Na Říháku Praha Radotín tel IČO Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,"

Transkript

1 Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku Praha Radotín tel IČO Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne , ev. č

2 OBSAH I. ÚZEMNÍ PLÁN 3 1. Vymezení zastavěného území 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 3. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3 4. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování 5 5. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného, nepřípustného využití, popřípadě podmíněného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 7 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci 9 8. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů 11 II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Postup při pořízení územního plánu Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využití území z hlediska širších vztahů Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Vyhodnocení souladu s požadavky podle zvláštních právních předpisů Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Vyhodnocení připomínek 19 str. 2

3 I. ÚZEMNÍ PLÁN 1. Vymezení zastavěného území Zastavěné území je vymezeno Územním plánem sídelního útvaru Medonosy a jeho Změnou č. 1, jejichž schválení dne nabylo účinnosti dnem Zastavitelné plochy Změny č. 2 jsou vymezeny v hlavním výkresu. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 1. Koncepce rozvoje území sleduje základní cíl neporušit harmonii krajiny a lidských sídel. 2. Urbanistická koncepce situuje zastavitelné plochy rozvolněným způsobem obdobně, jako je utvářeno historicky vzniklé osídlení. 3. Koncepcí Změny č. 2 jsou respektovány přírodní a kulturní hodnoty území, kterými jsou: a) přírodní hodnoty: Chráněná krajinná oblast Kokořínsko, jejíž součástí je správní území obce Medonosy; prvky územního systému ekologické stability, které vymezuje schválený územní plán a Změna č. 1; významné krajinné prvky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb.; Chráněná oblast přirozené akumulace vod Severočeská křída. b) kulturně historické hodnoty: urbanistická skladba sídel a jejich sepětí s krajinou; krajinné dominanty např. kostel se hřbitovem a obecním úřadem (bývalou školou v Medonosích); mnoho dochovaných hrázděných staveb; objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních památek. 3. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce Změny č. 2 sleduje tyto cíle: rozšíření rozvojových ploch pro obytnou zástavbu (v Medonosech a Chudolazech); situování dětského hřiště (v Medonosech); vymezení plochy veřejné zeleně (v Osinalicích). 3

4 Výčet zastavitelných ploch Označení plochy Lokalita funkce Popis Podmínky lokalita č. 3 zahrada k.ú. Medonosy KN p.č. 1039, 1040/1 62 (nádvoří) lokalita č. 4 lokalita č. 6 lokalita č. 7 lokalita č. 9 lokalita č. 11 bydlení venkovského charakteru bydlení venkovského charakteru bydlení venkovského charakteru bydlení venkovského charakteru bydlení venkovského charakteru k.ú. Medonosy KN p.č. 447/1 možnost umístění rodinného domu na místě stávající chaty č.e. 177 možnost umístění pouze doprovodné stavby 447/2 možnost rozšíření rodinného domu 451/2 možnost umístění rodinného domu k.ú. Medonosy KN p.č. 514/5 k.ú. Medonosy KN p.č. 564 k.ú. Chudolazy KN p.č. 442 k.ú. Medonosy KN p.č. 527/2 možnost umístění rodinného domu možnost umístění rodinných domů podle zastavovací studie možnost umístění rodinného domu možnost umístění hospodářské stavby lokalita č. 15 sportovní plocha k.ú. Medonosy KN p.č. 8/3 umístění převážně sportovních hřišť lokalita č. 16 veřejná zeleň k.ú. Osinalice KN p.č. 75/2 změnou funkčního využití nesmí dojít k narušení cenných mokřadních společenstev (součást II. zóny odstupňované ochrany přírody) lokalita č. 22 lokalita č. 23 lokalita č. 24 lokalita č. 25 bydlení venkovského charakteru bydlení venkovského charakteru bydlení venkovského charakteru bydlení venkovského charakteru k.ú. Chudolazy KN p.č. 26/1 k.ú. Chudolazy KN p.č. 146/1 k.ú. Chudolazy KN p.č. 293/1 k.ú. Medonosy KN p.č. 276/1 55/2 (stavební) možnost umístění jednoho rodinného domu a zahrady možnost umístění rodinných domů možnost umístění max. 3 rodinných domů a doprovodných staveb. Bude přeloženo koncepční řešení pro celý pozemek prostředí kulturní památky možnost umístění jednoho rodinného domu v hmotové dostavbě usedlosti Vysvětlivka: Lokality s čísly zde neuvedenými byly vyloučeny v etapě projednávání zadání. Architektonické podmínky výstavby: respektovat charakter staveb, jejich hmotové řešení a způsob začlenění do terénu. Podmínky z hlediska ochrany veřejného zdraví Lokality v blízkosti silnice I/19 jsou podmíněně zastavitelné. V územním řízení bude prověřen dopad hluku z dopravy a možnosti protihlukové ochrany ze strany stavebníka tak, aby v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru stavby byly dodrženy hygienické limity hluku stanovené platnou legislativou. Jedná se o lokality č. 4, 23 a 24. 4

