ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období (dále i metodický pokyn) pro zadávací řízení dle metodického pokynu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu (IV. kategorie) na dodávky Název veřejné zakázky MODERNIZACE UČEBEN JAZYKŮ A INFORMATIKY V ZŠ ZLATÉ HORY Obsah květen

2 1. Úvodní ustanovení 2. Identifikační údaje zadavatele 3. Identifikační a kontaktní údaje mandatáře 4. Úvod do předmětu zakázky 5. Místo plnění zakázky 6. Doba plnění zakázky 7. Kvalifikace uchazečů 7.1 Základní kvalifikační předpoklady 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady 7.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 7.4 Technické kvalifikační předpoklady 8. Způsob stanovení nabídkové ceny a způsob zpracování nabídky 8.1 Zpracování nabídkové ceny 8.2 Způsob zpracování nabídky 9. Obchodní a platební podmínky 10. Hodnotící kritéria 11. Metody hodnocení nabídek 11.1 Hodnocení nabídkové ceny 11.2 Hodnocení klientského servisu 11.3 Hodnocení záruční doby 12. Obsah smlouvy o dílo 13. Lhůta a místo pro podání nabídky 14. Jistota za nabídku 15. Jiné Přílohy: č. 1 Slepý rozpočet č. 2 Technická specifikace 2

3 1. Úvodní ustanovení Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a Metodickým pokynem ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období , verze V 12 MP ZZ 7.2. Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům uvedeným v technické specifikaci, slepém rozpočtu a textu Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Zadávací dokumentace je pro uchazeče závazná. Obsahuje podmínky zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídek z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel je veřejným zadavatelem. Plnění, které je předmětem zadávacího řízení je spolufinancováno z Regionálního operačního programu Střední Morava. Zadavatel se zavazuje dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o ES. Tyto zásady zahrnují volný pohyb osob, zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, nediskriminační přístup, rovné zacházení, transparentnost, proporcionalitu a vzájemné uznávání. Dále postupuje podle pravidel správnosti, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby po převzetí zadávací dokumentace tuto přezkoumali a v případě zjištění pochybení zadavatele podali námitku v souladu s 110 zákona o veřejných zakázkách. Zadávací dokumentace je zpracována pro projekt předložený do strukturálních fondů EU (ROP Střední Morava; Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova, Podoblast podpory Sociální infrastruktura. Dodavatel je povinen řídit se metodikou ROP Střední Morava pro příjemce dotace. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být mandatáři doručena alespoň 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek a musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče. Žádosti o dodatečné informace musí být zaslány na adresu: Artory-Consulting, s.r.o., Tereza Schreiberová, Evaldova 2099/34a, Šumperk nebo Elektronicky podané žádosti o dodatečné informace musí být opatřeny certifikovaným elektronickým podpisem. Zadavatel, prostřednictvím mandatáře, odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez zbytečného odkladu. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel prostřednictvím mandatáře současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 3

4 Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje uchazečům podle podmínek zadávacího řízení, předává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence, písemně, osobně nebo elektronicky či faxem, a to v českém jazyce na adresy, které uchazeči uvedou při přihlášení se k účasti v zadávacím řízení. Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně. Vypracování nabídky dodavatelem je bezplatné a zadavateli tímto nevzniká žádný závazek vůči dodavateli. Obsahují-li zadávací podmínky, výkazy výměr či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 4

5 2. Identifikační údaje zadavatele Základní škola Zlaté Hory Wolkerova Zlaté Hory IČ: zastoupená Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou školy Právní forma: Příspěvková organizace CZ-NUTS: CZ0711 Jeseník ZÚJ: Zlaté Hory ÚTJ: Zlaté Hory v Jeseníkách Kraj Olomoucký NUTS II Střední Morava 3. Identifikační a kontaktní údaje mandatáře Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením 151 zákona mandatář na základě uzavřené mandátní smlouvy a udělení plné moci. Artory - Consulting, s.r.o. Ing. Tereza Schreiberová Evaldova 2099/34a, Šumperk IČ: DIČ: CZ Kontaktní údaje: Mgr. David Přichystal tel.: tel./fax: Ing. Tereza Schreiberová tel.: tel./fax:

6 4. Úvod do předmětu veřejné zakázky Název veřejné zakázky Zakázka dle předmětu plnění Druh zadávacího řízení Druh zakázky dle hodnoty plnění Kódy CPV (hlavní slovník) Předpokládaná hodnota zakázky Modernizace učeben jazyků a informatiky v ZŠ Zlaté Hory Veřejná zakázka na dodávky Dle metodického pokynu. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka malého rozsahu (IV. kategorie) : Kancelářské a počítací stroje : Tabule : Počítače : Zařízení související s počítači : Audiovizuální přístroje ,- Kč bez DPH ,- Kč vč. 20% DPH Termín zahájení ZŘ 25. května 2011 Lhůta pro podání nabídky Nejméně 10 dní dle čl. 12 metodického pokynu Místo a lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace Místo a lhůta pro dotazy k zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace (dále i ZD) včetně všech příloh bude uchazečům zaslána na základě jejich písemné nebo elektronické žádosti o poskytnutí ZD. Mandatář této žádosti vyhoví bezodkladně. Adresa pro zaslání žádostí o zadávací dokumentaci: Ing. Tereza Schreiberová Artory-Consulting,s.r.o., Evaldova 2099/34a, Šumperk V případě elektronického podání žádosti o ZD musí být tato žádost podepsána certifikovaným elektronickým podpisem, případně musí být přijetí této žádosti potvrzeno mandatářem. Mandatář, ani zadavatel nezodpovídají za chyby v doručování e- mailových dokumentů. Žádosti o dodatečné informace k ZD mohou být podány písemně nebo elektronicky. Žádost o dodatečné informace musí být mandatáři doručena alespoň 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Mandatář této žádosti vyhoví bezodkladně. Adresa pro zaslání žádostí o dodatečné informace: Ing. Tereza Schreiberová Artory-Consulting,s.r.o., Evaldova 2099/34a, Šumperk Zadávací lhůta Termín a místo pro podání nabídek V případě elektronického podání žádosti o dodatečné informace musí být tato žádost podepsána certifikovaným elektronickým podpisem, případně musí být přijetí této žádosti potvrzeno mandatářem. Mandatář, ani zadavatel nezodpovídají za chyby v doručování ových dokumentů. 90 dní, dle 43 zákona 7. června 2011 do 10:00 hod Artory - Consulting, s.r.o. Ing. Tereza Schreiberová Evaldova 2099/34a Šumperk 6

7 Způsob doručení Termín otevírání obálek s nabídkami Nabídka bude podána v řádně zalepené obálce doporučeně, kurýrem nebo osobně na adresu mandatáře s uvedením nadpisu: VZ Modernizace učeben jazyků a informatiky v ZŠ Zlaté Hory NEOTVÍRAT. Zadavatel ani mandatář neodpovídají za pozdní doručení v případě využití poštovních či jiných přepravních služeb. Předpokládaný termín otevírání obálek je zadavatelem stanoven na 7. června 2011 v 13:00 hod v sídle zadavatele, v ředitelně školy. V případě změny termínu pro otevírání obálek budou uchazeči bezodkladně informováni prostřednictvím elektronické a písemné zprávy. Osoby oprávněné účastnit se otevírání obálek jsou: - členové, případně náhradníci hodnotící komise, - zástupce poskytovatele dotace, osoby mandatáře. Stručný předmět zakázky Předmětem zakázky je modernizace 2 standardních učeben na specializované učebny jazyků, a modernizace 1 standardní učebny na specializovanou učebnu informatiky. Předmětem zakázky je dodávka, instalace kabeláže a předmětů dodávky a zprovoznění: 3 ks PC pro učitele, včetně software, klávesnice, myši 30 ks PC pro žáky, včetně software, klávesnice, myši 1 ks server, včetně software, včetně klávesnice, myši 34 ks monitorů LCD 3 ks interaktivní tabule s vertikálním posuvným systémem 3 ks dataprojektor na ultrakrátkou vzdálenost 2 ks multimediální katedra do učeben cizích jazyků 2 ks audiosystémů pro jazykové učebny 1 ks multifunkční laserová barevná tiskárna kompletní kabeláže kompletní montáže Podrobné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v rámci příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat platné normy, zákonné předpisy a mít příslušné certifikáty. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé zakázce. Zadavatel vyžaduje jednotnou záruku na realizovanou zakázku nejméně 36 měsíců. Případné navýšení záruční lhůty bude předmětem hodnocení, nicméně pouze do maximální hodnocené délky 72 měsíců. V nabídce bude uvedena záruka v měsících. Související činnosti: Vybraný dodavatel zboží, sám na vlastní náklady zajistí: 1. zajištění a dodávku zboží dle technické specifikace v požadovaném počtu, 7

