R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav Nálevka Datum: R O Z H O D N U T Í o změně č. 5 integrovaného povolení Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad podle 28 písm. e) a 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mění integrované povolení vydané pod č.j.: ŽP/8684/03 dne , ve znění změny č. 1 vydané dne pod č.j.: ŽP/4989/08, změny č. 2 vydané dne pod č.j.: ŽP/1867/11, změny č. 3 vydané dne pod č.j.: ŽP/8471/12 a změny č. 4 vydané dne pod č.j.: ŽP/9495/13 společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., sídlo: U Prazdroje 7, Plzeň, , IČO: k provozu zařízení Výroba piva, ochucených alkoholických nápojů a sladu Plzeňský Prazdroj, a.s., podle ustanovení 19a odst. 2 a v souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci tak, že celý výrok nově zní takto: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad ), jako příslušný správní úřad podle ustanovení 28 písm. e) a 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci ), 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), po provedeném řízení dle správního řádu, vydává podle ustanovení 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

2 2/22 integrované povolení právnické osobě, společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., sídlo: U Prazdroje 7, Plzeň, , IČO: pro zařízení Výroba piva, ochucených alkoholických nápojů a sladu Plzeňský Prazdroj, a.s. 1. Popis zařízení Identifikační údaje Název zařízení: Provozovatel zařízení: Výroba piva, ochucených alkoholických nápojů a sladu Plzeňský Prazdroj, a.s. Plzeňský Prazdroj, a.s. IČO: Kategorie zařízení: 6.4., písm. b), bod 2. úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv pouze ze surovin rostlinného původu při výrobní kapacitě větší než 300 t za den, nebo není-li zařízení žádný rok v nepřetržitém provozu po dobu delší než 90 po sobě jdoucích dnů, 600 t za den dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Umístění zařízení: Kraj: Plzeňský Obec: Plzeň K.ú.: Plzeň Zařízení zahrnuje následující části: a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Kapacita 1. Sladovna Pilsner-Urquell m 3 /rok 2. Varna Prazdroj m 3 /rok 3. Varna Gambrinus m 3 /rok 4. CKT Prazdroj m 3 /rok 5. CKT Gambrinus m 3 /rok 6. Centrální filtrace Prazdroj - stará m 3 /rok

3 3/22 7. Centrální filtrace Prazdroj nová m 3 /rok 8. Nová lahvovna Prazdroj m 3 /rok 9. Centrální stáčírna lahví m 3 /rok 10. Stáčírna PET lahví m 3 /rok 11. Stáčírna plechovek m 3 /rok 12. Plnění cisteren m 3 /rok 13. Stáčírna sudů m 3 /rok b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Kapacita 14. Prameniště Roudná 59 l/s Objekt prameniště Roudná se nachází cca 1,5 km od vlastního areálu pivovaru směrem na Plzeň Bílou Horu. Účelem tohoto zařízení je jímání podzemní vody z 5 vrtů a dodávka této surové vody pro potřebu výroby pivovaru. 15. Úpravna vody 60 l/s Navazuje na Prameniště Roudná, probíhá zde úprava surové podzemní vody na vodu technologickou (odželeznění a odmanganování) pro účely sladovny PU a dále na vodu pitnou pro výrobu piva Prazdroj a Gambrinus. 16. Úpravna vody reverzní osmózy 210 m 3 /hod Reverzní osmózy (6 jednotek) jsou zařízení na úpravně vody pro produkci pitné vody používané na výrobu piva Prazdroj a Gambrinus. 17. Chlazení Prazdroj kw Kompresorové čpavkové chlazení. 18. Chlazení Gambrinus kw Kompresorové čpavkové chlazení. 19. Vzduchová stanice Prazdroj Nm 3 /hod Kompresorová výroba tlakového vzduchu 0,7 MPa pro výrobu sladu a piva.

