ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH"

Transkript

1 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 1/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Lukeš František, Louda Boh., Pokorný Petr. Program: 1. Plnění rozpočtu za rok Projedná těžby a prodeje dřeva 3. Veřejná schůze ZO Různé. 5. Diskuse 6. Závěr Průběh schůze: Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu za rok Členové ZO vzali informaci na vědomí 3. Starosta předložil ke schválení návrh směrnice pro časové rozlišování. ZO návrh schválilo. 4. Starosta seznámil ZO s výsledky inventarizace majetku k (vyřazení majetku z evidence) 5. Starosta předložil ZO nabídku České pojišťovny na pojištění odpovědnosti obce pro případ úrazu občanů na chodnících a komunikacích v majetku obce (viz nabídka ČP). Členové zastupitelstva souhlasí s uzavřením pojistné události. 6. Starosta navrhl uspořádání brigády na dokončení úpravy knihovny, aby mohla být přestěhována do malé místnosti (lino, regály). Brigáda se uskuteční v sobotu 23. ledna. 7. Starosta upozornil na úhradu místních poplatků (popelnice, psy, služby mechanizací) do Starosta předložil ZO návrh na znovu zprovoznění sálu v kult. domě čp. 2. s tím, že návrh uspořádat brigádu rovněž na sobotu Nutná oprava rozmrzlého potrubí vody, oprava bojleru, převést kamna z prodejny, přebroušení podlahy, oprava rozbitých oken. Dále předložil ZO návrh na celkovou opravu WC, kuchyně včetně nového bojleru, obložení sálu do výše parapet deskami a vymalování sálu. Celkový náklad na zprovoznění sálu se odhaduje na 80 tis. Kč. ZO s tímto postupem opravy souhlasí. 9. Starosta podal návrh na uskutečnění veřejné schůze ZO na den v místním pohostinství s programem: 1) Zpráva o činnosti ZO v roce ) Zpráva o plnění rozpočtu v roce ) Projednání návrhu na rozpočet v roce ) Různé 5) Diskuse 6) Závěr Pohoštění krom nápojů hradí obec. 10. Starosta předložil žádost Vladimíra Libenského o odprodej pozemku a velikosti 65 m2.pozemek je zatím ve vlastnictví MNV Loukovec, ze kterého musí být nejprve převeden na obec Sezemice a po té se může uskutečnit převod. 11. Diskuse 12. Různé Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: bod č. 1, 2, 3, 5, 6, 9, ZO Sezemice schválilo: - uzavření pojištění odpovědnosti pro případ úrazu občanů na komunikacích v majetku obce - znovu zprovoznění sálu v kult. domě čp. 2 v hodnotě cca 80 tis. Kč - uskutečnění veřejné schůze ZO na den v místním pohostinství - směrnice časového rozlišení Za: Horáková Marie Ověřovatelé: Starosta: Černý Josef

2 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 2/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Louda Boh., Pokorný Petr. Omluveni: Lukeš František Program: 1) Zpráva o činnosti ZO v roce ) Zpráva o plnění rozpočtu v roce ) Projednání návrhu na rozpočet v roce ) Různé 5) Diskuse 6) Závěr Průběh schůze: Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 1. Starosta seznámil člena ZO a ostatní přítomné občany Sezemic s činnosti ZO v roce Místostarostka paní Horáková Marie seznámila občany s plněním rozpočtu v roce 2009 Členové ZO k přednesenému výsledku hospodaření nemělo připomínek a bez výhrad jej schválilo 3. Starosta předložil ZO a ostatním přítomným občanům do diskuse návrh rozpočtu na rok 2010 s tím, že mohou připomínkovat do , kdy bude rozpočet schvalován. 4. Diskuse 5. Závěr Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: - zprávu starosty o činnosti zastupitelstva v roce 2009 ZO Sezemice schválilo: - plnění rozpočtu obce v roce návrh starosty na rozpočet pro rok 2010 Za: Horáková Marie Starosta: Černý Josef Ověřovatelé:

