Znalecký posudek č. 32/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 32/2015"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 32/2015 Odhad tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č , vymezených v budově č.p. 6, zapsané na LV č. 5089, stojící na st. parcele č. 6, k.ú. Chrudim Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby nedobrovolné dražby. Vypracováno ke dni: Vlastník: Petr Locker, RČ: /1569 podíl : 2/3 Petr Locker, RČ: /4022 podíl : 1/3 Resselovo náměstí Chrudim I Objednatel: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimická 780/ Praha 8 - Čimice Vypracoval: A-Consult plus, spol. s r.o. znalecký ústav Palladium Na Poříčí 3a Praha 1 Správnost znaleckého posudku stvrzují zpracovatelé: Mgr. David Smejkal Ing. Vladislav Valenta V Praze dne Toto ocenění obsahuje 79 stran (z toho 24 stran textu a 55 stran příloh), předává se ve dvou vyhotoveních.

2 Obsah 1. Znalecký úkol Prohlášení znaleckého ústavu Předmět ocenění Prohlídka věcí nemovitých Podklady pro vypracování znaleckého posudku Nález Identifikační údaje Místopis a vstupní údaje Metody zjištění hodnoty Oceňované věci nemovité Posudek Výnosové ocenění Stanovení hodnoty věcí nemovitých metodou porovnávací PODMÍNKY PLATNOSTI CENY - RIZIKA Závěr Znalecká doložka Přílohy Fotodokumentace Výpis z katastru nemovitostí LV 5089, k.ú. Chrudim Výpis z katastru nemovitostí LV 12925, k.ú. Chrudim Snímek z katastrální mapy předmětného území Prohlášení vlastníka Půdorysy skutečné provedení stavby 2

3 1. Znalecký úkol Znalecký ústav A-Consult plus, spol. s r.o. (IČO: ), se sídlem Na Poříčí 3a, Palladium, Praha 1, byl pověřen vypracováním odhadu: Tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV 12925, vymezených v budově č.p. 6, stojící na st. parcele č. 6, zapsané na LV č. 5089, k.ú. Chrudim, vše ve vlastnictví : Petr Locker, Resselovo náměstí 6, Chrudim I, RČ : /1569 (podíl : 2/3), Petr Locker, Resselovo náměstí 6, Chrudim I, RČ : /4022 (podíl : 1/3). Ocenění je provedeno ke dni místního šetření, tj Účelem ocenění je stanovení tržní hodnoty pro potřeby insolvenčního řízení. Toto ocenění nemůže být použito k jinému účelu, než je uvedeno v této zprávě. Jakékoli jiné použití či převzetí údajů pro jiný účel objednatelem či třetí stranou je neplatné. Platnost tohoto ocenění je dále omezena faktory, které mohou nastat po datu ocenění a mohou mít vliv na odhad tržní hodnoty. Ocenění je provedeno jako tržní, jehož výsledkem je odhad tržní hodnoty, kterou se dle International Valuation Standards rozumí 1 : odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Pojem tržní hodnota dle International Valuation Standards odpovídá pojmu obvyklá cena dle 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3

4 1.1. Prohlášení znaleckého ústavu Znalecký ústav prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast nebo jiný zájem související s předmětem ocenění, ani není majetkově či personálně propojen s objednatelem, dlužníkem, insolvenčním správcem (jeho zástupcem) nebo jinými osobami účastnícími se insolvenčního řízení. Neexistují žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost nebo objektivitu znaleckého ústavu a zpracovatelů tohoto znaleckého posudku. Toto ocenění je časově omezeno horizontem nejvýše šesti měsíců od data zpracování, po uplynutí této doby je nutné provést jeho aktualizaci. Znalecký ústav předpokládá, že mu objednatel, zástupci dlužníka a zástupci insolvenčního správce předali úplné, věrohodné a pravdivé podklady a informace pro ocenění, aniž by prováděl jejich detailní ověření. Znalecký ústav tak nenese jakoukoliv odpovědnost, vyjde-li následně najevo, že tomu tak není, ani za to, pokud v době zpracování tohoto znaleckého posudku případně existovaly či existují (nebo naopak) jakékoliv závazky či práva nebo jiné skutečnosti a okolnosti, ke kterým znaleckému ústavu nebyly objednatelem předány příslušné podklady či informace a které by mohly zakládat důvod k přezkoumání tohoto ocenění. Znalecký ústav nepřejímá žádnou odpovědnost za případné následné změny v právních podmínkách, ani za případné změny v tržních a celospolečenských podmínkách, které by mohly následně zakládat důvod k přezkoumání tohoto znaleckého posudku. Znalecký ústav nepředpokládá, že by nějaká povinnost byla důvodem k přezkoumání tohoto posudku, kde by se zohlednily události a podmínky, které se mohou vyskytnout po datu vypracování tohoto znaleckého posudku. Analýzy, názory a závěry uvedené v tomto znaleckém posudku jsou platné jen za omezených podmínek a předpokladů, které jsou uvedeny v tomto znaleckém posudku, a jsou zpracovány nezaujatě a profesionálně. 4

