Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek"

Transkript

1

2 Schváleno (vydáno) Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou Kdy 9. října 2014 Číslo usnesení ZM/ /2014 Účinnost 1. listopadu 2014 Metodiku postupu při vymáhání dluhů ze dne Ruší 8. dubna 2010 (účinnou od ) ve znění pozdějších novelizací Rozdělovník originálů 1x KT Umístěn na internetu NE Za aktuálnost obsahu odpovídá vedoucí oddělení právního a VZ Za aktualizaci na intranetu odpovídá Vedoucí oddělení právního a VZ Datum poslední aktualizace X Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek A) SPRÁVA POHLEDÁVEK 1. Úvodní ustanovení 1.1. Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek (dále jen metodika ) upravuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek (dále jen pohledávek ) vzniklých ze správního, přestupkového a daňového řízení a pohledávek občansko obchodně právních Správou pohledávek se rozumí právo činit taková opatření ke správnému a úplnému zajištění a splnění povinnosti dlužníka města tj. 1) stanovení povinností: a) právo vyměřit zaplacení peněžité pohledávky na základě správního nebo přestupkového řízení, b) uzavření smlouvy, která zakládá povinnost dlužníka v občansko-obchodně právních vztazích 2) zajištění splnění povinností: a) právo evidovat, vybrat, účtovat, vymáhat a kontrolovat plnění ve stanovené výši a době u povinností správního, přestupkového a daňového řízení b) právo evidovat, kontrolovat plnění povinností, vyúčtovat a vymáhat peněžité platby z občansko - obchodně právních vztahů. Součástí pohledávky je vždy i její příslušenství dle platných předpisů či smluvně ujednaných Metodika je závazná pro všechny věcně příslušné odbory/oddělení Magistrátu města Jablonec nad Nisou Pro účely této metodiky se správcem pohledávky rozumí věcně příslušný odbor/oddělení. 1

3 2. Správa pohledávek 2.1. Správu pohledávek v rozsahu čl. 1. odst. 1.2.) bod. 1) písm. a) a b) zajišťují zejména tyto odbory (instituce): - odbor stavební a životního prostředí (stavební úřad), - správní odbor (živnostenský úřad, oddělní přestupků a další), - odbor ekonomiky, - odbor správy majetku (oddělení správy bytových domů), - odbor územního a hospodářského rozvoje, - Městská policie v Jablonci nad Nisou, (dále také jako správci pohledávek ). Obecně se správcem pohledávky pro účely této metodiky rozumí věcně příslušný odbor/oddělení, do jejichž kompetence náleží právní titul vzniku pohledávky a to vždy v souladu s platnými interními předpisy Magistrátu města Jablonec nad Nisou, zejména Organizačního řádu v platném znění Správu pohledávek v rozsahu čl. 1. odst. 1.2.) bod. 2) písm. a) zajišťuje zejména odbor ekonomiky (vyjma vymáhání) ve spolupráci s oddělením právním a veřejných zakázek (vymáhání) Správu pohledávek v rozsahu čl. 1. odst. 1.2.) bod. 2) písm. b) zajišťuje zejména odbor správy majetku (oddělní správy bytových domů nájemní smlouvy), dále odbor ekonomiky ve spolupráci s garantem smlouvy a návazně ve fázi vymáhání s oddělením právním a veřejných zakázek. 3. Podklady pro správu pohledávek 3.1. Příslušné odbory (oddělení) správci pohledávek zasílají odboru ekonomiky všechna rozhodnutí o vyměření povinnosti uhradit peněžité částky dlužníkům ihned po jejich vystavení Kopie všech obchodně občansko právních smluv vyhotovených resp. uzavíraných prostřednictvím příslušného garanta smlouvy, z nichž vyplývá povinnosti uhradit peněžité částky na účet města, jsou v této kopii doručovány garantem smlouvy na odbor ekonomiky oddělení účetní a majetkové evidence. 4. Povinnosti správce pohledávky 4.1. Správce pohledávky eviduje pohledávku po celou dobu její existence. Úplnou, věcně správnou a průkaznou evidenci vede správce pohledávky podle jednotlivých dlužníků Správce pohledávky je po celou dobu její existence dále povinen: a) uplatňovat a vymáhat pohledávky v souladu s platnými zákonnými předpisy a touto metodikou, b) zajišťovat pohledávky před nedobytností, zánikem nebo promlčením, c) sledovat zda nebylo s dlužníkem zahájeno insolvenční řízení nebo zda vstoupil do likvidace, d) rozhodovat o posečkání ( 156 daňového řádu) vč. odkladu termínu splatnosti pohledávky za stanovených pravidel či schválení příslušnými orgány, e) navrhovat povolení splátek, postoupení, prominutí a odpis pohledávek, f) inventarizovat pohledávky ke dni řádné nebo mimořádné účetní závěrky Správce pohledávky je povinen v evidenčním systému případně ve spolupráci s příslušným zaměstnancem oddělení účetní evidence odboru sledovat, zda dlužníci řádně a včas plní své závazky V případě, že pohledávka není uhrazena do termínu splatnosti, a to ani po marném uplynutí náhradní lhůty uvedené v písemné upomínce adresované dlužníkovi, předá správce pohledávku k vymáhání odboru primátora oddělení právnímu a veřejných zakázek. 2

