Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: Technické změny vyhrazeny!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny!"

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze Aktualizace: Wilo-DrainLift Box /1003 Technické změny vyhrazeny!

2 Návod k montáži a obsluze 1 Obsah: 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku Typový klíč Připojovací a výkonnostní data 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označení pokynů a upozornění v tomto návodu k obsluze 2.2 Kvalifikace personálu 2.3 Rizika při zanedbání bezpečnostních pokynů 2.4 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele 2.5 Bezpečnostní pokyny pro provádění kontrolních a montážních prací 2.6 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů 2.7 Nepřípustné způsoby provozu 3 Přeprava a skladování 4 Popis výrobku a jeho příslušenství 4.1 Popis zařízení 4.2 Rozsah dodávky 4.3 Příslušenství 5 Instalace / montáž 5.1 Připojení potrubí Výtlačné potrubí Přípojky na nádrži 5.2 Montáž nádrže 5.3 Elektrické připojení 6 Uvedení do provozu 6.1 Provoz 7 Údržba 7.1 Odstavení z provozu 7.2 Demontáž a montáž 8 Poruchy, jejich příčiny a odstraňování

3 Návod k montáži a obsluze 2 1 Všeobecně Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci! 1.1 Účel použití WILO-DrainLift Box je na základě EN automatické odčerpávací zařízení odpadní vody bez obsahu fekálií, sloužící k bezpečnému odvodnění odtokových míst v budovách i na pozemcích pod úrovní zpětného vzdutí. Odváděna smí být pouze voda z domácností, podle EN Odčerpávány nesmí být mimo jiné: pevné částice, vláknité látky, dehet, písek, cement, popel, silnostěnný papír, suť, odpadky, jateční odpady, tuky, oleje, voda z koupacích bazénů. V provozech, ve kterých se vyskytuje odpadní voda s obsahem tuků, je nutno nainstalovat odlučovač tuku. 1.2 Charakteristika výrobku Typový klíč DrainLift Box 32/8 Zařízení na odčerpávání odpadní vody Konstrukční řada Typ čerpadla

4 Návod k montáži a obsluze Připojovací a výkonová data Připojovací napětí [ V ] 1 ~ 230 ± 10% Provedení el. přípojky 10 m kabel se zástrčkou DrainLift Box 32 DrainLift Box 40 TMW32/8 TMW32/11 TC40/10 1 ~ 230 ± 10% 10 m kabel se zástrčkou 1 ~ 230 ± 10% 5 m kabel se zástrčkou Příkon [ kw ] 0,45 0,75 0,94 Jmenovitý proud [ A ] 2,1 3,6 4,7 Síťová frekvence [ Hz ] 50 Rozměry Ø x v [ mm ] 450 x 780 Hrubý objem [ l ] 82,5 Spínací objem [ l ] Max. dopravní výška [ mvs ] Objemový průtok max. [m 3 /h] Druh krytí IP 68 Hmotnost [kg] Max. teplota média [ C] 35 (krátkodobě 90 C) 40 Max. zrnitost pevných [mm] látek Přípojka výtlaku [mm] Ø 40 Přípojky nátoku DN 100 nebo podlahový odtok Otáčky [ 1 /min] 2900

5 Návod k montáži a obsluze 4 CE WILO a.s. 02 EN Domovní odčerpávací zařízení Čerpací účinek viz výkonový štítek Hluková hladina KLF Antikorozní ochrana korozivzdorné materiály Inox/Composite Při objednávání náhradních dílů je nutno udávat veškeré údaje z typového štítku. 2 Bezpečnostní pokyny Tento návod obsahuje základní pokyny, kterých je nutno dbát při montáži a provozu zařízení. Proto je bezpodmínečně nutné, aby si montér a oprávněný provozovatel přečetli tento návod ještě před zahájením montáže a uvedením zařízení do provozu. Návod musí být trvale k dispozici na místě použití zařízení. Je třeba dbát nejenom všeobecných bezpečnostních pokynů, uvedených v této kapitole, ale také všech speciálních bezpečnostních pokynů, které jsou uvedeny v dalších kapitolách. 2.1 Označení pokynů a upozornění v návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze, jejichž zanedbání může způsobit ohrožení osob, jsou označeny obecným symbolem nebezpečí nebo symbolem výstrahy před nebezpečným elektrickým napětím,. Bezpečnostní pokyny, jejichž zanedbáním může být ohroženo čerpadlo/zařízení nebo jejich funkce, jsou uvozeny výrazem: POZOR! 2.2 Kvalifikace personálu Personál provádějící montáž, obsluhu, údržbu a kontrolu zařízení musí mít pro tyto práce odpovídající kvalifikaci.

