Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr"

Transkript

1 ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku uzavírání dohody o provedení práce určuje 75, kdy zásadní podmínky pro uzavření dohody jsou: - uzavření dohody musí být již od roku 2011 vždy písemnou formou, - rozsah práce nesmí být od roku 2012 větší, než 300 hodin v kalendářním roce, - v dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá. KOMENTÁŘ : Dohodu o provedení práce je zaměstnavatel povinen uzavřít vždy písemnou formou, jinak je ve smyslu 20 odst.2) ZP dohoda neplatná. Dohodu lze uzavřít tam, kde rozsah výkon práce nebo prací nepřesáhne 300 hodin v kalendářním roce. Zde není rozhodující, zda charakter práce mají povahu jednorázového úkolu nebo jde-li o opakující se činnost. V případě uzavření více dohod v rámci kalendářního roku u téhož zaměstnavatele podmínka 300 hodin v kalendářním roce se sleduje, jako součet odpracovaných hodin ze všech sjednaných dohod v rámci kalendářního roku. (Poznámka: Zaměstnavatel není podle 74 odst.2 ZP povinen zaměstnanci rozvrh pracovní doby zaměstnanec pracuje podle potřeby zaměstnavatele. Tím se může značně zkomplikovat průkaznost o počtu odpracovaných hodin v rámci ročního limitu 300 hodin! Zaměstnavatel má povinnost evidovat veškerou odpracovanou dobu zaměstnance - 96 odst. 1) ZP.! )Doporučený obsah dohody je uveden v příloze tohoto pracovního materiálu str ) Zákon o nemocenském pojištění (ZNP): Od roku 2012 jsou zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce také účastni nemocenského pojištění ve smyslu 7a) ZNP jen v těch měsících, kdy jim byl zúčtován započitatelný příjem podle 6 odst. 1 písm. a) ZNP příjem v částce vyšší než Kč ,-.

2 ~ 2 ~ Zaměstnanec na DPP je účasten nemocenského pojištění i v tom měsíci, kdy měl sjednány v jednom měsíci více dohod a odměna, která mu byla do tohoto měsíce zúčtována, dosáhla částky vyšší než Kč ,-. Odměna, zúčtovaná do kalendářního měsíce, v němž již dohoda netrvala, se musí považovat pro účely ZNP za odměnu zúčtovanou do posledního kalendářního měsíce, v němž dohoda trvala. KOMENTÁŘ: Jak z uvedeného vyplývá, podmínky vzniku účasti na nemocenském pojištění se u dohody o provedení práce sledují zcela odlišně od posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění ostatním poplatníků pojistného. Znamená to, že u DPP není rozhodující, zda dohoda trvá déle než 14 dnů, zda se jedná o krátkodobé zaměstnání nebo zda rozsah práce je nepatrného rozsahu tzv. práce malého rozsahu. Hlavním kritériem pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění je měsíční zúčtovaná částka tj. částka vyšší Kč ,- (10 001,-). Tak, jak bylo uvedeno v první části materiálu Zákoník práce, kdy se u více sjednaných dohod o provedení práce v jednom kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele sleduje podmínka max. počtu hodin (300) v kalendářním roce, sledování podmínky vzniku účasti na nemocenském pojištění se posuzuje obdobně s tím, že odměny z více sjednaných dohod v jednom měsíci se pro posouzení vzniku účastni na nemocenském pojištění sčítají. Pokud tedy součet všech zúčtovaných odměn dosáhne částky vyšší než Kč ,-, bude pojištěnec účasten nemocenského pojištění v tomto daném měsíci, kdy součet těchto odměn přesáhl příslušnou částku rozhodného příjmu. Obdobně se posuzuje i situace, kdy již dohoda skončila a odměna byla zúčtována v dalším(ch) měsících po skončení výkonu práce. 3) Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (ZVZP): Tím, že došlo ke změnám v Zákoníku práce byl kromě již zmíněného Zákona o nemocenském pojištění, novelizován též 5 písm. a) bod 3 ZVZP, kdy za plátce pojistného na zdravotní pojištění jsou uvedeny i osoby činné na základě dohody o provedení práce, pokud dosáhly vyšší částky, která je rozhodná podle ZNP pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění. ( viz. bod 2 ZNP) tj. pokud v daném měsíci byla pojištěnci zúčtována odměna vyšší Kč ,- ( ,- ).

