TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice"

Transkript

1 III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 1, Domažlice Ing. Jiří Lahoda 1

2 ZÁKLADÍ ÚDAJE O OBCI statut obec působnost obec I. stupně stavební úřad Domažlice katastrální území Tlumačov u Domažlic počet částí 2 rozloha v ha 1187 počet obyvatel k zařazení dle závislosti obec závislá na vybavenosti okolních obcí stav ÚPD územní plán obce vč. změny č. 1 SWOT AALÝZA OBCE Silné stránky možnost individuálního bydlení a rekreace mateřská škola možnost ubytování koupaliště sportovní areál Slabé stránky veřejná infratruktura převážná část zemědělských půd nižší bonitní třídy odvodněna velké plochy orných půd Příležitosti Ohrožení podpora občanského vybavení a veřejné infrastruktury dostatek kvalitních pozemků pro bydlení obnova cestní sítě na Podveský mlýn, Krásnice (Za křivé hony), Houstenice (napojení na cestu směr Stráž - Pelechy) odliv obyvatel v produktivním věku na velkých zemědělských plochách může docházet k vodní a větrné erozi 2

3 HODOCEÍ VYVÁŽEOSTI VZTAHU ÚZEMÍCH PODMÍEK ŽIVOTÍ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí - zdroje nerostných surovin - nejsou žádné zdroje - ohrožení těžbou - obec není ohrožena těžbou - výskyt poddolovaných území - v území nejsou poddolované lokality Vývoj ukazatele "Horninové prostředí" v průběhu úplných aktualizací územně analytických podkladů Vodní režim - zranitelná oblast vodního režimu - obec neleží ve zranitelné oblasti povrchových vod - ochranné pásmo vodních zdrojů - je vymezeno severně od obce,ale není pro další rozvoj obce limitující - záplavové území - není stanoveno - odvodněné území niv - velká část niv na území obce je odvodněna, část přeměněna na orné plochy Vývoj ukazatele "Vodní režim" v průběhu úplných aktualizací územně analytických podkladů Hygiena životního prostředí - hodnoty radonového rizika - obec leží mimo oblast vysokého radnonového rizika - zdroje znečištění - na území obce není významný zdroj znečištění - stoupající doprava - na území obce se neprovádělo sčítání dopravy 3

4 Vývoj ukazatele "Hygiena životního prostředí" v průběhu úplných aktualizací územně analytických podkladů Ochrana přírody - koeficient ekologické stability (KES) - činí 0,68 - přítomnost chráněných území - na části území obce je vymezen přírodní park Český les - prvky rozptýlené a doprovodné zeleně v krajině (RDZ) - na území obce je poměrně dostatek RDZ ve formě doprovodné liniové zeleně, remízů i soliterní stromové či keřové vegetace Vývoj ukazatele "Ochrana přírody" v průběhu úplných aktualizací územně analytických podkladů ZPF a PUPFL - třída ochrany dle BPEJ - převažují půdy s nižší třídou ochrany ZPF - odvodněné pozemky - odvodněné jsou především pozemky nízké třídy ochrany ZPF - lesy hospodářské, ochranné a zvláštního určení - 45,7 % rozlohy obce zaujímají lesy Vývoj ukazatele "ZPF a PUPFL" v průběhu úplných aktualizací územně analytických podkladů Bydlení SOCIÁLÍ PROSTŘEDÍ - připravené plochy k bydlení - obec má dostatek pozemků, především ve vlastnictví soukromých osob, přičemž část z nich nechce pozemky prodat či na nich nechtějí stavět a jsou proto nedostupné - trend v počtu dokončených bytů - klesající 4

5 Vývoj ukazatele "Bydlení" v průběhu úplných aktualizací územně analytických podkladů Sociodemografické ukazatele - trend ve vývoji počtu obyvatel - klesající - trend saldo migrace - klesající trend 5

6 - trend vývoje přirozeného přírůstku - trend je stoupající, ovšem hodnoty ukazatele se pohybují v záporných čísel, tzn., že více obyvatel zemře než se narodí. - vývoj indexu stáří ve vztahu k ORP Domažlice - hodnoty ukazatele jsou dlouhodobě nad průměrem ORP Domažlice, ovšem v posledních letech se přiblížily k proměrným hodnotám ORP Domažlice Vývoj ukazatele "Sociodemografické ukazatele" v průběhu úplných aktualizací územně analytických podkladů 6