4 4.5. Správce pohledávky předává pohledávky oddělení právnímu a veřejných zakázek (PaVZ) k vymáhání předávacím protokolem. Předávací protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: - přesná identifikace subjektu (dlužníka), - částka předávaná k vymáhání, - právní titul z jakého pohledávka vznikla, - datum splatnosti pohledávky, - informace o majetku dlužníka, jsou-li předávajícímu známy z jeho dosavadní činnosti nebo spolupráce s dlužníkem (např. účty u peněžních ústavů), - popř. variabilní symbol, popř. další zúčtovací data pohledávky, - seznam podkladů předávaných k vymáhání pohledávky (originál či kopie právního titulu vzniku pohledávky, kopie upomínky vč. doručenky, přehled plateb a další), - datum a podpis vedoucího správce pohledávky či pověřeného zaměstnance V případě zahájení insolvenčního řízení postihující majetek dlužníka předá správce pohledávku bezodkladně oddělení PaVZ pro účely přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, a to i v případě, že dlužník dosud není v prodlení. Obdobně se postupuje, vstoupí-li dlužník do likvidace. 5. Informační toky 5.1. Správci pohledávek jsou povinni informovat PaVZ o všech skutečnostech, které nastaly po předání pohledávky k vymáhání a mohou mít vliv na vymáhání pohledávky (dobrovolné uhrazení dluhu nebo jeho části, zahájení jednání s dlužníkem o dohodě o splátkách, úmrtí dlužníka, zahájení insolvenčního řízení) S dlužníky ze všech právních titulů je zakázáno jednat a uzavírat jakékoliv vztahy, které by mohly vést ke vzniku další jakékoliv peněžité povinnosti vůči městu a to do doby, než bude splněna jejich původní povinnost. Toto ustanovení se týká i pohledávek (dlužníků), které byly předmět rozhodnutí příslušného orgánu o jejich odpisu. B) VYMÁHÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ POHLEDÁVEK Pohledávky vzniklé z přenesené působnosti města 6. Vymáhání místních poplatků a pokut 6.1. Procesní postup vymáhání dluhu z místních poplatků a pokut je upraven generálně zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Pro vymáhání těchto dluhů platí, že město postupuje v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., když systematickým výkladem ustanovení 147 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dojdeme k závěru, že tímto ustanovením jsou upraveny explicitně procesní postupy dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), protože na tento je přímo odkazováno, zatímco v odstavci 3 téhož paragrafu je výslovně uvedeno, že obec vybírá a vymáhá pokuty podle zvláštního zákona. Z uvedeného vyplývá, že byť byla sankce udělena procesním postupem dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), vykonávací řízení, tj. vymožení uložené pokuty se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. 6.A. Místní poplatky Pro postup při vymáhání dluhu z místních poplatků (dále i jako dluh ) platí následující postup: 1.) Nezaplatí-li poplatník nebo neodvede-li plátce (dále i jako dlužník ) včas nebo ve správné výši poplatek stanovený obecně závaznou vyhláškou města, vyměří věcně a funkčně příslušný 3

5 orgán města Jablonec nad Nisou (dále také i jako správce poplatku ) poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. 2.) Pokud dlužník nezaplatí na základě vystaveného platebního výměru, opět správce poplatku vyzve dlužníka k zaplacení s určením náhradní lhůty 15 dní od doručení s upozorněním, že po uplynutí této náhradní lhůty bude přikročeno k vymáhání daňového nedoplatku 1 ; proti takové výzvě se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů, odvolání nemá odkladný účinek. 3.) Pokud ani poté nebude dluh zaplacen, postupuje správce poplatku formou výkonu rozhodnutí (exekuce) dle zákona č. 280/2009 Sb. 2, v platn. zn.: - srážkami ze mzdy, - přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, - přikázáním jiné peněžité pohledávky, - postižením jiných majetkových práv, - prodejem movitých věcí, nebo - prodejem nemovitostí. 4.) Správce daně může vymáhat nedoplatek daňovou exekucí nebo zabezpečit vymáhání nedoplatku v souladu s 175, odst. 1, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Procesně musí být ze strany správce daně, resp. konkrétních pověřených zaměstnanců, dodrženy principy hospodárnosti, účelnosti a rychlosti. Tato metodika nestanovuje žádné konstantní termíny pro plnění jednotlivých úkonů správce daně, avšak k zjištění o neúspěšnosti vykonávacího řízení ze strany správce daně by mělo dojít nejpozději do 4 měsíců od zahájení vykonávacího řízení. 6.B. Pokuty Pro postup při vymáhání nezaplacených (dále i jako dluh ) pokut platí následující postup: 1.) Věcně a funkčně příslušný orgán města Jablonec nad Nisou 3, jenž uložil pokutu, předá pravomocné a vykonatelné rozhodnutí (v prvopisu nebo úředně ověřené kopii) oddělení právnímu a veřejných zakázek Magistrátu města Jablonec nad Nisou, a to prostřednictvím oddělení rozpočtu magistrátu města, které provede jejich účetní evidenci do DDP. 2.) Oddělení právní a veřejných zakázek následně vymáhá nezaplacenou pokutu tak, že po přijetí právního titulu bude dlužník vyzván k zaplacení dluhu, kdy lhůta pro zaplacení musí být maximálně 15 dní od doručení vyrozumění o daňovém nedoplatku s upozorněním, že po uplynutí této náhradní lhůty bude přikročeno k vymáhání daňového nedoplatku 4 ; proti takovémuto vyrozumění se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů, odvolání nemá odkladný účinek. 3.) Pokud ani poté nebude dluh zaplacen, postupuje oddělení právní a veřejných zakázek jedním z následujících postupů: - formou výkonu rozhodnutí (exekuce) dle zákona č. 280/2009 Sb. 5, daňový řád, - formou předání věci k vymáhání soudnímu exekutorovi 6. - formou předání věci k vymáhání celnímu úřadu. Pro vymáhání pokut platí obecný, závěrečný dovětek o procesním postupu jako je uveden v závěru kapitoly 6. A. této metodiky. 1 Viz ustanovení 175, zákona č. 280/2009 Sb., v platn. zn. 2 Viz ustanovení 178 odst. 5, 182 až 185 zákona č. 280/2009 Sb., v platn. zn. 3 Orgánem města Jablonec nad Nisou se pro účely této metodiky myslí věcně a místně příslušný správní orgán, tzn. odbor-oddělení magistrátu města Jablonec nad Nisou, v jehož věcné a místní příslušnosti, určené zvláštním zákonem nebo rozhodnutím rady města, je pravomoc k vydání rozhodnutí o uložení pokuty. 4 Viz ustanovení 175 zákona č. 280/2009 Sb., v platn. zn. 5 Viz ustanovení 178 odst. 5, 182 až 184 zákona č. 280/2009 Sb., v platn. zn. 6 Viz zákon č. 120/2001 Sb, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platn. zn. 4

