TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Edice: Mimořádné formy studia Číslo: 60 TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Studijní opora Autor: doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc. Ostrava 2005

2 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Josef Mrhač Recenzovali: Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc., FF OU Ostrava Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc. ISBN

3 OBSAH ÚVOD 3 1 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ OTÁZKY ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU TEORIE ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vztah teorie řízení výchovy a vzdělávání k vybraným pedagogickým disciplínám Druhy řízení a význam řízení sociálního Řízení a vedení lidí Systémové východisko a jeho uplatnění v řízení výchovy a vzdělávání 7 2 ZÁKLADNÍ POJMY ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU TEORIE ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ A ŠKOLSKÁ POLITIKA Česká vzdělávací a školská politika Obsah současné vzdělávací a školské politiky Znaky a charakteristiky české vzdělávací a školské politiky 14 3 ZÁKLADNÍ POJMY ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU TEORIE ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVA Česká výchovně vzdělávací soustava a její vývoj Organizační struktura a obsah současného pojetí české výchovně vzdělávací soustavy Vybrané charakteristiky současné české výchovně vzdělávací soustavy Poznámky k jednotlivým stupňům současného návrhu školského zákona česká VVS a její části, institucionální cíle Český školský systém a evropské společenství Evropa a vzdělání Dílčí poznámky k evropským vzdělávacím soustavám Vybrané charakteristiky stupňů školské soustavy v Evropské unii Některé další charakteristiky evropského školství 33 4 ZÁKLADNÍ POJMY ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU TEORIE ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ V ŠIRŠÍM SLOVA SMYSLU (MAKROŘÍZENÍ) Řízení školství makrořízení a mikrořízení Školská právnická osoba Financování škol Základní poslání subjektů státní správy a samosprávy 39 5 ZÁKLADNÍ POJMY ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU TEORIE ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VNITŘNÍ ŘÍZENÍ ŠKOLY (MIKROŘÍZENÍ) Principy pedagogického řízení školy Některé motivační prostředky řízení Řídící funkce a etapy uplatňované při řízení školy Funkce a etapa analyticko - diagnostická Funkce a etapa rozhodovací, plánovací Funkce a etapa organizační, usměrňovací, regulační Funkce a etapa hodnotící a kontrolní Formy vnitřní kontroly školy Metody vnitřní kontroly školy Nástroje vnitřní kontroly školy 56 6 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 58 DOSLOV A ZÁVĚR 62 2

4 ÚVOD Milí studenti, předkládám Vám studijní text, kterým Vás chci informovat o teorii, ale i praxi řízení výchovy a vzdělávání (o školském managementu). Následujícími poznámkami připomínám význam tohoto předmětu učebního plánu a následně předkládám strukturu a obsah, který vnímám jako kontinuitu související s minulostí a současností české školy. Ve všech historických etapách souvisejících s rozvojem společnosti, ale i osobnosti člověka hrála významnou úlohu výchova. Moderní společnosti význam výchovy a vzdělání nejen akcentovaly, ale také vytvářely podmínky pro naplňování jejího obsahu. Obsah výchovy vždy odrážel a odráží politické, ekonomické a kulturní poměry. Vyspělé společnosti dbaly a dbají o určitou míru návaznosti a souvislostí vycházejících z povědomí národní svrchovanosti a pozitivních tradic. I Česká republika má bohaté tradice v této oblasti. Proto i výchozím stanoviskem předkládaného učebního textu bude tradice české školy spojovaná s významnými osobnostmi, ale i institucemi a celkovou civilizační vyspělostí obyvatelstva. Akcelerace rozvoje společnosti, ale i osobnosti člověka si žádá vědomé řízení výchovně vzdělávacího procesu, jeho permanentní optimalizaci a hledání efektivnějších prostředků výchovy. Východiskem pro naznačené aktivity je zodpovědné vedení lidí řídícími subjekty. Přičemž jsou respektována lidská práva a reciprocity práv a povinností všech činitelů, kteří do interakčních aktivit vstupují. Vedení učitelů si žádá spolupráci mezi řídícími a řízenými, což souvisí s respektováním základních požadavků, které ze sociálního řízení vyplývají počínaje poznáváním lidí a konče hodnocením a kontrolou. Decentralizace a autonomie jako významné prvky české výchovně vzdělávací soustavy umožňují zdůraznit význam každé výchovně vzdělávací instituce a jejího tzv. vnitřního řízení. Z předcházejících poznámek je zřejmé, že následný obsah tohoto učebního textu bude vycházet ze vztahu subjektivních činitelů výchovy k základním pedagogickým kategoriím a pojmům typu: cíle, podmínky a prostředky výchovy za zdůraznění poslání subjektivních činitelů výchovy. Proto budeme teorii řízení výchovy a vzdělávání považovat za hraniční pedagogickou vědu, která je ovlivňována ekonomikou vzdělávání a otázkami právními, jež mají specifické poslání: vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj lidských zdrojů v rámci nosného principu české vzdělávací a školské politiky, tj. principu celoživotního vzdělávání a učení. Zdůrazněme, že učební text rozvíjí tyto kategorie: vzdělávací a školskou politiku, výchovně vzdělávací soustavu, řízení v širším slova smyslu (makrořízení) a řízení výchovně vzdělávacím institucí škol (mikrořízení). Je respektován systémový přístup a jeho nosné charakteristiky tj. uspořádanost a vztahovost. Obsah teorie řízení výchovy a vzdělávání (školského managementu) využívá všech pedagogických disciplín, se kterými se studenti během studia seznámili (obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, didaktika, speciální didaktiky, teorie výchovy sociální pedagogika). Pozornost je rovněž věnována směrnicím a normáliím, které s řízením výchovy a vzděláváním souvisejí. Každá z kapitol má dostatek úkolů a cvičení, na kterých si můžete ověřit, jak jste si dané téma osvojili. Věřím, že tento učební text poslouží nejen studentům prezenčního, ale i kombinovaného a mimořádného (doplňujícího, specializačního, rozšiřujícího) studia. Děkuji za případné připomínky a podněty, které by mohly přispět ke zdokonalení tohoto učebního textu. Ostrava, říjen 2004 Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc. 3

