1. Analýza očekávaných efektů realizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Analýza očekávaných efektů realizace"

Transkript

1 1

2 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace Vymezení území Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby Systém finálního zhodnocení realizace KIPR Indikátory pro měření ekonomických, environmentálních a sociálních efektů Analýza úspěšnosti žadatelů Regionu NP Šumava Všeobecné shrnutí období Předvstupní nástroje: a) Phare a) SAPARD a) ISPA Strukturální fondy a Fond soudržnosti Programovací období Společný regionální operační program SROP Interreg IIIA ČR - Bavorsko Programovací období Operační program životní prostředí (OPŽP) OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko Analýza relevantních zdrojů podpory Analýza relevantních tematických operačních programů, regionálních operačních programů a dalších dotačních možností pro SOB Šumava Operační programy financované z fondů EU v období a) Regionální operační programy b) Programy evropské územní spolupráce c) Tematické operační programy Prioritní osa 5 - Technická pomoc Ostatní dotační programy a) Finanční mechanismus EHP/Norska b) Program švýcarsko české spolupráce Národní a regionální dotační tituly a) Program rozvoje venkova (PRV) b) Národní program podpory cestovního ruchu Návrh mechanismů podpory, možnosti financování projektů pilotního KIPR SOB Šumava Diverzifikovaná místní ekonomika Dostupnost a infrastruktura Udržitelná péče o krajinu, lesy a bezlesí Udržitelný cestovní ruch v regionu Kvalitní život v obcích Partnerství pro rozvoj regionu

3 1. Analýza očekávaných efektů realizace 1.1. Vymezení území Řešené území, tj. území Regionu Národní park Šumava, se nachází ve Specifické oblasti Šumava (SOB 1) vymezené Politikou územního rozvoje České republiky Jedná se o periferní, příhraniční část republiky (na hranici s Německem a Rakouskem), která je z administrativního hlediska rozdělena mezi správní obvod Jihočeského a Plzeňského kraje. Řešenou oblast konkrétně vymezují katastrální území 22 obcí z okresu Český Krumlov, Prachatice a Klatovy. Přehled dotčených obcí, jejichž katastru se dotýká alespoň část Národního parku Šumava, je uveden v následující tabulce. Název obce Okres ORP Výměra (v ha) Výměra v NP (v ha) Podíl výměry v NP (v %) Počet obyvatel k Počet obyvatel k Horská Kvilda Klatovy Sušice Srní Klatovy Sušice Kvilda Prachatice Vimperk Modrava Klatovy Sušice Stožec Prachatice Prachatice Prášily Klatovy Sušice Strážný Prachatice Vimperk Rejštejn Klatovy Sušice Nová Pec Prachatice Prachatice Želnava Prachatice Prachatice Nové Hutě Prachatice Vimperk Borová Lada Prachatice Vimperk Kašperské Klatovy Sušice Hory Hartmanice Klatovy Sušice Čachrov Klatovy Klatovy Železná Ruda Klatovy Klatovy Horní Planá Český Český Krumlov Krumlov Volary Prachatice Prachatice Nicov Prachatice Vimperk Horní Vltavice Prachatice Vimperk Stachy Prachatice Vimperk Lenora Prachatice Prachatice Celkem

4 V území dochází k aktivnímu sdružování obcí v mikroregiony, ať už je jejich účelem spolupráce na dlouhodobé koncepci rozvoje části regionu, posílení absorpční kapacity území přípravou společných žádostí o dotační financování nebo jen realizace jednorázových rozvojových akcí. Na území Regionu Národní park Šumava (nebo alespoň na jeho části) jsou v současné době registrována tato sdružení obcí (informace Ústavu územního rozvoje z roku 2008): Mikroregion Šumava západ (členem 10 obcí z Regionu Národní park Šumava), Mikroregion HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO (9 obcí), Sdružení obcí Střední Pošumaví (1 obec), Svazek lipenských obcí (5 obcí). Všechny uvedené svazky obcí vykazují aktivní činnost. Z aktuálních informací Národní sítě MAS ČR vyplývá, že řešené obce jsou sdružovány také v místních akčních skupinách, mezi které patří Místní akční skupina LAG Centrální Šumava (10 obcí) není v současné době aktivní, Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení PO (1 obec), MAS Ekoregion Úhlava (1 obec). Z tohoto přehledu vyplývá, že v současné době je působení místních akčních skupin v Regionu Národní park Šumava na rozdíl od okolních regionů pozastaveno Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby Účelem, pro který je Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava (dále jen KIPR) zpracováván, je společná koordinace a podpora realizace regionálně významných projektů regionu Šumava. Taková činnost povede k dosažení následujících dlouhodobých cílů rozvoje území. Všeobecný cíl: Vzájemná spolupráce subjektů působících na území Regionu Národní park Šumava za účelem stabilizace hospodářské základny regionu a zlepšování podmínek pro kvalitní život místních obyvatel za předpokladu zachování přírodního bohatství a kulturního dědictví regionu. Specifické cíle: Zlepšování podmínek pro podnikání na území Regionu Národního parku Šumava, podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků a posilování jejich konkurenceschopnosti. Zlepšení dostupnosti a obslužnosti území regionu NPŠ. Využívání přírodního a krajinného potenciálu území regionu NPŠ. Udržitelný cestovní ruch využívající unikátní přírodní a kulturní potenciál území s ohledem na zachování jeho specifických hodnot. Zlepšování kvality života obyvatelstva zajištěním dostupnosti veřejných služeb v oblasti vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb, podpora rozvoje kultury a volnočasových aktivit. Navázání úzké spolupráce mezi Správou NP Šumava, orgány veřejné správy a dalšími regionálními aktéry. Společné sdílení vize a cílů strategie. Společný postup při její realizaci. 4

