RODIČE JAKO AKTÉŘI PEDAGOGICKÉ PRÁCE ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODIČE JAKO AKTÉŘI PEDAGOGICKÉ PRÁCE ŠKOLY"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky RODIČE JAKO AKTÉŘI PEDAGOGICKÉ PRÁCE ŠKOLY PARENTS AS ACTORS OF EDUCATIONAL SCHOOL WORK Bakalářská práce Dagmar Kylíšková Vedoucí bakalářské diplomové práce: Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Olomouc 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem pouţila. V Olomouci 30. listopadu 2011.

3 Poděkování Děkuji Doc. PhDr. Evě Šmelové, Ph.D. za metodickou pomoc, kterou mi poskytla při zpracování mé bakalářské práce. Zároveň bych chtěla poděkovat své rodině za morální podporu, pomoc a inspiraci při zpracování mé práce. Také bych chtěla poděkovat kolektivu Mateřské školy Korálek za spolupráci, cenné informace a svůj čas, který mi poskytl při zpracování této práce. Dagmar Kylíšková

4 Anotace Rodiče jako aktéři pedagogické práce školy. Cílem je posoudit a vyhodnotit spolupráci rodičů a mateřské školy a z výsledků vyhodnocení odvodit případné doporučení změn. Annotation Parents as actors of educational school work. Main aims are to evaluate the parents and schools co-operation and to deduce and advice necessary changes according to acquired data. Olomouc 2011

5 ÚVOD... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ SPOLUPRÁCE RODINY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V POJETÍ PŘEDŠKOLNÍHO KURIKULA PŘEDŠKOLNÍ KURIKULUM HLAVNÍ CÍL PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPOLUÚČAST RODIČŮ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SPOLUPRÁCE RODINY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V ALTERNATIVNÍM PROGRAMU ZAČÍT SPOLU VZNIK PROGRAMU ZAČÍT SPOLU HLAVNÍ ZÁMĚRY PROGRAMU ZAČÍT SPOLU SPOLUPRÁCE S RODINOU V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU VÝZNAM ZAPOJENÍ RODIČŮ DO PEDAGOGICKÉ PRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA A RODINA VZTAHY MEZI UČITELI MATEŘSKÉ ŠKOLY A RODIČI II. PRAKTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY, RESPONDENTŮ A VÝZKUMNÉHO NÁSTROJE SPOLUÚČAST RODIČŮ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ KORÁLEK Aktivita rodičů v mateřské škole Korálek CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO NÁSTROJE INTERPRETACE DAT RODIČE A JEJICH NÁZORY NA SPOLUPRÁCI S MATEŘSKOU ŠKOLOU KORÁLEK Vyhodnocení dotazníkového šetření u rodičů dětí z mateřské školy Korálek VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ U PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY Vyhodnocení části dotazníkového šetření části A Vyhodnocení dotazníkového šetření části B SHRNUTÍ A DISKUSE ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY PŘÍLOHY... 55

6 Úvod Velkou změnu ve vztahu mezi rodiči a mateřskou školou přinesly především politické změny a demokratizace společnosti v devadesátých letech minulého století, coţ se odrazilo i do reformy českého školství a s tím související kurikulární reformy. Pro předškolní vzdělávání byl vydaný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV), který vešel v platnost a je závazný pro všechna předškolní zařízení zařazená do rejstříku škol. První verze RVP PV byla Výzkumným ústavem pedagogickým vytvořena v roce V roce 2004 byla tato verze aktualizována a upravena v souladu se školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb.). RVP PV vymezuje hlavní poţadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který navazuje základní vzdělávání. Mateřská škola, její pojetí, obsah vzdělávání, metody a především přístup k dítěti a komunikace s ním, procházejí v současnosti významými proměnami. Učitelky mateřských škol vedou děti k morálním postojům a vytvářejí mezi dětmi pozitivní vztahy. Je potřeba si uvědomit, ţe v mateřské škole jsou pokládány základy jeho celoţivotního učení. Čemu se v mateřské škole dítě naučí, je obvykle trvalé a provází ho to celým ţivotem. Mateřská škola má za úkol doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Nejdůleţitějším spojujícím prostředkem mezi mateřskou školou a rodinou je úzká spolupráce. Většinou dávají rodiče svoje děti do mateřské školy s obavami, ale také s očekáváním. Jsou však výrazně náročnější v poţadavcích, spojených s docházkou svých dětí do mateřské školy. RVP PV ukládá učitelkám v maximální míře, a to v zájmu dítěte, spolupracovat s rodiči a umoţnit tak rodičům spolupodílet se na předškolním vzdělávání svých dětí. Téma své bakalářské práce jsem si vybrala, neboť si uvědomuji, jakou významnou roli spolupráce MŠ s rodinou v rozvoji dítěte sehrává. Od uvedené skutečnosti se odvíjí i cíl mé bakalářaké práce. Teoreticky vymezit problematiku spolupráce MŠ a rodiny. Dále prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, jak rodiče a předškolní 6

7 pedagogové ve vybrané mateřské škole, pracující s prvky kurikula Začít spolu, hodnotí spolupráci rodiny a školy. Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Kapitoly jsou uspořádány podle obsahových souvislostí a dále jsou systematicky rozčleněny do několika podkapitol, které řeší danou problematiku. Součástí práce je i část přílohová, obsahující jednotlivé dotazníky z dotazníkového šetření, dále ukázka záznamu o individuálním vývoji dítěte a výběr z fotodokumentace školy, který vystihuje nejen spolupráci mateřské školy a rodičů, ale i vzájemnou spolupráci s jinými organizacemi. Přínos bakalářské práce lze spatřovat v závěrech, poskytujících přehledně zpracované vyhodnocení dotazníkového šetření v mateřské škole, která úspěšně vyuţívá ve své výchovně vzdělávací práci prvků alternativního kurikula Začít spolu. 7