8 2. balení před přepravou, 3. vybalení z přepravních obalů, 4. sestavení všech výrobků, je-li dodáván v rozloženém stavu, 5. instalaci a rozmístění do příslušných učeben, 6. personální zajištění dodávky, montáž, instalace a zasíťování, 7. napojení na stávající školní síť, včetně nutných elektroinstalačních prací a kabeláže, 8. označení všech dodaných výrobků dle pravidel publicity ROP Střední Morava ( 9. proškolení v ovládání i praktickém využití dodávaného zboží ve výuce (akreditace MŠMT ČR). 5. Místo plnění zakázky Olomoucký kraj Okres Jeseník Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, Zlaté Hory. 6. Doba plnění zakázky Předpokládané datum zahájení doby plnění je červenec Uchazeč je povinen splnit zakázku nejpozději do 31. srpna Kvalifikace uchazečů Doba prokazování kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Není-li stanoveno jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyhrazuje právo požadovat po dodavateli, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah těchto subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v plném rozsahu. Pravdivost informací o uvedených skutečnostech uvede uchazeč ve své nabídce formou čestného prohlášení, podepsaného oprávněnou osobou uchazeče. 7.1 Základní kvalifikační kritéria Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona prokáže dodavatel způsobem dle 62 zákona formou čestného prohlášení. Čestné prohlášení bude podepsáno všemi členy statutárního orgánu uchazeče. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. k) předložením 8

9 seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele, nebo prohlášení o tom, že nikdo z dotčených orgánů u zadavatele nepracoval. Uchazeč, má-li formu akciové společnosti, předloží dle 53 odst. 1 písm. l) aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%, nebo prohlášení o nerelevantnosti tohoto kvalifikačního předpokladu z důvodu odlišné právní formy uchazeče. 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením dokladů dle 54 písm. a) a b) zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů splní uchazeč předložením: 1. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán [ 54 písm. a) zákona], 2. dokladu oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušná živnostenská oprávnění či licence [ 54 písm. b) zákona]. 7.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční předpoklady nejsou vyžadovány. 7.4 Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením dokladů dle 56 odst. 1, písm. a) zákona. Zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané a podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatel tímto způsobem vyžaduje prokázání nejméně 3 dodávek provedených dodavatelem v posledních 3 letech v minimální výši ,- Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku. 8. Způsob stanovení nabídkové ceny a způsob zpracování nabídky 8.1 Zpracování nabídkové ceny Předpokládaná hodnota zakázky je ,- Kč bez DPH. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami zadavatele, a to absolutní 9