5 4. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování 4.1. Doprava 1. Změna č. 2 ÚPSÚ Medonosy nevyvolává potřeby přeložek silniční sítě. 2. Na silnici I/9 nejsou navrženy nové vjezdy. 3. Komunikační zpřístupnění a obsluha lokalit řešených Změnou č. 2 bude zabezpečeno ze současných místních komunikací s výjimkou lokalit č. 6 a 7, mezi nimiž bude na pozemku p.č. 663 upravena místní komunikace Vodní hospodářství 1. Obec Medonosy dosud nemá vybudovaný veřejný vodovod pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Zásobování se provádí z domovních studní. Nově realizované stavby budou rovněž zásobovány z domovních studní do doby realizace veřejného vodovodu. 2. Obec Medonosy dosud nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. Odkanalizování se provádí do nepropustných jímek. Nově realizované stavby budou odkanalizovány do nepropustných jímek. Pouze v Medonosích bude odkanalizováno do ČOV (po její realizaci), kterou navrhovala Změna č Energetika 1. Objekty realizované na plochách řešených Změnou č. 2 a územním plánem navrhované budou zásobeny elektrickou energií ze současné sítě. Navrhuje se v Medonosech 9 domů a 1 hospodářská stavba, v Chudolazech 7 domů. Zástavba bude rozvolněná do 10 lokalit. 2. Sídla, která jsou součástí obce Medonosy nejsou plynofikována. Vzhledem k rozptýlené zástavbě se s plynofikací nepočítá. Doporučuje se užívání čistých energií nebo obnovitelných zdrojů energie Odpadové hospodářství Likvidace odpadů z lokalit navrhovaných Změnou č. 2 bude zabezpečena v rámci celé obce. 5

6 5. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod Koncepce uspořádání krajiny Pro uspořádání krajiny platí přísná pravidla Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a jeho zonace. Změnou č. 2 jsou dodržovány. Je nutné dodržet vzdálenost hranice zastavitelného území u lokalit č. 23, 7, 11 a 24 minimálně 50 m od hranice lesních pozemků (PUPFL) Územní systém ekologické stability Územní systém ekologické stability zakotvený ve Změně č. 1 vychází ze schváleného generelu (Okresní generel ÚSES Mělník sever, Ing. Morávková, 1999). Změnou č. 2 není žádný prvek rušen ani měněn Prostupnost krajiny Prostupnost krajiny je zajištěna soustavou místních a účelových komunikací. Změnou č. 2 nejsou žádné komunikace rušeny Protierozní opatření Plochy řešené Změnou č. 2 jsou velmi malého rozsahu. Nevyvolávají potřebu vytváření protierozních opatření Ochrana před povodněmi Plochy řešené Změnou č. 2 nevyvolávají potřebu návrhu protipovodňových opatření. Nacházejí se mimo záplavové území Q 100 vodního toku Liběchovky i mimo aktivní zónu Rekreace Rekreačnímu využití bude sloužit plocha pro sport navrhovaná v blízkosti obecního úřadu. Podmínky pro využití jsou uvedeny v kap. 6. Výstavbu rekreačních objektů ani doprovodných staveb k současným rekreačním objektům Změna č. 2 územního plánu nenavrhuje Dobývání nerostů Dobývání nerostů se ve správním území obce Medonosy neprovádí. 6