8 I. Teoretická část 1 Výklad základních pojmů Pro pochopení dalšího textu je třeba vymezit některé základní pojmy vyskytující se v bakalářské práci. Kurikulum Rozlišují se tři základní významy: 1) vzdělávací program, projekt a plán; 2) průběh studia a jeho obsah; 3) obsah veškerých zkušeností, které ţáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících, jejich plánování a hodnocení. Tento pojem je v naší pedagogice nový, v zahraničí je jedním z nejfrekventovanějších. Jeho zavedení je významné pro komplexní řešení cílů, obsahu, strategií a metod, způsobů organizace a hodnocení školního vzdělávání. Mateřská škola Předškolní zařízení, které navazuje na výchovu v rodině a ve spolupráci s ní zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let. Není ale součástí povinné školní docházky. Předškolní výchova Výchova, která zabezpečuje uspokojování rozumových a sociálních schopností a dovedností dítěte. Probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení (mateřská škola a speciální mateřská škola). Rodina Jedná se o nejstarší společenskou instituci, která plní socializační, ekonomické, sexuálně-regulační, reprodukční a další funkce. Vytváří emocionální klima, dále formuje interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a ţivotního stylu. Ze sociologického hlediska je formou začlenění jedince do sociální struktury. V posledních desetiletích se model rodiny významně proměňuje. Zvyšuje se variabilita rodinných typů, která zahrnuje nejen rodinu vlastní a úplnou, ale i nevlastní a náhradní. V současném pojetí chápeme rodinu jako sociální skupinu nebo společenství ţijící ve vlastním prostoru, uspokojující potřeby a základní jistoty dětem. Rodina a škola plní významné výchovné funkce, které můţeme chápat jako komplementární. Učitelka Ţena vykonávající funkci a roli učitele. Vzhledem k feminizaci škol v České republice převaţují v učitelské profesi ţeny. Tento termín se pouţívá především k označení učitelek mateřských škol. Vztah rodiče škola Jedná se o významný sociální vztah, který ovlivňuje úspěšnost výchovně-vzdělávacího procesu, učení ţáků a jejich osobnostní rozvoj. 8

9 Ve všech demokratických zemích je podporováno partnerství vztahu rodiče škola. Předpokladem tohoto vztahu je vzájemná otevřenost, informovanost a ochota komunikovat. Rozvíjejí se různé formy spolupráce, ke kterým patří zejména: 1) informační publikace o ţivotě školy, jejích cílech a programu; 2) participace rodičů na rozhodování o škole prostřednictvím svých zástupců ve školních výborech a radách; 3) systematický rozvoj kontaktů mezi školou a rodiči; 4) aktivní spoluúčast rodičů na veškerém ţivotě školy; 5) umoţnění vstupování rodičů do vyučování a návštěvy učitelů v rodinách; 6) plnění společných programů a domácích úkolů rodiči a ţáky. Vztah rodiče učitel Tento vztah je významný pro školní úspěšnost jednotlivých ţáků. Realizuje se především v následujících formách: 1) pravidelně poskytované informace o ţácích a jejich hodnocení rodičům; 2) společné třídní schůzky; 3) pravidelné konzultace; 4) individuální rozhovory za přítomnosti ţáka; 5) konzultace v případě problémů ţáka; 6) vstupování rodičů do třídy spojené s pozorováním dítěte ve školním prostředí; 7) učitelova znalost situace v rodinách (Mareš, Průcha, Walterová, 1995). 9

10 2 Spolupráce rodiny a mateřské školy v pojetí předškolního kurikula Současná legislativa jednoznačně stanovuje práva a povinnosti ve vztahu rodiny a školy v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelou č. 43/2006 Sb., podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti (vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění novely vyhlášky č. 43/2006 Sb.). 2.1 Předškolní kurikulum Předškolním kurikulem je RVP PV, který vymezuje hlavní poţadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tato pravidla se vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení. Jsou závazná pro předškolní vzdělávání v mateřských školách, v mateřských školách s programem upraveným podle speciálních potřeb dětí a v přípravných třídách základních škol. RVP PV stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který můţe navazovat základní vzdělávání, a představuje zásadní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování. RVP PV určuje společný rámec, který je třeba zachovávat. Je otevřený pro školu, učitele i pro děti a vytváří tak podmínky k tomu, aby kaţdá škola, respektive pedagogický sbor, jakákoli odborná pracovní skupina, profesní sdruţení či kaţdý jednotlivý pedagog mohli za předpokladu zachování společných pravidel vytvářet a realizovat svůj vlastní školní vzdělávací program. Jeho nedílnou součástí je spolupráce rodiny a mateřské školy. Výchova dětí a jejich vzdělávání je komplikovaný jev, ve kterém se odráţí působení velkého mnoţství činitelů ve vzájemných souvislostech. Vzájemné vztahy dospělých a dětí mají výrazně interaktivní charakter. Je zcela jisté, ţe dítě ve svém ţivotě potřebuje dospělé, kteří mu projevují lásku a ukazují hranice. Láska, projevy 10

11 porozumění a bezpodmínečné přijetí dítěte, stejně jako stanovení hranic, jsou pro vývoj dítěte nesmírně důleţité. Učitelka se v mateřské škole setkává s nejrůznějšími projevy dětí, kterým chce porozumět a které chce efektivně vyuţít ve prospěch rozvoje dítěte v souladu s rodinnou výchovou. Rodina je významným sociálním a výchovným prostředím pro vývoj a rozvoj dítěte, ale zároveň se podílí na uspokojování potřeb všech svých členů, dospělých i dětí. Dítě představuje nevyčerpatelný zdroj podnětů pro rodiče, je otevřenou budoucností, v interakci s ním rodič získává specificky lidské zkušenosti. Při výchově v rodině vzniká mnoţství nejrůznějších interakcí mezi rodiči a dětmi, výchovných situací a událostí, prostředků a postupů (Gillernová, Mertin, 2010). 2.2 Hlavní cíl předškolního vzdělávání Cílem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Usiluje o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas proţitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do ţivota i dalšího vzdělávání. Pro ţivot dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý význam. Poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, ţe většina toho, co dítě proţije v prvních letech ţivota a co z okolního prostředí přijme, je trvalé a ţe rané zkušenosti, které dítě získává svým ţivotem v rodinném i mimorodinném prostředí, se v jeho ţivotě zhodnotí a najdou své uplatnění. Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další ţivotní i vzdělávací cestu. Proto je jeho úkolem rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení. Učit dítě ţít ve společnosti ostatních a přibliţovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Důleţitým cílem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, ţe za všech okolností budou maximálně 11

12 podporovány individuální rozvojové moţnosti dětí a umoţňováno tak kaţdému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu. K optimální úrovni osobního rozvoje a učení, která je pro dítě individuálně dosaţitelná. To znamená, ţe v etapě předškolního vzdělávání jsou nejenom osobnostní rozdíly mezi dětmi, ale zároveň i rozdíly v jejich individuálních výkonech, pokládány za přirozené a samozřejmé. Předškolní vzdělávání o jejich vyrovnání neusiluje. Úkolem předškolního vzdělávání není vyrovnat výkony dětí, ale vyrovnat jejich vzdělávací šance. Na základě dlouhodobého a kaţdodenního styku s dítětem i jeho rodiči můţe předškolní vzdělávání plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Dětem, které to potřebují, má předškolní vzdělávání na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje dítěte i jeho dalších rozvojových moţností, poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich ţivotní i vzdělávací šance. K těmto dětem patří děti s nerovnoměrnostmi ve vývoji, děti se zdravotním postiţením, děti se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 2.3 Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání je plně vyhovující, jestliţe ve vztazích mezi pedagogy a rodiči dětí panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin, snaţí se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají moţnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li rodiče zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči dětí o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záleţitostech. Jednají s rodiči ohleduplně a taktně, s vědomím, ţe pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do ţivota a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyţádaných rad. 12

