Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: Technické změny vyhrazeny!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny!"

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze Aktualizace: Wilo-DrainLift Box /1003 Technické změny vyhrazeny!

2 Návod k montáži a obsluze 1 Obsah: 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku Typový klíč Připojovací a výkonnostní data 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označení pokynů a upozornění v tomto návodu k obsluze 2.2 Kvalifikace personálu 2.3 Rizika při zanedbání bezpečnostních pokynů 2.4 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele 2.5 Bezpečnostní pokyny pro provádění kontrolních a montážních prací 2.6 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů 2.7 Nepřípustné způsoby provozu 3 Přeprava a skladování 4 Popis výrobku a jeho příslušenství 4.1 Popis zařízení 4.2 Rozsah dodávky 4.3 Příslušenství 5 Instalace / montáž 5.1 Připojení potrubí Výtlačné potrubí Přípojky na nádrži 5.2 Montáž nádrže 5.3 Elektrické připojení 6 Uvedení do provozu 6.1 Provoz 7 Údržba 7.1 Odstavení z provozu 7.2 Demontáž a montáž 8 Poruchy, jejich příčiny a odstraňování

3 Návod k montáži a obsluze 2 1 Všeobecně Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci! 1.1 Účel použití WILO-DrainLift Box je na základě EN automatické odčerpávací zařízení odpadní vody bez obsahu fekálií, sloužící k bezpečnému odvodnění odtokových míst v budovách i na pozemcích pod úrovní zpětného vzdutí. Odváděna smí být pouze voda z domácností, podle EN Odčerpávány nesmí být mimo jiné: pevné částice, vláknité látky, dehet, písek, cement, popel, silnostěnný papír, suť, odpadky, jateční odpady, tuky, oleje, voda z koupacích bazénů. V provozech, ve kterých se vyskytuje odpadní voda s obsahem tuků, je nutno nainstalovat odlučovač tuku. 1.2 Charakteristika výrobku Typový klíč DrainLift Box 32/8 Zařízení na odčerpávání odpadní vody Konstrukční řada Typ čerpadla

4 Návod k montáži a obsluze Připojovací a výkonová data Připojovací napětí [ V ] 1 ~ 230 ± 10% Provedení el. přípojky 10 m kabel se zástrčkou DrainLift Box 32 DrainLift Box 40 TMW32/8 TMW32/11 TC40/10 1 ~ 230 ± 10% 10 m kabel se zástrčkou 1 ~ 230 ± 10% 5 m kabel se zástrčkou Příkon [ kw ] 0,45 0,75 0,94 Jmenovitý proud [ A ] 2,1 3,6 4,7 Síťová frekvence [ Hz ] 50 Rozměry Ø x v [ mm ] 450 x 780 Hrubý objem [ l ] 82,5 Spínací objem [ l ] Max. dopravní výška [ mvs ] Objemový průtok max. [m 3 /h] Druh krytí IP 68 Hmotnost [kg] Max. teplota média [ C] 35 (krátkodobě 90 C) 40 Max. zrnitost pevných [mm] látek Přípojka výtlaku [mm] Ø 40 Přípojky nátoku DN 100 nebo podlahový odtok Otáčky [ 1 /min] 2900

5 Návod k montáži a obsluze 4 CE WILO a.s. 02 EN Domovní odčerpávací zařízení Čerpací účinek viz výkonový štítek Hluková hladina KLF Antikorozní ochrana korozivzdorné materiály Inox/Composite Při objednávání náhradních dílů je nutno udávat veškeré údaje z typového štítku. 2 Bezpečnostní pokyny Tento návod obsahuje základní pokyny, kterých je nutno dbát při montáži a provozu zařízení. Proto je bezpodmínečně nutné, aby si montér a oprávněný provozovatel přečetli tento návod ještě před zahájením montáže a uvedením zařízení do provozu. Návod musí být trvale k dispozici na místě použití zařízení. Je třeba dbát nejenom všeobecných bezpečnostních pokynů, uvedených v této kapitole, ale také všech speciálních bezpečnostních pokynů, které jsou uvedeny v dalších kapitolách. 2.1 Označení pokynů a upozornění v návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze, jejichž zanedbání může způsobit ohrožení osob, jsou označeny obecným symbolem nebezpečí nebo symbolem výstrahy před nebezpečným elektrickým napětím,. Bezpečnostní pokyny, jejichž zanedbáním může být ohroženo čerpadlo/zařízení nebo jejich funkce, jsou uvozeny výrazem: POZOR! 2.2 Kvalifikace personálu Personál provádějící montáž, obsluhu, údržbu a kontrolu zařízení musí mít pro tyto práce odpovídající kvalifikaci.

