Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení"

Transkript

1 Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, Brno tel fax Objednatel: Jihomoravský kraj Ţerotínovo nám. 3/5, Brno Stavba: KOMPETENČNÍ CENTRUM KUŘIM Místo stavby: Blanenská 1288, Kuřim PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ F.1. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SO 01 BUDOVA KCK TECHNICKÁ ZPRÁVA Hlavní projektant: Ing. arch. Libor Ţák Zodpovědný projektant: Ing. Leonard Hlaváč Vypracoval: Ing. Tomáš Vasko Kód zakázky: Arch.číslo: DZ6-140 Datum: Brno, leden 2011 Počet stran: 17

2 OBSAH a. Účel objektu... 4 b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, vč. řešení přístupu a uţívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace... 4 b.a. Architektonické řešení... 4 b.b. Funkční a dispoziční řešení... 5 b.c. Vegetační úpravy okolí objektu... 6 b.d. Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace... 6 c. Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění... 6 c.a. Kapacity, plochy, prostory... 6 c.b. Orientace, osvětlení a oslunění... 6 d. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na uţití objektu a jeho poţadovanou ţivotnost... 7 d.a. Stávající stav... 7 d.b. Bourací práce... 7 d.c. Navrhovaný stav nové konstrukce v části bývalého výpočetního střediska d.c.1. Zaloţení a popis nosné konstrukce d.c.2. Svislé konstrukce d.c.3. Vodorovné konstrukce d.c.4. Střechy d.c.5. Schodiště, ţebříky d.c.6. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti d.c.7. Zateplení obvodového pláště d.c.8. Řemeslné výrobky d.c.9. Omítky, úpravy povrchů d.d. Navrhovaný stav přístavba vstupu (v místě demolované přístavby) d.d.1. Zaloţení a popis nosné konstrukce d.d.2. Svislé konstrukce d.d.3. Vodorovné konstrukce d.d.4. Střechy d.d.5. Schodiště, ţebříky d.d.6. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti d.d.7. Zateplení obvodového pláště d.d.8. Řemeslné výrobky d.d.9. Omítky, úpravy povrchů d.e. Navrhovaný stav přístřešek vstupu e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů f. Způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

3 g. Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných negativních účinků 17 h. Dopravní řešení i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření j. Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu

4 a. ÚČEL OBJEKTU Jedná se o rekonstrukci stávající budovy ve vstupní zóně areálu strojírenské firmy TOS Kuřim skupina Alta. Kompetenční centrum Kuřim obráběcí stroje (dále jen KCK) je projekt realizovaný Jihomoravským krajem, který bude předkládán do Operačního programu Podnikání a inovace prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, program podpory Prosperita. Cílem projektu je vybudovat odvětvové kompetenční centrum v odvětvích oborů obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie. Centrum bude slouţit jako sdílená výzkumně vývojová platforma zejména pro domácí firmy ze zmíněných a souvisejících odvětví. Smyslem centra je poskytnout potřebné zázemí pro výzkum a vývoj a prostory pro firmy vyuţívající technické vybavení Kompetenčního centra. b. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČ. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE b.a. Architektonické řešení Stávající stav Budova, která slouţila jako výpočetní středisko, byla realizována cca v roce Umístěna je ve strojírenském areálu. Sousedním objektem je hlavní administrativní a vstupní budova areálu. Budova je dvoupodlaţní, nepodsklepená, zastřešená plochou střechou. Na budovu navazuje dvojpodlaţní přístavba se vstupem a se schodištěm. Přístavba je pak spojovacím koridorem propojena s administrativní budovou, umístěnou severovýchodním směrem. Projektování a výstavba objektu byla provedena v několika etapách. V srpnu roku 1978 byl vydán projekt přízemní, samostatně stojící budovy. Ten byl na počátku roku 1979 přepracován. Budova byla zvýšena o jedno podlaţí, doplněna schodištěm a spojena chodbou s administrativní budovou. Tato změna proběhla uţ v době výstavby. V roce 1987 bylo upraveno zastřešení nad počítačovým sálem. Průzkum prokázal, ţe v průběhu stavby došlo ke změnám proti projektové dokumentaci. Navrhované řešení Strojírenské kompetenční centrum Kuřim bude centrem inovací. Prostředí, ve kterém budou klienti pracovat, by mělo tomuto záměru odpovídat. Návrh je koncipován se záměrem vytvořit moderní prostory podporující komunikaci klientů a jejich kreativitu. Charakteristická je jiţ vstupní část objektu, která má návštěvníka informovat o zaměření objektu. Je vytvořen předpoklad vzdušných, inspirativních prostor s moţností přizpůsobit dispozice konkrétním potřebám uţivatelů. Design budovy reaguje obkladovými prvky fasády na styl vstupní části areálu a na průmyslový a vývojový charakter objektu. Významným prvkem designu je skleněný přístřešek vstupu na samostatné ocelové konstrukci. 4