6 6.C. Interní postup pro evidenci pokutových bloků pro blokové řízení Pro pokutové bloky a odvod hotovosti ze zaplacených blokových pokut platí dále tento formální princip: 1.) Pokutové bloky odebírá a vyúčtovává Krajskému úřadu Libereckého kraje v Liberci Odbor ekonomiky Magistrátu města Jablonec nad Nisou 7 a Městská policie v Jablonci nad Nisou. 2.) Přijaté pokutové bloky eviduje funkčně a věcně příslušné oddělení Magistrátu města Jablonec nad Nisou 8 a Městská policie v knize přísně zúčtovatelných tiskopisů zásobník pokutových bloků. Vydané pokutové bloky jednotlivým pracovníkům eviduje funkčně a věcně příslušné oddělení Magistrátu města Jablonec nad Nisou 9 a Městská policie v knize přísně zúčtovatelných tiskopisů evidenční list pokutových bloků. 3.) Vyúčtování použitých pokutových bloků spolu s kontrolními útržky předávají jednotliví pracovníci vždy nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce na věcně příslušné oddělení Magistrátu města Jablonec nad Nisou ) Odbor ekonomiky Magistrátu města Jablonec nad Nisou 11 provádí kontrolu předaných a převzatých pokutových bloků s odevzdanou hotovostí do pokladny magistrátu města. Odbor ekonomiky Magistrátu města Jablonec nad Nisou 12 a ředitel Městské policie v Jablonci nad Nisou provádí průběžnou kontrolu během kalendářního roku ve věci správnosti evidence pokutových bloků a správnosti jejich používání odpovědnými zaměstnanci města Jablonec nad Nisou zařazenými do Magistrátu města Jablonec nad Nisou či Městské policie v Jablonci nad Nisou. Zaměstnanci statutárního města Jablonec nad Nisou zařazení do Magistrátu města Jablonec nad Nisou či Městské policie v Jablonci nad Nisou, kteří jsou oprávněni k používání pokutových bloků (ukládání pokut v blokovém řízení), jsou povinni pravidelně a bez zbytečného odkladu odvádět prostřednictvím příjmových pokladen na účet statutárního města finanční hotovost získanou od plátců blokových pokut. Pohledávky vzniklé v rámci samostatné působnosti města 7. Obecná ustanovení k pohledávkám ze samostatné působnosti 7.1. Pro účely této metodiky se pohledávkami ze samostatné působnosti rozumí právo na peněžité plnění vyplývající zejména z: a) nároků na peněžitá plnění Statutárního města Jablonec and Nisou vzniklá zejména v souvislosti s hospodařením s rozpočtovými prostředky. Ze smluv, z jednostranných právních úkonů, z náhrad škody z hospodaření s majetkem, z občanskoprávních, obchodněprávních a pracovněprávních vztahů apod., b) rozhodnutí soudů nebo jiných státních orgánů, pokud Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou právo na peněžitá plnění, především rozsudky, usnesení a platební rozkazy. 8. Metody vymáhání pohledávek 8.1. Při vymáhání pohledávek se postupuje podle zvláštních právních předpisů a uplatňují se zejména tyto metody: a) vymáhání pohledávky soudní cestou, 7 Funkčně příslušné jsou oddělení rozpočtu a městská policie 8 dtto in poznámka 7 9 dtto in poznámka 7 10 dtto in poznámka 7 11 dtto in poznámka 7 12 dtto in poznámka 7 5

