Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr"

Transkript

1 ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku uzavírání dohody o provedení práce určuje 75, kdy zásadní podmínky pro uzavření dohody jsou: - uzavření dohody musí být již od roku 2011 vždy písemnou formou, - rozsah práce nesmí být od roku 2012 větší, než 300 hodin v kalendářním roce, - v dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá. KOMENTÁŘ : Dohodu o provedení práce je zaměstnavatel povinen uzavřít vždy písemnou formou, jinak je ve smyslu 20 odst.2) ZP dohoda neplatná. Dohodu lze uzavřít tam, kde rozsah výkon práce nebo prací nepřesáhne 300 hodin v kalendářním roce. Zde není rozhodující, zda charakter práce mají povahu jednorázového úkolu nebo jde-li o opakující se činnost. V případě uzavření více dohod v rámci kalendářního roku u téhož zaměstnavatele podmínka 300 hodin v kalendářním roce se sleduje, jako součet odpracovaných hodin ze všech sjednaných dohod v rámci kalendářního roku. (Poznámka: Zaměstnavatel není podle 74 odst.2 ZP povinen zaměstnanci rozvrh pracovní doby zaměstnanec pracuje podle potřeby zaměstnavatele. Tím se může značně zkomplikovat průkaznost o počtu odpracovaných hodin v rámci ročního limitu 300 hodin! Zaměstnavatel má povinnost evidovat veškerou odpracovanou dobu zaměstnance - 96 odst. 1) ZP.! )Doporučený obsah dohody je uveden v příloze tohoto pracovního materiálu str ) Zákon o nemocenském pojištění (ZNP): Od roku 2012 jsou zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce také účastni nemocenského pojištění ve smyslu 7a) ZNP jen v těch měsících, kdy jim byl zúčtován započitatelný příjem podle 6 odst. 1 písm. a) ZNP příjem v částce vyšší než Kč ,-.

2 ~ 2 ~ Zaměstnanec na DPP je účasten nemocenského pojištění i v tom měsíci, kdy měl sjednány v jednom měsíci více dohod a odměna, která mu byla do tohoto měsíce zúčtována, dosáhla částky vyšší než Kč ,-. Odměna, zúčtovaná do kalendářního měsíce, v němž již dohoda netrvala, se musí považovat pro účely ZNP za odměnu zúčtovanou do posledního kalendářního měsíce, v němž dohoda trvala. KOMENTÁŘ: Jak z uvedeného vyplývá, podmínky vzniku účasti na nemocenském pojištění se u dohody o provedení práce sledují zcela odlišně od posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění ostatním poplatníků pojistného. Znamená to, že u DPP není rozhodující, zda dohoda trvá déle než 14 dnů, zda se jedná o krátkodobé zaměstnání nebo zda rozsah práce je nepatrného rozsahu tzv. práce malého rozsahu. Hlavním kritériem pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění je měsíční zúčtovaná částka tj. částka vyšší Kč ,- (10 001,-). Tak, jak bylo uvedeno v první části materiálu Zákoník práce, kdy se u více sjednaných dohod o provedení práce v jednom kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele sleduje podmínka max. počtu hodin (300) v kalendářním roce, sledování podmínky vzniku účasti na nemocenském pojištění se posuzuje obdobně s tím, že odměny z více sjednaných dohod v jednom měsíci se pro posouzení vzniku účastni na nemocenském pojištění sčítají. Pokud tedy součet všech zúčtovaných odměn dosáhne částky vyšší než Kč ,-, bude pojištěnec účasten nemocenského pojištění v tomto daném měsíci, kdy součet těchto odměn přesáhl příslušnou částku rozhodného příjmu. Obdobně se posuzuje i situace, kdy již dohoda skončila a odměna byla zúčtována v dalším(ch) měsících po skončení výkonu práce. 3) Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (ZVZP): Tím, že došlo ke změnám v Zákoníku práce byl kromě již zmíněného Zákona o nemocenském pojištění, novelizován též 5 písm. a) bod 3 ZVZP, kdy za plátce pojistného na zdravotní pojištění jsou uvedeny i osoby činné na základě dohody o provedení práce, pokud dosáhly vyšší částky, která je rozhodná podle ZNP pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění. ( viz. bod 2 ZNP) tj. pokud v daném měsíci byla pojištěnci zúčtována odměna vyšší Kč ,- ( ,- ).