5 b.b. Funkční a dispoziční řešení Stávající stav Budova má půdorysné rozměry 30,8 x 24,8 m, výšky podlaţí 3,1 a 3,0 m. Ústřední plochou objektu je vnitřní halový prostor 11,7 x 11,7 m, který má výšku přes dvě podlaţí podhled místnosti je v úrovni +5,1 m. Tato místnost byla původně vyuţívána jako počítačový sál. Dispozice 1NP obsahuje sociální zázemí WC, šatnu a umývárnu dispozičně shodné prostory jsou oddělené pro muţe a ţeny. Dále jsou zde po obvodu objektu umístěny převáţně kancelářské prostory, skladové místnosti a místnosti dříve vyuţívané pro umístění výpočetní techniky. Pro technické zázemí objektu byly vyuţity místnosti 119, 120, 217 strojovna vzduchotechniky a místnost č. 129 byla vyuţívána jako výměníková stanice. Zařízení této technické místnosti bylo cca před 2 lety rekonstruováno byly zde osazeny 2 plynové kotle ústředního vytápění, zásobník teplé uţitkové vody a tlaková expanzní nádoba. Objednatel poţaduje vyuţití stávajícího zařízení technické místnosti i po rekonstrukci objektu. V 2.NP je opět hygienické a sociální zázemí oddělené pro muţe a ţeny, dispozičně shodné s 1.NP. Ostatní plochu zaujímají kancelářské prostory a sklady technické zázemí strojovny VZT bylo umístěno v m. č Podlaţí jsou propojena dvouramenným schodištěm umístěným ve vstupní části. Navrhovaný stav Funkční řešení Objekt strojírenského Kompetenčního centra Kuřim vznikne rekonstrukcí stávající budovy bývalého výpočetního střediska z roku Budova je dvoupodlaţní, nepodsklepená. Budova má systém příčných a podélných nosných stěn v modulu 6 m. Ústřední plochou objektu je vnitřní halový prostor 12 x 12 m, který má výšku přes dvě podlaţí. Rozsah, umístění a kapacity stávajících sociálních zařízení a technologických pomocných ploch nevyhovují novým poţadavkům, proto jsou návrhem zrušeny. Dispoziční řešení ovlivňují stávající nosné konstrukce, které jsou dané a jen částečně vhodné ke stavebním úpravám. Součástí řešení je odstranění stávajícího modulu se schodištěm, který bude znovu půdorysně obnoven. Navrţen k demolici je i spojovací krček do sousední administrativní budovy. Podstatným přínosem k uvolnění dispozice bude zrušení středového sloupu v těţké laboratoři. Dispoziční řešení Hlavním prostorem je těţká laboratoř na ploše 12 x 12 m, přes dvě podlaţí. Zde je navrţena nová jeřábová dráha s mostovým jeřábem o nosnosti 12,5 t. Je počítáno i s vjezdem nákladního auta a těţkého vysokozdviţného vozíku. Nosnost podlahy kg/m 2. Průjezd je orientován směrem k novému příjezdu zpevněné ploše. Šířka sekčních vrat je 3,8 m a výška 4,2 m. V rámci 2NP m. č. 216 Technická lávka jsou řešeny plošiny umoţňující údrţbu technického zařízení. Na těţkou laboratoř, která je uprostřed dispozice, navazují lehké laboratoře (nosnost podlahy min kg/m 2 ) po jejím obvodu. Jsou doplněny o sklady a šatnové zázemí pro muţe a ţeny, celková kapacita 14 šatních skříněk. Navazující vstupní prostory 1NP zahrnují vstupní halu se schodištěm, recepcí a zádveřím. Na tyto plochy navazuje prezentační místnost pro 30 návštěvníků, přístupná přes denní místnost anebo z chodby. Sociální zařízení pro muţe, ţeny i vozíčkáře je součástí vstupní části. Pevným bodem dispozice je stávající plynová kotelna, rekonstruovaná v roce NP zahrnuje pronajímatelnou kancelářskou část. Sociální zařízení je ve shodné poloze, jako v 1NP. 5

6 b.c. Vegetační úpravy okolí objektu Součástí objektu je okapový chodník z kačírku. Na severozápadní straně objektu je navrţena drenáţ. Sadové úpravy jsou součástí projektu SO 02 Komunikace a zpevněné plochy. b.d. Přístup a uţívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Jedná se o změnu stavby. Budova je stavebně v projektu upravena tak, aby splňovala poţadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Budova není určena pro uţívání veřejností. Jedná se o budovu s kapacitou pro výkon práce více jak 25 osob. Proto musí být zajištěny podmínky pro zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Této podmínce je přizpůsobeno 1NP. Zajištění bezbariérového přístupu do 2NP není technicky moţné. Uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou přizpůsobeny zejména vstupy, chodby a sociální zařízení je navrţena samostatná upravená hygienická kabina. c. KAPACITY, UŢITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ c.a. Kapacity, plochy, prostory SO 01 Budova KCK zastavěná plocha: 787 m 2 podlaţní plocha: m 2 podlahová plocha: m 2 obestavěný prostor: m 3 Plochy Stávající stav (m 2 ) Návrh (m 2 ) Kanceláře a jednací místnosti 389 Laboratoře 328 Sklady 71 Vedlejší místnosti 112 Komunikace, vstupy 244 Místnosti technického vybavení 81 Podlahová plocha celkem z toho 1NP NP c.b. Orientace, osvětlení a oslunění Obdélníkový půdorys budovy je orientován ke všem čtyřem světovým stranám. Pásové prosklení rovnoměrně prosvětluje všechna pracoviště. Přístavba vstupu s velkými proskle- 6

