Metodická zpráva č. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická zpráva č. 6"

Transkript

1 Metodická zpráva č. 6 AKTUÁLNÍ VZTAH RODINY A ŠKOLY. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI PRACOVIŠTI. PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová ÚVOD Metodická zpráva č. 6, kterou zpracovávali metodici školních specialistů projektu ŘŠPP, se věnovala analýze vztahu rodiny a školy a spolupráci školy (školního poradenského pracoviště) se školskými poradenskými zařízeními. Tato dvě témata byla zkoumána prostřednictvím následujících klíčových otázek. Část I: Aktuální vztah rodiny a školy 1) Spolupráce s rodiči a) Vyjmenujte nejčastější formy spolupráce mezi ŠPP a rodiči. b) Realizuje ŠPP nějaké netradiční formy spolupráce s rodiči? Jaké? Co se osvědčilo? Uveďte příklad. c) Popište typické skupiny problémových rodičů a pokuste se obecně vyhodnotit příčiny problémů. 2) Vztahová síť školy ve vztahu ke komunikaci o dítěti s rodiči a) Popište formy a způsoby komunikace o žákovi uvnitř školy. b) Popište případy, kdy se o problémech dítěte dozvídá ŠPP až jako poslední. 3) Popište příklady přenosů negativních kompetencí. Tím se míní situace, kdy je specialista delegován, aby v konfliktu zastupoval jednu ze zúčastěných stran. Např. rodiče chtějí po specialistovi, aby urovnal s třídním učitelem neomluvené hodiny. 4) Smlouvy s rodiči a) Uplatňují se na škole smlouvy s rodiči? b) Pokud ano, napište, co je jejich obsahem a k čemu směřují. c) Pokuste se vyhodnotit jejich smysluplnost. Část II: Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

2 Popište a případně zhodnoťte spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 1. Část I: Aktuální vztah rodiny a školy 1.1. Spolupráce s rodiči Formy spolupráce mezi školními psychology/speciálními pedagogy a rodiči Nejčastěji se kombinují všechny formy spolupráce, přičemž preferovaným způsobem jsou osobní setkání. Ty se však z různých důvodů nedaří vždy realizovat. Vnímán je rozdíl v práci mezi anonymním prostředím velké školy a malé školy (např. ZŠP). Rozdíly jsou vnímány samozřejmě i v práci mezi ZŠ a SŠ, podobně jsou rozdíly v práci mezi gymnázii a SOŠ a SOU. Prakticky ve všech zprávách je zmiňován důraz na širokou možnost kontaktu rodičů s ŠPP. Kontakt je možný prakticky kdykoli, nejlépe po předcházející domluvě. Často se setkání realizuje při příležitosti doprovodu dětí z/do školy. V malých městech a na venkově je snaha rodičů o kontakt mimo školu na náhodném setkání. Na školách zapojených do projektu nově se systém spolupráce s rodiči teprve vytváří, hledá se funkční model. K osobním setkáním dochází nejčastěji účastí školního odborníka na dnech otevřených dveří, besedách, pořádáním přednášek pro rodiče, účastí na zápisu dětí do 1. roč. ZŠ. Na ZŠ je také využívána příležitost vytvořená při skupinové práce s dětmi. Mezi tradiční hojně využívané formy patří třídní schůzky. Ty jsou jednak běžné zde je uváděna malá návštěvnost, chybí zde především cílová skupina rodičů a platí zde omezení možnosti přítomnosti školního odborníka pouze v některých třídách. Dále byly často uváděny třídní schůzky svolané ad hoc (důvodem jsou např. informace ke kariérovému poradenství, schůzky rodičů žáků 1. roč., po adaptačním kurzu, svolané adresně k řešení nějakého problému ve třídě). Podle účastníků schůzek lze rozlišit situace: setkání rodičů se školním specialistou za přítomnosti dítěte za přítomnosti třídního učitele setkání rodičů s dalšími pracovníky ŠPP