7 b) uplatnění pohledávky v insolvenčním, dědickém řízení nebo při likvidaci dlužníka, c) započtení, d) dohoda o splátkách, snížení nebo zvýšení jednotlivých splátek či sepsání tzv. Notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti e) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, f) odklad termínu splatnosti, g) postoupení pohledávky, h) vzdání se práva a prominutí pohledávky v souladu i) alternativní možnost odpracování dluhu dlužníkem výkonem prací (veřejně prospěšných) pro Statutární město Jablonec nad Nisou a) Vymáhání pohledávky soudní cestou podání žaloby o uspokojení pohledávky k příslušnému obecnému soudu dlužníka provádí oddělení PaVZ po předání pohledávky k vymáhání dotčeným správcem pohledávky. V případě nesplnění povinnosti uložené dlužníkovi soudem podá město, zastoupené výše uvedeným oddělením návrh na výkon rozhodnutí. V případě zániku pohledávky a uhrazení nákladů soudního řízení dlužníkem vezme město žalobu zpět b) Uplatnění pohledávky v insolvenčním, dědickém řízení nebo při likvidaci dlužníka Město, zastoupené PaVZ, může podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, případně se připojit k procesu insolvenčního řízení nebo likvidace dlužníka. Pokud dlužník vstoupí do likvidace nebo je na jeho majetek prohlášen konkurz, předá správce pohledávku PaVZ bezodkladně. V případě úmrtí dlužníka předá správce pohledávky tuto PaVZ k jejímu uplatnění v rámci dědického řízení c) Započtení na návrh správce pohledávky zabezpečuje oddělení PaVZ - Ke vzájemnému započtení pohledávky lze přistoupit, jedná-li se o vzájemně kryjící se pohledávky stejného druhu. Nutným předpokladem započtení je projev vůle města směřující k započtení vůči dlužníkovi. Oddělení PaVZ je povinno zajistit, že dlužníkovi bude doručeno oznámení o započtení. V případě započtení je postupováno v souladu s platnou právní úpravou, zejména zák. č. 89/2012, občanský zákoník d) Dohoda o splátkách či sepsání tzv. Notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti 1) O uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců rozhoduje Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou, v souladu s ust. 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh správce pohledávky projednaný finančním výborem. 2) O uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců, které je v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci Rady města Jablonec nad Nisou, rozhoduje Rada příp. správce pohledávky na základě zmocnění uděleného Radou města Jablonec nad Nisou. 3) Uzavření dohody o splátkách je podmíněno uznáním dluhu dlužníkem. 4) Ve vybraných případech lze po schválení v příslušných orgánech sepsat s dlužníkem tzv. notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti v souladu s 71 a 71b zák. č. 358/1992 Sb., notářský řád. Tento způsob se uplatní se zejména u dlužného z titulu nájemní smlouvy, přičemž první splátka dlužníka bude adresována na úhradu úkonů vybraného notáře za sepsání příslušného zápisu e) Výpověď nebo odstoupení od smlouvy zabezpečuje správce pohledávky. Jedná se o jednostranné právní úkony učiněné vůči dlužníkovi mající za následek ukončení smluvního vztahu, které je zabezpečováno správcem pohledávky v součinnosti s PaVZ. Musí být postupováno v souladu se zákonem a příslušnou smlouvou. Tato metoda bude použita i v případě, kdy i po uspokojení pohledávky existují pochybnosti o řádném plnění smluvních povinností dlužníkem. V případě nutného přivolení soudu k podání výpovědi, je výpověď součástí žalobního návrhu f) Odklad termínu splatnosti pokud je ze všech okolností zjevné, že dlužník není schopen uspokojit pohledávku včas, může správce pohledávky termín splatnosti odložit po projednání v příslušném orgánu, který o právním titulu vzniku pohledávky rozhodoval. 6

8 S dlužníkem bude uzavřena písemná dohoda, jejímž předmětem bude odklad termínu splatnosti. Uzavření dohody je podmíněno uznáním dluhu dlužníkem. K uzavření dohody přistoupí město pouze na základě objektivně odůvodněné žádosti dlužníka nebo v případě, kdy je užití této metody pro město výhodné a dlužník s ní vysloví souhlas. Tuto metodu lze použít jedině za předpokladu, že je zřejmé, že dlužník bude schopen v nové lhůtě splatnosti pohledávku řádně uspokojit. K odkladu termínu splatnosti nelze přistoupit v případě pohledávky vzniklé v souvislosti s pronajímáním bytu g) Postoupení pohledávky 1) O bezúplatném i úplatném postoupení pohledávky vyšší než ,- Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou, v souladu s ust. 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh správce pohledávky projednaný finančním výborem. 2) O bezúplatném i úplatném postoupení pohledávky nepřevyšující částku ,- Kč rozhoduje Rada města Jablonec nad Nisou, v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh správce pohledávky. 8.1 h) Vzdání se práva a prominutí pohledávky 1) O vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než částka ,- Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou, v souladu s ust. 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh správce pohledávky projednaný finančním výborem. 2) O vzdání se práva a prominutí pohledávky nepřevyšující částku ,- Kč rozhoduje Rada města Jablonec nad Nisou, v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh správce pohledávky. 3) O vzdání se práva a prominutí pohledávky nepřevyšující částku 500,- Kč rozhoduje vedoucí správce pohledávky. Uvedená pohledávka se považuje za nedobytnou z důvodu pravděpodobnosti, že náklady na vymáhání přesáhnou jeho výtěžek. 4) postup při promíjení pohledávky se řídí platnými Pravidly pro promíjení dluhů Městem Jablonec nad Nisou ch) Alternativní možnost odpracování dluhu výkonem prací (veřejně prospěšných) pro Statutární město Jablonec nad Nisou Ve vybraných případech má dlužník města možnost si dluh nebo jeho část odpracovat výkonem veřejně prospěšných prací pro město. Podmínkou je podání žádosti dlužníka na oddělení organizační a personální odboru Kanceláře tajemníka. V takovém případě bude postupováno v souladu s zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a s dlužníkem bude uzavřena Dohoda o srážkách z odměny dohody o práci konané mimo pracovní poměr (popříp. institut započtení pohledávek). Odměnu za výkon práce stanoví tajemník Magistrátu města dle příslušných pracovněprávních pravidel. Postup při vymáhání u pohledávek vzniklých z vybraných právních titulů 9. Vymáhání nedoplatku kupní ceny nemovitostí 9.1 Pro vymáhání nedoplatku kupní ceny nemovitostí, kde podmínkou pro neuhrazení zbytku kupní ceny bylo její proinvestování v opravách nebo jiných stavebních pracích na převedené nemovitosti, platí následující procesní postup: v případě, že zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou neuzná za proinvestovanou část kupní ceny dle kupní smlouvy: 1. sdělí prodávající (oddělení majetkoprávní dále jen OMP ) výsledek hlasování zastupitelstva kupujícímu, s tím, že ho vyzve, aby neuznanou část kupní ceny uhradil v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy. V případě, že kupující tuto část kupní ceny neuhradí (zaplacením se rozumí den připsání předmětné pohledávky na bankovní účet Statutárního města Jablonec nad Nisou) ani v této náhradní lhůtě, potom 7