3 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 3/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Louda Boh., Pokorný Petr, Lukeš František Omluveni: Program: 1) Výsledky kontroly hospodaření za rok ) Schválení rozpočtu na rok ) Různé 4) Diskuse 5) Závěr Průběh schůze: Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 1) Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne ) Starosta seznámil člena ZO a ostatní přítomné občany Sezemic s činnosti ZO v roce ) Místostarostka paní Horáková Marie seznámila občany s plněním rozpočtu v roce ) Členové ZO k přednesenému výsledku hospodaření nemělo připomínek a bez výhrad jej schválilo 5) Starosta předložil ZO návrh rozpočtu na rok 2010 jako vyrovnaný. Rozpočet, který byl předběžně již projednán na ZO s tím, že mohl být připomínkován do ZO předložený návrh rozpočtu všemi přítomnými členy ZO schválen. 6) Diskuse 7) Závěr Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: - zprávu starosty o činnosti zastupitelstva v roce 2009 ZO Sezemice schválilo: - plnění rozpočtu obce v roce návrh rozpočtu obce pro rok 2010 jako vyrovnaný Za: Horáková Marie Starosta: Černý Josef Ověřovatelé:

4 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 4/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Louda Boh., Pokorný Petr, Lukeš František Omluveni: Program: 1) Schválení závěrečného účtu za rok ) Postup oprav na sále v čp. 2 3) Průběh prací a problematiky v zajišťování projektové dokumentace stavebních parcel 4) Různé 5) Diskuse 6) Závěr Průběh schůze: Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne Starosta předložil ke schválení závěrečný účet obce za rok 2009, který byl po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce. Zastupitelstvo obce Sezemice jej schválilo s tím, že bylo zjištění chyby a nedostatek, kde Obec vede v evidenci pozemků čpp. 255/1 o výměře m2 trvalý travní porost v hodnotě Kč (na jívách). Tento pozemek není evidován na listu vlastnictví, není zřejmé, zda Obec Sezemice je vlastníkem pozemku. K tomu na základě vyžádané srovnávací sestavy parcel na KÚ Mladá Boleslav podal starosta vysvětlení s tím, že pozemek č.pp. dle KN 255/1 se skládá z části obecních parcel ve ZE 254 a 255. I ve srovnávací sestavě je tato parcela 255/1 vedená celá ve vlastnictví obce. Tím však došlo k duplicitě výměr parcel v inventurním soupisu pozemků k Z uvedených důvodů bude opravným dokladem provedena oprava v účetnictví a pozemek dle KN č.pp. 255/1 bude z inventurního soupisu stornován.. Zastupitelstvo obce Sezemice schválilo závěrečný účet za rok 2009 s tím, že bude opravným dokladem provedena oprava v účetnictví a pozemek dle KN č.pp. 255/1 bude z inventurního soupisu stornován 3. Starosta seznámil členy ZO s postupem oprav kulturního domu čp. 2: - první akcí po opravě sálu bude divadelní představení pohádky pro děti v podání studentu VŠ Čerti z Tolfštejna 4. Starosta dále informoval ZO o problematice s projektovou dokumentací na zasíťování tři stavebních parcel, která jejiž od podzimu 2009 v rozpracování projekčním atelierem Anitas ing. Rakovského v Mn. Hradišti (pracovník p. Zajíček), který shromažďuje potřebná vyjádření k zasíťování parcel s tím, že se setkává s různými připomínkami dotčených institucí a bez nichž nemůže být vydáno stavební povolení: - při projednávání 1. uměny ÚP nebyla MěÚ Mn. Hradiště k projednání pozvána Telefonica a tím jsme se nedozvěděli o vedení telefonního kabelu přes stavební pozemky. Z toho důvodu jsme nuceni požádat o přeložku telefonního kabelu, kterému bude předcházet projekt stavby za cca 30 tis. Kč. (ta již byla zadána firmě Bohemiatel s.r.o. Praha Libuš) a následná přeložka kabelu. - zatím došla informace ČEZ Distribuce a.s. s tím, že zpracovala a schválila technické řešení staveb s tím, že o dalším průběhu staveb nás budou informovat - změna ve vyjádření Hasičů s tím, že musí být vymezen prostor pro otáčení vozidel HZS. Nakonec došlo ke kompromisu s tím, že bude podél komunikace vynecháno místo pro parkování a tím se vyhneme prostoru na otáčení 5. Starosta podal informaci o volbách do Parlamentu ČR školení předsedy a zapisovatele 20.5 od 12,30 hod. v Mn. Hradišti v objektu kina. 6. Starosta předložil žádost pana ing. Petra Plesnivého o povolení se zbouráním stodoly v čp. 39 havarijní stav s nebezpečím úrazu u kolemjdoucích. ZO s žádostí vyslovilo souhlas. 7. Starosta podal informaci ÚPZSVVM o bezdůvodném obohacování ve věci st. parcely č. 80 o výměře 113 m2, zastavěná plocha nádvoří pod prodejnou e.č.12. Jedná se o pozemek, o jehož odkup obec požádala cca před 4 lety a nyní úřad vznesl požadavek na úhradu cca 62 tis. Kč za dobu od koupi prodejny od Jednoty Mn. Hradiště. Starosta při osobním jednání s tímto