3 setkání rodičů se školním specialistou a vedením školy setkání rodičů s institucemi mimo školu za přítomnosti školního odborníka. Dle aktuálních potřeb a konkrétního případu se konzultací účastní zástupci odborných zařízení (např. OSPOD). Iniciátorem osobního setkání může být školní odborník, třídní učitel, další učitelé, vedení školy, rodiče či dítě. Převažují schůzky jednorázové, realizují se však i schůzky pravidelné po delší dobu. Schůzky se uskutečňují v době konzultačních hodin nebo se schůzky domlouvají dopředu. Posledně jmenovaná forma převažuje. Kromě osobního styku je spolupráce realizována telefonickými rozhovory, elektronickou korespondencí, písemnou korespondencí (ojediněle v klasické formě, častěji prostřednictvím žákovských knížek, studentských průkazů či deníčků avšak spíš jen pro dojednání dalšího osobního kontaktu). Dále jsou využívány běžné informační kanály, jako jsou nástěnky, webové stránky školy (internetová poradna) a školní časopis. Systematicky je možné formy spolupráce členit podle hlediska plánování a neohlášené návštěvy rodičů ve škole. Mezi nejčastěji řešenými problémy školními psychology byly uváděny: prospěch chování domácí příprava na školu fungování v třídním kolektivu vztahy mezi spolužáky individuální vzdělávací plán zralost pro školu kariérové poradenství zakázky na straně rodičů, které se netýkají školy (partnerské problémy nebo mezigenerační vztahy) Nejčastější témata řešená školní speciálními pedagogy: - řešení žáků se ZP, ZZ, SZ: integrace IVP, obtíže dětí se ZP, ZZ, SZ, vedení rodiče pro práci s dítětem v domácím prostředí - spolupráce rodiče s učitelem (mediace) - řešení obtíží v rodině (problémy v rodinách, matky samoživitelky, výchovné obtíže související s rodinnou situací, vztahy mezi sourozenci, kontakt s OPD) - prospěch, domácí příprava, učební strategie - výchovné problémy, záškoláctví, nutné rychlé řešení (neodkladnost), účast na výchovných komisích školy, hledání vhodného odborného pracoviště a zajištění kontaktu s tímto pracovištěm - preventivní setkávání s rodiči (před 1. třídou, v ohrožených skupinách) - profesní poradenství, zejm. žáků se ZP - odborná literatura, vhodná pracoviště - přestup na jinou školu

4 Netradiční formy spolupráce: Ve zprávách se často lišilo pojetí, co je netradiční spoluprací. V naprosté většině škol se podobné formy spolupráce nerealizují. Za netradiční snad lze považovat to, co školní psychologové působící ve školách s převážnou většinou nespolupracujících rodičů, za odchytávání rodičů, klub určený pro sociálně znevýhodněné děti a návštěvy v rodinách těchto dětí. Často byl uváděn nový typ schůzek s rodiči v souvislosti s jednáním o individuálních vzdělávacích plánech, uplatnění nápravných programů, předání zpráv ze screeningů v 1. a 2. roč.. Svébytnou formu spolupráce představuje skupinová práce školního odborníka s dětmi za účasti rodičů (edukativně stimulační skupiny) a mediační a rodinná setkání, svépomocné skupiny rodičů. Zmiňována byla nabídka na spolupráci s rodiči již u předškolních dětí, spolupráce při přípravě a účast rodičů na adaptačních kurzech, programy pro děti vstupující do 1. ročníku. Ojediněle byly uváděny návštěvy v rodinách a využívání různých dotazníků zaměřených na hodnocení chování dítěte rodiči. Konkrétně byly zmíněny tyto formy spolupráce: účast rodičů na reedukačních skupinách (15%), rodičovská skupina pro děti s ADD/ADHD, psychosociálním výcvikem kurzy pro předškoláky (12%), představení se již v MŠ (10%), schůzky s rodiči před nástupem do školy (1. st. i SŠ) náslechy v hodinách, účast na práci specialisty s dítětem (8 %) den otevřených dveří, výjezdové pobyty pro rodiče a žáky s účastí školy, lyžařský výcvik, projekty, adaptační, pobyty, slavnosti školy, vánoční setkávání, společné víkendy, táborák, pracovní dílny aj. schránka důvěry představení se rodičům na třídních schůzkách projít všechny třídy, informovat, nabídnout kontakt třídní schůzky za účasti žáků s občerstvením schůzka všech rodičů dané školy s ředitelkou workshopy pro rodiče (SPU), smlouvy s rodiči zapůjčení pomůcek, literatury, výstavy pomůcek on-line žákovská knížka Typické skupiny problémových rodičů: Na otázku byla reakce velmi bohatá. Objevovaly se různé typologie i různé otázky spojené s tímto problémem, např. existují neproblémové skupiny rodičů? Byl také dán důraz na odlišení problémový rodič a problémové chování. Problémové chování rodičů lze vztáhnout k několika rovinám: k práci specialisty, ke spolupráci se školou a více obecně. Jednotlivé zprávy nahlížely na problematiku nespolupracujících rodičů různě. 1. Rodiče nejsou vnímáni jako problémoví, jde spíš o nutnost motivovat je pro spolupráci, o akceptaci odmítnutí spolupráce - nelze spolupracovat za každou cenu, musí se počkat, až budou ochotní, vždy rozhodují obě dvě strany, zda bude spolupráce možná.