4 4/22 c) Ostatní související činnosti 20. Doplňková výroba TUV v Elektrárně a doprava do závodu Ohřev pitné vody párou (předehřev zbytkovým teplem vratného kondenzátu), výroba probíhá pouze v případě nedostatku teplé vody vyráběné na Varně Prazdroj. 21. Jímání a zpracování CO 2 v provozu Prazdroj Zpracovává oxid uhličitý, který vzniká jako odpadní produkt při kvašení piva v CK tancích pro využití ve výrobě a stáčení piva. 22. Jímání a zpracování CO 2 v provozu Gambrinus Zpracovává oxid uhličitý, který vzniká jako odpadní produkt při kvašení piva v CK tancích pro využití ve výrobě a stáčení piva. 23. Skladování hotového výrobku Sklad NLPU objekt paletových stání (ps) 3 vrstvy na sobě, 202 ps 2 vrstvy sklad pro lahvové a plechovkové zboží Centrální sklad piva A objekt ps 3 vrstvy pro KEG, 902 ps 3 vrstvy sklad pro lahvové, sudové a plechovkové zboží Sklad Kaiser objekt ps 2 vrstvy, 106 ps 3 vrstvy sklad pro exportní sudové, plechovkové a lahvové zboží Sklad STOPKA objekt ps 3 vrstvy sklad pro multipacky Sklad PUMS objekt ps 3 vrstvy, 54 ps 2 vrstvy sklad pro exportní sudové, plechovkové a lahvové zboží Sklad centrální stáčírny objekt ps sklad pro lahvové a plechovkové zboží, 424 ps obaly Centrální sklad piva B objekt 139 (nový sklad plocha m 2 ) 24. Plochy na obaly Plocha před NLPU 2694 ps 3 vrstvy Plocha před STLPU 1732 ps 3 vrstvy, 128 ps 2 vrstvy Plocha před LGA 1652 ps 3 vrstvy, 224 ps 2 vrstvy Plochy na prázdné KEG 1504 ps 3 vrstvy přístřešek u CSP, 492 ps 3 vrstvy vnitřní sklad PUMS před linkou Plocha na HEICU 1098 ps 3 vrstvy zároveň slouží ke třídění palet a střepování lahví Nové skladovací plochy A, B, C o celkové ploše 9475 m 2

5 5/22 2. Závazné podmínky provozu: V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, ustanovením 13 odst. 4 a ustanovením 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 zákona o integrované prevenci, správní úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. V těchto podmínkách jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Není li v následujícím textu výrokové části tohoto integrovaného povolení uvedeno jinak, platí termín plnění navržených závazných podmínek provozu trvale od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Emisní limity Ovzduší a) Výroba piva vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle bodu 7.2., přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění Emisní limity nejsou stanoveny. b) Varna Prazdroj vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle bodu 1.1., přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Emisní zdroj Rmutovací kotle K 1.1., K 1.2., K 2.1., K 2.2., K 3.1. a K 3.2. s plynovými hořáky WEISHAUPT G 7/1 D, jmenovitý tepelný výkon každého hořáku 1750 kw, nepřímý ohřev, palivo ZP Látka nebo ukazatel Jednotka/ vztažné podmínky/ referenční obsah kyslíku NO x mg/m 3 / normální stavové podmínky, suchý plyn / 3% CO mg/m 3 / normální stavové podmínky, suchý plyn / 3% Závazné emisní limity ) )

6 6/22 1) Platí od 1. ledna Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg.m -3. 2) Platí od 1. ledna Voda a) Vypouštění odpadních vod do veřejné (městské) kanalizace Podmínky vypouštění odpadních vod do městské kanalizace jsou dány platným Kanalizačním řádem města Plzně. b) Odpadní voda přebytečný koncentrát ze stanic reverzní osmózy v úpravně vody Uděluje se povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které nahrazuje povolení, které by bylo vydáno dle 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění. Vypouštění odpadních vod do recipientu Berounka, říční km 138,480, číslo hydrologického pořadí , vodní útvar Berounka od toku Mže po tok Střela, kód vodního útvaru , S-JTSK: X: cca , Y: cca Limity množství: Q roční Q denní Q max m 3 /rok m 3 /den 17,5 l/s Limity kvality: Látka nebo ukazatel p m bilance RAS mg/l mg/l 2,1 t/den SO mg/l 600 mg/l 0,6 t/den ph 6-8

7 7/ Hluk 1. Dodržovat nejvyšší přípustné hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru stanoveném dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění. Místo měření Chráněný venkovní prostor Stanovený limit 2.2. Povolení odběru povrchových a podzemních vod a) odběr podzemních vod 50 db (A) v denní době (6:00 až 22:00) 40 db (A) v noční době (22:00 až 6:00) Povolení k odběru podzemních vod z jímacích vrtů HV-1, HV-2A, HV-3, HV-4A a HV-5 v jímacím území Plzeň Roudná, číslo hydrologického pořadí , číslo hydrogeologického rajonu 5110, útvar podzemních vod Plzeňská pánev, číslo 51100, S-JTSK vrtu HV-1: X: cca , Y: cca , S-JTSK vrtu HV-2A: X: cca , Y: cca , S-JTSK vrtu HV-3: X: cca , Y: cca , S-JTSK vrtu HV-4A: X: cca , Y: cca , S-JTSK vrtu HV-5: X: cca , Y: cca , za účelem jejich využití k technologickým a provozním účelům při výrobě piva v celkovém množství: max. 59 l/s max m 3 /měsíc max m 3 /rok Odběr podzemních vod z jednotlivých jímacích vrtů nepřekročí tato množství: HV-1 max. 14 l/s max m 3 /měsíc max m 3 /rok HV-2A max. 14 l/s max m 3 /měsíc max m 3 /rok HV-3 max. 13 l/s max m 3 /měsíc max m 3 /rok HV-4A max. 9 l/s max m 3 /měsíc max m 3 /rok HV-5 max. 9 l/s max m 3 /měsíc max m 3 /rok b) odběr povrchových vod Povolení k odběru povrchových vod z řeky Mže, říční km 0,100, číslo hydrolog. pořadí , vodní útvar Mže od hráze nádrže Hracholusky po ústí do toku Berounka, kód vodního útvaru , S-JTSK: X: cca , Y: cca , pro účely zásobování technologickou vodou v těchto hodnotách: Q max. 25 l/s Q prům. 21 l/s max m 3 /měs. max m 3 /rok