5 1.2. Předmět ocenění Předmětem ocenění je : a) jiný nebytový prostor č. 6/1, zapsaný na LV č , vymezený v budově č.p. 6, zapsané na LV č. 5089, stojící na st. parcele č. 6, zapsané na LV č. 5089, k.ú. Chrudim se spoluvlastnickým podílem o velikosti 39/100 na společných částech bytového domu č.p. 6, zapsaného na LV č a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 39/100 na st. parcele č. 6 o výměře 366 m 2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č b) jiný nebytový prostor č. 6/2, zapsaný na LV č , vymezený v budově č.p. 6, zapsané na LV č. 5089, stojící na st. parcele č. 6, zapsané na LV č. 5089, k.ú. Chrudim se spoluvlastnickým podílem o velikosti 42/100 na společných částech bytového domu č.p. 6, zapsaného na LV č a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 42/100 na st. parcele č. 6 o výměře 366 m 2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č c) bytová jednotka č. 6/3, zapsaná na LV č , vymezený v budově č.p. 6, zapsané na LV č. 5089, stojící na st. parcele č. 6, zapsané na LV č. 5089, k.ú. Chrudim se spoluvlastnickým podílem o velikosti 19/100 na společných částech bytového domu č.p. 6, zapsaného na LV č a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 19/100 na st. parcele č. 6 o výměře 366 m 2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č Vše ke dni ocenění ve vlastnictví: Petr Locker, Resselovo náměstí 6, Chrudim I, RČ : /1569 (podíl : 2/3), Petr Locker, Resselovo náměstí 6, Chrudim I, RČ : /4022 (podíl : 1/3). Věci nemovité zapsané na LV č. 5089, k.ú. Chrudim Parc. č. Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany pam. zóna budova, st zastavěná plocha a nádvoří pozemek v památkové zóně Celkem 366 Zdroj: výpis z KN, LV 5089 k.ú. Chrudim Věci nemovité zapsané na LV č , k.ú. Chrudim Č. jednotky Způsob využití Způsob ochrany Typ jednotky 6/1 6/2 jiný nebytový prostor Chrudim I, č.p. 6 na parcele St. 6 LV 5089 jiný nebytový prostor Chrudim I, č.p. 6 na parcele St. 6 LV 5089 byt Chrudim I, č.p. 6 na parcele St. 6 LV 5089 pam. zóna budova, pozemek v památkové zóně pam. zóna budova, pozemek v památkové zóně pam. zóna budova, 6/3 pozemek v památkové zóně Zdroj: výpis z KN, LV 5089 k.ú. Chrudim byt.z. byt.z. byt.z. Podíl na společných částech domu a pozemku 39/ m2 42/ m2 19/ m2 5