5 Výše uvedené specifické cíle jsou naplněním prioritních oblastí rozvoje území, které jsou dále rozpracovány do dílčích opatření. Definice priorit a opatření vychází z podpůrného dokumentu KIPR, kterým je Strategický rámec udržitelného rozvoje Regionu NP Šumava. Prioritní osy a opatření byly stanoveny na základě výstupů analytické části dokumentu, tedy Analýzy socio-ekonomického rozvoje obcí ležících v regionu NP Šumava a Komplexní SWOT analýzy udržitelného rozvoje území. Přehled prioritních oblastí rozvoje a jejich opatření, včetně konkrétních přínosů jednotlivých opatření, uvádí následující tabulky. Priorita / Opatření Priorita 1 - Diversifikovaná místní ekonomika Opatření 1.1 Příznivé podnikatelské prostředí Priorita / Opatření Priorita 2 - Dostupnost a infrastruktura Opatření 2.1 Dopravní dostupnost a dopravní infrastruktura Opatření 2.2 Dopravní obslužnost Opatření 2.3 Zlepšení síťových služeb Přínosy vymezených opatření - podnikatelské prostředí otevřené pro investice místních podnikatelů i vnějších investorů - zázemí pro vznik nových pracovních příležitostí - podpora projektů zaměřených na technologie a služby šetrné k životnímu prostředí a projektů zaměřených na využívání místních zdrojů - podpora existence rozličných oborů podnikání vedoucí ke stabilizaci ekonomické základny regionu Přínosy vymezených opatření - dovybavení území dopravní infrastrukturou (zlepšení dostupnosti spádových center ze sídel v území) - zlepšení stavu a údržba stávající dopravní infrastruktury - podpora forem dopravy šetrných k životnímu prostředí - zajištění dopravní obslužnosti v území (dostupnost spádových center veřejnou dopravou, napojení na nadregionální veřejnou dopravu, napojení veřejné dopravy na ostatní formy dopravy) - zvýšení kvality veřejné dopravy (modernizace vozového parku, budování a modernizace doprovodné infrastruktury zastávky, záchytná parkoviště,...) - dostupnost čištění odpadních vod ve všech obcích - udržitelné zásobování pitnou vodou ve všech obcích - odpovídající energetická infrastruktura v obcích - dostupná telekomunikační infrastruktura u všech obcí 5

6 Priorita / Opatření Priorita 3 - Udržitelná péče o krajinu, lesy a bezlesí Opatření 3.1 Udržitelné zemědělství Opatření 3.2 Udržitelná péče o lesy v regionu NPŠ Opatření 3.3 Ochrana krajiny a životního prostředí Přínosy vymezených opatření - rozvoj ekologického a přírodě blízkého zemědělství - podpora lokálních zemědělských a potravinářských produktů - modernizace zemědělské techniky - podpora obnovitelných zdrojů energie - podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství (tvorba a údržba krajiny) - koordinovaná péče o lesy všech vlastníků s důrazem na zachování přírodních procesů v nejcennějších územích a zvyšování biodiverzity lesních porostů v ostatních částech regionu - stanovení rovnováhy mezi mimoprodukční a produkční funkcí lesa s ohledem na stupeň ochrany v jednotlivých územích - návaznost produkce v lesích na regionální dřevozpracující průmysl - ochrana biodiverzity a ekologické stability přírody a krajiny - zamezení nevhodné urbanizace volné i osídlené krajiny (koordinované územní plánování) - ochrana ovzduší (omezení emisí z nevhodného vytápění a nepřiměřené individuální dopravy) - optimalizace odpadového hospodářství Priorita / Opatření Priorita 4 - Udržitelný cestovní ruch v regionu NPŠ Opatření 4.1 Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu Opatření 4.2 Zlepšení kvality služeb cestovního ruchu Přínosy vymezených opatření - spolupráce subjektů v území při budování, údržbě a zvyšování kvality základní infrastruktury cestovního ruchu (turistické stezky cyklo, hipo, pěší, vodní; parkoviště; ubytovací a stravovací kapacity) - budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu prodlužující pobyt návštěvníků v území a prodlužující turistickou sezónu (sportovněrekreační zařízení, kulturní zařízení apod.) - spolupráce subjektů v území při rozšiřování nabídky produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu za účelem prodloužení pobytu návštěvníků a prodloužení turistické sezóny - dostupné služby pro různé cílové skupiny návštěvníků (dle tematického zaměření pobytu, fyzické zdatnosti, požadavků na standardy služeb, jazykové vybavenosti, životního stylu apod.) - profesionální přístup podnikatelů a zaměstnanců v cestovním ruchu 6

7 Opatření 4.3 Marketing cestovního ruchu Priorita / Opatření Priorita 5 - Kvalitní život v obcích Opatření 5.1 Dostupnost veřejných služeb Opatření 5.2 Podpora volnočasových aktivit, rozvoj místní kultury - orientace na produkty a služby založené na využití místních specifik - podpora zážitkové turistiky - dostupnost ucelené nabídky cestovního ruchu (koordinované, snadno dostupné a moderní zdroje informací o regionu Šumava) - prezentace území jako celku, která podpoří jeho přírodní a kulturní jedinečnost a povede k rovnoměrnému rozmístění návštěvníků po celém regionu - prezentace produktů a služeb cestovního ruchu za účelem prodloužení doby pobytu návštěvníků a prodloužení turistické sezóny - prezentace lokálně specifických produktů a značek využitelných v cestovním ruchu Přínosy vymezených opatření - dostupnost základní občanské vybavenosti v regionu odpovídající velikosti sídel mimo chráněná a příhraniční území (vzdělávací zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb a terénní sociální služby, základní maloobchodní provozovny) - zvyšování kvality služeb občanské vybavenosti - nabídka zázemí pro zajištění a rozvoj trvalého bydlení (pozemky pro výstavbu, domy k trvalému bydlení, byty) - podpora volnočasových aktivit v obcích (kultura, sport a další volnočasové aktivity) - podpora spolkového života a místních iniciativ - podpora zachování nebo oživení místních specifik, zvyků a tradic Priorita / Opatření Priorita 6 - Partnerství pro rozvoj regionu Opatření 6.1 Posílení spolupráce při správě území regionu NPŠ Opatření 6.2 Podpora rozvoje efektivní místní správy Přínosy vymezených opatření - spolupráce při plánování v regionu, sdílení společné vize rozvoje regionu - koordinace postupu při naplňování vize, vymezených priorit rozvoje a opatření - vzájemná pravidelná komunikace mezi subjekty a obyvateli v regionu, zapojení obyvatel do místního dění a rozhodování - koordinace postojů při komunikaci se subjekty mimo region - spolupráce mezi NPŠ a obcemi při zajištění kvalifikované, efektivní a moderní správy území - spolupráce při zvyšování absorpční kapacity území 7

