PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE Název přílohy : A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji Zadavatel : Plzeňský kraj Se sídlem : Škroupova 18, Plzeň a Česká republika - Se sídlem : Těšnov 17, Praha 1 Zpracovatel : D Plus projektový a inženýrský podnik, spol. s r. o. Se sídlem : Sokolovská 16/45A, Praha 8 Alej Svobody 56, Plzeň Jednatel a ředitel společnosti : Ing. Miroslav Douša Technický ředitel : Ing. Jiří Brůna Hlavní inženýr projektu : Ing. Pavel Doležal listopad 2004 strana 1

2 Zodpovědní projektanti profesí Vodovody : Ing. Jiří Heráček p. Jiří Němec Kanalizace a čištění odpadních vod : Ing. Martin Jedlička p. Jan Kačírek Na projektu dále spolupracovali : Ing. Václav Ženíšek Ing. Josef Malý p. Zbyněk Jáchim p. Veronika Burianová Ing. Jan Beneš Ing. Jindřich Sláma Ing. Dagmar Kalabzová p. Renata Štůsková Externí spolupráce : HYDROPROJEKT CZ a. s., Se sídlem : Táborská 31, Praha 4 BOHEMIAPLAN, s. r. o., Se sídlem : Částkova 73, Plzeň listopad 2004 strana 2

3 OBSAH Strana 1 ÚVOD 7 2 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Územní členění kraje Demografické údaje Trvale bydlící obyvatelé Obyvatelé s časově omezeným pobytem (rekreace) Hospodářský rozvoj území Geomorfologie území Klimatické podmínky Popis hydrogeologických rajónů na území kraje Hydrogeologické rajony Popis ekologicky významných území, chráněná krajinná území Obecné informace Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod Ochranná pásma vodních zdrojů Národní park Šumava Chráněné krajinné oblasti Přehled významných vodotečí a vodních ploch Vodní toky Vodní nádrže 28 3 VODOVODY ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Výpočet a bilance potřeby vody Počet obyvatel zásobených pitnou vodou Výpočet potřeby vody Obce v současné době zásobené pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu Obce v současné době nezásobené pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu Bilance potřeby vody Vodovody souhrn současného stavu Předpoklady zásobení Plzeňského kraje pitnou vodou do roku Koncepce zásobení pitnou vodou Rozvoj současných vodovodů pro veřejnou potřebu Přehled vodovodů (současných i navrhovaných) Navržená technická opatření Rekonstrukce rozvodné vodovodní sítě 46 listopad 2004 strana 3

4 Doplnění vodovodní sítě v obcích, kde se předpokládá nárůst počtu zásobených obyvatel Výstavba vodovodů v obcích dnes nezásobených z vodovodu pro veřejnou potřebu - vymezení realizačních preferencí Zdroje pitné vody Charakteristika zdrojů na území Plzeňského kraje Hodnocení zdrojů z hlediska kvality surové vody Podzemní zdroje Vodárenský význam podzemních vod Kvalita vody podzemních zdrojů Možnosti získání nových zdrojů podzemní vody, využití stávajících zdrojů Povrchové zdroje Vodárenský význam povrchových vod Kvalita vody povrchových zdrojů Možnosti získání nových povrchových zdrojů vody, využití stávajících zdrojů Přehled zdrojů pitné vody Celkový přehled zdrojů Popis skupinových vodovodů Úvodní informace Oblastní vodovod Plzeňské aglomerace Skupinový vodovod Plzeň Dýšina - Ejpovice Skupinový vodovod Plzeň Starý Plzenec - Blovice Skupinový vodovod Plzeň Třemošná Česká Bříza Skupinový vodovod Plzeň Nýřany Líně Oblastní vodovod Klatovska a Domažlicka Skupinový vodovod Nýrsko Klatovy Skupinový vodovod Nýrsko Domažlice Holýšov Ostatní skupinové vodovody Skupinový vodovod Rokycany Hrádek Strašice Skupinový vodovod Stříbro Kladruby Těchlovice Skupinový vodovod Tachov Bor Planá Vymezení realizačních preferencí ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Výpočet produkce odpadních vod Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a vybavenosti Kanalizace souhrn současného stavu Předpoklady vývoje odvedení a čištění odpadních vod v Plzeňském kraji do roku Základní informace Vstupní údaje 188 listopad 2004 strana 4

5 4.3.2 Zhodnocení současného stavu Koncepce odkanalizování Koncepce nakládání s odpadními vodami Řešení lokálními prostředky Řešení centrálním způsobem Nakládání s čistírenskými kaly Rekonstrukce a modernizace kanalizačních sítí Základní vyhodnocovací kritéria Vymezení realizačních preferencí PŘEHLED PROVOZOVATELŮ INVESTIČNÍ NÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DATOVÝCH A GRAFICKÝCH PODKLADŮ Úvodní informace Fáze projektu GIS Stanovení cíle Vytvoření projektové databáze Analýza dat Datové Formáty v ARGIS Popis souborů typu Coverage Popis souborů typu Shapefiles Popis souborů typu Geodatabáze Zpracování PRVKUK pro Plzeňský kraj Definice hladin ve formátu CAD Import vstupních dat do systému ArcInfo 8.x Soubory typu Coverage a Shapefile Soubory typu DWG Soubory typu Geodatabáze Symbologie objektů Propojení s externí databází Načtení databáze Přidání nového pole Ukázky VBA scriptu Popis struktury databáze PRVKUK POSTUP ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉ ČÁSTI A TISKU MAP Etapizace projektu Použité podklady Referenční vrstvy Zpracování dat Vektorizace dat Přenos dat Tvorba, kompozice, tisk map Vazba grafické a textové části PODKLADY 254 listopad 2004 strana 5

6 1 ÚVOD je zpracován pro celé území kraje. listopad 2004 strana 6

7 Technická zpráva obsahuje souhrn informací o demografickém vývoji v kraji, zhodnocení současného stavu infrastruktury vodovodů a kanalizací a předpoklady rozvoje území do budoucnosti. Ve zprávě A.2. jsou rovněž popisovány systémy, které svým významem a rozsahem překračují hranice obcí a mají vliv na podstatnou část území kraje. V jednotlivých částech zprávy jsou uvedeny předpoklady a kritéria, na základě kterých bylo navrhováno řešení. Zpráva obsahuje: výpočet potřeby vody a produkce odpadních vod, zhodnocení současného stavu zásobení pitnou vodou a likvidace odpadních vod v jednotlivých městech, obcích a jejich částech kraje, návrh rozvoje vodovodů a kanalizací zpracovaný s výhledem do roku Řešení je zaměřeno na: splnění požadavků vyplývajících ze vstupu do Evropské unie, návrh potřebných opatření pro zabezpečení provozu stávajících vodovodů a kanalizací v souladu se současnými právními, technickými a provozními požadavky, stanovení podmínek pro zásobení pitnou vodou a likvidaci odpadních vod v obcích, které nejsou v současnosti vybaveny vodovodem a kanalizací. Na zprávu A.2. navazuje zpráva A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech, která doplňuje předchozí rámcové informace detaily pro jednotlivá města a obce kraje. Obsahuje podrobný popis současného a navrhovaného stavu vodovodů a kanalizací v jednotlivých městech, obcích a jejich částí Plzeňského kraje. Pro každou obec a její administrativní část je doporučeno řešení jak zabezpečit zásobení pitnou vodou a likvidaci odpadních vod, i když to vždy nemusí znamenat výstavbu vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod. Při zpracování návrhů pro jednotlivá města a obce bylo přihlíženo ke všem záměrům, které se podařilo řešitelům Plánu rozvoje v průběhu jeho zpracování získat. Důležitým podkladem pro řešení jednotlivých obcí byly dotazníky vyplněné zástupci obcí, které umožnily zmapovat současný stav v jednotlivých obcích a daly představu o záměrech rozvoje v obcích. U popisu jednotlivých obcí jsou uvedeny použité podkladové materiály, které se konkrétní obce týkají. Zvláštní skupinou podkladů jsou územní plány jednotlivých obcí. Zde je třeba upozornit, že ne všechny záměry uvedené v územních plánech byly v Plánu rozvoje využity. Zpracovatelé územních plánů se na rozdíl od Plánu rozvoje nezabývají otázkou výše investičních a provozních nákladů potřebných na zabezpečení dodávky pitné vody a likvidaci odpadních vod. Jejich řešení jsou tak především u malých obcí zpravidla velmi drahá. Zpracovatel Plánu rozvoje však musí vzít v úvahu i skutečnost, zda budou obyvatelé obce schopni po dokončení výstavby vodovodu nebo kanalizace uhradit z těchto investičních nákladů vyplývající vodné a stočné. U malých obcí pak bylo třeba v některých případech volit řešení odlišné od návrhu, který byl uveden v územním plánu obce. Územní plány obcí posuzují území obce z hlediska jeho možných kapacit jak z hlediska vývoje počtu trvale bydlících obyvatel tak i pracovních příležitostí, ale nedefinují reálnost rozvoje území listopad 2004 strana 7