6 2. Prohlídka věcí nemovitých Místní šetření se uskutečnilo dne za účasti Bc. Sandry Matějkové za AK JUDr. Martin Pavliš, pana Petra Lockera st., spolumajitele věcí nemovitých a Ing. Vladislava Valenty za znalecký ústav A-Consult plus, spol. s r.o. 3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 1. Základní podklady - kopie výpisu z katastru nemovitostí k.ú. Chrudim, obec Chrudim, list vlastnictví č ; vyhotoveno dálkovým přístupem dne kopie výpisu z katastru nemovitostí k.ú. Chrudim, obec Chrudim, list vlastnictví č. 5089; vyhotoveno dálkovým přístupem dne Situační podklady - kopie katastrální mapy předmětného území platná pro k.ú. Chrudim, vyhotovená z Publikace dat ISKN nahlížení do KN dne Projektové podklady - půdorys suterénu z 03/ půdorysy 1. a 2. NP z 04/ pohledy z 04/ Ostatní podklady - fotodokumentace a informace zjištěné při místním šetření - znalecký posudek č. 23/2663/2014, vypracovaný znalcem: Jindra Humpolcová, Rataje 1463, Hlinsko dne prohlášení vlastníka budovy podle 4 zák. č. 72/94 Sb. - půdorysy skutečného provedení stavby z 04/ půdorysy navrhovaný stavz 03/ informace z dálkového přístupu do KN - ortofotomapa - informace získané z internetu: zejména na https://isir.justice.cz/isir, a další Věci nemovité jsou oceňovány v současném stavu na základě předaných podkladů a provedeného místního šetření. 6

7 4. Nález 4.1. Identifikační údaje Identifikace insolvenčního správce: Advokátní kancelář JUDr. Martin Pavliš Wilsonova Hlinsko Identifikace povinného: Petr Locker, Resselovo náměstí 6, Chrudim I, Chrudim, RČ / Místopis a vstupní údaje Všeobecné místopisné údaje Chrudim je město střední velikosti s cca 23 tisíci obyvatel, ležící na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny, 110 km východně od Prahy, 10 km jižně od krajského města Pardubic a 33 km od Hradce Králové. Chrudim je jednou z nejkvalitnějších a největších památkových zón ve východních Čechách. Řadí se ke členům Mikroregionu Chrudimsko, jehož jižní část leží v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Dopravní obslužnost zajišťují vlakové i autobusové spoje. Chrudimí procházejí dvě silnice I. třídy, a to silnice číslo I/17 a I/37. Silnice I/37 spojuje města Hradec Králové Pardubice Chrudim Žďár nad Sázavou (směr S J) a končí ve Velké Bíteši (90 km) napojením na dálnici D1 Praha Brno Bratislava. Silnice I/17 spojuje města Vysoké Mýto Chrudim Čáslav Kolín - Praha (směr Z V). Spojení Chrudim Praha je též možné po dálnicí D 11 (Poděbrady Praha) Spojení je přes Čáslav Kolín Poděbrady (60 km) nebo směrem na Pardubice Chlumec nad Cidlinou Poděbrady. Nejbližší připojení na dálnici D1 je vzdáleno 70 km po silnici I/37 v Humpolci. Vzdálenost Humpolec Praha je 100 km a vzdálenost Humpolec Brno je 110 km. Město Chrudim je administrativně členěno na 8 částí a na 5 katastrálních území. Předmět ocenění se nachází v centrální části Chrudimi (Chrudim I), v horní části Resselova náměstí, v památkové zóně, vlevo při pohledu na kostel. Údaje o oceňovaných věcech nemovitých Oceňované věci nemovité se nacházejí v domě č.p. 6. Jedná se o budovu podsklepenou, se dvěma NP, v jejíž přízemí se nachází bývalá restaurace U Slejšků, ve 2. NP taneční sál s prostorem na sezení a zázemím pro obsluhu a obytná část. Přízemí domu i sklepení pochází z druhé poloviny 18. století, poslední modernizace objektu proběhla v roce V katastru nemovitostí je objekt zapsán jako stavba občanské vybavenosti a jsou v něm vymezeny tři jednotky, které jsou předmětem ocenění. 7