3 ~ 3 ~!Pozor odlišný postup při souběhu více dohod v jednom měsíci sčítání odměn! Ministerstvem zdravotnictví byl dne 24. ledna 2012 čj. MZDR 318/2012 upřesněn postup u souběhu více dohod o provedení práce v kalendářním měsíci a s tím zúčtovaných částek za tento měsíc. Pro účely odvodu pojistného na sociální zabezpečení a s tím samozřejmě vznik účasti na nemocenském pojištění je rozhodující součet zúčtovaných příjmů z více dohod v jednom měsíci. Stanovisko MZDR je však opačného názoru, kdy : Pokud v jednom kalendářním měsíci pojištěnec vykonává u téhož zaměstnavatele více DPP, z hlediska odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění se výše dosaženého příjmu posuzuje u každé dohody o provedení práce samostatně, tj. příjmy z více takových dohod se pro účely ZVZP nesčítají. 4) Názorné příklady na posuzování odvodové povinnosti: PŘÍKLAD Č. 1: Zaměstnavatel uzavřel DPP se zaměstnancem od do s předem sjednanou hodinovou odměnou Kč 150/hod. práce jsou vykonávány podle potřeby zaměstnavatele. Zaměstnanec začal sjednanou práci vykonávat ihned v den nástupu tj Odměny za zúčtované měsíce činily: 3, 4 a 5/2012 á Kč 8 500,-. V měsíci 6/2012 mu byla zúčtována odměna Kč ,-. Za další měsíce odměny dosahovaly částek hluboko pod rozhodný příjem pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění. Jak budeme postupovat? Řešení: 1) Zaměstnavatel přihlásí pojištěnce na místně příslušnou OSSZ nejpozději do tj. do měsíce od měsíce, kdy se stal pojištěnec poprvé účastníkem nemocenského pojištění, s tím, že na přihlášce uvede den, kdy začal zaměstnanec fakticky pracovat tj Do druhu činnosti uvede T, MR - NE. Odhláška z NP pak bude provedena do jednoho měsíce od měsíce, kdy skončil sjednaný termín dohody. Pojistné odvede za měsíc červen nejpozději do ) Na zdravotní pojišťovnu zaměstnance přihlásí nejpozději do 8. dnů od měsíce, ( 8.7. ), ve kterém poprvé dosáhl částky vyšší Kč ,-- s datem přihlášení od 1.6. Pokud pojištěnec nedosáhl v dalším měsíci rozhodný příjem zaměstnavatel ho do 8. dnů po uplynutí dalšího měsíce, ve kterém