8 v čase s ohledem na předpoklady rozvoje širšího území. V Plánu rozvoje jsou proto pro jednotlivá města a obce uvedeny předpokládané počty trvale bydlících obyvatel s ohledem na vývoj celého Plzeňského kraje a upřednostňována je výstavba vodovodů a kanalizací v obcích, které splňují kritéria stanovená prioritami výstavby. listopad 2004 strana 8

9 2 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 2.1 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ KRAJE Území Plzeňského kraje pokrývá území okresů Plzeň město, Plzeň sever, Plzeň jih, Domažlice, Klatovy, Rokycany a Tachov. Území kraje je členěno na 15 celků, která jsou spravována obcemi s rozšířenou působností: Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice a Tachov. Na území kraje se nachází 501 měst a obcí, která jsou členěna do 1543 místních částí. Pro potřeby zpracování Plánu rozvoje bylo vytvořeno 1473 lokalit, které korespondují s místními částmi s tím, že především pro města byly agregovány části, které nejsou z vodohospodářského hlediska samostatně řešitelné. Sídlo Krajského úřadu Plzeňského kraje je v Plzni. listopad 2004 strana 9

10 Územní členění kraje obr.č. 1 listopad 2004 strana 10

11 2.2 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE TRVALE BYDLÍCÍ OBYVATELÉ V roce 2002 žilo na území Plzeňského kraje trvale bydlících obyvatel. Z celkového počtu trvale bydlících obyvatel žilo na území Plzeňského kraje v sídlech 1 : větších než obyvatel obyvatel, tj. 29,8 %, s počtem obyvatel v rozmezí obyvatel, tj. 12,6 %, s počtem obyvatel v rozmezí obyvatel, tj. 19,3 %, s počtem obyvatel v rozmezí obyvatel, tj. 14,5 %, s počtem obyvatel menším než obyvatel, tj. 14,5 % s počtem obyvatel menších než obyvatel, tj. 9,3 % Očekávaný počet trvale bydlících obyvatel do budoucnosti se předpokládá v rozmezí ± 5 % oproti současnému stavu. Pro potřeby zpracování Plánu rozvoje byl sestaven předpoklad vývoje počtu obyvatel v Plzeňském kraji a v jednotlivých městech, obcích a jejich místních částech, který je pro kraj a rozhodující sídla uveden v tabulce č. 1. Ve výpočtu je předpokládán mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel v Plzeňském kraji ve výhledu do roku Podrobné údaje pro jednotlivá města, obce a jejich části jsou uvedeny v tabulkové části C v tabulce I. Vývoj počtu obyvatel v Plzeňském kraji a v sídlech nad 5000 obyvatel pracovní předpoklad zpracovaný pro potřeby vypracování Plánu rozvoje tabulka č. 1 Kód ORP Obyvatelé Domažlice Horažďovice Klatovy Nýřany Údaje jsou uvedeny pro lokality definované pro potřeby zpracování Plánu rozvoje a mají přiřazený kód PRVKPK. 2 Do celkového počtu obyvatel v městech jsou zahrnuty i z hlediska vodovodů a kanalizací samostatně popisované místní části. listopad 2004 strana 11

12 Kód ORP Obyvatelé 3209 Plzeň Přeštice Rokycany Stod Dobřany Stříbro Sušice Tachov Ostatní sídla Výchozím podkladem pro stanovení předpokladů vývoje počtu obyvatel bylo sčítání lidu v roce 2001 a aktualizované údaje k roku 2002 a očekávaný stav počtu trvale bydlících obyvatel v roce 2010 a Pro menší obce byl stanoven předpokládaný vývoj na základě údajů, které předaly jednotlivé obecní úřady. Pro obce, které tyto údaje nepředaly, bylo uvažováno s obdobným vývojem při respektování celkového vývoje počtu obyvatel kraje. V tabulce č. 2 je uveden přehled obcí 3 k roku 2015 s více jak obyvateli, s více jak a s více jak 2000 obyvateli. Seznam obcí s počtem obyvatel větším než obyvatel, větším než obyvatel a větším než 2000 obyvatel v roce 2002 tabulka č. 2 počet obyvatel Kód ORP Název obce (místní části) větší než větší než větší než Blovice Domažlice Kdyně Horažďovice Horšovský Týn 4055 Staňkov Do celkového počtu obyvatel jsou zařazeny i samostatně popisované místní části obcí. listopad 2004 strana 12

13 počet obyvatel Kód ORP Název obce (místní části) větší než větší než větší než Klatovy Nýrsko Kralovice 3194 Kaznějov Nepomuk Nýřany 6271 Horní Bříza 4487 Líně 2239 Tlučná 2317 Třemošná 4170 Vejprnice 2520 Zruč - Senec Plzeň Starý Plzenec Přeštice 5726 Chlumčany Rokycany Hrádek 3014 Strašice 2466 Zbiroh Stod 3356 Dobřany 5353 Holýšov Stříbro Sušice Tachov Bor 2739 Planá 4974 Celkem listopad 2004 strana 13

14 Na obrázku č. 2 je podíl obcí s výše uvedenými počty obyvatel v celém Plzeňském kraji. Podíl obcí s počtem obyvatel větším než obyvatel, větším než obyvatel a větším než 2000 obyvatel v Plzeňském kraji současný stav obr.č. 2 38% 19% 30% 13% města s počtem obyvatel větším než města s počtem obyvatel města a obce s počtem obyvatel ostatní sídla OBYVATELÉ S ČASOVĚ OMEZENÝM POBYTEM (REKREACE) Území Plzeňského kraje disponuje značným přírodním a kulturně-historickým bohatstvím a výhodnou geografickou polohou pro rozvoj cestovního ruchu. Nejvýznamnější potenciál pro rozvoj zahraničního i domácího cestovního ruchu se nachází v příhraničních oblastech pohoří Šumavy a Českého lesa, Hracholuské přehradní nádrže a říčních údolí např. Mže, Střely, Otavy a Berounky. Přírodní podmínky kraje, architektonické památky a podmínky pro sportovní a společenské aktivity nabízejí využití pro domácí cestovní ruch a volný čas. Přírodní a kulturně-historické atraktivity regionu doplňuje město Plzeň tradicí výroby piva i několika regionálně významnými prvky (divadlo, ZOO). K hlavním cílovým skupinám klientů cestovního ruchu patří občané SRN a v rámci domácího cestovního ruchu pravidelně se vracející obyvatelé větších měst ČR. Kromě území Šumavy má turistický ruch v kraji charakter zejména krátkodobých pobytů. listopad 2004 strana 14

15 Následující údaje charakterizují cestovní ruch se zaměřením na plzeňský region ve srovnání s ostatními regiony ČR. Jsou to údaje o návštěvnosti a kapacitách ubytovacích zařízení. Celkovou návštěvností podle počtu hostů v ubytovacích zařízeních se Plzeňský kraj řadí mezi méně navštěvované (446 tisíc turistů, z toho 361 tisíc zahraničních). Nejnavštěvovanějším je bývalý okres Klatovy (přes 40% z celkové návštěvnosti), nejméně navštěvované je Rokycansko (5%). Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí v Plzeňském kraji (2001) tabulka č. 3 Země Počet podíl Počet podíl Průměrná hostů (% z celk.) přenocování (% z celk.) doba pobytu Hosté celkem % % 4,2 z toho nejčetnější: Německo , ,9 4,8 Polsko , ,6 2,9 Nizozemsko , ,2 4,9 Slovensko , ,9 4,0 Itálie , ,1 3,3 Francie , ,4 3,8 Rakousko , ,5 2,9 Velká Británie , ,8 3,5 USA , ,6 3,2 Ubytovací kapacity jsou v regionu jsou oproti jiným krajům nízké. Plzeňský kraj vykazoval 741 ubytovacích zařízení s kapacitou lůžek, což je v přepočtu k rozloze kraje nejméně spolu s Vysočinou a Středočeským krajem. Od r přitom došlo k poklesu lůžkové kapacity téměř o 3 %. Nejméně kapacit mají okresy Plzeň-jih a Rokycany. Kapacity ubytovacích zařízení podle okresů Plzeňského kraje (k ) tabulka č. 4 Okres Počet zařízení Počet pokojů Počet lůžek Lůžek na 1 km 2 Domažlice ,1 Klatovy ,9 Plzeň jih ,1 Plzeň město ,4 Plzeň sever ,0 Rokycany ,1 Tachov ,1 Plzeňský kraj ,1 listopad 2004 strana 15