3 ~ 3 ~!Pozor odlišný postup při souběhu více dohod v jednom měsíci sčítání odměn! Ministerstvem zdravotnictví byl dne 24. ledna 2012 čj. MZDR 318/2012 upřesněn postup u souběhu více dohod o provedení práce v kalendářním měsíci a s tím zúčtovaných částek za tento měsíc. Pro účely odvodu pojistného na sociální zabezpečení a s tím samozřejmě vznik účasti na nemocenském pojištění je rozhodující součet zúčtovaných příjmů z více dohod v jednom měsíci. Stanovisko MZDR je však opačného názoru, kdy : Pokud v jednom kalendářním měsíci pojištěnec vykonává u téhož zaměstnavatele více DPP, z hlediska odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění se výše dosaženého příjmu posuzuje u každé dohody o provedení práce samostatně, tj. příjmy z více takových dohod se pro účely ZVZP nesčítají. 4) Názorné příklady na posuzování odvodové povinnosti: PŘÍKLAD Č. 1: Zaměstnavatel uzavřel DPP se zaměstnancem od do s předem sjednanou hodinovou odměnou Kč 150/hod. práce jsou vykonávány podle potřeby zaměstnavatele. Zaměstnanec začal sjednanou práci vykonávat ihned v den nástupu tj Odměny za zúčtované měsíce činily: 3, 4 a 5/2012 á Kč 8 500,-. V měsíci 6/2012 mu byla zúčtována odměna Kč ,-. Za další měsíce odměny dosahovaly částek hluboko pod rozhodný příjem pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění. Jak budeme postupovat? Řešení: 1) Zaměstnavatel přihlásí pojištěnce na místně příslušnou OSSZ nejpozději do tj. do měsíce od měsíce, kdy se stal pojištěnec poprvé účastníkem nemocenského pojištění, s tím, že na přihlášce uvede den, kdy začal zaměstnanec fakticky pracovat tj Do druhu činnosti uvede T, MR - NE. Odhláška z NP pak bude provedena do jednoho měsíce od měsíce, kdy skončil sjednaný termín dohody. Pojistné odvede za měsíc červen nejpozději do ) Na zdravotní pojišťovnu zaměstnance přihlásí nejpozději do 8. dnů od měsíce, ( 8.7. ), ve kterém poprvé dosáhl částky vyšší Kč ,-- s datem přihlášení od 1.6. Pokud pojištěnec nedosáhl v dalším měsíci rozhodný příjem zaměstnavatel ho do 8. dnů po uplynutí dalšího měsíce, ve kterém