8 a) jiný nebytový prostor č. 6/1, zapsaný na LV č , vymezený v budově č.p. 6, zapsané na LV č. 5089, stojící na st. parcele č. 6, zapsané na LV č. 5089, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 39/100 na společných částech bytového domu č.p. 6, zapsaného na LV č a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 39/100 na st. parcele č. 6 o výměře 366 m 2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č b) jiný nebytový prostor č. 6/2, zapsaný na LV č , vymezený v budově č.p. 6, zapsané na LV č. 5089, stojící na st. parcele č. 6, zapsané na LV č. 5089, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 42/100 na společných částech bytového domu č.p. 6, zapsaného na LV č a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 42/100 na st. parcele č. 6 o výměře 366 m 2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č c) bytová jednotka č. 6/3, zapsaná na LV č , vymezený v budově č.p. 6, zapsané na LV č. 5089, stojící na st. parcele č. 6, zapsané na LV č. 5089, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 19/100 na společných částech bytového domu č.p. 6, zapsaného na LV č a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 19/100 na st. parcele č. 6 o výměře 366 m 2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č Omezení vlastnických práv Na předloženém výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví č , k.ú. Chrudim ze dne jsou vyznačena následující omezení (viz LV v Přílohách): Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu Zástavní právo exekutorské Zástavní právo soudcovské Zástavní právo smluvní Zahájení exekuce Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona Rozhodnutí o úpadku Dražební vyhláška Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce Podrobně viz LV Na předloženém výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví č. 5089, k.ú. Chrudim ze dne nejsou vyznačena žádná omezení (viz LV 5089 v Přílohách): Zástavní práva nejsou ve znaleckém posudku zohledněna. 8

9 Údaje o vlivech na obvyklou cenu Oceňované jednotky se nacházejí v domě situovaném v památkové zóně, v centrální, vyhledávané části města. Jednotky jsou dobře dostupné z místní komunikace. Dům má rozsáhlé sklepení, které v Prohlášení vlastníka nijak nefiguruje a není zapsáno na LV. Přístup k nemovitostem Vstup do objektu č.p. 6 je z chodníku (parc.č. 2664/4), lemující parkoviště (parc.č. 2664/3) na Resselově náměstí, vše ve vlastnictví města Chrudim. Boční vchod a vjezd do dvora u budovy je z ulice Rybičkova (parc.č. 2920, vlastník město Chrudim). Vztah k územnímu plánu Podle platného územního plánu města Chrudim se stavba, ve které jsou oceňované jednotky, nachází v zóně SC plochy smíšené obytné centrální. 9

10 4.3. Metody zjištění hodnoty Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Stručná charakteristika těchto metod: - metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). - metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. - metoda porovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných věcí nemovitých. Pro stanovení obvyklé ceny bude použito kombinace metod: výnosové a porovnávací. Nemovitosti jsou oceňovány na základě předaných podkladů a na základě provedené prohlídky nemovitosti. 10

11 4.4. Oceňované věci nemovité Pozemky Dle výpisu z katastru nemovitostí LV 5089 Obec: Chrudim Katastrální území: Chrudim Parc. č. Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Stavba Využití dle LV st zastavěná plocha a nádvoří č.p. 6 obč. vyb. Celkem 366 Jednotky (Místnosti a jejich výměry byly převzaty z půdorysů skutečného provedení stavby z 04/2009, vypracovaného Ing. Janem Jirsákem. Tyto výměry se liší od výměr z Prohlášení vlastníka ze dne 30. září 2008). a) jiný nebytový prostor č. 6/1 podlaží prostory m 2 1. NP restaurace 41,25 restaurace 35,06 kuchyň 30,22 chodba 32,60 chodba 4,72 sklad 1 7,00 sklad 2 7,30 zádveří - sklad 27,50 sklad 3 5,90 sklad 4 9,50 chodba 4,72 WC 1 5,45 WC 2 4,30 WC 3 2,40 CELKEM 217,92 11

12 b) jiný nebytový prostor č. 6/2, podlaží prostory m 2 2. NP taneční sál 60,53 posezení 1 17,55 posezení 2 18,92 posezení 3 31,46 zázemí pro bar 12,66 kuchyňka 5,26 chodba 10,88 WC 1 6,40 WC 2 6,20 CELKEM 169,86 c) bytová jednotka č. 6/3 Některé výměry místností uvedené v půdorysu skutečného provedení bytu, neodpovídají velikosti jejich zakreslení (výměra 10,88 m2 uvedena u pěti různě velkých místností). Z tohoto důvodu jsou užité výměry zjištěné přeměřením z výkresu. podlaží prostory m 2 2. NP vstup 10,88 WC 0,70 místnost 1 17,30 kotel 0,88 koupelna 2,80 místnost 2 11,03 chodba 4,60 spíž 1,13 terasa (24,2 m2 x 1/3) 8,06 CELKEM 57,38 + podlaží prostory m 2 1. NP garáž 12,8 Věci nemovité jsou oceňovány na základě předaných a předložených podkladů a na základě provedeného místního šetření. 12