13 Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. (RVP PV, 2004) 13

14 3 Spolupráce rodiny a mateřské školy v alternativním programu Začít spolu V praktické části se zabývám spoluprací rodiny a mateřské školy v předškolním zařízení, které pracuje s prvky kurikula Začít spolu. Z uvedeného důvodu teoreticky vymezím podstatu kurikula a zejména pojetí spolupráce rodiny a školy. 3.1 Vznik programu Začít spolu Původní program Step by step se začal vytvářet v 90. letech v USA na základě nových poznatků o lidském mozku a procesu učení i z praxe mnoha škol (viditelná je inspirace školou C. Freineta). U nás je program realizován s finanční podporou Sorosovy nadace jako součást Projektu podpory vzdělávání Open Society Fund Praha pod názvem Začít spolu a to od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 i na prvním stupni základních škol (ve školním roce 1996/97 to bylo prvních pět základních škol, v současnosti je jich čtyřicet čtyři, středních škol je čtrnáct a devět vysokých škol, které připravují budoucí pedagogy). Sorosova nadace poskytla finanční krytí projektu, coţ významným způsobem pomohlo implementovat projekt do mateřských škol, kterých je v současné době padesát devět. Základní myšlenka tohoto vzdělávacího programu je umoţnit dětem zaţít výchovu a vzdělávání s demokratickými principy je naplňována v jednotlivých zemích podle jejich podmínek, kulturních potřeb, zvyků a tradic. Program je zaštítěn mezinárodní asociací ISSA (International Step by Step Association) nevládní členskou organizací, zaloţenou s cílem podporovat demokratické principy a posilovat zapojení rodičů a komunity do vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku (3-11 let). Program Začít spolu je kvalitní program orientovaný na dítě, vycházející především z Komenského díla Škola hrou (Dujková, Gajdošová a kol., 2003). 3.2 Hlavní záměry programu Začít spolu Program Začít spolu poskytuje dětem dostatek času na prozkoumávání prostředí, příleţitost učit se mnoha způsoby: vařením, kreslením, malováním, modelováním, zpěvem a tancem, diskusemi, stavěním, dramatickými hrami, činnostmi venku, 14

15 prohlíţením knih a časopisů, prací se dřevem, papírem, písmeny, pískem a vodou, pozorováním, pokusy a objevy. Děti mají moţnost učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu kaţdého z nich, ať jiţ jde o rychlost, délku učení, podíl aktivity a pasivity při učení. Dává jim moţnost učit se činnostmi, hrou, poslechem, pozorováním, nápodobou, vlastním pokusem a omylem, metodou přirozených následků poskytuje klidné a bezpečné místo, kde mohou prozkoumávat své pocity, dopouštět se chyb, napravovat je a řešit konflikty. Mohou si vybírat, kterých činností se chtějí účastnit, místo, kde mohou veřejně vystavit svoji práci a dosáhnout tím ocenění a pozitivního hodnocení. (Dujková, Gajdošová a kol., 2003) 3.3 Spolupráce s rodinou v programu Začít spolu Program Začít spolu vychází z předpokladu, ţe při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli. Skutečná spolupráce rodiny s mateřskou školou začíná okamţikem výběru předškolního zařízení rodiči, jejich volba a přijetí odpovědnosti za své rozhodnutí. Za velmi důleţitou součást spolupráce rodiny a mateřské školy je povaţována účast rodiny přímo ve třídě. Rodiče, prarodiče i sourozenci mohou přijít do mateřské školy a připojit se k dětem během všech jejich činností. Nejvíce je k tomuto vstupu zpravidla vhodná doba při příchodu do mateřské školy nebo při vyzvedávání dítěte v odpoledních hodinách. V obou případech je s rodiči také počítáno v denním rozvrhu. Rodiče však mohou učitelkám s dětmi pomáhat souvisle v průběhu celého dne nebo pracovat ve třídě jako dobrovolný asistent. K dalším formám spolupráce a komunikace rodiny a školy patří například: - individuální rozhovory učitelky s rodiči dětí jedná se konzultaci pouze mezi učitelkou a rodiči dětí. Kladem je, ţe umoţňuje zaměřit se na celkový vývoj konkrétního dítěte. Záporem jsou vysoké poţadavky na časovou flexibilitu obou stran. - společné třídní schůzky společná setkání rodičů a pedagogického sboru mateřské školy dvakrát aţ třikrát do roka, kde se na základě vzájemného dialogu řeší organizační záleţitosti školy. Kladem je spolupodílení rodičů na 15

16 organizačních záleţitostech školy. Záporem je, ţe se jich neúčastní všichni. Kvůli nepřítomnosti některých rodičů, nedochází k jejich plné informovanosti. - zapojení rodičů při tvorbě individuálních plánů pro děti - týká se zejména handicapovaných dětí a dětí s odloţenou školní docházkou. Kladem je, ţe umoţňuje sledovat vývoj dítěte jak ze strany rodičů, tak ze strany školy. Záporem je, ţe ne všichni rodiče jsou ochotni spolupracovat. - pomoc při pořádání školních akcí a výletů pro děti zapojení rodiny do aktivit školy a prohlubování spolupráce s nimi. Kladem je, ţe vede k rozšiřování výchovného procesu školy obohacováním o různé dovednosti rodičů. Záporem je příliš aktivní rodič, který svým přístupem spíše narušuje organizaci akcí. - půjčování hraček a knih. Kladným je zájem rodičů o informace z odborných časopisů a publikací, nejen školských. Záporem je moţnost jejich ztráty nebo zcizení. - pořádání ukázkových besed pro děti rozšíření školní nabídky o poznatky a dovednosti rodičů. Kladem je interaktivní prezentace povolání, případně koníčků rodičů dětem. Záporem je nutnost přizpůsobení k projektům školy. - společné tvořivé aktivity rodičů a dětí společná setkání rodičů, dětí a zaměstnanců školy při aktivitách tvoření z různých materiálů. Kladem je posílení vzájemné spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou, hlubší vzájemné seznámení. Záporem je časová náročnost pro obě strany. K nepřímým formám spolupráce a komunikace mezi mateřskou školou a rodinou patří: - nástěnky v prostorách mateřské školy rodiče se jejich prostřednictvím seznamují s aktuálním děním v mateřské škole, s pracemi dětí. Kladem je, ţe rodiče mohou porovnávat a zároveň sledovat vývoj vlastního dítěte v porovnání s ostatními dětmi v určitém časovém úseku. - zápisníky dětí, které slouţí k písemné komunikaci mezi rodiči a pedagogy týká se zejména dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, jedná se o pracovní materiály. Kladem je, ţe slouţí ke sledování pokroků dítěte. Záporem je nezájem ze strany rodičů. 16