4 ~ 4 ~ nedosáhl rozhodného příjmu, odhlásí ze zdravotního pojištění s datem odhlášení k Pojistné odvede nejpozději do PŘÍKLAD Č. 2: Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o provedení práce od září 2011 do Práce jsou sjednány podle potřeby zaměstnavatele s hodinovou odměnou Kč 80,- hod. Zaměstnanec poprvé dosáhl rozhodný příjem pro posouzení vzniku účasti na NP a ZP až v březnu Do skončení sjednané dohody pak již rozhodný příjem nedosáhl. Jak budeme postupovat? Řešení: Postup přihlášení i odhlášení bude stejný jak uvedeno v příkladu č. 1), s tím rozdílem, že na přihlášce k nemocenskému pojištění se uvede datum přihlášení tj. datum vzniku účinnosti nového Zákona o nemocenském pojištění. PŘÍKLAD Č. 3: Zaměstnavatel uzavřel DPP se zaměstnancem na lektorování třídenního semináře v měsíci květnu 2012 od do Odměna za výkon této práce byla sjednána ve výši Kč ,-. Jak budeme postupovat při odvodové povinnosti? Řešení : Zaměstnanec bude účasten nemocenského pojištění jen ve dnech , kdy je také povinnost zaměstnavatele odvést pojistné v tom měsíce, do kterého mu bude zúčtována shora uvedená odměna. Totéž se týká odvodové povinnosti na zdravotní pojištění. PŘÍKLAD Č. 4: Zaměstnavatel uzavřel DPP s odborným lektorem na dobu od do s tím, že v dohodě jsou uvedeny dvě části výkonu práce a celková odměna ve výši Kč ,- je rozdělena na : a) příprava a zpracování materiálů - odměna Kč ,- a b) výkon vlastní lektorské činnosti - odměna Kč 8 000,- s tím, že odměna za přípravu a zpracování materiálů bude zúčtována zaměstnanci do měsíce června a zbylá částka odměny za samotný výkon vlastní lektorské činnosti tj. Kč 8 000,--bude zúčtována do měsíce července.

5 ~ 5 ~ 1) Jak budeme postupovat při odvodové povinnosti v tomto případě? 2) A co v případě, kdy bude postup zaměstnavatele tak, že odměnu Kč ,-- zúčtuje zaměstnanci do měsíce července a odměnu za výkon lektorské činnosti zúčtuje až po skončení sjednané dohody tj. např. do měsíce srpna v rámci zúčtovaného měsíce července? Řešení : 1) Pokud by zaměstnavatel postupoval tak, že by první část odměny zúčtoval do měsíce června a druhou část odměny do měsíce července, nebyl by zaměstnanec účasten nemocenského, důchodového ani zdravotního pojištění. 2) Pokud by první odměnu zaměstnavatel zúčtoval až do měsíce července za měsíc červen a zbylou odměnu zúčtoval až po skončení dohody tj. do měsíce srpna za měsíc červenec, přičetl by se příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání do posledního zúčtovaného měsíce trvání DPP, tj. do měsíce, kdy mu byla zúčtována první odměna tj. Kč ,-. Znamená to, že je nutno odvést pojistné ze součtu částek odměn Kč ,- + Kč 8 000,- tj. Kč ,-. PŘÍKLAD Č. 5: Zaměstnavatel uzavřel s jedním zaměstnancem souběžně 3 dohody o provedení práce na výkon práce: a) práce v podatelně 2 hodiny denně od měsíční odměna Kč 3 500,-, b) práce v účtárně fakturace 2 hodiny denně od měsíční odměna Kč 5 500,-, c) práce úklidové denně 2 hodiny od odměna Kč 2 000,-. 1) Jak budeme odvádět pojistné, na sociální zabezpečení, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění? 2) Co kdyby se stal práce neschopným bude mít nárok na náhradu mzdy za prvních 21 dnů a nemocenské?