6 Návod k montáži a obsluze Rizika při zanedbání bezpečnostních pokynů Zanedbání bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob a zařízení. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke ztrátě veškerých nároků na náhradu škody. V jednotlivých případech může nedodržení bezpečnostních pokynů zapříčinit např.: selhání důležitých funkcí zařízení, ohrožení osob mechanickými nebo elektrickými účinky, ohrožení osob nedodržováním hygienických předpisů při styku s fekáliemi, ohrožení osob a životního prostředí únikem nebezpečných látek. 2.4 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele Je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy. Je nutno vyloučit ohrožení elektrickým napětím. Je nutno dbát obecných bezpečnostních předpisů ČSN a předpisů místních rozvodných energetických závodů. 2.5 Bezpečnostní pokyny pro inspekční a montážní práce Provozovatel se musí postarat o to, aby všechny inspekční a montážní práce prováděl autorizovaný a kvalifikovaný personál, který si před tím podrobně prostudoval tento návod k montáži a obsluze. Tyto práce smí být na zařízení prováděny zásadně v jeho klidovém stavu. 2.6 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů Změny na zařízení jsou přípustné pouze po dohodě s výrobcem zařízení. Originální náhradní díly a příslušenství autorizované výrobcem zařízení zajišťují bezpečnost práce. Používání jiných dílů může vést ke zrušení záruky na škody z toho vzešlé. 2.7 Nepřípustné způsoby provozu Provozní bezpečnost dodaného zařízení je zaručena pouze řádným používáním zařízení v souladu s 1. kapitolou tohoto návodu k obsluze. Dané mezní hodnoty nesmí být v žádném případě překročeny resp. nedodrženy. POZOR! Zařízení není dimenzováno pro dlouhodobý provoz! Udaný maximální průtok platí pro přerušovaný provoz (S3 15% resp. 25%). Maximální možný přítok musí být vždy menší, než průtočnost jednoho čerpadla v příslušném provozním bodě. Je bezpodmínečně nutné, aby byly dodrženy veškeré předepsané elektrické připojovací hodnoty, jakož i pokyny ohledně montáže a údržby. Provoz agregátu mimo výše zmíněné podmínky vede k přetěžování zařízení, kterému nemůže dlouhodobě odolat. Zanedbání těchto pokynů může mít za následek ohrožení osob a zařízení.