5 2. Není zkušenost s problémovými rodiči: spolupráce byla navázána ve všech případech. 3. Jsou vyjmenovány skupiny problémových rodičů komplikující vzdělávání i spolupráci na řešení žáka prostřednictvím zapojení školního specialisty (87 %). Ve zprávách školních psychologů se typicky vyskytovaly skupiny problémových rodičů: nespolupracující rodiče agresivní rodiče s nízkou výchovnou kompetencí rodiče s negativním vztahem ke škole rozpadlé, znovu konstituované rodiny velmi bohatí spíš mocní rodiče rodiče s nízkou sociokulturní úrovní rodiče zastírající problémy (typicky omlouvání neomluvených absencí) děti v péči jiných zákon. zástupců, než rodičů děti v péči jiných osob než zákonných zástupců velmi zaměstnaní rodiče exteriorizující - popírají jakékoliv potíže s dětmi nezralí osamělé (často sociálně slabé) matky uzavřené rodiny - nedůvěřují jakýmkoliv zásahům zvenčí navenek spolupracující, ale ve skutečnosti kryjí problémy neobjektivní k možnostem dítěte výchovný styl matky a otce se výrazně liší omezená rodičovská kompetence rozvádějící se rodiče rozvedení rodiče rodiče s dětmi ve střídavé péči závislí rodiče rodiče - cizinci, který neumí jazyk nekomunikující rodič rodič komunikující až moc Ve zprávách školních speciálních pedagogů se typicky vyskytovaly skupiny problémových rodičů: rodiče ze sociokulturně odlišného prostředí, neúplných rodin, matky samoživitelky, nezaměstnaní rodiče, ekonimicky slabí, ale i jiná etnika, cizinci rodiče bez zájmu o dění kolem dítěte, nespolupracující, nekomunikující se školou, nevěnující pozornost problému dítěte formálně spolupracující, řešící problém v jeho nejvyšší úrovni, pak odpadá zájem, přestanou spolupracovat po přidělení dg. v PPP, ale i rezignující rodiče přehnaně ambiciózní rodiče, velké nároky na dítě, výkonově zaměření, stresující dítě rodiče příliš pečující, hypeprotektivní, nekritičtí, neobjektivní, svalující vinu na školu, škola jako protivník, dítě nemá ze strany učitele porozumění