6 ~ 6 ~ 3) Budeme odvádět pojistné také na zdravotní pojištění? Řešen : 1) Správa sociálního zabezpečení přihlášení a odvod pojistného: Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance souběžně na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení nejpozději do 1 měsíce od měsíce, kdy započal s výkony práce, a to z každé dohody zvlášť tj. druhy činnosti pak budou T, U a V nejedná se o malý rozsah. Odvede pravidelně klasické pojistné na sociální zabezpečení nejpozději do následujícího 20. tého měsíce za uplynulý měsíc ze součtu všech tří odměn tj. Kč ,-. 2) Likvidace náhrady mzdy a výplata nemocenského v případě nemoci zaměstnance: V případě, že by zaměstnanec v průběhu sjednaných dohod o provedení práce onemocněl, vznikl by mu nárok na náhrady ze všech tří dohod ze zredukovaných průměrných výdělků za prvních 21 dnů. V případě pokračování jeho pracovní neschopnosti by pak správa vyplácela nemocenské a to až do skončení pracovní neschopnosti nejdéle však do skončení sjednané dohody. 3) Povinnosti vůči zdravotní pojišťovně: Zaměstnavatel nemá vůči zdravotní pojišťovně žádné povinnosti, neboť pro účely odvodu pojistného na zdravotní pojištění se odměny n e s č í t a j í a proto zaměstnavatel nemusí přihlašovat svého zaměstnance a ani odvádět pojistné ze součtu dosažených odměn, tak jak uvedeno v bodě 1) pro účely odvodu pojistného na sociální zabezpečení. PŘÍKLAD Č. 6: Zaměstnavatel uzavřel dohodu o provedení práce se zaměstnancem na týdenní inventuru ve skladu č. 1) od do se sjednanou odměnou z této dohody ve výši Kč 5 000,-. S ohledem na to, že byl s provedenou inventurou spokojen sjednal se zaměstnancem další dohodu na inventarizaci skladu č. 2) od do Se sjednanou odměnou z této dohody ve výši Kč 6 000,-. Odměny z těchto dohod jsou zúčtovány do měsíce dubna a vyplaceny v měsíci květnu ve výplatním termínu tj Jak to bude s přihlášením a odvodem pojistného na sociální a zdravotní pojištění?

7 ~ 7 ~ Řešení: Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance do konce května a zároveň ho odhlásí k Odvede pojistné na sociální zabezpečení ze součtu odměn tj. Kč 5 000,-- + Kč 6 000,-- = Kč Vůči zdravotní pojišťovně nemá zaměstnavatel žádnou povinnost, každou odměnu z jednotlivých dohod se pro účely zdravotního pojištění posuzují každá samostatně. PŘÍKLAD Č. 7) : Zaměstnanec skončil pracovní poměr dohodou k 6. dubnu. Příjem za těchto 5 dnů trvání pracovního poměru byl zúčtován ve výši Kč 7 500,--. V témže měsíci dubnu ji zaměstnavatel požádal o provedení účetní závěrky, kdy na tuto práci s ní sjednal dohodu o provedení práce od 23. dubna do 30. dubna. Odměna za tuto práci byla sjednána ve výši Kč ,--. Oba tyto příjmy byly zúčtovány do měsíce dubna a vyplaceny ve výplatním termínu v měsíci květnu. Jak se bude posuzovat účast na nemocenském pojištění a následný odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění? Řešení: Zaměstnavatel odhlásí zaměstnance z účasti na sociálním a zdravotním pojištění z titulu zániku účasti na nemocenském, důchodovém a zdravotním pojištění nejpozději do 8. dnů ode dne skončení pracovního poměru (tj. do ). Odvede pojistné na sociální a zdravotní pojištění z dosaženého vyměřovacího základu z titulu pracovního poměru. Příjem odměna z dohody o provedení práce ve výši Kč ,- se nebude zahrnovat do celkového zúčtovaného příjmu za měsíc duben neboť každý pracovněprávní vztah se pro účely posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění posuzují zvlát, tzn. že příjmy se nesčítají a to ani tehdy, kdy by součet byl vyšší jak rozhodný příjem tj. Kč ( ). Poznámka: Takto by se též postupovalo v případech, kdy by zaměstnavatel ukončil v témže měsíci dohodu o pracovní činnosti a sjednal by následně dohodu o provedení práce nebo naopak!

