1. Analýza očekávaných efektů realizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Analýza očekávaných efektů realizace"

Transkript

1 1

2 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace Vymezení území Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby Systém finálního zhodnocení realizace KIPR Indikátory pro měření ekonomických, environmentálních a sociálních efektů Analýza úspěšnosti žadatelů Regionu NP Šumava Všeobecné shrnutí období Předvstupní nástroje: a) Phare a) SAPARD a) ISPA Strukturální fondy a Fond soudržnosti Programovací období Společný regionální operační program SROP Interreg IIIA ČR - Bavorsko Programovací období Operační program životní prostředí (OPŽP) OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko Analýza relevantních zdrojů podpory Analýza relevantních tematických operačních programů, regionálních operačních programů a dalších dotačních možností pro SOB Šumava Operační programy financované z fondů EU v období a) Regionální operační programy b) Programy evropské územní spolupráce c) Tematické operační programy Prioritní osa 5 - Technická pomoc Ostatní dotační programy a) Finanční mechanismus EHP/Norska b) Program švýcarsko české spolupráce Národní a regionální dotační tituly a) Program rozvoje venkova (PRV) b) Národní program podpory cestovního ruchu Návrh mechanismů podpory, možnosti financování projektů pilotního KIPR SOB Šumava Diverzifikovaná místní ekonomika Dostupnost a infrastruktura Udržitelná péče o krajinu, lesy a bezlesí Udržitelný cestovní ruch v regionu Kvalitní život v obcích Partnerství pro rozvoj regionu

3 1. Analýza očekávaných efektů realizace 1.1. Vymezení území Řešené území, tj. území Regionu Národní park Šumava, se nachází ve Specifické oblasti Šumava (SOB 1) vymezené Politikou územního rozvoje České republiky Jedná se o periferní, příhraniční část republiky (na hranici s Německem a Rakouskem), která je z administrativního hlediska rozdělena mezi správní obvod Jihočeského a Plzeňského kraje. Řešenou oblast konkrétně vymezují katastrální území 22 obcí z okresu Český Krumlov, Prachatice a Klatovy. Přehled dotčených obcí, jejichž katastru se dotýká alespoň část Národního parku Šumava, je uveden v následující tabulce. Název obce Okres ORP Výměra (v ha) Výměra v NP (v ha) Podíl výměry v NP (v %) Počet obyvatel k Počet obyvatel k Horská Kvilda Klatovy Sušice Srní Klatovy Sušice Kvilda Prachatice Vimperk Modrava Klatovy Sušice Stožec Prachatice Prachatice Prášily Klatovy Sušice Strážný Prachatice Vimperk Rejštejn Klatovy Sušice Nová Pec Prachatice Prachatice Želnava Prachatice Prachatice Nové Hutě Prachatice Vimperk Borová Lada Prachatice Vimperk Kašperské Klatovy Sušice Hory Hartmanice Klatovy Sušice Čachrov Klatovy Klatovy Železná Ruda Klatovy Klatovy Horní Planá Český Český Krumlov Krumlov Volary Prachatice Prachatice Nicov Prachatice Vimperk Horní Vltavice Prachatice Vimperk Stachy Prachatice Vimperk Lenora Prachatice Prachatice Celkem

4 V území dochází k aktivnímu sdružování obcí v mikroregiony, ať už je jejich účelem spolupráce na dlouhodobé koncepci rozvoje části regionu, posílení absorpční kapacity území přípravou společných žádostí o dotační financování nebo jen realizace jednorázových rozvojových akcí. Na území Regionu Národní park Šumava (nebo alespoň na jeho části) jsou v současné době registrována tato sdružení obcí (informace Ústavu územního rozvoje z roku 2008): Mikroregion Šumava západ (členem 10 obcí z Regionu Národní park Šumava), Mikroregion HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO (9 obcí), Sdružení obcí Střední Pošumaví (1 obec), Svazek lipenských obcí (5 obcí). Všechny uvedené svazky obcí vykazují aktivní činnost. Z aktuálních informací Národní sítě MAS ČR vyplývá, že řešené obce jsou sdružovány také v místních akčních skupinách, mezi které patří Místní akční skupina LAG Centrální Šumava (10 obcí) není v současné době aktivní, Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení PO (1 obec), MAS Ekoregion Úhlava (1 obec). Z tohoto přehledu vyplývá, že v současné době je působení místních akčních skupin v Regionu Národní park Šumava na rozdíl od okolních regionů pozastaveno Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby Účelem, pro který je Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava (dále jen KIPR) zpracováván, je společná koordinace a podpora realizace regionálně významných projektů regionu Šumava. Taková činnost povede k dosažení následujících dlouhodobých cílů rozvoje území. Všeobecný cíl: Vzájemná spolupráce subjektů působících na území Regionu Národní park Šumava za účelem stabilizace hospodářské základny regionu a zlepšování podmínek pro kvalitní život místních obyvatel za předpokladu zachování přírodního bohatství a kulturního dědictví regionu. Specifické cíle: Zlepšování podmínek pro podnikání na území Regionu Národního parku Šumava, podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků a posilování jejich konkurenceschopnosti. Zlepšení dostupnosti a obslužnosti území regionu NPŠ. Využívání přírodního a krajinného potenciálu území regionu NPŠ. Udržitelný cestovní ruch využívající unikátní přírodní a kulturní potenciál území s ohledem na zachování jeho specifických hodnot. Zlepšování kvality života obyvatelstva zajištěním dostupnosti veřejných služeb v oblasti vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb, podpora rozvoje kultury a volnočasových aktivit. Navázání úzké spolupráce mezi Správou NP Šumava, orgány veřejné správy a dalšími regionálními aktéry. Společné sdílení vize a cílů strategie. Společný postup při její realizaci. 4