8 Opatření 6.3 Rozvojový marketing a propagace území - koordinovaná propagace území jako místa, kde žijí lidé v souladu s nezbytnými podmínkami ochrany jedinečného přírodního bohatství - využití informačních technologií Vzhledem k charakteru území s nejvyšším stupněm ochrany přírody, překážkám jeho dalšího rozvoje a tendencím k jeho pomalému vysidlování je důležité udržovat v rovnováze tři základní pilíře rozvoje: ekonomický, environmentální, sociální. Vymezení prioritních oblastí rozvoje z pohledu náležitosti k jednotlivým pilířům rozvoje je následující: Prioritní oblast rozvoje Priorita 1 - Diversifikovaná místní ekonomika Priorita 2 - Dostupnost a infrastruktura Priorita 3 - Udržitelná péče o krajinu, lesy a bezlesí Priorita 4 - Udržitelný cestovní ruch v Regionu NPŠ Priorita 5 - Kvalitní život v obcích Priorita 6 - Partnerství pro rozvoj regionu Pilíře rozvoje (řazeny dle významu pro danou prioritu) ekonomický, environmentální sociální, ekonomický, environmentální environmentální, ekonomický ekonomický, environmentální sociální ekonomický, environmentální, sociální Z uvedeného přehledu je patrné, že jednotlivé oblasti rozvoje jsou zpravidla postaveny na více pilířích rozvoje, je tedy nutné na ně pohlížet komplexně, se všemi předpoklady a dopady jejich realizace. Environmentální pilíř se vzhledem k charakteru území prolíná všemi prioritními oblastmi rozvoje, neboť se v souvislosti s všudypřítomnou ochranou přírody stává specifikem veškeré činnosti v území, životním stylem jeho obyvatel a žádaným přístupem jeho návštěvníků. Spolupráce v území je pak nezbytná na všech třech pilířích rozvoje území. Je tedy zřejmé, že jedině systematické provázání všech pilířů / hledisek rozvoje se stane základem pro kompletní a efektivní naplnění jednotlivých prioritních oblastí rozvoje a dosažení vytyčených specifických cílů. Realizace KIPR tak zajistí koncepční podporu konkrétních, tematicky a územně provázaných aktivit uskutečňovaných v rámci jednotlivých priorit / opatření, které budou navzájem posilovat a zkvalitňovat svoje přínosy / efekty v porovnání s tím, kdyby byly realizovány nekoncepčně, samostatně Systém finálního zhodnocení realizace KIPR Schvalovacím a poradním orgánem KIPR je na národní úrovni Centrální řídící výbor (CŘV) KIPR. Na regionální úrovni tuto pozici zastává Regionální řídící výbor (RŘV) KIPR. Předkladatel KIPR bude v pravidelných ročních intervalech zajišťovat monitorování 8

9 naplňování jednotlivých prioritních oblastí, opatření a cílů plánu, stejně jako naplňování hodnot monitorovacích indikátorů plánem stanovených. Výsledky tohoto hodnocení a návrhy na případné změny nebo aktualizace KIPR zpracuje do průběžné monitorovací zprávy. K monitorovací zprávě bude přiložen přehled schválených, neschválených a realizovaných projektů s informacemi o průběhu jejich realizace, plnění harmonogramu, finančního plánu projektu a plnění monitorovacích indikátorů. Kompletní průběžná monitorovací zpráva bude projednána a odsouhlasena na úrovni Regionálního řídícího výboru KIPR, výsledek bude uveden v zápise z příslušného jednání RŘV. Poté bude kompletní monitorovací zpráva předložena ke schválení Centrálnímu řídícímu výboru KIPR. Centrální výbor provede hodnocení naplňování KIPR ve spolupráci s řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, popř. řídícími orgány dalších relevantních operačních nebo národních programů. V případě, že tyto složky vyhodnotí v průběhu realizace KIPR jeho plnění jako neuspokojivé, mohou dočasně zastavit příjem dalších projektů předkládaných v rámci KIPR nebo financování projektů, u nichž již byla zahájena samotná realizace, a to až do sjednání nápravy neuspokojivého stavu nebo předložení návrhu jeho řešení. Veškeré změny v realizaci KIPR musí být předem schváleny Centrálním řídícím výborem KIPR. Za předkládání pravidelných průběžných monitorovacích zpráv všem schvalovacím orgánům zodpovídá manažer KIPR. Po ukončení realizace KIPR bude zpracováno závěrečné hodnocení realizace plánu jako celku. Bude připraven přehled všech projektů realizovaných v rámci KIPR a přehled dosažených hodnot všech monitorovacích indikátorů, který bude přiřazen k přehledu čerpání finančních prostředků. Dále bude zpracováno zhodnocení naplnění prioritních oblastí / opatření KIPR a dosažení všeobecného a specifických cílů. Závěrečné hodnocení bude obsahovat hodnocení celkového kontextu KIPR v rámci daného území. Závěrečné hodnocení může v případě potřeby obsahovat také návrhy na změnu metodiky Ministerstva životního prostředí k přípravě a realizaci Krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR), návrhy na plošnou bonifikaci rozvojových projektů, návrhy na speciální výzvy z operačních programů, národních a krajských dotačních titulů, návrhy další podpory regionálně významných projektů, popř. návrhy legislativních změn přispívajících k dalšímu rozvoji území. Závěrečné hodnocení bude vypracováno do 1 měsíce od ukončení realizace KIPR, a to prostřednictvím závěrečné zprávy KIPR. Za její zpracování odpovídá manažer projektu, schvalování závěrečné zprávy na regionální úrovni opět zajistí Regionální řídící výbor KIPR, poté bude závěrečná zpráva předložena ke schválení Centrálnímu řídícímu výboru KIPR, který rovněž zajistí stanovisko řídících orgánů všech relevantních programů. Výsledky závěrečného hodnocení KIPR budou prezentovány veřejnosti (zejména dotčeným obcím, dalším subjektům v území a široké veřejnosti). 9