17 - různé dotazníky (např. o zájmech dětí) slouţí ke zjišťování přístupu rodičů k různým záleţitostem v chodu mateřské školy, k informacím o dětech. Kladem je získávání informací, na jejichţ základě škola provádí případné změny a získává bliţší informace o dětech i jejich rodičích. Záporem je časová náročnost, nízká návratnost, nepravdivé odpovědi. - školní časopis a informační letáky vydávané podle moţností v mateřských školách pro rodiče. Kladem je seznamování rodičů s různými tématy, písničkami, básničkami, rychlý zdroj informovanosti rodičů. Záporem je časová a finanční náročnost na zhotovení. - komunikace prostřednictvím internetu. Kladem je rychlost přenosu informací a komunikace s rodiči. Záporem je omezený přístup k internetu. - portfolia dětí jedná se o zásobníky dětských prací (např. výkresy, pracovní listy, výrobky). Kladem je soustředění informací v mateřské škole o kaţdém dítěti na jednom místě. Záporem je prostorová náročnost. - různé záznamy o dětech další moţnosti informací o dětech dle potřeb mateřské školy Je velmi důleţité, aby se komunikace učitelek s rodiči opírala o přístup vstřícnosti a vítanosti, aby rodiče své aktivní spoluúčasti na výchově dítěte s učitelem uvěřili a mohli si na ni zvyknout. Pokud se tento proces daří, potom členové rodiny získávají: pocit sounáležitosti s programem přijmou jej za svůj a mohou se podílet na jeho průběhu, naučí se dívat na své dítě ve vztahu k ostatním pochopí, že se stává členem širšího společenství, než je rodina, poznají více z vývoje dítěte, postupně poznají a naučí se respektovat vyučovací tým, podpoří proces domácími aktivitami, poznají prostředí a kamarády, o kterých jim děti vyprávějí, mohou navázat přátelské vztahy s jinými rodiči. V programu Začít spolu jde také o to, aby učitel s rodinou pravidelně mluvil o pokrocích dítěte, aby společně plánovali a hodnotili krátkodobé i dlouhodobé cíle a ujasňovali si postupy k jejich dosažení (Dujková, Gajdošová a kol., 2003, s. 123). 17

18 Kurikulum Začít spolu klade důraz na aktivní zapojení rodičů do ţivota dětí v mateřské škole, například moţnost plnění ranního úkolu společně s dětmi. Role pedagoga ve třídě není vedoucí, ale partnerská. Zůstává zdrojem inspirace a vědomostí, především však iniciátorem se schopností předat vhodným způsobem nadšení pro poznávání, zjišťování a učení. Jeho posláním je naslouchat dětem a naplňovat jejich potřeby. 18

19 4 Význam zapojení rodičů do pedagogické práce mateřské školy 4.1 Mateřská škola a rodina Partnerství s rodičem přináší učitelce moţnost lépe poznat dítě a jeho svět. Pro rodiče můţe mít partnerství s učitelkou přínos v poznání metod a způsobů vzdělávání, učitelka můţe rodičům nabídnout vzory v komunikaci s dítětem, pomoci najít pro dítě vzdělávací cestu, která mu bude vyhovovat a optimálně rozvine jeho předpoklady (Informatorium 3-8, č. 8/2010). Budování pozitivně neformálního vztahu mezi rodinou a školou bývá často sloţitým a náročným procesem, bez kterého si proměny současné mateřské školy nelze představit (Svobodová a kol., 2010). Kropáčková k tomuto tématu říká: Je to samozřejmost, neboť děti navštěvující mateřskou školu se přirozeně připravují na další vzdělávací a životní etapu, kterou je zahájení povinné školní docházky. Mateřská škola je přirozeným přemostěním z jednoho období do druhého, konkrétně od hravého dětství k systematickému vzdělávání. Mateřská škola má však i svoji tzv. přidanou hodnotu, nejenom že dětem poskytuje bezpečné a podnětné prostředí, zajišťuje socializaci dítěte ve vrstevnické skupině, ale také dává prostor rozvoji osobnosti dítěte a zároveň je partnerem a odborným poradcem rodičů při výchově jejich dítěte (Informatorium 3-8, č. 1/2011, s. 18). Můţeme si povšimnout, ţe v předškolním věku naprostá většina dětí vysloveně touţí po společnosti druhých dětí. Jsou šťastné, kdyţ si jich druhé děti všimnou, kdyţ je vezmou do hry, kdyţ se před nimi samy mohou trochu předvést a vytáhnout. Ze všeho snad ale nejvíc, kdyţ si mohou svou novou kamarádku či kamaráda přivést k sobě domů a ukázat je svým rodičům. Mateřská škola je k tomu velice vhodnou příleţitostí. Ve vztahu k druhým dětem se tu rozvíjejí mnohé důleţité vlastnosti, pro které ve vztahu k dospělým není tak vhodná půda. Je to především schopnost spolupráce nejdříve jen při hře a třeba na krátkou dobu, ale později čím dál vydatněji a déle, aţ jsou z toho velká společná díla. Jsou to však také vlastnosti, kterým se souhrnně říká pro-sociální, tj. takové, které člověku umoţňují začlenění do různých lidských skupin, přijetí těmito skupinami a uplatnění se v nich druţnost, solidarita, obětavost, tolerance, soucit, soustrast. 19

20 Mateřská škola má vůči rodině několik pozitivních funkcí a je tedy ve výchově dětí několikanásobným spojencem rodičů. Jestliţe rodiče nemají právě vhodné rodičovské postoje nebo jestliţe jejich výchovné zásady jsou přinejmenším zvláštní a jsou nesouměřitelné s běţnými normami okolní společnosti, dítě v mateřské škole poznává to, co je běţné a normální. Silnou stránkou mateřské školy je získání takových znalostí a zkušeností, které vedou k tomu, aby si děti osvojily účelné návyky (hygiena, oblékání, udrţování pořádku apod.) a účelné dovednosti (zacházení s tuţkou, barvičkami a jinými pomůckami k tvořivé práci). V jednotlivých případech se můţe mateřská škola stát i terapeutickým prostředím. Společnost druhých dětí, jejich hra a hračky, to je i pro velmi úzkostné a nepřizpůsobivé dítě velkým lákadlem (Matějček, 2007). 4.2 Vztahy mezi učiteli mateřské školy a rodiči Velmi důleţitá je rovina vztahů mezi učiteli a rodiči. Praxe i běţná zkušenost rodičů ukazují, ţe tato rovina interakcí můţe být pro učitelku obtíţná, protoţe své dovednosti dokáţe lépe uplatňovat v interakcích s dětmi, které jsou těţištěm jejího profesního působení. Pro interakci s rodiči nelze jednoduše přenést to, co se osvědčuje při práci s dětmi. Rodiče totiţ nejsou děti. Rodiče jsou sociálními partnery učitelky mateřské školy ve zcela jiné poloze. Přesto se setkáváme s projevy učitelek vůči rodičům, které se spíše hodí pro interakci s dětmi. Tyto projevy jsou méně vhodné, někdy aţ nepřiměřené a tím komplikující vzájemné vztahy s rodiči. Rodiče musíme chápat jako první učitele svého dítěte. Učitelka je expertem na výchovu a vzdělávání dítěte v mateřské škole, rodič je jím doma. Učitelky mateřských škol jsou partnery rodičů ve výchovné a vzdělávací péči o dítě předškolního věku. Učitelka usiluje o rozvoj dítěte z pozice společenské instituce, rodiče očekávají profesionalitu a zájem o rozvoj svého dítěte. Jejich úloha je nezaměnitelná, vzájemně nenahraditelná, ale společně se mohou významně doplňovat ve prospěch rozvoje dítěte. Vzhledem k tomu, ţe učitelka je profesionál, lze očekávat i její aktivitu ve směru podpory vzájemné spolupráce s rodinou. Úspěšná učitelka je ta, která navrhuje, projektuje a realizuje různé formy a druhy vzájemných kontaktů s rodiči. Učitelka by se měla při komunikaci s rodiči vyvarovat kritizování a raději i vychvalování dítěte. Lepší, neţ vyjadřovat soudy o dítěti, 20