8 8/22 Povolení k odběru povrchových vod z řeky Radbuzy, říční km 0,100, číslo hydrologického pořadí , vodní útvar Radbuza od hráze nádrže České údolí po ústí do toku Berounka, kód vodního útvaru , S-JTSK: X: cca , Y: cca , pro účely zásobování technologickou vodou v těchto hodnotách: Q max. 20 l/s Q prům. 13 l/s max m 3 /měs. max m 3 /rok 2.3. Povolení k nakládání s odpady 1. Veškeré odpady vznikající v zařízení budou shromažďovány a označovány v souladu s 5 až 7 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 2. Průběžná evidence odpadů a jejich ohlašování bude prováděno v souladu s 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a 21 a 22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 3. V případě vzniku odpadů s koncovým dvojčíslím 99, tj. odpady jinak blíže neurčené, bude pro potřeby průběžné evidence a ohlašování odpadů uváděn vždy doplňkový název, který co nejvýstižněji charakterizuje tento druh odpadu, včetně uvedení kategorie odpadu. 4. V případě, že provozovatel zařízení bude provozovat jiné výrobní objekty mimo areál v ulici U Prazdroje v Plzni, ve kterých budou vznikat nebezpečné odpady, a tyto odpady budou přemisťovány do provozovny v ulici U Prazdroje v Plzni, požádá provozovatel zařízení krajský úřad do 2 měsíců od zahájení činnosti v těchto objektech o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 1. Šest měsíců před ukončením provozu provozovatel předloží povolovacímu orgánu Plán postupu ukončení provozu podléhající schválení všemi dotčenými orgány a zařízení bude odstaveno podle tohoto plánu, v souladu s 15a zákona o integrované prevenci Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady Podmínky stanoveny v kapitole 2.3 tohoto rozhodnutí.

9 9/ Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 1. Desinfekční prostředky na bázi chlornanů používat pro čištění jen v těch technologických jednotkách, kde je jejich použití nenahraditelné, v množství zajišťujícím dodržování limitů AOX v odpadních vodách, nepoužívat pro běžné sanitace. 2. Pro odběr povrchových vod z řeky Mže, říční kilometr 0,100, číslo hydrologického pořadí je stanoven minimální zůstatkový průtok v místě odběru ve výši 1,4 m 3 /s. Odběr povrchové vody nesmí být realizován při poklesu průtoku pod minimální zůstatkový průtok. V místě odběru nainstalovat vodní značku označující hladinu ve vodním toku odpovídající stanovené hodnotě minimálního zůstatkového průtoku do Pro odběr povrchových vod z řeky Radbuzy, říční kilometr 0,100, číslo hydrologického pořadí je stanoven minimální zůstatkový průtok v místě odběru ve výši 2,0 m 3 /s. Odběr povrchové vody nesmí být realizován při poklesu průtoku pod minimální zůstatkový průtok. V místě odběru nainstalovat vodní značku označující hladinu ve vodním toku odpovídající stanovené hodnotě minimálního zůstatkového průtoku do Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Podmínky nejsou stanoveny Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 1. Pro využití zachyceného jemného prachu z kapsových filtrů na Sladovně Pilsner-Urquell pokračovat v jednání se zpracovateli krmných směsí o možnostech jeho využití Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 1. Provozovatel bude udržovat v aktuální podobě havarijní plán a bezpečnostní program. 2. Všechna zařízení provozovat v souladu s technickými podmínkami pro jejich provoz stanovenými dodavatelem zařízení a podle schválených místních provozních předpisů, provozních řádů a havarijních plánů. 3. Provozovatel je povinen udržovat zařízení v řádném technickém stavu.

10 10/ Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka Postupy a opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu nejsou uloženy, jsou definovány v zavedených a certifikovaných systémech provozovatele: - Systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO Systém kritických bodů HACCP - Systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN Systém řízení bezpečnosti potravin dle ČSN Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování 1. Monitoring varny Prazdroj a sladovny z hlediska ovzduší: - Místo měření za každým rmutovacím kotlem v obdélníkovém výstupním potrubí před vstupem do společného kouřovodu, - V případě, že dochází k emisi tuhých znečišťujících látek např. při úpravě semen, na úseku sušení, u sila na šrot peletizace a u překládek šrotu, odvádět odpadní plyn a využívat zařízení na snižování TZL s účinností alespoň 80 %. - Měření emisí na varně Prazdroj zajistit autorizovanou měřicí skupinou. Jedenkrát ročně čtyři měření v délce 15 minut pro každou škodlivinu při setrvalém provozním stavu varen. - Způsob odběru vzorků odsáváním reprezentativního vzorku spalin speciální odběrovou tratí. - V případě provozování zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou osazeny odsávacím a odlučovacím zařízením, jsou tato zařízení nedílnou součástí daného zdroje znečišťování ovzduší, a proto musí být vždy provozována v řádném technickém stavu z hlediska ochrany ovzduší. 2. Monitoring odpadních vod vypouštěných do veřejné (městské) kanalizace: Monitoring odpadních vod vypouštěných do městské kanalizace se řídí platným Kanalizačním řádem města Plzně.