10 1.4. Indikátory pro měření ekonomických, environmentálních a sociálních efektů Soustava monitorovacích indikátorů bude sloužit k hodnocení úspěšnosti realizace KIPR v kvantifikovatelných ukazatelích. Přehled všech monitorovacích indikátorů bude zpracován ve fázi přípravy analytické části KIPR, kdy bude ke každému indikátoru přiřazena jeho přesná definice, popis způsobu měření a zdroj informací. Po uzavření zásobníku projektů, které mohou být předkládány v rámci KIPR, bude přehled monitorovacích indikátorů doplněn o výchozí a cílové hodnoty monitorovacích indikátorů. Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů budou vyhodnocovány minimálně 1 x ročně (hodnocení bude součástí pravidelných průběžných monitorovacích zpráv), závěrečné hodnocení dosažených monitorovacích indikátorů bude provedeno po ukončení realizace KIPR (jako součást závěrečné monitorovací zprávy). Monitorovací indikátory stanovené v rámci KIPR odpovídají jednotlivým prioritním oblastem rozvoje a opatřením, na něž navazují aktivity stanovené v podpůrných dokumentech KIPR (zejména Strategický rámec udržitelného rozvoje Regionu NP Šumava). Výčet monitorovacích indikátorů KIPR uvádí následující tabulka: Název indikátoru Definice indikátoru, popis způsobu měření Výchozí hodnota Cílová hodnota Zdroj informací Priorita 1 - Diversifikovaná místní ekonomika indikátory pro měření ekonomických efektů Podnikatelské subjekty Počet podnikatelských subjektů (právnické i fyzické osoby) s místem podnikání na katastrálním území obcí ČSÚ, obce Registrovaná míra nezaměstnanosti Regionu NP Šumava Podíl nezaměstnaných evidovaných úřadem práce z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel v obcích regionu NP Šumava (v %) Priorita 1 - Diversifikovaná místní ekonomika indikátory pro měření environmentálních efektů Podnikatelské subjekty Počet podnikatelských subjektů (právnické i fyzické osoby) s místem podnikání na katastrálním území obcí Regionu NP Šumava zaměřených na technologie a služby šetrné k životnímu prostředí a využívání místních zdrojů 10 ČSÚ ČSÚ, obce, podnikatelské subjekty Priorita 2 Dostupnost a infrastruktura indikátory pro měření sociálních efektů Integrovaný dopravní systém Doprovodná infrastruktura Počet obcí v Regionu NPŠ, zapojených do Integrovaného dopravního systému Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných Monitoring ROP JZ Obce, monitoring

11 infrastruktura veřejné dopravy Nové regionální komunikace Zrekonstruované regionální komunikace Zásobování pitnou vodou Technická infrastruktura v obcích zrekonstruovaných autobusových a železničních zastávek v Regionu NPŠ Délka nově vybudovaných komunikací na území obcí Regionu NPŠ (v km) Délka zrekonstruovaných komunikací na území obcí Regionu NPŠ (v km) Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejný vodovod v obcích regionu NPŠ (v %) Počet zrealizovaných projektů zaměřených na rozvoj technické infrastruktury v obcích (mimo vodohospodářské infrastruktury) monitoring grantových programů krajů Obce, monitoring ROP JZ a PRV Obce, monitoring ROP JZ a PRV Obce, monitoring OPŽP Obce, monitoring PRV Priorita 2 Dostupnost a infrastruktura indikátory pro měření environmentálních efektů Čištění odpadních vod Cyklostezky, cyklotrasy Veřejná doprava Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci s koncovou ČOV v obcích Regionu NPŠ (v %) Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras na území obcí Regionu NPŠ (v km) Počet zrealizovaných projektů na podporu veřejné dopravy Obce, monitoring OPŽP Priorita 3 Udržitelná péče o krajinu, lesy a bezlesí indikátory pro měření environmentálních efektů Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí Podíl finančních prostředků na ochranu životního prostředí z rozpočtu obcí v Regionu NPŠ (v %) ČSÚ Obnova smíšeného horského lesa Zastavěné území Podíl ostatních dřevin ZPF Regionu NPŠ : Plocha víceetážových porostů (v %) Podíl zastavěného území na celkové rozloze obcí Regionu NPŠ (v %) Priorita 4 Udržitelný cestovní ruch v regionu NPŠ indikátory pro měření environmentálních efektů Cyklistické trasy a stezky Délka nově vybudovaných cyklistických tras a stezek na území obcí Regionu NPŠ (v km) Obce, monitoring ROP JZ a PRV Obce, Správa NP a CHKO Šumava, monitoringy ROP JZ a grantových programů krajů Správa NP a CHKO Šumava Ministerstvo pro místní rozvoj Obce, monitoring ROP JZ a PRV 11