7 nými plochami vystupuje ze severovýchodní fasády. Pásová okna na jihozápadní a jihovýchodní fasádě a prosklené plochy přístavby vstupu jsou chráněny venkovními ţaluziemi. Světlík s pultovou střechou prosvětlující těţkou laboratoř je prosklen ze tří světových stran (SZ, SV a JV). Severozápadní a jihovýchodní strana světlíku je chráněna venkovními horizontálními stínícími lamelami. d. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŢITÍ OBJEKTU A JEHO POŢADOVANOU ŢIVOTNOST d.a. Stávající stav Stavba je zaloţena na pasech z prostého betonu. Budova má systém příčných a podélných nosných stěn v modulu 6 m. Nosné stěny jsou vyzděny z cihelných bloků tl. 300 mm. Vnitřní příčky jsou cihelné tl. převáţně 100 mm. Podlaha je z podkladního betonu, izolace proti zemní vlhkosti (z asfaltových pásů s nasákavou vloţkou typu IPA), z betonové mazaniny a z nášlapné vrstvy, kterou tvoří keramická dlaţba nebo PVC. Tepelná izolace nebyla do konstrukce podlahy instalována. V některých místnostech, které byly vyuţívány pro umístění výpočetní techniky, je umístěna instalační podlaha vlastní podlaha je zde sníţena na úroveň -0,5 m. Nosná stropní konstrukce je ze ţelezobetonových panelů PZD tl. 250 mm, ve dvou místnostech je pak z desek Hurdis. Skladba podlahy obsahuje vrstvu z minerální plsti, slouţící pro zvýšení kročejové neprůzvučnosti. Nášlapnou vrstvou je rovněţ keramická dlaţba, PVC nebo zátěţový koberec. Objekt je zastřešen převáţně ţelezobetonovými stropními deskami SZD s nedostatečnou tepelnou izolací z desek Polsid tl. 50 mm a s nevyhovující povlakovou krytinou. Nad centrální halou je vytvořena další pultová střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí. Vlastní strop nad sálem je zastropen střešními deskami SZD. Desky jsou uloţeny na ocelové nosníky, které jsou podepřeny ocelovým průvlakem. Ten je uloţen na nosné zdi, uprostřed rozpětí a na straně vzduchotechnické strojovny je podepřen ocelovými sloupy. Okna v obvodových stěnách jsou zdvojená s hliníkovou konstrukcí rámů a okenních křídel. Uvnitř dispozice a ve spojovacím koridoru byly pouţity plochy, prosklené zdvojeným copilitem. Vnitřní dveře jsou dřevěné, osazované do ocelových zárubní. Některé dveře vykazují poţární odolnost. Ve stropech nejsou ţelezobetonové věnce, pouze v rovině stropních desek je nad zdmi dobetonování. Stavba vykazuje trhliny a jiné poruchy, závady a nedostatky. Podrobně je stávající stav rozebrán ve stavebně technickém, statickém a radonovém průzkumu zpracovaném v listopadu d.b. Bourací práce Bourací práce stávajících konstrukcí jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci stávajícího stavu. Kompletní bourání částí staveb 1. Bourání spojovacího krčku včetně základových konstrukcí 2. Bourání dvoupodlaţní přístavby se schodištěm včetně základových konstrukcí 7

8 Bourání svislých a základových konstrukcí 1. Vybourání všech příček v 1NP (kromě příčky mezi místnostmi 116 a 129) a části příček v 2NP 2. Bourání otvorů v obvodových stěnách tl. 300 mm (zdivo z cihelných bloků CDKL): vybourání sníţení většiny parapetů o 300 mm vybourání otvorů pro nová okna vybourání otvoru pro sekční vrata, podchycení nadpraţí překladem 3. Bourání otvorů ve vnitřních nosných stěnách tl. 300 mm (zdivo z cihelných bloků CD- KL), podchycení nadpraţí překlady 4. Bourání části stěn pro umístění 6 ks základových patek jeřábové dráhy v m. č. 127 Těţká laboratoř Poznámka: Bourání zdiva i základových pasů v tomto prostoru bude velmi pracné. Bude nutné zajištění nových základových patek mikropilotami viz nové konstrukce. 5. Bourání prostupů pro ZTI Bourání podlah 1. Bourání konstrukcí podlah ve všech místnostech 1NP mimo některých místností se sníţenou podlahou (tj. m. č. 125, 126, 129), kde tato sníţená podlaha bude zachována. Skladba bouraných podlah v místnostech bez sníţené podlahy: podlahová krytina (PVC, keramická dlaţba) betonová mazanina, tl. 100 mm asfaltová izolace podkladní beton, tl. 80 mm odstranění štěrkopísku pod konstrukcí podlahy v tl. 200 mm 2. Odstranění instalačních podlah v 1NP m. č. 125, 126, 127, Odstranění nášlapných vrstev v 2.NP ve všech místnostech (koberec, PVC, keramická dlaţba) 4. Odstranění konstrukce podlah v prostoru nových sociálních zařízení Bourání stropů nad 1NP 1. Bourání stropu v oblasti nového schodiště v ploše 21 m 2 ve skladbě: keramická dlaţba cementový potěr, tl. 20 mm podkladní beton, tl. 3,5 mm rohoţ z minerálních desek, tl. 20 mm ŢB stropní panely PZD, tl. 250 mm 2. Bourání stropu nad m. č. 128 ve skladbě: podlahová krytina cementový potěr, tl. 20 mm podkladní beton, tl. 3,5 mm perlit beton, tl. 120 mm desky hurdis, tl. 80 mm ocelové nosníky I č. 180, dl. 6,1 m 8