6 Návod k montáži a obsluze Rizika při zanedbání bezpečnostních pokynů Zanedbání bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob a zařízení. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke ztrátě veškerých nároků na náhradu škody. V jednotlivých případech může nedodržení bezpečnostních pokynů zapříčinit např.: selhání důležitých funkcí zařízení, ohrožení osob mechanickými nebo elektrickými účinky, ohrožení osob nedodržováním hygienických předpisů při styku s fekáliemi, ohrožení osob a životního prostředí únikem nebezpečných látek. 2.4 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele Je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy. Je nutno vyloučit ohrožení elektrickým napětím. Je nutno dbát obecných bezpečnostních předpisů ČSN a předpisů místních rozvodných energetických závodů. 2.5 Bezpečnostní pokyny pro inspekční a montážní práce Provozovatel se musí postarat o to, aby všechny inspekční a montážní práce prováděl autorizovaný a kvalifikovaný personál, který si před tím podrobně prostudoval tento návod k montáži a obsluze. Tyto práce smí být na zařízení prováděny zásadně v jeho klidovém stavu. 2.6 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů Změny na zařízení jsou přípustné pouze po dohodě s výrobcem zařízení. Originální náhradní díly a příslušenství autorizované výrobcem zařízení zajišťují bezpečnost práce. Používání jiných dílů může vést ke zrušení záruky na škody z toho vzešlé. 2.7 Nepřípustné způsoby provozu Provozní bezpečnost dodaného zařízení je zaručena pouze řádným používáním zařízení v souladu s 1. kapitolou tohoto návodu k obsluze. Dané mezní hodnoty nesmí být v žádném případě překročeny resp. nedodrženy. POZOR! Zařízení není dimenzováno pro dlouhodobý provoz! Udaný maximální průtok platí pro přerušovaný provoz (S3 15% resp. 25%). Maximální možný přítok musí být vždy menší, než průtočnost jednoho čerpadla v příslušném provozním bodě. Je bezpodmínečně nutné, aby byly dodrženy veškeré předepsané elektrické připojovací hodnoty, jakož i pokyny ohledně montáže a údržby. Provoz agregátu mimo výše zmíněné podmínky vede k přetěžování zařízení, kterému nemůže dlouhodobě odolat. Zanedbání těchto pokynů může mít za následek ohrožení osob a zařízení.