7 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného, nepřípustného využití, popřípadě podmíněného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Regulativy převzaté ze Změny č. 1 územního plánu BV obytné území malých sídel slouží: převážně bydlení s možností využití přidružených zahrad a chovu zvířectva v množství a způsobem nerušícím bydlení Funkční využití: dominantní: - rodinné bydlení s možností využití přidružených zahrad a chovu zvířectva. přípustné: - obchodní zařízení, nerušící služby a drobné provozovny sloužící k uspokojování denní potřeby obyvatel území; - odstavná místa a garáže, sloužící potřeb funkčního využití; - nezbytné plochy technického vybavení; - příslušné komunikace pro vozidla, cyklisty, pěší; - zeleň liniová a plošná. výjimečně přípustné: - zařízení církevní, kulturní, sociální, správní, zdravotní, sportovní a školská pro obsluhu území. nepřípustné: - provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce obytného území. doplňující ustanovení: - v lokalitě č. 23 může být umístěno též zařízení občanské vybavenosti. Regulativy nové SV plochy rekreace sportovní plochy slouží: sportu a rekreaci Funkční využití: dominantní: - převážně hřiště. 7

8 přípustné: - stavby sloužící provozování sportu; - nezbytné plochy technického vybavení; - nezbytné komunikace pro vozidla, cyklisty, pěší; - zeleň liniová a plošná. nepřípustné: - provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce území. DP plochy dopravní infrastruktury slouží: dopravě a parkování Funkční využití: přípustné: - komunikace pro vozidla, cyklisty, pěší; - odstavné a parkovací plochy; - zeleň liniová a plošná. nepřípustné: - všechny ostatní funkce kromě jmenovaných přípustných. ZP plochy zeleně slouží: převážně odpočinku Funkční využití: přípustné: - zeleň liniová a plošná; - přístřešky pro odpočinek s lavičkami; - výtvarná díla; - cesty pro pěší; - vodní plochy a toky; - nezbytné plochy technického vybavení. nepřípustné: - všechny ostatní funkce kromě jmenovaných přípustných. Výšková regulace zástavby Označení Funkce Podlažnost BV obytné území malých sídel 2 nadzemní podlaží a podkroví využité pro bydlení 8

9 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci Plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle 2, odst. 1, písm. k zákona č. 183/2006 Sb.), na tyto plochy se vztahuje i předkupní právo dle 101 zákona č. 183/2006 Sb. Nejsou navrhovány. Veřejně prospěšná opatření (dle 2, odst. 1, písm. m zákona č. 183/2006 Sb.) Nejsou navrhována. Asanace, asanační úpravy Nejsou navrhovány. Návrh řešení požadavků civilní ochrany dle 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: - ve správním území obce Medonosy je stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny Q 100. Obec má vypracovaný povodňový plán. b) zóny havarijního plánování: - správní území obce Medonosy není součástí těchto zón. c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: - doporučuje se zřídit v domech jednu suterénní místnost bez oken. d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: - pro tento účel může být využita budova obecního úřadu. e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: - materiál může být skladován v budově obecního úřadu. f) vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území: - nebezpečné látky nejsou v území skladovány. g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události: - potřebné práce mohou být prováděny na parkovišti. h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území: - nebezpečné látky nejsou v území skladovány. 9

10 i) nouzové zásobování vodou a elektrickou energií: - pitná voda může být dovážena v cisternách ze sousedních obcí. Vyřazení elektrické sítě může být řešeno manipulací v rozvodné síti. Zvláštní zájmy Ve správním území obce Medonosy nejsou situovány žádné stavby nebo zařízení pro obranu státu. 8. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování Označení plochy lokalita č. 7 Lhůta pro pořízení studie studie je zpracována Ing. arch. Petra Zajíčková 10/2008 Schválení pořizovatelem Vložení dat do evidence územ. plán. činnosti 1 rok po dokončení 1 rok po schválení 10