9 3. Bourání stropu nad m. č. 127 Těţká laboratoř, včetně průvlaku a sloupu. Skladba bouraného stropu: asfaltové pásy 6x polystyren Polsid, tl. 50 mm perbitagit škvárový násyp beton ve spádu, tl. asi 100 mm ŢB střešní desky SZD, tl. 200 mm demontáţ ocelových nosníků pod střešními deskami: I č. 180, dl. 6,1 m 12 ks demontáţ průvlaků: I č. 32, dl. 6,0 m 4 ks vybourání sloupu ocelové nosníky obezděné plnými cihlami vybourání části základové patky z prostého betonu na výšku 300 mm 4. Bourání prostupů pro ZTI Při demontáţi stropních panelů je třeba postupovat zvláště opatrně v místech, kde jsou stropní panely PZD zazděny do nosných zdí. Zde je třeba panely opatrně odřezat, aby nedošlo k narušení nosného zdiva znovu důrazně upozorňujeme na skutečnost, ţe v nosných stěnách objektu nejsou realizovány ţelezobetonové věnce panely jsou uloţeny jen na vápenocementové omítce! Nešetrnou demontáţí panelů by mohlo dojít k závaţnému narušení stávajícího zdiva. Bourací práce na střeše 1. Odstranění konstrukce střechy ve skladbě: asfaltové lepenky 6x tepelná izolace z polystyrenu Polsid, tl. 50 mm perbitagit betonová mazanina ve spádu, tl. 100 mm 2. Odstranění střechy nad m. č. 127 Těţká laboratoř ve skladbě: asfaltové lepenky 6x tepelná izolace z polystyrenu Polsid, tl. 50 mm dřevěné bednění dřevěná nosná konstrukce sedlové střechy Bourání veškerých výplní otvorů hliníková okna včetně mramorových parapetů všechny dveře včetně zárubní Odstranění povrchů a obkladů otlučení všech omítek na vnitřních stěnách odstranění plechových obkladů na stěnách odstranění zavěšených podhledů asi 290 m 2 otlučení nesoudrţných částí vnějších omítek odstranění obkladu z keramických pásků na všech vnějších stěnách Demontáž technického zařízení budovy rozvody ÚT a otopná tělesa (kotelna zůstane zachována) chladící a větrací zařízení včetně jednotek na střeše objektu elektroinstalace včetně rozvaděčů, osvětlovacích těles, zásuvek a rozvodů NN 9

10 hromosvodná jímací soustava zařizovací předměty ZTI vč. rozvodů vody a kanalizace Demontáž a demolice dalších konstrukcí oplechování říms, atik poţární ţebřík vybourání okapového betonového chodníčku po obvodě objektu d.c. Navrhovaný stav nové konstrukce v části bývalého výpočetního střediska d.c.1. Založení a popis nosné konstrukce 1. Navrţeny jsou základy pro nosnou ocelovou konstrukci jeřábové dráhy v m. č. 127: Konstrukce základů bude prováděna po vybourání části stěn a základových pasů v místech nových patek pro jeřábovou dráhu. V místech sloupů jeřábové dráhy je základová deska zesílena. Deska je podepřena zemními hřeby, v místě kotvení sloupů jeřábové dráhy jsou navrţeny mikropiloty. 2. Navrţeno je zakládání nového ŢB schodiště a nosných stěn u tohoto schodiště. 3. Stávající sníţené podlahy a energokanály budou zasypány, kromě podlahy v m. č Průchody kanálu pod zdmi budou zazděny. Návrh základů podrobně viz statická část betonové konstrukce a speciální zakládání. Skladby viz tato zpráva, oddíl d.c.3 Vodorovné konstrukce Podlahy. d.c.2. Svislé konstrukce Nosné stěny Jsou navrţeny dozdívky a zazdívky nosným zdivem z cihelných bloků a nenosným zdivem z přesných porobetonových tvárnicemi viz výkresy. Dozděny budou také části ostění u pásových oken. Je navrţena oprava trhlin ve stávajícím zdivu, viz statická část betonové konstrukce. Nad novými otvory ve stěnách jsou navrţeny překlady z válcovaných nosníků. Nosníky budou uloţeny na roznášecí práh z betonu. Podrobněji viz statická část betonové konstrukce. Stěny budou zatepleny, viz oddíl d.c.7 Zateplení obvodového pláště. Příčky Nové příčky budou kompletizované SDK konstrukce (pod keramickými obklady dvojnásobný obklad deskami, ve vlhkých provozech impregnované SDK desky) nebo z porobetonových tvárnic. Případné zazdění otvorů ve stávajících příčkách bude realizováno z porobetonových tvárnic. 10