13 5. Posudek 5.1. Výnosové ocenění VÝPOČET VÝNOSOVÉ HODNOTY Je uvažováno s obvyklým nájemným v dané lokalitě s přihlédnutím k využití a kvalitě jednotlivých ploch. a) jiný nebytový prostor č. 6/1 Zdrojem výnosů jsou restaurační plochy se zázemím v 1. NP. Celkem ploch : 218 m 2 Typy užitných ploch Užitná Nájemné Nájemné/rok plocha m2 Kč/m2/měsíc Kč prostory restaurace se zázemím v 1. NP CELKEM Nájemné celkem ročně Kč Ztráta (např. při změně nájemců) % 5 Nájemné za nebytový prostor po odečtení ztrát Kč Roční výdaje (náklady): vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání budovy (objednavatelem nebyly poskytnuty přesnější informace, proto jsou náklady stanoveny odborným odhadem), ve výši cca 15%. Výpočet ročních výnosů: Příjmy z nájemného Kč Výdaje (náklady) Kč Roční výnos Kč Výnosová hodnota věci nemovité: t.j. budovy, dosažitelná kapitalizováním tohoto odčerpatelného ročního výnosu, činí při úrokové míře kapitalizace 7 % : 100 % výnosová hodnota = * = ,- Kč 7 % Z uvedeného vyplývá, že hodnotu nebytového prostoru 6/1 stanovenou výnosovou metodou odhadujeme ve výši: ,- Kč 13

14 b) jiný nebytový prostor č. 6/2 Zdrojem výnosů jsou společenské prostory se zázemím ve 2. NP. Celkem ploch : 170 m 2 Typy užitných ploch Užitná Nájemné Nájemné/rok plocha m2 Kč/m2/měsíc Kč prostory restaurace se zázemím v 2. NP CELKEM Nájemné celkem ročně Kč Ztráta (např. při změně nájemců) % 5 Nájemné za nebytový prostor po odečtení ztrát Kč Roční výdaje (náklady): vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání budovy (objednavatelem nebyly poskytnuty přesnější informace, proto jsou náklady stanoveny odborným odhadem), ve výši cca 15%. Výpočet ročních výnosů: Příjmy z nájemného Kč Výdaje (náklady) Kč Roční výnos Kč Výnosová hodnota věci nemovité: t.j. budovy, dosažitelná kapitalizováním tohoto odčerpatelného ročního výnosu, činí při úrokové míře kapitalizace 7 % : 100 % výnosová hodnota = * = ,- Kč 7 % Z uvedeného vyplývá, že hodnotu nebytového prostoru 6/2 stanovenou výnosovou metodou odhadujeme ve výši: ,- Kč 14

15 c) bytová jednotka č. 6/3 Zdrojem výnosů jsou plochy bytu ve 2. NP. Celkem ploch : 57 m 2 Typy užitných ploch Užitná Nájemné Nájemné/rok plocha m2 Kč/m2/měsíc Kč bytová jednotka v 2. NP garáž v 1. NP (700 Kč/měsíc) CELKEM Nájemné celkem ročně Kč Ztráta (např. při změně nájemců) % 5 Nájemné za byt po odečtení ztrát Kč Roční výdaje (náklady): vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání budovy (objednavatelem nebyly poskytnuty přesnější informace, proto jsou náklady stanoveny odborným odhadem), ve výši cca 5%. Výpočet ročních výnosů: Příjmy z nájemného Kč Výdaje (náklady) Kč Roční výnos Kč Výnosová hodnota věci nemovité: t.j. budovy, dosažitelná kapitalizováním tohoto odčerpatelného ročního výnosu, činí při úrokové míře kapitalizace 7 % : 100 % výnosová hodnota = * = ,- Kč 7 % Z uvedeného vyplývá, že hodnotu bytu 6/3 stanovenou výnosovou metodou odhadujeme ve výši: ,- Kč 15