9 2. předá OMP do 15 dnů od nejzazší lhůty k uhrazení dlužné částky veškeré podklady relevantní k zahájení soudního sporu oddělení PaVZ; prodávající (OMP) je zároveň povinen vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu dle stanovené výše (dlužnou částkou se rozumí částka určená k proinvestování) za každý den prodlení. Správce této pohledávky v součinnosti s PaVZ rozhodne o uplatnění smluvní pokuty sjednané v uzavřené smlouvě a tuto vyčíslí Procesní postup při sjednávání a uzavírání kupních smluv Kupními smlouvami se pro účely této metodiky rozumějí i takové smluvní typy, jejichž obsahem bude právo nabyvatele nemovitosti část ceny proinvestovat nebo jinak zhodnotit, než zaplacením celkové kupní ceny z převodu nemovitosti Statutárního města Jablonec nad Nisou jako převodci nemovitosti. K zajištění pohledávky vyplývající z odložené splatnosti části kupní ceny bude Statutární město Jablonec nad Nisou požadovat vystavení vlastní směnky znějící na jméno (firmu) nabyvatele jako výstavce na směnečný peníz rovnající se části kupní ceny, kterou je povinen proinvestovat (či jinak zhodnotit); termín splatnosti směnky bude stejný jako termín proinvestování (splatnosti) zbývající části kupní ceny dle uzavřené kupní smlouvy. Místem placení směnečné sumy bude: Statutární město Jablonec nad Nisou Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, IČ: Vymáhání dluhu u smluv o nájmu nebytových prostor V případě postupu u vymáhání dluhu, kdy dluhem se jednak rozumí nezaplacené nájemné (smluvně sjednaná splátka nájemného) a jednak zálohy za služby spojené s užíváním určeného nebytového prostoru, platí následující procedurální postup: 1.) Jakmile správce pohledávky z nájemného k nebytového prostoru zjistí neuhrazení splátky nájemného, do 15 dnů zašle nájemci (dále též jako dlužník ) výzvu k úhradě s termínem k zaplacení do 15 dnů od doručení výzvy; zaplacením se rozumí připsání dluhu na bankovní účet Statutárního města Jablonec nad Nisou (tím není dotčeno právo zaplacení v hotovosti). 2.) Neuhradí-li dlužník dlužnou splátku v náhradním termínu, předá správce pohledávky z nájemného předávacím protokolem všechny relevantní podklady k zahájení soudního sporu oddělení PaVZ a zároveň pokud je správcem pohledávky oddělní správy bytových domů (OSBD) o tom písemně vyrozumí oddělení majetkoprávní. PaVZ informuje správce pohledávky z nájemného o všech relevantních skutečnostech, které ohledně vymáhání pohledávky nastaly. Majetkoprávní oddělení s přihlédnutím ke všem okolnostem případu a ve spolupráci s PaVZ zpracuje návrh na podání výpovědi (materiály do výboru pro hospodaření s majetkem města a materiály do rady města). 3.) V případě, že se dlužník dostal do prodlení poprvé a je již radou města schválená a doručená výpověď, je připuštěno, aby nájemce podal žádost radě města (žádost podává přes podatelnu Magistrátu města Jablonec nad Nisou) na obnovení původní nájemní smlouvy (zpětvzetí výpovědi), a to za předpokladu, že do uplynutí výpovědní doby dlužník uhradí svůj dluh včetně příslušenství (event. smluvní pokuty). Pokud dosavadní nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor neobsahuje klauzuli o výpovědní lhůtě jeden měsíc příp. o výpovědi bez výpovědní doby 13 pro případ neplacení nájemného a záloh za služby spojené s nájmem předmětného nebytového prostoru, je podmínkou možného souhlasu rady města uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě obsahující zde uvedenou klauzuli Stanovení výše kauce a výpovědní doby pro nájmy nebytových prostor Pro případ neplacení nájemného a záloh za služby spojené s nájmem předmětného nebytového prostoru musí být sjednána jednoměsíční výpovědní lhůta (platí pro smlouvy uzavřené do ). Od lze pro výše uvedený případ stanovit výpověď bez výpovědní doby dle 2228 občanského zákoníku. 13 Počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 8