5 1 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ OTÁZKY ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU TEORIE ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Struktura kapitoly 1.1 Vztah teorie řízení výchovy a vzdělávání k vybraným pedagogickým disciplínám 1.2 Druhy řízení a význam řízení sociálního 1.3 Řízení a vedení lidí 1.4 Systémové východisko a jeho uplatnění v řízení výchovy a vzdělávání Cíle kapitoly tématu 1. Získat informace o interdisciplinárních vztazích mezi společenskými vědami, které souvisejí se základními pedagogickými kategoriemi a pojmy. 2. Nabýt přesvědčení, že řízení (vedení) lidí ve školství je specifikum a že výchozím požadavkem musí být naplňování obecného cíle výchovy. 3. Řízení výchovy a vzdělávání vnímat jako hraniční pedagogickou vědu, která úzce souvisí nejen s vědami pedagogickými, ale úzce komunikuje s ekonomikou vzdělávání a s otázkami právními a personálními. 4. Přesvědčíte se o tom, že uspořádanost je jednou z charakteristik systému jako filozofického pojmu a tedy i předpokladem úspěchu. Pojmy k osvojení, zapamatování a rozvíjení jejich obsahu Obecný cíl výchovy a vzdělávání a jeho možné hierarchické vnímání Východiska pro obsahové a funkční vnímání teorie řízení výchovy a vzdělávání Integrační a diferenciační hledisko vedoucí k dělení pedagogických věd Vztah teorie řízení výchovy a vzdělávání k obecné pedagogice, didaktice, teorii výchovy Etapy sociálního řízení a jejich charakteristiky Řízení výchovy a vzdělávání jako složitý subjekto-objektový vztah 1.1 Vztah teorie řízení výchovy a vzdělávání k vybraným pedagogickým disciplínám Vznik a rozvoj výchovy byl a je podmiňován potřebami rozvoje společnosti a osobnosti. Každá disciplína je charakterizována základními znaky (oblasti výzkumu, obsahem svých problémů, pojmovým a kategoriálním aparátem, obecnými a specifickými výzkumnými metodami, ale i východisky). S rozvojem poznání postupně docházelo k uspořádání věd, k jejich třídění. Z hlediska diferenciačního můžeme pedagogické vědy rozdělit na základní, hraniční a aplikované. Základní pedagogické vědy: obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, srovnávací pedagogika, teorie vyučování a vzdělávání, teorie výchovy. Hraniční pedagogické vědy: filozofie výchovy, pedagogická psychologie, ekonomika vzdělávání, školní hygiena, speciální pedagogika, sociologie výchovy, speciální didaktiky, řízení výchovy a vzdělávání. Aplikované pedagogické vědy souvisejí s profesí, věkem, ale také s institucemi. Řízení výchovy a vzdělávání je hraniční pedagogickou vědou, vychází z teorie sociálního řízení, kterou rozvíjí na bázi obecné pedagogiky, teorie výchovy, pedagogické a sociální psychologie. Předmětem teorie řízení výchovy a vzdělávání je hledání, zefektivňování a 4

6 optimalizace řízení výchovně vzdělávacího systému. Zkoumá podíl jednotlivých subjektů (jejich organizaci, postavení a fungování, vztahy) na realizaci záměrů výchovy a vzdělávání. Teorie řízení výchovy a vzdělávání je spojena s potřebami výchovně vzdělávací praxe, ze které vychází a rovněž vytváří prostor pro zkoumání. Její rozvoj souvisí s potřebami společnosti, uplatňuje se v oblasti výchovy a vzdělávání, zejména v rámci školského systému a to prostřednictvím makrořízení a mikrořízení. Teorie řízení výchovy a vzdělávání věnuje mimořádnou pozornost a péči školskému systému jako celku, ale zejména soustřeďuje svou pozornost do oblasti vnitřního řízení školy, a to na činnost učitelských sborů a jednotlivců (pedagogů) jako základních subjektů podílejících se na realizaci výchovně vzdělávacích záměrů. Jak jsme již naznačili, vědecké řízení výchovy a vzdělávání úzce komunikuje zejména s teorii vyučování a vzdělávání (s didaktikou), ale i s teorií výchovy. Jen na bázi poznání zákonitostí výchovně vzdělávacího procesu je možný rozvoj této osamostatňující se pedagogické disciplíny. Vztah teorie vzdělávání (jeho obsahu) k teorii řízení výchovy a vzdělávání je zřejmý. Fungování výchovně vzdělávací soustavy je závislé na obsahu jednotlivých předmětů učebního plánu. Z obsahu vzdělávání vycházejí požadavky na vznik, fungování a rozvíjení školské soustavy, vytvářejí se předpoklady pro modelování systému výchovně vzdělávacích institucí a následně pak vznikají požadavky na jejich optimální činnost, které lze dosáhnout promyšleným a vědomým řízením. Vztah teorie vyučování a teorie výchovy k teorii řízení výchovy a vzdělávání také úzce souvisí s řízením. Výchovně vzdělávací proces je objektem řízení. Zásadní postavení při řízení výchovně vzdělávacího procesu (proces výchovný, proces vyučovací) má žák a učitel, mezi nimiž probíhá určitá míra interakce. Za předpokladu naplnění recipročního vztahu mezi učitelem a žákem dochází k formování osobnosti člověka tak, jak je to potřebné z hlediska rozvoje individua a následně i společnosti. Aby naznačený proces související s výchovou a vzděláváním splňoval všechny znaky, charakteristiky a požadavky (dlouhodobost, dynamičnost, etapovitost, komplexnost, rozpornost apod.), musí být záměrný, organizačně promyšlený, ale také regulovaný a hodnocený. Z uvedených a naznačených požadavků vyplývají i nároky na systém řízení v širším i užším slova smyslu. Jak jsme uvedli, existuje vztah zejména mezi teorií řízení výchovy a vzdělávání a mezi teorií výchovně vzdělávacího procesu (výchovný proces v širším smyslu, vzdělávací proces, výchovný proces v užším smyslu, vyučovací proces). V rámci všech naznačených procesů dochází k realizaci obecného a institucionálních cílů. V důsledku této skutečnosti je problematika řízení výchovy a vzdělávání v bezprostředním vztahu k těm pedagogickým disciplínám, které se naznačenými procesy zabývají, vzájemně spolu souvisejí, podmiňují a respektují se. Teorie výchovy a vzdělávání vychází ze zákonitostí výchovně vzdělávacího procesu, respektuje podstatu sociálního řízení, zabývá se řízením výchovně vzdělávacích institucí z hlediska jejich optimální činnosti, a to ve vztahu k naplňování požadavků a záměrů formulovaných v dokumentech MŠMT ČR. 1.2 Druhy řízení a význam řízení sociálního Z povahy vztahu mezi člověkem a technikou, který se realizuje v pracovních procesech, vyplývá, že jde vždy o takový vztah, jenž člověku a společnosti pomáhá dosáhnout určitého cíle. Jde o vytvoření určité hodnoty, která nám umožňuje lépe žít, něco dokázat a zdokonalit. Zdokonalování našeho života je v rukou ovladatele nástroje, techniky a vědy. Zvládnutí nástrojů, technologických procesů, ale i vztahu k těmto procesům je možné jen společenským 5