11 11/22 3. Monitoring odpadní vody koncentrát ze stanic reverzní osmozy v úpravně varní vody: - kontrolní profil odtok z úpravny varní vody před zaústěním do vnitrozávodové kanalizace, - jakost vypouštěných odpadních vod z úpravny varní vody bude provozovatel sledovat, v případě vypouštění těchto odpadních vod, dvouhodinovým směsným vzorkem (získaným sléváním osmi objemově stejných dílčích vzorků odebraných v intervalu 15 minut) vypouštěných odpadních vod (s minimální četností 1x měsíčně), - emisní limity p se považují za dodržené, jestliže míra jejich překročení nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze č. 5 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., emisní limity m jsou nepřekročitelnými hodnotami, - množství vypouštěných odpadních vod bude provozovatel sledovat pomocí vodoměru v objektu úpravny varní vody, - vzorky budou odebírány oprávněnou osobou nebo laboratoří s akreditací, - analýza vzorků bude prováděna laboratoří s akreditací. 4. Monitoring odběru podzemních vod: - měření množství odebíraných podzemních vod dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, v platném znění, měření jakosti podzemní vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, - výsledky chemických rozborů podzemních vod budou 1 x ročně poskytovány správci vodohospodářsky významných toků (Povodí Vltavy, státní podnik, útvar povrchových a pozemních vod GŘ, Holečkova 8, Praha 5). 5. Monitoring odběru povrchových vod z řeky Mže, říční kilometr 0,100, číslo hydrologického pořadí : - měření množství odebíraných povrchových vod provádět dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, v platném znění, - Měření kvality povrchových vod případně zjišťovat v souladu s vnitřními předpisy provozovatele zařízení.

12 12/22 6. Monitoring odběru povrchových vod z řeky Radbuzy, říční kilometr 0,100, číslo hydrologického pořadí : - měření množství odebíraných povrchových vod provádět dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, v platném znění, - Měření kvality povrchových vod případně zjišťovat v souladu s vnitřními předpisy provozovatele zařízení Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Opatření nejsou uložena. Dálkové přemisťování znečištění či znečištění překračující hranice státu není zjištěno Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením 1. Každoročně, vždy do 15. dubna, bude vypracována a krajskému úřadu předložena souhrnná zpráva dokladující plnění všech podmínek integrovaného povolení, v souladu s 16a zákona o integrované prevenci. 2. Provozovatel zařízení je dále povinen: - Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení. - Neprodleně hlásit krajskému úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. - Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených tímto rozhodnutím Tímto integrovaným povolením se v souladu s 13 odst. 3 písm. e) zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů: 1. Uděluje se povolení k odběru povrchových vod z řek Mže a Radbuza, v souladu s 8 odst. 1 písm. a), bod 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. 2. Uděluje se povolení k nakládání s podzemními vodami odběr podzemních vod z vrtů HV-1, HV-2A, HV-3, HV-4A a HV-5 dle 8 odst. 1, písm. b), bod 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

13 13/22 3. Uděluje se povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v souladu s 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. 4. Povoluje se provoz vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší Výroba piva a varna Prazdroj ve smyslu ustanovení 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Součástí povolení provozu je provozní řád varny Prazdroj z května 2013 zpracovaný v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění. 5. Schvaluje se Plán opatření pro případ havárie z června 2013, ve smyslu 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. 3. Rušení pravomocných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy: 1. Rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odbor ŽP, čj.: ŽP/408/95-Ti/Br, ze dne , kterým se vydává, podle ustanovení 8 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, vodohospodářské povolení k odběru povrchových vod z řeky Mže, k odběru povrchových vod z řeky Radbuzy, k vypouštění odpadních chladících vod ze závodu Prazdroj do řeky Radbuzy, k vypouštění odpadních chladících vod ze závodu Gambrinus do řeky Berounky a k vypouštění odpadních vod z ČOV Sladovny Pilsner-Urquell do řeky Berounky. 2. Rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odbor ŽP, čj.: ŽP/945/99-Ti, ze dne , kterým se, dle ustanovení 11 písm a) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, mění výrok rozhodnutí odboru ŽP čj.: ŽP/408/95-Ti/Br, ze dne v podmínce č Rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odbor ŽP, čj.: ŽP/4305/01-Ti, ze dne , kterým se uděluje, podle ustanovení 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, vodohospodářské povolení k odběru podzemních vod z jímacích vrtů HV-1, HV-2A, HV-3, HV-4A a HV-5 v jímacím území Plzeň- Roudná. 4. Rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odbor ŽP, čj.: ŽP/4768/01-Ti, ze dne , kterým se uděluje, podle ustanovení 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, vodohospodářské povolení k vypouštění odpadních vod koncentrátu z reverzně osmotických stanic do řeky Berounky. 5. Rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odbor ŽP, čj.: ŽP/437/02-Kin, ze dne , kterým se vydává, podle ustanovení 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem.