16 5.2. Stanovení hodnoty věcí nemovitých metodou porovnávací V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů věcí nemovitých srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, s ohledem na stávající trh s věcmi nemovitými a pohyb cen jednotlivých jejich typů, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto porovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu s věcmi nemovitými, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci věcí nemovitých. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na šestiměsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro porovnatelné věci nemovité. S přihlédnutím k umístění oceňovaných věcí nemovitých, jejich technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsme názoru, že oceňované věci nemovité jsou obchodovatelné. U věcí nemovitých, jež jsou inzerovány realitními kancelářemi v nabídkových cenách a které jsou velmi často oproti cenám nakonec realizovaným nadhodnocené, počítáme s cenami upravenými adekvátně k jejich nadhodnocení. Z našich zkušeností vyplývá, že nadhodnocení požadovaných cen se nejčastěji pohybuje u tohoto druhu věcí nemovitých okolo 15% hodnoty z požadované ceny nad možnou cenou realizovatelnou a tedy i obvyklou. Údaje o cenách pro porovnávací metodu čerpáme z nabídek realitních novin, časopisů a serverů. 16

17 Z aktuální nabídky vybíráme: Prodej obchodního prostoru, Štěpánkova, Chrudim I, užitná plocha 186 m² Činžovní dům v historickém centru Chrudimi v blízkosti náměstí. Dům je vhodný jak k bydlení, tak k podnikatelským účelům. V roce 2002 byla provedena částečná rekonstrukce celého domu. Přízemí a část prvního patra je využívána ke komerčním účelům. Zbývající část v patře lze využít k bydlení. Dále lze vybudovat druhý byt v půdní vestavbě. Dům je v lukrativním místě a doporučuji jako výhodnou investici. Požadovaná cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,9): ,- Kč/m 2 užitné pl. Prodej obchodního prostoru, Chrudim I, užitná plocha 857 m² / #img=0&fullscreen=false Prodej měšťanského domu, který se nachází v samém srdci Chrudimi. Jedná se dům s osobitou atmosférou a krásně dochovanými historickými prvky. Dům se nachází ve velmi lukrativní části Chrudimi, pod náměstím, v řadové zástavbě v boční ulici, která je využívána pro pěší a domy v ulici mají podloubí pro pěší. Okolní zástavbu tvoří obytné domy s obchody, restauracemi a kancelářemi. Souhrnné informace o nemovitosti: - 3 NP - Celkem - 1 NP Herna a bar s venkovní privátní terasou - 2 NP - Kancelářské prostory - 3 NP - Kancelářské prostory. Sedlová střecha a prostorná půda vhodná k vestavbě. Prostorné patrové sklepy s klenutými stropy. Za domem je slunná terasa lemovaná hradební zdí, ze které je nádherný výhled na město. Každé podlaží má vlastní měření médií, topení s kotlem a sociální zařízení. Výnosnost ,- Kč/rok. Požadovaná cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,9): 6 600,- Kč/m 2 užitné pl. 17

18 Byt 1+kk, Štěpánkova, Chrudim I, užitná plocha 33 m² Garsoniéra v přímém centru Chrudimi, ulice Štěpánkova. Byt o podlahové ploše 32,89 m2 se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu po kompletní revitalizaci. Podlahové topení. Zkolaudováno v roce K dispozici ihned. V bezprostřední blízkosti se nachází veškerá občanská vybavenost. Požadovaná cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,9): ,- Kč/m 2 užitné pl. Byt 2+kk, Štěpánkova, Chrudim I, užitná plocha 55 m² Kompletně zrekonstruovaný byt o dispozici 2+kk s terasou v přímém centru Chrudimi, ulice Štěpánkova. Byt o podlahové ploše 55,23 m2 se nachází ve druhém nadzemním podlaží bytového domu po kompletní revitalizaci. K bytu náleží terasa, společná pro byty na patře. Zkolaudováno v roce K dispozici ihned. Požadovaná cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,9): ,- Kč/m 2 užitné pl. Byt 2+kk, Štěpánkova, Chrudim I, užitná plocha 64 m² 18