12 Hipostezky Stezky pro pěší, naučné stezky Vodní trasy Název indikátoru Délka nově vybudovaných hipostezek na území obcí Regionu NPŠ (v km) Délka nově vybudovaných stezek pro pěší a naučných stezek na území obcí Regionu NPŠ (v km) Délka nových vodních tras na území obcí Regionu NPŠ (v km) Definice indikátoru, popis způsobu měření Výchozí hodnota Cílová hodnota Obce, monitoring ROP JZ a PRV Obce, monitoring ROP JZ a PRV Obce, monitoring ROP JZ a PRV Zdroj informací Priorita 4 Udržitelný cestovní ruch v regionu NPŠ indikátory pro měření ekonomických efektů Počet návštěvníků Počet návštěvníků Regionu NPŠ monitoring návštěvnosti, Správa NP a CHKO Šumava, RRA Sezónnost cestovního ruchu Počet návštěvníků informačních zařízení Počet nových ubytovacích kapacit Počet nových zařízení Počet návštěvníků Regionu NPŠ v jednotlivých měsících roku Počet návštěvníků informačních zařízení Správy NP a CHKO Šumava a obcí Počet nově vybudovaných lůžek v ubytovacích zařízeních Počet nově vybudovaných stravovacích, sportovních, rekreačních a kulturních zařízení Priorita 5 Kvalitní život v obcích indikátory pro měření sociálních efektů Podíl mladých obyvatel Saldo obyvatel Počet žádostí o dávky státní sociální podpory Zařízení občanské Podíl populace obcí Regionu NPŠ ve věku 0-14 let z celkového počtu obyvatel obcí (v %) Rozdíl mezi počtem obyvatel roku stávajícího a předchozího, vydělený počtem obyvatel roku předchozího (v %) Počet nových žádostí o dávky státní sociální podpory v daném období vztažený na 1000 obyvatel regionu Počet zařízení občanské vybavenosti podpořených 12 Šumava monitoring návštěvnosti, Správa NP a CHKO Šumava, RRA Šumava monitoring návštěvnosti, Správa NP a CHKO Šumava, obce Obce, monitoring ROP JZ Obce, monitoring ROP JZ ČSÚ, obce ČSÚ, obce Ministerstvo práce a sociálních věcí Obce, monitoring

13 občanské vybavenosti vybavenosti podpořených z veřejných zdrojů monitoring ROP JZ, popř. jiných dot. zdrojů Obce, ČSÚ Bytový fond Nárůst počtu bytů v obcích Regionu NPŠ Priorita 6 Partnerství pro rozvoj regionu indikátory pro měření ekonomických efektů Mimorozpočtové finanční prostředky Název indikátoru Partnerské projekty Plány rozvoje Celkové množství finančních prostředků, které obec získala na základě projektů, grantů, darů apod. na rozvoj ekonomické oblasti Definice indikátoru, popis způsobu měření Počet společných projektů obcí, Správy NP a CHKO Šumava, popř. jiných subjektů v regionu zaměřených na rozvoj ekonomické oblasti Počet nově vzniklých dokumentů pro plánování rozvoje v ekonomické oblasti Výchozí hodnota Cílová hodnota Ministerstvo financí, obce, monitoringy dotačních titulů Zdroj informací Správa NP a CHKO Šumava, obce, podnikatelské subjekty Správa NP a CHKO Šumava, obce Priorita 6 Partnerství pro rozvoj regionu indikátory pro měření environmentálních efektů Mimorozpočtové finanční prostředky Partnerské projekty Plány rozvoje Celkové množství finančních prostředků, které obec získala na základě projektů, grantů, darů apod. v environmentální oblasti Počet společných projektů obcí, Správy NP a CHKO Šumava, popř. jiných subjektů v regionu zaměřených na environmentální oblast Počet nově vzniklých dokumentů pro plánování rozvoje v environmentální oblasti Ministerstvo financí, obce, monitoringy dotačních titulů Správa NP a CHKO Šumava, obce, vědecké instituce Správa NP a CHKO Šumava, obce Priorita 6 Partnerství pro rozvoj regionu indikátory pro měření sociálních efektů Mimorozpočtové finanční prostředky Partnerské projekty Plány rozvoje Celkové množství finančních prostředků, které obec získala na základě projektů, grantů, darů apod. v sociální oblasti Počet společných projektů obcí, Správy NP a CHKO Šumava, popř. jiných subjektů v regionu zaměřených na rozvoj sociální oblasti Počet nově vzniklých dokumentů pro plánování rozvoje v sociální oblasti Ministerstvo financí, obce, monitoringy dotačních titulů Správa NP a CHKO Šumava, obce, veřejné instituce Správa NP a CHKO Šumava, obce 13

14 2. Analýza úspěšnosti žadatelů Regionu NP Šumava Cílem 2. části Analýzy mělo být zjištění úspěšnosti Regionu NP Šumava při získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Hlavním předpokladem pro dosažení cíle bylo získání relevantních dat od obcí SOB Šumava (celkem 22 obcí) a Správy Národního parku a CHKO Šumava (dále NP). Proto byla sestavena tabulka, které byla rozeslána jak zástupcům NP, tak zástupcům jednotlivých obcí. Potřebná data byla získána od NP a byla zahrnuta do analýzy. Data od všech obcí se nepodařilo získat. Do konce termínu zpracování této části analýzy byla získána data od následujících obcí SOB Šumava: Borová Lada, Lenora, Horní Planá, Nová Pec, Prášily, Rejštejn, Nicov a Kašperské Hory. Celkem tedy byla získána data od 8 obcí z celkového počtu 22. Žádná z obcí však neuvedla údaje o úspěšnosti svých projektových žádostí. 2 obce zaslaly vyplněné odlišné formuláře (zřejmě již z dřívější doby), ostatní obce vyplnily pouze názvy projektů, zdroj financování, rok realizace a některé i výši financování. Důvodem nízké návratnosti tabulek může být jednak zahlcenost obcí šetřeními, která v rámci regionu Šumava probíhají, nebo nedostatečná motivace zástupců k vyplňování těchto tabulek. Za většinu obcí byla tedy použita data vyhledaná na internetu (na závěr této části je uveden stručný přehled použitých zdrojů). Základním problémem této části analýzy se stal fakt, že data o úspěšnosti žadatelů v jednotlivých operačních programech nejsou veřejně k dispozici. Řídící orgány operačních programů tato data buď vůbec nesledují (ROP, OP VK) nebo nejsou veřejně dostupná. Součástí analýzy není tedy vyhodnocení úspěšnosti žadatelů v jednotlivých programovacích obdobích. Analýza úspěšnosti byla rozdělena na 4 části. V první fázi byla obecně vyhodnocena obě programovací období s vazbou na SOB Šumava. Další dvě části se zabývají jednotlivými programovacími obdobími a v poslední části jsou souhrnné tabulky za jednotlivé obce. 14