16 V tabulce č. 5 uvádíme předpokládané počty přechodných návštěvníků na území obcí s rozšířenou působností. Z tabulky je patrné, že jsou rekreační objekty poměrně rovnoměrně rozděleny po území kraje a ve výhledu do roku 2015 se neočekávají dramatické změny. Přechodní návštěvníci Plzeňského kraje tabulka č. 5 Přechodně bydlící Kód ORP Obec s rozšířenou pravomocí v chatách, chalupách Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Celkem HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Plzeňský kraj patří mezi průměrně ekonomicky rozvinuté kraje v ČR. Mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví zastoupená v Plzeňském kraji patří strojírenství, potravinářství, průmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií a hutnictví. Průmysl nabízí v kraji zhruba 80 tisíc pracovních příležitostí. Téměř 2/3 objemu průmyslové výroby kraje je realizováno v Plzni. Mezi nosné průmyslové podniky kraje, které mají významný vliv na ekonomiku kraje, patří Škoda Plzeň a.s., Plzeňský Prazdroj a.s., Stock Plzeň a. s., Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost, Lasselberger a. s. listopad 2004 strana 16

17 (Chlumčanské keramické závody, Keramika Horní Bříza), DIOSS Nýřany a.s., Železárny Hrádek a.s., Siemens automobilová technika, Panasonic AVC Networks Czech s. r. o., SY Wiring Technologies Czech s. r. o, Vishay Electronic spol. s. r. o., Alcoa Fujikura Czech s. r. o., Borgers CS spol. s. r. o.. Plzeňský kraj je díky své poloze atraktivní pro lokalizaci zahraničních investic. Společnosti s účastí zahraničního kapitálu představují cca 3,4 % podíl na celkovém počtu průmyslových podniků v kraji, tato hodnota dvojnásobně převyšuje celorepublikový průměr. V Plzeňském kraji se nachází zhruba 200 průmyslových podniků se zahraniční kapitálovou účastí s 20 a více zaměstnanci. Zemědělství má pro Plzeňský kraj značný význam z hlediska zaměstnanosti hlavně v oblastech, kde není rozvinuta průmyslová výroba. Pohraniční oblasti (Šumava, Český les) jsou vzhledem k přírodním podmínkám vhodné spíše pro živočišnou výrobu. Lesní hospodářství je rozvinuto především v oblasti Šumavy a podhorských oblastech a na severu a severozápadě regionu. Cestovní ruch představuje rozvojovou příležitost kraje. 2.4 GEOMORFOLOGIE ÚZEMÍ Území Plzeňského kraje se vyznačuje velkou členitostí. Je tvořeno soustavou pahorkatin, vrchovin a hor. Utváření reliéfu kraje se projevuje jak v urbanizaci jeho území, tak v jeho hydrologii. Území je velmi členité, nejvyšší bod je Velká Mokrůvka na Šumavě s výškou 1378 m n. m., nejnižší bod kraje je u obce Čilá na Rokycansku přibližně 250 m n. m. - kde řeka Berounka opouští území kraje. Průměrná nadmořská výška je přibližně 530 m n. m. Jednoduše se dá reliéf kraje stručně popsat tak, že jedna třetina jeho území je hornatá, druhá je tvořena pahorkatinami a poslední je prakticky rovinatá. Plzeňský kraj se nachází v západní části Českého masivu a skládá se ze dvou geografických celků. Hlavní část tvoří Plzeňská pahorkatina s Plzeňskou pánví ve svém středu. Celý jihozápadní okraj kraje, ležící při státní hranici, představuje soustava Šumavy, s pruhem sníženin při Českém lese (Podčeskoleská pahorkatina) na severozápadě a se širším podhůřím Šumavy na jihozápadě a jihu, přecházejícím postupně ve Švihovskou vrchovinu. Na jihovýchodě, při hranici s Jihočeským krajem, přechází území kraje v oblasti Pootaví v útvary Středočeské pahorkatiny - celé Horažďovicko se pozvolna sklání k Českobudějovické pánvi. Na východě zasahují do území kraje svou malou částí Brdy (Brdská vrchovina), na severovýchodě pak Křivoklátská vrchovina. Šumavská soustava se dělí na tři části. Je to Šumava s charakteristickými vrchovištními pláněmi, méně členité Všerubské mezihoří a opět hornatý Český les. Šumavská část, mimo již zmíněné Velké Mokrůvky, dosahuje nejvyšší nadmořské výšky 1455 m n. m vrchol Javoru na německé straně a Český les dosahuje výšky 1042 m n. m. vrchol Čerchova na Domažlicku. listopad 2004 strana 17

18 2.5 KLIMATICKÉ PODMÍNKY Plzeňský kraj lze zařadit, do několika oblastí s typickými klimatickými charakteristikami. Důvodem rozložení klimatických oblastí je proměnlivá nadmořská výška, srážkový stín hraničních hor, a další mezoklimatické vlivy. Základní klimatické charakteristiky se na území kraje výrazněji odlišují v prostoru Šumavy, kde převažuje chladné a vlhčí klima od relativně teplých a sušších oblastí navazujících vrchovin a pahorkatin, až po nejteplejší oblast v Plzeňské pánvi. Teplota Dlouhodobé průměrné roční teploty se pohybují na většině území kraje mezi 6 a 8 C v závislosti na nadmořské výšce a konfiguraci terénu. Nejnižší teploty jsou na vrcholech Šumavy, průměrné roční teploty zde klesají i pod 4 C. Vyšších hodnot dosahují průměrné roční teploty v Plzeňské pánvi. Situace s rozdělením území ČR podle průměrných ročních teplot obr.č. 3 listopad 2004 strana 18

19 Srážky Srážkové úhrny a charakter rozložení srážek se na území kraje mění výrazněji ve směru sever jih. Jižní část kraje, a to zejména celá Šumava a její předhůří je výrazně vlhčí než oblast Plzeňské pánve. Přesnější přehled o rozložení srážkových úhrnů je patrný z následující mapy. Mapa rozložení ročních srážkových úhrnů na území obr.č. 4 listopad 2004 strana 19

20 2.6 POPIS HYDROGEOLOGICKÝCH RAJÓNŮ NA ÚZEMÍ KRAJE HYDROGEOLOGICKÉ RAJONY Umístění hydrogeologických rajónů na území Plzeňského kraje je patrné ze schematické situace na obr. č. 5. Hydrogeologické rajóny na území Plzeňského kraje (schematická situace) obr.č. 5 Na území Plzeňského kraje se nachází tyto hydrogeologické rajóny : 131. Kvartérní sedimenty Úhlavy mezi Nýrskem Klatovy 132. Kvartérní sedimenty Radbuzy a Úhlavy v Plzeňské kotlině 133. Kvartérní sedimenty Mže v Plzeňské kotlině 134. Kvartérní sedimenty Úslavy v Plzeňské kotlině 511. Plzeňská pánev 512. Manětínská pánev 621. Krystalinikum a proterozoikum povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov 622. Krystalinikum a proterozoikum mezipovodí Mže pod Stříbrem 623. Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky 631. Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy listopad 2004 strana 20

21 2.7 POPIS EKOLOGICKY VÝZNAMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNĚNÁ KRAJIN- NÁ ÚZEMÍ OBECNÉ INFORMACE Dalším zohledněným faktorem je výskyt chráněných oblastí - mimo již zmiňovaných místních zdrojů využívaných i nadále pro zásobování obyvatel pitnou vodou se jedná např. o ochranná pásma vodárenského zdroje, chráněné krajinné oblasti, chráněné oblasti přirozené akumulace vod atd. Kvalita přírodního prostředí Plzeňského kraje je vysoká. Na území kraje se nachází celkem: tři chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) CHOPAV Šumava, Brdy, Chebská pánev a Slavkovský les zdroje léčivých vod, které mají stanovena svá ochranná pásma ochranná pásma jednotlivých vodních zdrojů jeden národní park Národní park Šumava. tři chráněné krajinné oblastí - CHKO Šumava, Křivoklátsko, Slavkovský les, v návrhu je CHKO Český Les CHRÁNĚNÉ OBLASTI PŘIROZENÉ AKUMULACE VOD Na území Plzeňského kraje zasahuje především CHOPAV Šumava (obce Čachrov, Dešenice, Dlouhá Ves, Hamry, Hartmanice, Hlavňovice, Horská Kvilda, Chudenín, Kašperské Hory, Modrava, Nýrsko, Prášily, Rejštejn, Srní, Strážov, Sušice, Železná Ruda), dále CHOPAV Brdy (obce Borovno, Cheznovice, Dobřív, Mirošov, Míšov, Příkosice, Skořice, Spálené Poříčí, Štítov, Strašice, Těně, Trokavec, Vísky) a konečně okrajově také CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les (obec Chodová Planá). Celková plocha těchto území je přibližně 670 km 2, což je nezanedbatelných asi 9 % z celkové rozlohy kraje. CHOPAV Šumava je územně shodný s CHKO Šumava. Na jeho území je vodárenská nádrž Nýrsko, která zásobuje pitnou vodou skupinové vodovody Nýrsko Klatovy a Nýrsko Domažlice Holýšov. Pramení zde řeky Úhlava, Otava a Vltava. CHOPAV Brdy se rozkládá převážně ve Středočeském kraji, do Plzeňského kraje zasahuje při severovýchodní hranici kraje na jihovýchod okresu Rokycany od obce Cheznovice a na severovýchod okresu Plzeň jih po obec Míšov a Spálené Poříčí. CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les se rozkládá převážně v Karlovarském kraji, do Plzeňského kraje zasahuje pouze výběžkem v okresu Tachov, na správním území obce Chodová Planá. listopad 2004 strana 21