5 požadavkem vyslovil nesouhlas a došlo k oboustranné dohodě o úhradě od do (2 let) ve výši 9 917,84 Kč. ZO s tímto postupem vyslovilo souhlas. 8. Starosta informoval o ukončení mýtní těžby lesa a vysázení stromků včetně oplocení ukončeno a bylo vysázeno 2700 letních dubů. Obec požádala o dotaci ve výši Kč (7 Kč/ks). 9. Diskuse 10. Závěr Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: - bod č. 3, 4, 5, 8 ZO Sezemice schválilo: - závěrečný účet za rok 2009 s tím, že bude opravným dokladem provedena oprava v účetnictví a pozemek dle KN č.pp. 255/1 bude z inventurního soupisu stornován - zbourání stodoly v čp. 39 ing. Plesnivého - úhradu ve výši 9 917,84 Kč za období od do za užívání pozemku č.pp. 80 pod prodejnou ve vlastnictví obce - Za: Horáková Marie Starosta: Černý Josef Ověřovatelé:

6 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 5/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Louda Boh., Pokorný Petr, Lukeš František Omluveni: Program: 1) Průběh prací a problematika v zajišťování projektové dokumentace stavebních parcel 2) Uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod prodejnou 3) Informace o změně v evidenci obyvatel 4) Různé 5) Diskuse 6) Závěr Průběh schůze: Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne Starosta informoval ZO o postupu při zpracovávání projektové dokumentace na zasíťování tří stavebních parcel, která je již od podzimu 2009 v rozpracování projekčním atelierem Anitas ung. Rakovského v Mn.l Hradiště (projektant p. Zajíček), : - uzavření smlouvy mezi Telefonica O2 Praha 4 a Obcí Sezemice o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - rozpočet s výkazem výměr celkem 153 tis. Kč, z toho zemní práce 107 tis. Kč, montáž 12 tis. Kč, geodetické práce 12 tis. Kč, doprava 3 tis. Kč a materiál 19 tis. Kč. - ZO souhlasí, aby zemní práce si obec zajistila svépomocí a tím se náklady na přeložku zlevnily. 3. Starosta předložil návrh na uzavření nájemní na pozemek st. parc. č. 80 o výměře 113 m2, zastavěná plocha nádvoří pod prodejnou s ÚPZSVVM s ročním nájmem 5 tis. Kč a to do doby odkoupení této parcely do vlastnictví obce, o které obec požádala v roce ZO souhlasí s podáním žádosti o uzavření nájemní smlouvy na daný pozemek s tím, že souhlasí s jeho odkoupením tak jak bylo již schváleno a požadováno odkoupení od ÚPZSVM v roce Starosta podal informaci o pozvánce MěÚ Mn. Hradiště s oznámením o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání komunikace a inženýrské sítě (vodovodu, kabelových rozvodů NN a přeložku metalického kabelu společnosti Telefonica O2 ke stavebním a to dne v 9 hod. v zasedací místnosti MěÚ Mn. Hradiště. 5. Starosta podal ZO informaci o zákonu č. 227/2009 Sb., kde došlo ke změně zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel. podle ust. 5 zák. budou ohlašovny od zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel o trvalém pobytu v rozsahu dle 3 odst. 3 písm.g) a h). Z toho důvodu je zapotřebí zřízení Žádost o zřízení přístupu do byla podána na MV ČR. 6. Starosta dále podal informaci o změně ve způsobu předávání finančních a účetních výkazů ministerstvu financí od Součástí je registrace do CSÚIS tzv. osoby zodpovědné a náhradní zodpovědné osoby. ZO byla zaregistrována paní Růžena Švermová, MěÚ Mn. Hradiště vedení účetnictví a NZO Marie Horáková. 7. Informaci o komunálních volbách, které se uskuteční na podzim 2010 podal starosta obce. Zastupitelstvo odsouhlasilo opět ZO v počtu 9 členů. 8. Starosta informoval o opravě motoru traktoru Zetor 4011, která si vyžádala 40 tis. Kč. 9. Diskuse 10. Závěr