11 d.c.3. Vodorovné konstrukce Stropy 1. Zastropení m. č. 128 Průjezd: viz statická část, skladba: ocelový rošt ocelové válcované nosníky I č protipoţární nátěr 2. Strop v prostoru schodiště plocha 19,2 m 2 : je navrţen jako ŢB deska, viz statická část Podlahy 1. Podlaha v těţké laboratoři m. č. 127 únosnost 10 t uzavírací nátěr (odolný proti ropným látkám) monolitická ţelezobetonová deska, tl. 500 mm izolace proti zemní vlhkosti geotextilie hutněný štěrkopísek, tl. 300 mm geotextilie mikropiloty po obvodu cihelných stěn ohraničujících těţkou laboratoř podél svislých stěn desky bude vrstva na útlum vibrací z EPS, tl. 50 mm Poznámka: nová podlaha bude prováděna po demontáţi instalační podlahy, po vybourání konstrukce podlahy a odstranění části původního násypu, po vybourání části stěn a základových pasů v místě nových patek pro jeřábovou dráhu a po provedení mikropilot po obvodu místnosti. Bourací práce jsou popsány výše. 2. Podlahy v lehkých laboratořích, některých skladech, chodbách a místnostech, které mohou být v budoucnu vyuţity jako lehké laboratoře (po demolici stávající konstrukce podlahy) m. č. 107, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 123, 124 únosnost 1 t uzavírací nátěr (odolný proti ropným látkám, v m. č. 117 antistatická úprava) drátkobeton, tl. 250 mm izolace proti zemní vlhkosti modifikovaný asfaltový pás, tl. 4 mm geotextilie hutněný štěrkopísek, tl. 200 mm geotextilie rostlá zemina mezi stávající a nové betonové konstrukce bude vloţena vrstva na útlum vibrací z EPS, tl. 50 mm 11

12 3. Podlahy v lehkých laboratořích a průjezdu, kde je sníţená podlaha (po demontáţi případné instalační podlahy) m. č. 125, 126, 128 únosnost 1 t uzavírací nátěr (odolný proti ropným látkám) drátkobeton, tl. 250 mm izolace proti zemní vlhkosti modifikovaný asfaltový pás, tl. 4 mm geotextilie hutněný štěrkopísek, tl. 250 mm stávající podlaha 4. Podlahy v ostatních místnostech 1NP (po demolici stávající konstrukce podlahy) nášlapná vrstva (+ lepící hmota), tl. 15 mm vyrovnávací stěrka, tl. 4 mm monolitická ţelezobetonová deska, tl. 80 mm separační vrstva PE folie tepelná / kročejová izolace EPS, tl. 80 mm hydroziolace modifikovaný asfaltový pás, tl. 4 mm asfaltový penetrační nátěr podkladní betonová deska se sítí, tl. 100 mm hutněná štěrkodrť, tl. 100 mm rostlá zemina 5. Podlaha 2NP v prostoru schodiště nášlapná vrstva z keramické dlaţby, tl. 15 mm vyztuţená betonová mazanina, tl. 60 mm separační vrstva PE folie kročejová izolace z minerální plsti nebo EPS, tl. 20 mm 6. Podlahy 2NP v prostoru navrţených sociálních zařízení (po demolici stávající konstrukce podlahy) nášlapná vrstva (+ lepící hmota), tl. 15 mm vyrovnávací stěrka, tl. 7 mm betonová mazanina, tl. 40 mm separační vrstva PE folie kročejová izolace EPS, tl. 20 mm vyrovnávací stěrka/potěr, tl. 17 mm stávající stropní konstrukce 7. Nášlapné vrstvy podlah v ostatních místnostech 2NP (po odstranění stávajících nášlapných vrstev) Podhledy Ve vstupních prostorách a chodbách jsou navrţeny rastrové minerální podhledy. d.c.4. Střechy Rekonstrukce střešního pláště (po odstranění stávajících vrstev) střecha je plochá a je rozdělena na obdélníkové oblasti, které jsou vyspádovány do 4 stávajících a 1 nového střešního vtoku. 12