7 Návod k montáži a obsluze 6 3 Přeprava a skladování POZOR! Zařízení je dodáváno zabalené (nelze je klást na sebe!). Během přepravy je nutno dbát na to, aby bylo zařízení zajištěno proti nárazům a pádům. Zařízení je dle údajů na obalu nutno skladovat na suchém místě chráněném před mrazem. 4 Popis výrobku a příslušenství 4.1 Popis zařízení Odčerpávací zařízení odpadní vody DrainLift Box jímá přitékající odpadní vodu do sběrné nádrže. Plovákový spínač, pevně namontovaný na integrovaném čerpadle, automaticky spouští toto čerpadlo po dosažení určité úrovně hladiny. V zařízení je integrována zpětná záklopka, takže na stoupačce není nutno instalovat zábranu proti zpětnému toku předepsanou normou EN Nátok je možno připojit na dvě protilehlé příruby DN 100. Tyto příruby je možno zároveň použít pro odvzdušňovací potrubí (viz obr. 3). Pro zvýšení čerpacího výkonu nebo pro zvýšení objemu sběrné nádrže je možno instalovat (dodatečné) rozšiřovací zařízení. Víko nádrže je možno nastavovat výškově (max. 120 mm) a je otočné. Ve víku je integrován podlahový odtok se sifónem. Přes přírubu Ø25 nebo přes odvzdušňovací potrubí je možno vyvést z nádrže kabel čerpadla. Revizní otvor umožňuje jednoduchou údržbu zařízení. 4.2 Rozsah dodávky Zařízení na odčerpávání odpadní vody je připravené k připojení a obsahuje: odvodňovací čerpadlo odpadních vod, sběrnou nádrž, zpětnou záklopku, dlaždicový rám s integrovaným podlahovým odtokem, návod k montáži a obsluze. 4.3 Příslušenství Příslušenství je nutno objednat zvlášť. Výstražný spínací přístroj: DrainAlarm 2 s plovákovým spínačem WA. U zdvojeného zařízení: SK530 s dvěma plovákovými spínači a houkačkou. Hadice DN 100 a hadicové spony. Detailní seznam a popis viz katalog/ceník.

8 Návod k montáži a obsluze 7 5 Instalace / montáž Při instalaci odčerpávacího zařízení je nutno dbát především místně platných předpisů (např. ČSN) a všeobecných platných předpisů evropských norem (EN a EN 12056). Prostory, v nichž bude odčerpávací zařízení instalováno, musí být dostatečně prostorné, aby bylo dobře přístupné pro ovládání a provádění údržby. Kolem a nad všemi prvky, které slouží k obsluze zařízení a na nichž se provádí údržba, je nutno zajistit dostatečný manipulační prostor, který musí být minimálně 60 cm široký resp. vysoký. Instalační prostory musí být zabezpečeny proti mrazu, dobře odvětrány a osvětleny. Výtlačné hrdlo Ø40 Hrdlo Ø25 Obr. 1 Plán prostorového uspořádání DrainLift Box 32

9 Návod k montáži a obsluze 8 Výtlačné hrdlo Ø40 Hrdlo Ø25 Obr. 2 Plán prostorového uspořádání DrainLift Box Připojení potrubních rozvodů Veškeré potrubní vedení je nutno instalovat poddajně, bez jakéhokoliv pnutí, a zvukově odizolovat. Z potrubí na zařízení nesmí působit žádné silové pnutí a silové momenty, potrubí je nutno upevnit a ukotvit tak, aby na zařízení nepůsobily žádné tažné ani tlakové síly. Potrubí je nutno nainstalovat tak, aby se dalo samovolně vyprázdnit. Ve směru proudění neprovádějte žádná zúžení potrubí. Všechny potrubní přípojky je nutno provést svědomitě. V případě spojů pomocí hadicových spon je tyto nutno pečlivě utáhnout (dotahovací moment 5Nm!). Na nátoku před nádrží, jakož i za zábranou proti zpětnému toku na stoupačce je dle EN nutno vždy dodatečně nainstalovat uzavírací šoupě Výtlačné potrubí (stoupačka) Výtlačné potrubí se všemi vestavěnými díly musí bezpečně odolávat všem vyskytnuvším se provozním tlakům. Na ochranu proti případnému zpětnému vzdutí z veřejné sběrné kanalizace je nutno stoupačku opatřit "potrubní smyčkou", jejíž spodní okraj se musí nacházet nad místně stanovenou úrovní zpětného vzdutí (většinou povrch ulice) (srovnej také obr. 6).