5 Výše uvedené specifické cíle jsou naplněním prioritních oblastí rozvoje území, které jsou dále rozpracovány do dílčích opatření. Definice priorit a opatření vychází z podpůrného dokumentu KIPR, kterým je Strategický rámec udržitelného rozvoje Regionu NP Šumava. Prioritní osy a opatření byly stanoveny na základě výstupů analytické části dokumentu, tedy Analýzy socio-ekonomického rozvoje obcí ležících v regionu NP Šumava a Komplexní SWOT analýzy udržitelného rozvoje území. Přehled prioritních oblastí rozvoje a jejich opatření, včetně konkrétních přínosů jednotlivých opatření, uvádí následující tabulky. Priorita / Opatření Priorita 1 - Diversifikovaná místní ekonomika Opatření 1.1 Příznivé podnikatelské prostředí Priorita / Opatření Priorita 2 - Dostupnost a infrastruktura Opatření 2.1 Dopravní dostupnost a dopravní infrastruktura Opatření 2.2 Dopravní obslužnost Opatření 2.3 Zlepšení síťových služeb Přínosy vymezených opatření - podnikatelské prostředí otevřené pro investice místních podnikatelů i vnějších investorů - zázemí pro vznik nových pracovních příležitostí - podpora projektů zaměřených na technologie a služby šetrné k životnímu prostředí a projektů zaměřených na využívání místních zdrojů - podpora existence rozličných oborů podnikání vedoucí ke stabilizaci ekonomické základny regionu Přínosy vymezených opatření - dovybavení území dopravní infrastrukturou (zlepšení dostupnosti spádových center ze sídel v území) - zlepšení stavu a údržba stávající dopravní infrastruktury - podpora forem dopravy šetrných k životnímu prostředí - zajištění dopravní obslužnosti v území (dostupnost spádových center veřejnou dopravou, napojení na nadregionální veřejnou dopravu, napojení veřejné dopravy na ostatní formy dopravy) - zvýšení kvality veřejné dopravy (modernizace vozového parku, budování a modernizace doprovodné infrastruktury zastávky, záchytná parkoviště,...) - dostupnost čištění odpadních vod ve všech obcích - udržitelné zásobování pitnou vodou ve všech obcích - odpovídající energetická infrastruktura v obcích - dostupná telekomunikační infrastruktura u všech obcí 5

6 Priorita / Opatření Priorita 3 - Udržitelná péče o krajinu, lesy a bezlesí Opatření 3.1 Udržitelné zemědělství Opatření 3.2 Udržitelná péče o lesy v regionu NPŠ Opatření 3.3 Ochrana krajiny a životního prostředí Přínosy vymezených opatření - rozvoj ekologického a přírodě blízkého zemědělství - podpora lokálních zemědělských a potravinářských produktů - modernizace zemědělské techniky - podpora obnovitelných zdrojů energie - podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství (tvorba a údržba krajiny) - koordinovaná péče o lesy všech vlastníků s důrazem na zachování přírodních procesů v nejcennějších územích a zvyšování biodiverzity lesních porostů v ostatních částech regionu - stanovení rovnováhy mezi mimoprodukční a produkční funkcí lesa s ohledem na stupeň ochrany v jednotlivých územích - návaznost produkce v lesích na regionální dřevozpracující průmysl - ochrana biodiverzity a ekologické stability přírody a krajiny - zamezení nevhodné urbanizace volné i osídlené krajiny (koordinované územní plánování) - ochrana ovzduší (omezení emisí z nevhodného vytápění a nepřiměřené individuální dopravy) - optimalizace odpadového hospodářství Priorita / Opatření Priorita 4 - Udržitelný cestovní ruch v regionu NPŠ Opatření 4.1 Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu Opatření 4.2 Zlepšení kvality služeb cestovního ruchu Přínosy vymezených opatření - spolupráce subjektů v území při budování, údržbě a zvyšování kvality základní infrastruktury cestovního ruchu (turistické stezky cyklo, hipo, pěší, vodní; parkoviště; ubytovací a stravovací kapacity) - budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu prodlužující pobyt návštěvníků v území a prodlužující turistickou sezónu (sportovněrekreační zařízení, kulturní zařízení apod.) - spolupráce subjektů v území při rozšiřování nabídky produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu za účelem prodloužení pobytu návštěvníků a prodloužení turistické sezóny - dostupné služby pro různé cílové skupiny návštěvníků (dle tematického zaměření pobytu, fyzické zdatnosti, požadavků na standardy služeb, jazykové vybavenosti, životního stylu apod.) - profesionální přístup podnikatelů a zaměstnanců v cestovním ruchu 6

7 Opatření 4.3 Marketing cestovního ruchu Priorita / Opatření Priorita 5 - Kvalitní život v obcích Opatření 5.1 Dostupnost veřejných služeb Opatření 5.2 Podpora volnočasových aktivit, rozvoj místní kultury - orientace na produkty a služby založené na využití místních specifik - podpora zážitkové turistiky - dostupnost ucelené nabídky cestovního ruchu (koordinované, snadno dostupné a moderní zdroje informací o regionu Šumava) - prezentace území jako celku, která podpoří jeho přírodní a kulturní jedinečnost a povede k rovnoměrnému rozmístění návštěvníků po celém regionu - prezentace produktů a služeb cestovního ruchu za účelem prodloužení doby pobytu návštěvníků a prodloužení turistické sezóny - prezentace lokálně specifických produktů a značek využitelných v cestovním ruchu Přínosy vymezených opatření - dostupnost základní občanské vybavenosti v regionu odpovídající velikosti sídel mimo chráněná a příhraniční území (vzdělávací zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb a terénní sociální služby, základní maloobchodní provozovny) - zvyšování kvality služeb občanské vybavenosti - nabídka zázemí pro zajištění a rozvoj trvalého bydlení (pozemky pro výstavbu, domy k trvalému bydlení, byty) - podpora volnočasových aktivit v obcích (kultura, sport a další volnočasové aktivity) - podpora spolkového života a místních iniciativ - podpora zachování nebo oživení místních specifik, zvyků a tradic Priorita / Opatření Priorita 6 - Partnerství pro rozvoj regionu Opatření 6.1 Posílení spolupráce při správě území regionu NPŠ Opatření 6.2 Podpora rozvoje efektivní místní správy Přínosy vymezených opatření - spolupráce při plánování v regionu, sdílení společné vize rozvoje regionu - koordinace postupu při naplňování vize, vymezených priorit rozvoje a opatření - vzájemná pravidelná komunikace mezi subjekty a obyvateli v regionu, zapojení obyvatel do místního dění a rozhodování - koordinace postojů při komunikaci se subjekty mimo region - spolupráce mezi NPŠ a obcemi při zajištění kvalifikované, efektivní a moderní správy území - spolupráce při zvyšování absorpční kapacity území 7

