Cestovním pojištění č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovním pojištění č. 7110000701"

Transkript

1 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: , Česká republika IČ: , IČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567, zastoupená: Ing. Alešem Novotným key accout managerem (dále jen pojistitel ) Letecká amatérská asociace ČR (LAA ČR) Se sídlem v Praze 10 Hostivař, Ke Kablu 289, PSČ: , Česká republika Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSC/ /92R pověření k činnosti M se sídlem v Praze 1, č.j. 1395/ SP/3 IČ: IČ: CZ číslo účtu: /0800 Tel.: zastoupená: Janem Brskovským, prezidentem LAA ČR (dále jen pojistník ) a podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), uzavírají tuto pojistnou smlouvu o Cestovním pojištění č Článek I - Předmět pojistné smlouvy 1. Touto pojistnou smlouvou se za dále uvedených podmínek sjednává cestovní pojištění zaměstnanců pojistníka při jejich pracovních cestách do zahraničí, členů nebo studentů pojistníka při jejich cestách do zahraničí, a to ve variantě uvedené v článku III této pojistné smlouvy. Článek II - Pojištěné osoby 1. Pojištěnými osobami jsou zaměstnanci, členové nebo studenti pojistníka, které pojistník uvede na formuláři Seznam pojištěných osob (dále jen Seznam ), jehož vzor je nedílnou součástí této pojistné smlouvy jako příloha č. 4, 5 a který je vyhotoven v souladu s článkem V této pojistné smlouvy a u nichž alespoň termín zahájení zahraniční cesty spadá do doby platnosti a účinnosti této pojistné smlouvy. Pokud termín zahájení zahraniční cesty spadá mimo platnost a účinnost pojistné smlouvy, nejde o pojištěnou osobu. 1/6

2 Článek III - Varianty pojištění Pojistník sjednává ve prospěch pojištěných osob následující variantu pojištění: Typ A Cestovní pojištění formou nepřenosných karet vystavených na jméno pojištěné osoby s roční platností (max. délka jednoho výjezdu 45 dní): 1. Pojištěnou osobou je osoba uvedená v Seznamu pro typ pojištění A, (příloha č. 4). 2. Pojistná doba je pro každou pojištěnou osobu uvedena v Seznamu pojištěných osob. Počet výjezdů je neomezen, jeden výjezd nesmí přesáhnout 45 dní. 3. Územní platnost: - vropa zahrnuje Turecko, Tunisko, Kanárské ostrovy, Izrael, gypt, Maroko a evropskou část Ruska, - Svět mimo USA, Kanady, Austrálie - Svět včetně USA, Kanady, Austrálie 4. Pojistnou smlouvou se sjednávají následující varianty pojištění, přičemž rozsah a podmínky pojištění jsou pro dané varianty vymezeny v článku IV této pojistné smlouvy a v Sazebníku pojistného, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č Po celou pojistnou dobu platí níže uvedená varianta pojištění: pojistné za jednu typ pojištění varianta Územní platnost nepřenosnou kartu A Z7-A1-PO-4 Z7-A2-PO Kč Kč Kč Kč Kč Kč Typ P Cestovní pojištění formou nepřenosných karet vystavených na jméno pojištěné osoby s roční platností (max. délka jednoho výjezdu 365, resp. 366 dní): 1. Pojištěnou osobou je osoba uvedená v Seznamu pro typ pojištění P, (příloha č. 5). 2. Pojistná doba je pro každou pojištěnou osobu uvedena v Seznamu pojištěných osob. 3. Územní platnost: - vropa zahrnuje Turecko, Tunisko, Kanárské ostrovy, Izrael, gypt, Maroko a evropskou část Ruska - Svět mimo USA, Kanady, Austálie Svět včetně USA, Kanady, Austrálie 4. Pojistnou smlouvou se sjednávají následující varianty pojištění, přičemž rozsah a podmínky pojištění jsou pro dané varianty vymezeny v článku IV této pojistné smlouvy a v Sazebníku pojistného, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č Po celou pojistnou dobu platí níže uvedená varianta pojištění: typ pojištění varianta Územní platnost pojistné za jednu nepřenosnou kartu 2/6