7 Návod k montáži a obsluze 6 3 Přeprava a skladování POZOR! Zařízení je dodáváno zabalené (nelze je klást na sebe!). Během přepravy je nutno dbát na to, aby bylo zařízení zajištěno proti nárazům a pádům. Zařízení je dle údajů na obalu nutno skladovat na suchém místě chráněném před mrazem. 4 Popis výrobku a příslušenství 4.1 Popis zařízení Odčerpávací zařízení odpadní vody DrainLift Box jímá přitékající odpadní vodu do sběrné nádrže. Plovákový spínač, pevně namontovaný na integrovaném čerpadle, automaticky spouští toto čerpadlo po dosažení určité úrovně hladiny. V zařízení je integrována zpětná záklopka, takže na stoupačce není nutno instalovat zábranu proti zpětnému toku předepsanou normou EN Nátok je možno připojit na dvě protilehlé příruby DN 100. Tyto příruby je možno zároveň použít pro odvzdušňovací potrubí (viz obr. 3). Pro zvýšení čerpacího výkonu nebo pro zvýšení objemu sběrné nádrže je možno instalovat (dodatečné) rozšiřovací zařízení. Víko nádrže je možno nastavovat výškově (max. 120 mm) a je otočné. Ve víku je integrován podlahový odtok se sifónem. Přes přírubu Ø25 nebo přes odvzdušňovací potrubí je možno vyvést z nádrže kabel čerpadla. Revizní otvor umožňuje jednoduchou údržbu zařízení. 4.2 Rozsah dodávky Zařízení na odčerpávání odpadní vody je připravené k připojení a obsahuje: odvodňovací čerpadlo odpadních vod, sběrnou nádrž, zpětnou záklopku, dlaždicový rám s integrovaným podlahovým odtokem, návod k montáži a obsluze. 4.3 Příslušenství Příslušenství je nutno objednat zvlášť. Výstražný spínací přístroj: DrainAlarm 2 s plovákovým spínačem WA. U zdvojeného zařízení: SK530 s dvěma plovákovými spínači a houkačkou. Hadice DN 100 a hadicové spony. Detailní seznam a popis viz katalog/ceník.

8 Návod k montáži a obsluze 7 5 Instalace / montáž Při instalaci odčerpávacího zařízení je nutno dbát především místně platných předpisů (např. ČSN) a všeobecných platných předpisů evropských norem (EN a EN 12056). Prostory, v nichž bude odčerpávací zařízení instalováno, musí být dostatečně prostorné, aby bylo dobře přístupné pro ovládání a provádění údržby. Kolem a nad všemi prvky, které slouží k obsluze zařízení a na nichž se provádí údržba, je nutno zajistit dostatečný manipulační prostor, který musí být minimálně 60 cm široký resp. vysoký. Instalační prostory musí být zabezpečeny proti mrazu, dobře odvětrány a osvětleny. Výtlačné hrdlo Ø40 Hrdlo Ø25 Obr. 1 Plán prostorového uspořádání DrainLift Box 32

9 Návod k montáži a obsluze 8 Výtlačné hrdlo Ø40 Hrdlo Ø25 Obr. 2 Plán prostorového uspořádání DrainLift Box Připojení potrubních rozvodů Veškeré potrubní vedení je nutno instalovat poddajně, bez jakéhokoliv pnutí, a zvukově odizolovat. Z potrubí na zařízení nesmí působit žádné silové pnutí a silové momenty, potrubí je nutno upevnit a ukotvit tak, aby na zařízení nepůsobily žádné tažné ani tlakové síly. Potrubí je nutno nainstalovat tak, aby se dalo samovolně vyprázdnit. Ve směru proudění neprovádějte žádná zúžení potrubí. Všechny potrubní přípojky je nutno provést svědomitě. V případě spojů pomocí hadicových spon je tyto nutno pečlivě utáhnout (dotahovací moment 5Nm!). Na nátoku před nádrží, jakož i za zábranou proti zpětnému toku na stoupačce je dle EN nutno vždy dodatečně nainstalovat uzavírací šoupě Výtlačné potrubí (stoupačka) Výtlačné potrubí se všemi vestavěnými díly musí bezpečně odolávat všem vyskytnuvším se provozním tlakům. Na ochranu proti případnému zpětnému vzdutí z veřejné sběrné kanalizace je nutno stoupačku opatřit "potrubní smyčkou", jejíž spodní okraj se musí nacházet nad místně stanovenou úrovní zpětného vzdutí (většinou povrch ulice) (srovnej také obr. 6).