22 Plzeňský kraj CHOPAV obr. č. 6 listopad 2004 strana 22

23 2.7.3 OCHRANNÁ PÁSMA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A ZDROJŮ PŘÍ- RODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD Na území kraje je rovněž zdroj léčivé vody v Konstantinových Lázních. Nachází se zde přírodní léčivý zdroj - minerální uhličité vody. Pramen přírodní železnaté hydrogenuhličitanové sodnohořečnaté hypotonické kyselky z hloubky 40 m má vydatnost l za minutu při teplotě 9,1 0 C, ph 5,25 o hustotě 0,9993kg/l OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ Ochrana jednotlivých vodních zdrojů je zajištěna stanovením jejich ochranných pásem. Jedná se většinou o ochranná pásma 2. stupně, pásma 1. stupně. Rozsah ochranných pásem územním rozsahem významnější je pásmo povrchového zdroje na řece Úhlavě, odkud je voda odebírána pro skupinový vodovod Nýrsko Klatovy, Nýrsko - Domažlice Holýšov a pro oblastní vodovod Plzeň. Ochranná pásma vodních zdrojů obr. č. 7 listopad 2004 strana 23

24 2.7.5 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Rozsáhlé území při jihozápadní hranici, Rakouska a Německa bylo vyhlášeno za národní park v roce Jedná se o náš dosud největší národní park o rozloze ha s nadmořskou výškou mezi 600 m (údolí Otavy u Rejštejna) a 1378 m (Plechý). Z administrativního hlediska leží jeho větší část na území okresu Klatovy. Vymezení vlastního národního parku a jednotlivých ochranných zón je zřetelné z přiloženého obr. č. 8 - celková mapa s CHKO a NP na území Plzeňského kraje CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI Na území Plzeňského kraje se rovněž nachází tři chráněné krajinné oblastí (CHKO). CHKO Šumava se nachází při státní hranici s Rakouskem a Německem v jihozápadní části Klatovska a Sušicka a pokračuje do Jihočeského kraje. Součástí CHKO jsou obce Čachrov, Dešenice, Dlouhá Ves, Hamry, Hartmanice, Hlavňovice, Horská Kvilda, Chudenín, Kašperské Hory, Modrava, Nýrsko, Prášily, Rejštejn, Srní, Strážov, Sušice, Železná Ruda. Kromě toho na území kraje zasahují svou menší částí další dvě CHKO Křivoklátsko na severovýchodě (obce Drahoňův Újezd, Čilá, Hradiště, Chlum, Chříč, Líšná, Mlečice, Ostrovec-Lhotka, Plískov, Podmokly, Slatina, Terešov, Týček, Zbiroh, Zvíkovec) a Slavkovský les (obec Chodová Planá) na severozápadě. V nejbližší době je připraveno také vyhlášení území Českého lesa za chráněnou krajinnou oblast (obce Broumov, Babylon, Bělá nad Radbuzou, Česká Kubice, Díly, Drahotín, Halže, Hora Svatého Václava, Hošťka, Hvožďany, Chodov, Chodský Újezd, Klenčí pod Čerchovem, Lesná, Milíře, Mnichov, Mutěnín, Nemanice, Nový Kramolín, Obora, Pec, Poběžovice, Postřekov, Přimda, Rozvadov, Rybník, Třemešné, Újezd). listopad 2004 strana 24

25 Celková mapa s CHKO a NP na území Plzeňského kraje obr.č. 8 listopad 2004 strana 25

26 2.8 PŘEHLED VÝZNAMNÝCH VODOTEČÍ A VODNÍCH PLOCH VODNÍ TOKY Území Plzeňského kraje náleží do povodí řeky Vltavy a následně Labe, patří tudíž do úmoří Severního moře. Páteřním tokem je řeka Berounka vznikající v Plzni soutokem Mže a Radbuzy, přitékajících z Českého lesa, Úhlavy tekoucí ze Šumavy a Úslavy přivádějící vodu z úpatí Brd. Dalšími významnými toky Plzeňského kraje v povodí Berounky jsou Střela, Klabava a Třemošná. Jihovýchod kraje má za hlavní recipient odtoku povrchových vod řeky Křemelnou a Vydru, dávající vzniknout Otavě, které opět odtéká přes Horažďovice a Písek do Vltavy. Krajem prochází evropské Labsko-Dunajské rozvodí a tak za zmínku stojí i části území kraje při hranici se SRN patřící do povodí Dunaje a do úmoří Černého moře jedná se menší části Českého lesa a Šumavy. Významné vodní toky Plzeňského kraje obr. č. 9 listopad 2004 strana 26

27 Řada z vodních toků byla Vyhláškou č.470/2001 Sb. resp. Vyhláškou č.333/2003 Sb. zařazena mezi významné vodní toky. Jedná se o následující řeky, říčky a potoky : Název toku Číslo hydrologického pořadí Název toku Číslo hydrologického pořadí Bělá Merklinka Berounka Mladotický potok Bradava Myslívský potok Celní potok Mže Černice Nezdický Černý potok Nezdický potok Černý potok Nivní potok Drnový potok Ostružná Flekovský potok Otava Grádelský potok Potůček Hadovka Prášilský potok Hamerský potok Radbuza Havraní potok Sedlišťský potok Holoubkovský p Sklářský potok Hraniční potok Střela Chodská Úhlava Svinský potok Javornice Šedý potok Jelenka Teplá Bystřice Kamenný potok Třemošná Kaznějovický p Úhlava Klabava Úhlavka Kosový potok Úslava Kouba Úterský potok Kralovický potok Vejprnický potok Křemelná Volšovka Ležák Vydra Lomnička Výrovský potok /111 Losenice Zbirožský potok Luční potok Zelenský potok Manětínský p Zubřina Medvědí potok Železný potok listopad 2004 strana 27

28 2.8.2 VODNÍ NÁDRŽE Na území Plzeňského kraje je několik velkých údolních nádrží. Významnými vodárenskými nádržemi jsou VN Nýrsko na horním toku řeky Úhlavy v prostoru Královského hvozdu na Šumavě a Lučina na horním toku řeky Mže v Českém lese nad Tachovem. Z prvního zdroje je zásobováno Klatovsko a Domažlicko, z druhého spolu s úpravnou vody v Milíkově (rovněž na řece Mži) pak oblast Tachovska. Severozápadní část kraje využívá i vodu odebíranou z nádrže Žlutice na řece Střele, která již ovšem patří na území Karlovarského kraje. Nádrže Hracholusky, České údolí, Klabava velmi účinně snižují možnosti povodní a zátop v oblasti Plzeňska. Dále se na území kraje nachází některé oblasti, které se již v době středověku vyznačovaly intenzivní rybníkářstvím, jehož pozůstatkem jsou dodnes jak celé soustavy rybníků, tak jednotlivé rybníky rozeseté všude po krajině. Z hlediska kvality přírody jsou významné zejména rybníky v oblasti Chodové Plané, Plzně, Měcholup, Olšan, Zbiroha, Postřekova a jiné, které jsou specifickými nivami, důležitými pro zachovaní biodiverzity. listopad 2004 strana 28

29 3 VODOVODY - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 3.1 VÝPOČET A BILANCE POTŘEBY VODY POČET OBYVATEL ZÁSOBENÝCH PITNOU VODOU Podkladem pro výpočet potřeby je předpokládaný demografický vývoj na území Plzeňského kraje, který je popsán v kapitole 2.2 na straně 11. Při určování počtu obyvatel zásobených pitnou vodou se vychází z podkladů vlastníků a provozovatelů vodovodů. Provozovatelé vodovodů však zpravidla ve svých podkladech neodlišují zásobení trvale bydlících obyvatel a přechodně bydlících obyvatel, rozdělení je stanoveno odhadem. Proto jsou pro upřesnění využívány i údaje z dotazníků obcí, kde jsou tyto údaje zpravidla uvedeny. Pro stanovení počtu obyvatel zásobených pitnou vodou v obcích, kde v současné době není vodovod nebo kde nejsou k dispozici dostatečné podklady, se ve výpočtu vycházelo ze schématu, který je uveden v tabulce č. 6. Údaje uvedené v tabulce č. byly odvozeny od současného podílu zásobených obyvatel v jednotlivých velikostních kategoriích obcí. Podíl obyvatel zásobených pitnou vodou v závislosti na velikosti obce tabulka č. 6 velikost obce % do 150 obyv. 40,6 47, obyv 58,7 77, obyv. 81,5 96,0 nad 2000 obyv. 96,9 100, VÝPOČET POTŘEBY VODY Podkladem pro výpočet potřeby vody byly údaje provozovatelů o potřebě vody v roce 2002 a údaje pro vodovody a kanalizace provozované obecními úřady. V obcích, kde se nepodařilo zjistit potřebné podklady, byly údaje odhadnuty na základě statistického vyhodnocení potřeby vody v obcích, pro které se podařilo podklady získat. Při výpočtu potřeby vody se postupovalo následujícím způsobem: listopad 2004 strana 29

