Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení"

Transkript

1 Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, Brno tel fax Objednatel: Jihomoravský kraj Ţerotínovo nám. 3/5, Brno Stavba: KOMPETENČNÍ CENTRUM KUŘIM Místo stavby: Blanenská 1288, Kuřim PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ F.1. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SO 01 BUDOVA KCK TECHNICKÁ ZPRÁVA Hlavní projektant: Ing. arch. Libor Ţák Zodpovědný projektant: Ing. Leonard Hlaváč Vypracoval: Ing. Tomáš Vasko Kód zakázky: Arch.číslo: DZ6-140 Datum: Brno, leden 2011 Počet stran: 17

2 OBSAH a. Účel objektu... 4 b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, vč. řešení přístupu a uţívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace... 4 b.a. Architektonické řešení... 4 b.b. Funkční a dispoziční řešení... 5 b.c. Vegetační úpravy okolí objektu... 6 b.d. Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace... 6 c. Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění... 6 c.a. Kapacity, plochy, prostory... 6 c.b. Orientace, osvětlení a oslunění... 6 d. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na uţití objektu a jeho poţadovanou ţivotnost... 7 d.a. Stávající stav... 7 d.b. Bourací práce... 7 d.c. Navrhovaný stav nové konstrukce v části bývalého výpočetního střediska d.c.1. Zaloţení a popis nosné konstrukce d.c.2. Svislé konstrukce d.c.3. Vodorovné konstrukce d.c.4. Střechy d.c.5. Schodiště, ţebříky d.c.6. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti d.c.7. Zateplení obvodového pláště d.c.8. Řemeslné výrobky d.c.9. Omítky, úpravy povrchů d.d. Navrhovaný stav přístavba vstupu (v místě demolované přístavby) d.d.1. Zaloţení a popis nosné konstrukce d.d.2. Svislé konstrukce d.d.3. Vodorovné konstrukce d.d.4. Střechy d.d.5. Schodiště, ţebříky d.d.6. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti d.d.7. Zateplení obvodového pláště d.d.8. Řemeslné výrobky d.d.9. Omítky, úpravy povrchů d.e. Navrhovaný stav přístřešek vstupu e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů f. Způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

3 g. Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných negativních účinků 17 h. Dopravní řešení i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření j. Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu

4 a. ÚČEL OBJEKTU Jedná se o rekonstrukci stávající budovy ve vstupní zóně areálu strojírenské firmy TOS Kuřim skupina Alta. Kompetenční centrum Kuřim obráběcí stroje (dále jen KCK) je projekt realizovaný Jihomoravským krajem, který bude předkládán do Operačního programu Podnikání a inovace prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, program podpory Prosperita. Cílem projektu je vybudovat odvětvové kompetenční centrum v odvětvích oborů obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie. Centrum bude slouţit jako sdílená výzkumně vývojová platforma zejména pro domácí firmy ze zmíněných a souvisejících odvětví. Smyslem centra je poskytnout potřebné zázemí pro výzkum a vývoj a prostory pro firmy vyuţívající technické vybavení Kompetenčního centra. b. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČ. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE b.a. Architektonické řešení Stávající stav Budova, která slouţila jako výpočetní středisko, byla realizována cca v roce Umístěna je ve strojírenském areálu. Sousedním objektem je hlavní administrativní a vstupní budova areálu. Budova je dvoupodlaţní, nepodsklepená, zastřešená plochou střechou. Na budovu navazuje dvojpodlaţní přístavba se vstupem a se schodištěm. Přístavba je pak spojovacím koridorem propojena s administrativní budovou, umístěnou severovýchodním směrem. Projektování a výstavba objektu byla provedena v několika etapách. V srpnu roku 1978 byl vydán projekt přízemní, samostatně stojící budovy. Ten byl na počátku roku 1979 přepracován. Budova byla zvýšena o jedno podlaţí, doplněna schodištěm a spojena chodbou s administrativní budovou. Tato změna proběhla uţ v době výstavby. V roce 1987 bylo upraveno zastřešení nad počítačovým sálem. Průzkum prokázal, ţe v průběhu stavby došlo ke změnám proti projektové dokumentaci. Navrhované řešení Strojírenské kompetenční centrum Kuřim bude centrem inovací. Prostředí, ve kterém budou klienti pracovat, by mělo tomuto záměru odpovídat. Návrh je koncipován se záměrem vytvořit moderní prostory podporující komunikaci klientů a jejich kreativitu. Charakteristická je jiţ vstupní část objektu, která má návštěvníka informovat o zaměření objektu. Je vytvořen předpoklad vzdušných, inspirativních prostor s moţností přizpůsobit dispozice konkrétním potřebám uţivatelů. Design budovy reaguje obkladovými prvky fasády na styl vstupní části areálu a na průmyslový a vývojový charakter objektu. Významným prvkem designu je skleněný přístřešek vstupu na samostatné ocelové konstrukci. 4