21 je popsat konkrétní situaci. Popis situace je zdlouhavější, ale konkrétnější a je ukázkou řešení situace. Rodiče jsou významnými sociálními partnery učitelky mateřské školy, spolupodílejí se na efektivitě práce učitelky a spoluvytvářejí klima v mateřské škole. Přiměřená komunikace a interakce rodičů podporuje úsilí učitelky o rozvoj dětí, činí spokojenými rodiče i děti. O vztahu učitelky a rodičů rozhoduje také to, jak dítě proţívá a reflektuje, co se v mateřské škole děje. Rodiče zpravidla upřednostňují učitelku, která projevuje kladný emoční vztah k dětem a vytváří příznivé emoční klima ve škole. Zároveň však učitelku důslednou, nabízející dětem mnoho podnětů, dávající jasná pravidla a dbající o jejich dodrţování. Učitelka můţe profesními dovednostmi velmi významně ovlivnit interakci a vztahy s rodiči (Gillernová, Mertin, 2010). Individuální práva rodičů zahrnují především právo rodičů na svobodnou volbu školy pro své dítě. Přitom ve většině zemí platí, ţe tato volba je omezena místem bydliště (pokud jde o veřejné školy). V některých zemích mohou rodiče dát své dítě do kterékoliv školy neomezeně (tak je tomu i v ČR; omezení můţe být dáno počtem míst, kdy přednost mají děti z daného regionu). K individuálním právům rodičů patří, kromě dalších práv, také právo na informace o výsledcích vzdělávání svých dětí. V případně zájmu rodičů i na informace o vnitřní organizaci školy, jejím řízení a hospodaření. Kolektivní práva rodičů znamenají jejich zastoupení v řídících či poradních orgánech školství. Toto zastoupení můţe být buď na úrovni školy, obce či regionu nebo na úrovni národní. Zatímco individuální práva rodičů jsou ve většině demokratických zemí dosti shodná, výraznější odlišnosti jsou v kolektivních právech rodičů. Ve většině zemí jsou tato kolektivní práva legislativně zajišťována na úrovni škol a obcí, kdeţto jen několik zemí umoţňuje účast rodičů v řízení školství také na regionální nebo národní úrovni. K těmto zemím patří např. Norsko, Švédsko a Německo, kde mají rodiče zastoupení na všech úrovních řízení školství. S jistotou lze předpokládat, ţe rodiče jsou významnými aktéry výchovy a vzdělávání mladých lidí, a proto je jejich komunikace a kooperace s druhým nejvýznamnějším edukačním aktérem, tj. školou, tolik důleţitá. Toto si dnes uvědomují jak pracovníci pedagogické teorie a výzkumu, tak i odborníci 21

22 ve vzdělávací politice, kteří podporují různorodé aktivity v (Průcha, 2011). této oblasti 22

23 II. Praktická část Cílem praktické části je prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit názory rodičů na spolupráci s mateřskou školou a současně jejich zájem o spolupráci. Dále zjistit ze strany pedagogických pracovnic mateřské školy, pracující s prvky kurikula Začít spolu, jak ony hodnotí tuto spolupráci s rodiči dětí. 5 Charakteristika mateřské školy, respondentů a výzkumného nástroje Předškolní zařízení, ve kterém jsem se rozhodla šetření provádět, je umístěno ve staré sídlištní zástavbě na okraji města. Z důvodu zachování anonymity zařízení, které jsem ředitelce školy přislíbila, budu nazývat šetřenou mateřskou školu Korálek a lokalitu jejího umístění zmíním pouze okrajově. Mateřská škola Korálek je čtyřtřídní s jednou třídou se speciálními vzdělávacími potřebami (logopedickými). Třídy jsou umístěny ve dvou budovách, vzdálených od sebe přibliţně 100 m, s veškerým sociálním i stravovacím zázemím. Okolo obou budov jsou prostorné a dobře vybavené školní zahrady s dostatečnou zelení. Původně se jednalo o dvě konkurenční mateřské školy, které byly od ledna 2002 sloučeny pod jedno ředitelství. Obě pracoviště mateřské školy byla vybudována jako účelové stavby v akci Z, jedna v roce 1967, druhá v roce 1978 jako podnikové mateřské školy tehdejších obuvnických závodů. Jedná se o typické stavby své doby. V těsné blízkosti mateřské školy je les, kde tráví děti pobyt venku v opravdové přírodě. Dopravní dostupnost k oběma pracovištím mateřské školy je velmi dobrá. Mateřskou školu navštěvuje devadesát dva dětí, o které pečuje osm pedagogických pracovníků a sedm nepedagogických pracovníků školy. Hlavními spolupracujícími subjekty mateřské školy jsou rodiče dětí. Nejsou však jedinými subjekty, se kterými mateřská škola Korálek spolupracuje. V blízkosti mateřské školy je základní škola, se kterou mateřská škola velmi aktivně spolupracuje jiţ od roku Má moţnost vyuţívat celoročně tělocvičnu základní školy, plavecký bazén i s profesionálními učiteli plavání, dopravní hřiště pro dopolední preventivní výuku a odpolední praktické vyuţití s rodiči dětí z mateřské školy. Uskutečňují se vzájemné návštěvy obou škol při různých slavnostních příleţitostech a dalších společných akcích. 23