7 působením na všechny účastníky těchto procesů. Setkáváme se s následujícími typy společenského řízení: 1. sociální řízení, 2. organizační řízení, 3. ekonomické řízení, 4. systémové řízení, 5. právní řízení, 6. politické řízení. V každé společnosti je významná práce s lidmi, tedy jejich vedení a usměrňování. Sociální řízení znamená takové řízení, které je zaměřeno na vedení jednotlivců, dvojic a skupin (kolektivů). Zdůrazňuje se zde sociální vztah a chování jehož podstatou je rozhodování a vedení lidí tak, aby byly naplňovány osobnostní a společensky prospěšné cíle. V každém sociálním systému lze rozlišit dva základní subsystémy: řídící a řízený. V rámci těchto subsystémů (subjekt řízení a objekt řízení) probíhá uzavřený cyklus v podobě přímého působení a zpětné informace. Význam zpětné informace v sociálním řízení je zásadní, neboť řízení může probíhat jen za předpokladu dostatečného množství informací vyvolaných zásahem řízeného objektu o dosažení nebo nedosažení stanoveného cíle. Má-li řídící subjekt splnit svou vedoucí funkci, nutně potřebuje dostatečné množství informací o fungování řízeného objektu (znalost cílů řízeného objektu, jeho poslání a obsah činností, jeho organizační struktura, jeho kvalita a výsledky práce). Můžeme hovořit o funkci poznávací, kterou řídící subjekt uplatňuje studiem dokumentů vztahujících se k činnosti řízeného objektu, analytickou činností přímou nebo převzatou. Poznávací funkce, tak jak jsme ji naznačili, je výchozí fází procesu sociálního řízení. Po této výchozí fázi se začíná uplatňovat funkce rozhodovací, jako druhá fáze procesu sociálního řízení, která by měla vyústit v řídící rozhodnutí. Rozhodujeme zejména o těchto otázkách: 1. o dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých cílech programech, 2. o organizačním uspořádání školského makrosystému a institucionálního mikrosystému, 3. o personálním a materiálním zabezpečení činnosti školské soustavy a školských institucí, 4. o řízení prostřednictvím řídících subjektů, o dělbě práce mezi nimi apod. Funkce usměrňovací je v zásadě třetí fází a znamená, že subjekt řízení se dostal do bezprostředního kontaktu s řídícím objektem. Objekt v této fázi přijímá informace od řídícího subjektu (poznává význam a smysl řídících rozhodnutí, přijímá je a ztotožňuje se s nimi, přemýšlí nad realizací, rozhoduje se nad tím, jak bude postupovat). Jsou-li splněny všechny řídící a lidské předpoklady dojde k tomu, že řízený objekt se s požadavky řídícího subjektu ztotožní a začne požadované naplňovat, tzn. regulovat svoje chování a jednání ve směru požadované činnosti. Vyšší kvalitou této funkce je seberegulace. Touto funkcí se naplňuje cyklus, proces základního sociálního řízení. Tento proces by nebyl úplný, kdybychom nepřipomenuli význam vnější regulace, která je zajišťována řídícím činitelem na základě nových informací. Tato dílčí fáze umožňuje zajistit fungování sociálního systému z hlediska jeho institucionálního zaměření. Prostřednictvím kontroly a hodnocení čtvrté funkce řídící subjekt získává zpětné informace, které mu umožňují naplnit cílové záměry. Regulativní činnost řídícího subjektu vyvolává u řízeného objektu seberegulaci, dochází k prolínání. V naší společnosti počítáme s aktivní a tvořivou činností nejen řídícího subjektu, ale i subjektu řízeného, což vyplývá z demokratické podstaty našeho společenského zřízení. Čím více se člověk pod vlivem rozvoje poznání mění z objektu řízení na subjekt řízení, tím dokonalejší se stává i společnost rozvíjená na bázi demokracie, humanismu a tolerance. 1.3 Řízení a vedení lidí Řízení vzniká jako předpoklad vedoucí k dosažení určité souhry, která spočívá v koordinaci činností a výsledkem je dosažení vytčeného cíle. Jak jsme již naznačili řízení společenských procesů se odlišuje od řízení procesů technických a přírodních v tom, že subjektem i objektem řízení jsou lidé (jednotlivci, skupiny kolektivy). Řízení je cílevědomé a procesuální působení na činnost lidí a jejich prostřednictvím na systémy, které vytvořili a vytvářejí 6

8 za využití věcných prvků tak, aby bylo dosaženo stavu, který je dokonalejší než stav výchozí. Ve společenské praxi má řízení charakter vnější a vnitřní. Vnější řízení je ovlivňováno právními normami, organizačním řádem, statutem organizace, plánováním, popisem práce, ale i podněcováním lidí k dobrým pracovním výsledkům. Vnitřní řízení má svůj základ v osobních pohnutkách, které jsou vyvolávány zájmy, návyky, ale i postoji a ideály. Celkové působení v oblasti řízení je výsledkem řady činitelů, motivů a stimulů, které se projevují různými formami, např. pochvalami, odměňováním, kárnými opatřeními, normami, mzdou, ale také různými náměty, radami, příklady, novými programy, iniciativami, konformitou, vztahy apod. Připomeňme, že každý člen demokratické společnosti je jak objektem řízení tak i jeho subjektem. Harmonický a všestranný rozvoj člověka jen nejobecnějším cílem výchovně vzdělávacího snažení. Je cílem, jejž spojujeme s rozvojem člověka a společnosti, je tedy také cílem řízení výchovy a předpokladem plnění všech záměrů a úkolů souvisejících s rozvojem. Člověk je nositelem řídících vztahů jak v roli řídícího subjektu tak v roli řízeného objektu. Není pouhým pasivním činitelem, aktivně poznává a působí na existující svět a mění jej. Lidské poznání, permanentní analýza skutečnosti, tvorba cílů, stanovení perspektiv, volba prostředků, to vše člověku umožňuje cíle realizovat a postupně objektivně svět měnit. Úkolem řízení tedy je rozvíjet žádoucí aktivitu (kvalitní a zodpovědná práce, kooperace, hospodárnost apod.) a eliminovat aktivitu nežádoucí (nekázeň, podvody, příživnictví, nezodpovědnost apod.). Úkolem řízení oblasti výchovy a vzdělávání bude vytvářet a realizovat vzdělávací a školskou politiku ČR tak, abychom naplnili institucionální cíle všech výchovně vzdělávacích zařízení. Přispějeme tak k realizaci záměrů politiky státu jako předpokladu ekonomického, sociálního, vědeckého, technického, kulturního a estetického rozvoje společnosti. 1.4 Systémové východisko a jeho uplatnění v řízení výchovy a vzdělávání V minulosti se lidé zabývali zejména zkoumáním jednotlivých věcí, jevů, dějů a procesů jednotlivých objektů. Hledání souvislostí mezi věcmi, jevy a procesy nebylo časté, spíše výjimečné. S rozvojem lidské civilizace, s rozvojem poznání se ukázalo, že dokonalejší poznání lze dosáhnout za využití všech souvislostí a okolností, které mají vztah k určitému objektu. Takovému způsobu poznávání a hodnocení objektu říkáme systémový přístup. V odborné literatuře se systém obvykle vysvětluje jako souhrn komponentů (částí) mezi nimiž existují vzájemné vztahy, které tvoří jednotu. Systém bývá vymezován jako uspořádaný celek, jednota částí i názorů se vzájemnými vztahy. Systémový přístup i v oblasti výchovy a vzdělávání považujeme za metodologický přínos při řešení teoretických i praktických otázek našeho školství. Podstatu systémového přístupu lze vnímat v jeho vztahu k okolí, k prostředí, ve kterém se nachází. Okolí systému chápeme jako množství elementů, které nejsou součástí vlastního systému, ale vykazují k danému systému určitý vztah, vztah informačního toku (vstup reakce výstup). Součástí okolí systému jsou systémy širší. Např. společnost může být vnímána jako systém systémů supersystém. Každý systém má, jak jsme již naznačili, i vnitřní uspořádání subsystémy, které představují komponenty systému. Výchovně vzdělávací soustava, jak jsme ji znázornili na obr. č. 1, je součástí naší společnosti, je jejím subsystémem, ale relativně funguje jako samostatný systém. Okolí výchovně vzdělávacího systému je charakterizováno širšími přírodními a sociálními podmínkami, které jsou tvořeny nejen ČR, ale i ostatním světem a současnými 7