14 14/22 Odůvodnění Krajský úřad obdržel dne pod č.j. ŽP/180/14 žádost provozovatele zařízení o vydání změny č. 5 platného integrovaného povolení, týkající se uvedení integrovaného povolení do souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení v souladu s 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Krajský úřad posoudil předloženou žádost, a vzhledem ke skutečnosti, že výše popsaný předmět správního řízení nedosahuje parametrů pro vedení řízení o podstatné změně provozu zařízení, tj. není překročena prahová hodnota dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci ani předmět řízení nemůže mít nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí, bylo dále správní řízení vedeno dle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. Dne pod č.j.: ŽP/3253/14 krajský úřad řízení usnesením přerušil a zároveň vyzval provozovatele zařízení k doplnění podání, ve lhůtě do Toto usnesení o přerušení řízení a výzvu k doplnění podání obdržel poslední z účastníků řízení dne Požadované doplnění podkladů obdržel krajský úřad dne pod č.j.: ŽP/6556/14. Dne pod č.j.: ŽP/6584/14 krajský úřad vyrozuměl všechny účastníky řízení a dotčené správní úřady o zahájení správního řízení a doplnění podkladů, zažádal o vyjádření účastníky řízení a dotčené správní úřady do 15 dnů ode dne obdržení tohoto vyrozumění. Dne pod č.j.: ŽP/7268/14 a dne pod č.j.: ŽP/7314/14 obdržel krajský úřad vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Plzeň a bezpřipomínkové vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik. Vypořádání připomínek České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Plzeň bylo vyřešeno následujícím způsobem: a) Připomínka: Výroba piva a sladu o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší (bod 7.2 přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). Tento zdroj nemá příslušným prováděcím předpisem (vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší) stanoveny žádné emisní limity, ani emisní stropy. Zařízení má stanovenou technickou podmínku provozu: na úsecích zpracování semen, sušení, šrotování apod. bude používána filtrace tuhých znečišťujících látek s minimální účinností 80 %. Dle ověřených informací jsou na výduších ze sladovny instalovány filtry typu CIPRES, jejichž účinnost přesahuje 95 %. Navrhujeme, aby byla do IP doplněna závazná podmínka: Provozovatel je povinen udržovat zařízení v řádném technickém stavu. akceptováno, podmínky stanoveny v kapitole , písm. a), kapitole 2.9, bodu 3. a v kapitole 2.11, bodu 1., 2. odrážce.

15 15/22 b) Připomínka: Nepřímý ohřev varny je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší (bod 1.1 přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.). Zařízení bude plnit následující emisní limity: NO x 200 mg/m 3, CO 100 mg/m 3, v suchém plynu, za normálních stavových podmínek, při referenčním obsahu kyslíku 3 %. Od pak bude zařízení plnit tyto emisní limity: NO x 100 mg/m 3 (pokud budou používány nízkoemisní hořáky, v případě že ne, limit zůstává 200 mg/m 3 ), CO 50 mg/m 3, v suchém plynu, za normálních stavových podmínek, při referenčním obsahu kyslíku 3 %. Plnění uvedených emisních limitů bude ověřováno autorizovaným měřením emisí jedenkrát za kalendářní rok. - akceptováno, podmínky stanoveny v kapitole , písm. b) a kapitole 2.11., bodu 1., 3. odrážce. c) Připomínka: Požadujeme, aby provozovatel doplnil v předloženém provozním řádu v kapitole 9 telefonní číslo ČIŽP, OI Plzeň pro hlášení havárií: akceptováno. Provedené změny v rámci řízení o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení Výroba piva, ochucených alkoholických nápojů a sladu Plzeňský Prazdroj, a.s. byly řešeny následujícím způsobem (včetně případného komentáře správního orgánu): a) V kapitole 1. Popis zařízení, se ruší text týkající se kategorie zařízení a nově se nahrazuje textem 6.4., písm. b), bod 2. úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv pouze ze surovin rostlinného původu při výrobní kapacitě větší než 300 t za den, nebo není-li zařízení žádný rok v nepřetržitém provozu po dobu delší než 90 po sobě jdoucích dnů, 600 t za den dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, a to v souladu s platnou legislativou po novele zákona o integrované prevenci č. 69/2013 Sb., plně účinné od b) V kapitole 1. Popis zařízení se ruší text c) Přímo spojené činnosti a nově se nahrazuje textem c) Ostatní související činnosti, v souladu se změnou textu 13 odst. 3 písm. c) zákona o integrované prevenci, kdy po novele tohoto zákona č. 69/2013 Sb. byly vypuštěny z integrovaného povolení spojené činnosti. c) V kapitole 2. se doplňuje druhý odstavec, který zní: Není li v následujícím textu výrokové části tohoto integrovaného povolení uvedeno jinak, platí termín plnění navržených závazných podmínek provozu trvale od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Tuto podmínku stanovil správní orgán k jednoznačné identifikaci termínů pro plnění závazných podmínek provozu zařízení. d) V kapitole Ovzduší se ruší stávající text a nově se nahrazuje textem: a) Výroba piva vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle bodu 7.2., přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění Emisní limity nejsou stanoveny.

