Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky SŠ, ZŠ a MŠ pro školní rok 2015/2016 Zpracoval: Helena Přikrylová metodik prevence Schválil: Radim Janáček ředitel školy

2 Obsah 1. Minimální preventivní program školy 2. Analýza současného stavu 3. Využití programu v jednotlivých zařízeních a ročnících 3.1. Mateřská škola 3.2. První stupeň ZŠ praktické 3.3. Druhý stupeň ZŠ praktické 3.4. ZŠ speciální 3.5. Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá 3.6. Odborné učiliště 4. Materiální a technické zabezpečení 5. Spolupráce s ostatními institucemi 6. Propagace 7. Celoškolní soutěžní akce v roce 2015/ Výtvarná soutěž 7.2. Keramická soutěž 8. Personální zajištění prevence Přílohy: Metodický pokyn Zhodnocení Min. prev. programu za školní rok 2014/2015 2

3 1. Minimální preventivní program školy Naše zařízení zahrnuje MŠ, ZŠ praktickou, ZŠ speciální, praktickou školu dvouletou, praktickou školu jednoletou, odborné učiliště, internát a školní družinu. Naše škola připravila a realizuje komplexní, dlouhodobý program prevence rizikového chování. Program je zaměřený na všechny věkové kategorie žáků, zvláště na žáky ve věku 13 až 18 let, tedy na nejohroženější skupinu. Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Cílem MPP je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, cení si svého zdraví, umí rozumně nakládat se svým volným časem. Cílem je také vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti a sebeúctě. Při prevenci sociálně patologických jevů se budeme snažit důkladněji zaměřit na problematiku snižování negativních projevů a agresivity. S dětmi budeme pracovat interaktivně, budeme posilovat jejich empatii a zdravé školní klima. Veškeré aktivity naší školy směřují k efektivní primární prevenci. Výsledkem by měla být minimalizace výskytu a projevů sociálně patologických jevů ve škole. Součástí preventivního programu je vzájemná spolupráce všech pedagogických pracovníků školy. V letošním školním roce navážeme na již zaběhlé a osvědčené programy. I nadále budeme vést žáky ke zdravému životnímu stylu, týmové spolupráci a smysluplnému využívání volného času. Cílem je zvýšit odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům a předejít problémům s užíváním návykových látek, případně oddálit první kontakt s drogou, nevystavovat se zbytečně rizikovým situacím, ničit si zdraví návykovými látkami. 3

4 2. Analýza současného stavu Přestože v současné době drogy ani alkohol nejsou problémem, který by příliš trápil naší školu, není možné skládat ruce do klína a tiše doufat, že se nás tato problematika nikdy nedotkne. Mezi problémy v oblasti sociálně patologických jevů na naší škole patří: - agresivita a občasné projevy šikany u žáků s přetrvávajícími výchovnými problémy a u žáků s nařízenou ústavní výchovou - kouření Cíle programu lze shrnout do těchto bodů: - výchova ke zdravému životnímu stylu - osvojit si potřebné hygienické návyky a sociální dovednosti - posilovat právní vědomí o kriminalitě, předpisech a zákonech - prevence šikany práce s ohroženými jedinci - kyberšikana a její důsledky - sexuální rizikové chování - rozvoj schopnosti správné komunikace, řešit konflikty nenásilnou formou - vhodné trávení volného času - záškoláctví - rizikové chování v dopravě 4