24 Mateřská škola kromě blízké základní školy spolupracuje také s řadou dalších subjektů. Patří mezi ně např.: Pedagogicko-psychologická poradna, klinické logopedky, speciální pedagoţka tyto subjekty pomáhají mateřské škole diagnostikovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě jejich doporučení jsou děti do této třídy zařazovány. Provádějí v průběhu školního roku návštěvy mateřské školy a spolu s pedagogickými pracovnicemi vyhodnocují pokroky dětí. Společně s vedením školy pomáhají na besedách s rodiči dětí osvětlovat pojem školní zralost a na základě jejich doporučení se potom rodiče rozhodují o případném odkladu školní docházky do základní školy. Městská knihovna pořádá pro děti z mateřské školy návštěvy spojené se čtením pohádek českých i zahraničních autorů, mají moţnost se seznámit s tím, jak jsou kníţky v knihovnách ukládány a ošetřovány. Domovinka a Domov důchodců nabízí dětem moţnost styku se staršími spoluobčany města, rozvíjí u nich sociální cítění a pocit radosti z obdarování těchto spoluobčanů drobnými vyrobenými dárky a kulturním vystoupením. Městské kulturní středisko při spolupráci s tímto subjektem mateřská škola vyuţívá návštěv divadelních a filmových představení v jejich zařízeních a v neposlední řadě ve spolupráci s rodiči vybraných dětí zajišťují vítání nových občánků města kulturním vystoupením. Dům dětí a mládeţe pořádá pro mateřskou školu zajímavé výlety například Cestu pohádkovým lesem a návštěvy svých prostor zoologického koutku. Městská policie a BESIP pomáhají mateřské škole naplňovat projekt Bezpečná cesta do školky besedami, dozorem na cyklistických odpoledních na dopravním hřišti a ukázkou policejní techniky. Mateřská škola spolupracuje ještě s dalšími subjekty, k nimţ patří divadelní společnosti, které navštěvují s výchovnými programy přímo mateřskou školu, a také s okolními mateřskými školami. Mateřská škola se dále účastní různých regionálních soutěţí, třídění odpadu v souladu s ŠVP a spolupracuje s nadačními fondy Sidus a Šance, které pomáhají onkologicky nemocným dětem. 24

25 Mateřská škola vyuţívá od roku 2001 ke své vzdělávací práci prvků alternativního vzdělávacího programu Začít spolu. Její školní vzdělávací program je zaměřen na poznávání světa v celém jeho kontextu, tzn. být součástí společenství rodiny, lidí, přírody, světa, ale i vědy a techniky. Výchovu a vzdělávání škola vnímá jako celistvý proces, který zasahuje celou osobnost dítěte. Mateřská škola klade důraz na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní proţitky a zkušenosti. Kaţdé dítě mateřské školy má právo se projevovat jako jedinečná osobnost, rozvíjet se a učit se v rozsahu svých moţností a potřeb, postupovat svým tempem za pomoci podpůrné atmosféry zaloţené na porozumění, přijetí dítěte, uznání a naslouchání. Cílem mateřské školy je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou děti schopné uplatňovat ve svém dalším ţivotě a vzdělávání. 5.1 Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání v MŠ Korálek Jedním z prvků tohoto alternativního programu Začít spolu je úzká spolupráce s rodiči dětí, navštěvujících mateřskou školu. Tato spolupráce je podle slov ředitelky prioritou mateřské školy a velmi kladně se odráţí i na docházejících dětech. V posledních letech nemají vůbec ţádné problémy s adaptačním procesem nově přijatých dětí. Většina z nich prostředí mateřské školy jiţ zná a v případě, ţe nikoli, rodiče mají moţnost předem si s pedagogy školy dohodnout adaptační proces pro své dítě. Rodiče dětí mají moţný přístup aţ do tříd, mají moţnost si s mladšími dětmi pohrát v ranních i odpoledních hodinách, příp. splnit některý z připravených úkolů u starších dětí. V dřívějších letech tuto moţnost neměli, dítě předávali pedagogické pracovnici přímo ze šatny dětí a své dítě si vyzvedávali prostřednictvím domácího telefonu, umístěného v šatnách dětí i ve třídách. Nebylo zvykem, aby rodiče vstupovali do tříd. Také nemohli společně se svými dětmi navštěvovat mateřskou školu před jeho fyzickým nástupem. Dítě tak přicházelo do zcela neznámého prostředí, navíc bylo odebráno rodičům přímo ze šatny dětí. Mnohé děti tuto situaci nesly dle slov současného vedení mateřské školy velmi těţce a byly plačtivé. Od roku 2000 s výměnou vedení školy, byly zavedeny nové způsoby spolupráce s rodiči dětí, mezi jinými právě velká změna adaptačního procesu i vstupování rodičů do tříd. Mateřská škola začala postupně svůj výchovně vzdělávací program obohacovat o prvky alternativního programu Začít spolu a začala svoji činnost mateřské školy stavět právě na spolupráci s rodiči. Rodiče dnes zcela 25

26 běţně mohou hovořit s učitelkou bezprostředně dle potřeby ráno při předávání dítěte, v poledne nebo odpoledne při jeho vyzvedávání. Jsou průběţně seznamováni s výchovnými projekty vyplývajícími ze ŠVP (Školní vzdělávací program) prostřednictvím nástěnek u jednotlivých tříd, dále s pracemi svých dětí i zpětnou vazbou dětí po ukončení projektů na zveřejněných flipech, se Školním vzdělávacím programem a dalšími důleţitými informacemi o chodu mateřské školy prostřednictvím nástěnky v hlavní chodbě školy. Své poznatky a připomínky sdělují pracovníkům školy buď ústně při kaţdodenním styku, nebo na třídních schůzkách a dalších společných setkáních, prostřednictvím dotazníků a anket i svých zástupců v Klubu rodičů. V případě, ţe chtějí zůstat v anonymitě, mohou vyuţít schránku Krtkova kapsa, umístěnou u hlavní nástěnky, aby byla přístupná všem rodičům dětí. Neadresným způsobem následně odpoví ředitelství školy na dotaz nebo připomínku vysvětlením na hlavní nástěnce v blízkosti této schránky. Ze zjištěných informací této schránky rodiče vyuţívali více v dřívějších letech, na počátku radikálních změn v chodu mateřské školy. V současné době a zhruba pět let nazpět ředitelka školy na ţádný dotaz ani připomínku prostřednictvím této schránky neodpovídala. Rodiče dle jejích slov řeší všechny dotazy i připomínky přímo s učitelkami ve třídách, pokud vznikají další nesrovnalosti nebo nejsou-li rodiče s podanými informacemi uspokojeni, obracejí se přímo na ředitelku školy. Vytvořila se vzájemná atmosféra důvěry a otevřenosti mezi mateřskou školou a rodinou Aktivita rodičů v mateřské škole Korálek Rodiče jsou mateřské škole Korálek nápomocni i při výchovně vzdělávacích projektech, které obohacují profesními zkušenostmi s ukázkou různých předmětů, sbírkami nebo uspořádáním zajímavé besedy, případně návštěvy, přizpůsobené předškolnímu věku dětí (viz fotodokumentace v příloze č. 6). Dle slov ředitelky i ostatních pedagogů školy jsou rodiče pravidelně velmi aktivní při pořádání společných oslav těchto svátků: Mikuláš (tatínek a dědeček v převleku) děti seznamuje s jejich kladným chováním i prohřešky jednotlivců a následně jim předává dárky, Vánoce podvečerní posezení s rodiči a dětmi ve třídách u vánočních stromečků, zakončené v rámci enviromentální výchovy společným zdobením vánočního stromu krmením pro drobná zvířata a ptactvo na školní zahradě, 26