8 ~ 8 ~ 4) Problematika vydávání zápočtového listu i u dohod o provedení práce a následný event. výpočet průměrného výdělku hrubého a čistého z DPP: Od roku 2012 je v ustanovení 313 ZP dána povinnost vydávat zápočtový list zaměstnancům činným na základě dohod o provedení. Pokud by si pak zaměstnanec žádal svého bývalého zaměstnavatele o potvrzení průměrného výdělku dosaženého z DPP, a nebo pokud by sám zaměstnavatel měl potřebu zjistit průměrný výdělek uvádím několik názorných příkladů. Především je třeba zdůraznit, že zjišťování průměrného výdělku se řídí klasicky Zákoníkem práce, konkrétně ust. 354 odst. 1), 356, 361 a 362 odst.2). PŘÍKLAD Č. 8: Zaměstnanec uvedený v příkladu č. 5, který má souběžně 3 dohody o provedení práce od do se stal práce neschopným od 3. 7., kdy jeho pracovní neschopnost trvala pro všechny tři výkony samostatné výdělečné činnosti až do Práce neschopný si tak uplatňuje nárok na náhradu mzdy a následně po uplynutí 21 dnů pracovní neschopnosti nárok na nemocenské. Vypočtěte průměrný výdělek, když ve všech dohodách pracuje pravidelně 2 hodiny denně s měsíčními příjmy : Kč 3 500,-, Kč 5 500,- a Kč 2 000,-, a ze zjištěných průměrných výdělků stanovte náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Řešení: Rozhodné období pro výpočet průměrného výdělku je II/ Q, kdy započitatelný výdělek z tohoto rozhodného období budeme dělit skutečnými odpracovanými hodinami je určen pravidelný rozvrh pracovní doby. Výpočet tak bude následující: První dohoda o provedení práce Započitatelný výdělek / skutečně odpracovaná doba: Kč x 3 = Kč : 130 skutečně odpracované hodiny za II/Q = Kč 80,77 Druhá dohoda o provedení práce Započitatelný výdělek/skutečně odpracovaná doba:

9 ~ 9 ~ Kč x 3= Kč : 130 skutečně odpracované hodiny za II/Q = Kč 126,92 Třetí dohoda o provedení práce - započitatelný výdělek/skutečně odpracovaná doba: Kč x 3 = Kč : 130 skutečně odpracované hodiny za II/Q = Kč 46,15. Další výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů, kdy náhrada bude poskytována od 2.7. do tj = Kč 0,-- karenční doba = 24 hodin x Kč 44,-- = 1 056,-- ( 80,77 x 0,9 = Kč 72,69 x 0,6 = Kč 44,-- ) první DPP = 24 hodin x Kč 69,-- = 1 656,-- ( 126,92x0,9= Kč 114,23x0,6 = Kč 69,--) druhá DPP = 24hodin x Kč 25,-- = 600,-- ( 46,15x0,9= Kč 41,54x0,6 = Kč 25,--) třetí DPP. Jiná situace nastane, kdy zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele podle potřeby, tzn., nemá stanoven přesný harmonogram směn (pracovní dobu). V takovém případě musíme zjistit průměrný počet hodin v jedné směně, který zjistíme z fiktivního počtu hodin v rámci týdne. Dále pak již postupujeme obvyklým způsobem v rámci koeficientu, kterým násobíme hodinovou odměnu a fiktivní počet hodin (fiktivní úvazek). PŘÍKLAD Č. 9: Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce od 1.1. do Po skončení této dohody požádal svého již bývalého zaměstnavatele o potvrzení o průměrné hrubé a čisté odměně. Zaměstnanec odpracoval celkem 290 hodin a jeho hodinová odměna činila Kč 150,-. Zaměstnanec pracoval podle potřeby zaměstnavatele. Zjistěte průměrný výdělek. Řešení :