5 b.b. Funkční a dispoziční řešení Stávající stav Budova má půdorysné rozměry 30,8 x 24,8 m, výšky podlaţí 3,1 a 3,0 m. Ústřední plochou objektu je vnitřní halový prostor 11,7 x 11,7 m, který má výšku přes dvě podlaţí podhled místnosti je v úrovni +5,1 m. Tato místnost byla původně vyuţívána jako počítačový sál. Dispozice 1NP obsahuje sociální zázemí WC, šatnu a umývárnu dispozičně shodné prostory jsou oddělené pro muţe a ţeny. Dále jsou zde po obvodu objektu umístěny převáţně kancelářské prostory, skladové místnosti a místnosti dříve vyuţívané pro umístění výpočetní techniky. Pro technické zázemí objektu byly vyuţity místnosti 119, 120, 217 strojovna vzduchotechniky a místnost č. 129 byla vyuţívána jako výměníková stanice. Zařízení této technické místnosti bylo cca před 2 lety rekonstruováno byly zde osazeny 2 plynové kotle ústředního vytápění, zásobník teplé uţitkové vody a tlaková expanzní nádoba. Objednatel poţaduje vyuţití stávajícího zařízení technické místnosti i po rekonstrukci objektu. V 2.NP je opět hygienické a sociální zázemí oddělené pro muţe a ţeny, dispozičně shodné s 1.NP. Ostatní plochu zaujímají kancelářské prostory a sklady technické zázemí strojovny VZT bylo umístěno v m. č Podlaţí jsou propojena dvouramenným schodištěm umístěným ve vstupní části. Navrhovaný stav Funkční řešení Objekt strojírenského Kompetenčního centra Kuřim vznikne rekonstrukcí stávající budovy bývalého výpočetního střediska z roku Budova je dvoupodlaţní, nepodsklepená. Budova má systém příčných a podélných nosných stěn v modulu 6 m. Ústřední plochou objektu je vnitřní halový prostor 12 x 12 m, který má výšku přes dvě podlaţí. Rozsah, umístění a kapacity stávajících sociálních zařízení a technologických pomocných ploch nevyhovují novým poţadavkům, proto jsou návrhem zrušeny. Dispoziční řešení ovlivňují stávající nosné konstrukce, které jsou dané a jen částečně vhodné ke stavebním úpravám. Součástí řešení je odstranění stávajícího modulu se schodištěm, který bude znovu půdorysně obnoven. Navrţen k demolici je i spojovací krček do sousední administrativní budovy. Podstatným přínosem k uvolnění dispozice bude zrušení středového sloupu v těţké laboratoři. Dispoziční řešení Hlavním prostorem je těţká laboratoř na ploše 12 x 12 m, přes dvě podlaţí. Zde je navrţena nová jeřábová dráha s mostovým jeřábem o nosnosti 12,5 t. Je počítáno i s vjezdem nákladního auta a těţkého vysokozdviţného vozíku. Nosnost podlahy kg/m 2. Průjezd je orientován směrem k novému příjezdu zpevněné ploše. Šířka sekčních vrat je 3,8 m a výška 4,2 m. V rámci 2NP m. č. 216 Technická lávka jsou řešeny plošiny umoţňující údrţbu technického zařízení. Na těţkou laboratoř, která je uprostřed dispozice, navazují lehké laboratoře (nosnost podlahy min kg/m 2 ) po jejím obvodu. Jsou doplněny o sklady a šatnové zázemí pro muţe a ţeny, celková kapacita 14 šatních skříněk. Navazující vstupní prostory 1NP zahrnují vstupní halu se schodištěm, recepcí a zádveřím. Na tyto plochy navazuje prezentační místnost pro 30 návštěvníků, přístupná přes denní místnost anebo z chodby. Sociální zařízení pro muţe, ţeny i vozíčkáře je součástí vstupní části. Pevným bodem dispozice je stávající plynová kotelna, rekonstruovaná v roce NP zahrnuje pronajímatelnou kancelářskou část. Sociální zařízení je ve shodné poloze, jako v 1NP. 5