27 Velikonoce společné odpolední tvoření z keramiky a pedigu, Čarodějnice zábavné dopoledne se soutěţemi, které připravují na školní zahradě pro děti maminky v převlecích společně s učitelkami, Svátek matek zábavné odpoledne pro maminky, které pro ně děti připraví spolu s učitelkami (dárečky, občerstvení, krátký program), Den dětí zábavné dopoledne na školní zahradě plné soutěţí a oblíbených činností dětí, na kterém se podílí rodiče i učitelky školy. Dále rodiče spolupracují při těchto dalších aktivitách: Dvakrát do roka (podzim, jaro) při cyklistickém odpoledni na dopravním hřišti blízké základní školy, kde si děti ověřují a zdokonalují svoje dovednosti bezpečné jízdy za dohledu rodičů a učitelů školy. V jarních měsících i za účasti pracovníků BESIPu a Městské policie, která vyhodnocuje vlastní průběh. Této společné aktivitě předchází beseda s Městskou policií s názornou ukázkou (zajišťuje tatínek policista). Vybrané děti se dle zájmu rodičů seznamují v mateřské škole v odpoledních hodinách se základy anglického jazyka pod vedením jedné ochotné maminky, která má potřebné vzdělání pro tuto aktivitu. Společně s mateřskou školou vedou rodiče své děti ke třídění odpadu, který má škola ve svém Školním vzdělávacím programu a účastní se místní soutěţe o sběr PET lahví, ve které se v posledních pěti letech mateřská škola umísťuje na předních místech z celkového počtu soutěţících mateřských škol. V předvánočním období se mateřská škola jiţ devět let zapojuje společně s rodiči do charitativní akce pro nadaci Sdruţení Šance, která pomáhá nemocným dětem na hemato-onkologickém oddělení v Olomouci na nákup potřebných přístrojů zakoupením vánoční hvězdy. Tu si kupují nejen rodiče do svých domovů, ale tyto hvězdy zdobí také kaţdou třídu mateřské školy a děti o ně společně pečují (viz příloha č. 4). Mateřská škola se dále s rodiči v jarních měsících jiţ pět let zapojuje spolu s nadací Fond Sidus do charitativního projektu na pomoc nemocným dětem z Pediatrické kliniky UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole i Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc zakoupením drobných dárkových předmětů - 27

28 klíčenky, píšťalky, přívěsky nebo výukových předmětů - naučné broţurky, omalovánky, doplňovačky (viz příloha č. 5). V mateřské škole velmi aktivně pracuje Klub rodičů bez právní formy. Spolupracuje s ředitelstvím mateřské školy. Schází se čtyřikrát za rok. Podílí se na systému řízení školy, pomáhá při zajišťování různých akcí a brigád. Pro pedagogické pracovnice představuje také zpětnou vazbu a poskytuje pohled zvenčí. Rodiče mají moţnost se vyjádřit k plánování, podávat připomínky i náměty k mateřské škole prostřednictvím těchto svých zvolených zástupců. V oblasti péče o své zdraví mají děti moţnost navštívit zubní laboratoř, kde jim je nejen vysvětlena prevence péče o chrup, ale kde mohou i názorně spatřit následky nesprávné péče (tatínek majitel zubní laboratoře). V oblasti celkové bezpečnosti své i svých blízkých absolvují besedu s tatínkem hasičem s moţností návštěvy Hasičského záchranného sboru. Rodiče se společně s pedagogy školy podílí na přípravě individuálních plánů pro děti s odloţenou školní docházkou. Ve třídě se speciálními vzdělávacími logopedickými potřebami je spolupráce rodičů s mateřskou školou přímo nutností, aby bylo dosahováno pokroku u dětí, které do této třídy docházejí. Kaţdé dítě mateřské školy má zaloţené své portfolio, do kterého mohou rodiče kdykoli nahlédnout a diskutovat o něm s pedagogickými pracovnicemi. Předškolní děti mají svůj pracovní sešit, prostřednictvím kterého rozvíjejí své dovednosti a znalosti v souladu s RVP PV a získávají tak poţadované kompetence přiměřené jejich věku. I tyto pracovní sešity jsou k dispozici rodičům dětí, mohou do nich kdykoli nahlíţet a diskutovat o výsledcích svých dětí s pedagogy. Dalším důleţitým dokumentem, který má mateřská škola připravený pro kaţdé dítě školy a který společně s rodiči vyhodnocuje dvakrát do roka, je Záznam o individuálním vývoji dítěte (viz příloha č. 3). Tento záznamový dokument informuje o tom, na jaké úrovni se v jednotlivých dovednostech dítě nalézá. Při opakovaném vyhodnocení je moţné vidět globální posun ve vzdělávání dítěte, případně odhalit oblasti, v nichţ k předpokládanému posunu nedochází. Výsledný záznam je pracovním materiálem pedagoga, 28

29 který má dítě ve své péči a slouţí výhradně k tomu, aby pedagog mohl citlivěji a spolehlivěji přizpůsobovat vzdělávání jeho individuálním potřebám a moţnostem. Na základě zjištěných a ředitelstvím školy poskytnutých informací a údajů, týkajících se spolupráce mateřské školy s rodiči, jsem provedla v tomto předškolním zařízení dotazníkové šetření. U rodičů dětí s cílem zjistit, jak oni nahlíţí na vzájemnou spolupráci s mateřskou školou a pro srovnání také u pedagogických pracovnic školy (viz přílohy č. 1, č. 2) Charakteristika respondentů První skupinu respondentů tvoří rodiče dětí navštěvujících sledovanou mateřskou školu. Sloţení rodičovské veřejnosti je různorodé mladší i starší rodiče, většina z nich do mateřské školy vodí jiţ druhé, třetí dítě, někteří první dítě. Také sociální poměry rodičů jsou různé. Převáţná část dětí pochází z úplných rodin, ale v několika případech do této mateřské školy dochází děti z rodin se sociálně znevýhodněnými podmínkami. Druhou skupinu respondentů tvoří osm plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic mateřské školy v průměrném věkovém sloţení čtyřicet šest let, které své bohaté znalosti a zkušenosti předávají svěřeným dětem. 5.3 Charakteristika výzkumného nástroje Ke svému výzkumu, který jsem na mateřské škole Korálek prováděla, jsem vyuţila jednoho z nejběţnějších nástrojů pro sběr dat dotazníku, protoţe se výsledná data dala přehledněji zpracovávat. Vytvořila jsem dva dotazníky s uzavřenými otázkami, které nabídly alternativy odpovědí, z nichţ si respondenti mohli vybrat. První dotazník, který se skládal z jedenácti otázek, jsem rozdala rodičům dětí mateřské školy. Toto šetření mělo ukázat, jak rodiče mateřskou školu pro své děti vybírali, jaké kritérium bylo nejpodstatnější při jejich výběru a jaký mají rodiče zájem o spolupráci s mateřskou školou. Další dotazníkové šetření jsem provedla mezi pedagogickými pracovnicemi školy. Dotazník obsahoval deset otázek rozdělených na dvě části. Průzkum ukázal jejich 29