5 3. Využití programu v jednotlivých zařízeních a ročnících 3.1 Mateřská škola Vycházíme ze zkušeností dětí. Základy péče o zdraví, nebezpečí neznámých látek co nám pomáhá, co škodí, zdravá výživa, škodlivost kouření, alkoholu, pozor na neznámé lidi. Co můžeme udělat, když nás něco trápí, jak se zachováme, když nám někdo ubližuje (cizí ale i blízká osoba), komu se můžeme svěřit, jaké následky zanechávají drogy. Vše provádíme formou rozhovoru, scének. Vycházíme z prožitků dětí. Velký důraz je kladen na spolupráci školy s rodiči. Během roku se rodiče zapojí do několika akcí pořádaných školou. Spolupráce s rodiči se týká hlavně zájmu o dítě, kontaktu s učitelkou a vzájemné pomoci při výchově. V minulém školním roce se nám osvědčila Indiánská noc spaní předškolních dědí v MŠ bez maminek, proto budeme i v letošním školním roce v této aktivitě pokračovat. Péče o zdraví: Hippoterapie, jízda se speciálním sedlem (zajistí p. uč. Klíčová) Předplavecký výcvik (zajistí p. uč. Krejsová) Kanisterapie (zajistí p. uč. Dozbabová) Kulturní a společenské akce: Pravidelné divadelní předplatné DUHA ( zajistí p. uč. Janečková) Drakiáda ( zajistí p. uč. Žárská) Uspávání broučků spojené s lampionovým průvodem ( zajistí p. uč. Krejzová) Pečení perníků rodiče s dětmi (zajistí jednotlivé třídní učitelky) Vánoční besídka a vánoční tvoření rodičů s dětmi (zajistí tř. učitelky) Den čarodějnic ( zajistí p. uč. Žárská) Jarníček vítání jara (zajistí p. uč. Krejzová) Vystoupení dětí na Mateřince (zajistí p. uč. Janečková) Duografo ve spolupráci s rodiči pod vedením vyškolené učitelky (zajistí p. uč. Vaňková a Krejsová) Sportovní dopoledne (zajistí p. uč. Kantorová) Indiánská noc (zajistí p. uč. Krejsová) 5

6 Karneval ke dni dětí (zajistí p. uč. Langerová) Škola v přírodě Keramický kroužek 1x za 14 dní (zajistí p. uč. Janečková a Svobodová) 3.2 První stupeň ZŠ praktické a) Školní činnosti Primární prevenci na 1. stupni má na starosti především třídní učitel. S jednotlivými tématy se žáci seznamují hlavně v předmětu člověk a jeho svět. HV a VV: rozvíjet hudební a výtvarné nadání dětí, účastnit se různých tématických hudebních a výtvarných soutěží (p. uč. Vysloužilová a p. uč. Havlíčková). TV: utužovat tělesnou zdatnost, rozvíjet přirozené pohybové schopnosti, naučit spolupracovat a naučit prohrávat (uč. TV). TV akce: školní kolo SHM okresní kolo SHM Návštěva dopravního hřiště (zajistí p. uč. P.Jedličková) Vánoční dílny prosinec (zajistí p. uč. Šmudlová a Jelenová) Vánoční prodejní výstava v Dědkovicích ( zajistí p. uč. Přikrylová a Havlíčková) Velikonoční dílny duben (zajistí p. uč. Šmudlová a Jelenová) Škola v přírodě (zajistí p. uč. P.Jedličková) b) Mimoškolní činnosti Kroužky: keramický, dramatický, výtvarný, výpočetní techniky a vaření 6

7 3.3 Druhý stupeň ZŠ praktické a) Školní činnosti Na 2. stupni se žáci s jednotlivými tématy seznamují hlavně v OV, přírodopisu a výchově ke zdraví. Včasná diagnostika a spolupráce s odborníky je důležitá. Je nutné se více věnovat problematickým jednotlivcům. Důraz je třeba klást na prevenci šikany a kyberšikany. Žáci jsou také vedeni k ekologicky uvědomělému smýšlení. Dozví se také o možnostech pomoci kam se obrátit a jak postupovat v případě, že se závislost na návykových látkách stala součástí jejich života, jak se bránit různým formám násilí. Žáci 8. a 9. tříd získávají základní vědomosti o významu sexuálního života a možných rizicích. TV akce: školní kolo SHM Okresní kolo SHM Turnaj ve florbalu Kurz zdravovědy (zajistí p. uč. Hejčová a Zouharová) Celodenní školní soutěž 1. pomoci (zajistí p. uč. Hejčová ) Vánoční dílny (zajistí p. uč. Šmudlová a Jelenová) Lyžařský výcvikový kurz (zajistí p. uč. Muller a Koupil) Velikonoční dílny (zajistí p. uč. Šmudlová a Jelenová) Škola v přírodě (zajistí p. uč. Jedličková) Vaření v přírodě ( zajistí p. uč. V. Vymazal) b) Mimoškolní činnosti Kroužky: keramický, dramatický, výtvarný, výpočetní techniky a vaření Běh litovelským pomoravím Přátelské zápasy s ostatními školami (zajistí p.uč. Dömisch ) 7