4 ~ 4 ~ nedosáhl rozhodného příjmu, odhlásí ze zdravotního pojištění s datem odhlášení k Pojistné odvede nejpozději do PŘÍKLAD Č. 2: Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o provedení práce od září 2011 do Práce jsou sjednány podle potřeby zaměstnavatele s hodinovou odměnou Kč 80,- hod. Zaměstnanec poprvé dosáhl rozhodný příjem pro posouzení vzniku účasti na NP a ZP až v březnu Do skončení sjednané dohody pak již rozhodný příjem nedosáhl. Jak budeme postupovat? Řešení: Postup přihlášení i odhlášení bude stejný jak uvedeno v příkladu č. 1), s tím rozdílem, že na přihlášce k nemocenskému pojištění se uvede datum přihlášení tj. datum vzniku účinnosti nového Zákona o nemocenském pojištění. PŘÍKLAD Č. 3: Zaměstnavatel uzavřel DPP se zaměstnancem na lektorování třídenního semináře v měsíci květnu 2012 od do Odměna za výkon této práce byla sjednána ve výši Kč ,-. Jak budeme postupovat při odvodové povinnosti? Řešení : Zaměstnanec bude účasten nemocenského pojištění jen ve dnech , kdy je také povinnost zaměstnavatele odvést pojistné v tom měsíce, do kterého mu bude zúčtována shora uvedená odměna. Totéž se týká odvodové povinnosti na zdravotní pojištění. PŘÍKLAD Č. 4: Zaměstnavatel uzavřel DPP s odborným lektorem na dobu od do s tím, že v dohodě jsou uvedeny dvě části výkonu práce a celková odměna ve výši Kč ,- je rozdělena na : a) příprava a zpracování materiálů - odměna Kč ,- a b) výkon vlastní lektorské činnosti - odměna Kč 8 000,- s tím, že odměna za přípravu a zpracování materiálů bude zúčtována zaměstnanci do měsíce června a zbylá částka odměny za samotný výkon vlastní lektorské činnosti tj. Kč 8 000,--bude zúčtována do měsíce července.

5 ~ 5 ~ 1) Jak budeme postupovat při odvodové povinnosti v tomto případě? 2) A co v případě, kdy bude postup zaměstnavatele tak, že odměnu Kč ,-- zúčtuje zaměstnanci do měsíce července a odměnu za výkon lektorské činnosti zúčtuje až po skončení sjednané dohody tj. např. do měsíce srpna v rámci zúčtovaného měsíce července? Řešení : 1) Pokud by zaměstnavatel postupoval tak, že by první část odměny zúčtoval do měsíce června a druhou část odměny do měsíce července, nebyl by zaměstnanec účasten nemocenského, důchodového ani zdravotního pojištění. 2) Pokud by první odměnu zaměstnavatel zúčtoval až do měsíce července za měsíc červen a zbylou odměnu zúčtoval až po skončení dohody tj. do měsíce srpna za měsíc červenec, přičetl by se příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání do posledního zúčtovaného měsíce trvání DPP, tj. do měsíce, kdy mu byla zúčtována první odměna tj. Kč ,-. Znamená to, že je nutno odvést pojistné ze součtu částek odměn Kč ,- + Kč 8 000,- tj. Kč ,-. PŘÍKLAD Č. 5: Zaměstnavatel uzavřel s jedním zaměstnancem souběžně 3 dohody o provedení práce na výkon práce: a) práce v podatelně 2 hodiny denně od měsíční odměna Kč 3 500,-, b) práce v účtárně fakturace 2 hodiny denně od měsíční odměna Kč 5 500,-, c) práce úklidové denně 2 hodiny od odměna Kč 2 000,-. 1) Jak budeme odvádět pojistné, na sociální zabezpečení, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění? 2) Co kdyby se stal práce neschopným bude mít nárok na náhradu mzdy za prvních 21 dnů a nemocenské?