30 pohled na vliv spolupráce rodičů a MŠ při vzdělávací práci a na oblast spolupráce rodičů dětí s mateřskou školou. Výsledky dotazníkového šetření jsou zobrazeny v tabulkách i grafech u kaţdé otázky jednotlivě v kapitole 7. Četnost získaných výsledků jsem převedla na procenta. Jednotlivé dotazníky jsou přílohou této bakalářské práce. S výsledky šetření jsem seznámila vedení školy, které je následně oznámilo rodičům prostřednictvím hlavní nástěnky v mateřské škole i pedagogickému kolektivu. Rodičům dětí (dále jen respondentům) bylo poskytnuto celkem sedmdesát pět dotazníků s uzavřenými otázkami, navráceno bylo padesát sedm dotazníků. Návratnost je tedy sedmdesát šest procent. V případě pedagogického sboru bylo rozdáno osm dotazníků s uzavřenými otázkami a ty byly navráceny všechny. Návratnost je tedy sto procent. 30

31 6 Interpretace dat 6.1 Rodiče a jejich názory na spolupráci s mateřskou školou Korálek Otázka č. 1: Jak jste se dozvěděli o této mateřské škole? Otázka č. a) od známých b) na internetu c)sami navštěvovali d) jinde 1 54% 7% 16% 23% Tabulka č. 1, Zdroj: vlastní, Dotazník pro rodiče Graf č. 1, Zdroj: vlastní, Dotazník pro rodiče Z uvedeného vyplývá, ţe nejvíce respondentů padesát čtyři procent na tuto otázku odpovědělo, ţe se o MŠ dozvěděli od známých. Následuje odpověď sedmi procent respondentů, ţe si tuto MŠ vyhledali na internetu kvůli třídě se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále šestnáct procent respondentů odpovědělo, ţe tuto MŠ navštěvovali sami a dvacet tři procenta respondentů se o ní dozvědělo jinde. Z těchto dvaceti tří procent vyplynulo, ţe dvacet jedno procento se dozvědělo o mateřské škole v logopedické ambulanci, pro čtyřicet dvě procenta respondentů je umístěna v blízkosti bydliště, pro sedm procent v blízkosti pracoviště, sedm procent si ji našli sami a sedm procent se vyjádřilo, ţe do této mateřské školy docházelo jejich starší dítě. Z výše uvedených výsledků je tedy zřejmé, ţe nejčastěji se rodiče dozvěděli o této mateřské škole z referencí od známých. Výsledky odpovědí také ukázaly, ţe spolupráce s logopedickou ambulancí probíhá velmi dobře, protoţe i tato přispěla k povědomí o MŠ. Doporučení MŠ logopedickou ambulancí také svědčí o kvalitě poskytované péče. Tuto spolupráci bude vhodné i nadále prohlubovat nejen z důvodu dobrých referencí a vzájemné spolupráce, ale i z důvodu stále rostoucích potřeb 31

32 v této oblasti, o čemţ vypovídá jiţ výše zmíněná odpověď sedmi procent respondentů, kteří si vyhledali MŠ právě kvůli tomuto typu specializace. Otázka č. 2: Jaké kritérium bylo nejpodstatnější při Vašem výběru této mateřské školy? Otázka č. a) lokalita b) pověst c) prezentace d) aktivity 2 38% 29% 1% 31% Tabulka č. 2, Zdroj: vlastní, Dotazník pro rodiče Graf č. 2, Zdroj: vlastní, Dotazník pro rodiče Z výše zmíněného grafu vyplývá, ţe z celkového počtu získaných odpovědí byla ve třiceti osmi procentech nejpodstatnějším kritériem lokalita mateřské školy, následovaly aktivity mateřské školy třicet jedno procento odpovědí a pověst mateřské školy dvacet devět procent odpovědí. Kritériem pro výběr mateřské školy byla pro jedno procento odpovědí její prezentace na veřejnosti. Někteří respondenti u této otázky volili více neţ jednu odpověď a odpovídali takto: pro dvanáct procent respondentů byla důleţitá lokalita i aktivity mateřské školy, pro sedm procent respondentů byla při výběru důleţitá pověst mateřské školy a aktivity mateřské školy, pět procent respondentů vybíralo tuto mateřskou školu podle lokality a pověsti školy, pro sedm procent respondentů byla důleţitá lokalita umístění mateřské školy, pověst mateřské školy i její aktivity. Pro dvě procenta tázaných respondentů byla důleţitá při výběru mateřské školy pověst školy, prezentace školy na veřejnosti a její aktivity. Z uvedeného je vidět, ţe respondenti věnují výběru mateřské školy větší pozornost a o aktivity školy se zajímají víc neţ v minulosti. Přestoţe lokalita je stále nejdůleţitějším kritériem, v porovnání s dřívějšími průzkumy ředitelství školy před pěti lety, se projevila změna v přístupu respondentů. V současné době věnují více 32

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Výstupy školských poradenských zařízeních Pk

Výstupy školských poradenských zařízeních Pk Výstupy školských poradenských zařízeních Pk PhDr. Petra Novotná PPP Ústí na Orlicí Listopad 2014 Petra Novotná Zpráva a doporučení ŠPZ Je vystavena pokud se vyšetření či konzultace žáka či studenta týká

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Komunitní školy v České republice

Komunitní školy v České republice Komunitní školy v České republice Příležitosti, výzvy a o tom, kde začít Marek Lauermann Pro potřeby projektu Cesty venkova CZ1.07/3.1.00/37.0094 Jak školy chápou pojem komunitní školy má společný základ

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM Základní informace 6. ročník vzdělávacího sdílení se uskuteční 5. 12. 2014 v prostorách ZŠ Deblín. Letošní ročník je věnován inkluzivnímu vzdělávání. Je určen nejen pedagogům, ale také široké veřejnosti,

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Téma disertační práce: Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Obsah 1. Hlavní cíl 2. Návaznost dizertační práce

Více

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Mgr. Daniela Havlíčková. Praha, 20. 1. 2014

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Mgr. Daniela Havlíčková. Praha, 20. 1. 2014 Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání Mgr. Daniela Havlíčková Praha, 20. 1. 2014 Roviny uznávání neformálního vzdělávání Uznání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání.

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více