10 Návod k montáži a obsluze Přípojky na nádrži (obr. 3) Nátok: Příruby DN100 (protilehlé) Podlahový odtok Přípojka odvzdušnění: Odvzdušňovací potrubí, předepsané normou EN , je nutno instalovat u jedné z nátokových přírub DN100 pomocí T-odbočky a/nebo redukce (zajistí provozovatel) (viz obr. 3). Rozšiřovací přípojka (pouze pro zdvojená zařízení): Příruba DN100 Odvzdušňovací potrubí DN70 (zajistí uživatel) Pachuvzdorný přechod Nátok DN 100 Obr. 3 Příklad odvzdušnění a vedení kabelu

11 Návod k montáži a obsluze 10 Nátokové příruby DN100 Podlahový odtok Výtlačné hrdlo Ø40 Příruba DN100 (pro dodatečnou nádrž) Obr. 3 Přípojky na nádrži Hrdlo Ø25 pro vyvedení kabelu 5.1 Montáž nádrže (obr. 4) Vytvořte vodorovné, udusané štěrkové lože a nádrž zafixujte štěrkovým zásypem. Srovnejte nádrž a definujte nátokové potrubí. Otevřete příslušné hrdlo pro připojení nátoku (obr. 5). Ke spojení s nátokovým potrubím použijte přípustných, běžně dostupných propojovacích prvků. Následně připojte výtlak nádrže na kontinuálně stoupající výtlačné potrubí instalované v objektu. V případě potřeby otevřete přírubu pro průchod kabelu a spojte ji s kabelovým potrubím, které si zajistí provozovatel (vnitřní průměr 25 mm). Zasypte nádrž štěrkem natolik, aby byly zakryty všechny potrubní přípojky. Štěrkové lože uzavřete betonovým příkrovem a vyrovnávací vrstvou, přičemž výškově nastavitelný dlaždicový rám musí zůstat volně odnímatelný. Dlaždicový rám přizpůsobte úrovni dlaždic položených v místnosti. POZOR! Před ukončením podlahových obkladů vyplňte vhodným materiálem prostor, který vznikl po odstranění bednění.

12 Návod k montáži a obsluze 11 Dlaždice Vyrovnávací vrstva Štěrkový zásyp Zemina Štěrkové lože (vodorovné a udusa- Obr. 4 Montáž nádrže Obr. 5 Otevření příruby

13 Návod k montáži a obsluze 12 Odvzdušňovací potrubí (vyvedeno nad střechu) Stoupačka Nátok Obr. 5 Příklad instalace 5.2 Elektrické připojení Elektrické připojení smí provádět pouze oprávněný elektroinstalatér! Přitom musí dodržet všechny příslušné platné předpisy ČSN a místních elektrotechnické předpisy! Druh proudu a napětí síťové přípojky musí odpovídat údajům na typovém štítku. Zařízení je nutno předpisově uzemnit. Pojistky na straně sítě: max. 16A. Doporučujeme použít ochranný spínač proti chybnému proudu 30 ma instalace dle příslušných místních platných předpisů. Zásuvku, spínací přístroj a výstražné čidlo je nutno nainstalovat do suchých prostor, které jsou zajištěny proti zaplavení. Při umístění dbejte příslušných elektrotechnických předpisů. Během připojování je nutno dbát technických připojovacích podmínek místních energetických rozvodných závodů.

14 Návod k montáži a obsluze 13 V případě vyvedení kabelu z nádrže skrze přírubu Ø25 je nutno odstřihnout zástrčku (obr. 6), kabel protáhnout pomocí protahovacího drátu kabelovým potrubím (zajistí uživatel) ke spínacímu zařízení/zásuvce a elektricky ho zapojit. Přechod je nutno utěsnit vůči unikání zápachů. U zařízení bez spínacího zařízení je nutno použít nové ochranné (Schuko) zástrčky (není součástí dodávky). Při jejím zapojení je nutno dbát všech platných předpisů. U zařízení se spínací jednotkou je nutno dráty zapojit následně: hnědý pramen L1 modrý pramen N žluto/zelený pramen PE V případě vyvedení kabelu z nádrže skrze odvzdušňovací potrubí není nutno odstřihnout ochrannou (Schuko) zástrčku. Kabel je nutno protáhnout pomocí protahovacího drátu odvzdušňovacím potrubím (zajistí uživatel) ke spínacímu zařízení/zásuvce a elektricky ho zapojit. Přechod je nutno utěsnit vůči unikání zápachů. POZOR! Kabel čerpadla nevytahujte z nádrže úplně! Pro účely čištění a údržby by měl v nádrži zůstat asi 1m kabelu. Kabelovou smyčku upevněte na stoupačku pomocí kabelových spon. Obr. 6 Oddělení zástrčky