11 9. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů I. Územní plán Textová část: str Grafická část: Přehled řešených lokalit Změnou č. 2 1 : Hlavní výkres 1 : II. Odůvodnění Textová část: str ; 1 tabulka Grafická část: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 1 : Poznámka: Technická infrastruktura se nemění zůstává v platnosti územní plán. Veřejně prospěšné stavby ani opatření nejsou navrhovány. 11

12 II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. Postup při pořízení Změny č. 2 územního plánu O pořízení Změny č. 2 rozhodlo Zastupitelstvo obce Medonosy usnesením ze dne Na základě žádosti je pořizovatelem Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje. Návrh zadání Změny č. 2 byl zveřejněn na úřední desce města Mělník, obce Medonosy a v elektronické podobě na Ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu byl návrh zadání veřejně projednáván v době od do Na základě stanovisek a připomínek byl návrh zadání upraven a schválen Zastupitelstvem obce Medonosy. Návrh Změny č. 2 byl zpracován v 1. pololetí roku Číslování lokalit řešených Změnou č. 2 územního plánu zůstávají totožné jako v původní verzi návrhu zadání. 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využití území z hlediska širších vztahů Pro řešené území nevyplývají z Politiky územního rozvoje (PÚR) žádné konkrétní požadavky. Návrh územního plánu bude v souladu s Republikovými prioritami Územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (kap PÚR). Medonosy leží v území, pro které je zpracována územní prognóza velkého územního celku Mladoboleslavsko. Požadavky z územní prognózy pro řešené území nevyplývají. Z hlediska širších vztahů nevyplývají pro změnu žádné požadavky. Řešené území leží ve Středočeském kraji, v severozápadní části okresu Mělník. Hranice se sousedními okresy Litoměřice a Česká Lípa je zároveň i hranicí krajskou. Území obce patřilo vždy k řidčeji osídleným oblastem s vyšší lesnatostí a s menším podílem zemědělsky obhospodařovaných ploch. Údolím Liběchovky, které protíná území obce od severu k jihu, je veden hlavní komunikační tah oblasti silnice I. třídy I/9, která spojuje hl. m. Prahu s Českou Lípou a Rumburkem. V území obce poklesl v posledním desetiletí význam zemědělství, a to vedlo k tomu, že některé plochy, zejména louky a pastviny, byly zemědělskou výrobou opuštěny. Naopak vzrůstá význam území pro rekreační funkce a pro ochranu přírody a krajiny v rámci CHKO Kokořínsko. Vzrůstá atraktivita území i pro rodinné bydlení v kvalitním přírodním prostředí. S poklesem významu zemědělství souvisí i vysoká vyjížďka za prací do blízkých i vzdálenějších spádových center. Nejvýznamnější je spádovost k Mělníku a k hl. m. Praze, menší význam mají vazby na Dubou, Liběchov, Horní Počaply a Štětí. Současně platný územní plán usiluje o omezení nepřiměřené spádovosti a o posílení samostatných funkcí v území. 12