15 2.1. Všeobecné shrnutí období Samotnému programovacímu období předcházely tzv. Předvstupní nástroje. Předvstupní nástroje: Programovému období předcházely tzv. Předvstupní nástroje Evropské unie. Ty byly určené pro kandidátské země, jak bylo navrženo Evropskou komisí, s cílem napomáhat kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů při zavádění acquis communitaire. Jednalo se o následující programy: Phare SAPARD ISPA a) Phare Z prostředků fondu Phare byly spolufinancovány projekty narovnávající rozdíly v oblastech technické vybavenosti příhraničních municipalit, propagace českých exportérů v zahraničí či studijní pobyty učitelů v zahraničí. a) SAPARD Program Sapard byl speciálním programem pro zemědělství a rozvoj venkova. Po vstupu jej nahradil OP ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. a) ISPA Nástroj předvstupních strukturálních politik ISPA byl zaměřen na financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a dopravy. Po vstupu do EU jej nahradil Fond soudržnosti. Předvstupní nástroje, především program PHARE využili téměř všechny obce SOB Šumava. Strukturální fondy a Fond soudržnosti Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Existují dva strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava 15

16 infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu apod. Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. Z dostupných dat jednotlivých operačních programů, které jsme měly k dispozici, bylo v období od roku 2004 do roku 2011 podáno za území SOB Šumava celkem 218 projektů. Z toho více jak polovina projektových žádostí byla předložena v aktuálním programovém období tj Poměr mezi oběma programovými obdobími shrnuje graf č. 1: V letech bylo podáno a schváleno celkem 56 projektů, v letech jich bylo předloženo zatím 162 projektů (stav k ). Následující graf vyjadřuje zastoupení jednotlivých žadatelů v obou obdobích. Jak je patrné, předkladatelem většiny projektů byli obce. Celkem předložili 145 projektů od roku 2004 do

17 Graf č. 3 vyjadřuje počet projektových žádostí připadající na jednotlivé obce SOB Šumava od roku 2004 do Jak je patrné z grafu, nejvyšší počet žádostí předložilo město Kašperské Hory. Důvodem je především velké množství projektů předložených do Dispozičního fondu (OPPS ČR Bavorsko) v aktuálním programovém období. 17

18 2.2. Programovací období Pro programové období byly Evropskou komisí vytyčeny tři cíle. Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů Regiony s HDP pod hranicí 75% průměru EU se mohou těšit podpoře udržitelného rozvoje zejména prostřednictvím investic do výroby. Cíl 1 je dosahován za podpory prostředků ze všech čtyř strukturálních fondů - ERDF, ESF, EAGGF a FIFG. Cíl 2 - Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací Všechny oblasti, které nespadají pod Cíl 1 a které dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí. Cíl 2 je naplňován z prostředků ERDF, ESF, FIFG. Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání Snížení nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení. Jediný fond, který jehož finanční prostředky jsou použity na dosažení Cíle 3 je ESF. Strukturální fondy Existují čtyři strukturální fondy a každý z nich pokrývá specifickou tematickou oblast. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) - byl založen v roce 1975 a dodnes je objemem finančních prostředků největším fondem. Ze zdrojů ERDF jsou financovány projekty v regionech spadajících do cílů 1 a 2. Evropský sociální fond (ESF) - založen v roce 1960 je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU. Pomoc ESF je zaměřena na mládež, dlouhodobě nezaměstnané a sociálně znevýhodněné skupiny a ženy v rámci všech 3 cílů regionální politiky EU. Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF) - funguje od roku 1962 a z jeho zdrojů je financován rozvoj venkovských oblastí. EAGGF je rozdělen do dvou sekcí. Orientační sekce podporuje rozvoj venkova v souladu s Cílem 1, což se promítá do modernizace a racionalizace zemědělské výroby. Záruční sekce působí v oblastech vývozních kompenzací, stabilizací cen atp. Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) - založen 1994 za účelem zajištění financování rozvoje přímořských regionů i rybářského odvětví. Celkem byly v tomto programovacím období 4 sektorové operační programy a jeden regionální. 18

19 Tabulka č. 1: Možnosti čerpání financí ze strukturálních fondů Název programu Stručný popis SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP) OP INFRASTRUKTURA OP ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ SROP je komplementární s operačními programy jednotlivých sektorů a s Fondem soudržnosti, rozšiřuje jejich dopad na místní úroveň a orientuje se na společné rozvojové potřeby regionů podporoval modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu a snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Dále podporoval ochranu životního prostředí a jeho složek (vody, ovzduší a klimatu, nakládání s odpady), ochranu přírody a krajiny a odstraňování starých zátěží. podporoval rozvoj venkovských částí regionů, adaptaci českého zemědělství na evropský model, rozvoj multifunkčního zemědělství, zefektivnění multifunkční role lesů a rozvoj vodního hospodářství. OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ podporoval vysokou a kvalitní úroveň zaměstnanosti založenou na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, včetně integrace ohrožených skupin sociální exkluzí, rovné příležitosti pro muže a ženy, rozvoj celoživotního učení a adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek OP PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ podporoval rozvoj podnikatelského prostředí, podnikání v průmyslu a v průmyslových službách, zvyšování konkurenceschopnosti české průmyslové produkce, výzkum a vývoj v průmyslu a rozvoj a zvýšení efektivnosti energetiky. V tomto období bylo za území SOB Šumava předloženo, schváleno a úspěšně ukončeno celkem 51 projektových žádostí. Následující graf shrnuje počet ukončených projektů v jednotlivých letech. 19

20 V roce 2005 byly ukončeny 2 projekty, v roce 2006 už bylo ukončeno celkem 17 projektů. Jednalo se převážně o projekty na podporu infrastruktury cestovního ruchu a příhraniční spolupráce. V roce 2007 byla ukončena realizace 23 projektů. V roce 2008 už bylo zahájeno nové programovací období, přesto ještě dobíhala realizace projektů financovaných z předchozího období. Na území SOB Šumava bylo ukončeno v tomto roce 23 projektů. Z dostupných dat byla zjištěna i struktura žadatelů. Největší podíl mají obce daného území. Ty v daném období předložily a zrealizovali celkem 36 projektů. Na druhém místě s počtem 11 projektů je Správa Národního parku a CHKO Šumava. Posledním významnějším žadatelem jsou školy. Typ žadatele Tabulka č. 2: Přehled žadatelů Počet realizovaných projektů Fyzická osoba 1 NP 11 obec 36 Podnikatelský subjekt 2 Sdružení 1 Škola 5 20