6 b.c. Vegetační úpravy okolí objektu Součástí objektu je okapový chodník z kačírku. Na severozápadní straně objektu je navrţena drenáţ. Sadové úpravy jsou součástí projektu SO 02 Komunikace a zpevněné plochy. b.d. Přístup a uţívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Jedná se o změnu stavby. Budova je stavebně v projektu upravena tak, aby splňovala poţadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Budova není určena pro uţívání veřejností. Jedná se o budovu s kapacitou pro výkon práce více jak 25 osob. Proto musí být zajištěny podmínky pro zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Této podmínce je přizpůsobeno 1NP. Zajištění bezbariérového přístupu do 2NP není technicky moţné. Uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou přizpůsobeny zejména vstupy, chodby a sociální zařízení je navrţena samostatná upravená hygienická kabina. c. KAPACITY, UŢITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ c.a. Kapacity, plochy, prostory SO 01 Budova KCK zastavěná plocha: 787 m 2 podlaţní plocha: m 2 podlahová plocha: m 2 obestavěný prostor: m 3 Plochy Stávající stav (m 2 ) Návrh (m 2 ) Kanceláře a jednací místnosti 389 Laboratoře 328 Sklady 71 Vedlejší místnosti 112 Komunikace, vstupy 244 Místnosti technického vybavení 81 Podlahová plocha celkem z toho 1NP NP c.b. Orientace, osvětlení a oslunění Obdélníkový půdorys budovy je orientován ke všem čtyřem světovým stranám. Pásové prosklení rovnoměrně prosvětluje všechna pracoviště. Přístavba vstupu s velkými proskle- 6

7 nými plochami vystupuje ze severovýchodní fasády. Pásová okna na jihozápadní a jihovýchodní fasádě a prosklené plochy přístavby vstupu jsou chráněny venkovními ţaluziemi. Světlík s pultovou střechou prosvětlující těţkou laboratoř je prosklen ze tří světových stran (SZ, SV a JV). Severozápadní a jihovýchodní strana světlíku je chráněna venkovními horizontálními stínícími lamelami. d. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŢITÍ OBJEKTU A JEHO POŢADOVANOU ŢIVOTNOST d.a. Stávající stav Stavba je zaloţena na pasech z prostého betonu. Budova má systém příčných a podélných nosných stěn v modulu 6 m. Nosné stěny jsou vyzděny z cihelných bloků tl. 300 mm. Vnitřní příčky jsou cihelné tl. převáţně 100 mm. Podlaha je z podkladního betonu, izolace proti zemní vlhkosti (z asfaltových pásů s nasákavou vloţkou typu IPA), z betonové mazaniny a z nášlapné vrstvy, kterou tvoří keramická dlaţba nebo PVC. Tepelná izolace nebyla do konstrukce podlahy instalována. V některých místnostech, které byly vyuţívány pro umístění výpočetní techniky, je umístěna instalační podlaha vlastní podlaha je zde sníţena na úroveň -0,5 m. Nosná stropní konstrukce je ze ţelezobetonových panelů PZD tl. 250 mm, ve dvou místnostech je pak z desek Hurdis. Skladba podlahy obsahuje vrstvu z minerální plsti, slouţící pro zvýšení kročejové neprůzvučnosti. Nášlapnou vrstvou je rovněţ keramická dlaţba, PVC nebo zátěţový koberec. Objekt je zastřešen převáţně ţelezobetonovými stropními deskami SZD s nedostatečnou tepelnou izolací z desek Polsid tl. 50 mm a s nevyhovující povlakovou krytinou. Nad centrální halou je vytvořena další pultová střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí. Vlastní strop nad sálem je zastropen střešními deskami SZD. Desky jsou uloţeny na ocelové nosníky, které jsou podepřeny ocelovým průvlakem. Ten je uloţen na nosné zdi, uprostřed rozpětí a na straně vzduchotechnické strojovny je podepřen ocelovými sloupy. Okna v obvodových stěnách jsou zdvojená s hliníkovou konstrukcí rámů a okenních křídel. Uvnitř dispozice a ve spojovacím koridoru byly pouţity plochy, prosklené zdvojeným copilitem. Vnitřní dveře jsou dřevěné, osazované do ocelových zárubní. Některé dveře vykazují poţární odolnost. Ve stropech nejsou ţelezobetonové věnce, pouze v rovině stropních desek je nad zdmi dobetonování. Stavba vykazuje trhliny a jiné poruchy, závady a nedostatky. Podrobně je stávající stav rozebrán ve stavebně technickém, statickém a radonovém průzkumu zpracovaném v listopadu d.b. Bourací práce Bourací práce stávajících konstrukcí jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci stávajícího stavu. Kompletní bourání částí staveb 1. Bourání spojovacího krčku včetně základových konstrukcí 2. Bourání dvoupodlaţní přístavby se schodištěm včetně základových konstrukcí 7