13 hydroizolace asfaltový pás modifikovaný SBS s posypem, tl. asi 5 mm podkladní asfaltový pás modifikovaný SBS tepelná izolace EPS se spádovými klíny, min. tl. 160 mm, max tl. 380 mm, průměrná tl. 270 mm parotěsná zábrana asfaltový pás modifikovaný SBS geotextilie vyrovnávací cementový potěr, tl. asi 20 mm stávající stropní konstrukce Střecha (světlík) nad těžkou laboratoří m. č. 127 střecha je pultová, odvodněná na plochou střechu zbytku budovy střešní sendvičové PUR panely, tl. 120 mm opláštění svislé stěny PUR panely na jihozápadu, tl. 120 mm; příp. okna na ostatních světových stranách ocelová konstrukce vazníky a vaznice uzavření stávajícího zdiva ţelezobetonovým pozedním věncem d.c.5. Schodiště, žebříky Schodiště má ŢB konstrukci, nášlapná vrstva z protiskluzové keramické dlaţby Poţární ţebřík pro výstup na střechu ocelová konstrukce ţárově pozinkovaná Zábradlí schodiště v provedení nerez s dřevěným madlem d.c.6. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti Vzhledem k nepřítomnosti tlakové vody a k nízkému radonovému riziku je navrţena hydroizolace z jednoho asfaltového pásu. Bude provedeno podřezání stávajících obvodových cihelných stěn s vloţením izolace proti zemní vlhkosti. d.c.7. Zateplení obvodového pláště Základy budou zatepleny po obvodu do hloubky základové spáry tepelnou izolací typu perimetr, tl 100 mm. Na tuto izolaci bude navazovat tepelná izolace soklu ze soklového polystyrenu, tl. 120 mm. Od výšky +0,400 bude navazovat tepelná izolace obvodových stěn, stropů a atiky. Tato izolace bude EPS tl. 150 mm v neodvětrávaných částech fasády a minerální vlna tl. 180 mm v odvětrávaných částech fasády. Zateplení je navrţeno jako součást kontaktního zateplovacího systému (ETICS). d.c.8. Řemeslné výrobky Klempířské konstrukce Zahrnují zejména oplechování atik a říms po obvodu objektu. Zámečnické konstrukce Pásová okna na jihozápadní a jihovýchodní fasádě budou chráněny venkovními dálkově ovládanými ţaluziemi v kastlech. Severozápadní a jihovýchodní strana světlíku je chráněna pevnými venkovními horizontálními stínícími lamelami. 13

14 Truhlářské konstrukce Zahrnují dveře v interiéru Výplně otvorů Okna jsou navrţena plastová stříbrná, zasklená izolačním dvojsklem, s otevíravími sekcemi. Ze strany interiéru s plastovým parapetem, ze strany exteriéru s hliníkovým parapetem. Světlík bude zasklen ze tří stran (SZ, JV, SV) izolačním dvojsklem, na SV straně s otvíravými sekcemi ovládanými dálkově servopohonem. Jsou navrţena vrata v průjezdu (m. č. 128) o rozměru 3,8 x 4,2, sekční s průchozími dvířky a průzory, tepelně izolovaná, uzamykatelná, elektricky ovládaná 2 ks. Dveře jsou navrţeny v exponovaných provozech dřevěné do kovových zárubní, v laboratořích dveře kovové. d.c.9. Omítky, úpravy povrchů Vnitřní Vnější Veškeré vnitřní omítky budou nové dvouvrstvé štukové. V hygienickém zázemí bude keramický obklad stěn do výšky 2250 mm. V m. č. 127 Těţká laboratoř bude akustický obklad stěn v 1/3 plochy stěn. Vnější omítky budou tenkovrstvé strukturální hlazené jako součást ETICS. Na plochách s rastrovou fasádou je systém zavěšeného keramického obkladu s odvětrávanou vzduchovou mezerou mezi tepelnou izolací a obkladem. d.d. Navrhovaný stav přístavba vstupu (v místě demolované přístavby) d.d.1. Založení a popis nosné konstrukce Přístavba je navrţena jako samostatná lehká ocelová konstrukce s výplňovým zdivem z pórobetonu. Sloupy konstrukce budou kotveny do základových ţelezobetonových pasů. d.d.2. Svislé konstrukce Nosné stěny a sloupy Nosné stěny jsou navrţeny z cihelných tepelněizolačních tvarovek, tl. 300 mm. Stěny budou zatepleny. Navrţeny jsou také ocelové sloupy. Lehká obvodová konstrukce Velké prosklené plochy jsou navrţeny jako lehká obvodová konstrukce bez viditelných dělících prvků. Příčky V přístavbě vstupu jsou navrţeny SDK příčky s prosklením oddělující zádveří a recepci a příčka z porobotenových tvárnic. 14

15 Atiky V místě zdiva jsou navrţeny nové atiky z porobetonových tvárnic, tepelné izolace a rastrové fasády. Tato atika bude vystupovat nad atiku prosklených částí, která je navrţena z porobetonových tvárnic, tepelné izolace a neprůhledného skla. d.d.3. Vodorovné konstrukce Stropy Jsou navrţeny z ocelových nosníků a trapézového plechu jako ztraceného bednění. Podlahy 1. Podlahy 1NP skladba shodná se skladbou podlahy v ostatních místnostech 1NP bez poţadované únosnosti 2. Podlaha 2NP bude shodná s podlahou v soc. zařízeních 2NP Podhledy V obou podlaţích přístavby vstupu jsou navrţeny rastrové minerální podhledy. d.d.4. Střechy Střecha nad navrženou přístavbou vstupu střecha je odvodněna plochou střechu zbytku budovy. Oproti ní je navýšena o 40 mm (schodek je tvořen tepelnou izolací) hydroizolace asfaltový pás modifikovaný SBS s posypem, tl. asi 5 mm podkladní asfaltový pás modifikovaný SBS tepelná izolace EPS, tl. 320 mm parotěsná zábrana asfaltový pás modifikovaný SBS geotextilie vyrovnávací cementový potěr, tl. 20 mm stropní konstrukce (ocelový trapézový plech ve spádu) d.d.5. Schodiště, žebříky Přístavba vstupu nemá vlastní schodiště nebo ţebřík d.d.6. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti Vzhledem k nepřítomnosti tlakové vody a k nízkému radonovému riziku budou je navrţena hydroizolace z jednoho asfaltového pásu. d.d.7. Zateplení obvodového pláště Základy budou zatepleny po obvodu do hloubky základové spáry tepelnou izolací typu perimetr, tl 100 mm. Na tuto izolaci bude navazovat tepelná izolace soklu ze soklového polystyrenu, tl. 100 mm. Od výšky +0,400 bude navazovat tepelná izolace obvodových stěn, stropů 15