7 Rekreace - turistické cíle -obec nemá významný turistický cíl - veřejná koupaliště - obec má koupaliště - cyklotrasa, cyklostezka, turistická (naučná) stezka - územím prochází cyklotrasa i turistické trasy - ubytovací zařízení - v obci jsou ubytovací možnosti Vývoj ukazatele "Rekreace" v průběhu úplných aktualizací územně analytických podkladů Veřejná infrastruktura - občanská vybavenost - v obci se nachází mateřská škola, dětské a fotbalové hřiště, knihovna, obchod s potravinami, hospoda, kulturní dům. V obci působí hasiči, myslivci, fotbalisté, rybáři a hráči badmintonu. - dopravní dostupnost - v obci není železniční spojení. Územím obce prochází silnice III. třídy. Možnost napojení na silnici II. třídy je na území městyse Všeruby u Maxova nebo v Domažlicích. Z pohledu sociálního prostředí je toto dostačující. - technická infrastruktura - vodovod v obci není. Kanalizace je nevyhovující, je stavební povolení na výstavbu. V roce 2012 se provede rekonstrukce veřejného osvětlení. Obec je plynofikována. Vývoj ukazatele "Veřejná infrastruktura" v průběhu úplných aktualizací územně analytických podkladů Veřejná infrastruktura HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ - dopravní dostupnost v obci není železniční spojení. Územím obce prochází silnice III. třídy. Možnost napojení na silnici II. třídy je na území městyse Všeruby u Maxova nebo v Domažlicích. Z pohledu hospodářského prostředí je toto nedostačující. - technická infrastruktura - vodovod v obci není. Kanalizace je nevyhovující, je stavební povolení na výstavbu. V roce 2012 se provede rekonstrukce veřejného osvětlení. Obec je plynofikována. Z pohledu hospodářského prostředí je toto nevyhovující. 7

8 Statistické údaje - obce ležící ve funkčně-urbanizovaných územích (obce ve FUA) - obec leží v dosahu místního pracovištního systému (Domažlic) a jsou zahrnuty do FUA, tzn. obyvatelé mají zvláště silnou vazbu na pracoviště v Domažlicích. - vývoj nezaměstnanosti - hodnoty ukazatele jsou pod průměrem ORP Domažlice - počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo v obci (uchazeči o práci) - hodnoty se rámcově pohybují okolo průměru na ORP Domažlice - trend saldo migrace - klesající Vývoj ukazatele "Statistické údaje" v průběhu úplných aktualizací územně analytických podkladů Ekonomické údaje - daňová výtěžnost - činí 10,1 - míra podnikatelské aktivity - činí hospodaření obce - celková likvidita je 12,98; podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům je 4,84 8

9 Vývoj ukazatele "Ekonomické údaje" v průběhu úplných aktualizací územně analytických podkladů VYHODOCEÍ VYVÁŽEOSTI ÚZEMÍCH PODMÍEK Výsledná tabulka vyhodnocení vyváženosti jednotlivých oblastí mezi sebou ázev obce OBLASTI UDRŽITELÉHO ROZVOJE ŽIVOTÍ SOCIÁLÍ HOSPODÁŘSKÝ Tlumačov Obec Tlumačov má všechny oblasti udržitelného rozvoje v rovnováze. ve svém rozvoji sa zaměří především na rozvoj technické infrastruktury. 9