8 Bourání svislých a základových konstrukcí 1. Vybourání všech příček v 1NP (kromě příčky mezi místnostmi 116 a 129) a části příček v 2NP 2. Bourání otvorů v obvodových stěnách tl. 300 mm (zdivo z cihelných bloků CDKL): vybourání sníţení většiny parapetů o 300 mm vybourání otvorů pro nová okna vybourání otvoru pro sekční vrata, podchycení nadpraţí překladem 3. Bourání otvorů ve vnitřních nosných stěnách tl. 300 mm (zdivo z cihelných bloků CD- KL), podchycení nadpraţí překlady 4. Bourání části stěn pro umístění 6 ks základových patek jeřábové dráhy v m. č. 127 Těţká laboratoř Poznámka: Bourání zdiva i základových pasů v tomto prostoru bude velmi pracné. Bude nutné zajištění nových základových patek mikropilotami viz nové konstrukce. 5. Bourání prostupů pro ZTI Bourání podlah 1. Bourání konstrukcí podlah ve všech místnostech 1NP mimo některých místností se sníţenou podlahou (tj. m. č. 125, 126, 129), kde tato sníţená podlaha bude zachována. Skladba bouraných podlah v místnostech bez sníţené podlahy: podlahová krytina (PVC, keramická dlaţba) betonová mazanina, tl. 100 mm asfaltová izolace podkladní beton, tl. 80 mm odstranění štěrkopísku pod konstrukcí podlahy v tl. 200 mm 2. Odstranění instalačních podlah v 1NP m. č. 125, 126, 127, Odstranění nášlapných vrstev v 2.NP ve všech místnostech (koberec, PVC, keramická dlaţba) 4. Odstranění konstrukce podlah v prostoru nových sociálních zařízení Bourání stropů nad 1NP 1. Bourání stropu v oblasti nového schodiště v ploše 21 m 2 ve skladbě: keramická dlaţba cementový potěr, tl. 20 mm podkladní beton, tl. 3,5 mm rohoţ z minerálních desek, tl. 20 mm ŢB stropní panely PZD, tl. 250 mm 2. Bourání stropu nad m. č. 128 ve skladbě: podlahová krytina cementový potěr, tl. 20 mm podkladní beton, tl. 3,5 mm perlit beton, tl. 120 mm desky hurdis, tl. 80 mm ocelové nosníky I č. 180, dl. 6,1 m 8

9 3. Bourání stropu nad m. č. 127 Těţká laboratoř, včetně průvlaku a sloupu. Skladba bouraného stropu: asfaltové pásy 6x polystyren Polsid, tl. 50 mm perbitagit škvárový násyp beton ve spádu, tl. asi 100 mm ŢB střešní desky SZD, tl. 200 mm demontáţ ocelových nosníků pod střešními deskami: I č. 180, dl. 6,1 m 12 ks demontáţ průvlaků: I č. 32, dl. 6,0 m 4 ks vybourání sloupu ocelové nosníky obezděné plnými cihlami vybourání části základové patky z prostého betonu na výšku 300 mm 4. Bourání prostupů pro ZTI Při demontáţi stropních panelů je třeba postupovat zvláště opatrně v místech, kde jsou stropní panely PZD zazděny do nosných zdí. Zde je třeba panely opatrně odřezat, aby nedošlo k narušení nosného zdiva znovu důrazně upozorňujeme na skutečnost, ţe v nosných stěnách objektu nejsou realizovány ţelezobetonové věnce panely jsou uloţeny jen na vápenocementové omítce! Nešetrnou demontáţí panelů by mohlo dojít k závaţnému narušení stávajícího zdiva. Bourací práce na střeše 1. Odstranění konstrukce střechy ve skladbě: asfaltové lepenky 6x tepelná izolace z polystyrenu Polsid, tl. 50 mm perbitagit betonová mazanina ve spádu, tl. 100 mm 2. Odstranění střechy nad m. č. 127 Těţká laboratoř ve skladbě: asfaltové lepenky 6x tepelná izolace z polystyrenu Polsid, tl. 50 mm dřevěné bednění dřevěná nosná konstrukce sedlové střechy Bourání veškerých výplní otvorů hliníková okna včetně mramorových parapetů všechny dveře včetně zárubní Odstranění povrchů a obkladů otlučení všech omítek na vnitřních stěnách odstranění plechových obkladů na stěnách odstranění zavěšených podhledů asi 290 m 2 otlučení nesoudrţných částí vnějších omítek odstranění obkladu z keramických pásků na všech vnějších stěnách Demontáž technického zařízení budovy rozvody ÚT a otopná tělesa (kotelna zůstane zachována) chladící a větrací zařízení včetně jednotek na střeše objektu elektroinstalace včetně rozvaděčů, osvětlovacích těles, zásuvek a rozvodů NN 9