9 charakteristickými podmínkami danými celkovým rozvojem, popř. stagnací nebo i úpadkem civilizace. Poznávání a optimální uspořádání prvků daného systému je dalším aspektem systémového přístupu. Při zamýšlení se nad činností (fungováním systému) musíme vymezit množinu prvků systému, vazby mezi těmito prvky a činnost systému, který funguje na základě významných vlastností těchto prvků (v pedagogické praxi hovoříme o lidech, kteří vztahů mezi prvky systému využívají, jako o lidech, kteří vědí, co k čemu patří, čeho lze využít k plnění výchovně vzdělávacích záměrů, co odmítnout. Kupříkladu: ředitel školy, třídní učitel apod. je považován za člověka se systémovým myšlením, má v tom systém ). Prvky systému mají schopnost ovlivňovat systém v kladném ale i záporném směru. Z toho plyne potřeba poznání vlastností a možností prvků v systému, jejich použitelnosti, variability, ale i podle potřeby jeho nahrazení nebo i eliminace. V sociálních systémech je nejdůležitější člověk a jeho činnost, která určuje koncepci a dynamiku systému. Vztah komponentů k systému jako jeho části a jejich vazbu na okolní skutečnost je nutno vidět i z hlediska procesu fungování a vývoje systému. Podtrhněme význam těchto prvků systému, které umožňují jeho fungování, které systém sjednocují a přispívají k jeho fungování, ke stálému toku informací v podobě vstupů do systému a výstupů ze systému za dodržení určité rovnováhy a variability prvků (jejich nahrazování a obnovování). Systém může fungovat a rozvíjet se za předpokladu příslušných vazeb a vztahů nejen mezi prvky ale i komponenty systému a za využití možností okolní reality. Ve školském zařízení jde např. o integraci cílů, obsahu, prostředků a lidského činitele, ale i komponentů věcných. Tyto integrační možnosti jsou v rukou řídících subjektů. Zdrojem pohybu systému a tedy i jeho vývoje, jsou vnější a vnitřní rozpory, vztah okolí a systém a vztahy uvnitř systému. Promyšlený, dobře koncipovaný a dynamický systém směřuje k rovnováze, ale k takové, která nemá nic společného s pasivitou a neměnností. Žádný systém nemůže být plně harmonický. Rovnováha, nebo i převaha jedněch prvků systému nad druhými prvky je předpokladem fungování a rozvoje systému, tedy i přírody, společnosti a člověka samotného. Systém jako obecný a filozofický pojem. Společnost je uspořádaný a fungující organismus, představuje nám sociální systém. V rámci tohoto globálního sociálního systému funguje a rozvíjí se systém výchovně vzdělávací. Jak jsme již naznačili, budeme sociální systém považovat za celek, který je tvořen částmi (komponenty), jež jsou vzájemně propojeny sítí vztahů a spojitostí, které tvoří strukturu systému jako celku. Část (komponent subsystém) je možno rozložit na elementy (prvky), které nelze dále dělit. Systém se projevuje aspektem vztahu (je, funguje) a pohybu (rozvíjí se pod vlivem toku informací). Aspektu stavu a pohybu odpovídají procesy fungování (rovnovážnost systému) a vývoje (dynamičnost systému). Charakteristickým znakem systému je, že systémy nižšího řádu vstupují do systému řádu vyššího, jsou ve vzájemných vztazích. Systém je charakterizován celostností, jednotou danou společensky prospěšnými cíli a jednotným řízením, což je determinováno potřebami rozvoje osobnosti ale i společnosti. Jak jsme již naznačili v předcházejících odstavcích, sociálním systémům je vlastní určitá struktura (daná sítí vztahů) a schopnost organizace. Z hlediska řízení je organizace určitá struktura činností sociálních skupin (tříd, škol, učitelských sborů) velmi významná. Proto uvedeme několik poznámek, které se týkají pojmu organizace. Pojem organizace. Organizací můžeme vyjádřit určité uspořádání lidských komponentů tak, abychom vytvořili určitou společenskou soustavu, kde spolupůsobí prvky věcné a lidské. Pojem organizace lze chápat např. takto: 1. Organizování jako organizační proces organizování lidí, věcí, jevů a činností v závislosti na stanoveném cíli. 2. Organizace ve významu organizačních struktur jde o vyjádření způsobu vzájemného uspořádání komponentů společenského systému a jejich vztahu k němu jako k celku i k okolí (organizace vyučovací hodiny, organizace řízení, organizace školství apod.). 3. Organizace ve významu 8

10 institucionálním jde o organizačně a funkčně uspořádaný společenský systém, který obvykle nazýváme institucí (škola, rodičovská organizace, dětská organizace, tělovýchovná jednota apod.). Uvedené organizace lze obvykle následně popsat: a) společensky prospěšným zařazením, b) uspořádáním lidských a věcných komponentů, c) mechanismem řízení a dělbou práce mezi členy organizace, d) dynamikou instituce, která předpokládá vývoj v čase obvykle závislý na nových požadavcích. 4. Organizovanost, jíž rozumíme určitou míru uspořádání. V sociálních systémech příliš velká organizovanost škodí. Zvláště tam, kde předpokládáme iniciativu a tvořivost lidí. Shrnutí Kapitolu první lze vnímat na bázi základních informací takto: 1. Každá vědní disciplína se vyznačuje určitými charakteristikami, které jsou dány předmětem zkoumání, východisky, metodami a zejména pojmovým aparátem. 2. Předmětem teorie řízení výchovy a vzdělávání je teorie a praxe školského systému, tj. jeho organizace, uspořádání a fungování z hlediska potřeb, které jsou dány obecnými cíli výchovy a vzdělávání, a které jsou např. formulovány úvodními statěmi školského zákona. 3. Řízení výchovy a vzdělávání (vyplývá to z názvu) je hraniční pedagogickou vědou, kterou zdůrazňujeme interdisciplinárnost a vazbu na interakční specifika, jež vyplývají z vedení lidí. 4. Vedení lidí je v zásadě sociální proces a souvisí s fázemi poznávacími, rozhodovacími, regulačními a hodnotícími. Na každou z těchto fází jsou kladeny specifické požadavky viz dále. 5. Důležitým východiskem pro poznání problematiky školského systému je pochopit uspořádanost částí školské soustavy do vztahového a dynamického systému. Jde o vnímání tohoto pojmu z pohledu základních charakteristik (celek, části, vztahy, struktura, dynamika a fungování). V této kapitole není věnována pozornost výzkumným metodám. Jistě byly analyzovány v dalších společenských vědách, se kterými se studenti setkali. Např. v obecné pedagogice. Připomeňme klasické rozdělení výzkumných metod na teoretické, historicko-srovnávací a empirické s tím, že nejčastěji analyzujeme, srovnáváme a pozorujeme vybrané pedagogické jevy. Úkoly pro samostatnou práci 1. Charakterizujte předmět pedagogiky jde v zásadě o sjednocující pojem pro všechny řídící subjekty. 2. Vymezte a vysvětlete obecný cíl výchovy jde o základní determinující pojem. 3. Jak vnímáte harmoničnost a všestrannost v rozvoji a vývoji člověka? 4. Vysvětlete: společenská a systémová východiska důležitá pro realizaci obsahu a předmětu řízení výchovy a vzdělávání. 5. Kterou základní odbornou literaturu, jež má podobu doporučení ale i norem, doporučujete aktérům řízení výchovně vzdělávacího procesu k prostudování? 9