7 Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: - bod č. 4, 5, 6, 7 8 ZO Sezemice schválilo: - zemní práce na přeložce telefonního kabelu provést svépomocí - návrh na uzavřením nájemní smlouvy na pozemek pod prodejnou č.pp. 80 a následným jeho odkoupením od ÚPZSVM. - - Za: Horáková Marie Starosta: Černý Josef Ověřovatelé

8 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 6/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Louda Boh., Pokorný Petr, Lukeš František Omluveni: Program: 1. Převod zem. a lesních pozemků na jiné osoby 2. Územní řízení o umístění stavby komunikace a inženýrské sítě ke staveb. parcelám 3. Příprava komunálních voleb 4. Různé 5. Diskuse 6. Závěr Průběh schůze: Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne Starosta předložil žádost PFČR o sdělení o podmínkách převodu zem. a lesních pozemků na jiné osoby. K žádnému ze seznamu pozemků nemá obec právo přednostního převodu, ani nemá zájem o jejich získání, neboť nejsou předmětem potřeb obce. ZO souhlasí s jejich převodem na jiné osoby. 3. Starosta seznámil s žádostí ČSÚ o překontrolování seznamu budov v obci se seznamem přidělených č.p. se ČSÚ. 4. Starosta podal informaci z jednání o územním řízení o umístění stavby komunikace a inženýrské sítě pro lokalitu stavebních parcel. 5. Starosta předložil ZO návrh na registrační poplatek místní knihovně: - 20,- Kč/1 rok dospělá osoba - 10,- Kč/1 rok za dítě do 15 let ZO tento návrh schválilo. 6. Starosta informoval o vyhlášeném termínu komunálních voleb na 15. a 16. října. - předložil návrh na 9-ti členné ZO výběrem kandidátu po předchozí anketě, kdy bude všem voličům předán seznam trvalých občanů obce starších 18 let. Občané budou moci zaškrtnutím nejvíce 9 občanů je doporučit na kandidátní listiny dvou nezávislých sdružení kandidátů, a vložit je do urny v místní prodejně. ZO s tímto postupem souhlasí. 7. ZO schválilo návrh starosty na uskutečnění kulturní akce, a to na návsi 14. srpna. K tanci a poslechu zahraje country skupina Jiřího Zacha. 8. Diskuse 9. Závěr Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: - bod č. 3, 4 ZO Sezemice schválilo: - převod zem. a lesních pozemků na jiné osoby, které jsou ve vlastnictví PFČR - registrační poplatek místní knihovny ve výši 20,- Kč/1 rok dospělá osoba 10,- Kč/1 rok za dítě do 15 let - způsob výběru kandidátů do ZO v komunálních volbách 15.a do 2 sdružení nezávislých kandidátů - uskutečnění kulturní akce, a to na návsi 14. srpna Za: Horáková Marie Starosta: Černý Josef

9 Ověřovatelé ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 7/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Lukeš František, Louda Boh., Pokorný Petr. Program: 1) Vyhodnocení ankety kandidátů pro komunální volby říjen ) Organizace a zajištění posezení při country hudbě ) Informace o poškození křížku mezi dvěma lipami u Koryt 4) Různé 5) Diskuse 6) Závěr Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Průběh schůze: 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne Starosta předložil výsledky ankety pro výběr kandidátů do komunálních voleb do ZO. Z výsledků budou sestaveny 2 kandidátní listiny nezávislých kandidátů podle pořadí z veřejné ankety. 3. Členové ZO navrhli organizaci a zajištění posezení při country hudbě dne Starosta podal informaci o poškození litinového křížku U pastýře směrem ke Korytům. Jedná se o litinový křížek, který byl cca 25 cm nad horním pískovcovým coklem ulomen v době od 26. do Poškození bylo dne nahlášeno na Policii ČR a šetření na místě a zápis byl pořízen Výše škody byla odhadnuta na 4,5 tis. Kč. 5. Starosta předložil návrh smlouvy o nájmu nemovitosti st. 80, předložený ÚPZSVM, pozemek pod prodejnou o výměře 113 m2, roční pronájem činí 5.113,02 Kč. ZO se sepsáním nájemní smlouvy souhlasí. 6. Starosta přeložil žádost pí. MUDr. Štelclové Dobroslavi na odkoupení pp.č. 281, sad o výměře 3875 m2 za cenu odpovídající nákladům převodu. ZO souhlasí s koupí v ceně 2 000,- Kč. 7. Diskuse 8. Různé Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: bod č. 2, 3, 4 ZO Sezemice schválilo: - Schválilo návrh nájemní smlouvy na pozemek pod prodejnou s ÚPZSVM - odkoupení pp.č. 281, sad o výměře 3875 m2 za cenu 2 000,- Kč Zapsal: Horáková Marie Ověřovatelé: Starosta: Černý Josef