19 Kompletně zrekonstruovaný byt o dispozici 2+kk s terasou v přímém centru Chrudimi, ulice Štěpánkova. Byt o podlahové ploše 63,62 m2 se nachází ve druhém nadzemním podlaží bytového domu po kompletní revitalizaci. K bytu náleží terasa, společná pro byty na patře. Zkolaudováno v roce Požadovaná cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,9): ,- Kč/m 2 užitné pl. Garáž, Chrudim III, 21 m 2 Prodej garáže 21 m2 v centru Chrudimi. Ke garáži patří pozemek o rozloze 79 m2. V garáži není zavedena elektřina. Požadovaná cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,9): ,- Kč/m 2 užitné pl. Garáž, Chrudim IV, 18 m 2 Prodej řadové garáže o CP 18 m2 v centru města Chrudim. Garáž je vzdálená přibližně 8 min chůze od náměstí, ulice Pardubická. Do garáže je zavedena elektřina. Požadovaná cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,9): ,- Kč/m 2 užitné pl. 19

20 Vyhodnocení získaných informací: Z vyhodnocení tohoto segmentu trhu, tj. nebytové prostory (restaurace nebo obchodní plochy), lze vyvodit závěr, že s obdobnými věcmi nemovitými se v dané lokalitě obchoduje méně. S byty se obchoduje podstatně více, s garážemi méně. Jsme si pochopitelně vědomi skutečnosti rozdílnosti výše uvedených objektů, avšak výše uvedené věci nemovité (vybrané pro porovnání) nám poskytují informaci o možném rozpětí jednotkových cen tohoto typu prostor. Požadovaná cena m 2 užitné plochy ve výše uvedených inzerátech se u obchodních ploch a bytů v centru města výrazně neliší a pohybuje se v rozpětí od cca do Kč/m 2 užitné plochy (s výjimkou inzerátu č. 2: Kč/m 2 ). Po zkrácení nabídkových cen se cena za 1 m 2 užitné plochy pohybuje v rozpětí od cca do Kč/m 2 (inzerát č. 2: Kč/m 2 ). Požadovaná cena m 2 garáže se po redukci pohybuje v rozpětí cca až Kč/m 2. Oceňované nebytové jednotky nejsou po delší dobu využívány, byt je dle sdělení vlastníka příležitostně užíván. V tomto konkrétním případě stanovujeme směrnou cenu za 1 m 2 užitné plochy pro nebytové jednotky i pro byt pod spodní hranicí výše uvedeného intervalu. a) jiný nebytový prostor č. 6/1 Typy užitných ploch Užitná plocha m2 Kč/m2 Celkem Kč prostory restaurace se zázemím v 1. NP CELKEM (zaokrouhleno) b) jiný nebytový prostor č. 6/2 Typy užitných ploch Užitná plocha m2 Kč/m2 Celkem Kč prostory restaurace se zázemím v 2. NP CELKEM (zaokrouhleno)

21 c) bytová jednotka č. 6/3 Typy užitných ploch Užitná plocha m2 Kč/m2 Celkem Kč bytová jednotka v 2. NP garáž v 1. NP CELKEM CELKEM (zaokrouhleno) PODMÍNKY PLATNOSTI CENY - RIZIKA 1. Cena je platná za dodržení výše uvedených předpokladů a skutečností. Platnost ceny je omezena časovým horizontem šesti měsíců. 21

22 Závěr Rekapitulace jednotlivých metod při zjištění odhadu tržní hodnoty věcí nemovitých: a) jiný nebytový prostor č. 6/1 Výnosová hodnota jednotky Kč Porovnávací hodnota jednotky Kč b) jiný nebytový prostor č. 6/2 Výnosová hodnota jednotky Kč Porovnávací hodnota jednotky Kč c) bytová jednotka č. 6/3 Výnosová hodnota jednotky s garáží Kč Porovnávací hodnota jednotky s garáží Kč V tomto případě je nejvíce vypovídající cena stanovená na základě výnosu. Hodnotu věcí nemovitých stanovujeme: a) jiný nebytový prostor č. 6/1, zapsaný na LV č , vymezený v budově č.p. 6, zapsané na LV č. 5089, stojící na st. parcele č. 6, zapsané na LV č. 5089, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 39/100 na společných částech bytového domu č.p. 6, zapsaného na LV č a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 39/100 na st. parcele č. 6 o výměře 366 m 2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č ve výši: Kč 22

