7,S10,Sb,V,Z Recycling - kovové odpady a.s. IČ Herrmannova Chotěboř sídlo Recycling kovové odpady a.s. areál ČD Choceň Choceň N10,S7,Sb,V Recycling - kovové odpady a.s. IČ Herrmannova Chotěboř - sídlo Recycling - kovové odpady a.s. - Hradecká 173, Vysoké Mýto N9,N10,Sb,V,Z7 Technické služby Vysoké Mýto IČ Čapkovská Vysoké Mýto Technické služby Vysoké Mýto Průmyslová Vysoké Mýto S6,Sb,V Technické služby Vysoké Mýto IČ Čapkovská Vysoké Mýto Technické služby Vysoké Mýto Kpt. Poplera Vysoké Mýto S6,Sb,V Technické služby Vysoké Mýto IČ Čapkovská Vysoké Mýto Technické služby Vysoké Mýto Čapkovská Vysoké Mýto Technické služby Vysoké Mýto IČ Čapkovská Vysoké Mýto Technické služby Vysoké Mýto U staré zastávky Vysoké Mýto N1,R11,Sb,V S6,Sb,V Technické služby Choceň IČ Pernerova Choceň Technické služby Choceň Skládka S Choceň D1 neomezená 32

33 Další hygienické závady území: - Území v dosahu liniových zdrojů emisí (rychlostní silnice, silnice 1. třídy) Silnice I. třídy č. 35 prochází zastavěným územím či jeho okrajem obcí Týnišťsko, Vysoké Mýto a Hrušová, silnice I/17 prochází zastavěným území obcí Stradouň, což představuje zátěž pro kvalitu ovzduší a hlukovou situaci v těchto obcích. Výrazným zdrojem emisí je rovněž část úseku silnic II/315 a II/317 v obci Choceň, úsek silnice II/357 mezi Chocní a Vysokým Mýtem (část obce Dvořisko), úsek silnice II/317 v Běstovicích a úsek silnice II/312 v části obce Hemže. - Radonové riziko (zastavěné území s vysokým rizikem výskytu radonu) (podle dat ČGS mapa Zájmové území z hlediska mapového kladu v měřítku 1: zasahuje do dvou mapových kladů Vysoké Mýto a Polička. Oba mapové klady jsou uvedeny v příloze. Na mapách jsou vybarveny oblasti s předpokládanými radonovými indexy plochy zástavby viz přiložená Legenda. V mapách se rovněž nacházejí plochy se skutečně stanoveným radonovým indexem na základě provedených měření. Pro úplnost jsou na mapách vyobrazeny hlavní linie tektonických zlomů a obrysy geologických jednotek s čísly. Obecně jsou tektonické zlomy velkým zdrojem radonu a plochy zástavby jejich blízkosti mají vyšší radonový index. Řešené území je možno z hlediska radonového indexu ohodnotit z poloviny jako území s převážně nízkým a z poloviny jako území z přechodem mezi nízkým a středním radonovým indexem. Území s nízkým radonovým indexem se nachází převážně jižně od Vysokého Mýta a území z přechodem mezi nízkým a středním radonovým indexem na sever od Vysokého Mýta. Střední radonový index je možno očekávat u pozemků umístěných na náplavách toků řek a na navážkách zejména v zastavěných částech obcí. Významné tektonické zlomy se v zájmovém území nenacházejí. Podrobné posouzení radonových indexů v jednotlivých lokalitách zájmového území si vyžaduje přímá měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku. Závěr Řešené území je z hlediska radonových indexu převážně nízké, ale vyskytují se se plochy zástavby rovněž se středním radonovým indexem a výjimečně s vysokým. Proto u některých staveb bude nutno doplnit projekt o opatření proti pronikání radonu z podloží. Popis radonových indexů podle geologických jednotek: A. Podle geologické mapy 1 : list Vysoké Mýto, redaktor S.Čech. ČGÚ Převážně nízký radonový index 16,terciér sedimenty 18 27, mezozoikum sedimenty Převážně nízký až střední radonový index 1 15, kvartér sedimenty Převážně střední radonový index 17, terciér - bazické neovulkanity B. Podle geologické mapy 1 : list Polička, redaktoři I.Stárková, M.Opletal. ČGÚ