10 hromosvodná jímací soustava zařizovací předměty ZTI vč. rozvodů vody a kanalizace Demontáž a demolice dalších konstrukcí oplechování říms, atik poţární ţebřík vybourání okapového betonového chodníčku po obvodě objektu d.c. Navrhovaný stav nové konstrukce v části bývalého výpočetního střediska d.c.1. Založení a popis nosné konstrukce 1. Navrţeny jsou základy pro nosnou ocelovou konstrukci jeřábové dráhy v m. č. 127: Konstrukce základů bude prováděna po vybourání části stěn a základových pasů v místech nových patek pro jeřábovou dráhu. V místech sloupů jeřábové dráhy je základová deska zesílena. Deska je podepřena zemními hřeby, v místě kotvení sloupů jeřábové dráhy jsou navrţeny mikropiloty. 2. Navrţeno je zakládání nového ŢB schodiště a nosných stěn u tohoto schodiště. 3. Stávající sníţené podlahy a energokanály budou zasypány, kromě podlahy v m. č Průchody kanálu pod zdmi budou zazděny. Návrh základů podrobně viz statická část betonové konstrukce a speciální zakládání. Skladby viz tato zpráva, oddíl d.c.3 Vodorovné konstrukce Podlahy. d.c.2. Svislé konstrukce Nosné stěny Jsou navrţeny dozdívky a zazdívky nosným zdivem z cihelných bloků a nenosným zdivem z přesných porobetonových tvárnicemi viz výkresy. Dozděny budou také části ostění u pásových oken. Je navrţena oprava trhlin ve stávajícím zdivu, viz statická část betonové konstrukce. Nad novými otvory ve stěnách jsou navrţeny překlady z válcovaných nosníků. Nosníky budou uloţeny na roznášecí práh z betonu. Podrobněji viz statická část betonové konstrukce. Stěny budou zatepleny, viz oddíl d.c.7 Zateplení obvodového pláště. Příčky Nové příčky budou kompletizované SDK konstrukce (pod keramickými obklady dvojnásobný obklad deskami, ve vlhkých provozech impregnované SDK desky) nebo z porobetonových tvárnic. Případné zazdění otvorů ve stávajících příčkách bude realizováno z porobetonových tvárnic. 10

11 d.c.3. Vodorovné konstrukce Stropy 1. Zastropení m. č. 128 Průjezd: viz statická část, skladba: ocelový rošt ocelové válcované nosníky I č protipoţární nátěr 2. Strop v prostoru schodiště plocha 19,2 m 2 : je navrţen jako ŢB deska, viz statická část Podlahy 1. Podlaha v těţké laboratoři m. č. 127 únosnost 10 t uzavírací nátěr (odolný proti ropným látkám) monolitická ţelezobetonová deska, tl. 500 mm izolace proti zemní vlhkosti geotextilie hutněný štěrkopísek, tl. 300 mm geotextilie mikropiloty po obvodu cihelných stěn ohraničujících těţkou laboratoř podél svislých stěn desky bude vrstva na útlum vibrací z EPS, tl. 50 mm Poznámka: nová podlaha bude prováděna po demontáţi instalační podlahy, po vybourání konstrukce podlahy a odstranění části původního násypu, po vybourání části stěn a základových pasů v místě nových patek pro jeřábovou dráhu a po provedení mikropilot po obvodu místnosti. Bourací práce jsou popsány výše. 2. Podlahy v lehkých laboratořích, některých skladech, chodbách a místnostech, které mohou být v budoucnu vyuţity jako lehké laboratoře (po demolici stávající konstrukce podlahy) m. č. 107, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 123, 124 únosnost 1 t uzavírací nátěr (odolný proti ropným látkám, v m. č. 117 antistatická úprava) drátkobeton, tl. 250 mm izolace proti zemní vlhkosti modifikovaný asfaltový pás, tl. 4 mm geotextilie hutněný štěrkopísek, tl. 200 mm geotextilie rostlá zemina mezi stávající a nové betonové konstrukce bude vloţena vrstva na útlum vibrací z EPS, tl. 50 mm 11