3 P Z2-P1-PO1 Z2-P2-PO Kč Kč Kč Kč Kč Kč Článek IV - Rozsah a podmínky pojištění Rozsah a podmínky jednotlivých pojištění, která jsou v rámci dané varianty pojištění sjednána, jsou vymezeny následovně: 1. POJIŠTĚNÍ LÉČBNÝCH VÝLOH Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro Cestovní pojištění obecná část VPP CP 2011 (dále jen VPP CP 2011 ) a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro Cestovní pojištění - zvláštní část - Pojištění léčebných výloh VPP LV 2011 (dále jen VPP LV 2011 ), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy jako příloha č. 1. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši Kč nebo Kč, podle varianty pojištění uvedené u jednotlivé pojištěné osoby nebo u skupiny pojištěných osob v Seznamu. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Limit pojistného plnění na ošetření zubů a služeb s ním spojených v důsledku úrazu je shodný s limitem pojistného plnění u pojištění léčebných výloh vyplývajícím z varianty pojištění uvedené u jednotlivé pojištěné osoby nebo u skupiny pojištěných osob v Seznamu. Limit pojistného plnění na ošetření zubů a služeb s ním spojených z důvodu akutní bolesti se sjednává ve výši: vropa Kč, Svět vč. USA, Kanady a Austrálie Kč. Limit pojistného plnění pro přivolání opatrovníka se sjednává ve výši Kč. Pojistník a pojistitel v souladu s VPP CP 2011 čl. XVII odst. 1. sjednávají, že pro účely této pojistné smlouvy nespadají do nepojistitelných sportů a činností, které jsou specifikovány ve VPP CP 2011 čl. XII odst. 14., bezmotorové a motorové létání všeho druhu. Pojistník a pojistitel v souladu s VPP LV 2011 čl. V odst. 1. sjednávají odchylně od VPP LV 2011 čl. III odst. 1. písm. f), že pojistitel poskytne pojistné plnění z pojištění léčebných výloh i v případě, kdy k úrazu nebo onemocnění došlo v souvislosti s provozováním nebezpečného sportu nebo činnosti, jež jsou uvedeny ve VPP CP 2011 čl. XII odst POJIŠTĚNÍ ÚRAZU Pojištění se řídí VPP CP 2011 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro Cestovní pojištění zvláštní část - Pojištění úrazu VPP U 2011 (dále jen VPP U 2011 ), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy jako příloha č. 1. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Pojistník a pojistitel v souladu s VPP CP 2011 čl. XVII odst. 1. sjednávají, že pro účely této pojistné smlouvy nespadají do nepojistitelných sportů a činností, které jsou specifikovány ve VPP CP 2011 čl. XII odst. 14., bezmotorové a motorové létání všeho druhu. Pojistník a pojistitel v souladu s VPP U 2011 čl. V odst. 1. sjednávají odchylně od VPP U 2011 čl. III odst. 1. písm. c), že pojistitel poskytne pojistné plnění z pojištění úrazu i v případě, kdy pojistná událost nastala v souvislosti s provozováním nebezpečného sportu nebo činnosti, jež jsou uvedeny ve VPP CP 2011 čl. XII odst. 13. Pojištění zahrnuje: Smrti následkem úrazu Pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu se sjednává ve výši Kč. Trvalých následků úrazu Pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu se sjednává ve výši Kč. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění, pokud rozsah trvalých následků podle Oceňovací tabulky B dosáhne po jejich ustálení výše alespoň 10%. Nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu (enní odškodné) 3/6