10 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 8/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Lukeš František, Louda Boh., Pokorný Petr. Program: 1. Vyhodnocení ankety kandidátů pro komunální volby říjen Organizace a zajištění posezení při country hudbě Informace o poškození křížku mezi dvěma lipami u Koryt 4. Různé 5. Diskuse 6. Závěr Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Průběh schůze: 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne Starosta vyhodnotil posezení při country hudbě dne Starosta předložil ZO průběžné hodnocení rozpočtu za rok 2010 a návrh na rozpočtové opatření č. 1 roce Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva. Návrh byl schválen a předán k provedení úpravy rozpočtu zpracovateli našeho účetnictví na MěÚ Mn. Hradiště. 4. Starosta předložil ke schválení cenovou nabídku a opravu okapů ke vstupu do kulturního domu v čp. 2. Nabídku přeložila fi p. Mareše z Mn. Hradiště na 20 m žlabů s háky ve výši Kč včetně DPH. ZO návrh na opravu okapových žlabů za navržených podmínek schválilo. 5. Starosta informoval o pokračování v přeložce telefonního kabelu u stavebních parcel. Osloven byl pan Kraušner o vytýčení stávajícího vedení, aby nedošlo při zemních pracích k jeho poškození. Cena vytýčení je Kč/hod. a 9 Kč/km cesta. Další postup při překládce kabelu výkopové práce a vybrat firmu na montáž kabelu. 6. Starosta seznámil ZO s veřejnou obchodní soutěží na prodej pozemků vyhlášenou PF ČR. Jedná se o pozemky v k.ú. Sezemice vedených pod č.pp. KN 44, 425/3, 457/4, a PK458/3, 583, 584/1, 597 a 608. Seznam parcel je zveřejněn na úřední desce obce. 7. Starosta dále informoval ZO se stavebními záležitostmi. - územní souhlas MěÚ se stavbou zděné stavby skladu u budovy stodoly čp. 42 p. Postráneckého - s rozhodnutím MěÚ a povolením společnosti ZIKUDA vodohospodářské stavby spol. s r.o. podélné vedení nového vodovodního řádu (výměna havarijního úseku stávajícího vodovodu) 8. Žádost o vyjádření ke stavbě : Jirsko VN, NN obnova energetických zařízení v osadě Jirsko 1. ZO vzalo návrh na obnovu energetických zařízení na vědomí s tím, dojde-li k poškození majetku obce bude požadována náhrada nebo jeho uvedení do původního stavu. 9. Starosta předložil ZO návrh na smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene na vedení kabelového vedení NN 1 kv v zemi ke stavebním parcelám mezi obcí Sezemice a společností ČEZ Distribuce se sídlem v Děčíně. ZO obce souhlasí s uzavřením této smlouvy. 10. Starosta informoval o oznámení pana ing. Plesnivého o zahájení stavebních úprav na objektu rekreační chalupy čp Starosta informoval o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 20. listopadu v hod. na návsi. 12. Volební komise na volby do ZO byla jmenována ve složení: Holasová Helena zapisovatelka, členové ing. Lukeš František, Kupcová Galina, Horáková Bohumila, Večerník Zdeněk a Černá Věra. 13. Informace ČSÚ o připravovaném Strukturálním šetření v zemědělství. 14. Provedení instalace dopravního zrcadla v Rokly poskytnuté použité z Loukova. 15. Starosta předložil návrh na čištění komínů rodinných domků občanů s vydáním osvědčení. 16. Diskuse 17. Různé