10 ~ 10 ~ 1) Převod počtu odpracovaných hodin na fiktivní počet hodin za měsíc: 290 hodin: 12 měsíců = 24,17 měsíční počet fiktivních hodin. 2) Převod počtu fiktivním měsíčních hodin na týden: 24,17 měsíční počet fikt. hodin : 4,348 koef. = 5,56 fiktivní počet hodin na týden. 3) Průměrná měsíční hrubá odměna : S ohledem na to, že při dodržení klasického rozhodného období tj. III/Q nebude splněna podmínka odpracování alespoň 21 dnů, budeme vycházet z pravděpodobného výdělku, který tak činí hodinová odměna Kč 150,--. Kč 150,-- x 4,348 koef. x 5,56 fiktivní počet hodin na týden = Kč 3 627,-- PV/měsíc 4) Průměrná měsíční čistá odměna : Kč 3 627,-- průměrná hrubá měsíční odměna, Kč 3 627,-- základ daně Kč 544,-- 15% daň srážková ( zaokrouhluje se na celé koruny dolů) Kč 3 083,-- průměrná čistá měsíční odměna. V případě, že by nastala potřeba potvrdit průměrný výdělek u krátkodobě sjednané dohody o provedení práce, budeme vycházet z celkové doby trvání dohody (dny), z průměrného počtu kalendářních dnů v měsíci v rámci roku, z počtu odpracovaných hodin, koeficientu a hodinově sjednané odměny. PŘÍKLAD Č. 10) : Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem dohodu o provedení práce na dobu od 1.4. do v rozsahu 300 hodin. Jeho hodinová odměna činila Kč 220,-- /hod.. V měsíci dubnu obdržel zaměstnanec odměnu Kč ,-- (odpracoval 109 hodin), v měsíci květnu obdržel zaměstnanec odměnu Kč ,-- (odpracoval 140 hodin), v měsíci červnu obdržel zaměstnanec odměnu Kč ,-- ( opracoval 51 hodin ). Doba trvání dohody tak činila 86 dnů.

11 ~ 11 ~ Zaměstnanec po skončení dohody požádal svého bývalého zaměstnavatele o potvrzení o průměrné hrubé odměně. Řešení : 1) Průměrný počet kalendářních dnů v měsíci činí v roce. 366 rok : 12 měsíce = 30, 5 dne. 2) Počet měsíců. 86 doba trvání dohody : 30,5 průměrný počet dnů v měsíci = 2,82 3) Průměrný počet hodin na jeden měsíc. 300 max. možný počet hodin DPP : 2,82 počet měsíců trvání DPP = 106,38 4) Fiktivní týdenní pracovní doba. 106,38 průměrný počet hodin : 4,348 koeficient = 24,47 5) Výpočet pravděpodobného měsíčního hrubého výdělku Kč 220/h. x 4,348 koef. x 24,47 týdenní prac. doba = Kč ,--.

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Obsah semináře 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku 1.3 Výpočet

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Příklady ELDP a datových vět ELDP. Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1.

Příklady ELDP a datových vět ELDP. Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. Příklady ELDP a datových vět ELDP Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. 2004 Aplikace 11 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb. (zdp) 1. Zaměstnanec je

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ Všechny níže zmíněné smlovy představují z hlediska daně z příjmu vlastně buď tzv. příjem ze závislé činnosti

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

VOJÁCI V ZÁLOZE A JEJICH POSTAVENÍ V POJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH SYSTÉMECH

VOJÁCI V ZÁLOZE A JEJICH POSTAVENÍ V POJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH SYSTÉMECH VOJÁCI V ZÁLOZE A JEJICH POSTAVENÍ V POJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH SYSTÉMECH JUDr. FRANTIŠEK VLASÁK, JUDr. VLADIMÍR VOŘÍŠEK Dnem 1. července 2016 nabyly účinnosti tři zákony v oblasti tzv. branné legislativy.