11 6. V čem vidíte současné těžkosti spojené s požadavkem permanentního zefektivňování výchovy a vzdělávání v českém školství? 7. Co by mohlo být obsahem výzkumů souvisejících s teorií a praxí řízení výchovy a vzdělávání v ČR? Doporučená literatura a zdroje 1. Čerych, L., Kotásek, J., Koucký, J., Kovařovic, J., Švecová, J. Priority pro českou vzdělávací politiku. Praha: UK ISBN Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido ISBN Kalous, J. a kol. Příprava řídících pracovníků ve školství. Praha: NVF a MU ISBN Kaňáková, Z., Bláha, J., Babicová, J. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: Academie JAK ISBN Malach, A. Stav a perspektivy českého školství. Brno: MU ISBN Malach, A., Viturka, M., ed. Vzdělávání v podmínkách územního řízení. Brno: MU ISBN Malach, J. Školní pedagogika. Ostrava: OU PdF 2002,. ISBN Mrhač, J. a kol. Pedagogika V Řízení výchovy a vzdělávání. Ostrava: OU PdF ISBN MŠMT ČR. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha: Tauris ISBN Obdržálek, Z. K aktuálnym otázkám školského managementu. Bratislava: ÚMC MŠaV SR ISBN Palán, Z. Výkladový slovník lidské stroje. Praha: Academia ISBN Paulík, K. Psychologické aspekty vzdělávání dospělých. Ostrava: PdF OU ISBN Průcha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál ISBN Skalková, J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: SPN ISBN Walterová, E. Kurikulum proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: MU ISBN

12 2 ZÁKLADNÍ POJMY ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU TEORIE ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ A ŠKOLSKÁ POLITIKA Struktura kapitoly 2.1 Česká vzdělávací a školská politika 2.2 Obsah současné vzdělávací a školské politiky 2.3 Znaky a charakteristiky české vzdělávací a školské politiky Cíle kapitoly - tématu 1. Pochopit vzdělávací a školskou politiku jako součást politiky státu a východisko pro rozvoj člověka a společnosti. 2. Seznámit se s Národním vzdělávacím programem a z něho vyplývajícími východisky typu: tradice české školy, zahraniční zkušenosti a potřeba promyšlené koncepce dlouhodobého rozvoje české vzdělávací a školské politiky. 3. Získat informace o principech, kterými lze českou vzdělávací a školskou politiku charakterizovat. Pojmy k osvojení, zapamatování a rozvíjení jejich obsahu Vzdělávací a školská politika jako výchozí teorie i praxe řízení výchovy a vzdělávání Regionální školství Terciární školství Vzdělávání dospělých Rodinná, školní a společenská péče o děti a mládež Determinace osobnostní a společenská Nosné principy, znaky a charakteristiky české vzdělávací a školské politiky Současná česká společnost se vyznačuje nebývalými sociálně politickými, ekonomickými, kulturními a demokratickými přeměnami, které souvisejí s potřebami rozvoje společnosti a jsou v úzkém vztahu s vědou, technikou a z toto plynoucími nároky na vědecké řízení společnosti jako celku i jejich jednotlivých oblastí. V resortu školství, v oblasti výchovy a vzdělávání jsou tyto požadavky o to náročnější, že zde jde o řízení výchově vzdělávacích institucí, ve kterých dochází k naplňování obecných cílů výchovy a vzdělávání, formování osobnosti, a že se zde připravují kvalifikovaní pracovníci, které společnost potřebuje. Aby naše výchovně vzdělávací soustava mohla plnit úkoly co nejlépe a na žádoucí úrovni, musí mít vybudovaný spolehlivý, efektivní a promyšlený systém řízení školství. Řízení školství je obsahově, organizačně i funkčně velmi složitý a různorodý proces. Jak jsme již naznačili teorie řízení výchovy a vzdělávání je námi vnímána jako pedagogická disciplína, která vychází z teorie sociálního řízení. Vztah mezi teorií řízení a teorii řízení výchovy a vzdělávání chápeme jako vztah obecného ke specifickému. Tzn. že poznatky teorie sociálního řízení zužitkujeme v teorii řízení výchovy a vzdělávání ale i opačně. Za základní pojmy teorie řízení výchovy a vzdělávání považujeme: 1. vzdělávací a školskou politiku 2. výchovně vzdělávací soustavu 11

13 3. řízení výchovně vzdělávací soustavy 4. řízení výchovně vzdělávacích institucí vnitřní řízení školy. Vzdělávací a školská politika představuje zejména koncepci vzniku, fungování a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy, doporučuje postupy a způsoby, jak dosáhnout stanovených záměrů a úkolů výchovy a vzdělávání. Pod tímto pojmem tedy rozumíme stanovování, objasňování a realizování záměrů společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání a to ve vztahu k prognóze rozvoje současné společnosti. Výchovně vzdělávací soustavu chápeme jako systém výchovně vzdělávacích institucí, který je organizačně, funkčně a programově uspořádán za využití principu alternativy a plurality (školy státní, církevní, soukromé) tak, abychom mohli realizovat záměry spojené s formováním a rozvojem osobnosti a také společnosti. Tento pojem je velmi široký a je možné připomenout, že existují i další organizace (např. v podnicích), které se věnují výchově a vzdělávání. Můžeme tu ale také zařadit nakladatelství, knihovny, prostředky masové komunikace, muzea, galerie, hvězdárny, zoologické zahrady apod. Pod pojmem řízení výchovně vzdělávací soustavy budeme chápat cílevědomé, obsahové a funkční uspořádání všech komponentů podílejících se na řízení výchovy a vzdělávání prostřednictvím výchovně vzdělávacích institucí všech druhů a typů. 2.1 Česká vzdělávací a školská politika Vzdělávací a školská politika ČR vychází z významného dokumentu MŠMT ČR, kterým je Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Z tohoto dokumentu v zásadě vyplývá, že vzdělávací a školská politika je teorií a praxí, výchovy a vzdělávání a vychází z politicko ekonomických poměrů současné české demokratické společnosti. Národní vzdělávací program vznikl na základě usnesení vlády ČR v roce Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích institucí a aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu. Tento dokument je pojat jako systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu. Má se stát závazným základem, z něhož budou vycházet konkrétní realizační plány resortu s přesahem do širší sféry vzdělávání, jak je předpokládají zákony o školství a vládní strategické plánování sociálně ekonomického rozvoje. 1 Předpokládá se, že tento dokument bude pravidelně posuzován a doplňován. Měl by být východiskem, jež se týká celé české výchovně vzdělávací soustavy, respektuje požadavky na zásadu cílevědomosti a hodnotovou orientaci, která vyplývá ze znalostí potřeb rozvoje společnosti u nás, ale i civilizace v širším slova smyslu. Dokument je v zásadě rozčleněn na tři části, které spolu souvisejí a týkají se: 1. regionálního školství, kurikulární politiky, cílů a obsahu vzdělání, evaluace hodnocení kvality institucí i žáků, změny pojetí školy více autonomnosti, postavení a činnosti pedagogických pracovníků, specifik jednotlivých druhů škol, specifik institucí zabývajících se volným časem, speciálních škol apod. 2. terciárního vzdělávání, jež se týká nám známých klasických vysokých škol, vyšších odborných škol, ale i pomaturnitního studia 1 MŠMT ČR: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha: Tauris 2001, s