8 Opatření 6.3 Rozvojový marketing a propagace území - koordinovaná propagace území jako místa, kde žijí lidé v souladu s nezbytnými podmínkami ochrany jedinečného přírodního bohatství - využití informačních technologií Vzhledem k charakteru území s nejvyšším stupněm ochrany přírody, překážkám jeho dalšího rozvoje a tendencím k jeho pomalému vysidlování je důležité udržovat v rovnováze tři základní pilíře rozvoje: ekonomický, environmentální, sociální. Vymezení prioritních oblastí rozvoje z pohledu náležitosti k jednotlivým pilířům rozvoje je následující: Prioritní oblast rozvoje Priorita 1 - Diversifikovaná místní ekonomika Priorita 2 - Dostupnost a infrastruktura Priorita 3 - Udržitelná péče o krajinu, lesy a bezlesí Priorita 4 - Udržitelný cestovní ruch v Regionu NPŠ Priorita 5 - Kvalitní život v obcích Priorita 6 - Partnerství pro rozvoj regionu Pilíře rozvoje (řazeny dle významu pro danou prioritu) ekonomický, environmentální sociální, ekonomický, environmentální environmentální, ekonomický ekonomický, environmentální sociální ekonomický, environmentální, sociální Z uvedeného přehledu je patrné, že jednotlivé oblasti rozvoje jsou zpravidla postaveny na více pilířích rozvoje, je tedy nutné na ně pohlížet komplexně, se všemi předpoklady a dopady jejich realizace. Environmentální pilíř se vzhledem k charakteru území prolíná všemi prioritními oblastmi rozvoje, neboť se v souvislosti s všudypřítomnou ochranou přírody stává specifikem veškeré činnosti v území, životním stylem jeho obyvatel a žádaným přístupem jeho návštěvníků. Spolupráce v území je pak nezbytná na všech třech pilířích rozvoje území. Je tedy zřejmé, že jedině systematické provázání všech pilířů / hledisek rozvoje se stane základem pro kompletní a efektivní naplnění jednotlivých prioritních oblastí rozvoje a dosažení vytyčených specifických cílů. Realizace KIPR tak zajistí koncepční podporu konkrétních, tematicky a územně provázaných aktivit uskutečňovaných v rámci jednotlivých priorit / opatření, které budou navzájem posilovat a zkvalitňovat svoje přínosy / efekty v porovnání s tím, kdyby byly realizovány nekoncepčně, samostatně Systém finálního zhodnocení realizace KIPR Schvalovacím a poradním orgánem KIPR je na národní úrovni Centrální řídící výbor (CŘV) KIPR. Na regionální úrovni tuto pozici zastává Regionální řídící výbor (RŘV) KIPR. Předkladatel KIPR bude v pravidelných ročních intervalech zajišťovat monitorování 8

9 naplňování jednotlivých prioritních oblastí, opatření a cílů plánu, stejně jako naplňování hodnot monitorovacích indikátorů plánem stanovených. Výsledky tohoto hodnocení a návrhy na případné změny nebo aktualizace KIPR zpracuje do průběžné monitorovací zprávy. K monitorovací zprávě bude přiložen přehled schválených, neschválených a realizovaných projektů s informacemi o průběhu jejich realizace, plnění harmonogramu, finančního plánu projektu a plnění monitorovacích indikátorů. Kompletní průběžná monitorovací zpráva bude projednána a odsouhlasena na úrovni Regionálního řídícího výboru KIPR, výsledek bude uveden v zápise z příslušného jednání RŘV. Poté bude kompletní monitorovací zpráva předložena ke schválení Centrálnímu řídícímu výboru KIPR. Centrální výbor provede hodnocení naplňování KIPR ve spolupráci s řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, popř. řídícími orgány dalších relevantních operačních nebo národních programů. V případě, že tyto složky vyhodnotí v průběhu realizace KIPR jeho plnění jako neuspokojivé, mohou dočasně zastavit příjem dalších projektů předkládaných v rámci KIPR nebo financování projektů, u nichž již byla zahájena samotná realizace, a to až do sjednání nápravy neuspokojivého stavu nebo předložení návrhu jeho řešení. Veškeré změny v realizaci KIPR musí být předem schváleny Centrálním řídícím výborem KIPR. Za předkládání pravidelných průběžných monitorovacích zpráv všem schvalovacím orgánům zodpovídá manažer KIPR. Po ukončení realizace KIPR bude zpracováno závěrečné hodnocení realizace plánu jako celku. Bude připraven přehled všech projektů realizovaných v rámci KIPR a přehled dosažených hodnot všech monitorovacích indikátorů, který bude přiřazen k přehledu čerpání finančních prostředků. Dále bude zpracováno zhodnocení naplnění prioritních oblastí / opatření KIPR a dosažení všeobecného a specifických cílů. Závěrečné hodnocení bude obsahovat hodnocení celkového kontextu KIPR v rámci daného území. Závěrečné hodnocení může v případě potřeby obsahovat také návrhy na změnu metodiky Ministerstva životního prostředí k přípravě a realizaci Krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR), návrhy na plošnou bonifikaci rozvojových projektů, návrhy na speciální výzvy z operačních programů, národních a krajských dotačních titulů, návrhy další podpory regionálně významných projektů, popř. návrhy legislativních změn přispívajících k dalšímu rozvoji území. Závěrečné hodnocení bude vypracováno do 1 měsíce od ukončení realizace KIPR, a to prostřednictvím závěrečné zprávy KIPR. Za její zpracování odpovídá manažer projektu, schvalování závěrečné zprávy na regionální úrovni opět zajistí Regionální řídící výbor KIPR, poté bude závěrečná zpráva předložena ke schválení Centrálnímu řídícímu výboru KIPR, který rovněž zajistí stanovisko řídících orgánů všech relevantních programů. Výsledky závěrečného hodnocení KIPR budou prezentovány veřejnosti (zejména dotčeným obcím, dalším subjektům v území a široké veřejnosti). 9

10 1.4. Indikátory pro měření ekonomických, environmentálních a sociálních efektů Soustava monitorovacích indikátorů bude sloužit k hodnocení úspěšnosti realizace KIPR v kvantifikovatelných ukazatelích. Přehled všech monitorovacích indikátorů bude zpracován ve fázi přípravy analytické části KIPR, kdy bude ke každému indikátoru přiřazena jeho přesná definice, popis způsobu měření a zdroj informací. Po uzavření zásobníku projektů, které mohou být předkládány v rámci KIPR, bude přehled monitorovacích indikátorů doplněn o výchozí a cílové hodnoty monitorovacích indikátorů. Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů budou vyhodnocovány minimálně 1 x ročně (hodnocení bude součástí pravidelných průběžných monitorovacích zpráv), závěrečné hodnocení dosažených monitorovacích indikátorů bude provedeno po ukončení realizace KIPR (jako součást závěrečné monitorovací zprávy). Monitorovací indikátory stanovené v rámci KIPR odpovídají jednotlivým prioritním oblastem rozvoje a opatřením, na něž navazují aktivity stanovené v podpůrných dokumentech KIPR (zejména Strategický rámec udržitelného rozvoje Regionu NP Šumava). Výčet monitorovacích indikátorů KIPR uvádí následující tabulka: Název indikátoru Definice indikátoru, popis způsobu měření Výchozí hodnota Cílová hodnota Zdroj informací Priorita 1 - Diversifikovaná místní ekonomika indikátory pro měření ekonomických efektů Podnikatelské subjekty Počet podnikatelských subjektů (právnické i fyzické osoby) s místem podnikání na katastrálním území obcí ČSÚ, obce Registrovaná míra nezaměstnanosti Regionu NP Šumava Podíl nezaměstnaných evidovaných úřadem práce z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel v obcích regionu NP Šumava (v %) Priorita 1 - Diversifikovaná místní ekonomika indikátory pro měření environmentálních efektů Podnikatelské subjekty Počet podnikatelských subjektů (právnické i fyzické osoby) s místem podnikání na katastrálním území obcí Regionu NP Šumava zaměřených na technologie a služby šetrné k životnímu prostředí a využívání místních zdrojů 10 ČSÚ ČSÚ, obce, podnikatelské subjekty Priorita 2 Dostupnost a infrastruktura indikátory pro měření sociálních efektů Integrovaný dopravní systém Doprovodná infrastruktura Počet obcí v Regionu NPŠ, zapojených do Integrovaného dopravního systému Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných Monitoring ROP JZ Obce, monitoring