6 ~ 6 ~ 3) Budeme odvádět pojistné také na zdravotní pojištění? Řešen : 1) Správa sociálního zabezpečení přihlášení a odvod pojistného: Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance souběžně na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení nejpozději do 1 měsíce od měsíce, kdy započal s výkony práce, a to z každé dohody zvlášť tj. druhy činnosti pak budou T, U a V nejedná se o malý rozsah. Odvede pravidelně klasické pojistné na sociální zabezpečení nejpozději do následujícího 20. tého měsíce za uplynulý měsíc ze součtu všech tří odměn tj. Kč ,-. 2) Likvidace náhrady mzdy a výplata nemocenského v případě nemoci zaměstnance: V případě, že by zaměstnanec v průběhu sjednaných dohod o provedení práce onemocněl, vznikl by mu nárok na náhrady ze všech tří dohod ze zredukovaných průměrných výdělků za prvních 21 dnů. V případě pokračování jeho pracovní neschopnosti by pak správa vyplácela nemocenské a to až do skončení pracovní neschopnosti nejdéle však do skončení sjednané dohody. 3) Povinnosti vůči zdravotní pojišťovně: Zaměstnavatel nemá vůči zdravotní pojišťovně žádné povinnosti, neboť pro účely odvodu pojistného na zdravotní pojištění se odměny n e s č í t a j í a proto zaměstnavatel nemusí přihlašovat svého zaměstnance a ani odvádět pojistné ze součtu dosažených odměn, tak jak uvedeno v bodě 1) pro účely odvodu pojistného na sociální zabezpečení. PŘÍKLAD Č. 6: Zaměstnavatel uzavřel dohodu o provedení práce se zaměstnancem na týdenní inventuru ve skladu č. 1) od do se sjednanou odměnou z této dohody ve výši Kč 5 000,-. S ohledem na to, že byl s provedenou inventurou spokojen sjednal se zaměstnancem další dohodu na inventarizaci skladu č. 2) od do Se sjednanou odměnou z této dohody ve výši Kč 6 000,-. Odměny z těchto dohod jsou zúčtovány do měsíce dubna a vyplaceny v měsíci květnu ve výplatním termínu tj Jak to bude s přihlášením a odvodem pojistného na sociální a zdravotní pojištění?

7 ~ 7 ~ Řešení: Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance do konce května a zároveň ho odhlásí k Odvede pojistné na sociální zabezpečení ze součtu odměn tj. Kč 5 000,-- + Kč 6 000,-- = Kč Vůči zdravotní pojišťovně nemá zaměstnavatel žádnou povinnost, každou odměnu z jednotlivých dohod se pro účely zdravotního pojištění posuzují každá samostatně. PŘÍKLAD Č. 7) : Zaměstnanec skončil pracovní poměr dohodou k 6. dubnu. Příjem za těchto 5 dnů trvání pracovního poměru byl zúčtován ve výši Kč 7 500,--. V témže měsíci dubnu ji zaměstnavatel požádal o provedení účetní závěrky, kdy na tuto práci s ní sjednal dohodu o provedení práce od 23. dubna do 30. dubna. Odměna za tuto práci byla sjednána ve výši Kč ,--. Oba tyto příjmy byly zúčtovány do měsíce dubna a vyplaceny ve výplatním termínu v měsíci květnu. Jak se bude posuzovat účast na nemocenském pojištění a následný odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění? Řešení: Zaměstnavatel odhlásí zaměstnance z účasti na sociálním a zdravotním pojištění z titulu zániku účasti na nemocenském, důchodovém a zdravotním pojištění nejpozději do 8. dnů ode dne skončení pracovního poměru (tj. do ). Odvede pojistné na sociální a zdravotní pojištění z dosaženého vyměřovacího základu z titulu pracovního poměru. Příjem odměna z dohody o provedení práce ve výši Kč ,- se nebude zahrnovat do celkového zúčtovaného příjmu za měsíc duben neboť každý pracovněprávní vztah se pro účely posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění posuzují zvlát, tzn. že příjmy se nesčítají a to ani tehdy, kdy by součet byl vyšší jak rozhodný příjem tj. Kč ( ). Poznámka: Takto by se též postupovalo v případech, kdy by zaměstnavatel ukončil v témže měsíci dohodu o pracovní činnosti a sjednal by následně dohodu o provedení práce nebo naopak!