10 Návod k montáži a obsluze Přípojky na nádrži (obr. 3) Nátok: Příruby DN100 (protilehlé) Podlahový odtok Přípojka odvzdušnění: Odvzdušňovací potrubí, předepsané normou EN , je nutno instalovat u jedné z nátokových přírub DN100 pomocí T-odbočky a/nebo redukce (zajistí provozovatel) (viz obr. 3). Rozšiřovací přípojka (pouze pro zdvojená zařízení): Příruba DN100 Odvzdušňovací potrubí DN70 (zajistí uživatel) Pachuvzdorný přechod Nátok DN 100 Obr. 3 Příklad odvzdušnění a vedení kabelu

11 Návod k montáži a obsluze 10 Nátokové příruby DN100 Podlahový odtok Výtlačné hrdlo Ø40 Příruba DN100 (pro dodatečnou nádrž) Obr. 3 Přípojky na nádrži Hrdlo Ø25 pro vyvedení kabelu 5.1 Montáž nádrže (obr. 4) Vytvořte vodorovné, udusané štěrkové lože a nádrž zafixujte štěrkovým zásypem. Srovnejte nádrž a definujte nátokové potrubí. Otevřete příslušné hrdlo pro připojení nátoku (obr. 5). Ke spojení s nátokovým potrubím použijte přípustných, běžně dostupných propojovacích prvků. Následně připojte výtlak nádrže na kontinuálně stoupající výtlačné potrubí instalované v objektu. V případě potřeby otevřete přírubu pro průchod kabelu a spojte ji s kabelovým potrubím, které si zajistí provozovatel (vnitřní průměr 25 mm). Zasypte nádrž štěrkem natolik, aby byly zakryty všechny potrubní přípojky. Štěrkové lože uzavřete betonovým příkrovem a vyrovnávací vrstvou, přičemž výškově nastavitelný dlaždicový rám musí zůstat volně odnímatelný. Dlaždicový rám přizpůsobte úrovni dlaždic položených v místnosti. POZOR! Před ukončením podlahových obkladů vyplňte vhodným materiálem prostor, který vznikl po odstranění bednění.

12 Návod k montáži a obsluze 11 Dlaždice Vyrovnávací vrstva Štěrkový zásyp Zemina Štěrkové lože (vodorovné a udusa- Obr. 4 Montáž nádrže Obr. 5 Otevření příruby

13 Návod k montáži a obsluze 12 Odvzdušňovací potrubí (vyvedeno nad střechu) Stoupačka Nátok Obr. 5 Příklad instalace 5.2 Elektrické připojení Elektrické připojení smí provádět pouze oprávněný elektroinstalatér! Přitom musí dodržet všechny příslušné platné předpisy ČSN a místních elektrotechnické předpisy! Druh proudu a napětí síťové přípojky musí odpovídat údajům na typovém štítku. Zařízení je nutno předpisově uzemnit. Pojistky na straně sítě: max. 16A. Doporučujeme použít ochranný spínač proti chybnému proudu 30 ma instalace dle příslušných místních platných předpisů. Zásuvku, spínací přístroj a výstražné čidlo je nutno nainstalovat do suchých prostor, které jsou zajištěny proti zaplavení. Při umístění dbejte příslušných elektrotechnických předpisů. Během připojování je nutno dbát technických připojovacích podmínek místních energetických rozvodných závodů.

14 Návod k montáži a obsluze 13 V případě vyvedení kabelu z nádrže skrze přírubu Ø25 je nutno odstřihnout zástrčku (obr. 6), kabel protáhnout pomocí protahovacího drátu kabelovým potrubím (zajistí uživatel) ke spínacímu zařízení/zásuvce a elektricky ho zapojit. Přechod je nutno utěsnit vůči unikání zápachů. U zařízení bez spínacího zařízení je nutno použít nové ochranné (Schuko) zástrčky (není součástí dodávky). Při jejím zapojení je nutno dbát všech platných předpisů. U zařízení se spínací jednotkou je nutno dráty zapojit následně: hnědý pramen L1 modrý pramen N žluto/zelený pramen PE V případě vyvedení kabelu z nádrže skrze odvzdušňovací potrubí není nutno odstřihnout ochrannou (Schuko) zástrčku. Kabel je nutno protáhnout pomocí protahovacího drátu odvzdušňovacím potrubím (zajistí uživatel) ke spínacímu zařízení/zásuvce a elektricky ho zapojit. Přechod je nutno utěsnit vůči unikání zápachů. POZOR! Kabel čerpadla nevytahujte z nádrže úplně! Pro účely čištění a údržby by měl v nádrži zůstat asi 1m kabelu. Kabelovou smyčku upevněte na stoupačku pomocí kabelových spon. Obr. 6 Oddělení zástrčky