11 infrastruktura veřejné dopravy Nové regionální komunikace Zrekonstruované regionální komunikace Zásobování pitnou vodou Technická infrastruktura v obcích zrekonstruovaných autobusových a železničních zastávek v Regionu NPŠ Délka nově vybudovaných komunikací na území obcí Regionu NPŠ (v km) Délka zrekonstruovaných komunikací na území obcí Regionu NPŠ (v km) Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejný vodovod v obcích regionu NPŠ (v %) Počet zrealizovaných projektů zaměřených na rozvoj technické infrastruktury v obcích (mimo vodohospodářské infrastruktury) monitoring grantových programů krajů Obce, monitoring ROP JZ a PRV Obce, monitoring ROP JZ a PRV Obce, monitoring OPŽP Obce, monitoring PRV Priorita 2 Dostupnost a infrastruktura indikátory pro měření environmentálních efektů Čištění odpadních vod Cyklostezky, cyklotrasy Veřejná doprava Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci s koncovou ČOV v obcích Regionu NPŠ (v %) Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras na území obcí Regionu NPŠ (v km) Počet zrealizovaných projektů na podporu veřejné dopravy Obce, monitoring OPŽP Priorita 3 Udržitelná péče o krajinu, lesy a bezlesí indikátory pro měření environmentálních efektů Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí Podíl finančních prostředků na ochranu životního prostředí z rozpočtu obcí v Regionu NPŠ (v %) ČSÚ Obnova smíšeného horského lesa Zastavěné území Podíl ostatních dřevin ZPF Regionu NPŠ : Plocha víceetážových porostů (v %) Podíl zastavěného území na celkové rozloze obcí Regionu NPŠ (v %) Priorita 4 Udržitelný cestovní ruch v regionu NPŠ indikátory pro měření environmentálních efektů Cyklistické trasy a stezky Délka nově vybudovaných cyklistických tras a stezek na území obcí Regionu NPŠ (v km) Obce, monitoring ROP JZ a PRV Obce, Správa NP a CHKO Šumava, monitoringy ROP JZ a grantových programů krajů Správa NP a CHKO Šumava Ministerstvo pro místní rozvoj Obce, monitoring ROP JZ a PRV 11

12 Hipostezky Stezky pro pěší, naučné stezky Vodní trasy Název indikátoru Délka nově vybudovaných hipostezek na území obcí Regionu NPŠ (v km) Délka nově vybudovaných stezek pro pěší a naučných stezek na území obcí Regionu NPŠ (v km) Délka nových vodních tras na území obcí Regionu NPŠ (v km) Definice indikátoru, popis způsobu měření Výchozí hodnota Cílová hodnota Obce, monitoring ROP JZ a PRV Obce, monitoring ROP JZ a PRV Obce, monitoring ROP JZ a PRV Zdroj informací Priorita 4 Udržitelný cestovní ruch v regionu NPŠ indikátory pro měření ekonomických efektů Počet návštěvníků Počet návštěvníků Regionu NPŠ monitoring návštěvnosti, Správa NP a CHKO Šumava, RRA Sezónnost cestovního ruchu Počet návštěvníků informačních zařízení Počet nových ubytovacích kapacit Počet nových zařízení Počet návštěvníků Regionu NPŠ v jednotlivých měsících roku Počet návštěvníků informačních zařízení Správy NP a CHKO Šumava a obcí Počet nově vybudovaných lůžek v ubytovacích zařízeních Počet nově vybudovaných stravovacích, sportovních, rekreačních a kulturních zařízení Priorita 5 Kvalitní život v obcích indikátory pro měření sociálních efektů Podíl mladých obyvatel Saldo obyvatel Počet žádostí o dávky státní sociální podpory Zařízení občanské Podíl populace obcí Regionu NPŠ ve věku 0-14 let z celkového počtu obyvatel obcí (v %) Rozdíl mezi počtem obyvatel roku stávajícího a předchozího, vydělený počtem obyvatel roku předchozího (v %) Počet nových žádostí o dávky státní sociální podpory v daném období vztažený na 1000 obyvatel regionu Počet zařízení občanské vybavenosti podpořených 12 Šumava monitoring návštěvnosti, Správa NP a CHKO Šumava, RRA Šumava monitoring návštěvnosti, Správa NP a CHKO Šumava, obce Obce, monitoring ROP JZ Obce, monitoring ROP JZ ČSÚ, obce ČSÚ, obce Ministerstvo práce a sociálních věcí Obce, monitoring

