Školení ve dnech Nemocenské pojištění v roce 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010"

Transkript

1 Školení ve dnech Nemocenské pojištění v roce 2010

2 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných nemocenského pojištění. Došlo ke sjednocení právní úpravy pro zaměstnance a OSVČ, tak i pro skupiny osob, doposud upravených jinými právními předpisy, jako jsou Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR a BIS, Úřadu pro zahraniční styky a informace a voj, z povolání

3 2 Účast na pojištění Pojištění se účastní fyzické osoby a ) povinně, jde-li o osoby uvedené v 5, písmene a), b) dobrovolně, jde-i o osoby uvedené v 5, písmene b) nebo o zahraniční zaměstnance 3 písm. g Účast na nemocenském pojištění je povinná pro zaměstnance a dobrovolná pro OSVČ. Nově se mohou dobrovolně do nemocenského pojištění přihlásit zahraniční zaměstnanci zahraničních zaměstnavatelů.

4 3 Vymezení některých pojmů a) pojištěnec-fyzická osoba, která je účastna pojištění, za pojištěnce se považuje též fyzická osoba po zániku pojištění pokud jí plyne ochranná lhůta, uplatňuje dávku na pojištění nebo ji pobírá. b) zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba, organizační složka státu, služební úřad, věznice a vazební věznice,, útvary, složky nebo jinéčásti bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil ČR. c) sídlo zaměstnavatele Právnická osoba - její sídlo nebo sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku. Fyzická osoba-místo jejího trvalého pobytu, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu,event. místo jejího podnikání, popřípadě místo výkonu práce těchto zaměstnanců

5 Mzdová účtárna-útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd a platů zaměstnanců. Započitatelný příjem Dosažený příjem Zaměstnání-právní vztah Osoba samostatně výdělečně činná Samostatně výdělečná činnost Podpůrčí doba Sociální událost Porod Domácký zaměstnanec

6 4 Druhy dávek a) nemocenská b) peněžitá pomoc v mateřství c) ošetřovné d) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

7 Část druhá Účast na pojištění Hlava I Okruh pojištěných osob 5 Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni : a) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí 1) zaměstnanci v pracovním poměru 2) příslušníci PČR, H. záchranného sboru ČR,Celní správy ČR,Vězeňské služby ČR, BIS a Úřadu pro zahr. Styky a informace a vojáci z povolání 3) státní zaměstnanci podle služebního zákona 4) členové družstva v družstvech, kde pod. členství je prac.vztah

8 5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti 6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle c.právních předpisů 7. soudci 8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků 9. poslanci PS a a senátoři Senátu ČR, poslanci EP 10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové NKÚ, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 11. fyzické osoby, které jsou dle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu 12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby 13. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči.. 14.odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce

9 15) osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky pro jeho vznik B) osoby samostatně výdělečně činné Okruh pojištěných osob doznal podstatných změn, došlo ke sjednocení právní úpravy nemocenského pojištění jak pro zaměstnance a OSVČ, ale i skupin osob, jejichž účast byla upravena zvláštními právními předpisy-pčr,. Nebudou pojištěni studenti a žáci, jednatelé spol. s.r.o., komandisté komanditních společností.;

10 HLAVA II ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA POJIŠTĚNÍ 6 Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže vykonávají zaměstnání 1) na územíčr ( i přechodný výkon mimo územíčr, je-li místo výkonu práce trvale v ČR. 2) v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na územíčr zaměstnání trvalo, nebo mělo trvat alespoň 15 kal. dnů, a sjednaná částka činí alespoň částku rozhodnou pro účast na pojištěnírozhodný příjem (2000 Kč, dříve pouze 400 Kč.)

11 8 Pojištění při zaměstnání malého rozsahuzaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu. ( 2000,- Kč ) 9 Vynětí zaměstnanců z pojištění a) zaměstnavatel, který požívá diplomatických výsad a imunit a jsou pojištěni v jiném státě b) mezinárodní organizace, které podají orgánu nemocenského pojištění prohlášení o pojištění

12 10 Vznik, zánik a přerušení pojištění zaměstnanců Pojištění vzniká zaměstnanci : a) dnem, ve kterém nastoupil do práce a zaniká dnem skončení pracovního poměru b) dnem, ve kterém nastoupil k výkonu služby a zaniká dnem skončení služebního poměru atd.. c) Odst, 2 jestliže přestane dosahovat rozhodného příjmu d) Pojištění smluvního zaměstnance vzniká za 270 kalendářních dnů trvání zaměstnání na území ČR pokud nedoloží, že je povinně účasten důchodového pojištění v zemi, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, vzniká jeho pojištění dnem zahájení výkonu práce v ČR

13 15 Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění, pokud však trvalo kratší dobu, činí ochranná doba jen tolik dnů, kolik pojištění trvalo.

14 Výpočet nemocenského Denní vyměřovací základ pro nemocenské se do částky první redukční hranice započítává: 90% Z částky nad první do druhé redukční hranice 60 % A z částky nad druhou do třetí redukční hranice 30 %

15 Výše redukčních hranic První redukční hranice..791,- Kč Druhá redukční hranice 1186,- Kč Třetí redukční hranice ,- Kč Celková výše hranic je vyhlašována MPSV ve Sbírce zákonů. Maximální denní vyměřovací základ činí 1305,Kč

16 Výpočet denního vyměřovacího základu 791x90 % =711,90 Kč = Kč ( rozdíl mezi první a druhou redukční hranicí) 395x60 %= Kč = Kč (rozdíl mezi druhou a třetí redukční hranicí) 1185x30 % = Kč Kč Kč Kč= 1304,40 Kč (Maximální denní vyměřovací základ 1305,00 )

17 29 Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu 1305x60=783,00

18 26 Podpůrčí doba u nemocenského Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne : podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud se dále nestanoví jinak.

19 56 Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti Stanovení léčebného režimu Povinnost zdržovat se v místě pobytu Dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek Možnost uložení pokuty až do v Kč

20 64 Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce a)dodržovat režim b)umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění, případně zaměstnavateli c) dostavit se.. d)předkládat e) podrobit se.. f) oznámit orgánu, ev.zaměstnavateli důvod nepřítomnosti

21 125 Krácení nebo odnětí nemocenského Pojištěnci, který porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce může být nemocenské dočasně kráceno nebo odňato, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu, ne však déle než do skončení dočasné pracovní neschopnosti, při níž došlo k porušení tohoto režimu Pokud již bylo nemocenské vyplaceno, považují se částky vyplacené na nemocenském za přeplatek na dávce, který je pojištěnec povinen uhradit plátci dávky Oprávnění orgánu nemocenského pojištění krátit nebo odejmout nemocenské zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy k porušení dočasně práce neschopného pojištěnce došlo.

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 7. aktualizované vydání (duben 2012) 3. aktualizace k 1. 4. 2015 Od zveřejnění 2. aktualizace k 7. vydání opět nabylo, resp. v dohledné době nabude, účinnosti několik právních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité

Více

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění odstraňuje dosavadní roztříštěnost právní úpravy v oblasti zdravotního pojištění. Logická struktura návrhu sleduje

Více

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb Zákon o veřejném zdravotním pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Parlament

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO 14-15 Ročník 51 Praha 7. září 2006 20,40 Kč http://statorg.cmkos.cz Čtěte!!! Změny v nemocenském str. 2-9 Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Předpis č. K datu Poznámka 242/1997 Sb. (k 1.1.1998) doplňuje 2/1998

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více