13 Navrhovaná aktualizace územního plánu sleduje dále tuto základní koncepci a reaguje na aktuální majetkoprávní poměry a konkretizovanou poptávku po stavebních pozemcích pro rodinnou výstavbu a po plochách pro přiměřený rozvoj aktivit v drobném podnikání. Obec vstoupila do dobrovolného svazku obcí Svazek obcí povodí Liběchovky spolu s okolními obcemi Tupadly, Vidim, Želízy, Zimoř a Liběchov, které řeší obdobné problémy. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje jsou rozpracovány. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Z průzkumů a rozborů vyplývají tyto požadavky: obec nemá dostatek vymezených ploch pro rozvoj obytných funkcí, aby mohla pokrýt zájem o rodinné bydlení v obci. Širší nabídka kvalitních ploch pro výstavbu rodinných domů je nutným předpokladem rozvoje obce a vytváří příznivé ekonomické relace pro realizaci odpovídajícího technického i občanského vybavení; v obci se trvale projevuje deficit pracovních příležitostí a vyjížďka za prací mimo obec je stále neúměrně vysoká. Proto obec podporuje zájem o rozvoj podnikání v nerušící výrobě, obchodu a službách, a to především s vazbou na rekreační využívání území. Obec Medonosy je tvořena třemi katastrálními územími: - katastrální území Medonosy 663,11 ha - katastrální území Chudolazy 306,72 ha - katastrální území Osinalice 518,48 ha Z místních částí je třeba jmenovat ještě Nové Osinalice a Osinaličky, které nemají vlastní katastr, spadají do katastru Osinalice. Celkově správní území obce zahrnuje 1 488,31 ha a k zde žilo 108 trvale bydlících obyvatel. 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Tento základní cíl Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Medonosy splňuje: předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj naplňuje návrhem ploch pro bytovou výstavbu; komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání umožňují požadavky a podmínky využití ploch přípustné, nepřípustné a podmíněně přípustné činnosti. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty tím, že respektuje hodnotná přírodní území (správní území Medonosy je součástí Chráněné krajinné 13

14 oblasti Kokořínsko a CHOPAV Severočeská křída). Respektuje prvky ÚSES zakotvené ve schváleném územním plánu a Změně č. 1 a významné krajinné prvky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb. v platném znění. 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Doplní po projednání pořizovatel 5. Vyhodnocení souladu s požadavky podle zvláštních právních předpisů Doplní po projednání pořizovatel 6. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu Upravený návrh zadání byl schválen Zastupitelstvem obce Medonosy. Ve smyslu zadání byly řešeny tyto úkoly: nabídkou vhodných ploch pro bydlení byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj; pro rekreaci a odpočinek jsou vymezeny plochy v Medonosech a Osinalicích. Zpracování konceptu nebylo požadováno. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Ve Změně č. 2 je opakován regulativ obytné území malých sídel BV, který je použit ve Změně č. 1 územního plánu. Označení dalších ploch = plochy rekreace SV, plochy dopravní infrastruktury DP a plochy zeleně ZP odpovídá vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území Urbanistická koncepce Urbanistická koncepce sídel a jejich sepětí s hodnotnou krajinou není zastavitelnými plochami navrženými Změnou č. 2 narušena. Medonosy, Chudolazy a Osinaličky se rozkládají v údolí, kterým prochází silnice I/9. Jsou tedy dobře dopravně dostupné a soustřeďují nejvyšší podíl trvale bydlícího obyvatelstva. Budou tedy i nadále těžištěm rozvoje obce. Navržené zastavitelné plochy jsou pouze malého rozsahu; cílem je zachovat rozvolněný způsob zástavby na svažitém terénu údolí Liběchovky. 14