11 Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: bod č. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 a 14 ZO Sezemice schválilo: - průběžné hodnocení rozpočtu za rok 2010 a návrh rozpočtového opatření č. 1 roce opravu části okapových žlabů před vchodem do kult. Domu za navržených finančních podmínek - uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Zapsal: Horáková Marie Ověřovatelé: Starosta: Černý Josef

12 ZÁPIS ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU OBCE V SEZEMICÍCH Místo a datum konání: v místnosti Obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: Předseda výboru Vladimír Bartoníček, členové - ing. Dobroslava Lukešová, Porš Petr 1) Členové finančního výboru provedli kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za období leden až červen ) Členové výboru zkontrolovali pokladní knihu. Finanční výbor neshledal v hospodaření obce s majetkem a finančními prostředky závady. Předseda výboru: Bartoníček Vladimír Za ZO: Černý Josef

13 ZÁPIS ZE SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE V SEZEMICÍCH Místo a datum konání: v místnosti Obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: Předseda výboru Jaroslav Louda, členové Šorejsová Anežka, Porš Petr 1) Členové kontrolního výboru provedli kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce 2) Kontrolní výbor se seznámil se zápisem o kontrole hospodařen (auditem), které bylo provedeno pracovnice středočeského kraje. Kontrolní výbor neshledal v plnění usnesení zastupitelstva závady. Předseda výboru: Louda Jaroslav Za ZO: Černý Josef

14 ZÁPIS ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU OBCE V SEZEMICÍCH Místo a datum konání: v místnosti Obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: Předseda výboru Vladimír Bartoníček, členové - ing. Dobroslava Lukešová, Porš Petr 1. Členové finančního výboru provedli kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za období červenec až září Členové výboru provedli dne kontrolu pokladní knihy. Finanční výbor neshledali v hospodaření obce s majetkem a finančními prostředky závady. Předseda výboru: Bartoníček Vladimír Za ZO: Černý Josef

15 ZÁPIS ZE SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE V SEZEMICÍCH Místo a datum konání: v místnosti Obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: Předseda výboru Jaroslav Louda, členové Šorejsová Anežka, Porš Petr 1. Členové kontrolního výboru provedli kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, formou kontroly zápisů za uplynulé období. Kontrolní výbor neshledal v plnění usnesení zastupitelstva závady. Předseda výboru: Louda Jaroslav Za ZO: Černý Josef

16 Místo a datum konání: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V SEZEMICÍCH čís. 9/ od hod.v zasedací místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: Josef Černý, Bartoníček Vladimír, Pokorný Petr, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Lukeš František, ing. Lukešová Dobroslava, Nezdara Zdeněk a Šorejsová Alena. Ustavující zasedání se řídilo tímto programem: 1) Zahájení 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 3) Volba mandátové komise a návrhové komise, ověření platnosti voleb 4) Volba volební komise 5) Slib členů zastupitelstva obce 6) Volba starosty, místostarosty. 7) Návrh výborů, které budou pracovat při OÚ 8) Různé, usnesení a závěr 1) Ustavující zasedání ZO zahájil a řídil dosavadní starosta Černý Josef. 2) Dosavadní starosta předložil nově zvolenému zastupitelstvu obce návrh, aby při svém jednání postupovalo v souladu s dosavadním jednacím řádem zastupitelstva. ZO tento návrh schválilo 3) Po zahájení ověřil předsedající počet přítomných a konstatoval, že jsou přítomni všichni nově zvolení členové a oznámil, že schůze je schopna se právoplatně usnášet. Zapisovatelem byla jmenována paní Marie Horáková. Ověřovateli byli určeni Pokorný Petr a Šorejsová Alena. 4) Dále předložil návrh na složení mandátové a návrhové komise: Bartoníček Vladimír, Lukeš František a Nezdara Zdeněk. Předsedající předložil ZO návrh na složení volební komise: Ing. Lukešová Dobroslava, Horáková Marie a Louda Jaroslav. Obě komise byly schváleny. 5) Mandátové komise ověřila platnost volby členů obecního zastupitelstva na základě předložených osvědčení a předseda mandátové komise seznámil přítomné se zprávou o ověření platnosti volby ZO, což členové ZO odsouhlasili. 6) Nově zvolení členové ZO složili slib do rukou předsedajícího, který stvrdili podpisem. 7) Předseda volební komise ing. Lukešová Dobroslava přednesla návrh na způsob volby starosty a zástupce starosty. ZO schválilo návrh na hlasování aklamací. 8) Předseda volební komise vyzval členy zastupitelstva o přednesení návrhu na volbu starosty. Navržen byl Černý Josef. ZO veřejným hlasováním jej schválilo za starostu. V řízení schůze pokračoval nově zvolený starosta. Starosta vyzval předsedu volební komise ing. Lukešovou Dobroslavu k přednesení návrhu na zástupce starosty. Byl předložen návrh na ing. Lukešovou Dobroslavu, která byla veřejným hlasováním zvolena. 9) Starosta předložil návrh o zřízení výborů zastupitelstva (viz 117 a násl. zákona o obcích). Jedná se kontrolní a finanční výbor. Do finančního výboru obce byli navrženi Bartoníček Vladimír předseda, Holas Jaroslav a Stejskal Radek členové. Do kontrolního výboru byla navržena Šorejsová Alena předseda, ing. Kupec Vladimír a Loudová Milena ml. členové. ZO předložený návrh schválilo. 10) Starosta doporučil na funkci hospodářky obce stávající hospodářku paní Marii Horákovou. ZO předložený návrh rovněž schválilo.