8 ~ 8 ~ 4) Problematika vydávání zápočtového listu i u dohod o provedení práce a následný event. výpočet průměrného výdělku hrubého a čistého z DPP: Od roku 2012 je v ustanovení 313 ZP dána povinnost vydávat zápočtový list zaměstnancům činným na základě dohod o provedení. Pokud by si pak zaměstnanec žádal svého bývalého zaměstnavatele o potvrzení průměrného výdělku dosaženého z DPP, a nebo pokud by sám zaměstnavatel měl potřebu zjistit průměrný výdělek uvádím několik názorných příkladů. Především je třeba zdůraznit, že zjišťování průměrného výdělku se řídí klasicky Zákoníkem práce, konkrétně ust. 354 odst. 1), 356, 361 a 362 odst.2). PŘÍKLAD Č. 8: Zaměstnanec uvedený v příkladu č. 5, který má souběžně 3 dohody o provedení práce od do se stal práce neschopným od 3. 7., kdy jeho pracovní neschopnost trvala pro všechny tři výkony samostatné výdělečné činnosti až do Práce neschopný si tak uplatňuje nárok na náhradu mzdy a následně po uplynutí 21 dnů pracovní neschopnosti nárok na nemocenské. Vypočtěte průměrný výdělek, když ve všech dohodách pracuje pravidelně 2 hodiny denně s měsíčními příjmy : Kč 3 500,-, Kč 5 500,- a Kč 2 000,-, a ze zjištěných průměrných výdělků stanovte náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Řešení: Rozhodné období pro výpočet průměrného výdělku je II/ Q, kdy započitatelný výdělek z tohoto rozhodného období budeme dělit skutečnými odpracovanými hodinami je určen pravidelný rozvrh pracovní doby. Výpočet tak bude následující: První dohoda o provedení práce Započitatelný výdělek / skutečně odpracovaná doba: Kč x 3 = Kč : 130 skutečně odpracované hodiny za II/Q = Kč 80,77 Druhá dohoda o provedení práce Započitatelný výdělek/skutečně odpracovaná doba:

9 ~ 9 ~ Kč x 3= Kč : 130 skutečně odpracované hodiny za II/Q = Kč 126,92 Třetí dohoda o provedení práce - započitatelný výdělek/skutečně odpracovaná doba: Kč x 3 = Kč : 130 skutečně odpracované hodiny za II/Q = Kč 46,15. Další výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů, kdy náhrada bude poskytována od 2.7. do tj = Kč 0,-- karenční doba = 24 hodin x Kč 44,-- = 1 056,-- ( 80,77 x 0,9 = Kč 72,69 x 0,6 = Kč 44,-- ) první DPP = 24 hodin x Kč 69,-- = 1 656,-- ( 126,92x0,9= Kč 114,23x0,6 = Kč 69,--) druhá DPP = 24hodin x Kč 25,-- = 600,-- ( 46,15x0,9= Kč 41,54x0,6 = Kč 25,--) třetí DPP. Jiná situace nastane, kdy zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele podle potřeby, tzn., nemá stanoven přesný harmonogram směn (pracovní dobu). V takovém případě musíme zjistit průměrný počet hodin v jedné směně, který zjistíme z fiktivního počtu hodin v rámci týdne. Dále pak již postupujeme obvyklým způsobem v rámci koeficientu, kterým násobíme hodinovou odměnu a fiktivní počet hodin (fiktivní úvazek). PŘÍKLAD Č. 9: Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce od 1.1. do Po skončení této dohody požádal svého již bývalého zaměstnavatele o potvrzení o průměrné hrubé a čisté odměně. Zaměstnanec odpracoval celkem 290 hodin a jeho hodinová odměna činila Kč 150,-. Zaměstnanec pracoval podle potřeby zaměstnavatele. Zjistěte průměrný výdělek. Řešení :