23 b) jiný nebytový prostor č. 6/2, zapsaný na LV č , vymezený v budově č.p. 6, zapsané na LV č. 5089, stojící na st. parcele č. 6, zapsané na LV č. 5089, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 42/100 na společných částech bytového domu č.p. 6, zapsaného na LV č a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 42/100 na st. parcele č. 6 o výměře 366 m 2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č ve výši: Kč c) bytová jednotka č. 6/3, zapsaná na LV č , vymezený v budově č.p. 6, zapsané na LV č. 5089, stojící na st. parcele č. 6, zapsané na LV č. 5089, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 19/100 na společných částech bytového domu č.p. 6, zapsaného na LV č a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 19/100 na st. parcele č. 6 o výměře 366 m 2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č ve výši: Kč Ocenění je v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, které vydal mezinárodní výbor pro oceňovací standardy (IVSC). Je rovněž v souladu s 2, zákona č. 151 o oceňování majetku, který definuje obvyklou cenu. Prohlašujeme, že při provedení ocenění jsme osobou nezávislou. 23

24 Znalecká doložka Znalecký posudek byl proveden: znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR a zapsaným do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí, movitého majetku včetně dopravních prostředků, strojů, technologických zařízení, cenných papírů, podniků a jejich částí, kapitálových účastí včetně oceňování podílů v obchodních společnostech, zemědělské techniky, výpočetní a zabezpečovací techniky, elektrotechniky, oceňování nepeněžitých vkladů, jmění pro účely přeměn obchodních společností a družstev, nehmotného majetku, zejména patentů, vzorů, ochranných známek a obchodního tajemství, majetkových práv a pohledávek, investičních nástrojů, včetně akcií, dluhopisů a derivátů, posuzování v oblasti účetnictví, ekonomiky podniků, financování a řízení peněžního toku, posuzování úvěrové způsobilosti ekonomických subjektů, bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, burzovnictví a kolektivní investování, analýza finančních rizik. Znalecký posudek byl zapsán do znaleckého deníku pod pořadovým číslem 1185/32/2015 V Praze dne A-Consult plus, spol. s r.o. znalecký ústav Palladium Na Poříčí 3a Praha 1 24

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

Znalecký posudek č. 12/2015

Znalecký posudek č. 12/2015 Znalecký posudek č. 12/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 1542 k.ú. Holice u Olomouce Vše ve vlastnictví společnosti FARDIS CZ, s.r.o. Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01938/14-051 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1672-103/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. 3/8 rodinného domu č.p. 83 na parcele parc. č. st. 76 a parcel parc. č. st. 76 a parc. č. 60/7, včetně příslušenství, vše kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. ½ bytové jednotky č. 860/14, umístěné v bytovém domu v ulici Moskevská č.p. 860, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Budova občanské vybavenosti č.p. 3274 na pozemku parc.č. 2887/63

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 14-57/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 20 Ostrov zapsaném na LV č. 2367 k.ú. Vykmanov u Ostrova ve vlastnictví Josef Sivoň, Vykmanov č.p. 20, Ostrov

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 5-1684/2015 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 7120 k.ú. Strakonice ve vlastnictví Roman Mertl, Arch. Dubského 977, Strakonice I, Strakonice,PSČ 386 01, dat. nar. 23. 8.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. 1/10 rodinného domu č.p. 172 na pozemku parc. č. st. 189 a pozemku parc. č. st. 189, včetně příslušenství, vše kat. území Černuc,

Více

Ocenění hodnoty zvláštní obliby

Ocenění hodnoty zvláštní obliby BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Ocenění hodnoty zvláštní obliby Bakalářská práce Autor : Vít Kotas Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing.Pavel Sýkora Praha duben

Více