34 Převážně nízký radonový index 7-15-mezozoikum-sedimenty 24-paleozoikum-gabro 29-31, proterozoikum - kvarcity, amfibolity, krystalické vápence Převážně nízký až střední radonový index kvartér - sedimenty Převážně střední radonový index paleozoikum-droby,břidlice,fylity,rohovce 25-28, proterozoikum - pararuly, ortoruly, svory Převážně vysoký radonový index paleozoikum - granity, diority, žilné horniny Obr. Legenda k mapám předpokládaného radonového indexu plochy zástavby Obr. Mapa předpokládaného radonového indexu na území ORP Vysoké Mýto Zdroj:Česká geologická služba, mapový server 34

35 - Ochranná pásma leteckých staveb jev č. 102 Na území ORP Vysoké Mýto je vyhlášeno ochranné hlukové pásmo letišť zasahující do území obcí Vysoké Mýto, Bučina, Džbánov, České Heřmanice, Hrušová, Javorník, Tisová, Zádolí. Na území ORP Vysoké Mýto jsou ochranná pásma radiolokačních prostředků (Pardubice,Polička), dále je zde vymezen koridor pro létání v malých a přízemních výškách. V procesech územního plánování je v těchto oblastech třeba postupovat dle platných právních předpisů. -Napojení obce na vodovod a kanalizaci, plynofikace obce (viz. téma: Dopravní a technická infrastruktura) - Ochranné pásmo hřbitova, krematoria jev č. 113 Ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť se zřizuje v šíři nejméně 100 m. Stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost. V řešeném území se nacházejí hřbitovy v těchto obcích: Běstovice, Bučina (2), České Heřmanice (2), Hrušová, Choceň (4), Koldín, Leština (2), Libecina, Nové Hrady, Plchovice, Kořenice, Slatina, Sruby, Stradouň, Sudslava, Svatý Jiří, Tisová, Újezd u Chocně, Vraclav, Vračovice-Orlov, Vysoké Mýto (2), Zámrsk. 1.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Popis tématu vychází ze zjištění a vyhodnocení následujících sledovaných jevů : 17 - oblast krajinného rázu a její charakteristika 21 - územní systém ekologické stability (ÚSES), 22 - významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou, 23 - významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou, 28 - přírodní rezervace včetně chráněného pásma, 29 - národní přírodní památka včetně ochranného pásma, 30 - přírodní park, 31 - přírodní památka včetně ochranného pásma, 32 - památný strom včetně ochranného pásma, 34 - NATURA 2000 evropsky významná lokalita, Klimatické poměry ORP jsou ovlivněny především orografickými vlivy (nadmořskou výškou a částečně konfigurací reliéfu). Řešené území je nejteplejší a nejsušší oblastí okresu Ústí nad Orlicí, bez výraznějších rozdílů. Průměrná roční teplota vzduchu zde dosahuje 8 C, ve vegetačním období 14 C. Období, kdy se průměrná denní teplota pohybuje pod bodem mrazu začíná průměrně 11.prosince a končí 21.února. Období bez mrazu trvá v okolí Vysokého Mýta průměrně 290 dnů v roce. Poslední mrazové dny se objevují do konce dubna. Průměrné roční úhrny atmosférických srážek dodahují mm, z toho většina ( mm) připadá na vegetační období. Počet dnů se sněhovou pokrývkou se pohybuje kolem 50, první sníh se objevuje začátkem prosince. Území s nadmořskou výškou do cca 300 m je zařazeno (dle Quitta, 1971) do teplé klimatické oblasti a v ORP vyplňuje severozápadní část, proniká hlouběji do území ve sníženinách podél toku Novohradsky a Tiché Orlice. Ostatní území je zařazeno do mírně teplé oblasti, klimatických okrsků MT10 (vyplňuje celou jižní část ORP), MT11 (Choceňska) a MT9 (východní část ORP). 35