16 a atiky z minerální vaty, tl. 180 mm. Fasáda bude odvětrávaná. Zateplení je navrţeno jako součást ETICS. d.d.8. Řemeslné výrobky Klempířské konstrukce Zahrnují zejména oplechování atik a říms po obvodu objektu. Zámečnické konstrukce Boční (SZ a JV) prosklení v 1NP a prosklení v 2NP ze všech tří stran bude opatřeno venkovními dálkově ovládanými ţaluziemi v kastlech. Truhlářské konstrukce Nejsou obsaţeny. Výplně otvorů Okna a vstupní dveře jsou součástí sestavy lehké obvodové konstrukce s hliníkovými nosnými prvky. d.d.9. Omítky, úpravy povrchů Vnitřní Vnější Veškeré vnitřní omítky budou dvouvrstvé štukové. Na plochách s rastrovou fasádou je systém zavěšeného keramického obkladu s odvětrávanou vzduchovou mezerou mezi tepelnou izolací a obkladem. Ostatní plochy budou opatřeny kazetovým plechem. Ve 2NP je mezi plechem a tepelnou izolací navrţena odvětrávaná vzduchová mezera. d.e. Navrhovaný stav přístřešek vstupu Před hlavním vstupem do objektu SV fasáda objektu je navrţen přístřešek vstupu. Základním nosným systémem je ocelová konstrukce ze svislých a vodorovných příhradových nosníků, která jsou navzájem spojeny. Pro svislé nosníky jsou navrţeny samostatné betonové patky, vodorovné nosníky jsou uchyceny do ocelové konstrukce přístavby vstupu. Na vodorovné nosníky je zavěšen přístřešek ze 4 skleněných tabulí (4,8 x 1,8 m), celkový rozměr 4,8 x 7,5 m. Ocelová konstrukce bude opatřena komaxitováním. Podrobně viz projekt statické části ocelové konstrukce. e. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ Tepelně technické vlastnosti jsou pojednány podrobně v souhrnné technické zprávě, kapitoly Zařízení pro vytápění staveb a Úspora energie a ochrana tepla a dále v oddíle D. Dokladová část projektu průkaz energetické náročnosti budov. 16

17 f. ZPŮSOB ZALOŢENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŢENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU Byl proveden inţenýrskogeologický průzkum blízkého staveniště dne společností Theodat Brno, s.r.o. Bylo zjištěno, ţe geologické a základové poměry jsou jednoduché, jednotlivé vrstvy jsou uloţeny téměř vodorovně, mají shodné geotechnické vlastnosti. Geologická stavba: naváţky (1,40 m) jílovité hlíny jíly. Podzemní voda nebyla zjištěna. Podrobně viz inţenýrskogeologický průzkum. S ohledem na sedání je nutné plošné základy podpořit mikropilotami. Způsob zaloţení viz oddíl d. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na uţití objektu a jeho poţadovanou ţivotnost. Je navrţena plošná a liniová drenáţ kolem objektu. g. VLIV OBJEKTU A JEHO UŢÍVÁNÍ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ Jedná se o budovu, která v dané smíšené zóně neovlivňuje negativními účinky ţivotní prostředí. h. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Objekt bude připojen na stávající komunikaci v areálu TOS Kuřim. i. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ Dle radonového průzkumu zpracovaném Dr. Jiřím Valáškem bylo zjištěno nízké radonové riziko, proto jsou navrţeny dostačující běţné hydroizolace. Bude provedeno podřezání stávajících obvodových cihelných stěn s vloţením izolace proti zemní vlhkosti. j. DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU Je respektována vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby. 17

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

D.0 Technická zpráva

D.0 Technická zpráva D.0 Technická zpráva Dokumentace stavebního objektu Projektová dokumentace pro stavební povolení Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zak. č.: 04 02 / 2014 Investor: Obec Peč Vypracovala: Ing. arch. Eva

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Jihomoravský kraj Brno, Ţerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82 KOMPETENČNÍ

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) SKLADBY, RD ŠTĚCHOVICE, 170729 ZÁKLADY základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) základová deska 150mm, beton+kari, podsyp štěrkopískem 150mm

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Akce: Zateplení a výměna zdroje tepla objektu základní a mateřské školy Rasošky Stavebník: Obec Rasošky Rasošky kraj Královéhradecký B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Jaroměř,

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV TEL.: 0441/433158; FAX: 0441/433158 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.1186 NÁCHOD PLHOV, PŘÍKOPY 1186 DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY AST

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky : 28.