14 3. vzdělávání dospělých, které jak známo dosud není právně ošetřeno. Do této oblasti lze zařadit další vzdělávání profesní (rozšiřující, doplňující, funkční), rekvalifikační, zájmové a občanské. 2.2 Obsah současné vzdělávací a školské politiky Obsah a pojetí české vzdělávací a školské politiky se týká nových přístupů k rodinné, školní a mimoškolní výchově. Pojetí člověka stále souvisí s jeho harmonickým a všestranným rozvojem a jeho uplatnění je dáno záměrným působením a ovlivňováním po dobu jeho života. Proto zdůrazňujeme rodinnou, školní a později i společenskou péči o děti a mládež do věku dospělosti. Následně předpokládáme uplatnění a prosazení se profesně, občansky a společensky, ale i uvědomění si, že dospělý přímo i nepřímo do naznačeného složitého životního cyklu vstupuje jako předávající činitel, což souvisí s rolemi rodičovskými, profesními a občanskými. Naplnění naznačeného životního cyklu je obecně známo, ale je stále více a více složitější, což často souvisí s dysfunkční rodinou, špatným výkladem a pochopením lidských práv a svobod, nevnímáním reciprocity práv a povinností apod. Proto i připomenutý Národní vzdělávací program rozvíjí a podtrhuje základní myšlenky související s obecnými přístupy k potřebám rozvoje osobnosti a společnosti následujícími obecnostmi, jež význam harmonické a všestranné výchovy člověka zdůrazňují. Jde o tyto hlavní záměry: 2 1. rozvoj člověka, jeho schopnosti a nadání, zdůraznění individuality 2. zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti 3. udržitelný rozvoj společnosti a ochrana životního prostředí 4. posilování soudržnosti společnosti, kdy samotná výchovně vzdělávací soustava působí jako významný integrující subjekt 5. podpora demokracii a humanitě ale i občanské společnosti. Škola jako významné společenské a kultivační prostředí 6. neopomíjet výchovu ke kooperaci, spolupráci a solidaritě 7. rozvoj ekonomiky chápat jako elementární předpoklad související s prosperitou a rozvojem společnosti 8. zvyšování zaměstnatelnosti spojovat s novým pojetím všeobecného a odborného vzdělání, které by mělo být zaměřeno více adaptačně. Naznačený obsah školské a vzdělávací politiky vychází z tradice české školy budované a rozvíjené na myšlenkách J. A. Komenského. Připomeňme demokratičnost Komenského názorů ve známém výroku Jde tedy o to, aby byli vyučování všichni, všemu, všestranně. 3 Dodejme, že akcentace celoživotního učení nesouvisí jenom se školstvím, ale předpokládá propojení s oblastmi dalšího vzdělávání ve vztahu k zaměstnanosti a tedy i k sociální politice státu. Nosnou myšlenkou české vzdělávací a školské politiky musí být prosazení takových přístupů ke vzdělávání a výchově, aby každý občan měl možnost rozvinout své předpoklady. Vzdělání a kvalifikace jsou nejcennější zdroje vedoucí k uplatnění člověka v současné složité době. Proto princip celoživotního vzdělávání a učení nazýváme principem nosným a primárním a to jak české vzdělávací a školské politiky, tak i české výchovně vzdělávací soustavy. Realizace tohoto principu předpokládá, že jej správně vnímáme, tzn. že jde 2 MŠMT ČR: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha: Tauris, 2001, s Chlup, O., Váňa, J., Červenka, J. (red.) Vybrané spisy J. A. Komenského. Sv. IV Výbor z Obecné porady o nápravě věcí lidských. Část IV Pampaedie. Praha: SPN 1966, s

15 o přípravu člověka po celý život. Národní vzdělávací program v těchto souvislostech uvádí následující čtyři významné úkoly: 4 1. Vytvořit nezbytné základny pro celoživotní učení zvýšením účasti na předškolní vzdělávání, zkvalitněním a modernizací základního vzdělávání, ve kterém by se co nejvíce měla uplatnit individualizovaná a diferencovaná výuka. 2. Vytvořit promyšlené vazby a vztahy mezi učením prací, což umožní pružnější přechody mezi vzděláváním, odbornou přípravou a zaměstnáním, a které uplatní různé formy jejich kombinace v podnicích i na různých úrovních škol. 3. Vymezit úlohu a odpovědnost všech partnerů na místní, regionální či celostátní úrovni v rámci vzdělávacího systému i mimo něj. 4. Vytvářet stimuly pro investování do lidského kapitálu, aby se získaly další finanční zdroje zejména pro vzdělávání terciární a vzdělávání další. Investice do vzdělávání zvýhodnit úpravami daňové politiky. Má-li být Národní vzdělávací program sjednocujícím dokumentem, což považujeme za významné podtržení principu jednoty a diferenciace, měli by subjektivní činitelé výchovy dbát o naplňování obecností, které byly naznačeny a zdůrazněny. Naplňování pozitivních myšlenek a záměrů souvisí se rčením: Kdo nemá a nezná cíl, těžko hledá cestu. 2.3 Znaky a charakteristiky české vzdělávací a školské politiky Jde o připomenutí určitých obecností, kterými charakterizujeme pojetí, ale i hledání a akcentování zásadních východisek školství jako důležitého resortu v oblasti politickoekonomických poměrů republiky. Naznačeným pojmům se v odborné literatuře říká zásady nebo principy. Jejich vnímání a dodržování lze respektovat jako podmínku rozvoje české vzdělávací a školské politiky. Některé z následujících principů mají dočasný, jiné stabilní význam. Některé podstatné principy uveďme: 1. Celoživotní vzdělávání a učení. Je námi chápán jako výchozí historicky a společensky významný. Odvozujeme jej z učení J. A. Komenského (výchova a vzdělávání v dětství, chlapectví, jinošství, mládí v mužném věku a ve stáří, ale i ze současného organizačního uspořádání české výchovně vzdělávací soustavy, což má svůj původ již ve školském zákoně z roku 1960 (předškolní výchova v jeslích a mateřských školách, základní školství se dvěma stupni, střední školy gymnázia a konzervatoře, SOŠ, SOU, vysoké školy a další vzdělávání). V současnosti je zdůrazňováno učení, které vzniká na bázi vnějších ale vnitřních motivů, což podtrhujeme. 2. Spojování teorie s praxí. Tento princip je stále připomínán a námi vnímán jako zdůraznění výchovy a vzdělávání pro plně hodnotný profesní, občanský, rodinný, kulturní a všestranně vedený a úspěšný život. Souvisí s nároky na kurikulární přístupy (cíle a obsah, všeobecné a odborné vzdělávání), ale i organizaci a financování vzdělávání. Byl a je často proklamován, ale hůře se zajišťoval a realizoval. 3. Spojování výchovy a výchově vzdělávacích institucí se životem a společnosti. Výchova vždy byla a je společenským jevem. Společnosti pomáhá, ale je jí také informována o potřebách, kvalitách hodnotové orientace, mravnosti, estetice apod. Reakce pedagogiky na problémy kvality společnosti nevystihuje potřeby a mnohé podmínky 4 MŠMT ČR: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha, Tauris 2001, s