15 Návod k montáži a obsluze Uvedení do provozu Zařízení smí být uvedeno do provozu pouze v tom případě, jsou-li splněny všechny příslušné předpisy ČSN. Zkontrolujte přítomnost a řádné provedení všech nutných přípojek (přítoky, výtlačné potrubí s uzavíracími armaturami, odvzdušnění, ukotvení dna, elektrické připojení, atd.) Zapojte zařízení do elektrické sítě. Otevřete uzavírací armatury. Naplňte zařízení: čerpadlo musí dvakrát zabrat a stoupačka musí být kompletně naplněna. Pro kontrolní náběh lze před dosažením spouštěcí hladiny v nádrži plovákový spínač v nádrži ručně nadzvednout. V případě provozu se spínacím zařízením je nutno navíc dbát návodu k montáži a obsluze, který je se spínacím zařízením dodáván. 6.1 Provoz POZOR! Zařízení je dimenzováno na teplotu médií do 40 C, krátkodobě pak max. do 60 C, a to při teplotě okolí do 40 C. Je nutno se vyvarovat provozu nasucho, neboť by mohlo dojít ke zničení mechanické ucpávky čerpadla. Provozní režim: Přerušovaný provoz S3-15% (TWM32) a S3-25% (TC40) dle příslušných elektrotechnických předpisů. Zařízení není dimenzováno pro trvalý provoz! 7 Údržba Údržbu na zařízení pro odčerpávání odpadní vody smí podle EN provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Časové intervaly přitom nesmí být delší než: 1 / 4 roku u běžných průmyslových provozů, 1 / 2 roku u zařízení pro činžovní domy, 1 rok u zařízení pro rodinné domky. Během provádění údržby používejte ochranných rukavic, zabráníte tak případné infekční nákaze. Provozovatel zařízení se musí postarat o to, aby všechny údržbářské, inspekční a montážní práce prováděl autorizovaný a kvalifikovaný personál, který si před tím podrobně prostudoval tento návod k montáži a obsluze. Vypracováním harmonogramu údržby se dají minimalizovat nákladné opravy a lze jím dosáhnout bezporuchového chodu zařízení. Pro zprovoznění zařízení a jeho údržbu je Vám k dispozici zákaznický servis fy Wilo. O každé provedené údržbě je nutno vypracovat protokol.

16 Návod k montáži a obsluze 15 Před započetím údržbářských prací je nutno zařízení odpojit od zdroje elektrického napětí a zajistit ho proti neoprávněnému znovuzapojení. Údržba nesmí být prováděna na zařízení, které je v provozu. 7.1 Odstavení z provozu Po delších provozních odstávkách doporučujeme zkontrolovat a případně vyčistit čerpadlo. 7.2 Demontáž a montáž Demontáž a montáž smí provádět pouze odborný personál! Přerušte přívod elektrického proudu! Zavřete uzavírací šoupě (na nátoku a stoupačce). Za účelem vyčištění nádrže odšroubujte revizní poklop (zvedněte dlaždicový rám). Vyprázdněte sběrnou nádrž (např. nazvednutím plovákového spínače až na spínací úroveň).