10 Dále platí, že při sjednávání nájemních smluv k nebytovým prostorům musí být před podpisem nebo při podpisu nájemní smlouvy složena kauce ve výši buď trojnásobku výše měsíčního nájemného, nebo jednonásobku čtvrtletní splátky nájemného Procesní postup u smluv o nájmu nebytových prostor V případě již uzavřených a platných smluv o nájmu nebytového prostoru platí, že pokud nájemce uzavřel smlouvu o vyplňovacím právu směnečném a vystavil blankosměnku, bude blankosměnka nájemci vrácena za předpokladu, že sjedná dodatek k nájemní smlouvě o nájmu nebytového prostoru, podle něhož složí kauci (k zajištění dluhu z nájemného včetně záloh za služby poskytované s užíváním předmětného nebytového prostoru), a to ve výši buď trojnásobku výše měsíčního nájemného, nebo jednonásobku čtvrtletní splátky nájemného. A současně musí být tímto dodatkem sjednána (pokud takové ujednání není v nájemní smlouvě) výpovědní lhůta pro případ neplacení nájemného a záloh za služby s nájmem spojené ve lhůtě jeden měsíc. Obě tyto podmínky musí být splněný současně, aby bylo možné nájemci vrátit blankosměnku. Blankosměnku vrací pak odbor ekonomiky magistrátu města Jablonec nad Nisou tak, že v den, kdy se nájemce dostaví na sekretariát odboru ekonomiky Magistrátu města Jablonec nad Nisou, bude s ním sepsán protokol o předání blankosměnky (dále též jako protokol ), kde na straně Statutárního města Jablonec nad Nisou budou uvedeni a podepsáni dva pracovníci města. Smlouva o vyplňovacím právu směnečném se ponechává založená ve spise tato skutečnost se zaznamená v protokolu. V protokolu se uvádí i důvod pro vrácení blankosměnky. Jeden stejnopis protokolu obdrží nájemce, jeden se založí do složky se smlouvou o vyplňovacím právu směnečném a jeden obdrží příslušný správce nebytového prostoru. 11. Vymáhání dluhu u smluv o nájmu/pachtu pozemků V případě nezaplacení nájemného/pachtovného u smluv o nájmu/pachtu pozemků je dán postup, jako je uveden v článku III. odst. 1.), 2.), 3.) této metodiky, s přihlédnutím k příslušným ustanovením ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., v platn. zn., zejména k 2201 a násl. a k 2332 a násl Stanovení výše kauce a výpovědní doby pro nájmy pozemků Pro případ neplacení nájemného je sjednána ve smlouvách o nájmu pozemků jednoměsíční výpovědní lhůta. Tím není dotčena speciální úprava výpovědi pro nájem pozemků patřících do zemědělského půdního fondu nebo do lesního půdního fondu dle zák. č. 40/1964 Sb. (platilo do ). Od lze pro výše uvedený případ stanovit výpověď bez výpovědní doby dle 2228 občanského zákoníku s přihlédnutím ke specifikám pachtu dle 2339 zák. č. 89/2012 Sb Dále platí, že při sjednávání nájemních/pachtovních smluv k nájmu pozemků musí být před podpisem nebo při podpisu nájemní/pachtovní smlouvy složena kauce ve výši buď pětinásobku výše měsíčního nájemného, nebo dvojnásobku čtvrtletní splátky nájemného/pachtovného anebo jedné roční splátky nájemného/pachtovného. Zvolení výše kauce záleží na způsobu placení nájemného/pachtovného za nájem/pacht pozemku (pokud je tedy sjednána roční jednorázová splátka nájemného/pachtovného, potom bude kauce stanovena ve výši jedné roční splátky nájemného/pachtovného) Procesní postup u smluv o nájmu/pachtu pozemků V případě již uzavřených a platných smluv o nájmu/pachtu pozemků platí, že pokud nájemce uzavřel smlouvu o vyplňovacím právu směnečném a vystavil blankosměnku, bude blankosměnka nájemci vrácena za předpokladu, že sjedná dodatek k nájemní/pachtovní smlouvě o nájmu/pachtu pozemků, podle něhož složí kauci (k zajištění dluhu z nájemného/pachtovného), a to ve výši pětinásobku výše měsíčního nájemného, nebo dvojnásobku čtvrtletní splátky nájemného anebo jedné roční splátky nájemného (s ohledem na již sjednaný způsob placení nájemného). A současně musí být tímto dodatkem sjednána (pokud takové ujednání není v nájemní/pachtovní smlouvě) výpovědní lhůta pro 9

11 případ neplacení nájemného/pachtovného dle bodu Obě tyto podmínky musí být splněny současně, aby bylo možné nájemci vrátit blankosměnku. Blankosměnku vrací pak odboru ekonomiky Magistrátu města Jablonec nad Nisou tak, že v den, kdy se nájemce dostaví na sekretariát odboru ekonomiky magistrátu v Jablonci nad Nisou, bude s ním sepsán protokol o předání blankosměnky (dále též jako protokol ), kde na straně města Jablonec nad Nisou budou uvedeni a podepsáni dva pracovníci města tato skutečnost se zaznamená v protokolu. V protokolu se uvádí i důvod pro vrácení blankosměnky. Jeden stejnopis protokolu obdrží nájemce, jeden se založí do složky se smlouvou o vyplňovacím právu směnečném a jeden obdrží příslušný správce pozemku, případně majetkoprávní oddělení magistrátu v Jablonci nad Nisou. 12. Vymáhání dluhu u smluv o nájmu bytů Jakmile oddělení správy bytových domů (dále jen jako OSBD ) zjistí, že je nájemce v prodlení se zaplacením jediné splátky nájemného včetně záloh spojených se službami k předmětnému bytu (či se zaplacením nedoplatku z vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním předmětného bytu) a nepodaří se jí dluh vymoci ani po upomínání dlužníka (nejpozději však po marném uplynutí lhůty k zaplacení dle výzvy k zaplacení dluhu), předá věc oddělení PaVZ formou předávacího protokolu dle bodu 4.5. PaVZ dané dlužníky znovu upomene (výzvou splňující požadavky předžalobní výzvy dle 142a o.s.ř.) určenou do vlastních rukou dlužníka, s určením lhůty 10 dnů od doručení pro uhrazení dluhu. Po uplynutí této lhůty zkontroluje PaVZ příp. ověří přes OSDB, zda bylo na výzvu reagováno a dluh uhrazen (formou dálkového přístupu do SW Windomy) a pokud dluh trvá, zahájí vymáhání soudní cestou. Pokud nebude spis PaVZ obsahovat všechny relevantní podklady, vyrozumí o tom prostřednictvím el. pošty OSBD a ta je povinna do 5 pracovních dnů zajistit nápravu. OSBD je rovněž povinna umožnit zaměstnancům PaVZ přístup ke všem materiálům vedeným na předmětnou bytovou jednotku. O předání dalších podkladů potřebných k osvědčení skutečností nutných k zahájení soudního sporu bude mezi zástupcem PaVZ a OSBD doplněn výše uvedený předávací protokol a opětovně připodepsán příslušnými zaměstnanci V případě nájemce (dále též jako dlužník ), který má vůči Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou splatný dluh (tj. dluh na nájemném včetně záloh spojených s užíváním bytu nebo z titulu nedoplatku z ročního vyúčtování služeb), může tento sjednat na základě sporu založeného v softwaru Windomy OSDB ve spolupráci s PaVZ dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář. V případě, že nebude uhrazena jen jediná splátka, bude PaVZ zahájen soudní spor. Plnění jednotlivých splátkových kalendářů kontroluje příslušný pracovník OSBD formou dálkového přístupu do programu WinDomy a v případě naplnění předpokladů pro vymáhání soudní cestou předá pohledávku k vymáhání na PaVZ S dlužníkem může být z titulu dluhu z nájemní smlouvy na byt(y) uzavřen pouze jeden splátkový kalendář. Další splátkový kalendář může být s týmž dlužníkem uzavřen až po splnění všech závazků ze splátkového kalendáře dosavadního (předchozího). Příslušný orgán města může udělit ve výjimečných případech výjimku z výše uvedeného PaVZ se obrátí (výtah ze spisu, protokol aj.) se po předání pohledávky k vymáhání obrátí na ta oddělení magistrátu v Jablonci nad Nisou, jejichž vyjádření považuje pro daný spor za nezbytná. Dotčená oddělení jsou povinna poskytnout PaVZ součinnost v lhůtě přiměřené k povaze sporu PaVZ dále ve sporu s dlužníkem postupuje soudní cestou, tj. podává žaloby na plnění (platební rozkaz/náhrada škody), vyklizení bytu/nebytového prostoru apod. až do stádia výkonu (exekuce). V soudním řízení požívá pracovník právního oddělení plných procesních práv dle o.s.ř. 14. Funkční příslušnost jednotlivých pracovníků PaVZ k řešení konkrétního sporu je dána pokynem vedoucího PaVZ. Určený pracovník vede celý spor, pokud není vedoucím právního oddělení určeno jinak. 14 Občanský soudní řád zákon č. 99/1963 Sb. 10