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655

Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655 Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655 Stavba : Demolice víceúčelové haly v areálu stanice Liberec Stupeň : Dokumentace bouracích

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY technická zpráva - stavební část DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr Trávníček počet

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE vypracoval: Michal Kalfeřt ČVUT Fsv A III.ročník 5/2005 název projektu : Novoplaza (společenské a obchodní centrum) místo realizace : Novodvorská 994, Praha 4 - Braník

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

RODINNÝ DŮM- SYSTÉM POROTHERM V KOMBINACI SE ŽB NOSNOU K-CÍ

RODINNÝ DŮM- SYSTÉM POROTHERM V KOMBINACI SE ŽB NOSNOU K-CÍ Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT RODINNÝ DŮM- SYSTÉM POROTHERM V KOMBINACI SE ŽB NOSNOU K-CÍ Martin Petřík SPŠ STAVEBNÍ Dušní 17, Praha 1 1/15 Projekt

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu: Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387 Průmyslová zóna Pardubice se skládá z několika desítek objektů. Jejichž možnosti využití jsou různorodé. Provozovateli jsou LOGISTIKA PARK a.s. a Průmyslový

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (stavební řízení)

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva MŠ ul. MÁCHOVÁ č.p. 647, zateplení objektu vč. výměny výplní otvorů strana 1 z 8 1. Identifikace stavebníka/ţadatele, stavby Název stavby: stavební úpravy MŠ ul. MÁCHOVÁ 647 zateplení objektu, vč. výměny

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ PROSTĚJOV, WICHTERLOVA ULICE

STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ PROSTĚJOV, WICHTERLOVA ULICE STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ PROSTĚJOV, WICHTERLOVA ULICE 1. ZÁKLADY Obvodové stěny objektu budou založeny na železobetonových základových pasech se základovou spárou v nezámrzné hloubce.

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241. zateplení objektu, vč. výměny vnějších výplní otvorů. katastrální území Lyţbice parc. č.

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241. zateplení objektu, vč. výměny vnějších výplní otvorů. katastrální území Lyţbice parc. č. SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241, zateplení objektu strana 1 z 7 1. Identifikace stavebníka/ţadatele, stavby Název stavby: stavební úpravy SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241 zateplení objektu,

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

SOUBOR STAVEB A ZMĚN STAVEB UVÁDĚNÝ POD NÁZVEM REVITALIZACE OBJEKTU NA ZÁMEČNICKOU DÍLNU Dokumentace pro stavební povolení 601.01 - Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Archivní

Více

zóna 8 CITADELA - SPOLEČNÉ PROSTORY 3721271,60 Kč

zóna 8 CITADELA - SPOLEČNÉ PROSTORY 3721271,60 Kč Revitalizace části objektu Citadela Změna dokončené stavby, PKH 1720, Litvínov REKAPITULACE 1PP zóna 8 CITADELA - SPOLEČNÉ PROSTORY 3721271,60 Kč zóna 10 HUDEBNÍ KLUB 5641623,94 Kč zóna 11 LASER GAME 2765863,13

Více

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU.

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU. STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ GAMA 1. ZÁKLADY OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU ZALOŽENY NA ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASECH SE ZÁKLADOVOU SPÁROU V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, STŘEDNÍ ZDI JSOU ZALOŽENY

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva Akce : Stupeň : Investor : OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY stavební úpravy Dokumentace ke stavebnímu řízení Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS m. č. 001 TECHNICKÉ PODLAŽÍ Technický popis stavebních činností I. PP úprava rozvodů ZTI částečná demontáž a montáž nových přípojek svislých

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah P - VÝPIS PODLAH DLAŽBY P01 keramická dlažba - suchý provoz 150 anhydritový potěr - min. 20 MPa 38 P02 keramická dlažba - mokrý provoz 150 hydroizolace proti vodě stékající (MAPELASTIC) + skelná rohož

Více

A.7.1. Tepelná technika... 6 A.7.2. Osvětlení... 7 A.7.3. Oslunění... 7 A.7.4. Akustika/hluk... 7 A.7.5. Vibrace... 7

A.7.1. Tepelná technika... 6 A.7.2. Osvětlení... 7 A.7.3. Oslunění... 7 A.7.4. Akustika/hluk... 7 A.7.5. Vibrace... 7 Α.1. Architektonické a výtvarné řešení... 2 Α.2. Materiálové řešení... 2 A.2.1. Bourací práce... 2 A.2.2. Základy... 2 A.2.3. Zdivo... 2 A.2.4. Strop... 3 A.2.5. Střecha... 3 A.2.6. Klempířské prvky...

Více

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3 Rekonstrukce obvodového pláště Hasičská zbrojnice, Bučovice Sovětská 758, 685 01 Bučovice Realizační dokumentace stavby Stavební část Technická zpráva Obsah: OBSAH:... 1 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ...

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více