15 Sídlo Osinalice má charakter kompaktní ulicové zástavby. Je vyhlášeno památkovou zónou lidové architektury. Nová zastavitelná území zde Změna č. 2 nevymezuje. Navrhuje pouze plochu veřejné zeleně. Objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních památek (viz přiložená tabulka) jsou respektovány Doprava Současný dopravní systém ve správním území obce Medonosy zůstává zachován. Na páteřní silnici I/9 nejsou Změnou č. 2 navrhovány žádné nové vjezdy. Nové zastavitelné plochy jsou zpřístupněny ze současné sítě místních komunikací. Nová úprava komunikace je navržena mezi lokalitami č. 6 a 7, na p.č Ochranná pásma silnic jsou respektována, navržené plochy je nezasahují s výjimkou lokality č. 4 (ostatní plochy). Doprava v klidu bude řešena na pozemcích jednotlivých vlastníků Vodní hospodářství Zásobování pitnou vodou Medonosy s místní částí Chudolazy a Osinaličky budou podle Změny č. 1 územního plánu napojeny na Mšenský skupinový vodovod přes obec Vidim z vodojemu Žluč (2 x 200 m 3, kóta hladiny 401,8 m n.m.). V zásobované oblasti Medonos a Chudolaz budou dvě tlaková pásma horní s kótou hydrostatické hladiny 300 m n.m. pokrývající Horní Medonosy a dolní s kótou hydrostatické hladiny 260 m n.m. pro zbytek území. Tlak v obou pásmech bude nastaven v redukční šachtě v Osinaličkách, do které bude přiveden nový řad přibližně ve stopě stávajícího potrubí z Nových Osinalic. Pro dolní pásmo bude podle potřeby zřízen vodojem ve stejné poloze, která byla určena původním územním plánem. Pro zásobování Nových Osinalic se počítá s rekonstrukcí přívodního řadu od Vidimi. V územním plánu je vyčleněna jeho případná nová poloha podél stávajících komunikací. Osinalice jsou zásobovány z místních studní, voda je poměrně kvalitní. Pokud se objeví potřeba napojení i Osinalic na veřejný vodovod, je to technicky možné. Ve výhledu se uvažuje s napojením Osinalic novým řadem z Nových Osinalic s malým vodojemem situovaným severně od Nových Osinalic. Odkanalizování a čištění odpadních vod Systematické odkanalizování je proveditelné pouze v Medonosech, kde je k dispozici vhodný recipient a zástavba je dostatečně kompaktní. Čištění odpadních vod zůstává řešeno podle stejných zásad jako v původním územním plánu. V Medonosech je územním plánem navržena čistírna odpadních vod. Ostatní zástavba bude odkanalizována do jímek na vyvážení nebo malých domácích čistíren. 15

16 8. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - nebylo vyžádáno vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (zadání neobsahuje požadavek na jeho zpracování); - nebylo vyžádáno vyhodnocení vlivů na NATURU; hodnotou nejvyššího významu krajina je prostoupena komplexy lesních porostů a sídla výtvarně tuto krajinu oživují; jsou respektovány architektonicky cenné objekty i urbanistická skladba jednotlivých sídel; zachování harmonického měřítka krajiny bez intenzivního průmyslového využití je promítáno do urbanistické koncepce; - SWOT analýza není vzhledem k malému rozsahu měněných území provedena. Je možno konstatovat, že nebudou narušeny vyvážené vztahy podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území. Nabídka ploch pro rozvoj bydlení příznivě ovlivní potřebnou stabilizaci obyvatelstva obce Medonosy. 16

17 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Ochrana ovzduší V území se nenachází žádný zvláště velký nebo velký zdroj znečišťování ovzduší. Nejvýznamnějším zvláště velkým zdrojem v širším zázemí obce je Elektrárna Mělník. Vzhledem k tomu, že území není plynofikováno mají velký vliv na kvalitu ovzduší lokální topeniště malé zdroje tzv. plošné znečištění, které jsou z velké části na pevná paliva. Ke zvýšení imisních zátěží (zejména škodlivinami: polétavý prach PM 10, CO, NO x a těžkými kovy) dochází v důsledku silniční dopravy podél silnice I/9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Vyhodnocení odnětí ZPF Úvod Vyhodnocení navrženého urbanistického řešení Změny č. 2 ÚPSÚ Medonosy bylo provedeno ve smyslu zákona ČNR č. 334 ze dne o ochraně ZPF a prováděcí vyhlášky MŽP č. 13 ze dne a Metodického pokynu Odboru Ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze dne k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle výše zmíněného zákona. Pro účely ochrany ZPF byly tímto pokynem zavedeny Třídy ochrany zemědělského půdního fondu, zařazující jednotlivé BPEJ do 5 tříd. Výkres se znázorněním kvality zemědělské půdy je součástí grafické části územního plánu. Metodika a postup vyhodnocení Jednotlivé plochy jsou zakresleny v mapové dokumentaci v měřítku 1 : 5 000, kde jsou zároveň vyznačeny i ukazatele kvality ZPF dle BPEJ pro jednotlivé plochy s přiřazeným identifikačním číslem, podle kterého je možno je najít v tabulkové části. Hodnocení každé lokality bylo provedeno celkovým záborem, záborem zemědělské půdy a orné půdy dle BPEJ a jim odpovídající třídě ochrany ZPF. Kultura zemědělské půdy byla stanovena podle mapy 1 : Zábory půdy nejsou rozděleny do etap výstavby. Zdůvodnění navrhovaného řešení Rozsah odnětí ZPF je zdůvodněn nutností stabilizace sídelních funkcí ve všech složkách. Vzhledem ke kvalitě půdního fondu v řešeném území dochází převážně k záboru půd 2. a 5. třídy ochrany. Vyhodnocení důsledků územního rozvoje na ZPF Urbanistické řešení navrhuje celkem k vynětí 3,63 ha půdy, z níž je 2,74 ha zemědělské a z ní 0,00 ha orné půdy. 17