30 Obce v současné době zásobené pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu a) Specifická potřeba vody obyvatel (VFD) Při výpočtu se vychází ze specifické potřeby vody v roce 2002 a v předchozích letech. Pro výpočet byly, při respektování místních podmínek v jednotlivých obcích, stanoveny tyto zásady: v závislosti na velikosti obce bylo stanoveno pásmo (min - max), ve kterém by se měla pohybovat v roce 2015 specifická potřeba vody u obyvatel. Údaje jsou uvedeny v tabulce č. 7. Specifická potřeba z VFD v roce 2015 tabulka č. 7 počet obyvatel v obci Specifická potřeba VFD v l/osxden min max do nad v obcích, kde je v roce 2002 specifická potřeba vody obyvatel větší než maximum, se předpokládá až do roku 2015 lineární pokles na maximální hodnotu, v obcích, kde je v roce 2002 specifická potřeba vody obyvatel ve vymezeném pásmu, se předpokládá k roku 2008 pokles ročně o 1,0 %. Podmínkou je, že specifická potřeba vody neklesne pod minimum. Od roku 2008 se předpokládá postupný nárůst o 0,5 % ročně. Hodnota specifické potřeby obyvatel však nebude větší než maximum, v obcích, kde je specifická potřeba vody obyvatel v roce 2002 menší než minimum roste specifická potřeba vody od roku 2002 o 0,5 % ročně. Současně se kontroluje, zda specifická potřeba v roce 2015 není nižší než minimum a větší než maximum. Výsledná specifická potřeba se touto kontrolou koriguje, v turisticky exponovaných místech je pro přechodné návštěvníky (rekreaci) uvažována specifická potřeba shodná se specifickou potřebou obyvatel. b) Specifická potřeba vody pro individuálně kalkulované odběratele (VFO) Při výpočtu specifické potřeby vody pro individuálně kalkulované spotřebitele se vychází z předpokladu, že hodnota potřeby vody v m 3 /rok pro individuálně kalkulované spotřebitele zůstává v roce 2015 na úrovni roku Při výpočtu se kontroluje, zda nedošlo k výraznému poklesu nebo nárůstu specifické potřeby vody v období let 2002 až V případě výrazných změn je specifická potřeba u obcí do 5000 obyvatel korigována tak, aby odpovídala přibližně hodnotě l/os den. Při výpočtu se přihlíží k podkladům jednotlivých odběratelů. listopad 2004 strana 30

31 c) Specifická potřeba pro úniky z rozvodů (VNFú) Základem výpočtu je stanovení specifického úniku na jednotku náhradní délky potrubí o průměru 150 mm. Náhradní délka potrubí (LN) je definována jako taková délka potrubí o DN 150, jehož vnitřní povrch se rovná součtu povrchů všech skutečných potrubí rozvodných řadů a sítí. Tento pojem byl zaveden, aby mělo hodnocení úniků srovnatelnou bázi. Náhradní délka jednotlivých úseků se vypočte podle vzorce LN = L DNpotrubí 150 LN - náhradní délka L - délka úseku DN potrubí - skutečný profil potrubí v mm Základem výpočtu je průměrný specifický únik ve výchozím roce U VNU = LN U - specifický únik vody z potrubí v m 3 /km rok VNU - únik vody z rozvodů v m 3 /rok Do budoucnosti se počítá s postupnou rekonstrukcí vodovodních sítí. Předpokládaný postup rekonstrukce je odlišný v závislosti na velikosti obce. U vodovodních sítí malého rozsahu (do cca 10 km řadů) se předpokládá jednorázová rekonstrukce vodovodní sítě ve zvoleném časovém období (1-3 roky). U vodovodních sítí v rozsahu km předpokládáme tempo rekonstrukce 3 km/rok. U rozsáhlejších vodovodních sítí, kde není reálná jednorázová rekonstrukce, je zvoleno tempo rekonstrukce 1-3 % délky rozvodné sítě za rok 4. Zahájení rekonstrukce vodovodní sítě v obci je uvažováno od roku, kdy jednotkové úniky překročí 6000 m 3 /km rok. Pro úniky v rozmezí m 3 /km rok je uvažován postup rekonstrukce 2,0 %, u úniků přesahujících m 3 /km rok jsou uvažovány rekonstrukce v rozsahu 3 % délky vodovodní sítě za rok. Individuálně se postupuje u větších měst (nad cca obyvatel), kde se počítá s rekonstrukcemi vodovodních řadů i v případě, že je specifický únik menší než 6000 m 3 /km rok. Pro tato města se uvažuje s tempem rekonstrukce alespoň 1 %. Výpočet podílu vody nefakturované vychází z reálného předpokladu, že u jakéhokoliv vodovodního potrubí se každý rok vlivem stáří zvyšuje nárůst specifických úniků vody z potrubí, které jsou stanoveny v m 3 /km rok. Výše ročního přírůstku specifického úniku je závislá na stáří potrubí. Současně se při výpočtu kontroluje procentuální podíl úniků na celkovém objemu vody vyrobené určené k realizaci. U obcí s vysokým procentuálním podílem vody nefakturované úniky a nízkými měrnými úniky 5 jsou rovněž navrhovány rekonstrukce. 4 2 % rekonstrukce vodovodní sítě za rok jsou považovány za minimum nutné pro udržení technického stavu vodovodních sítí. 5 Tato situace může nastat v případě dlouhých trubních rozvodů ve vztahu k počtu zásobených obyvatel. listopad 2004 strana 31

32 Meziroční přírůstek úniků je stanoven ve výši 150 m 3 /km rok. U nového a u rekonstruovaného potrubí se počítá s meziročním přírůstkem specifického úniku 75 m 3 /km rok. Použity jsou průměrné hodnoty pro Českou republiku. Uvedené hodnoty jsou použity pro celý Plzeňský kraj. Při výpočtu se vychází z objemu úniků v roce 2002, které byly uvedeny v podkladech provozovatele. Rekonstrukce vodovodní sítě se do výpočtu v daném roce promítnou snížením celkového objem úniků ze starého potrubí v poměru existující celkové délky starého potrubí a délky rekonstruovaného potrubí v daném roce. To znamená, že rekonstrukcí potrubí se sníží celkový objem úniků za rok. Snižování objemu je ovlivňováno zvoleným tempem rekonstrukce. U rekonstruovaného potrubí dochází opět k nárůstu úniků, ale ve velikosti, která odpovídá novému potrubí Obce v současné době nezásobené pitnou vodou z veřejného vodovodu a) Specifická potřeba obyvatel (VFD) Specifická potřeba vody byla pro rok uvedení stanovena na základě specifických potřeb vody v obcích zásobených pitnou vodou. Další podmínka použitá ve výpočtu předpokládá, že nebude překročena maximální hodnota specifické potřeby vody fakturované domácností (VFD) 150 l/os den. Pro výpočet je rovněž stanovena minimální hodnota specifické potřeby vody fakturované domácnosti ve výši 50 l/os den. b) Specifická spotřeba pro individuálně kalkulované odběratele (VFO) Specifická potřeba vody pro individuálně kalkulované odběratele bude stanovena pro obce do 5000 obyvatel ve výši l/os den. Specifická spotřeba pro individuálně kalkulované odběratele bude korigována na základě podkladů jednotlivých odběratelů. c) Specifická spotřeba pro úniky z rozvodů (VNFú) Pro nově vybudované vodovody bude uvažován roční přírůstek 75 m 3 /km rok. Nerovnoměrnost potřeby vody Pro stanovení maximální denní potřeby vody pro obyvatelstvo se obce rozdělují do pěti kategorií s následujícími hodnotami součinitelů denní nerovnoměrnosti (viz. tabulka č. 8). listopad 2004 strana 32