10 částkou v CZK. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nebude se měnit vlivem změn cenové úrovně a inflace po celé období plnění této zakázky. Uchazeč provede ocenění podle zadávací dokumentace a slepého rozpočtu (viz Příloha č.1 Slepý rozpočet). Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla! Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Zjistí-li uchazeč nedostatky ve slepém rozpočtu oproti zadávací dokumentaci, doplní a ocení tyto práce do nabídky, ovšem uvede je mimo základní nabídkovou cenu zpracovanou dle slepého rozpočtu. V nabídce tak musí být předložen totožný a nezměněný slepý rozpočet, který byl součástí zadávací dokumentace. Jakákoli jeho změna bude mít za následek vyloučení nabídky z další účasti v zadávacím řízení z důvodu její neporovnatelnosti. Cena musí obsahovat zejména náklady na: 1. dodávku a instalaci zařízení v počtu a kvalitě dle zadávací dokumentace, 2. dopravu, balení zařízení, 3. odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkovného, 4. náklady na používání přístrojů či zařízení při instalaci, 5. náklady na zhotovení výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, 6. pojištění, garance, daně, cla, poplatky, 7. inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoliv další výdaje nutné pro realizaci zakázky, 8. označení dodaných zařízení dle pravidel pro publicitu ROP Střední Morava samolepky, viz 9. proškolení v ovládání i praktickém využití dodávaného zboží ve výuce (akreditace MŠMT ČR). 8.2 Způsob zpracování nabídky Nabídka musí obsahovat veškeré identifikační údaje uchazeče. Nabídku podá uchazeč písemně ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 prostá kopie) zpracovaných dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uveřejněných v této zadávací dokumentaci. Nabídka bude podána v zalepené obálce s uvedením zpáteční adresy a nápisem VZ Modernizace učeben jazyků a informatiky v ZŠ Zlaté Hory NEOTVÍRAT. Nabídka může být podána osobně v místě podání nabídky, kurýrem nebo doporučenou zásilkou. Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoliv datum odeslání! 10

11 Formální náležitosti nabídky Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty nebo jiné úpravy. Uchazeči podají svázanou nabídku s očíslovanými stranami opatřené na přelepu razítkem a podpisem oprávněné osoby jednat jménem uchazeče. Případné přílohy nabídky budou neoddělitelně zařazeny na konci za vlastní nabídkou uchazeče, přílohy budou číslovány podle seznamu příloh, který musí být předložen spolu s nabídkou. Požaduje-li uchazeč zasílání písemností na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na této adrese zásilka převzata, považuje se přesto za převzatou. Varianty nabídek jsou nepřípustné. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení statutárního zástupce dodavatele, ze kterého bude patrné, jaké části díla hodlá zadat subdodavatelům se stanovením % výše plnění celého díla formou subdodávek. V případě plnění formou subdodávek požaduje zadavatel uvedení identifikačních údajů subdodavatelů, včetně jejich souhlasu s provedením subdodávky. V případě, že uchazeč nebude řešit subdodavatelsky žádnou část zakázky, čestné prohlášení předloží rovněž a tuto skutečnost do něj uvede. Osnova nabídky vyžadovaná zadavatelem: 1. Titulní list nabídky, 2. Obsah nabídky s počtem stran a seznamem příloh, 3. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH a vč. DPH, 4. Čestné prohlášení o subdodávkách, 5. Doklady pro prokázání kvalifikace, 6. Cenová nabídka uchazeče, 7. Lhůty plnění, časový harmonogram prací, 8. Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou, 9. Základní portfolio dodávaného zboží formou katalogových listů, tištěných prezentací apod., s uvedením přesné technické specifikace, 10. Jiné. 9. Obchodní a platební podmínky Objednatel uhradí dodavateli smluvní cenu za dílo jednou platbou po splnění předmětu smlouvy, dokončení celého díla a podepsání Předávacího protokolu oběma smluvními stranami, a to na základě daňového dokladu, který vystaví dodavatel a doručí objednateli do jeho sídla. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti účetního dokladu a daňového dokladu dle 12 zákona o DPH v platném znění. Pokud konečná faktura nebude obsahovat některé z těchto 11