16 nejsou vytvářeny ani státní správou a samosprávou (ekonomika vzdělávání, prestiž učitelstva, úloha a doceňování masmédií ve výchově, právní normy apod.). 4. Princip alternativy a plurality lze vnímat jako svobodu přístupu ke vzdělání, volbu vzdělávací cesty a možnost osobního rozvoje na bázi schopností, požadavků a potřeb. Lze jej pochopit i z hlediska kurikulárních přístupů, osobitého vedení výchovně vzdělávacího procesu, hledáním nových prostředků k řešení otázek současného složitého výchovně vzdělávacího procesu (nekázeň záškoláctví, vulgarismus, šikana, drogy apod.). Význam institucionálního řešení je dán i podporou nestátních výchovně vzdělávacích institucí. 5. Princip jednoty a diferenciace. Nabývá na významu i v současném pojetí výchovy a vzdělávání. Připomeňme, že jednota výchovného působení subjektivních činitelů výchovy např. v oblasti mravní výchovy je velmi žádoucí. Jednota v kvalitě požadavků daných základním učivem uvedeným ve standardech je motivující. Jednotná škola v pojetí minulé společnosti byla oprávněně kriticky analyzována. Ale současné přístupy k jednotné škole ve skandinávských zemích i ve waldorfské pedagogice vedou při nejmenším k novému posouzení našeho druhého stupně ZŠ a počátečních tříd osmiletých gymnázií. V pedagogice je znám pojem vnitřní a vnější diferenciace. Současné průměrné počty žáků základní školy na jednu třídu dávají větší šance diferenciaci vnitřní. 6. Návaznost a průchodnost souvisí s kontinuitou mezi institucionálními cíli jednotlivých stupňů české výchovně vzdělávací soustavy, která by měla rovněž souviset s návazností obsahu předmětů učebního plánu, ale vždy ve vyšší kvalitativní úrovni. Jak institucionální cíle, tak i obsah učiva souvisí i s průchodností na stejné institucionální úrovni za možnosti vyrovnávacích a doplňujících zkoušek. Tento princip se v českém školství příliš nerozvinul. 7. Princip změny osobnosti žáka z objektu na subjekt je významný z hlediska rozvoje aktivity každého žáka. Jeho uplatnění vychází ze zdůraznění poznávání žáků, jejich následné motivace a regulace jejich učení ve prospěch individuálních možností jak ve škole, tak i ve volněčasových aktivitách. Obtížnost dodržování tohoto principu souvisí u mnohých žáků (zvláště na některých typech středních škol) s menším zájmem a s neplněním výchovné funkce současné rodiny. 8. Decentralizace a autonomie souvisí se samosprávnými aktivitami a přesunem některých pravomocí na nižší řídící články. Význam vlastní školy, jejího klimatu, vzdělání pedagogů a žáků je v zásadě zdůraznění její zodpovědnosti, samostatnosti a právní a ekonomické úlohy. Nastíněný princip souvisí s participací na pojetí a poslání řídících článků a rovněž s tzv. subsidiaritou. Připomeňme, že námi uvedené základní charakteristiky vzdělávací a školské politiky ČR vycházejí z hledání nového pojetí českého školství. Naznačené přístupy jsou ovlivněny vstupem ČR do EU, vycházejí ze zkušeností a tedy i z pozitivních tradic a snažení českého učitelstva v minulosti. Za zásadní rozvojovou linii MŠMT ČR považujeme politickou a finanční podporu státních a samosprávných orgánů, podniků, občanských společností a jednotlivců v této oblasti. Uvedená teze souvisí s akcentací (prioritou) sociálně ekonomického rozvoje, jež ovlivní hodnotovou orientaci lidí a tedy i kvalitu společnosti a života. 5 5 Blíže viz MŠMT ČR: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha, Tauris 2001, s

17 Shrnutí 1. Vzdělávací a školská politika je výchozím a obecným pojmem ovlivňující koncepce rozvoje školství. Má mít národní charakter, proto se často uvádí jako Národní vzdělávací program. Je součástí politiky státu. 2. Obsah vzdělávací a školské politiky vychází z Ústavy ČR, školských zákonů ale i z koncepcí, které jsou zatím účelem zpracovány a vedou k podpoře jednotného působení subjektů výchovy. 3. Nosným koncepčním materiálem naznačeného druhu je Národní program rozvoje ve vzdělávání v ČR Bílá kniha, který je dokumentem MŠMT ČR. Skládá se z úvodu, závěru a dalších čtyř částí: 1. východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací soustavy, 2. předškolní, základní a střední vzdělávání, 3. terciární vzdělávání, 4. vzdělávání dospělých. 4. Z odborné literatury lze vybrat další následující principy, které vnímáme jako podmínku pro uplatnění určitých obecností v životě škol a výchovně vzdělávacích institucí. Jde o tyto principy: odideologizování výchovy, podpora demokracie a občanské společnosti, vedení výchovně vzdělávacího procesu v mateřském jazyce, celoživotní vzdělávání a učení, alternativa a pluralita a další. Úkoly pro samostatnou práci 1. Vymezte a charakterizujte pojem vzdělávací a školská politika. 2. Analyzujte úvodní paragrafy českého školského zákona z r a to z hlediska základních charakteristik a znaků jako přístupů k rozvoji českého školství. 3. Celoživotní vzdělávání a učení jako princip J. A. Komenského. 4. Princip celoživotního vzdělávání a učení z hlediska současných potřeb vzdělávací a školské politiky. 5. Alternativy a pluralita ve vztahu k rozvoji učitelské aktivity. 6. Problémy spojené s principem spojování teorie s praxí na SOŠ a SOU. 7. Decentralizace a autonomie v praxi českého školství. 8. Vyhledejte v odborných časopisech pět a více článků s tematikou vzdělávací a školské politiky (dodržte bibliografickou normu). Doporučená literatura a zdroje 1. Bacík, F., Kalous, J., Svoboda, J. a kol. Úvod a do teorie a praxe školského managementu. Praha: UK ISBN FS ČSSR. Listina základních práv a svobod ústavní zákon ze dne 9. ledna Kalous, J. Teorie vzdělávací politiky. Praha: ÚIV ISBN Kopecký, J. a kol. (ed.) Vybrané spisy J. A. Komenského, 2. díl (Zákony školy dobře uspořádané). Praha: SPN