15 Návod k montáži a obsluze Uvedení do provozu Zařízení smí být uvedeno do provozu pouze v tom případě, jsou-li splněny všechny příslušné předpisy ČSN. Zkontrolujte přítomnost a řádné provedení všech nutných přípojek (přítoky, výtlačné potrubí s uzavíracími armaturami, odvzdušnění, ukotvení dna, elektrické připojení, atd.) Zapojte zařízení do elektrické sítě. Otevřete uzavírací armatury. Naplňte zařízení: čerpadlo musí dvakrát zabrat a stoupačka musí být kompletně naplněna. Pro kontrolní náběh lze před dosažením spouštěcí hladiny v nádrži plovákový spínač v nádrži ručně nadzvednout. V případě provozu se spínacím zařízením je nutno navíc dbát návodu k montáži a obsluze, který je se spínacím zařízením dodáván. 6.1 Provoz POZOR! Zařízení je dimenzováno na teplotu médií do 40 C, krátkodobě pak max. do 60 C, a to při teplotě okolí do 40 C. Je nutno se vyvarovat provozu nasucho, neboť by mohlo dojít ke zničení mechanické ucpávky čerpadla. Provozní režim: Přerušovaný provoz S3-15% (TWM32) a S3-25% (TC40) dle příslušných elektrotechnických předpisů. Zařízení není dimenzováno pro trvalý provoz! 7 Údržba Údržbu na zařízení pro odčerpávání odpadní vody smí podle EN provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Časové intervaly přitom nesmí být delší než: 1 / 4 roku u běžných průmyslových provozů, 1 / 2 roku u zařízení pro činžovní domy, 1 rok u zařízení pro rodinné domky. Během provádění údržby používejte ochranných rukavic, zabráníte tak případné infekční nákaze. Provozovatel zařízení se musí postarat o to, aby všechny údržbářské, inspekční a montážní práce prováděl autorizovaný a kvalifikovaný personál, který si před tím podrobně prostudoval tento návod k montáži a obsluze. Vypracováním harmonogramu údržby se dají minimalizovat nákladné opravy a lze jím dosáhnout bezporuchového chodu zařízení. Pro zprovoznění zařízení a jeho údržbu je Vám k dispozici zákaznický servis fy Wilo. O každé provedené údržbě je nutno vypracovat protokol.

16 Návod k montáži a obsluze 15 Před započetím údržbářských prací je nutno zařízení odpojit od zdroje elektrického napětí a zajistit ho proti neoprávněnému znovuzapojení. Údržba nesmí být prováděna na zařízení, které je v provozu. 7.1 Odstavení z provozu Po delších provozních odstávkách doporučujeme zkontrolovat a případně vyčistit čerpadlo. 7.2 Demontáž a montáž Demontáž a montáž smí provádět pouze odborný personál! Přerušte přívod elektrického proudu! Zavřete uzavírací šoupě (na nátoku a stoupačce). Za účelem vyčištění nádrže odšroubujte revizní poklop (zvedněte dlaždicový rám). Vyprázdněte sběrnou nádrž (např. nazvednutím plovákového spínače až na spínací úroveň).