12 náležitostí, je objednatel oprávněn požadovat nápravu s tím, že nová doba splatnosti se bude odvozovat od data obdržení bezchybné faktury. Splatnost faktur je 90 dní. Fakturace je možná pouze do výše 90% z celkového rozpočtu akce, zbývajících 10% je zádržné. Zádržné bude vyplaceno po odstranění všech vad a nedostatků. Zadavatel neposkytuje žádné zálohy. Zadavatel vyžaduje jednotnou záruku na realizovanou zakázku nejméně 36 měsíců. Případné navýšení záruční lhůty bude předmětem hodnocení, nicméně pouze do maximální hodnocené délky 72 měsíců. V nabídce bude uvedena záruka v měsících. Zadavatel dále vyžaduje: A) Sankci dodavatele za prodlení s dokončením díla ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením. B) Závazek dodavatele zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 24 hodin od ohlášení této vady. Okamžikem ohlášení vady se rozumí prokazatelné doručení ové zprávy nebo telefonické oznámení. C) Sankci dodavatele za prodlení s nástupem k odstranění reklamované vady ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den a za každou hlášenou vadu. Veškeré požadavky musí být v přesném znění zakomponovány do návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí nabídky! 10. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria: Dílčí hodnotící kritérium Váha Nabídková cena 80% Klientský servis 10% Záruční doba 10% 11. Metody hodnocení nabídek Hodnocení nabídkové ceny Hodnocena bude celková nabídnutá cena díla bez DPH. Způsob hodnocení: pro kvantitativní kritéria s klesající preferencí (číselně vyjádřitelná kritéria, nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu kritéria - například cena nabídky, doba provádění) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Hodnotící komise pak jednotlivá bodová 12

13 ohodnocení nabídek vynásobí příslušnou vahou, aby získala počet bodů, které nabídky obdržely v rámci dílčího hodnotícího kritéria Nabídková cena. Pro kvantitativní kriterium s klesající preferencí platí tento vztah: h j = 100 x Cmin / Cj h j i je počet bodů přidělený j-té nabídce v daném kritériu, Cmin je v tomto případě nejnižší nabídková cena (nejvhod. nabídka v daném kritériu), Cj je cena nabízená v j-té nabídce 11.2 Hodnocení klientského servisu Hodnocen bude návrh klientského servisu předložený uchazečem v níže specifikovaném členění. Nabídnutá školení musí splňovat požadavek zadavatele na akreditaci MŠMT ČR a jejich obsahem musí být školení v ovládání i praktickém využití dodávaného zboží ve výuce. Pozáruční servis Podkritérium MJ Váha podkritéria Práce technika u zákazníka Kč bez DPH/hod. 25% Cena za 1 dojezd technika (doprava) Kč bez DPH 25%. Školení Počet proškolených osob osoba 25% Počet výukových hodin celkem (výukový fond) Způsob hodnocení: hodina (60min.) 25% Pro kvantitativní kritéria s klesající preferencí (pozáruční servis) platí postup hodnocení viz. odst Pro kvantitativní kritéria s rostoucí preferencí (školení) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Hodnotící komise pak jednotlivá bodová ohodnocení nabídek vynásobí příslušnou vahou, aby získala počet bodů, které nabídky obdržely v rámci jednotlivých podkritérií, resp. dílčího hodnotícího kritéria Klientský servis. Pro kvantitativní kriterium s rostoucí preferencí platí tento vztah: h ji = 100 x Tj / Tmax hji je počet bodů přidělený j-té nabídce v daném kritériu, Tmax je v tomto případě nejvyšší počet osob/hodin (nejvhod. nabídka v daném kritériu), Tj je počet osob/hodin nabízený v j-té nabídce Hodnocení záruční doby 13