8 3.4 ZŠ speciální Vzhledem k tomu, že v ZŠ speciální jsou hlavně žáci s těžkým a hlubokým mentálním postižením, žáci s více vadami a s poruchou autistického spektra je třeba i primární prevenci přizpůsobit jejich možnostem a potřebám. Po celý školní rok se zaměříme hlavně na: - vytváření základních hygienických návyků - co je zdraví a co nemoc - co škodí lidskému organizmu - jak se chovat jestliže nám někdo ubližuje - cizí osoba, ale i osoba blízká - rozvíjení hudební ch a výtvarných schopností. a) Školní činnosti Projektový den: Podzimní sklizeň (zajistí p. uč. Trnková) Vánoční dílničky (zajistí p. uč. Sečkařová) Zdravý týden (zajistí p. uč. Smékalová) Barevný týden (zajistí p. uč. Himmerová) Mikulášské nadílení (zajistí p. uč. Skoupilová) Výstava terarijních zvířat (zajistí p. uč. Nováková a Janečková) Sportovní den (zajistí p. uč. Janečková) Muzikoterapie 1x měsíčně pod vedením muzikoter. L. Čapkové Cannisterapie 1x týdně pod vedením členky Aura canis J. Šiklingové b) Mimoškolní akce Škola v přírodě (zajistí p. uč. Jedličková) Spolupráce se ZŠ a MŠ Mohelnice, MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice vzájemné návštěvy žáků i pedagogů obou škol (zajistí p. uč. Sečkařová) 8

9 3.5 Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá Vytváření základních hygienických návyků, seznámení s poruchami příjmu potravy Základy životosprávy, poučení o tom co škodí lidskému organizmu. Co je zdraví, co je nemoc. Jak se zachovat jestliže nám někdo ubližuje cizí osoba, ale i osoba blízká. Potlačování agresivity, vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi. Rozvíjení hudebních a výtvarných schopností. Škola v přírodě (zajistí p. uč. P. Jedličková) Lyžařský výcvikový kurz (zajistí p. uč. Műller a Koupil) 3.6 Odborné učiliště a) Školní činnosti OV: Vztahy mezi vrstevníky, vztahy v rodině Problematika plánovaného rodičovství, ochrana před nechtěným těhotenstvím Správná životospráva, poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) Druhy drog a jejich vliv na lidský organizmus Sex, ochrana před pohlavními nemocemi Rasismus, xenofobie Šikana co je šikana, jak se proti ní bránit Kyberšikana a jak se proti ní bránit Návštěva střediska prevence Městská policie Prostějov (zajistí uč. OV) TV: rozvoj a vývoj tělesných schopností, správná životospráva, škodlivé vlivy na rozvoj tělesné zdatnosti, vliv drog na sportovní schopnosti, doping. (zajistí uč. TV) Sportovně turistický kurz (zajistí p. uč. M. Karafiátová)) Lyžařský výcvikový kurz (zajistí p. uč. Muller a Koupil) Vánoční dílny prosinec (zajistí p. uč. Šmudlová a Jelenová) Velikonoční dílny duben (zajistí p. uč. Šmudlová a Jelenová) 9