21 Nejvíce projektů bylo předkládáno v rámci Společného regionálního programu (SROP) a Interreg IIIA ČR Bavorsko. Tyto dva programy jsou podrobněji shrnuty na konci této části. Tabulka č. 3: Přehled programů a podaných projektů Název programu Počet projektů Získané fin. prostředky INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko OP RLZ 1 nezjištěno SROP

22 Společný regionální operační program SROP Přesto, že v rámci tohoto programu bylo realizováno pouze 5 projektů, jedná se o program, ve kterém žadatelé získali nejvíce finančních prostředků. Projekty byly realizovány v Prioritní ose 4 v rámci dvou oblastí Rozvoj služeb pro cestovní ruch (opatření 4.1) a Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu (opatření 4.2). 22

23 3 projekty byly realizovány podnikatelskými subjekty (vč. fyzických osob podnikajících), pouze 2 projekty realizovaly samotné obce (Modrava a Horní Planá). Celkovou situaci pro území NUTS II Jihozápad shrnuje mapa č. 1. V tomto programu bylo celkem získáno Kč. Zatímco u obcí činila poskytnutá dotace 100 %, u podnikatelů byla výše spolufinancování Kč. Následující graf představuje získané finanční prostředky v jednotlivých oblastech podpory Pokud provedeme srovnání s konečnými výsledky Společného regionálního programu, získáme následující data. V rámci opatření 4.1 bylo získáno na území NUTS II Jihozápad Kč, z toho Kč na území Sob Šumava. Pro opatření 4.2 celkové prostředky činily Kč, z toho Kč na území SOB Šumava. Tabulka č. 4: Finanční podíl projektů SOB Šumava na SROP Název opatření Území Vyčerpané prostředky (v Kč) Počet realizovaných projektů Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Jihočeský Plzeňský Celkem SOB Šumava Opatření 4.2 Rozvoj Jihočeský infrastruktury cestovního ruchu Plzeňský

24 cestovního ruchu Celkem SOB Šumava

25 Mapa č. 1: Projekty reliazované v rámci SROP (NUTS II Jihozápad) 25

26 Interreg IIIA ČR - Bavorsko Z hlediska získaných finačních prostředků se program Interreg IIIA ČR Bavorsko řadí na 2. místo, pokud však vyhodnotíme počet podaných a realizovaných projektů, zařadí se tento program na 1. místo. Důvodem je blízkost hranic s Bavorskem a možnost snadněji navázat spolupráci. Projekty byly realizovány v rámci 3 oblastí: Lidské zdroje a sítě, Cestovní ruch, volný čas a rekreace a Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru. Následující tabulka shrnuje počet podaných projektů a získaných finančních prostředků v jednotlivých oblastech: Tabulka č. 5: Finanční podíl oblastí Interreg IIIA ČR Bavorsko Název oblasti Získané finanční prostředky Počet podpořených projektů Lidské zdroje a sítě Cestovní ruch, volný čas a rekreace Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru Celkem Kč 46 26

27 Mapa č. 2: Projekty realizované v rámci Interreg IIIA 27

28 2.3. Programovací období Popis dostupných operačních programů shrnuje část 3 Analýzy. K bylo podáno celkem 162 projektů. Z toho 67 % projektů předložili obce SOB Šumava, cca 3 % podnikatelské subjekty a Správa Národního parku a CHKO Šumava a necelá 2 % školy. Celkově byly podány projekty ve výši Kč 1. Z dostupných dat je patrné, že největší podíl má Operační program životní prostředí, celkem 58 % finančních prostředků je žádáno právě v tomto operačním programu. Na druhém místě je ROP NUTS II Jihozápad (32 %). Přesto tento údaj nemá příliš velký význam. Jak již bylo uvedeno, výše poskytnutých finančních prostředků nebyla u všech programů zjištěna. Největší podíl, co do počtu podaných žádostí, představuje Operační program příhraniční spolupráce ČR Bavorsko. Jedná se o projekty realizované v rámci Dispozičního fondu. 1 částka odpovídá zjištěných datům od obcí nebo internetu. S ohledem na fakt, že u některých projektů nebyla finanční výše zjištěna (neuveřejněno, obce neposkytla data), nejedná se o koncovou částku. 28

29 Z hlediska finančního čerpání je důležitý stav jednotlivých projektů. Z celkového počtu 162 podaných projektů je jich k ukončeno 99 projektů, tedy více jak 50 %, celkem 61 projektů je ještě ve fázi realizace a 2 projekty čekají na schválení. 29

30 Doposud byla úspěšným žadatelům vyplacena částka ve výši Kč, tedy 32 % z celkových požadovaných finančních prostředků. 30

31 Operační program životní prostředí (OPŽP) OPŽP patří aktuálně mezi nejvíce využívané Operační programy aktuálního programovacího období. K bylo v rámci tohoto programu podáno celkem 36 projektových záměrů ve finanční výši Kč. Nejvíce projektů bylo předkládáno v opatření 1.1 Snížení znečištění vod (celkem 8 projektů) a opatření 6.2 Podpora biodiverzity (9 projektů). Celkem 23 projektů podaly obce SOB Šumava, 9 projektů Správa Národního parku a CHKO Šumava, zbytek připadá na sdružení a fyzické osoby (4 projekty). 31

32 K aktuálnímu datu (tj ) bylo ukončeno celkem 12 projektů, ve fázi realizace je nyní 24 projektů. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko Nejvíce projektů bylo doposud podáno do Operačního programu příhraniční spolupráce ČR Bavorsko Celkem bylo předloženo a schváleno 47 projektů. Jedná se o finančně malé projekty podpořené v rámci Dispozičního fondu. Nejvíce projektů bylo podáno a schváleno obci Kašperské hory celkem 10 projektů. Na 2. místě s 8 projekty je město Železná Ruda. Z 22 obcí nacházejících v SOB Šumava jich do OPPS ČR Bavorsko podalo projekt 9 obcí. 32