14 Hodnocena bude celková nabídnutá délka záruční doby v měsících. Pokud uchazeč předloží rozdílnou výši záruční lhůty v jednotlivých částech dodávky, bude pro potřeby hodnocení použit aritmetický průměr uvedených hodnot. odst Způsob hodnocení: kvantitativní kritérium s rostoucí preferencí. Postup hodnocení viz 12. Obsah smlouvy o dílo Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat požadavky stanovené zadavatelem v podmínkách soutěže i v zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Návrh smlouvy o dílo musí, v přesném znění, obsahovat následující povinnosti dodavatele/zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace mezi zadavatelem a poskytovatelem dotace: 1. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). 3. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. 4. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 5. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti poskytnout zadavateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv. Návrh smlouvy musí, mimo výše uvedené, obsahovat: identifikaci smluvních stran, 14

15 vymezení předmětu plnění, konkretizovaný kvalitativně i kvantitativně (včetně výčtu souvisejících činností), harmonogram plnění, místo plnění, celkovou cenu díla včetně DPH, platební a záruční podmínky (viz kap. 9), odpovědnost za vady a nedodělky, veškeré smluvní pokuty (viz kap. 9), popis klientského servisu a závazky z tohoto vyplývající, ujednání vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace mezi zadavatelem a poskytovatelem dotace aj.. Návrh smlouvy musí být datovaný, orazítkovaný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 13. Lhůta a místo pro podání nabídky Obálka obsahující nabídku, včetně dokladů k prokázání kvalifikace a jiných souvisejících dokumentů bude doručena doporučenou poštou nebo osobním podáním na adresu mandatáře: Artory - Consulting, s.r.o., k rukám Terezy Schreiberové, Evaldova 2099/34a, Šumperk, a to nejpozději do 7. června 2011 do 10:00 hod. Nabídky podané po tomto termínu nebudou přijaty k hodnocení. Uchazeč je povinen kompletní nabídku (2 vyhotovení: 1 originál a 1 prostá kopie) řádně zapečetit, označit svými identifikačními údaji, razítkem a podpisem oprávněné osoby a označit nápisem: VZ Modernizace učeben jazyků a informatiky v ZŠ Zlaté Hory - NEOTVÍRAT. Na obálce musí být uvedena zpáteční adresa. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Zadavatel si vyhrazuje právo si podané nabídky ponechat. Předpokládaný termín otevírání obálek je zadavatelem stanoven na 7. června 2011 v 13:00 hod v sídle zadavatele, v ředitelně školy. Osoby oprávněné účastnit se otevírání obálek jsou: - členové, případně náhradníci hodnotící komise, - zástupce poskytovatele dotace, osoby mandatáře. 14. Jistota za nabídku Zadavatel nepožaduje složení jistoty za nabídku. 15. Jiné 15

16 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. Zadavatel upozorňuje uchazeče na povinnost zahrnout do nabídky a Smlouvy o dílo všechny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Nesplnění zadávacích podmínek bude mít za následek vyloučení nabídky z další účasti v zadávacím řízení. V Šumperku dne 25. května 2011 Tereza Schreiberová mandatář jednající na základě plné moci 16