16 16/22 b) Varna Prazdroj vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle bodu 1.1., přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Emisní zdroj Rmutovací kotle K 1.1., K 1.2., K 2.1., K 2.2., K 3.1. a K 3.2. s plynovými hořáky WEISHAUPT G 7/1 D, jmenovitý tepelný výkon každého hořáku 1750 kw, nepřímý ohřev, palivo ZP Látka nebo ukazatel Jednotka/ vztažné podmínky/ referenční obsah kyslíku NO x mg/m 3 / normální stavové podmínky, suchý plyn / 3% CO mg/m 3 / normální stavové podmínky, suchý plyn / 3% Závazné emisní limity ) ) 1) Platí od 1. ledna Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg.m -3. 2) Platí od 1. ledna 2018., v souladu se žádostí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a v souladu s platnou legislativou na úseku ochrany ovzduší, platné od e) V kapitole Voda se ruší text písmene a) a nově se nahrazuje textem: a) Vypouštění odpadních vod do veřejné (městské) kanalizace Podmínky vypouštění odpadních vod do městské kanalizace jsou dány platným Kanalizačním řádem města Plzně., a to v souladu se žádostí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a platnou legislativou na úseku ochrany vod. Od byl zrušen souhlas k vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace dle 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění. f) V kapitole Voda se v písmenu b) ruší text a nově se nahrazuje textem: , vodní útvar Berounka od toku Mže po tok Střela, kód vodního útvaru , S-JTSK: X: cca , Y: cca , a to v souladu se žádostí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a novelizovanou vyhláškou č. 432/2001 Sb., v platném znění.

17 17/22 g) V kapitole Hluk se ruší stávající text a nově se nahrazuje textem: 1. Dodržovat nejvyšší přípustné hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru stanoveném dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění. Místo měření Chráněný venkovní prostor Stanovený limit 50 db (A) v denní době (6:00 až 22:00) 40 db (A) v noční době (22:00 až 6:00),a to v souladu s platnou legislativou na úseku ochrany veřejného zdraví před hlukovými emisemi. h) V kapitole 2.2., písm. a) se ruší text a nově se nahrazuje textem: , číslo hydrogeologického rajonu 5110, útvar podzemních vod Plzeňská pánev, číslo 51100, S-JTSK vrtu HV-1: X: cca , Y: cca , S-JTSK vrtu HV-2A: X: cca , Y: cca , S-JTSK vrtu HV-3: X: cca , Y: cca , S-JTSK vrtu HV-4A: X: cca , Y: cca , S-JTSK vrtu HV-5: X: cca , Y: cca , a to v souladu se žádostí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a novelizovanou vyhláškou č. 432/2001 Sb., v platném znění. i) V kapitole 2.2., písm. b) se ruší text a nově se nahrazuje textem , vodní útvar Mže od hráze nádrže Hracholusky po ústí do toku Berounka, kód vodního útvaru , S-JTSK: X: cca , Y: cca , a to v souladu se žádostí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a novelizovanou vyhláškou č. 432/2001 Sb., v platném znění. j) V kapitole 2.2., písm. b) se ruší text a nově se nahrazuje textem , vodní útvar Radbuza od hráze nádrže České údolí po ústí do toku Berounka, kód vodního útvaru , S-JTSK: X: cca , Y: cca , a to v souladu se žádostí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a novelizovanou vyhláškou č. 432/2001 Sb. k) Ruší se text kapitoly 2.3 a nově se nahrazuje textem: 2.3. Povolení k nakládání s odpady 1. Veškeré odpady vznikající v zařízení budou shromažďovány a označovány v souladu s 5 až 7 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 2. Průběžná evidence odpadů a jejich ohlašování bude prováděno v souladu s 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a 21 a 22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