10 Úkoly k řešení v ÚPD a území Hodnoty na území obce Architektonické a urbanistické hodnoty Za kulturní hodnoty se považují památkově chráněné objekty a území ve smyslu zákona č. 20/187 o státní památkové péči a dále: - drobné sakrální stavby - především kapličky, křížky (pamětní kříže), památník padlým ve světové válce - historické jádro obce jako urbanisticky významný kompoziční prostor - usedlost čp venkovské chalupy čp. 53, 54 a 62 - významný vyhlídkový bod v jižní polovině území obce, Kubíčkovic skála Přírodní hodnoty Za přírodní hodnoty se považují zvláště chráněná území ve smyslu 14 zákona č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny a dále: - půdy I. a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu - funkční prvky územního systému ekologické stability - zachovalé nivy v okolí vodních toků - mokřady a prameniště - krajinářsky významné kompoziční prvky - aleje, remízy, soliterní stromy, meze - nutno zpřesnit v územně plánovací dokumentaci Obec má vyvážené podmínky pro udržitelný rozvoj území. Zpracovatel územního plánu provede stabilizaci hodnot na území obce. U architektonických a urbanistických hodnot zpracovatel stanoví takové regulativy, které povedou k posílení nebo zachování uvedených hodnot obce. Přírodní hodnoty zpracovatel vymezí zejména jako plochy přírodní, nezastavitelné, s výjimkou veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury. V případě, že budou přírodní hodnoty zahrnuty do zastavitelných ploch, provede zpracovatel územního plánu náležité odůvodnění a navrhne kompenzační opatření, které eliminuje znehodnocení či poškození konkrétní přírodní hodnoty. Obec Tlumačov je obcí obsluhovanou, která je na základní vybavenosti (např. zdravotnictví, školství, sociální služby, zaměstnání) závislá na Domažlicích. Zpracovatel bude obec rozvíjet jako venkovské sídlo se zachováním tradičních hodnot a venkovské architektury se zaměřením především přírodní hodnoty, přírodní zdroje a na rekreaci. Výroba řešena především formou řemeslnické výroby, drobných služeb a živností s max. několika zaměstnanci. Typ bydlení především venkovského charakteru tzn. s převládajícím podílem zahrad a možností chovatelských a pěstitelských činností. V území, kde není zpracován územní plán nebo nejsou uvedené hodnoty územním plánem chráněny, stavební úřad: - podle 90 odst. b) stavebního zákona v případě záměru u architektonických a urbanistických hodnot posoudí zejména to, zda záměr uvedené hodnoty nepoškodí a respektuje stávající stav - zejména ve hmotě, tvaru a typu střechy. Vedlejší stavby u architektonických a urbanistických hodnot budou řešeny tak, aby nebyl potlačen význam a charakter stavby hlavní. - při umisťování staveb do uvedených přírodních hodnot vyžádá stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Zpracovatel územního plánu má za úkol dále: - vymezit místa krajinného rázu a zajistit ochranu cenným partiím krajiny; v územním plánu je nutné zabezpečit ochranu krajinných typů, jejichž typové charakteristiky jsou součástí ochrany krajinného rázu a které dokládají vývojovou stopu v území - zajistit, aby plánovanou výstavbou při zvýšených průtocích nevznikaly v území bariéry zhoršující 10