6 rodiče příliš informovaní, kteří vědí, co dítě potřebuje a vymáhají různé úlevy, zasahuje do práce učitele, příliš informovaní osobnostně problematičtí rodiče, hysteričtí rodiče, příliš úzkostní, s psychiatrickou dg., problém závislostí, rodiče s nižším nadáním problém v rodinné situaci - rodiče ve střídané péči o dítě, příp. s novým partnerem, v rozvodovém řízení, v konfliktní situaci rodiče, podřízení svými rodičům, nekompetentní, zásahy prarodičů do péče o dítě nedůslední rodiče, nedůvěřiví, odmítající problém dítěte, nezralí nemající čas na řešení problému dítěte, podnikatelé, příliš zaměstnaní, bohémové omlouvající,neřešící záškoláctví, tolerující úniky rodiče přenášející špatnou zkušenost s jinou školou, projikující své problémy 1.2. Vztahová síť školy ve vztahu ke komunikaci o dítěti s rodiči Formy a způsoby komunikace uvnitř školy Rozhodně nejčastější formou spolupráce uvnitř školy je osobní rozhovor. Je buď formální (pedagogické rady, schůzky ŠPP) nebo neformální (cílená nebo příležitostná setkání). V některých školách mají odborníci pocit, že formální příležitosti nejsou dostatečně vytvářeny. K dalším formám spolupráce patří rozbor dokumentace a školních výkonů, rozbor zpráv z odborných vyšetření, přítomnost školního odborníka ve třídách, krizové intervence, příprava jednání s rodiči. Vedou se také různé sešity poznámek, kam se píší události dne, sešity poznámek k jednotlivým žákům, dokumenty v katalogových listech nebo systému Bakalář. Záleží na povaze problému, kdo se účastní komunikace. Někdy komunikace probíhá přímo, jinde nepřímo prostřednictvím vedení školy. Nejčastěji komunikuje školní odborník s třídním učitelem, učiteli jiných předmětů, asistenty pedagoga, vedením školy, vychovateli, se členy ŠPP. Kromě toho probíhá komunikace na úrovni: učitel - učitel, učitel vedení školy, učitel ŠPP, učitel vychovatel. V některých zprávách byl zmiňován problém s důvěrností informací a diskrétností. Obecně školní odborník poskytuje informace, pokud ho k tomu rodiče delegují. V různých školách bývá různá míra důvěry, které školní odborník těší, a tedy různě příznivé prostředí pro komunikaci. Rozdíly obecně jsou mezi malými a velkými školami, v efektivitě přenosu informací, v toku informací směrem od vedení školy a k vedení školy, v úsilí, které je věnováno vytváření prostoru ke komunikaci o žácích ze strany vedení, v času, který učitelé ve škole tráví, v míře strukturovanosti předávání informací (jasně vymezené schůzky nebo setkání ad hoc, případně pouze náhodná). Zmíněny byly vždy individuální vztahy v komunikaci. Forma a způsoby komunikace závisí na možnostech sběru dat a ne vždy se všechny uplatňují. Výčet jednotlivých forem a způsobu komunikace uvnitř školy: shromažďování informací ŠSP o problémových žácích, monitoring, neformální si povídání o žácích pravidelné schůzky ŠSP a všech U, ŠSP a TU, ŠSP a pedagogů asistenta, ŠSP a vedení osobní komunikace ŠSP U konzultační hodiny vyučujících, konzultační hodiny ŠSP telefonické konzultace

7 žákovské knížky porady pedagogů, porady vedení školy, metodické porady náslechy ve třídách, účast na mimoškolních akcích, sledování žáků mimo vyučování třídní schůzky výchovné komise informace z materiálů o žákovi (katalogové listy, IVP, hodnotící zprávy, průběh poskytování péče, zprávy z PPP, výchovný deník, kázeňský sešit TU, sešit v třídní knize aj.) O čem se dozvídá školní speciální pedagog/psycholog jako poslední: (Ve 39% na otázku nebyla zaznamenána odpověď, případně bylo podáno jen velmi málo informací.) Podle zpráv školních psychologů obecně v negativním smyslu k tomu dochází zřídka a spíše jen ve školách, kde školní psycholog začal pracovat teprve nedávno. V takovém případě bývají situace, kdy není dosud jasně stanovena kompetence školního psychologa, není nastavena ze strany vedení školy, ve škole neprobíhá dobře komunikace, učitel si není jistý svou kompetencí a brání se možnosti odhalení nekompetence, učitel je zvyklý řešit situace ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Pokud k této situaci dochází i na jiných školách, souvisí to většinou s dobou, kdy školní psycholog není ve škole přítomen, s mírou důvěry, kterou si zatím získal, s tím, že rodiče nevyjádřili generální souhlas s aktivitami školního psychologa ve škole, s problémem ve vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků školního poradenského pracoviště či situaci řeší rovnou vedení školy, Uváděny byly také případy, kdy k situaci došlo mimo školu, škola nevidí problém, který vidí rodiče a řeší jinou cestou, učitel se školním psychologem spolupracovat z nějakého důvodu nechce. Ze zpráv školní speciálních pedagogů lze sestavit následující výčet situací: vyučující si chce problém vyřešit sám, školní odborník se dozvídá jen o těch, které nevyřešil nebo kde se vyskytl problém v komunikaci v průběhu jeho řešení, případně rodiče nesouhlasili s postupy učitele (26% ) rodiče řeší problém žáka s ředitelem, ten informuje třídního učitele a jako poslední je informován specialista (nejčastěji) (22 %) rodiče si přejí zachovat anonymitu, řeší problém s někým jiným než ŠSP nutno respektovat nedozví se o problémech, které nejsou v jeho kompetenci např. profesní poradenství (VP), práce s žáky s poruchami chování (psycholog) chybí komunikace ve ŠPP, více angažován je VP, nepředá informace ŠSP není zcela přesně zpracován postup předávání materiálů o dítěti z různých institucí, jsou v rukou rodiče, ten je předá třídnímu učiteli a mohou se ztratit nejsou předány do ŠPP někdy i jen prosté zapomenutí, hranice vše pojmout 1.3. Přenosy negativních kompetencí: Školní psychologové v naprosté většině uvádí, že k těmto případům nedochází, jako zakázku je odmítají. Je otázka, zda tuto zakázku vždy mohou rozlišit. Mnohdy se nemusí nutně jednat o přenos negativních kompetencí, ale o mediaci. Příklady, které k této situaci mohou vést:

8 špatná komunikace mezi rodičem a učitelem rodiče jsou nespokojení s učitelem rodiče jsou v konfliktu přijetí či nepřijetí velmi problémového žáka do školy přesun kompetencí k trestům požadavek na získání informací získaných v poradenském vztahu urovnat spor mezi učiteli a vedením školy omluvení absencí ve škole sdělení nepříjemných informací řešení nespokojenosti vedení školy s prací učitele podpora požadavků učitelů k vedení školy sdělení nepopulárního opatření vedení školy učitelům přesunutí jednání s agresivními či jinak obtížnými rodiči Odpovědi ve zprávách školních speciálních pedagogů lze rozdělit: není možné odpovědět, nestalo se. (32 %) zpravidla se nestává, snažíme se dodržovat vymezené činnosti (22 %) konkrétní odpovědi (44 %) nezodpovězeno (0,5 %) Příklady konkrétních situací: Školní speciální pedagog a vedení školy: Školní sppg je vedením školy požádán, aby řešil to, co zpravidla není jeho kompetence začne situaci řešit. Vzápětí se dozvídá, že to není jeho kompetence. Žádost vedení, aby vyřešil spor mezi rodiči a učitelem vede spíš rodiče jak by se mohli dohodnout, žádá aby ŠSP učiteli domluvil (přístup k žákovi, metody hodnocení, náročnost výuky, komunikace s dítětem aj.) Vedení požaduje zhodnocení kvality učitele (např. pro setrvání ve škole) ŠSP a učitelé Přenášení neúspěchu na PPP nic tam nenapsali, nemám jak postupovat, neřeším TU požaduje po ŠSP návrh vyšetření v PPP, má pro rodiče větší váhu TU učitel žádá, aby ŠSP domluvil rodičům je mu to nepříjemné, odborník to umí lépe, případně zajištění lepší klasifikace, tolerance, rodič chápe ŠSP jako nadřízeného Učitel žádá, aby nebyl jiný učitel na žáka nespravedlivý, přísný, netolerující, neomlouvající přístupy k žákovi ŠSP a rodiče Jeden z rodičů žádá, aby ŠSP druhému domluvil, zařídil péči v době pobytu u otce, aby se otec s ním učil, aby nebyl druhý rodič tak. Rodič požaduje omluvy dítěte (zapomínání, pomůcky) Rodič nárokuje sledování spravedlivé klasifikace ŠSP a vnější síť školy OSPOD chtěl, aby ŠSP asistoval při odebrání dítěte