17 Návod k montáži a obsluze 16 8 Poruchy, jejich příčiny a odstraňování Poruchy Číselný kód, příčiny a jejich odstranění Čerpadlo nečerpá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 Příliš malý průtok 1, 3, 7, 9, 12, 13, 14 Nadměrný příkon proudu 1, 4, 5, 8, 14 Příliš malá dopravní výška 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17 Čerpadlo běží neklidně a je hlučné 1, 3, 10, 13, 14, 15, 17 Příčina Odstranění 1 Ucpán nátok čerpadla nebo oběžné kolo Odstraňte usazeniny z čerpadla a/nebo nádrže. 3 Opotřebení vnitřních dílů (oběžné kolo, ložiska) Vyměňte opotřebované díly. 4 Příliš nízké provozní napětí 5 Plovákový spínač je zablokován Zkontrolujte pohyblivost plovákového spínače. 6 Motor neběží, neboť není k dispozici elektrické napětí. Zkontrolujte elektroinstalaci. 7 Nátok čerpadla je ucpaný Vyčistěte nátok k čerpadlu 8 Vadné vinutí motoru nebo elektrické vedení 9 Zpětná záklopka je ucpaná Vyčistěte zpětnou záklopku. 10 Nadměrný pokles hladiny vody v nádrži Zkontrolujte vypínací úroveň plovákového spínače (voda nesmí poklesnout pod vrchní okraj sacího otvoru čerpadla) 11 Plovákový spínač je defektní Zkontrolujte plovákový spínač 12 Uzavírací armatura na výtlaku není zcela nebo je jen nedostatečně otevřena. Otevřete naplno uzavírací armaturu 13 Nepřípustný obsah vzduchu nebo plynu v čerpané kapalině 14 Defektní radiální ložisko v motoru 15 Chvění způsobené zařízením Zkontrolujte pružné spoje potrubí. 16 Teplotní čidlo vinutí motoru vybavilo z důvodu nadměrné teploty vinutí Po vychladnutí motor opět automaticky naběhne. 17 Ucpané odvzdušnění čerpadla Vyčistěte odvzdušňovací otvory/drážky na čerpadle. 18 Nadměrná teplota čerpaného média. Ochlaďte čerpané médium Nedá-li se provozní porucha odstranit, obraťte se prosím na příslušného odborníka nebo servisní oddělení fy Wilo resp. její nejbližší pobočku.

18 Návod k montáži a obsluze 17 CZ prohlášení o shodě EU Prohlašujeme tímto, že typy konstrukční řady: DrainLift Box 32/8 32/11 40/10 odpovídají v dodaném provedení následujícím podmínkám: Strojním směrnicím EU 98/37/EG Směrnicím pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EWG ve znění: 91/263/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG Nízkonapěťovým směrnicím 73/23/EWG ve znění: 93/68/EWG Směrnicím stavebních produktů 89/106/EWG ve znění: 93/68/EWG použité harmonizované normy, především: EN 292-1, EN EN EN EN Dortmund

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Wilo-Sub TWU 6" 8" 10"

Wilo-Sub TWU 6 8 10 Wilo-Sub TWU 6" 8" 10" CZ Návod k montáži a obsluze 2 00 50/ 05 2002, DDD Perfektní čerpadla a něco víc Obr. 1 Chladící plášťová trubka Vrt Obr. 2 Obr. 3 obr. CZ 1. Všeobecné informace... 3 2. Bezpečnostní

Více

Wilo-Control EC Drain 1x4,0

Wilo-Control EC Drain 1x4,0 Návod k montáži a obsluze EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Technické změny vyhrazeny! WILO AG Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Tel. (0231) 41 02-0 Telex

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

Návod k montáži a obsluze. Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D 2 048 507-D / 0402 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 (22) Obsah 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnostní pokyny...5 3 Přeprava

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany PRO 1100 A Čeština 3 English 7 Français xx Dansk xx Čeština xx Slovenčina xx Nederlands xx Italiano xx Norsk xx Svenska xx Magyar xx Hrvatski xx Slovenščina xx Româneşte xx Български xx Bosanski xx Srpski

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka BADU JET smart Vestavěná protiproudová jednotka Překlad původního návodu k použití Instalační a provozní příručka BADU Jet smart Univerzální model 1. Všeobecné informace Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft

Více

Návod k montáži a obsluze Typ: WJ / HWJ

Návod k montáži a obsluze Typ: WJ / HWJ Typ: WJ / HWJ Technické změny vyhrazeny! 1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 17 WJ,HWJ / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní 125, 251 01 Čestlice I ČO: 62579207 JAKO

Více

Ponorné motorové čerpadlo. Ama-Drainer N 301/302/303/358. Návod k obsluze/montáži

Ponorné motorové čerpadlo. Ama-Drainer N 301/302/303/358. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Ama-Drainer N 301/302/303/358 Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Ama-Drainer N 301/302/303/358 Originální návod k obsluze KSB S.A.S. Všechna práva vyhrazena.