11 odtok vody z řešeného území, především v urbanizovaných územích nesmí vlivem staveb docházet k dalšímu zvyšování hranice záplavového území - stabilizovat a ochránit funční nivy, v nivách omezit výstavbu, prověřit možnosti revitalizace vodních toků v nivách a zpomalit odtok povrchových vod z území; zorněné nivy v bezprostředním okolí vodoteční navrátit do ploch trvalých travních porostů nebo vymezit dostatečně široké pásy trvalých travních porostů, které budou určeny pro rozliv vod při zvýšených průtocích, zvyšování a podpora retenčních schopností krajiny - zpřesnit průběh regionálního ÚSES vymezeného v ZÚR. Dále prověřit a zapracovat lokální systém ekologické stability z Generelu ÚSES ve vztahu k nové metodice vymezování ÚSES zajištění prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a stabilizace ekologické funkce krajiny - prověřit odvodněné plochy v ÚSES a popř. navrhnou asanaci vytipovaných lokalit primární funkcí ÚSES je vytvoření sítě stabilních území příznivě ovlivňující okolní méně stabilní území, zachovat či znovuobnovit genofond krajiny, stabilizace a podpora biodiverzity - při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném území a plochy s III. a nižší třídou ochrany ZPF, ochrana nejcennějších zemědělských půd před trvalým znehodnocením vlivem zástavby - u vytipovaných zemědělských (zejména orných) půd s nízkou třídou ochrany (IV. a V. třídy ochrany ZPF) prověřit možnost i jiného krajinotvorného využití, na orných plochách v nízkobonitních třídách by mělo být umožněno i jiné např. krajinotvorného využití bez nutnosti změny územního plánu (např. zalesnění, zatravnění či realizace vodních ploch) - prověřit vytipované rizikové horizonty, na kterých vzniká riziko eroze a které je vhodné doplnit zelení a zorněných horizontech dochází k větrné a vodní erozi. Zalesněné horizonty rovněž dotvářejí místa krajinného rázu a zvyšují hodnotu daného místa. Zpravidla jsou tyto plochy v IV. a V. třídách ochrany ZPF, tzn. na půdách, které jsou pro zemědělské využití postradatelné, nízkoprodukční, mělké a skeletovité. Zpracovatel rizikové lokality prověří a po vyhodnocení navrhne opatření. - prověřit údolnice - vznik přechodných vodních toků v důsledku zvýšené srážkové činnosti na orných plochách Rizikové údolnice jsou vytipované přirozené sběrače spádnic. V těchto údolnicích vlivem zvýšené srážkové činnosti dochází k vytvoření přechodných vodních toků, na kterých dochází zejména na orných plochách k velmi vysoké erozní aktivitě. Zpracovatel v terénu prověří rizikovost údolnice a navrhne řešení - např. zatravněním, průlehem či jiným protipovodňovým či protierozním opatřením. - prověřit vytipované orné plochy, na kterých se vyskytuje anebo je vysoké riziko vzniku vodní eroze a území obce jsou lokality, na kterých se vyskytuje anebo je již prokázána vodní eroze. Rizikové plochy zpracovatel prověří a navrhne především přírodě blízká protierozní opatření jako veřejně prospěšná opatření. - do územních plánů obcí je nutné zapracovat záměry stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, event. prověřit aktuálnost údajů, nutnost vést strategické rozvojové dokumenty jednotně - vymezovat nové plochy výroby a podnikatelských aktivit v území při minimálních negativních dopadech na životní prostředí a soudržnosti obyvatel území, nové plochy výroby musí respektovat stávající chrarakter území a především svými nároky nezhoršit stávající stav v území, event. je možno v rámci nových ploch výroby a podnikatelských aktivit navrhnout kompenzační opatření - je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických, architektonických a historických hodnot území, prostorové uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, 11

12 rázovitost a identifikace historického vývoje obce zvyšuje atraktivitu a hodnotu obce - zejména se zpracovatel podrobněji zaměří na vymezený urbanisticky významný kompoziční prostor; u novostaveb či rekonstrukcí v historických partiiích obcí je nutno respektovat typ okolní zástavby - např. orientaci štítu, podlažnost, typ střechy, vjezdy k objektům apod. - prověřit vhodnost pozemků pro bydlení v RD z pohledu urbanistického (velikost a expozice parcel, umístění objektů bydlení atd.), hygieny bydlení a životního prostředí, novostavby nesmí snižovat úroveň a možnosti bydlení u okolních stávajících objektů např. velikost nových stavebních parcel musí respektovat stávající charakter a stav bydlení - prověřit možnosti obnovy cestní sítě Tlumačov - Podveský mlýn, Tlumačov - Krásnice, Tlumačov - Houstenice; cesty by měly sloužit i jako cyklo a hypostezky, Podpora cestovního ruchu a krátkodobé rekreace. Cílem je zpřístupnění okolní krajiny. - lom - Kubíčkovic skála - využití jako vyhlídkové místo prověřit možnosti dalšího využití celé lokality - stanovit koncepci čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou, Stávající způosob zásobování pitnou vodou není dlouhodobě udržitelný. Již je vydané stavební povolení na kanalizaci a ČOV. 12

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

VŠERUBY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

VŠERUBY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VŠERUBY Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

STRÁŽ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

STRÁŽ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STRÁŽ Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního plánování

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

MNICHOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

MNICHOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MICHOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

OTOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

OTOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OTOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ÚJEZD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