18 18/22 3. V případě vzniku odpadů s koncovým dvojčíslím 99, tj. odpady jinak blíže neurčené, bude pro potřeby průběžné evidence a ohlašování odpadů uváděn vždy doplňkový název, který co nejvýstižněji charakterizuje tento druh odpadu, včetně uvedení kategorie odpadu. 4. V případě, že provozovatel zařízení bude provozovat jiné výrobní objekty mimo areál v ulici U Prazdroje v Plzni, ve kterých budou vznikat nebezpečné odpady, a tyto odpady budou přemisťovány do provozovny v ulici U Prazdroje v Plzni, požádá provozovatel zařízení krajský úřad do 2 měsíců od zahájení činnosti v těchto objektech o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.,a to v souladu se žádostí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., platnou legislativou na úseku nakládání s odpady a vyjádření MŽP k nakládání s nebezpečnými odpady. l) V kapitole 2.4 se na konci odstavce 1. doplňuje text v souladu s 15a zákona o integrované prevenci, v souladu se žádostí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a platnou legislativou dle zákona o integrované prevenci. m) V kapitole 2.5 se ruší stávající text a nově se nahrazuje textem Podmínky stanoveny v kapitole 2.3 tohoto rozhodnutí. n) V kapitole 2.6, bodu 2. se ruší text a nově se nahrazuje textem , v souladu s novým číslováním hydrologických pořadí povodí. o) V kapitole 2.6, bodu 3. se ruší text a nově se nahrazuje textem , v souladu s novým číslováním hydrologických pořadí povodí. p) V kapitole 2.9 se doplňuje nový bod 2., který zní: 2. Všechna zařízení provozovat v souladu s technickými podmínkami pro jejich provoz stanovenými dodavatelem zařízení a podle schválených místních provozních předpisů, provozních řádů a havarijních plánů., a to pro dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jakožto celku dle 1 odst. 1 zákona o integrované prevenci. q) V kapitole 2.11 se ruší text bodu 1. a nově se nahrazuje textem: 1. Monitoring varny Prazdroj a sladovny z hlediska ovzduší: - Místo měření za každým rmutovacím kotlem v obdélníkovém výstupním potrubí před vstupem do společného kouřovodu, - V případě, že dochází k emisi tuhých znečišťujících látek např. při úpravě semen, na úseku sušení, u sila na šrot peletizace a u překládek šrotu, odvádět odpadní plyn a využívat zařízení na snižování TZL s účinností alespoň 80 %.

19 19/22 - Měření emisí na varně Prazdroj zajistit autorizovanou měřicí skupinou. Jedenkrát ročně čtyři měření v délce 15 minut pro každou škodlivinu při setrvalém provozním stavu varen. - Způsob odběru vzorků odsáváním reprezentativního vzorku spalin speciální odběrovou tratí. - V případě provozování zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou osazeny odsávacím a odlučovacím zařízením, jsou tato zařízení nedílnou součástí daného zdroje znečišťování ovzduší, a proto musí být vždy provozována v řádném technickém stavu z hlediska ochrany ovzduší.,a to v souladu se žádostí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a pro dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí dle 1 odst. 1 zákona o integrované prevenci. r) V kapitole 2.11, bodu 4. se ruší text 1. odrážky a nově se nahrazuje textem: - měření množství odebíraných podzemních vod dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, v platném znění, měření jakosti podzemní vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, a to v souladu s platnou právní úpravou na úseku vodního hospodářství. s) V kapitole 2.11 se ruší text bodu 5. a nově se nahrazuje textem: 5. Monitoring odběru povrchových vod z řeky Mže, říční kilometr 0,100, číslo hydrologického pořadí : - měření množství odebíraných povrchových vod provádět dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, v platném znění, - Měření kvality povrchových vod případně zjišťovat v souladu s vnitřními předpisy provozovatele zařízení., a to v souladu s platnou legislativou na úseku ochrany vod, rozsah měření kvality vstupujících povrchových vod pro technologické účely je plně v kompetenci společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. t) V kapitole 2.11 se ruší text bodu 6. a nově se nahrazuje textem: 6. Monitoring odběru povrchových vod z řeky Radbuzy, říční kilometr 0,100, číslo hydrologického pořadí :

20 20/22 - měření množství odebíraných povrchových vod provádět dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, v platném znění, - Měření kvality povrchových vod případně zjišťovat v souladu s vnitřními předpisy provozovatele zařízení., a to v souladu s platnou legislativou na úseku ochrany vod, rozsah měření kvality vstupujících povrchových vod pro technologické účely je plně v kompetenci společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. u) V kapitole 2.13 se na konci bodu 1. doplňuje text:,v souladu s 16a zákona o integrované prevenci, a to v souladu s platnou legislativou a na základě žádosti společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. v) Text kapitoly 2.14 se ruší a nově nahrazuje textem: 2.14 Tímto integrovaným povolením se v souladu s 13 odst. 3 písm. e) zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů: 1. Uděluje se povolení k odběru povrchových vod z řek Mže a Radbuza, v souladu s 8 odst. 1 písm. a), bod 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. 2. Uděluje se povolení k nakládání s podzemními vodami odběr podzemních vod z vrtů HV-1, HV-2A, HV-3, HV-4A a HV-5 dle 8 odst. 1, písm. b), bod 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 3. Uděluje se povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v souladu s 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. 4. Povoluje se provoz vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší Výroba piva a varna Prazdroj ve smyslu ustanovení 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Součástí povolení provozu je provozní řád varny Prazdroj z května 2013 zpracovaný v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění. 5. Schvaluje se Plán opatření pro případ havárie z června 2013, ve smyslu 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. Správní orgán stanovil jednotlivé podmínky v rámci změny č. 5 integrovaného povolení pro zařízení Výroba piva, ochucených alkoholických nápojů a sladu Plzeňský Prazdroj, a.s. na základě ustanovení 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci, doručených stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a změn v platné legislativě.