10 b) Mimoškolní činnosti Účast na soutěžích ve vaření pořádaných ostatními školami Pořádání soutěže ve vaření, soutěž v pečov. činnostech (zajistí učitelé OU) Účast na MČR ve florbalu muži (zajistí p. uč. Domisch) Turnaj v přehazované (zajistí p. uč. Domisch) Turnaj v ringu (zajistí p.uč. Domisch) 4. Materiální a technické zabezpečení Materiální a technické zabezpečení programu garantuje ředitelství školy (provoz keramické dílny, školní kuchyňky, tělocvičny, drobné odměny při školních i mimoškolních soutěžích, financování rehabilitačního plavání, hippoterapie). 5. Spolupráce s ostatními institucemi Ke spolupráci budeme využívat služeb PPP. Při řešení problémů budeme spolupracovat s pracovníky PPP a SPC. Dále budeme rozvíjet spolupráci s Městskou policií v Prostějově, se střediskem prevence kriminality. Dle potřeby budeme spolupracovat s okresním protidrogovým koordinátorem. V tomto školním roce budeme také pokračovat ve spolupráci s MUDr. P. Pokorným z předmanželské poradny, jehož besedy měly u žáků i pedagogů velký úspěch. Dále budeme pokračovat v navázané spolupráci s celní zprávou v Olomouci (p. Navrátilová). Jejich přednášky a názorné ukázky měly u žáků i pedagogů velký úspěch. 10

11 6. Propagace Třídní učitelé jsou průběžně informováni o všech akcích, které na škole probíhají a informují žáky ve svých třídách. Zároveň vedoucí jednotlivých kroužků a vedoucí jednotlivých akcí oslovují žáky a informují je o právě probíhající akci. Všechny pravidelné akce jsou uvedeny v plánu školy. V letošním školním roce bude opět vycházet školní časopis. Žáci, ale i rodiče tak mají možnost dozvědět se nejen o tom, co se ve škole právě děje, ale i tom, co se chystá. 7. Celoškolní soutěžní akce v roce 2015/ Výtvarná Nejkrásnější anděl 7.2 Keramická Nejkrásnější anděl 8. Personální zajištění prevence Na realizaci preventivního programu se podílejí všichni zaměstnanci školy. Ředitel školy R. Janáček: - zodpovídá za realizaci preventivního programu - je součástí prevent. týmu - jedná s rodiči a institucemi Školní metodik prevence H. Přikrylová: - sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole - spolupracuje s vedením školy, vých. poradcem, tř. učiteli, ostatními pracovníky školy, okresním školním metodikem, dalšími institucemi, organizacemi a odborníky 11

12 - mapuje výskyt soc. pat. jevů ve škole - řeší a eviduje soc. pat. jevy ve škole - zajišťuje preventivní aktivity a programy ve škole - poskytuje materiály a informace všem učitelům k dané problematice Výchovná poradkyně H. Drnovská: - spolupracuje s KPPP - spolupracuje s odborem péče o děti Třídní učitelé: - mapují vztahy žáků v třídním kolektivu - jsou manažerem třídního dění a preventivních aktivit. 12

13 Metodický pokyn Konzumace tabákových výrobků ve škole 1. Tabákový výrobek odebrat a zajistit, aby žák nemohl v konzumaci pokračovat. 2. Sepsat stručný záznam s vyrozuměním žáka (odkud a od koho tabákový výrobek má), záznam založí metodik prevence. 3. Informovat zákonného zástupce. 4. V závažných případech (hlavně s ohledem na věk) a při opakování porušení zákazu vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany. 5. Vyvodit sankce. Konzumace alkoholu ve škole 1. Je-li žák přistižen při konzumaci je nutné mu v další konzumaci zabránit. 2. Alkohol odebrat a zajistit. 3. Nutno posoudit, zda žákovi nehrozí nějaké nebezpečí. 4. Je-li žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví nebo životě je nutné přivolat lékařskou pomoc. 5. Nehrozí-li akutní nebezpečí, sepíše se stručný zápis s vyjádřením žáka. Záznam založí školní metodik prevence. 6. Vyrozumí se vedení školy. 7. Není-li žák schopný pokračovat ve vyučování, ihned se vyrozumí zákonný zástupce žáka, aby si žáka odvedl. 8. Není-li zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán soc. právní ochrany dítěte. 9. Zákonný zástupce se vyrozumí, i když je žák schopný pokračovat ve vyučování. 10. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu, ale pouze na základě předem získaného souhlasu zák. zástupce. 13