17 PŘÍLOHA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 2 ks PC pro učitele, včetně software, klávesnice, myši Harddisk min. 1TB, min. 4GB RAM, čtyřjádrový procesor, min. 512MB grafická karta (dual RAMDACs), 1 zvukový vstup/výstup, min. 8 portů USB 2.0, 1 DVI-D, DVD-ROM, provedení microtower, gigabitová síťová grafická karta umožnující výstupy na dva nezávislé monitory. Klávesnice - vysokozátěžová, USB, vodou omyvatelná. Myš - vysokozátěžová, USB, laserová. Software - operační systém kompatibilní s Windows. Antivirový program, kancelářské aplikace. 1 ks PC pro učitele, včetně software, klávesnice, myši Harddisk min. 1TB, min. 4GB RAM, čtyřjádrový procesor, min. 512MB grafická karta (triple RAMDACs převodníky), 1 zvukový vstup/výstup, min. 8 portů USB 2.0, 1 DVI-D, DVD-ROM, provedení microtower, gigabitová síťová grafická karta umožnující výstupy na dva nezávislé monitory. Klávesnice - vysokozátěžová, USB, vodou omyvatelná. Myš - vysokozátěžová, USB, laserová. Software - operační systém kompatibilní s Windows. Antivirový program, kancelářské aplikace. 30 ks PC pro žáky, včetně software, klávesnice, myši Harddisk min. 750GB, 4GB RAM, čtyřjádrový Procesor, 512MB grafická karta, 1 zvukový vstup/výstup, 8 portů USB 2.0, 1 DVI-D, DVD-ROM, provedení microtower, gigabitová síťová karta. Klávesnice - vysokozátěžová, USB, vodou omyvatelná. Myš - vysokozátěžová, USB, laserová. Software - operační systém kompatibilní s Windows. Antivirový program, kancelářské aplikace. 1 ks server, včetně software, klávesnice, myši Datové úložiště min. 1TB, SAS v RAID 3 nebo 5, min. 8GB RAM, operační systém, čtyřjádrový procesor montovatelný do RACKU, tři gigabitové síťové karty. Klávesnice - vysokozátěžová, USB, vodou omyvatelná. 17

18 Myš - vysokozátěžová, USB, laserová. Software - operační systém kompatibilní s Windows s užitím pro serverové řešení. Antivirový program pro serverová řešení. 34 ks monitorů LCD širokoúhlý 16:9, min. 23", LCD, kontrast 1000:1, odezva 5ms, výškově nastavitelný stojan, hmotnost max. 7kg, FULL HD, technologie LED. 3 ks interaktivní tabule s vertikálním posuvným systémem Výškově nastavitelná širokoúhlá interaktivní tabule, ovládání dotykem prstu i perem, minimální uhlopříčka aktivní plochy 220cm, integrované nebo klasické ozvučení učebny, rozbočovač VGA signálu, ovládací software, poměr 16:9, ozvučení postranními reproduktory. 3 ks širokoúhlý dataprojektor na ultrakrátkou vzdálenost Projektor ultrakrátká ohnisková vzdálenost, 3xLCD WXGA min 2500 ANSI LM. 2 ks řešení jazykové laboratoře - multimediální katedra + audiosystém pro jazykové učebny Mechanicky odolná náhlavní souprava s uzavřenými sluchátky a mikrofonem pro 20 žáků a učitele (jedná se o 20 žáků v každé z učeben, tedy 2x20). Digitální ovládací panel učitele - kvalitní přenos zvuku - distribuce zvuku z libovolného zařízení (CD, DVD, PC, Cass, mikrofony) - možnost nastavení diskusních dvojic - možnost rozdělení třídy na samostatné skupiny - možnost postupného odposlechu jednotlivých žáků i skupin - možnost nahrávání odposlechu - možnost digitálně ovládat hlasitost v učitelských sluchátkách. Zařízení pro přehrávání zvuku z CD/SD, USB flash pamětí a audio cass. Integrovaný nebo samostatný DVD přehrávač, podpora DivX, USB vstup. Kabelové rozvody, montáž a zprovoznění. 1 ks multifunkční laserová barevná tiskárna Laserová, barevná, multifunkční tiskárna (funkce scanner, kopírování, tisk), max. formát A4, minimální rychlost tisku 20 str./min, LAN, USB port. kompletní kabeláže kompletní montáže 18

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY dle interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Zlaté Hory (dále jen interní směrnice) Název veřejné zakázky MODERNIZACE UČEBEN JAZYKŮ A INFORMATIKY

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky: ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Zadavatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk IČ: 008 52 317 Statutární orgán: Mgr. Radovan Pavelka, ředitel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ v rámci projektu Klíč k příležitostem ke vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.04/02.0003

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Třebízského 1010 e-mail: cag@cag.cz internet: http://www.cag.cz Bankovní spojení: 106237073/0300 IČO: 639 08 352 Číslo zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INTERAKTIVNÍ VYBAVENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INTERAKTIVNÍ VYBAVENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem INTERAKTIVNÍ VYBAVENÍ NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH.