21 21/22 Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ( 83 odst. 1 správního řádu), a to k Ministerstvu životního prostředí České republiky, podáním odvolání u Krajského úřadu Plzeňského kraje ( 86 a 89 správního řádu). V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. Mgr. Martin Plíhal vedoucí odboru životního prostředí otisk úředního razítka v z. Ing. Hana Peřinová vedoucí oddělení administrativně správního podepsáno elektronicky

22 22/22 Přílohy 1x provozní řád varny Prazdroj Rozdělovník Účastníci řízení: 1. Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, Plzeň, s přílohou 2. Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, Plzeň, bez přílohy 3. Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, zde bez přílohy 4. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, bez přílohy Příslušné správní úřady (po nabytí právní moci) bez přílohy: 5. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany (ochrana ovzduší, odpadové hospodářství), Škroupova 18, Plzeň, zde 6. Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11, Plzeň, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň, Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 48, Plzeň, CENIA, Úsek technické ochrany, Vršovická 65, Praha 10, Ministerstvo životního prostředí, odbor integrované prevence a IRZ, Vršovická 65, Praha 10,

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/19088/16 Spis. zn.: ZN/4158/ŽP/16 Počet listů: 8 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

č. j.: ŢP/1867/11 V Plzni dne Vyřizuje: ing. Rečka R O Z H O D N U T Í

č. j.: ŢP/1867/11 V Plzni dne Vyřizuje: ing. Rečka R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č. j.: ŢP/1867/11 V Plzni dne 28. 3. 2011 Vyřizuje: ing. Rečka R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KDT0C* Čj: MSK 135541/2015 Sp. zn.: ŽPZ/28175/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_137846/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í č. j.: KUJCK 529/2012 OZZL/5 Gy datum: 05. 02. 2012 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon: 386 720 746 R O Z H O

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7. 1. 2016 Číslo jednací: 142420/2015/KUSK OŽP/HoA Spisová značka: SZ_142420/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Aneta Holasová dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon: 386 720 736 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon: 386 720 736 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení !!+LVDCY11GWIQX+! KUCBX00FVHPW O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 49201/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 29610/2014/mipi datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVNÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVNÝM POVOLENÍM (Z ROK 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/7 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz Praha: 2. 11. 2011 Číslo jednací: 182647/2011/KUSK Spisová značka: SZ_182647/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Rozhodnutí. integrovaného povolení. podle 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení:

Rozhodnutí. integrovaného povolení. podle 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení: V Praze dne: 4. 12. 2015 Číslo jednací: 089213/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_089213/2015/KUSK/12 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DQP51* Čj: MSK 137975/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01EU198* Čj: MSK 55825/2014 Sp. zn.: ŽPZ/13187/2014/KoL 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Ph. D. Lucie

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JR5XU* Čj: MSK 117053/2015 Sp. zn.: ŽPZ/24212/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie Galvanizovna pokovování železných a ocelových předmětů (dále jen zařízení ), kategorie průmyslové činnosti 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů,

Více

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648 +LVDCY11GV6E:+! KUCBX00FU5D9 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 47433/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 42032/2014/kaper datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk. dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk. dle rozdělovníku V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_098591/2015/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, linka 855 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CSGLB* Čj: MSK 66635/2014 Sp. zn.: ŽPZ/56961/2011/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Natálie Hoňková

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Č. j.: ŽP/1310/14 V Plzni dne 10. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová. R o z h o d n u t í. o změně č. 9 integrovaného povolení

Č. j.: ŽP/1310/14 V Plzni dne 10. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová. R o z h o d n u t í. o změně č. 9 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č. j.: ŽP/1310/14 V Plzni dne 10. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 9 integrovaného povolení

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KPMV2* Čj: MSK 124044/2015 Sp. zn.: ŽPZ/26613/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Daniel Kostovský

Více

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C) Městský úřad Otrokovice odbor životního prostředí nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice A) ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU ( 15 vodního zákona) B) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: 10. 2. 2014 Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Nosná legislativa (vždy s platnými změnami) Stavební zákon (zákon

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o.

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. V Praze, 11.6.2007 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601

Více