13 občanské vybavenosti vybavenosti podpořených z veřejných zdrojů monitoring ROP JZ, popř. jiných dot. zdrojů Obce, ČSÚ Bytový fond Nárůst počtu bytů v obcích Regionu NPŠ Priorita 6 Partnerství pro rozvoj regionu indikátory pro měření ekonomických efektů Mimorozpočtové finanční prostředky Název indikátoru Partnerské projekty Plány rozvoje Celkové množství finančních prostředků, které obec získala na základě projektů, grantů, darů apod. na rozvoj ekonomické oblasti Definice indikátoru, popis způsobu měření Počet společných projektů obcí, Správy NP a CHKO Šumava, popř. jiných subjektů v regionu zaměřených na rozvoj ekonomické oblasti Počet nově vzniklých dokumentů pro plánování rozvoje v ekonomické oblasti Výchozí hodnota Cílová hodnota Ministerstvo financí, obce, monitoringy dotačních titulů Zdroj informací Správa NP a CHKO Šumava, obce, podnikatelské subjekty Správa NP a CHKO Šumava, obce Priorita 6 Partnerství pro rozvoj regionu indikátory pro měření environmentálních efektů Mimorozpočtové finanční prostředky Partnerské projekty Plány rozvoje Celkové množství finančních prostředků, které obec získala na základě projektů, grantů, darů apod. v environmentální oblasti Počet společných projektů obcí, Správy NP a CHKO Šumava, popř. jiných subjektů v regionu zaměřených na environmentální oblast Počet nově vzniklých dokumentů pro plánování rozvoje v environmentální oblasti Ministerstvo financí, obce, monitoringy dotačních titulů Správa NP a CHKO Šumava, obce, vědecké instituce Správa NP a CHKO Šumava, obce Priorita 6 Partnerství pro rozvoj regionu indikátory pro měření sociálních efektů Mimorozpočtové finanční prostředky Partnerské projekty Plány rozvoje Celkové množství finančních prostředků, které obec získala na základě projektů, grantů, darů apod. v sociální oblasti Počet společných projektů obcí, Správy NP a CHKO Šumava, popř. jiných subjektů v regionu zaměřených na rozvoj sociální oblasti Počet nově vzniklých dokumentů pro plánování rozvoje v sociální oblasti Ministerstvo financí, obce, monitoringy dotačních titulů Správa NP a CHKO Šumava, obce, veřejné instituce Správa NP a CHKO Šumava, obce 13

14 2. Analýza úspěšnosti žadatelů Regionu NP Šumava Cílem 2. části Analýzy mělo být zjištění úspěšnosti Regionu NP Šumava při získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Hlavním předpokladem pro dosažení cíle bylo získání relevantních dat od obcí SOB Šumava (celkem 22 obcí) a Správy Národního parku a CHKO Šumava (dále NP). Proto byla sestavena tabulka, které byla rozeslána jak zástupcům NP, tak zástupcům jednotlivých obcí. Potřebná data byla získána od NP a byla zahrnuta do analýzy. Data od všech obcí se nepodařilo získat. Do konce termínu zpracování této části analýzy byla získána data od následujících obcí SOB Šumava: Borová Lada, Lenora, Horní Planá, Nová Pec, Prášily, Rejštejn, Nicov a Kašperské Hory. Celkem tedy byla získána data od 8 obcí z celkového počtu 22. Žádná z obcí však neuvedla údaje o úspěšnosti svých projektových žádostí. 2 obce zaslaly vyplněné odlišné formuláře (zřejmě již z dřívější doby), ostatní obce vyplnily pouze názvy projektů, zdroj financování, rok realizace a některé i výši financování. Důvodem nízké návratnosti tabulek může být jednak zahlcenost obcí šetřeními, která v rámci regionu Šumava probíhají, nebo nedostatečná motivace zástupců k vyplňování těchto tabulek. Za většinu obcí byla tedy použita data vyhledaná na internetu (na závěr této části je uveden stručný přehled použitých zdrojů). Základním problémem této části analýzy se stal fakt, že data o úspěšnosti žadatelů v jednotlivých operačních programech nejsou veřejně k dispozici. Řídící orgány operačních programů tato data buď vůbec nesledují (ROP, OP VK) nebo nejsou veřejně dostupná. Součástí analýzy není tedy vyhodnocení úspěšnosti žadatelů v jednotlivých programovacích obdobích. Analýza úspěšnosti byla rozdělena na 4 části. V první fázi byla obecně vyhodnocena obě programovací období s vazbou na SOB Šumava. Další dvě části se zabývají jednotlivými programovacími obdobími a v poslední části jsou souhrnné tabulky za jednotlivé obce. 14

15 2.1. Všeobecné shrnutí období Samotnému programovacímu období předcházely tzv. Předvstupní nástroje. Předvstupní nástroje: Programovému období předcházely tzv. Předvstupní nástroje Evropské unie. Ty byly určené pro kandidátské země, jak bylo navrženo Evropskou komisí, s cílem napomáhat kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů při zavádění acquis communitaire. Jednalo se o následující programy: Phare SAPARD ISPA a) Phare Z prostředků fondu Phare byly spolufinancovány projekty narovnávající rozdíly v oblastech technické vybavenosti příhraničních municipalit, propagace českých exportérů v zahraničí či studijní pobyty učitelů v zahraničí. a) SAPARD Program Sapard byl speciálním programem pro zemědělství a rozvoj venkova. Po vstupu jej nahradil OP ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. a) ISPA Nástroj předvstupních strukturálních politik ISPA byl zaměřen na financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a dopravy. Po vstupu do EU jej nahradil Fond soudržnosti. Předvstupní nástroje, především program PHARE využili téměř všechny obce SOB Šumava. Strukturální fondy a Fond soudržnosti Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Existují dva strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava 15

16 infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu apod. Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. Z dostupných dat jednotlivých operačních programů, které jsme měly k dispozici, bylo v období od roku 2004 do roku 2011 podáno za území SOB Šumava celkem 218 projektů. Z toho více jak polovina projektových žádostí byla předložena v aktuálním programovém období tj Poměr mezi oběma programovými obdobími shrnuje graf č. 1: V letech bylo podáno a schváleno celkem 56 projektů, v letech jich bylo předloženo zatím 162 projektů (stav k ). Následující graf vyjadřuje zastoupení jednotlivých žadatelů v obou obdobích. Jak je patrné, předkladatelem většiny projektů byli obce. Celkem předložili 145 projektů od roku 2004 do

17 Graf č. 3 vyjadřuje počet projektových žádostí připadající na jednotlivé obce SOB Šumava od roku 2004 do Jak je patrné z grafu, nejvyšší počet žádostí předložilo město Kašperské Hory. Důvodem je především velké množství projektů předložených do Dispozičního fondu (OPPS ČR Bavorsko) v aktuálním programovém období. 17