14 Nález alkoholu ve škole 1. tekutinu nepodrobujeme žádnému testu, zajistíme ji. 2. Informujeme vedení školy. 3. Zpracujeme stručný záznam. Konzumace omamných a psychotropních látek (OPL) 1. V případě ohrožení zdraví nebo života zavoláme rychlou lékařskou pomoc. 2. Drogu neochutnáváme, zajistíme ji v trezoru. 3. Vypracujeme stručný záznam (popis drogy, místo nálezu, u koho se droga našla). 4. Informujeme vedení školy. 5. Vyrozumíme zákonného zástupce žáka, není-li dostupný vyrozumí škola orgán soc. právní ochrany a vyčká jeho pokynů. 6. Vyvodí se sankce. Je třeba ovšem rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sám sobě, distributor všem. 7. V případě podezření na intoxikaci žáka může ped. pracovník provést orientační test, ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákon. zástupce. Nález OPL ve škole 1. Látku nepodrobovat žádnému testu. 2. O nálezu informovat vedení školy. 3. Za přítomnosti svědků vložit do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepit, opatřit razítkem školy a svým podpisem, uschovat do trezoru. 4. Vyrozumět policii ČR. 14

15 Nález OPL u žáka 1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku. 2. Vyrozumět policii ČR. 3. Žáka izolovat od ostatních a do příjezdu policie ho mít pod dohledem. Neprovádět osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. 15

16 Zhodnocení min. prev. programu za školní rok 2014/2015 V minulém školním roce jsme se zaměřili hlavně na využívání volného času dětí. Naší snahou bylo naučit děti vhodně a zajímavě trávit volný čas (nejen posedáváním v parku na lavičkách nebo potulováním se po ulicích). Po celý školní rok pracoval při škole keramický kroužek, který navštěvovali děti všech věkových kategorií (děti MŠ 1x za 14 dní a děti ZŠ a učiliště 1x za 14 dní), výtvarný kroužek (pro děti ZŠ 1x týdně), kroužek výpočetní techniky (pro děti ZŠ 1x týdně), kroužek vaření (pro děti ZŠ 1x týdně) a dramatický kroužek (pro děti ZŠ 1x týdně). Byly vyhlášeny dvě celoškolní soutěže, výtvarná a o nejlepší vánoční přání. Nejlepší práce z výtvarné soutěže byly vystaveny na nástěnkách školy a odměněny. Pro žáky 6. až 9. tříd probíhal kurz zdravovědy, ve kterém se žáci seznámili se základy zdravovědy. Při praktických ukázkách si vyzkoušeli první pomoc, naučili se poskytnout první pomoc kamarádovi, získali řadu důležitých informací. V měsíci červnu proběhla celoškolní soutěž 1. pomoci. Tento kurz i soutěž bude probíhat i v letošním školním roce, protože byla velmi úspěšná. Mateřská škola: V MŠ byl hlavní důraz kladen na spolupráci školy s rodiči. Rodiče se během roku zapojili do několika akcí pořádaných školou. Bylo to pečení perníků na vánoce, rej masek k , olympijské odpoledne, karneval na konci školního roku s pasováním předškoláků. Jako každoročně proběhl kurz hippoterapie a kurz plavání. Děti pravidelně relaxovaly v solné jeskyni. Dlouhodobě se děti připravovaly na vystoupení na Mateřince, velký ohlas u dětí, ale i u rodičů měla indiánská noc, kterou si určitě děti zopakují i v letošním školním roce. 16