12 12.5. V případě, že dlužník má nájemní smlouvu na dobu určitou i neurčitou a jeho dluh přesáhl 3 měsíční nájmy či náklady na služby, podá OSBD návrh radě města na výpověď z nájmu bytu v souladu s 2291 zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Doručení výpovědi zajistí OSBD. V případě, že byt není vyklizen dobrovolně, ve stanovené lhůtě, OSBD informuje písemně nebo em následující pracovní den právní oddělení, které postupuje cestou žaloby na vyklizení k soudu Prominutí dluhu řeší OSBD v součinnosti s PaVZ dle Pravidel pro promíjení dluhů městem Jablonec nad Nisou schválených zastupitelstvem města Pakliže u dlužníka, jenž má dle uzavřené smlouvy složenu jistotu (peněžní kauci), může právní oddělení iniciovat finanční vypořádání (započtení splatné pohledávky města vůči kauci); předá pokyn k započtení OSBD. Pokud dojde k započtení, OSBD o tom uvědomí neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dní) právní oddělení Postup po podání výpovědi z nájmu bytu a případné revize 1) Dlužníkovi (neplatiči), jemuž byla radou města dána výpověď z nájmu bytu, město umožní další bydlení ve stejném bytě za předpokladu splnění dvou podmínek: a) Dlužník uhradí ve výpovědní lhůtě, v případě výpovědi bez výpovědní doby nejdéle do 1 měsíce od doručení výpovědi, veškerý dluh včetně příslušenství vyměřený ke dni zaplacení dluhu a případné soudní náklady města. Podmínkou je, že dlužník musí zaplacení dluhu prokázat OSBD nebo PaVZ, nebo takový dluh zaplatit (včetně příslušenství vyměřeného ke dni zaplacení dluhu a soudních nákladů města) nejpozději v den nařízeného soudního jednání ve věci samé. V případě, že již existuje pravomocné rozhodnutí soudu (platební rozkaz, směnečný rozkaz), řídí se zaplacení dluhu tímto rozhodnutím. b) Dosavadní nájemní vztah bude ukončen dohodou sepsanou PaVZ a to ke dni podpisu takové dohody nebo k určenému datu. Novou nájemní smlouvu s dlužníkem sjedná a uzavře OSBD po předchozím projednání materiálu v radě města, a to na dobu určitou tří/šesti měsíců od následujícího dne příslušného kalendářního měsíce po dni, kdy byla podepsána dohoda o ukončení nájmu bytu (anebo po dni nabytí účinnosti/platnosti takové dohody). Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je předložení cit. dohody a usnesení rady města o schválení doby nájmu. c) Doba nájmu bude průběžně prodlužována ve smyslu obecných ustanovení občanského zákoníku, ale pouze v případě řádného plnění všech povinností nájemce (dlužníka) bytu vůči městu, zejména řádné a včasné placení nájemného včetně záloh za služby spojené s užíváním předmětného bytu. 2) Důsledky opětovného neplacení. Pokud se již jednou vedený dlužník (neplatič) stal opět dlužníkem, nebude prodloužena nájemní smlouva k předmětnému bytu, byla-li uzavřena na dobu určitou. OSBD po předchozím projednání s PaVZ a v radě města zašle takovému dlužníkovi písemnou výzvu na vrácení (předání a vyklizení) bytu. Pokud nájemce ve stanoveném termínu nesplní uloženou povinnost, vyrozumí o tom OSBD oddělení PaVZ a formou předávacího protokolu předá PaVZ relevantní listiny nezbytné pro vedení soudního sporu proti takovému dlužníku. PaVZ pak postupuje cestou žaloby na vyklizení bytu 3) Postup města Jablonec nad Nisou po právní moci soudního rozhodnutí. U dlužníků, u nichž již existuje pravomocný rozsudek soudu na přivolení k výpovědi z nájmu bytu, nebo o povinnosti vyklidit byt, bude město postupovat dle znění tohoto pravomocného rozsudku soudu, tzn., že provede v součinnosti s OSBD exekuci (soudní vystěhování) Možnost po vrácení blankosměnky u smluv o nájmu bytu Nájemce, jenž má platnou nájemní smlouvu a uzavřel smlouvu o vyplňovacím právu směnečném a vystavil blankosměnku, může požádat na odboru ekonomiky o vrácení blankosměnky za předpokladu, že uzavře dodatek k nájemní smlouvě s tím, že složí na účet města jistotu (pro případ nezaplacení nájemného včetně záloh spojených se službami nebo pro případ nezaplacení nedoplatku z ročního 11