18 2.2. Programovací období Pro programové období byly Evropskou komisí vytyčeny tři cíle. Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů Regiony s HDP pod hranicí 75% průměru EU se mohou těšit podpoře udržitelného rozvoje zejména prostřednictvím investic do výroby. Cíl 1 je dosahován za podpory prostředků ze všech čtyř strukturálních fondů - ERDF, ESF, EAGGF a FIFG. Cíl 2 - Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací Všechny oblasti, které nespadají pod Cíl 1 a které dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí. Cíl 2 je naplňován z prostředků ERDF, ESF, FIFG. Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání Snížení nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení. Jediný fond, který jehož finanční prostředky jsou použity na dosažení Cíle 3 je ESF. Strukturální fondy Existují čtyři strukturální fondy a každý z nich pokrývá specifickou tematickou oblast. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) - byl založen v roce 1975 a dodnes je objemem finančních prostředků největším fondem. Ze zdrojů ERDF jsou financovány projekty v regionech spadajících do cílů 1 a 2. Evropský sociální fond (ESF) - založen v roce 1960 je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU. Pomoc ESF je zaměřena na mládež, dlouhodobě nezaměstnané a sociálně znevýhodněné skupiny a ženy v rámci všech 3 cílů regionální politiky EU. Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF) - funguje od roku 1962 a z jeho zdrojů je financován rozvoj venkovských oblastí. EAGGF je rozdělen do dvou sekcí. Orientační sekce podporuje rozvoj venkova v souladu s Cílem 1, což se promítá do modernizace a racionalizace zemědělské výroby. Záruční sekce působí v oblastech vývozních kompenzací, stabilizací cen atp. Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) - založen 1994 za účelem zajištění financování rozvoje přímořských regionů i rybářského odvětví. Celkem byly v tomto programovacím období 4 sektorové operační programy a jeden regionální. 18

19 Tabulka č. 1: Možnosti čerpání financí ze strukturálních fondů Název programu Stručný popis SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP) OP INFRASTRUKTURA OP ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ SROP je komplementární s operačními programy jednotlivých sektorů a s Fondem soudržnosti, rozšiřuje jejich dopad na místní úroveň a orientuje se na společné rozvojové potřeby regionů podporoval modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu a snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Dále podporoval ochranu životního prostředí a jeho složek (vody, ovzduší a klimatu, nakládání s odpady), ochranu přírody a krajiny a odstraňování starých zátěží. podporoval rozvoj venkovských částí regionů, adaptaci českého zemědělství na evropský model, rozvoj multifunkčního zemědělství, zefektivnění multifunkční role lesů a rozvoj vodního hospodářství. OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ podporoval vysokou a kvalitní úroveň zaměstnanosti založenou na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, včetně integrace ohrožených skupin sociální exkluzí, rovné příležitosti pro muže a ženy, rozvoj celoživotního učení a adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek OP PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ podporoval rozvoj podnikatelského prostředí, podnikání v průmyslu a v průmyslových službách, zvyšování konkurenceschopnosti české průmyslové produkce, výzkum a vývoj v průmyslu a rozvoj a zvýšení efektivnosti energetiky. V tomto období bylo za území SOB Šumava předloženo, schváleno a úspěšně ukončeno celkem 51 projektových žádostí. Následující graf shrnuje počet ukončených projektů v jednotlivých letech. 19

20 V roce 2005 byly ukončeny 2 projekty, v roce 2006 už bylo ukončeno celkem 17 projektů. Jednalo se převážně o projekty na podporu infrastruktury cestovního ruchu a příhraniční spolupráce. V roce 2007 byla ukončena realizace 23 projektů. V roce 2008 už bylo zahájeno nové programovací období, přesto ještě dobíhala realizace projektů financovaných z předchozího období. Na území SOB Šumava bylo ukončeno v tomto roce 23 projektů. Z dostupných dat byla zjištěna i struktura žadatelů. Největší podíl mají obce daného území. Ty v daném období předložily a zrealizovali celkem 36 projektů. Na druhém místě s počtem 11 projektů je Správa Národního parku a CHKO Šumava. Posledním významnějším žadatelem jsou školy. Typ žadatele Tabulka č. 2: Přehled žadatelů Počet realizovaných projektů Fyzická osoba 1 NP 11 obec 36 Podnikatelský subjekt 2 Sdružení 1 Škola 5 20

21 Nejvíce projektů bylo předkládáno v rámci Společného regionálního programu (SROP) a Interreg IIIA ČR Bavorsko. Tyto dva programy jsou podrobněji shrnuty na konci této části. Tabulka č. 3: Přehled programů a podaných projektů Název programu Počet projektů Získané fin. prostředky INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko OP RLZ 1 nezjištěno SROP

22 Společný regionální operační program SROP Přesto, že v rámci tohoto programu bylo realizováno pouze 5 projektů, jedná se o program, ve kterém žadatelé získali nejvíce finančních prostředků. Projekty byly realizovány v Prioritní ose 4 v rámci dvou oblastí Rozvoj služeb pro cestovní ruch (opatření 4.1) a Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu (opatření 4.2). 22

23 3 projekty byly realizovány podnikatelskými subjekty (vč. fyzických osob podnikajících), pouze 2 projekty realizovaly samotné obce (Modrava a Horní Planá). Celkovou situaci pro území NUTS II Jihozápad shrnuje mapa č. 1. V tomto programu bylo celkem získáno Kč. Zatímco u obcí činila poskytnutá dotace 100 %, u podnikatelů byla výše spolufinancování Kč. Následující graf představuje získané finanční prostředky v jednotlivých oblastech podpory Pokud provedeme srovnání s konečnými výsledky Společného regionálního programu, získáme následující data. V rámci opatření 4.1 bylo získáno na území NUTS II Jihozápad Kč, z toho Kč na území Sob Šumava. Pro opatření 4.2 celkové prostředky činily Kč, z toho Kč na území SOB Šumava. Tabulka č. 4: Finanční podíl projektů SOB Šumava na SROP Název opatření Území Vyčerpané prostředky (v Kč) Počet realizovaných projektů Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Jihočeský Plzeňský Celkem SOB Šumava Opatření 4.2 Rozvoj Jihočeský infrastruktury cestovního ruchu Plzeňský

24 cestovního ruchu Celkem SOB Šumava

25 Mapa č. 1: Projekty reliazované v rámci SROP (NUTS II Jihozápad) 25

26 Interreg IIIA ČR - Bavorsko Z hlediska získaných finačních prostředků se program Interreg IIIA ČR Bavorsko řadí na 2. místo, pokud však vyhodnotíme počet podaných a realizovaných projektů, zařadí se tento program na 1. místo. Důvodem je blízkost hranic s Bavorskem a možnost snadněji navázat spolupráci. Projekty byly realizovány v rámci 3 oblastí: Lidské zdroje a sítě, Cestovní ruch, volný čas a rekreace a Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru. Následující tabulka shrnuje počet podaných projektů a získaných finančních prostředků v jednotlivých oblastech: Tabulka č. 5: Finanční podíl oblastí Interreg IIIA ČR Bavorsko Název oblasti Získané finanční prostředky Počet podpořených projektů Lidské zdroje a sítě Cestovní ruch, volný čas a rekreace Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru Celkem Kč 46 26