33 Součinitel denní nerovnoměrnosti tabulka č. 8 velikost obce Součinitel denní nerovnoměrnosti do 500 obyvatel 1,5 od 501 do 2000 obyvatel 1,35 od 2001 do obyvatel 1,3 od do obyvatel 1,25 od obyvatel 1,2 Výsledky výpočtu potřeby vody jsou uvedeny v: v části C. Databáze (tabulky) jsou uvedeny tabulky VII, kde je uveden výpočet potřeby vody pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části BILANCE POTŘEBY VODY Bilance potřeby vody je v Plánu rozvoje zpracována pro jednotlivé vodovody. Vodovod 6 je v Plánu rozvoje definován jako samostatný provozní celek se zdroji 7, dopravním systémem a obcemi zásobenými z těchto zdrojů. V případě, že je navrhováno propojení dnes samostatného vodovodu s jiným například skupinovým vodovodem, vodovod jako položka k roku připojení na skupinový vodovod zaniká a zdroje a obce jsou od roku připojení součástí skupinového vodovodu 8. V tabulkách bilance potřeby vody je tento vodovod uveden, ale bilance je vypočtena pouze do roku, kdy je samostatný vodovod připojen na skupinový vodovod. Vodovody definované jako skupinové vodovody jsou v případě, že jsou součástí Oblastního vodovodu Plzeňské aglomerace a Oblastního vodovodu Klatovska a Domažlicka bilancovány jako celek. Položky voda předaná a voda převzatá vyjadřují množství vody, které je transportováno přes hranici kraje. Podrobné bilance jednotlivých vodovodů včetně údajů o potřebě vody v obcích a kapacitách zdrojů jsou uvedeny v tabulkách VIII pro kraj jako celek. 6 Seznam vodovodů je uveden v tabulce 10 7 Zdroj není uveden pouze u vodovodů, kde je voda přebírána z jiných krajů. 8 Společně tak mohou být bilancovány části vodovodů, které jsou provozovány různými provozovateli. To nastává například v situaci, kdy je ze skupinového vodovodu zásobena obec, která má na přítoku osazen fakturační vodoměr a provoz vodovodu v obci si zajišťuje sama. listopad 2004 strana 33

34 V tabulce č. 9 jsou uvedeny v přehledné formě údaje o krytí potřeby vody zdroji pro celý kraj. Přehled potřeby vody a její krytí zdroji pro kraj tabulka č Qp 9 Qd Qp Qd Qp Qd l/s Potřeba vody 1185, , , , , ,70 Zdroje na území Plzeňského kraje 2747, , , , , ,84 Voda převzatá 4,26 5,96 5,05 7,10 5,70 8,10 Voda předaná Rezerva 1566, , , , , ,15 9 Qd - maximální denní potřeba vody Qp - průměrná denní potřeba vody listopad 2004 strana 34

35 3.2 VODOVODY SOUHRN SOUČASNÉHO STAVU Souhrnné údaje o počtu bydlících a zásobených obyvatel o potřebě vody, počtu veřejných vodovodů, délce sítě, a průměrné výší vodného v roce 2002 jsou pro Plzeňský kraj uvedeny v tabulce XV vodovody. Rozsah a způsob zásobení trvale bydlících obyvatel pitnou vodou vyjadřuje pro rok 2002 koláčový graf na obr.č. 10 a pro očekávaný výhled do roku 2015 obr.č. 11. Je možné konstatovat, že je v současnosti na území Plzeňského kraje zajištěno zásobení trvale bydlících obyvatel z veřejných vodovodů 83,8 % Z porovnání obou obrázků je patrný očekávaný nárůst počtu zásobených obyvatel z veřejných vodovodů a pokles obyvatel zásobených z individuálních zdrojů. Počet obyvatel zásobených z veřejných vodovodů se tak zvýší na 91,4 %. Rozsah zásobení pitnou vodou současný stav obr.č ,2% 83,8% veřejné vodovody individuální zásobování Rozsah zásobení pitnou vodou výhledový stav obr.č. 11 8,6% 91,4% veřejné vodovody individuální zásobování listopad 2004 strana 35

36 3.3 PŘEDPOKLADY ZÁSOBENÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PITNOU VODOU DO ROKU KONCEPCE ZÁSOBENÍ PITNOU VODOU Návrh technického řešení rozvoje jednotlivých vodovodů se zaměřuje na řešení dvou okruhů otázek: doplnění, modernizace a rekonstrukce současných vodovodů, výstavba vodovodů v obcích, které v současné době nemají vodovod pro veřejnou potřebu. Doplnění, modernizace a rekonstrukce současných vodovodů V návrhu technického řešení se vychází ze současné struktury vodovodů, jejich zdrojů, dopravních systémů, zásobních vodojemů a vodovodních sítí. Existující infrastruktura vodovodů byla posouzena z hlediska technického stavu a potřebných kapacit s výhledem do roku 2015 a byly navrženy potřebné rekonstrukce a modernizace jednotlivých vodovodů. V průběhu zpracování Plánu rozvoje byly posouzeny jednotlivé stávající vodovody a byla navržena potřebná technická opatření v tomto rozsahu: posouzení kapacity zdrojů s ohledem na vývoj potřeby vody ve vodovodech. Stanovení podmínek pro další využití zdrojů a případně i pro jejich rozšíření, posouzení kvality vody ve zdrojích a návrh technických opatření, posouzení hlavních dopravních tras s ohledem na vývoj potřeby vody ve vodovodu, posouzení kapacity vodojemů a čerpacích stanic umístěných na dopravních trasách, posouzení kapacity zásobních vodojemů a návrh případného rozšíření, posouzení spotřebišť z hlediska optimálního rozdělení do tlakových pásem, návrh rozšíření vodovodních sítí s ohledem na předpokládaný vývoj zásobení. Návrh rekonstrukcí vodovodních sítí s ohledem na technický stav vodovodních řadů. Rozvoj vodovodů v obcích, které v současné době nemají vodovod pro veřejnou potřebu Nejobtížnějším a současně velmi důležitým úkolem bylo najít kritéria pro doporučení, ve kterých obcích s výstavbou vodovodu počítat a ve kterých ne. Pro rozhodování byla zvolena následující kriteria: kvalitativní - na základě dostupných podkladů byly obce, ve kterých není v současné době vodovod pro veřejnou potřebu, rozděleny do skupin podle kvality vody v soukromých a obecních studních. Přihlíženo bylo i k tomu, zda je v těchto studních k dispozici dostatek vody. Do skupiny obcí, ve kterých se předpokládá výstavba vodovodu, byly zařazeny všechny obce, ve kterých se vyskytují specifické látky, radon a podobné a obce s nedostatkem vody, ekonomická - v obcích, kde se ve vodě vyskytují látky odstranitelné i při individuální úpravě vody (bakteriologické znečištění, železo, mangan, dusičnany) byly posuzovány investiční náklady potřebné na výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu oproti nákladům potřebným na individuální zásobení, listopad 2004 strana 36

37 velikost obce - z řešení byly vyřazeny obce s velmi malým počtem obyvatel, kde je sice výstavba vodovodu možná, ale podstatné méně reálné je financování vodovodu, ostatní - do skupiny obcí, ve kterých je navrhována výstavba vodovodu, byly zařazeny další obce, ve kterých vyplývá potřeba výstavby vodovodu z jiných kritérií - např. významná rekreační oblast, oblasti častých záplav, riziko kontaminace zdrojů z průmyslu apod. Při posuzování těchto obcí se zpravidla vycházelo z doporučení a podkladů územních plánu velkých územních celků. Navržená řešení doplnění a rekonstrukce současných vodovodů a výstavby vodovodů nových je podrobně popsáno ve zprávě A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech ROZVOJ SOUČASNÝCH VODOVODŮ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Přehled vodovodů (současných i navrhovaných) Zásobení obyvatel pitnou vodou je v současné době zajišťováno v Plzeňském kraji dvěma rozsáhlými oblastními vodovody. Jedná se o Oblastní vodovod Plzeňské aglomerace, který zásobuje Plzeň a příměstský region z ÚV Homolka a Oblastní vodovod Klatovska a Domažlicka, který je zásobován z ÚV Milence. Oblastní vodovody jsou tvořeny jednotlivými skupinovými vodovody a místními vodovody pro veřejnou potřebu. Do Plzeňského kraje je veden vodovodní přivaděč do Bezdružic ze skupinového vodovodu Žlutice Toužim, napájeného z vodárenské nádrže Žlutice. Místo napojení je v obci Třebouň v Karlovarském kraji. Dále jsou v kraji samostatné skupinové vodovody a místní vodovody pro veřejnou potřebu. Do seznamu vodovodů jsou zařazeny i některé místní vodovody, které nesplňují kritéria vodovodu pro veřejnou potřebu. Seznam vodovodů je uveden v tabulce č. 10. Seznam provozovatelů je v tabulce č 19. V tabulkách VIII 10 je uvedena samostatně pro každý vodovod rekapitulace potřeby vody v jednotlivých obcích a vydatnosti zdrojů, které přísluší k vodovodu. Rekapitulace je uvedena po jednotlivých letech pro průměrnou a maximální denní potřebu vody. 10 Tabulky VIII Bilance potřeby vody a krytí zdroji jsou uvedeny v tabulkové části. listopad 2004 strana 37