ÚJEZD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ÚJEZD Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního plánování

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

SPÁŇOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

SPÁŇOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SPÁŇOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

HVOŽĎANY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

HVOŽĎANY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ HVOŽĎAY Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

VŠEPADLY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

VŠEPADLY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VŠEPADLY Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

LOUČIM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

LOUČIM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ LOUČIM Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

DÍLY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

DÍLY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ DÍLY Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního plánování

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů UZEMNI PLAN ZLATA zadání územního plánu říjen zab zadání upravené po '',,1/ projednání pořizovatg1*filfli úřad Brandýs nad r!.ll':.,.:l^ e-. Labem " '** +-qri;$$vaiu9tě$ova -ýe&vrs'lá,'-e "aa ' Zotx /

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Řevnice datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Libor Kvasnička otisk

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

RYBNÍK ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

RYBNÍK ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 216 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ RYBÍK Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního plánování

Více

ÚNĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

ÚNĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ÚĚJOVICE Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

LUŽENIČKY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

LUŽENIČKY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ LUŽEIČKY Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

HRADIŠTĚ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

HRADIŠTĚ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ HRADIŠTĚ Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

MRÁKOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

MRÁKOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MRÁKOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ČESKÁ KUBICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

ČESKÁ KUBICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ČESKÁ KUBICE Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý OLDŘICHOV V HÁJÍCH - DUBEN 2012 Obsah zadání územního plánu a) Požadavky

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

CHODSKÁ LHOTA ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

CHODSKÁ LHOTA ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ CHODSKÁ LHOTA Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Územní plán Strunkovice nad Volyňkou doplňující průzkumy a rozbory

Územní plán Strunkovice nad Volyňkou doplňující průzkumy a rozbory Územní plán Strunkovice nad Volyňkou doplňující průzkumy a rozbory vypracovala: Jolana Zahrádková Soběslav 432/2, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2013 číslo paré: 1 razítko a podpis zpracovatele

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

KLENČÍ POD ČERCHOVEM

KLENČÍ POD ČERCHOVEM III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KLEČÍ POD ČERCHOVEM Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

ČESKÁ KUBICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

ČESKÁ KUBICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ČESKÁ KUBICE Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

CHRASTAVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

CHRASTAVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ CHRASTAVICE Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

KLENČÍ POD ČERCHOVEM

KLENČÍ POD ČERCHOVEM IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KLEČÍ POD ČERCHOVEM Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu K O R O U H E V P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Srpen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

POSTŘEKOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

POSTŘEKOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ POSTŘEKOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTICE Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, Úřad územního plánování Datum: Březen 2013 OBSAH NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VALTICE Úvod 2 a) Požadavky na

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : 100 000 LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10

Více

Územní plán PŘEŠTĚNICE

Územní plán PŘEŠTĚNICE Územní plán PŘEŠTĚNICE Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Přeštěnice datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. Vlastimil Smítka funkce: pracovník

Více

NEMANICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

NEMANICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ EMAICE Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu S Á D E K P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Říjen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160, 572

Více

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RASPENAVA POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant Simona Stočková Určený zastupitel: Pavel Lžičař RASPENAVA PROSINEC 2014

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu J E D L O V Á Říjen 2013 P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160,

Více

DRAŽENOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice

DRAŽENOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ DRAŽEOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Spis: MUHO 12298/2015 ORM Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Z A D Á N Í Návrh zadání Územního plánu Dubňany zpracovaný k projednání dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN PRAVICE. Textová část ÚP. Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem

I. ÚZEMNÍ PLÁN PRAVICE. Textová část ÚP. Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem I. ÚZEMNÍ PLÁN PRAVICE Textová část ÚP Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem březen 2014 OBEC: OBEC PRAVICE 671 65 pošta Břežany u Znojma POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

Regulační plán lokality Pod Hubertusem obec Hlavenec návrh zadání květen 2012 pořizovatel Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor

Regulační plán lokality Pod Hubertusem obec Hlavenec návrh zadání květen 2012 pořizovatel Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor Regulační plán lokality Pod Hubertusem obec Hlavenec návrh zadání květen 2012 pořizovatel Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče řešené území regulačního

Více