Více

Ovládací skříň WSP-201

Ovládací skříň WSP-201 Ovládací skříň WSP-201 Návod k montáži a obsluze 04.2011 Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování 4 Popis výrobku a příslušenství 5 Montáž /

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL CR / CRB / CF-2 / BR-2 / CF-4 / NKM / NKP Před započetím montážních prací si podrobně pročtěte tuto příručku. Jsou v ní uvedeny zásadní pokyny, které je třeba

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Odstředivá horizontální čerpadla řady OP Návod k instalaci a obsluze 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně Tento provozní a montážní návod obsahuje zásadní pokyny, kterých je nutno dbát při instalaci, provozu

Více

Ponorná celonerezová čerpadla řady V4S

Ponorná celonerezová čerpadla řady V4S Ponorná celonerezová čerpadla řady V4S Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké napětí:

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání AL-KO Automobilová technika Kvalita a bezpečnost AL - KO Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004 Návod k používání Pozor: Před uvedením do provozu se seznamte s návodem k používání a dbejte bezpečnostní

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Combi 4 / Combi 6. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách. Combi

Combi 4 / Combi 6. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách. Combi Combi 4 / Combi 6 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Combi 9 7 4 3 5 5 2 3 1 1 60 40 60 Komfort na cestách Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 7 12 14 11 7 1 Obsluhovací díl 2 Spínací hodiny

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

Ponorné motorové čerpadlo. Ama-Drainer N 301/302/303/358. Návod k obsluze/montáži

Ponorné motorové čerpadlo. Ama-Drainer N 301/302/303/358. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Ama-Drainer N 301/302/303/358 Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Ama-Drainer N 301/302/303/358 Originální návod k obsluze KSB Aktiengesellschaft Všechna

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Technické parametry VB25/1300 VB25/1500 VB25/1300 Typ VB25/900 VB25/1300B VB25/1500B INOX Napětí 230V Frekvence 50 Hz Výkon 900W 1300W 1500W 1300W Třída

Více

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení 6323 0000 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte,

Více

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Návod k pouïití HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max.

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Provozní předpis 1115.85-64 Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D v dodávaném

Více

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYPU CTB

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYPU CTB STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYPU CTB NÁVOD K POUŢITÍ, MONTÁŢI, OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 12.1.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030,

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Technické údaje HWW 3000/20 G, HWW 4000/ 20 GL Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

MULTIDEEP 4/7 MULTIDEEP 4/8

MULTIDEEP 4/7 MULTIDEEP 4/8 MULTIDEEP 4/7 MULTIDEEP 4/8 Návod k obsluze a montáži 1. ÚVOD Před použitím Vašeho čerpadla je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci a

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva. Je naším přáním, aby Vám

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Zařízení určené k odsávání použitých olejů

Zařízení určené k odsávání použitých olejů Zařízení určené k odsávání použitých olejů 75 l, s odměrným válcem 95 l, s odměrným válcem Návod k obsluze Obsah: 1. Všeobecné údaje 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 1.2 Konstrukce a popis funkce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000

ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000 ČERPADLO ZAHRADNÍ Gartenpumpe ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1 2 3 4 5 6 7 8 1) rukojeť 2) výstupní připojení vody 3) vstupní připojení

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S BAZÉNOVÉ ČERPADLO -S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami.