Více

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 NO Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Od 1. ledna 2009 je uplatňován zcela odlišný princip hmotného zabezpečení

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013:

~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: ~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: Tento video seminář o Zákonu o nemocenském pojištění má postupně objasnit celý systém nemocenského pojištění, tak, aby se účastník semináře vyznal v poměrně

Více

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nemocenské pojištění v roce 2010 Obsah: Úvod Úvod Obecné informace Účast na nemocenském pojištění Dávkový systém nemocenského pojištění Výpočet dávek nemocenského pojištění Uplatnění nároku na dávku nemocenského

Více

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel:

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel: ~ 1 ~ V první části se budeme zabývat podrobněji jednotlivými okruhy poplatníků pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmem malý rozsah a platbou pojistného. Identifikujeme

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST Ing. ANTONÍN DANĚK Minimální mzda představuje pro zdravotní pojištění významnou hodnotu, neboť od její výše se přímo odvíjí placení pojistného zaměstnavateli

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

Metodická pomůcka k vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od

Metodická pomůcka k vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od Metodická pomůcka k vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. 2004 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 4 I/2008 Úvod Tato metodická pomůcka je vhodným doplňkem Všeobecných zásad platných od 1. 1.

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 13 Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Maturity odměny 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Studentské brigády a pracovní dohody

Studentské brigády a pracovní dohody Studentské brigády a pracovní dohody Je výhodnější Dohoda o provedení práce, nebo Dohoda o pracovní činnosti? Stalo jsem vám někdy, že jste za odvedenou práci nedostali peníze? Jaká odměna vám podle zákona

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 8 I/2014 Úvod Metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

METODICKÁ POMŮCKA K VYPLŇOVÁNÍ ELDP PLATNÉHO OD

METODICKÁ POMŮCKA K VYPLŇOVÁNÍ ELDP PLATNÉHO OD METODICKÁ POMŮCKA K VYPLŇOVÁNÍ ELDP PLATNÉHO OD 1. 1. 2009 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 6 I/2010 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP platných od 1. 1. 2009. Vychází

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy 5.3.6.2 str. 1 5.3.6.2 Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdy Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Metodický pokyn k zadávání nemocenské od 30.6.2008.

Metodický pokyn k zadávání nemocenské od 30.6.2008. Metodický pokyn k zadávání nemocenské od 30.6.2008. Legislativa: Dnem 30. 6. 2008 se v zákoně č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v ustanovení 15 odst. 1 věty první, zrušují slova: trvá-li

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

O B S A H: Démonia DIS 12/2008 1/ POKRAČOVÁNÍ VE VÝKLADU K NOVÉMU ZÁKONU O NP A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

O B S A H: Démonia DIS 12/2008 1/ POKRAČOVÁNÍ VE VÝKLADU K NOVÉMU ZÁKONU O NP A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ O B S A H: 1/ POKRAČOVÁNÍ VE VÝKLADU K NOVÉMU ZÁKONU O NP A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 2/ K POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY MZDY ZA DOBU PRVNÍCH 14 KAL. DNŮ PN 3/ VÝŠE PRŮMĚRNÉ MZDY

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 1. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění

Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění Tiskopis ČSSZ č. 89 383 0 II/ 2003 Úvod Tato metodická pomůcka je určena pro pracovníky organizací, pověřené agendou vedení evidenčních

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 Změny dané novelami zákonů a dalších právních předpisů 1. Formulační změny

Více

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Část první Změna zákoníku práce 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

MODELOVÝ PŘÍKLAD 1: Nemocenské pojištění

MODELOVÝ PŘÍKLAD 1: Nemocenské pojištění MODELOVÝ PŘÍKLAD 1: Vladimír uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti na dobu od 1. ledna do 15. června. Sjednanou práci začal vykonávat 2. února. Není stanovena výše odměny za kalendářní

Více

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008 Účetnictví, daně a právo v praxi 12.1 Změny v nemocenském pojištění od roku 2008 Pro rok 2008 mají v oblasti nemocenského pojištění zásadní význam změny, které přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné ustanovení

Více

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 Nabyl úèinnosti 1. března 2009 Str. 10 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje nemocenské

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová Ing. Olga Krchovová VI. Sociální pojištění VI.2.2 Zaměstnanci 3 odst. 1 písm. b) Zaměstnanci se pro účely zákona č. 589/1992 rozumějí zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více