17 11) Starosta ve svém projevu seznámil přítomné se záměry, které hodlá ve volebním období uskutečnit. 12) ZO navrhlo s platností od ve smyslu nařízení vlády č. 358/2000 Sb., následující výši odměn pro: - starostu obce ve výši 6.100,- Kč - místostarostu obce ve výši 1.500,- Kč - pro hospodářku ve výši 2.800,- Kč ZO tento návrh schválilo. 13) Diskuse. Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise Vladimír Bartoníček: ZO schválilo: - volbu starosty Černý Josef. - volbu zástupce starosty - ing. Lukešová Dobroslava. - zřízení finančního a kontrolního výboru včetně volby jejich předsedů - za hospodářku paní Marii Horákovou - odměny pro starostu, místostarostu a hospodářku. ZO vzalo na vědomí: - přednesené záměry starosty, které hodlá v nastávajícím volebním období uskutečnit. V Sezemicích dne Zapsal: Horáková Marie: Starosta: Ověřovatelé: Pokorný Petr: Šorejsová Alena:

18 USNESENÍ z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce SEZEMICE konaného dne od hod. ZO zvolilo členy mandátové a návrhové komise: Bartoníček Vladimír, Lukeš František a Nezdara Zdeněk. ZO zvolilo členy volební komise: Ing. Lukešovou, Horákovou Marii a Loudu Jaroslava. Mandátová komise ověřila platnost volby členů Zastupitelstva obce na základě předložených mandátů s níže zvolenými členy ZO: Bartoníček Vladimír Sezemcie 15 Černý Josef Sezemice 10 Horáková Marie Sezemice 26 Louda Jaroslav Sezemice 55 Lukeš František Sezemice Jirsko 9 Lukešová Dobroslava Ing. Sezemice 11 Nezdara Zdeněk Sezemice 60 Pokorný Petr Sezemice 61 Šorejsová Alena Sezemice 63 ZO zvolilo ve smyslu ustanovení 84 odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb.: - starostu obce: Černého Josefa, s počtem hlasů: 9 - místostarostu obce: ing. Dobroslavu Lukešovou s počtem hlasů: 8, hlasování se zdržel: 1 ZO schvaluje: 1. výbor kontrolní ve složení předseda Šorejsová Alena, členové ing. Kupec Vladimír a Loudová Milena ml. 2. výbor finanční ve složení předseda Bartoníček Vladimír, členové Holas Jaroslav a Stejskal Radek 3. za hospodářku obce paní Marii Horákovou 4. Odměny pro - starostu obce ve výši 6.100,- Kč - místostarostu obce ve výši 1.500,- Kč - pro hospodářku ve výši 2.800,- Kč V Sezemicích dne Zapisovatel : Horáková Marie. Starosta:.. Ověřovatelé zápisu : Pokorný Petr Šorejsová Alena