4 Pojistné plnění denního odškodného za léčení tělesného poškození následkem úrazu se sjednává ve výši 50 Kč/1 den. Pojistitel poskytne pojistné plnění denního odškodného, dosáhne-li doba nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu alespoň limitu plnění denního odškodného ve výši 29 dní. Maximální doba léčení, za kterou pojistitel vyplatí pojistné plnění je 365 dní. 3. POJIŠTĚNÍ OPOVĚNOSTI ZA ŠKOU Pojištění se řídí VPP CP 2011 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro Cestovní pojištění zvláštní část - Pojištění odpovědnosti za škodu VPP OC 2011 (dále jen VPP OC 2011 ), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy jako příloha č. 1. Limit pojistného plnění za škody způsobené na zdraví se sjednává ve výši Kč. Limit pojistného plnění za škody způsobené na majetku se sjednává ve výši Kč. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 3% z pojistného plnění, minimálně však 500 Kč. 4. POJIŠTĚNÍ ZAVAZAL Pojištění se řídí VPP CP 2011 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro Cestovní pojištění zvláštní část - Pojištění zavazadel VPP ZAV 2011 (dále jen VPP ZAV 2011 ), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy jako příloha č. 1. Limit pojistného plnění je určen variantou pojištění uvedenou u jednotlivé pojištěné osoby nebo u skupiny pojištěných osob v Seznamu. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 3% z pojistného plnění, minimálně však 500 Kč. 5. ASISTNČNÍ SLUŢBY Pojistitel a pojistník v souladu s čl. VI odst. 1. VPP AS 2011 sjednávají, že pojistitel odchylně od čl. II odst. 1. VPP AS 2011 poskytne základní asistenční služby ke každému pojištění léčebných výloh a to bez ohledu na výši sjednaného limitu pojistného plnění. Pojistitel a pojistník v souladu s čl. VI odst. 1. VPP AS 2011 sjednávají, že pojistitel odchylně od čl. II odst. 2. VPP AS 2011 poskytne rozšířené asistenční služby k pojištění léčebných výloh s limitem pojistného plnění Kč a více. Asistenční služby se řídí VPP CP 2011 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro Cestovní pojištění zvláštní část - Asistenční služby VPP AS 2011 (dále jen VPP AS 2011 ), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy jako příloha č. 1. Specifikace základních a rozšířených asistenčních služeb je uvedena ve VPP AS Článek V - Seznam pojištěných osob 1. Pojištění pro pojištěnou osobu vzniká na základě jejího uvedení na Seznamu, který splňuje tyto náležitosti: - je vyhotoven na formulářích pojistitele, kdy vzory těchto formulářů jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy jako přílohy č. 4, 5. - je vyhotoven dle pravidel uvedených v bodu 3. tohoto článku, - je čitelně a správně vyplněn ve všech svých položkách a podepsán pojistníkem, - je doručen do sídla pojistitele nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce pro pojištění účinná od předcházejícího kalendářního měsíce s počátkem pojištění v předchozím kalendářním měsíci. 2. Seznam může být pojistiteli zaslán faxem na číslo , poštou na adresu sídla pojistitele nebo elektronicky em na adresu 3. Seznam je pojistník povinen vyhotovit zvlášť pro jednotlivé typy pojištění: Typ A - Pojištění formou nepřenosných karet vystavených na jméno pojištěné osoby na formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 této pojistné smlouvy. Typ P - Pojištění formou nepřenosných karet vystavených na jméno pojištěné osoby s roční platností, jehož vzor je uveden v příloze č Pojištěná osoba je v seznamu pojištěných osob zároveň oprávněnou osobou. 5. Smluvní strany zároveň ujednávají, že nesplnění některé z podmínek uvedených výše v odst. 1 tohoto článku jde k tíži pojistníka. Nebudou-li vzniklé nedostatky bez zbytečného odkladu odstraněny a kompletní seznam doručen pojistiteli do termínu, který je uveden výše v odst. 1. tohoto článku, má se za to, že pojištění pro osobu uvedenou v tomto seznamu nevzniklo. 4/6