12 3. Podlahy v lehkých laboratořích a průjezdu, kde je sníţená podlaha (po demontáţi případné instalační podlahy) m. č. 125, 126, 128 únosnost 1 t uzavírací nátěr (odolný proti ropným látkám) drátkobeton, tl. 250 mm izolace proti zemní vlhkosti modifikovaný asfaltový pás, tl. 4 mm geotextilie hutněný štěrkopísek, tl. 250 mm stávající podlaha 4. Podlahy v ostatních místnostech 1NP (po demolici stávající konstrukce podlahy) nášlapná vrstva (+ lepící hmota), tl. 15 mm vyrovnávací stěrka, tl. 4 mm monolitická ţelezobetonová deska, tl. 80 mm separační vrstva PE folie tepelná / kročejová izolace EPS, tl. 80 mm hydroziolace modifikovaný asfaltový pás, tl. 4 mm asfaltový penetrační nátěr podkladní betonová deska se sítí, tl. 100 mm hutněná štěrkodrť, tl. 100 mm rostlá zemina 5. Podlaha 2NP v prostoru schodiště nášlapná vrstva z keramické dlaţby, tl. 15 mm vyztuţená betonová mazanina, tl. 60 mm separační vrstva PE folie kročejová izolace z minerální plsti nebo EPS, tl. 20 mm 6. Podlahy 2NP v prostoru navrţených sociálních zařízení (po demolici stávající konstrukce podlahy) nášlapná vrstva (+ lepící hmota), tl. 15 mm vyrovnávací stěrka, tl. 7 mm betonová mazanina, tl. 40 mm separační vrstva PE folie kročejová izolace EPS, tl. 20 mm vyrovnávací stěrka/potěr, tl. 17 mm stávající stropní konstrukce 7. Nášlapné vrstvy podlah v ostatních místnostech 2NP (po odstranění stávajících nášlapných vrstev) Podhledy Ve vstupních prostorách a chodbách jsou navrţeny rastrové minerální podhledy. d.c.4. Střechy Rekonstrukce střešního pláště (po odstranění stávajících vrstev) střecha je plochá a je rozdělena na obdélníkové oblasti, které jsou vyspádovány do 4 stávajících a 1 nového střešního vtoku. 12

13 hydroizolace asfaltový pás modifikovaný SBS s posypem, tl. asi 5 mm podkladní asfaltový pás modifikovaný SBS tepelná izolace EPS se spádovými klíny, min. tl. 160 mm, max tl. 380 mm, průměrná tl. 270 mm parotěsná zábrana asfaltový pás modifikovaný SBS geotextilie vyrovnávací cementový potěr, tl. asi 20 mm stávající stropní konstrukce Střecha (světlík) nad těžkou laboratoří m. č. 127 střecha je pultová, odvodněná na plochou střechu zbytku budovy střešní sendvičové PUR panely, tl. 120 mm opláštění svislé stěny PUR panely na jihozápadu, tl. 120 mm; příp. okna na ostatních světových stranách ocelová konstrukce vazníky a vaznice uzavření stávajícího zdiva ţelezobetonovým pozedním věncem d.c.5. Schodiště, žebříky Schodiště má ŢB konstrukci, nášlapná vrstva z protiskluzové keramické dlaţby Poţární ţebřík pro výstup na střechu ocelová konstrukce ţárově pozinkovaná Zábradlí schodiště v provedení nerez s dřevěným madlem d.c.6. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti Vzhledem k nepřítomnosti tlakové vody a k nízkému radonovému riziku je navrţena hydroizolace z jednoho asfaltového pásu. Bude provedeno podřezání stávajících obvodových cihelných stěn s vloţením izolace proti zemní vlhkosti. d.c.7. Zateplení obvodového pláště Základy budou zatepleny po obvodu do hloubky základové spáry tepelnou izolací typu perimetr, tl 100 mm. Na tuto izolaci bude navazovat tepelná izolace soklu ze soklového polystyrenu, tl. 120 mm. Od výšky +0,400 bude navazovat tepelná izolace obvodových stěn, stropů a atiky. Tato izolace bude EPS tl. 150 mm v neodvětrávaných částech fasády a minerální vlna tl. 180 mm v odvětrávaných částech fasády. Zateplení je navrţeno jako součást kontaktního zateplovacího systému (ETICS). d.c.8. Řemeslné výrobky Klempířské konstrukce Zahrnují zejména oplechování atik a říms po obvodu objektu. Zámečnické konstrukce Pásová okna na jihozápadní a jihovýchodní fasádě budou chráněny venkovními dálkově ovládanými ţaluziemi v kastlech. Severozápadní a jihovýchodní strana světlíku je chráněna pevnými venkovními horizontálními stínícími lamelami. 13