10 ~ 10 ~ 1) Převod počtu odpracovaných hodin na fiktivní počet hodin za měsíc: 290 hodin: 12 měsíců = 24,17 měsíční počet fiktivních hodin. 2) Převod počtu fiktivním měsíčních hodin na týden: 24,17 měsíční počet fikt. hodin : 4,348 koef. = 5,56 fiktivní počet hodin na týden. 3) Průměrná měsíční hrubá odměna : S ohledem na to, že při dodržení klasického rozhodného období tj. III/Q nebude splněna podmínka odpracování alespoň 21 dnů, budeme vycházet z pravděpodobného výdělku, který tak činí hodinová odměna Kč 150,--. Kč 150,-- x 4,348 koef. x 5,56 fiktivní počet hodin na týden = Kč 3 627,-- PV/měsíc 4) Průměrná měsíční čistá odměna : Kč 3 627,-- průměrná hrubá měsíční odměna, Kč 3 627,-- základ daně Kč 544,-- 15% daň srážková ( zaokrouhluje se na celé koruny dolů) Kč 3 083,-- průměrná čistá měsíční odměna. V případě, že by nastala potřeba potvrdit průměrný výdělek u krátkodobě sjednané dohody o provedení práce, budeme vycházet z celkové doby trvání dohody (dny), z průměrného počtu kalendářních dnů v měsíci v rámci roku, z počtu odpracovaných hodin, koeficientu a hodinově sjednané odměny. PŘÍKLAD Č. 10) : Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem dohodu o provedení práce na dobu od 1.4. do v rozsahu 300 hodin. Jeho hodinová odměna činila Kč 220,-- /hod.. V měsíci dubnu obdržel zaměstnanec odměnu Kč ,-- (odpracoval 109 hodin), v měsíci květnu obdržel zaměstnanec odměnu Kč ,-- (odpracoval 140 hodin), v měsíci červnu obdržel zaměstnanec odměnu Kč ,-- ( opracoval 51 hodin ). Doba trvání dohody tak činila 86 dnů.

11 ~ 11 ~ Zaměstnanec po skončení dohody požádal svého bývalého zaměstnavatele o potvrzení o průměrné hrubé odměně. Řešení : 1) Průměrný počet kalendářních dnů v měsíci činí v roce. 366 rok : 12 měsíce = 30, 5 dne. 2) Počet měsíců. 86 doba trvání dohody : 30,5 průměrný počet dnů v měsíci = 2,82 3) Průměrný počet hodin na jeden měsíc. 300 max. možný počet hodin DPP : 2,82 počet měsíců trvání DPP = 106,38 4) Fiktivní týdenní pracovní doba. 106,38 průměrný počet hodin : 4,348 koeficient = 24,47 5) Výpočet pravděpodobného měsíčního hrubého výdělku Kč 220/h. x 4,348 koef. x 24,47 týdenní prac. doba = Kč ,--.

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Obsah semináře 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku 1.3 Výpočet

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel:

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel: ~ 1 ~ V první části se budeme zabývat podrobněji jednotlivými okruhy poplatníků pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmem malý rozsah a platbou pojistného. Identifikujeme

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 8 I/2014 Úvod Metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy 5.3.6.2 str. 1 5.3.6.2 Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdy Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 Změny dané novelami zákonů a dalších právních předpisů 1. Formulační změny

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

1. MZDY. 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro provádění srážek ze mzdy. 1.2. Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

1. MZDY. 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro provádění srážek ze mzdy. 1.2. Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením 1. MZDY Ing. Helena Plavecká, hlavní metodik modulu Mzdy, hp@mapsumperk.cz 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro provádění srážek ze mzdy Podle NV 595/2006 Sb. se při výpočtu nezabavitelných částek použije

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

Změny ve mzdách od 1.1.2009

Změny ve mzdách od 1.1.2009 Změny ve mzdách od 1.1.2009 Od 1.1.2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Tento zákon nahrazuje dosavadní zákon o nemocenském pojištění č. 54/1956 Sb., ve znění pozdějších

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013.

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013. Otázka: Sociální pojištění Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas K čemu slouží Zkráceně sociální pojištění, či přesněji pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 METIS Praha, spol. s r.o. 27.1.2012 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 1. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění vymezuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více