27 Mapa č. 2: Projekty realizované v rámci Interreg IIIA 27

28 2.3. Programovací období Popis dostupných operačních programů shrnuje část 3 Analýzy. K bylo podáno celkem 162 projektů. Z toho 67 % projektů předložili obce SOB Šumava, cca 3 % podnikatelské subjekty a Správa Národního parku a CHKO Šumava a necelá 2 % školy. Celkově byly podány projekty ve výši Kč 1. Z dostupných dat je patrné, že největší podíl má Operační program životní prostředí, celkem 58 % finančních prostředků je žádáno právě v tomto operačním programu. Na druhém místě je ROP NUTS II Jihozápad (32 %). Přesto tento údaj nemá příliš velký význam. Jak již bylo uvedeno, výše poskytnutých finančních prostředků nebyla u všech programů zjištěna. Největší podíl, co do počtu podaných žádostí, představuje Operační program příhraniční spolupráce ČR Bavorsko. Jedná se o projekty realizované v rámci Dispozičního fondu. 1 částka odpovídá zjištěných datům od obcí nebo internetu. S ohledem na fakt, že u některých projektů nebyla finanční výše zjištěna (neuveřejněno, obce neposkytla data), nejedná se o koncovou částku. 28

29 Z hlediska finančního čerpání je důležitý stav jednotlivých projektů. Z celkového počtu 162 podaných projektů je jich k ukončeno 99 projektů, tedy více jak 50 %, celkem 61 projektů je ještě ve fázi realizace a 2 projekty čekají na schválení. 29

30 Doposud byla úspěšným žadatelům vyplacena částka ve výši Kč, tedy 32 % z celkových požadovaných finančních prostředků. 30

31 Operační program životní prostředí (OPŽP) OPŽP patří aktuálně mezi nejvíce využívané Operační programy aktuálního programovacího období. K bylo v rámci tohoto programu podáno celkem 36 projektových záměrů ve finanční výši Kč. Nejvíce projektů bylo předkládáno v opatření 1.1 Snížení znečištění vod (celkem 8 projektů) a opatření 6.2 Podpora biodiverzity (9 projektů). Celkem 23 projektů podaly obce SOB Šumava, 9 projektů Správa Národního parku a CHKO Šumava, zbytek připadá na sdružení a fyzické osoby (4 projekty). 31

32 K aktuálnímu datu (tj ) bylo ukončeno celkem 12 projektů, ve fázi realizace je nyní 24 projektů. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko Nejvíce projektů bylo doposud podáno do Operačního programu příhraniční spolupráce ČR Bavorsko Celkem bylo předloženo a schváleno 47 projektů. Jedná se o finančně malé projekty podpořené v rámci Dispozičního fondu. Nejvíce projektů bylo podáno a schváleno obci Kašperské hory celkem 10 projektů. Na 2. místě s 8 projekty je město Železná Ruda. Z 22 obcí nacházejících v SOB Šumava jich do OPPS ČR Bavorsko podalo projekt 9 obcí. 32

33 Pokud vyhodnotíme výsledky doposud schválených výzev (7. uzavřených výzev Dispozičního fondu) zjistíme, že z celkového počtu schválených projektů 365, připadá necelých 13% na obce SOB Šumava. 33

34 Tabulka č. 6: Přehled projektů obcí SOB Šumava Název žadatele Název projektu Operační program/program podpory Datum zahájení Datum ukončení Rozpočet projektu Volary Modernizace Základní školy Volary ROP NUTS II Jihozápad Volary Nová Škola OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Volary Oprava Chlumského rybníka OP Životní prostředí Volary Přes Volary přešla smrt INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Volary Rekonstrukce místních komunikací v ulici Česká a Příčná - Volary ROP NUTS II Jihozápad Volary Rekonstrukce sběrného dvora ve Volarech OP Životní prostředí Volary Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) Integrovaný operační program Volary Volarské slavnosti dřeva 2006 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Volary Volarské slavnosti dřeva 2006 Volarské slavnosti dřeva 2006 INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko Volary ZŠ U nádraží 512, Volary - Snížení energetické náročnosti OP Životní prostředí Modrava Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě Společný regionální operační program Modrava Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze) Integrovaný operační program Nicov Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze) Integrovaný operační program Kvilda Kvilda - dostavba vodovodu OP Životní prostředí Kvilda Strojová údržba lyžařských stop Kvilda INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

35 Bavorsko Kvilda Strojová údržba lyžařských stop Kvilda 07_08 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Kvilda Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze) Integrovaný operační program Kvilda Realizace MK a parkové úpravy v obci Kvilda PRV Kvilda Strojová údržba lyžařských běžeckých stop a jejich letní příprava OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kvilda Obnova Stálé expozice historie Kvildy a Bučiny OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kvilda Kvilda v proměnách času OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kvilda Strojová údržba lyžařských tras a jejich letní příprava OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kvilda Paměť krajiny v řeči fotografie OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Horská Kvilda Strojová údržba lyžařských stop Horská Kvida INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Horská Kvilda Strojová údržba lyžařských stop Horská Kvida, Modrava, Srní INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Horská Kvilda Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze) Integrovaný operační program Horská Kvilda Strojová údržba lyžařských stop OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Horská Kvilda Strojová údržba lyžařských běžeckých stop OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Horská Kvilda Strojová údržba lyžařských stop OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše 35

36 Kašperské Hory Kašperské Hory Kašperské Hory Kašperské hory - dostavba kanalizace OP Životní prostředí Revitalizace náměstí Kašperské Hory ROP NUTS II Jihozápad Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) Integrovaný operační program Kašperské Hory Zkvalitnění služeb cestovního ruchu INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Kašperské Hory Kašperské Hory Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení energetické soběstačnosti rozšířením stávajících rozvodů CZT v Kašperských Horách Hrad Kašperk, Revitalizace prostoru přístupové cesty hradního areálu OP Životní prostředí OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kašperské Hory Obnova části turistické stezky na hrad Kašperk OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kašperské Hory Turistické místopisné tabule, prospekty a panoramatické obrazy Kašperské Hory a okolí OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kašperské Hory Kašperské Hory Publikace Kašperské Hory, okolí a Grafenau OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Rekonstrukce okolí památníků OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kašperské Hory Kašperské Hory Turistické místopisné tabule a panoramatické obrazy Kašperské Hory a okol Informační materiály hradu Kašperk, hřbitovního areálu v K. Horách a záložky OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše 36