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4532/21/7.1.4/2011 S Evropskou unií zlepšujeme školu Název Předmět zakázky (služba/dodávka/ stavební práce)

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Část A Dataprojektory dataprojektor 5 ks LCD dataprojektor

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace je zpracována jako příloha výzvy k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo zakázky: 1/2012 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky : Operační program Vzdělávání pro

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín Zkvalitnění a modernizace výuky cizích jazyků v Masarykově gymnáziu Vsetín Vsetín, 13. ledna 2010 Č.j.: MGV/ 22/2010/OPVK Výzva

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.16 /01.0065 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle Příručky pro příjemce http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2012-03-29_ppp_bez_reviz.pdf) Název zakázky: Energetická rekonstrukce ústřední

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven v v v ZS a MS Kopidlno uchazeč: TeX. Sdružení fyzických osob v David Holman,Michal Spína T.G.Masaryka 179 Libáň 50723 IČ: 67455921 DIČ: CZ-7906083438

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ..07/.4.00/2.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace. Název zakázky: Dodávka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA VÝZVA

Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA VÝZVA V Prostějově dne 9. 2. 2010 Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA Reg. číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/15.00743 VÝZVA k předkládání nabídek dle platného metodického pokynu o zadávání

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Zadávací dokumentace výběrové řízení

Zadávací dokumentace výběrové řízení Projekt Zavádění moderních prvků ve výuce SŠ Kostka, CZ.1.07/1.5.00/34.0670 Zadávací dokumentace výběrové řízení 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zakázky: Dodávka HW pro modernizaci výuky Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 5/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Název projektu:

Více

Gym. Karla Sladkovského, P3 rek. služebního bytu a učebny Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8. v y z ý v á

Gym. Karla Sladkovského, P3 rek. služebního bytu a učebny Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8. v y z ý v á GYMNÁZIUM, KARLA SLADKOVSKÉHO PRAHA 3, SLADKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 8 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle odstavce 3, 12 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA 6 KS NOTEBOOKŮ A

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha

Více

zadávací dokumentace

zadávací dokumentace Stavebně montážní práce - oprava domu k bydlení pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení:

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení: Příloha č. 1: Počítačové vybavení a služby pro - MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, MASARYKOVA 461 1. 30ks počítačů s těmito parametry: - Počítač - CPU benchmark min. 1000 (PassMark www.cpubenchmark.net).

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Písek 184, 739 84 IČ 750 26 937 Pověřená osoba: Název veřejné zakázky: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace CNC řízený revolverový soustruh Zadavatel: Název zadavatele Sídlo zadavatele (místo realizace dodávky) A.F. servis, s.r.o. Zborovice, Sokolská 380, PSČ 768 32 Právní forma společnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku Střední zemědělská škola v Písku poptává více zájemců v rámci projektu Dalším vzděláváním k rozvoji Písecka Tvorba a pilotní realizace modulárních

Více

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/03-2014 Tábor, 17. února 2014 Počet stran textu: 8 Přílohy: 5/19 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část Příloha č.1 Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou ICT pro individualizaci výuky - 2. část Číslo zakázky : 2/61 Název projektu: evik (výuka, individualizace, koučink) Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: Střední odborné učiliště tradičních řemesel spol. s r.o. vypisuje zadání na dodávku výpočetní a kancelářské

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Název zakázky: Dodávka, instalace výpočetní techniky a programového vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Realizace komunikační strategie pro projekt Inovační vouchery ve Zlínském kraji Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2011/3/120/3 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. K PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ VIRTUALIZACE ČT 1/9 Název veřejné zakázky:

Více

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení Hluboká nad Vltavou 30.12.2009 Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení Výběrové řízení na body 1.15. 1.28. viz výzva k podání zakázky Toto výběrové řízení obsahuje: Vytvoření www

Více