19 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 10/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Nezdara Zdeněk, Bartoníček Vl., Šorejsová Alena, ing. Lukešová Dobroslava, Pokorný Petr. Program: 1. Informace o průběžné kontrole hospodaření obce (auditu) 2. Schválení rozpočtu obce na rok Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce 4. Inventarizace majetku obce 5. Dotace středočeského kraje 6. Různé 7. Diskuse 8. Závěr Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Průběh schůze: 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z posledních schůzí ZO konané dne Informace starosty o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 pracovnicemi Krajského úřadu dne Za kontrolované období byl zjištěn nedostatek v upravování rozpočtu ve výdajích a rozpočtové opatření v případě poskytnutí dotací na volby. 3. Návrh na rozpočtové opatření č. 2 roce Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva. Návrh byl schválen a předán k provedení úpravy rozpočtu zpracovateli našeho účetnictví na MěÚ Mn. Hradiště. 4. Starosta informoval o setkání starostů obcí konanou dne v Jablonci n. N. se SKS, kde bude dojde k navýšení poplatku za likvidaci odpadu 2%. Starosta navrhl dodatek OZV za svoz a likvidací odpadků o navýšení u 14-ti denní svozu o 50,- Kč a u kombinovaného svozu o 100,- Kč. Zvýšení poplatku bylo ZO schváleno. 5. Starosta předložil ke schválení návrh Jednacího řádu obce. ZO navržený jednací řád schválilo. 6. Starosta předložil členům ZO ke schválení rozpočet na 2011jako vyrovnaný položkový s celkovými příjmy 1 229,9 tis. Kč a výdaji 1 229,9 tis. Kč. Rozpočet obce byl schválen všemi členy ZO. 7. ZO bylo seznámeno s průběhem kulturních akcí za uplynulé období - přehlídka, mikulášské nadílka. 8. Starosta seznámil členy ZO s Příkazem k provedení inventarizace majetku obce k Inventarizační komise byla jmenována ve složení: ing. Lukešová Dobr. předseda komise, Louda Jaroslav, Pokorný Petr. Zastupitelstvo obce provedení inventarizace majetku obce k a složení inventarizační komise schválilo. 9. Starosta informoval o připravovaných úsporných opatřeních Středočeského kraje na úseku autobusové dopravy, kde má dojít k omezení některých autobusových linek. 10. Starosta seznámil s dopisem pro vlastníky a uživatelé pozemků v ochranném pásmu pod VN odstranění porostů nad 3 m. ZO schválilo uzavření smlouvy o odstranění stromoví s firmou JIZA Chomutov. 11. Provedení částečné revize údajů KN digitalizace. Pozemek za Šorejsovými - oprava chyby. Pozemek p. Sluky u Nezdarových???. 12. Starosta podal informaci o připravovaném sčítání lidu, domu a bytů v roce Starosta informoval o možnosti podání žádosti o dotaci vyhlášenou středočeským krajem, kde z vyhlášených titulů pro rok 2011 nebyl žádný titul vhodný pro podání žádosti. 14. ZO projednalo organizační zajištění přednášky o historii obce a adventního odpoledne dne Diskuse umístění dopravního zrcadla v Rokli 16. Různé Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: bod č.: 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 ZO Sezemice schválilo: - rozpočtové opatření č. 2 - zvýšení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu - rozpočet na 2011jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 1 229,9 tis. Kč - složení inventarizační komise - uzavření smlouvy o odstranění stromoví s firmou JIZA Chomutov - Jednací řád obce Zapsal: Horáková Marie Ověřovatelé: Starosta: Černý Josef

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) (Jurečka Stanislav

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 17 občanů Omluveni: p. Michaela Valešová, p. Pavel

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014 Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Josefem Pazderou st. Předsedající konstatoval,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis Č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Syrovátka ze dne 22.12.2010.

Zápis Č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Syrovátka ze dne 22.12.2010. Zápis Č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Syrovátka ze dne 22.12.2010. Přítomní: J. Žalský, Dr. L.Petr, H. Souček, ing. B. Dušková, Ing. Arch. J. Marečková, J. Tichý Omluven: L. Pakosta Program: 1/ Změna

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis č. 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.05 hod., přivítal

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 3/2014 Datum: 8.8.2014 Přítomno: 8 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ R. Freibergerová Omluveni: 0 členů Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více