33 Pokud vyhodnotíme výsledky doposud schválených výzev (7. uzavřených výzev Dispozičního fondu) zjistíme, že z celkového počtu schválených projektů 365, připadá necelých 13% na obce SOB Šumava. 33

34 Tabulka č. 6: Přehled projektů obcí SOB Šumava Název žadatele Název projektu Operační program/program podpory Datum zahájení Datum ukončení Rozpočet projektu Volary Modernizace Základní školy Volary ROP NUTS II Jihozápad Volary Nová Škola OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Volary Oprava Chlumského rybníka OP Životní prostředí Volary Přes Volary přešla smrt INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Volary Rekonstrukce místních komunikací v ulici Česká a Příčná - Volary ROP NUTS II Jihozápad Volary Rekonstrukce sběrného dvora ve Volarech OP Životní prostředí Volary Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) Integrovaný operační program Volary Volarské slavnosti dřeva 2006 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Volary Volarské slavnosti dřeva 2006 Volarské slavnosti dřeva 2006 INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko Volary ZŠ U nádraží 512, Volary - Snížení energetické náročnosti OP Životní prostředí Modrava Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě Společný regionální operační program Modrava Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze) Integrovaný operační program Nicov Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze) Integrovaný operační program Kvilda Kvilda - dostavba vodovodu OP Životní prostředí Kvilda Strojová údržba lyžařských stop Kvilda INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

35 Bavorsko Kvilda Strojová údržba lyžařských stop Kvilda 07_08 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Kvilda Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze) Integrovaný operační program Kvilda Realizace MK a parkové úpravy v obci Kvilda PRV Kvilda Strojová údržba lyžařských běžeckých stop a jejich letní příprava OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kvilda Obnova Stálé expozice historie Kvildy a Bučiny OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kvilda Kvilda v proměnách času OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kvilda Strojová údržba lyžařských tras a jejich letní příprava OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kvilda Paměť krajiny v řeči fotografie OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Horská Kvilda Strojová údržba lyžařských stop Horská Kvida INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Horská Kvilda Strojová údržba lyžařských stop Horská Kvida, Modrava, Srní INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Horská Kvilda Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze) Integrovaný operační program Horská Kvilda Strojová údržba lyžařských stop OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Horská Kvilda Strojová údržba lyžařských běžeckých stop OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Horská Kvilda Strojová údržba lyžařských stop OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše 35

36 Kašperské Hory Kašperské Hory Kašperské Hory Kašperské hory - dostavba kanalizace OP Životní prostředí Revitalizace náměstí Kašperské Hory ROP NUTS II Jihozápad Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) Integrovaný operační program Kašperské Hory Zkvalitnění služeb cestovního ruchu INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Kašperské Hory Kašperské Hory Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení energetické soběstačnosti rozšířením stávajících rozvodů CZT v Kašperských Horách Hrad Kašperk, Revitalizace prostoru přístupové cesty hradního areálu OP Životní prostředí OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kašperské Hory Obnova části turistické stezky na hrad Kašperk OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kašperské Hory Turistické místopisné tabule, prospekty a panoramatické obrazy Kašperské Hory a okolí OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kašperské Hory Kašperské Hory Publikace Kašperské Hory, okolí a Grafenau OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Rekonstrukce okolí památníků OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kašperské Hory Kašperské Hory Turistické místopisné tabule a panoramatické obrazy Kašperské Hory a okol Informační materiály hradu Kašperk, hřbitovního areálu v K. Horách a záložky OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše 36

37 Kašperské Hory Kašperské Hory Revitalizace bývalého předsunutého opevnění Pustého hrádku OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Turistické informační značení Kašperské Hory a hrad Kašperk OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Kašperské Hory Trojjazyčné turistické informační prospekty Kašperské Hory a hrad Kašperk OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda První mezinárodní česko-bavorský Nordic Walking den INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Železná Ruda Údržba zimních turistických tras - Město Železná Ruda 2011 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda Studie vhodného využití objektu bývalé celnice v Alžbětíně OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda Strojová údržba lyžařských turistických tras - Město Železná Ruda 2009 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda Strojová údržba lyžařských turistických tras - Město Železná Ruda OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda Strojová údržba lyžařských turistických tras - Město Železná Ruda INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Železná Ruda Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) Integrovaný operační program Železná Ruda Změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda a zhotovení Regulačního plánu Železná Ruda, část Špičák INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Železná Ruda 20. výročí znovuotevření železniční trati OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda Orientační systém značení Železnorudska OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše 37

38 Železná Ruda Železnorudsko a bavorské příhraničí OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Železná Ruda Čachrov Obnova a oprava pomníků a drobných sakrálních památek Železnorudska Stavebně a tepelně technická opatření pro snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p. 10 Základní škola Městyse Čachrov OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše OP Životní prostředí Čachrov Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze) Integrovaný operační program Čachrov Zpracování Územního plánu městyse Čachrov Integrovaný operační program Hartmanice ČOV Hartmanice OP Životní prostředí Hartmanice Hipostezky v Českém lese INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Hartmanice Hipostezky v Pošumaví INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Hartmanice Střední Pošumaví - propagační materiál INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Hartmanice Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) Integrovaný operační program Hartmanice Územní plán města Hartmanice Integrovaný operační program Hartmanice Účast na Slavnostním průvodu svatého Vintíře a oslavách 1000 let Rinchnachu OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Hartmanice Oslavy 650. výročí první písemné zmínky o obci Kundratice OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše Hartmanice Publikace "Malá Muzea" OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko - DF Přesná výše 38

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Divize Rozvoj regionů Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Pardubice, 23.6.2008 OHGS s.r.o., Divize Rozvoj regionů - management pro obce, města a svazky obcí (stálý servis pro 11 mikroregionů Pardubického

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kongresovécentrum Praha 8. prosince 2005 Obsah Programovéobdobí 2004-2006 Příprava programů Implementace programů Příprava projektů krajů Podpora ostatních subjektů Programovéobdobí

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy:

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: IV. Financování projektů z prostředků EU 2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: Společný regionální operační

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 22. 11. 2011, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více