37 Kašperské Hory Kašperské Hory Revitalizace bývalého předsunutého opevnění Pustého hrádku OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Turistické informační značení Kašperské Hory a hrad Kašperk OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kašperské Hory Trojjazyčné turistické informační prospekty Kašperské Hory a hrad Kašperk OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda První mezinárodní česko-bavorský Nordic Walking den INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Železná Ruda Údržba zimních turistických tras - Město Železná Ruda 2011 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda Studie vhodného využití objektu bývalé celnice v Alžbětíně OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda Strojová údržba lyžařských turistických tras - Město Železná Ruda 2009 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda Strojová údržba lyžařských turistických tras - Město Železná Ruda OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda Strojová údržba lyžařských turistických tras - Město Železná Ruda INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Železná Ruda Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) Integrovaný operační program Železná Ruda Změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda a zhotovení Regulačního plánu Železná Ruda, část Špičák INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Železná Ruda 20. výročí znovuotevření železniční trati OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda Orientační systém značení Železnorudska OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše 37

38 Železná Ruda Železnorudsko a bavorské příhraničí OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda Čachrov Obnova a oprava pomníků a drobných sakrálních památek Železnorudska Stavebně a tepelně technická opatření pro snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p. 10 Základní škola Městyse Čachrov OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše OP Životní prostředí Čachrov Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze) Integrovaný operační program Čachrov Zpracování Územního plánu městyse Čachrov Integrovaný operační program Hartmanice ČOV Hartmanice OP Životní prostředí Hartmanice Hipostezky v Českém lese INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Hartmanice Hipostezky v Pošumaví INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Hartmanice Střední Pošumaví - propagační materiál INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Hartmanice Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) Integrovaný operační program Hartmanice Územní plán města Hartmanice Integrovaný operační program Hartmanice Účast na Slavnostním průvodu svatého Vintíře a oslavách 1000 let Rinchnachu OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Hartmanice Oslavy 650. výročí první písemné zmínky o obci Kundratice OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Hartmanice Publikace "Malá Muzea" OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše 38

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE Objednatel: Město Turnov Zhotovitel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr. Zdeněk Kadlas Spolupráce:

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

Možnosti získávání prostředků na vědu, výzkum a vzdělávání ze Strukturálních fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Strukturální fondy jsou určeny pro dotační politiku EU v jednotlivých

Více

Metodický list pro přednášky kurzu Strukturální fondy

Metodický list pro přednášky kurzu Strukturální fondy Metodický list pro přednášky kurzu Strukturální fondy Přednášející: Ing. Jan Čadil a pozvaní experti z praxe (Ing. Marek Jetmar PhD. MMR, Ing. Helena Čikarová MMR, Bc. Jakub Sedmihorský Úřad práce, Ing.

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Váţená paní starostko, váţený pane starosto!

Váţená paní starostko, váţený pane starosto! Podkl adypr opř í pr avu kr aj i nnéhoi nt egr ovaného pl ánur ozvoj e Anal yt i c káč ás t č e r v e n 2009 Váţená paní starostko, váţený pane starosto! Dostáváte do ruky materiál, který vznikl na základě

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Průvodce fondy Evropské unie

Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Tato publikace byla vydána za podpory Delegace Evropské komise v ČR Průvodce fondy Evropské unie Redakční uzávěrka: duben 2004 Zpracoval: Ministerstvo

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1.1. Zkvalitňování lokálních silničních sítí - optimalizace místní komunikační sítě, její dostavba za účelem napojení objektů - rekonstrukce,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU FINANCOVANÝ POMOCI FONDŮ EU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU FINANCOVANÝ POMOCI FONDŮ EU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU FINANCOVANÝ POMOCI FONDŮ

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 1 OPPS Česká republika Polská republika 2007-2013 CÍL PROGRAMU 2 OPPS Česká republika Polská republika 2007-2013 Globální

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Využití fondů EU pro úspěšnou realizaci operačních programů v ČR

Využití fondů EU pro úspěšnou realizaci operačních programů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Využití fondů EU pro úspěšnou realizaci operačních programů v ČR Bakalářská práce Autor: Miroslav Prokop Bankovní management Vedoucí

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 září 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Vymezení a charakteristika venkova v rámci Královéhradeckého kraje... 4 3.1 Vymezení venkova...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1 VŠFS PRAHA, KLADNO REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR 28.2.2009 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionální politika EU 2000-20062006 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje

Více

Příprava MPO na budoucí programovací období

Příprava MPO na budoucí programovací období Příprava MPO na budoucí programovací období Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, MPO Příprava na programovací období 2014+ Na konci listopadu 2012 vláda schválila vymezení 8 operačních programů

Více

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Klíčové aspekty spolupráce při přípravě a budoucí realizaci PRV a ostatních programových dokumentů budou zakotveny v Memorandech o spolupráci

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Strukturální fondy. Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti

Strukturální fondy. Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti Strukturální fondy Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti Do roku 2006 Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) Finanční nástroj pro podporu

Více

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území . AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území R U R Ú PRACOVNÍ VERZE K PROJEDNÁNÍ S OBCEMI Zpracovatel: Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Ing. Filip Takáč úřad územního plánování

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ Vydává ve spolupráci s Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE... 2-5 OPŽP DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ

Více

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Politika hospodářské a sociální soudržnosti Podstat politiky HSS -NUTS -Operační programy Strukturální fondy -Financování projektů Zdroje: www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz Strukturální politika = politika

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013

Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 Strategie města Toužim Strana 1 (celkem 1) Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 V rámci členství v MAS

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Mladeč, duben 2016 OBSAH ÚVODEM... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1. Základní informace o obci... 3 1.2. Charakteristika obce... 4 1.2.1. Popis území... 4 1.2.2.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumperský venkov, z. s. 2014 2020 Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region STRATEGICKÁ ČÁST 1 Obsah 4 Strategická část... 4 4.1 Vize strategie...

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

ORP ČESKÝ KRUMLOV. - vymezení území ORP poloha, sídelní struktura, počet obcí, mapa území

ORP ČESKÝ KRUMLOV. - vymezení území ORP poloha, sídelní struktura, počet obcí, mapa území Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál) ORP ČESKÝ KRUMLOV

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ÚPRAVA 08/2010 DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majitelem pozemků. Zadání změny č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategická část Předkladatel: MAS Hustopečsko, z.s. Zpracovatel: Ing. Přemysl Pálka - manažer MAS Ing. Michal Zich - koordinátor ISÚ Spolupráce:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU. obecné podmínky

Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU. obecné podmínky Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU obecné podmínky Srovnání komunitárních programů a strukturálních fondů Podpis smlouvy Partnerství Dopad výsledků Místo hodnocení Právní rámec

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu S Á D E K P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Říjen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160, 572

Více