Více

Univerzální vysavač kalů

Univerzální vysavač kalů Univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 Provozní návod OBSAH Prohlášení o shodě 3 1. Všeobecně 4 1.1 Působnost 4 1.2 Poptávky a objednávky 4 1.3 Technické údaje 4 1.4 Oblast použití 5 1.5 Příslušenství

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! RTAC1 19POL. www.ewm-group.com. Návody k obsluze.

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! RTAC1 19POL. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Návody k obsluze Dálkový ovladač RTAC1 19POL Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *Details for ewm-warranty www.ewm-group.com

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. DENT UNIT s.r.o., Obvodní 23, 503 32 Hradec Králové Tel. 495 454 394, E-mail: dentunit@dentunit.cz www.dentunit.

NÁVOD K OBSLUZE. DENT UNIT s.r.o., Obvodní 23, 503 32 Hradec Králové Tel. 495 454 394, E-mail: dentunit@dentunit.cz www.dentunit. NÁVOD K OBSLUZE www.dentunit.cz E - 2 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Děkujeme Vám za zakoupení nového výrobku společnosti EMS. Výrobek odpovídá nejvyšším požadavkům na kvalitu a bezpečnost. Váš AIR-FLOW S2 je kombinací

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Technický list. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty

Technický list. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty IVAR.HP Atria Duo Optimum IVAR.HP Atria Optimum IVAR.HP Comfort IVAR.HP Comfort Optimum IVAR.HP Diplomat IVAR.HP Diplomat Duo IVAR.HP Diplomat Duo Optimum IVAR.HP Diplomat Optimum G2/G3 IVAR.HP Diplomat

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 BERTO S 1 OBSAH Část 1: Obecné pokyny a poznámky 1.1. Obecné pokyny 1.2. Technická data 1.3. Konstrukční vlastnosti

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 26. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62. ÈESKY Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131 Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.680-8952-4091 OBSAH 1. DÙLEŽITÉ POKYNY PRO INSTALACI... 3 2. POPIS...

Více

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla. BADU Resort BADU Resort-AK

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla. BADU Resort BADU Resort-AK Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla BADU Resort BADU Resort-AK Min. prostor pro servis Instalační a provozní příručka BADU Resort 1. Obecně Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY WV, WVI 600 200, 300, 400, 600 dle 12101-3 (600 C, 120min) WV, WVI 400 200, 300, 400, dle 12101-3 (400 C, 120min) Certifikát č. 99/2121-2,3 (TU Mnichov) a příloha z 24.04.2001 NÁVODY N MONTÁŽ,

Více

English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių...

English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių... FVC 4001-EK FVC 4002-EK 2 English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių... 103 Русский... 115 1 2 7 3 4 1 3

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné kalové čerpadlo HS11 M Účel a použití čerpadla Kalové čerpadlo HS11 M je určeno pro čerpání čisté a znečištěné užitkové vody (max. průchodnost oběžným

Více

POWXG9417. Copyright 2010 VARO Page 1 www.varo.com

POWXG9417. Copyright 2010 VARO Page 1 www.varo.com POWXG9417 6 4 5 1 3 2 Copyright 2010 VARO Page 1 www.varo.com POWXG9417 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití.

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům Odsávač kalu 30 litrů Obj. č.: 55 10 13 Odhalíte-li při vybalování, že výrobek byl během přepravy poškozen, okamžitě informujte Vašeho

Více

WATERSAN 4. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

WATERSAN 4. Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla Jaroslav Řezáč Milan Hurt SANITÁRNÍ ČERPADLA SFA SANIBROY a SETMA Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY a SETMA web: http://www.sfa-sanibroy.cz e-mail:

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Pokyny k odtahu spalin pro Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT 6 720 612 662-00.2O ZSBR 16-3 A.. ZSBR 28-3 A.. ZWBR 30-3 A.. ZBR 42-3 A.. 6 720 615 839 CZ (2008/04) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Gratulujeme ke koupi produktu výrobce ELPUMPS KFT. Tak jako všechny produkty firmy ELPUMPS KFT. i tento výrobek byl zkonstruován s využitím nejnovějších

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více