38 Seznam samostatných vodovodů tabulka č. 10 Albrechtice Annín Babina Balková Běhařov Bělá nad Radbuzou Bělská skupina Benešovice Bernartice Bezděkov Bezdružice - Konstantinovy Lázně Bezvěrov - Krašov - Potok Bílenice Blažim Blížejov Bolešiny Boněnov Borovy Božtěšice Brod nad Tichou Brod u Stříbra Brodeslavy Brtí Brůdek Břasy Březín Březina Břežany Buček Budětice Budislavice Bujesily - Liblín Buková Bukovník Bystré Bystřice-Starý Láz Cebiv Cekov Cihelna Čachrov Čečovice Čelákovy Čermná Černá Řeka Černíč Černíkov Černíkovice Černošín Černotín Černovice Červená Číháň Číhaná Čimice Damnov Darmyšl Datelov Děpoltice-Oldřichovice Díly Divišovice Dlažov Dlouhá Ves Dlouhý Újezd Dnešice Dobrá Voda (KT) Dobrá Voda (SU) Dobrotice Dobršín Dobřany Dobříkov Dobřív Dobřív - Strašice - Rokycany Dolany Dolejší Těšov listopad 2004 strana 38

39 Dolní Folmava - Horní Folmava Dolní Hradiště Dolní Jamné Dolní Kramolín Dolní Lukavice Dolní Metelsko Dolní Staňkov Dolní Výšina Domaslav Domoraz Dožice Drahoňův Újezd Drahotín Draženov Drslavice Dvorec Ejpovice Erpužice Filipova Huť Františkov Františkova Ves Habartice Hadrava Hájek Hanov Hartmanice Heřmanova Huť Hlavňovice-Milínov-Radostice Hliněný Újezd-Týnec Hluboká Hodousice Hodovíz Hodyně Hojsova Stráž Holkovice Holostřevy Holoubkov Holubeč Hora sv.václava Horažďovice-Třebomyslice Horejší Krušec Horní Bříza - Hromnice - Žichlice - Trnová Horní Hradiště Horní Kozolupy Horní Metelsko Horní Němčice Horní Staňkov Horušany Hory Matky Boží-Drouhavec Hory u Mirošova Hořákov Hostouň Hoštičky Hošťka Hrádek Hradešice Hradiště (DO) Hradiště (RO) Hracholusky Hříchovice Hůrky Hvozd - Dražeň Hvožďany Hyršov - Chalupy Chalupy (ST) Chanovice Cheznovice Chlistov Chloumek Chlumčany Chmelná Chocenice Chocomyšl Chodov - Trhanov Chodská Lhota Chotěšov (ST) Chotěšov (SU) Chotěšovičky Chrančovice Chříč listopad 2004 strana 39

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 IČO: 70883378 ROČNÍ ZPRÁVA o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2014 Předkládá:.. plk. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1. Charakteristika území Plzeňský kraj leží na jihozápadě České kotliny a je tvořen sedmi územními celky (okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň-město,

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PŘÍPRAVNÝCH PRACÍCH PLÁNU OBLASTI POVODÍ BEROUNKY Povodí Vltavy, státní podnik oddělení plánování v oblasti vod prosinec 2007 1 Souhrnná zpráva

Více

1 Plánování sociálních služeb

1 Plánování sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje ch služeb v Plzeňském kraji na období 2015-2018 1 Plánování ch služeb Zákon č. 108/2006 Sb., o ch službách, v platném znění (dále jen zákon o ch službách), 95 písm. d) ukládá krajům

Více

Dokumentace plošného pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany

Dokumentace plošného pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Příloha č. k nařízení Plzeňského kraje č. 1/006 Dokumentace plošného pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany HZS Plzeňského kraje: Územní odbor Domažlice (ORP Domažlice a Horšovský Týn) Územní

Více

PRÁVNÍ STAV ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE PO VYDÁNÍ AKTUALIZACE Č. 1

PRÁVNÍ STAV ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE PO VYDÁNÍ AKTUALIZACE Č. 1 Plzeňský kraj PRÁVNÍ STAV ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 2014 Záznam o účinnosti: Správní orgán,

Více

5. Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje podle evidence úřadů práce

5. Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje podle evidence úřadů práce 5. Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje podle evidence úřadů práce Počet neumístěných uchazečů v okrese Domažlice se v časové řadě let 2000 až 2006 zvýšil o 36,4%. Až do roku 2004 počet neumístěných

Více

Všerubský průsmyk NP Šumava Šumava

Všerubský průsmyk NP Šumava Šumava VY_32_INOVACE_4/17_ČLOVĚK 32 O C 4/1 Č O Ě A PŘÍRODA ŘÍ O Předmět: Zeměpis Ročník: 6.-9. Poznámka: Plzeňský kraj Vypracoval: Mgr. Irena Lorencová Obr 1 Poloha Obr.1 Obr.2 Okresy Obr.3 Sídla Plzeňská pahorkatina

Více

Územní celek Ústí nad Orlicí

Územní celek Ústí nad Orlicí Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje Územní celek Ústí nad Orlicí SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST V Ústí nad Orlicí 2004 z. č. : 2002 1181 OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE Název přílohy : A.3 - a jejich administrativních částech Zadavatel : Plzeňský kraj Se sídlem : Škroupova 18, 306 13 Plzeň a Česká republika - Se sídlem

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA MŽE 10100016_2 - Ř. KM 40,500 44,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Udržitelný rozvoj Plzeňského kraje

Udržitelný rozvoj Plzeňského kraje Udržitelný rozvoj Plzeňského kraje FINPEX 2012, Plzeň Petr Pelech Václav Treml Odbor regionálního rozvoje KÚPK Plzeň 9.10.2012 Stručný obsah prezentace Plzeňský kraj a jeho koncepční materiály Územní plánování

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Plzeň, 9.11.2010 Historie kanalizační sítě města Plzně první písemné záznamy o kanalizaci města Plzně pochází z přelomu 16. a 17. století podrobnější

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PLZEŇSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PLZEŇSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PLZEŇSKÉHO KRAJE 1. SOUHRNY, ZÁSADY PRO REALIZACI NAVRŽENÉ STRATEGIE 2. ZÁSADY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zákazník Plzeňský kraj stupeň IV. zakázkové číslo 4821-900-2 číslo dokumentu

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE Název přílohy : A.3 - a jejich administrativních částech Zadavatel : Plzeňský kraj Se sídlem : Škroupova 18, 306 13 Plzeň a Česká republika - Se sídlem

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

Věcný rozpis - finanční příspěvek ze státního rozpočtu na pořízení věcného vybavení PO pro vybrané obce r. 2014

Věcný rozpis - finanční příspěvek ze státního rozpočtu na pořízení věcného vybavení PO pro vybrané obce r. 2014 Věcný rozpis - finanční příspěvek ze státního rozpočtu na pořízení věcného vybavení PO pro vybrané obce r. 04 ÚO HZS PK DOMAŽLICE OBEC JSDHO Kateg. JPO VĚCNÉ VYBAVENÍ PO (název) ks Věcné vybavení Oprava

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.7.3 Název obce: Františkovy Lázně Kód obce (IČOB): 3464 (554529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.13 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3: Cheb

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Ratiboř. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Ratiboř. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_66_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.66.4 Název obce: Žlutice Kód obce (IČOB): 19776 (555762) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Moravičany. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Moravičany. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Moravičany, Doubravice, Mitrovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_008_01_09861 Název obce: Moravičany Kód obce

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krajková. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krajková. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_115_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.115.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 7226 (56456) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vidnava. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vidnava. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vidnava Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_022_01_18171 Název obce: Vidnava Kód obce (IČOB): 541303 (541303) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Veleboř. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Veleboř. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno v Klopině Veleboř Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_001_02_06655 Název obce: Klopina Kód obce (IČOB): 536687 (536687)

Více

Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, Riegrova 1, 306 25 Plzeň

Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, Riegrova 1, 306 25 Plzeň PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, Riegrova 1, 306 25 Plzeň

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Mariánské Lázně 1

Více

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj www.zlinskedumy.cz Plzeňský kraj Rozloha: 7 561km 2 Počet obyvatel: 572 469 obyv. Hustota zalidnění: 76 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Plzeň Okresy: 7 Plzeň město, Plzeň sever, Plzeň jih, Rokycany,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Lipina. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Lipina. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.3 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 (2016 2023)

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 (2016 2023) společný prostor. společný život. společná cesta. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 (2016 2023) PRACOVNÍ VERZE KE DNI 1. 11. 2015 K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vznik, činnost a projekty

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Bečov nad Teplou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Bečov nad Teplou. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_28_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.28.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 126 (554995) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Podhoří. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Podhoří. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_15) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.15 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stříbrná. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stříbrná. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_73_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.414.73.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 15764 (56651) Číslo ORP3 (ČSÚ): 414

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Plesná. Obsahuje části obcí: Plesná, Šneky Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Plesná. Obsahuje části obcí: Plesná, Šneky Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Obsahuje části obcí:, Šneky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.19.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 12162 (55474) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nezamyslice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nezamyslice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nezamyslice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_037_01_10439 Název obce: Nezamyslice Kód obce (IČOB): 589764 (589764) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dobrochov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dobrochov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dobrochov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_013_01_02734 Název obce: Dobrochov Kód obce (IČOB): 589438 (589438) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Březová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Březová. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_31_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.31.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 6369 (53787) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

PROSTORNÝ RODINNÝ DŮM S POZEMKEM 1 799 m2 PLZEŇ-LITICE ČÍSLO AKCE: PL6190AL Cena: 4.900.000,- Kč

PROSTORNÝ RODINNÝ DŮM S POZEMKEM 1 799 m2 PLZEŇ-LITICE ČÍSLO AKCE: PL6190AL Cena: 4.900.000,- Kč CHATY - PRODEJ REKONSTRUOVANÝ V KYŠICÍCH U PLZNĚ ČÍSLO AKCE: PL6472JK Cena: 2.990.000,- Kč ZDĚNÁ CHATA V OBCI MYDLOVARY NA PLZEŇSKU ČÍSLO AKCE: PL6296LE Cena: 890.000,- Kč PROSTORNÝ S POZEMKEM 1 799 m2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Týniště nad Orlicí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Týniště nad Orlicí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3607.5208.074.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 17242 (576859) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5208 (5208) Název ORP3: Kód

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nemile. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nemile. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nemile Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_017_01_10312 Název obce: Nemile Kód obce (IČOB): 553476 (553476) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice Strategie území správního obvodu ORP Domažlice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a pořádku v obcích Dokument je zpracován na období

Více

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba: Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 Holešovice. RNDr.

Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 Holešovice. RNDr. ÚZEMNÍ STUDIE VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ZMĚN NA VYBRANÉ SILNIČNÍ SÍTI V PLZEŇSKÉM KRAJI Objednatel: Zhotovitel: Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň Atelier Tplan, s.r.o. Na Šachtě 497/9, 170

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skrbeň. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skrbeň. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Skrbeň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_033_01_14861 Název obce: Skrbeň Kód obce (IČOB): 552151 (552151) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Výkleky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Výkleky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Výkleky Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_056_01_18760 Název obce: Výkleky Kód obce (IČOB): 547450 (547450) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jindřichovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jindřichovice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_68_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.414.68.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 643 (56413) Číslo ORP3 (ČSÚ): 414 (414)

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Posouzení retenčních kapacit území Plzeňského kraje

ÚZEMNÍ STUDIE Posouzení retenčních kapacit území Plzeňského kraje ÚZEMNÍ STUDIE Projektový partner 12: Plzeňský kraj RNDr. Václav Treml www.kr-plzensky.cz Zpracovatel: Institut regionálních informací s.r.o. Konference LABE 7. 2. 2012 NÁSTROJE NA SNÍŽENÍ POVODŇOVÉHO RIZIKA

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_008_01_41435 Název obce: Hranice Kód obce (IČOB): 513750 (513750) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Libina. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Libina. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Libina, Dolní Libina Libina Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_017_01_41466 Název obce: Libina Kód obce (IČOB): 539961

Více

CELKEM ROK 2015 v tis. Kč. Číslo účtu. Dotace přidělená ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

CELKEM ROK 2015 v tis. Kč. Číslo účtu. Dotace přidělená ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu IČ OBEC Číslo účtu Dotace přidělená ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Nepodléhající finančnímu vypořádání dětské domovy a kojenecké ústavy výkon státní správy CELKEM ROK 2015 v tis. Kč 00572551

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PLZEŇSKÝ KRAJ říjen 2007 OBSAH 1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 6 1.1 Základní údaje pro výpočet a bilanci potřeby vody 7 1.1.1

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1 Charakteristika území Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až

Více

PROSTORNÝ RODINNÝ DŮM S POZEMKEM 1 799 m2 PLZEŇ-LITICE ČÍSLO AKCE: PL6190AL Cena: 4.900.000,- Kč

PROSTORNÝ RODINNÝ DŮM S POZEMKEM 1 799 m2 PLZEŇ-LITICE ČÍSLO AKCE: PL6190AL Cena: 4.900.000,- Kč 177 m2 V PLZNI - LITICÍCH ROBČICKÁ UL. ČÍSLO AKCE: PL6568LE Cena: 4.790.000,- Kč PROSTORNÝ S POZEMKEM 1 799 m2 PLZEŇ-LITICE ČÍSLO AKCE: PL6190AL Cena: 4.900.000,- Kč 180 m2 V KLIDNÉ ČÁSTI OBCE TLUČNÁ U

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník PLZEŇSKÝ KRAJ. referát. Bruno KALLUP

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník PLZEŇSKÝ KRAJ. referát. Bruno KALLUP Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník PLZEŇSKÝ KRAJ referát Jméno a příjmení: Tereza HLAVÁČOVÁ Bruno KALLUP Třída: 6.O Datum: 10. 1. 2017 Plzeňský kraj 1. Fyzickogeografická část a)

Více

Vo dní ho sp o dá ř st ví

Vo dní ho sp o dá ř st ví 13 Vodní hospodářství Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek. Vysočinou rovněž prochází hlavní evropské rozvodí. Do Severního moře odvádějí povrchovou vodu řeky Doubrava, Sázava

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Rychnov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Rychnov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1523 (538591) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krásné. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krásné. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0084_03) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3402.4105.0084.03 Název obce: Tři Sekery Kód obce (IČOB): 17085 (554880)

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Dušejov 438 456 461 461 461

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Dušejov 438 456 461 461 461 A. OBEC Dušejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 175 Kód obce PRVKUK 0612.005.175.00 Kód obce (IČOB) 03385 (587095) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 7 24. 8. 2007 Gynekologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2006 Gynaecologic Care

Více

Strategie území správního obvodu ORP Horšovský Týn

Strategie území správního obvodu ORP Horšovský Týn Strategie území správního obvodu ORP Horšovský Týn v oblasti předškolní výchovy a základního školství sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a pořádku v obcích Dokument je zpracován na

Více

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mariánské Údolí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mariánské Údolí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kanal: bilancováno v Hlubočkách Mariánské Údolí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_013_03_10013 Název obce: Hlubočky Kód obce (IČOB): 502146

Více

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice V-Rybáře Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice V-Rybáře Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Hranice V-Rybáře Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_008_05_41437 Název obce: Hranice Kód obce (IČOB): 513750 (513750) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Starý Maletín. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Starý Maletín. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Javoří, Nový Maletín, Starý Maletín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_005_03_09090 Název obce: Maletín Kód obce (IČOB):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Teplá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Teplá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_82_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.415.82.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 16596 (555631) Číslo ORP3 (ČSÚ): 415

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U

O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí M L A D Ý S M O L I V E C O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Zpracovatel: Ing.,aut.Arch. Pavel Valtr, ČKA č. 00186 - UrbioProjekt

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Střeň. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Střeň. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Střeň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_019_01_10141 Název obce: Střeň Kód obce (IČOB): 547018 (547018) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105) Název

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA BEZDREVSKÝ POTOK 10100092_1 - Ř. KM 25,000 28,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Rybáře. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Rybáře. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0041_12) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3403.4103.0041.12 Název obce: Karlovy Vary Kód obce (IČOB): 06343 (554961)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Horní Rozmyšl. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Horní Rozmyšl. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_17_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.17.4 Název obce: Dolní Nivy Kód obce (IČOB): 2988 (56341) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Šišma. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Šišma. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Šišma Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_048_01_16267 Název obce: Šišma Kód obce (IČOB): 552950 (552950) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109) Název

Více

Bakalářská práce. Srovnání dopadů financí z evropských strukturálních fondů v Jihočeském a Plzeňském kraji za programové období 2007-2013 Zdeněk Jára

Bakalářská práce. Srovnání dopadů financí z evropských strukturálních fondů v Jihočeském a Plzeňském kraji za programové období 2007-2013 Zdeněk Jára Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Centrum biologie, geověd a envigogiky Studijní program Přírodovědná studia Studijní obor Geografie se zaměřením na vzdělávání Bakalářská práce Srovnání

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stará Ves. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stará Ves. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Stará Ves Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_045_01_15393 Název obce: Stará Ves Kód obce (IČOB): 517887 (517887) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996

Více

Průvodce po sběrných dvorech odpadů v Plzeňském kraji

Průvodce po sběrných dvorech odpadů v Plzeňském kraji Průvodce po sběrných dvorech odpadů v ském kraji Co je sběrný dvůr odpadů? Zařízení, kde mohou občané odložit veškeré odpady, které jim doma vznikají, zejména pak odpady objemné a nebezpečné. Ve sběrném

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kámen. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kámen. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_69_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.414.69.4 Název obce: Kraslice Kód obce (IČOB): 7329 (56472) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Číhošť Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 440 Kód obce PRVK: 0611.011.440.00 Kód obce (IČOB): 02366 (568520) Číslo ORP3 (ČSÚ): 011 (6111) Název ORP3: Světlá nad Sázavou

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 1 31.5.2006 Gynekologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005 Gynaecologic Care -

Více

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA 390/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004, kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 878/3 v k.ú. 757837 Stříbro Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Stříbro, k.ú. Stříbro Adresa nemovité

Více