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sruby Kód části obce PRVK: 3611.5314.084.01 Název obce: Sruby Kód obce (IČOB): 15316 (580970) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název

Více

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Janovičky Kód části obce PRVK: 3611.5314.109.02 Název obce: Zámrsk Kód obce (IČOB): 19095 (581224) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 4 2. Vyhodnocení koordinace využívání území z

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Strachotín Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 51,7 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

Klasifikace LFA. Přehled oblastí

Klasifikace LFA. Přehled oblastí Klasifikace LFA Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Méně příznivé

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9105152 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9105152 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013) Základní údaje o obci Název obce Bořetice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9105152 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013) 71,7 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 1289

Více

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů Transport chlorovaných uhlovodíků z výrobního areálu Transporta Chrudim a.s. 28. 29. listopadu 27, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing.

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

Lehká kolejová dráha (tramvajová / vlakotramvajová) Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. Hlučín

Lehká kolejová dráha (tramvajová / vlakotramvajová) Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. Hlučín DR3 Hlučínská žst. Hlučín Variantní řešení: A. POPIS ZÁMĚRU Specifikace záměru (varianty): Hlučínská žst. Hlučín Ostatní hodnocené varianty: Dotčené obce: Plocha : Hlučín, Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Choceň. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Choceň. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Choceň Kód části obce PRVK: 3611.5314.034.01 Název obce: Choceň Kód obce (IČOB): 05197 (580350) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU. NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU. NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU obce LIDICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F) dle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

I. ÚVOD. I.1. ÚP VÚC a jeho posouzení dle zákona č. 244/1992 Sb.

I. ÚVOD. I.1. ÚP VÚC a jeho posouzení dle zákona č. 244/1992 Sb. I. ÚVOD I.1. ÚP VÚC a jeho posouzení dle zákona č. 244/1992 Sb. Cílem hodnocené územně plánovací dokumentace je vymezení hlavních koridorů a ploch umožňujících umístění dopravní a technické infrastruktury

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314)

Více

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území . AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území R U R Ú PRACOVNÍ VERZE K PROJEDNÁNÍ S OBCEMI Zpracovatel: Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Ing. Filip Takáč úřad územního plánování

Více

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VRÁBČE V k.ú. Vrábče, Slavče NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODŮVODNĚNÍ Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice LEDEN 2015 paré č. Obsah a) Proces pořízení územního

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L E N I C E - V E L E N I C E 1 4 8 4 7 1 2 3 Z Á K U P Y P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice Nová Ves Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA ZMĚNA Č.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA ZMĚNA Č.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA ZMĚNA Č.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ KVĚTEN 2013 Schvalující orgán : Zastupitelstvo Obce Malá Úpa 542 27 Malá Úpa 116

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Pelhřimov Počet částí obce: 27 Počet katastrálních území: 24 Výměra obce: 9527 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 16707 Hustota

Více

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Objednatel: Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Název veřejné zakázky: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

Územně analytické podklady. Hranice 2012

Územně analytické podklady. Hranice 2012 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Hranice úplná aktualizace Pořizovatel: Územně analytické podklady obcí ORP Hranice Městský úřad Hranice odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel.

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel. Olešník Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

KUTNÁ HORA 3. úplná aktualizace

KUTNÁ HORA 3. úplná aktualizace ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA 3. úplná aktualizace U-24, s.r.o. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Územně analytické podklady pro území ORP Kutná Hora, 3. úplná aktualizace provedená

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

Místní klima Sloupnice a okolí

Místní klima Sloupnice a okolí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Místní klima Sloupnice a okolí Olomouc Jiří Komínek 27. 12. 2013 1. Ročník RG Obsah 1 Úvod... 3 2 Konstrukce mapy... 4 3 Klimatické

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více