18 Katastrální území Odnímaná plocha ha funkční využití značení celkem ha Kvalita pozemků zem.p. orná p. kultura BPEJ tř. och. ha odv.p. zastav.úz. zastavit.úz. Medonosy bydlení lok. 3 0,15 0,10 - louka ,10-0,10 nezem. 0,05 0,05 Medonosy bydlení lok. 4 0, nezem. 0,19 0,19 Medonosy bydlení lok. 6 0,20 0,10 - louka ,10 0,10 0,10 - louka ,10 0,10 Medonosy bydlení lok. 7 0,60 0,60 - louka ,60 0,60 veřejná zeleň lok. 7 0,10 0,10 - louka ,10 0,10 Chudolazy bydlení lok. 9 0,18 0,18 - louka ,18 0,18 Medonosy hospodářský lok. 11 0,28 0,15 - louka ,15 0,15 objekt 0,13 - louka ,13 0,13 Medonosy sport lok. 15 0,06 0,06 - zahrada ,06 0,06 bez stromů Poznámka Osinalice veřejná zeleň lok. 16 0, nezem. 0,62 0,62 - úprava plochy není odnětí Chudolazy bydlení lok. 22 0,12 0,12 - zahrada ,12 0,12 Chudolazy bydlení lok. 23 0,73 0,73 - louka ,73 0,73 komunikace lok. 23 0,01 0,01 - louka ,01 0,01 Chudolazy bydlení lok. 24 0,30 0,30 louka ,30 0,30 louka ,04 0,04 Medonosy bydlení lok. 25 0,09 0,06 zahrada ,06 0,06 nezem. 0,03 0,03 Celkem 3,63 2,74 3,63 0,62 3,01 18

19 Vyhodnocení PUPFL lesa. Navrženým urbanistickým řešením nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí 10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Doplní po projednání pořizovatel 11. Vyhodnocení připomínek Doplní po projednání pořizovatel 19

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Štěkeň Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. arch. M. Slámová funkce: Vedoucí

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Návrh Zpracovatel: Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Oliver Kálnássy Ing. Eduard Žaluda

Více

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ září 2009 1 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Chvalovice Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.2: Razítko

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění:

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění: OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Odůvodnění: a) Vymezení řešené plochy 2 b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 2-3 c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury

Více

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B2 HLAVNÍ VÝKRES-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ- LOKALITA

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

VRANOVICE okr. Brno-venkov

VRANOVICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRANOVICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Zaječí, Projektant: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti: Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Čenkov u Bechyně Starosta: p. František Suchan Číslo usnesení: Datum vydání ÚP: Datum nabytí účinnosti

Více

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis:

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis: O B E C P O Š N Á Záznam o účinnosti: Vydalo: Zastupitelstvo obce Pošná Číslo usnesení: 1/2011 Datum vydání: 17.1.2011 Datum nabytí účinnosti: 4.2.2011 Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ÚPRAVA 08/2010 DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majitelem pozemků. Zadání změny č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST KÁMEN k.ú. Kámen u Pacova, k.ú. Nízká Lhota ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více