9 1.4. Smlouvy s rodiči: Ve zprávách bylo zřetelné, že smlouvy s rodiči nejsou jednotně chápány a vymezeny. V některých zprávách byly považovány za formálně vymezený vztah, který upravuje závazky obou stran, jejichž neplnění je možné penalizovat a tyto důsledky jsou předem známy oběma stranám. V tomto smyslu většinou bylo uvedeno, že smlouvy s rodiči ve školách využívány nejsou. Pokud ano, tak ve smyslu IVP, méně často byl jako smlouva s rodiči uváděn individuální souhlas rodičů s aktivitami školního psychologa. Bohatě jsou však využívány smlouvy v terapeutickém smyslu. Kdy jde o prakticky dobrovolný závazek zprostředkovaný třetí (nezávislou) osobou pro pomoc v hledání a zachovávání pravidel tam, kde nebyly rodiči dostatečně efektivně nastaveny. Smlouvy s rodiči jsou ve škole velmi častou formou řešení různých problémů. Jsou výsledkem diskuse mezi rodičem, učitelem, případně psycholožkou, v některých případech je smluvní stranou i vedení školy. Mezi jinými formami se nejčastěji vyskytoval plán osobního rozvoje dítěte, záznam o jednání s rodiči, jeho součástí je dohoda na dalším postupu s vymezením odpovědností, dohody o pravidelných kontrolách plnění školních povinností rodiči. Obsahem smluv potom byly individuální vzdělávací plány (úprava vzdělávacích podmínek), školní řád jako výsledek smlouvy, zápisy z jednání (např. výchovné komise), smlouvy jako výsledek poradenské práce školního odborníka. Obsahují popis konkrétné péče o dítě, v rámci integrace nebo práce před diagnostikou, případně i tam, kde již byla diagnostika provedena bez očekávaného závěru. Je to dohoda o pravidlech, podílu školy i rodiny na práci Podmínky smysluplnosti: Za smysluplné jsou smlouvy považovány, pokud obě strany smlouvu považují za oficiální dokument, stanoví odpovědnosti rodiče a školy a má jasně stanovenou dobu platnosti a čas a způsob vyhodnocení. Jejich smyslem je sjednocení přístupu školy a rodiny, dává vážnost domluvě, žák i rodiče mohou být více organizováni. Kdykoliv je možné domluvu dohledat a znovu se k ní vrátit, kontrolovat, jak se plní; vyjasní pozdější nedorozumění, posílí zodpovědnost rodičů a může přinést zlepšení komunikace mezi školou a rodiči. Formy, jaké mohou smlouvy s rodiči na školách mít: realizují se v rámci IVP 24 % ne smlouva, ale dohoda, písemný souhlas 9 % generální a individuální souhlasy 0,5% nerealizují se : 19 % neuvedeno 0,5 % Výčet oblasti, kde se smlouvy realizují: vzdělávání žáků, kteří nesplní kritéria na ZP a potřebují modifikaci přístupů, dokument Rozvaha (jako IVP) a Dohoda spoluúčast rodiče, plán rozvoje smlouvy se dají praktikovat až na SŠ, kdy může ředitel žáka vyloučit, v ZŠ nikoli účast na canisterapii, logopedii darovací smlouva mezi rodiči a školou ne smlouva, ale zápis z jednání s rodiči, k čemu se zavazují oni a co bude zajišťovat škola podpůrné programy, zapojení rodičů