18 5. Malach, A. (ed.) Vzdělávání brána k evropské integraci. Brno: MU 2000, ISBN Morkes, F. Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích. Praha: PÚ JAK 2002, ISBN Morkes, F. Opravník tuctu nejběžnějších nepravd o současném stavu českého školství. Praha: ÚIV ISBN MŠMT ČR. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha: Tauris ISBN MŠMT ČR. Návrh školského zákona. Praha: MŠMT září Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál ISBN UNESCO. Učitelská charta. Mezivládní konference o postavení učitele. Paříž: Veselá, Z., Švec, V. (red.) Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí protokol ze sjezdu učitelů v Brně srpna Brno: Konvoj 2001, ISBN VS OSN. Úmluva o právech dítěte.čas. Tvorba, 1989, č. 22, s

19 3 ZÁKLADNÍ POJMY ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU TEORIE ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVA Struktura kapitoly 3.1 Česká výchovně vzdělávací soustava a její vývoj 3.2 Organizační struktura a obsah současného pojetí české výchovně vzdělávací soustavy Vybrané charakteristiky současné české výchovně vzdělávací soustavy Poznámky k jednotlivým stupňům současného návrhu školského zákona česká VVS a její části, institucionální cíle 3.4 Český školský systém a evropské společenství Evropa a vzdělání Dílčí poznámky k evropským vzdělávacím soustavám Vybrané charakteristiky stupňů školské soustavy v Evropské unii Některé další charakteristiky evropského školství Cíle kapitoly tématu 1. Uvědomit si souvislosti a návaznosti mezi vzdělávací a školskou politikou a českou výchovně vzdělávací soustavou. Vnímat ji jako teorii a její uplatňování v praxi školy. 2. Tradici české školy odvozovat od myšlenek, jež souvisejí s názory Komenského a jeho uspořádáním školské soustavy. 3. Rozvoj českého školství spojovat s názory a obsahem základních myšlenek publikovaných v částech a statích školské legislativy školských zákonů. 4. Současné pojetí české výchovně vzdělávací soustavy vnímat jako hledání kontinuity mezi pozitivním obsahem koncepcí rozvoje v minulosti a současnosti trendy a potřebami rozvoje člověka a společnosti. 5. Seznámit se základním organizačním uspořádáním naší výchovně vzdělávací soustavy, s návazností a charakteristikami jednotlivých stupňů. 6. Umět srovnávat českou výchovně vzdělávací soustavu a soustavu vybraných zemí EU na základě vybraných kritérií. Např. vstup do základní školy, délka školní docházky, vnitřní diferenciace, příprava učitelů, správa a samospráva ve školství apod. Pojmy k osvojení, zapamatování a rozvíjení jejich obsahu Výchovně vzdělávací soustava jako pojem a její charakteristika. Vývoj výchovně vzdělávací soustavy a jeho etapy a charakteristiky. Pozitiva a negativa poválečných školských zákonů. Pojetí školského zákona z r a jeho diskusní části. Problémy jednoty a diferenciace v současné české školské soustavě. Česká výchovně vzdělávací soustava a nové požadavky související se vstupem do EU. Srovnávací kritéria pro posuzování vztahů mezi EU a ČR v resortu školství. 18

20 Systém vzdělávání školských pracovníků. Školská politika ČR se realizuje prostřednictvím výchovně vzdělávací soustavy, která vychází z příslušného školského zákona. Výchova dětí, mládeže i dospělých se uskutečňuje cílevědomým výchovně vzdělávacím systémem, na němž se podílí celá společnost reprezentována různými institucemi. Jeho kvalitativní i kvantitativní stránka respektuje určitou úroveň a kulturu společnosti, její vyspělost, perspektivy a potřeby dalšího rozvoje. Aby tento proces probíhal promyšleně a co nejlépe, realizuje se prostřednictvím výchovně vzdělávací soustavy a dalších institucí na základě východisek daných Ústavou a z ní vyplývajících koncepcí rozvoje českého školství. Základním subsystémem výchovy a vzdělávání je institucionalizovaná a zejména vnitřně diferenciovaná výchovně vzdělávací soustava, jejímž prostřednictvím uskutečňujeme cíle a záměry výchovy. Naše výchovně vzdělávací soustava je v zásadě tvořena: 1. výchovně vzdělávací soustavou školskou, 2. výchovně vzdělávacími institucemi, které fungují prostřednictvím různých výrobních i nevýrobních organizací, ale i společností a nadací.3. soustavou mimoškolní výchovy a vzdělávaní obyvatelstva. Základem naší výchovně vzdělávací soustavy je systém škol a výchovných zařízení s různorodým charakterem. Povinně je navštěvují děti a mládež od šesti let. Školy pracují a rozvíjejí svou činnost na celém území ČR podle doporučených vzdělávacích programů, ale i osnov a učebnic. Vyučovacím jazykem je jazyk mateřský. V předškolních zařízeních, základních a středních školách, zařízeních pro děti a mládež slovenské, polské a jiné národnosti se vyučuje v jejich mateřštině. Školy a výchovně vzdělávací zařízení mají většinou veřejný charakter. Postupně vznikají školy soukromé a církevní. Vzdělání je přístupné všem občanům za stejných podmínek (bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženství, sociální původ i majetkové poměry). Současná česká výchovně vzdělávací soustava je vybudována na již připomenutých principech vzdělávací a školské politiky. Lze ji vnímat jako celek (systém), který je tvořen následovně: 1. jeslemi a mateřskou školou pro děti do šesti let 2. základní školou, která se dělí na 1. stupeň s prvním až pátým ročníkem a 2. stupeň s pátým až devátým ročníkem 3. střední školy, které se člení na gymnázia, konzervatoře, střední odborné školy a střední odborná učiliště 4. specifické postavení mají Vyšší odborné školy viz nový školský zákon 5. vysoké školy 6. vzdělávání a výchova dospělých (další vzdělávání). Dětem a mládeži, která vyžaduje zvláštní péči je poskytována výchova a vzdělání na úrovni předškolních zařízení, základní školy a škol středních v tzv. speciálně výchovně vzdělávacích zařízeních. Součástí české školské soustavy jsou základní umělecké školy, jazykové školy, zařízení pro naplňování volného času a další. Struktura systému české výchovně vzdělávací soustavy je patrná z následujícího vyobrazení obr. č

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

7. Vyučovací proces, jeho podstata, charakteristika, rysy, definice

7. Vyučovací proces, jeho podstata, charakteristika, rysy, definice 7. Vyučovací proces, jeho podstata, charakteristika, rysy, definice Vyučovací proces: je cílevědomé, záměrné, systematické působení na žáky, které se uskutečňuje pod vedením pedagoga v rámci určitých přesně

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více