17 Návod k montáži a obsluze 16 8 Poruchy, jejich příčiny a odstraňování Poruchy Číselný kód, příčiny a jejich odstranění Čerpadlo nečerpá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 Příliš malý průtok 1, 3, 7, 9, 12, 13, 14 Nadměrný příkon proudu 1, 4, 5, 8, 14 Příliš malá dopravní výška 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17 Čerpadlo běží neklidně a je hlučné 1, 3, 10, 13, 14, 15, 17 Příčina Odstranění 1 Ucpán nátok čerpadla nebo oběžné kolo Odstraňte usazeniny z čerpadla a/nebo nádrže. 3 Opotřebení vnitřních dílů (oběžné kolo, ložiska) Vyměňte opotřebované díly. 4 Příliš nízké provozní napětí 5 Plovákový spínač je zablokován Zkontrolujte pohyblivost plovákového spínače. 6 Motor neběží, neboť není k dispozici elektrické napětí. Zkontrolujte elektroinstalaci. 7 Nátok čerpadla je ucpaný Vyčistěte nátok k čerpadlu 8 Vadné vinutí motoru nebo elektrické vedení 9 Zpětná záklopka je ucpaná Vyčistěte zpětnou záklopku. 10 Nadměrný pokles hladiny vody v nádrži Zkontrolujte vypínací úroveň plovákového spínače (voda nesmí poklesnout pod vrchní okraj sacího otvoru čerpadla) 11 Plovákový spínač je defektní Zkontrolujte plovákový spínač 12 Uzavírací armatura na výtlaku není zcela nebo je jen nedostatečně otevřena. Otevřete naplno uzavírací armaturu 13 Nepřípustný obsah vzduchu nebo plynu v čerpané kapalině 14 Defektní radiální ložisko v motoru 15 Chvění způsobené zařízením Zkontrolujte pružné spoje potrubí. 16 Teplotní čidlo vinutí motoru vybavilo z důvodu nadměrné teploty vinutí Po vychladnutí motor opět automaticky naběhne. 17 Ucpané odvzdušnění čerpadla Vyčistěte odvzdušňovací otvory/drážky na čerpadle. 18 Nadměrná teplota čerpaného média. Ochlaďte čerpané médium Nedá-li se provozní porucha odstranit, obraťte se prosím na příslušného odborníka nebo servisní oddělení fy Wilo resp. její nejbližší pobočku.

18 Návod k montáži a obsluze 17 CZ prohlášení o shodě EU Prohlašujeme tímto, že typy konstrukční řady: DrainLift Box 32/8 32/11 40/10 odpovídají v dodaném provedení následujícím podmínkám: Strojním směrnicím EU 98/37/EG Směrnicím pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EWG ve znění: 91/263/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG Nízkonapěťovým směrnicím 73/23/EWG ve znění: 93/68/EWG Směrnicím stavebních produktů 89/106/EWG ve znění: 93/68/EWG použité harmonizované normy, především: EN 292-1, EN EN EN EN Dortmund

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300 Návod k instalaci KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU WPC 04-13 / WPC 04-13 cool Maximální topný a chladicí výkon, minimální potřeba místa. Tepelné čerpadlo země voda WPC nebo WPC cool patří s COP až 5,0 k nejúčinnějším tepelným čerpadlům na trhu. Jeho nový

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

SOL-LX-W, SOL-LX-C, RoLP-LX, ROLP Poplachové houkačky, majáky a houkačky s majáky

SOL-LX-W, SOL-LX-C, RoLP-LX, ROLP Poplachové houkačky, majáky a houkačky s majáky SOL-LX-W, SOL-LX-C, RoLP-LX, ROLP Poplachové houkačky, majáky a houkačky s majáky Pro systémy požární signalizace a systémy stabilního hašení Účinné vyhlášení poplachu slyšitelné jako varovný signál i

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku Emmie.2 na čištění olejů Delší doba provozuschopnosti Menší opotřebení Menší zanášení a méně koroze Snížení spotřeby olejů Snížení nákladů

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Bezpečné koupelnové osvětlení NOVINKA! BASIC

Bezpečné koupelnové osvětlení NOVINKA! BASIC Bezpečné koupelnové osvětlení NOVINKA! BASIC Základním předpokladem koupelnového osvětlení musí být bezpečnost Bezpečná koupelnová svítidla H2O Basic a H2O Profi 1. Vyberte si, kam chcete svítidla umístit

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více