14 Truhlářské konstrukce Zahrnují dveře v interiéru Výplně otvorů Okna jsou navrţena plastová stříbrná, zasklená izolačním dvojsklem, s otevíravími sekcemi. Ze strany interiéru s plastovým parapetem, ze strany exteriéru s hliníkovým parapetem. Světlík bude zasklen ze tří stran (SZ, JV, SV) izolačním dvojsklem, na SV straně s otvíravými sekcemi ovládanými dálkově servopohonem. Jsou navrţena vrata v průjezdu (m. č. 128) o rozměru 3,8 x 4,2, sekční s průchozími dvířky a průzory, tepelně izolovaná, uzamykatelná, elektricky ovládaná 2 ks. Dveře jsou navrţeny v exponovaných provozech dřevěné do kovových zárubní, v laboratořích dveře kovové. d.c.9. Omítky, úpravy povrchů Vnitřní Vnější Veškeré vnitřní omítky budou nové dvouvrstvé štukové. V hygienickém zázemí bude keramický obklad stěn do výšky 2250 mm. V m. č. 127 Těţká laboratoř bude akustický obklad stěn v 1/3 plochy stěn. Vnější omítky budou tenkovrstvé strukturální hlazené jako součást ETICS. Na plochách s rastrovou fasádou je systém zavěšeného keramického obkladu s odvětrávanou vzduchovou mezerou mezi tepelnou izolací a obkladem. d.d. Navrhovaný stav přístavba vstupu (v místě demolované přístavby) d.d.1. Založení a popis nosné konstrukce Přístavba je navrţena jako samostatná lehká ocelová konstrukce s výplňovým zdivem z pórobetonu. Sloupy konstrukce budou kotveny do základových ţelezobetonových pasů. d.d.2. Svislé konstrukce Nosné stěny a sloupy Nosné stěny jsou navrţeny z cihelných tepelněizolačních tvarovek, tl. 300 mm. Stěny budou zatepleny. Navrţeny jsou také ocelové sloupy. Lehká obvodová konstrukce Velké prosklené plochy jsou navrţeny jako lehká obvodová konstrukce bez viditelných dělících prvků. Příčky V přístavbě vstupu jsou navrţeny SDK příčky s prosklením oddělující zádveří a recepci a příčka z porobotenových tvárnic. 14

15 Atiky V místě zdiva jsou navrţeny nové atiky z porobetonových tvárnic, tepelné izolace a rastrové fasády. Tato atika bude vystupovat nad atiku prosklených částí, která je navrţena z porobetonových tvárnic, tepelné izolace a neprůhledného skla. d.d.3. Vodorovné konstrukce Stropy Jsou navrţeny z ocelových nosníků a trapézového plechu jako ztraceného bednění. Podlahy 1. Podlahy 1NP skladba shodná se skladbou podlahy v ostatních místnostech 1NP bez poţadované únosnosti 2. Podlaha 2NP bude shodná s podlahou v soc. zařízeních 2NP Podhledy V obou podlaţích přístavby vstupu jsou navrţeny rastrové minerální podhledy. d.d.4. Střechy Střecha nad navrženou přístavbou vstupu střecha je odvodněna plochou střechu zbytku budovy. Oproti ní je navýšena o 40 mm (schodek je tvořen tepelnou izolací) hydroizolace asfaltový pás modifikovaný SBS s posypem, tl. asi 5 mm podkladní asfaltový pás modifikovaný SBS tepelná izolace EPS, tl. 320 mm parotěsná zábrana asfaltový pás modifikovaný SBS geotextilie vyrovnávací cementový potěr, tl. 20 mm stropní konstrukce (ocelový trapézový plech ve spádu) d.d.5. Schodiště, žebříky Přístavba vstupu nemá vlastní schodiště nebo ţebřík d.d.6. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti Vzhledem k nepřítomnosti tlakové vody a k nízkému radonovému riziku budou je navrţena hydroizolace z jednoho asfaltového pásu. d.d.7. Zateplení obvodového pláště Základy budou zatepleny po obvodu do hloubky základové spáry tepelnou izolací typu perimetr, tl 100 mm. Na tuto izolaci bude navazovat tepelná izolace soklu ze soklového polystyrenu, tl. 100 mm. Od výšky +0,400 bude navazovat tepelná izolace obvodových stěn, stropů 15