5 Článek VI - Pojistné 1. Výše pojistného za jednu pojištěnou osobu se stanoví dle zvolené varianty pojištění uvedené v článku III pojistné smlouvy. Na každém vyhotoveném Seznamu je pojistník povinen uvést celkovou výši pojistného, tj. pojistné za všechny pojištěné osoby uvedené na Seznamu. 2. Pojistné za pojištěnou osobu se stanoví jako jednorázové a bude hrazeno v české měně na tento účet pojistitele: číslo účtu /0300 variabilní symbol číslo pojistné smlouvy konstantní symbol 3558 specifický symbol pořadové číslo Seznamu 3. Výše pojistného za jednu nepřenosnou či přenosnou kartu, resp. za jednu pojištěnou osobu je určena dle zvolené varianty pojištění. Pojistné za typ pojištění A a P je splatné při zaslání Seznamu pojištěných osob. Článek VII - Povinnosti pojistníka Pojistník se zavazuje: 1. Poskytovat pojistiteli na základě jeho požadavků informace o pojištěných osobách. 2. Vyhotovovat a zasílat pojistiteli Seznam dle pravidel uvedených v článku V této pojistné smlouvy. 3. Platit pojistné v souladu s článkem VI této pojistné smlouvy. 4. Seznámit pojištěné osoby s rozsahem a podmínkami pojištění, které pojistník v jejich prospěch na základě této pojistné smlouvy sjednal (zejména s obsahem příslušných Všeobecných a oplňkových pojistných podmínek pojistitele) a s postupem v případě vzniku škodné události. 5. Předávat všem pojištěným osobám Potvrzení o cestovním pojištění, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy nebo kartičku, a to nejpozději v den počátku pojištění. 6. Poskytovat pojistiteli v případě vzniku škodné události součinnost, kterou si pojistitel vyžádá. 7. Poruší-li pojistník povinnosti uvedené v bodě 1. až 6. tohoto článku smlouvy a tím ztíží zjištění právního důvodu plnění pojistitele, rozsahu nebo výše nároku pojištěné osoby, má pojistitel vůči němu právo na náhradu ve výši nákladů vyvolaných tímto porušením až do výše poskytnutého plnění. Článek VIII - Vyřizování škodných událostí 1. Povinnosti pojištěných osob v případě vzniku škodné události jsou stanoveny příslušnými všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami pojistitele a příslušnými právními předpisy. 2. Škodnou událost je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli ten, kdo má právo na pojistné plnění, a to na tiskopisu Oznámení škodné události, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 této pojistné smlouvy. 3. Veškeré doklady a dokumenty týkající se pojištění musí být účastníky pojištění předkládány v českém jazyce. V případě, že tyto byly vystaveny v cizím jazyce, musí k nim být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. 4. Pokud plnění nevyplácí přímo zahraniční partner pojistitele, je pojistné plnění splatné v České republice v české měně. Pro přepočet se použije kurs ČNB střed ke dni vzniku pojistné události. Článek IX - Závěrečná ustanovení 1. Účinnost pojistné smlouvy Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou 2 let. Nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem /6

6 Smluvní strany mohou tuto pojistnou smlouvu vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Právní či faktické úkony pojistníka nebo pojištěného směřující ke vzniku pojištění dle této pojistné smlouvy učiněné po uplynutí uvedené výpovědní lhůty jsou vůči pojistiteli neúčinné a vznik pojištění nezakládají. Tato pojistná smlouva pak pozbývá účinnosti okamžikem zániku časově posledního pojištění vzniklého a existujícího podle této pojistné smlouvy. 2. Písemná podání účastníků pojištění jsou účinná dnem jejich doručení adresátovi. Pokud nejsou písemnosti pojistitele doručeny účastníku pojištění proto, že je odmítl převzít, považují se za doručené dnem, kdy bylo jejich převzetí odmítnuto. V případě vrácení zásilky poštou zpět pojistiteli po uplynutí lhůty pro převzetí stanovené poštovními podmínkami držitele poštovní licence je dnem doručení písemnosti poslední den stanovené lhůty. V případě vrácení zásilky poštou zpět pojistiteli, aniž by zásilka byla adresátovi uložena (např. v případech, kdy vůbec neexistuje adresa uvedená na zásilce nebo kdy na adrese uvedené na zásilce je adresát zcela neznámý atd.), je dnem doručení písemnosti den vrácení zásilky zpět pojistiteli. 3. Přílohy Pojistná smlouva obsahuje přílohy, které jsou její nedílnou součástí, a pojistník podpisem smlouvy potvrzuje jejich převzetí: 1) VPP CP 2011, VPP LV 2011, VPP U 2011, VPP OC 2011, VPP ZAV 2011, VPP AS ) Sazebník pojistného A 3) Sazebník pojistného P 4) Seznam pojištěných osob A 5) Seznam pojištěných osob P 6) Potvrzení o cestovním pojištění + vzor Oznámení škodné události 4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svým podpisem. 5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. 6. Pojistník dále prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy byl seznámen s informacemi pro zájemce o pojištění ve smyslu 65 a 66 ZPS a toto stvrzuje níže svým podpisem. V dne.. V dne.... Podpis pojistníka.. Podpis pojistitele 6/6