10 výuka čj plán rozvoje 2. Část II: Spolupráce školního poradenského pracoviště se školskými poradenskými zařízeními Školní poradenská pracoviště nejčastěji spolupracují s pedagogicko-psychologickými poradnami (89 %), speciálně pedagogickými centry (78 %), středisky výchovné péče (0,5 %). V 17% zpráv byla uváděn jiná zařízení poskytující péči dětem a rodinám Ke kvalitě spolupráce se vyjádřily jen některé zprávy (asi 75 %), kdy je deklarována dobrá spolupráce (65 %), pouze formální (10 %), pouze 1 % zpráv uvádělo ve spolupráce problémy. Nejčastěji využívanými formami spolupráce jsou konzultace, vzájemné informování, doplnění anamnestických údajů, předávání dílčích výsledků vyšetření. Uváděno je i společné vyhodnocování plnění individuálních vzdělávacích plánů, zapůjčení diagnostických nástrojů školnímu odborníkovi. K dobré spolupráci přispívá rozdělení kompetencí, pravidelné návštěvy pracovníků školských poradenských zařízení ve školách a v neposlední řadě kvalita poradenských zpráv. Mezi podmínkami dobré spolupráce se objevuje délka spolupráce a stabilizovanost obou pracovišť, často i personální propojení (současné nebo minulé), vzájemná znalost, dobrá představa o práci. Pracovníci školských poradenských zařízení jsou často metodiky školních odborníků. Co vnímají školní odborníci jako problémy, které se mohou vyskytnout při spolupráci školskými poradenskými zařízeními: dlouhé lhůty pro vyšetření a zaslání zprávy některá vyjádření (např. IVP), jsou vyhrazena ŠPZ, ŠPP je nemůže vydávat SPC při škole vytížené péčí o děti z jiných škol ve zprávách se pouze odkazují k zákonu nebo opatření shrnou pod pojem individuální přístup nejasná diagnostika (např. výrazy prvky, rysy, hraniční ), příliš obecná doporučení pro školu zprávy mnohdy zbytečně rozsáhlé zprávy pro laiky, a to i pro většinu učitelů, obtížně srozumitelné PPP poskytne pouze metodické informace nikoliv přímou intervenci (šikana) z minulosti se táhne problém velmi rozšířené diagnózy SVPU (i u dětí, kde jsou problémy specifického charakteru jen malé) s doporučením k zařazení do speciálního vzdělávání formou individuální integrace rodiče někdy nepředají zprávu ze ŠPZ škole pokud se rodiče do ŠPZ nedostaví, nedostane škola zprávu akcent práce PPP na ZŠ, méně na SŠ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Metodická zpráva č. 3 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Téma: Integrace žáků se SVP, zvl. žáků se sociokulturním znevýhodněním 1. Jak se podílí školní speciální pedagog/psycholog

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách

Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Základní škola J. Gutha-Jarkovského Centrum pro podporu integrace dětí s PAS Truhlářská 22, Praha 1 Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách Miroslav

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA Metodická zpráva č. 7 ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová 1. Úvod V projektu Realizace školních poradenských

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ICT v oblasti výchovného poradenství. Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek

ICT v oblasti výchovného poradenství. Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek ICT v oblasti výchovného poradenství Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek namísto úvodu Škola produkuje mnoho lidí, kteří umějí číst, ale neumějí rozlišit, co za přečtení stojí a co ne (George Maculay

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výstupy školských poradenských zařízeních Pk

Výstupy školských poradenských zařízeních Pk Výstupy školských poradenských zařízeních Pk PhDr. Petra Novotná PPP Ústí na Orlicí Listopad 2014 Petra Novotná Zpráva a doporučení ŠPZ Je vystavena pokud se vyšetření či konzultace žáka či studenta týká

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště pracuje na naší škole od září 2014 ve složení ředitelka školy, školní psycholog, výchovný poradce a metodik primární prevence. Ve škole jsou vzděláváni

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2012/2013

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2012/2013 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení Jméno a příjmení ředitele Vedoucí odloučeného pracoviště Kontakt na vedoucí Jméno a příjmení metodika

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Metodická zpráva č. 8. Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupráce s asistentem pedagoga.

Metodická zpráva č. 8. Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodická zpráva č. 8 Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupráce s asistentem pedagoga. PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová 1. ÚVOD Zpráva se věnovala

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015.

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. Krizový plán pro řešení šikanování Žáci jsou seznamováni

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby?

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby? Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) ( text je stažen z webových stránek ČOSIV České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání www.cosiv.cz ) Co jsou speciální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Reg.č.: CZ.1.07/1.2.19/02.0015 1. 1. 2013 31. 12. 2014

Reg.č.: CZ.1.07/1.2.19/02.0015 1. 1. 2013 31. 12. 2014 Reg.č.: CZ.1.07/1.2.19/02.0015 1. 1. 2013 31. 12. 2014 Měsíc planety NEPTUN Nakladatelství Praha Elektrotechnická firma vyrábějící rozvaděče Zvýšená kvarta diabolus in musica ĎÁBEL V HUDBĚ Řecký bůh, syn

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více