16 a atiky z minerální vaty, tl. 180 mm. Fasáda bude odvětrávaná. Zateplení je navrţeno jako součást ETICS. d.d.8. Řemeslné výrobky Klempířské konstrukce Zahrnují zejména oplechování atik a říms po obvodu objektu. Zámečnické konstrukce Boční (SZ a JV) prosklení v 1NP a prosklení v 2NP ze všech tří stran bude opatřeno venkovními dálkově ovládanými ţaluziemi v kastlech. Truhlářské konstrukce Nejsou obsaţeny. Výplně otvorů Okna a vstupní dveře jsou součástí sestavy lehké obvodové konstrukce s hliníkovými nosnými prvky. d.d.9. Omítky, úpravy povrchů Vnitřní Vnější Veškeré vnitřní omítky budou dvouvrstvé štukové. Na plochách s rastrovou fasádou je systém zavěšeného keramického obkladu s odvětrávanou vzduchovou mezerou mezi tepelnou izolací a obkladem. Ostatní plochy budou opatřeny kazetovým plechem. Ve 2NP je mezi plechem a tepelnou izolací navrţena odvětrávaná vzduchová mezera. d.e. Navrhovaný stav přístřešek vstupu Před hlavním vstupem do objektu SV fasáda objektu je navrţen přístřešek vstupu. Základním nosným systémem je ocelová konstrukce ze svislých a vodorovných příhradových nosníků, která jsou navzájem spojeny. Pro svislé nosníky jsou navrţeny samostatné betonové patky, vodorovné nosníky jsou uchyceny do ocelové konstrukce přístavby vstupu. Na vodorovné nosníky je zavěšen přístřešek ze 4 skleněných tabulí (4,8 x 1,8 m), celkový rozměr 4,8 x 7,5 m. Ocelová konstrukce bude opatřena komaxitováním. Podrobně viz projekt statické části ocelové konstrukce. e. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ Tepelně technické vlastnosti jsou pojednány podrobně v souhrnné technické zprávě, kapitoly Zařízení pro vytápění staveb a Úspora energie a ochrana tepla a dále v oddíle D. Dokladová část projektu průkaz energetické náročnosti budov. 16

17 f. ZPŮSOB ZALOŢENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŢENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU Byl proveden inţenýrskogeologický průzkum blízkého staveniště dne společností Theodat Brno, s.r.o. Bylo zjištěno, ţe geologické a základové poměry jsou jednoduché, jednotlivé vrstvy jsou uloţeny téměř vodorovně, mají shodné geotechnické vlastnosti. Geologická stavba: naváţky (1,40 m) jílovité hlíny jíly. Podzemní voda nebyla zjištěna. Podrobně viz inţenýrskogeologický průzkum. S ohledem na sedání je nutné plošné základy podpořit mikropilotami. Způsob zaloţení viz oddíl d. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na uţití objektu a jeho poţadovanou ţivotnost. Je navrţena plošná a liniová drenáţ kolem objektu. g. VLIV OBJEKTU A JEHO UŢÍVÁNÍ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ Jedná se o budovu, která v dané smíšené zóně neovlivňuje negativními účinky ţivotní prostředí. h. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Objekt bude připojen na stávající komunikaci v areálu TOS Kuřim. i. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ Dle radonového průzkumu zpracovaném Dr. Jiřím Valáškem bylo zjištěno nízké radonové riziko, proto jsou navrţeny dostačující běţné hydroizolace. Bude provedeno podřezání stávajících obvodových cihelných stěn s vloţením izolace proti zemní vlhkosti. j. DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU Je respektována vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby. 17