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD/MAXKARTA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Informace k pojištění debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta (dále jen Informace ) jsou

Více

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz Cestovní pojištění držitele platební karty Cestovní pojištění Člen skupiny KBC 800 300 300 www.csob.cz ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele platební karty Československé

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Cestovní pojištění. držitele platební karty

Cestovní pojištění. držitele platební karty Cestovní pojištění držitele platební karty Cestovní pojištění www.csob.cz ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele platební karty Československé obchodní banky, a. s.,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována u rejstříkového

Více

- 1 - IMBO11. 2. Identifikace osob platná při výběru Cestovního pojištění Family. 3. Popis Cestovního pojištění a Cestovního pojištění Family:

- 1 - IMBO11. 2. Identifikace osob platná při výběru Cestovního pojištění Family. 3. Popis Cestovního pojištění a Cestovního pojištění Family: CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele karty DebitMasterCard / Maxkarty Československé obchodní banky, a. s., Poštovní spořitelny vystavené na základě Pojistné smlouvy č. 8048618217 mezi Československou obchodní

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

3. Identifikace osob platná při výběru variant Standard Family, Exclusive Family a Gold Family. ... (u cizích státních příslušníků datum narození)

3. Identifikace osob platná při výběru variant Standard Family, Exclusive Family a Gold Family. ... (u cizích státních příslušníků datum narození) CESTOVNÍ POJIŠTENÍ pro držitele platební karty Československé obchodní banky, a. s., vystavené na základě Pojistné smlouvy o pojištení držitelů platebních karet č. 7100000167 mezi Československou obchodní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění ze dne 1. 3. 2008 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky pro Pojištění léčebných výloh v zahraničí Úrazové pojištění Pojištění zavazadel Pojištění

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Cestovní pojištění a asistenční služby

Cestovní pojištění a asistenční služby Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky S vámi od A do Z 01.05.2012 Centrála asistenčních služeb kontaktní telefonní číslo: +420 241 170 000 POJISTNÉ

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Obáváte se dlouhých a nákladných soudních sporů? Chcete spolehlivě ochránit nejen Vaše zájmy, ale i zájmy Vašich blízkých v nepříjemných a nečekaných životních situacích? Uvítáte

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas 800 100 777 www.csobpoj.cz OBSAH Pokyny pro klienta str. 1 Formulář 1: Atestatio medici (Potvrzení od lékaře) str. 3 Formulář 2: Oznámení škodné události str.

Více

Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Úrazové pojištění Úvod Úrazové pojištění je určeno pro majitele běžného účtu České spořitelny nebo disponující osobu a zajišťuje výplatu pojistného plnění

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/01

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/01 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/01

Více

NAŠE AUTO. pojistné podmínky. PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777

NAŠE AUTO. pojistné podmínky. PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 NAŠE AUTO pojistné podmínky PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Více

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/02

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/02 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/02

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. TI 1/2013 (Cestovní

Více

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/03

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/03 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/03

Více