17 ZŠ a odborné učiliště Žáci byli seznámeni s problematikou užívání a zneužívání drog. Byly jim vysvětlovány účinky jednotlivých drog a hlavně jejich negativní vliv na lidský organizmus. Během roku jsme navštívili několik programů zaměřených na drogovou problematiku, pokračovali jsme ve spolupráci s osvědčenými institucemi. Navštívili jsme K a C Dance no drugs na této akci naši žáci shlédli velmi zajímavé taneční vystoupení a měli možnost besedovat s odborníky i s bývalými drogově závislými. Zúčastnili jsme se přednášky dr. R. Uzla. Týkala se hlavně antikoncepce a nechtěného těhotenství, pohlavního života dospívajících a různých sexuálních praktik. V minulém roce opět navštívili školu lékaři z manželské a předmanželské poradny a s žáky besedovali nad otázkami, které žáky nejvíce zajímají. Během školního roku se žáci zúčastnili několika sportovních soutěží a opět se jim velmi dařilo. Po celý školní rok se žáci zapojovali do různých výtvarných soutěží, ve kterých dosáhli pěkných výsledků. Během školního roku se v rámci environmentální výchovy uskutečnilo několik celodenních vycházek, během nichž, pozorovali změny v přírodě při střídání ročních období, pozorovali stopy ve sněhu, vyráběli herbáře. Internát: Žáci ubytovaní na internátě mají spoustu možností naučit se, jak využívat volný čas. Během roku pravidelně navštěvovali městskou knihovnu, hvězdárnu, filmový klub Biásek. Prohlédli si také některé výstavy v galeriích a v muzeu a využili nabídku zájmových kroužků pořádaných školou. Navštěvovali keramickou dílnu a výrobky si vyzdobili budovu internátu 17

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace, 330 23 Nýřany, Školní ul. 901 Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Vypracoval : Mgr.Jiří Loritz Pedagogická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2008 2009

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2008 2009 Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2008 2009 1.Úkoly a cíle MPP pro školní rok 2008-2009 byly splněny. Vzhledem ke specifice naší školy se zaměřujeme především na bohatou nabídku volnočasových

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování 15. Příloha č. 1 Školní program proti šikanování 15.1 Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Jeseník, Fučíkova 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015/16 Vypracovala: Mgr. Alena Vrbová - školní metodik prevence - Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Bílek Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Krizový plán školy v případě výskytu rizikového chování žáků 2015/2016

Krizový plán školy v případě výskytu rizikového chování žáků 2015/2016 ZŠ Bystřice Dr. E. Beneše 300, Bystřice Krizový plán školy v případě výskytu rizikového chování žáků 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Vladimír Chramosta Školní metodik prevence: Mgr. Iveta Vohralíková Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Příloha č. 3 Školního řádu Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Doporučené postupy školy

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodik prevence Předkládá: Mgr.

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2009/2010 Motto: Problém? Společně ho vyřešíme! Zpracoval : Mgr. Petr Šolc Garant programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Metodik prevence: Ing. Irena Hejzlarová Hlavní cíle minimálního preventivního programu zůstávají v plánu i nadále shodné s předchozími obdobími, jedná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Směrnice k prevenci rizikového chování

Směrnice k prevenci rizikového chování Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Ječná 33 120 00 Praha 2 Směrnice k prevenci rizikového chování Rozpracované a aplikované Metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/2010-28 k primární prevenci

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Aleš Antl, ředitel školy Mgr. Aleš

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Preventivní aktivity v naší úplné základní škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Preventivní program prevence šikany

Preventivní program prevence šikany Preventivní program prevence šikany ( jako součást Minimálního preventivního programu ZŠ Obříství, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MŠMT 24246/2008-6) ZŠ Obříství V Obříství 30. 9. 2015 Vypracovala:

Více

Přestupky - zákony - sankce v učitelské praxi

Přestupky - zákony - sankce v učitelské praxi Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Věc : dodatek číslo 2 ke školnímu řádu (soubor) Platnost od 1.9.2012 Název : Přestupky - zákony - sankce v učitelské praxi 1.

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Krizový plán školy: Význam Krizového plánu školy je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PODLE TYPU PREVENCE ZŠ -

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

KRIZOVÝ PLÁN. Krizový tým:

KRIZOVÝ PLÁN. Krizový tým: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor KRIZOVÝ PLÁN Tento krizový plán shrnuje postupy při řešení vybraných krizových situací, které mohou ve škole nastat. Krizový tým: Mgr. Marcela Vosátková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Příloha výroční zprávy školy 1 Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele 736645758

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278 289 34 Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. MPP vychází z pokynů MŠMT č.j. 1454/2000-51

Více