13 vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu), a to ve výši trojnásobku stanoveného nájemného. Takový dodatek uzavře nájemce u OSBD a nejpozději před podpisem dodatku musí prokázat zaplacení jistoty na určený bankovní účet statutárního města (včetně určeného variabilního symbolu). S uzavřeným a platným dodatkem se nájemce dostaví na sekretariát odboru ekonomiky magistrátu v Jablonci nad Nisou, kde mu bude protokolárně předána blankosměnka (postup obdobně dle bodu 10.3.) 13. Stanovení postupu pro vymáhání dalších pohledávek ze samostatné působnosti V případě, že vznikne jiná pohledávka, než některá z výše uvedených typů, příslušná oddělení Magistrátu města Jablonec nad Nisou předají veškeré relevantní podklady pro vymáhání PaVZ, které nejprve zašle výzvu k úhradě a není-li na ní reagováno, postupuje soudní cestou k vymožení této pohledávky. Ten, kdo pohledávku k vymáhání postoupil má povinnost neprodleně informovat PaVZ o tom, že pohledávka byla zcela či z části uhrazena či o dalších skutečnostech relevantních pro proces vymáhání. 14. Závěrečná ustanovení Kde je v této metodice uveden pojem Město, Rada města, Zastupitelstvo města, Magistrát,ať již psané velkými či malými písmeny, myslí se tím Statutární město Jablonec nad Nisou, Rada města Jablonec nad Nisou, Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou a Magistrát města Jablonec nad Nisou. Názvy jednotlivých odborů a oddělení Magistrátu města Jablonec nad Nisou jsou platné ke dni novelizace této metodiky. V případě, že dojde k jejich zániku, sloučení, rozdělení nebo změně názvu, přebírají jejich práva a povinnosti ty odbory či oddělení, u nichž tak určí Organizační řád Tato metodika zavazuje všechny orgány/odbory/oddělení Statutárního města Jablonec nad Nisou (magistrátu) Postup upravený v této metodice platí přiměřeně i pro ty orgány města (zejm. odbory-oddělení magistrátu v Jablonci nad Nisou), jež nejsou zde výslovně uvedeny a při jejichž činnosti vznikne situace upravená (byť i jen částečně) v této metodice Postup upravený touto metodikou musí být dodržován případně i třetími osobami (subjekty), kteří na základě závazkového vztahu s městem Jablonec nad Nisou vykonávají pro město činnost, jež i částečně se dotýká zde upravených postupů a principů. Odchýlit se mohou pouze v případě, že by se dodržením tohoto postupu došlo k nezvratné škodě městu Jablonec nad Nisou Touto metodikou se zrušuje Metodiku postupu při vymáhání dluhů ze dne 8. dubna 2010 schválenou Radou města pod č. usnesení RM/68/2010 ve znění všech pozdějších novelizací. Ing. Petr Beitl primátor města 12

MĚSTO PELHŘIMOV Zastupitelstvo města

MĚSTO PELHŘIMOV Zastupitelstvo města MĚSTO PELHŘIMOV Zastupitelstvo města Zásady ke správě a vymáhání pohledávek vzniklých výkonem samostatné působnosti I. Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Pelhřimova v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2012 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis ) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Nakládání s pohledávkami Platnost: od roku 2010 Schválil: Rada města usnesení 78/607e) ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce Poznámka Věra Michnová

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3 Metodický list č. 9 Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vymáhání nedoplatků a daňová exekuce... 3 3. Daňová exekuce postižením majetkových práv...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č../2014 STATUT ŠKODNÍ KOMISE A PRAVIDLA ŠKODNÍHO ŘÍZENÍ Zastupitelstvo města, v souladu s ust. 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

P r a v i d l a pro přijímání a vyřizování stížností

P r a v i d l a pro přijímání a vyřizování stížností Vnitřní směrnice č. 1/2007/VP P r a v i d l a pro přijímání a vyřizování stížností Čl. 1 Předmět směrnice 1.1. Účelem těchto Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností (dále jen Pravidla) je Stanovit

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č...

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... uzavřená dle z.č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích (dále jen Zákon ), v platném znění mezi smluvními stranami Poskytovatel:

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINU příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, okres Praha-západ

ZŘIZOVACÍ LISTINU příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, okres Praha-západ Obec Tachlovice se sídlem úřadu Jakubská náves 8, 252 17 Tachlovice, IČ 00233871 podle ustanovení 35, 84 odst. 2. písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení

Více

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI.

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží Číslo vnitřního předpisu: VP/12/2015

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Rozeslána dne 2. ledna 2014 Cena 51,- Kč OBSAH: 1. 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. září

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO 2/2016 Systém přípravy a průběhu zadávání veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti.

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany vsouladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Vymáhání daňových pohledávek u fyzických osob

Vymáhání daňových pohledávek u fyzických osob Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vymáhání daňových pohledávek u fyzických osob Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. Vypracovala: Jana Serynová

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5

Více

SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY REHABILITAČNÍHO FONDU VÝROBNÍCH DRUŽSTEV INVALIDŮ

SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY REHABILITAČNÍHO FONDU VÝROBNÍCH DRUŽSTEV INVALIDŮ Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-16 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1. 1. 2015 4.0 7 1 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY REHABILITAČNÍHO FONDU Číslo

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O SMLOUVÁCH Garant: Rozsah působnosti: Mgr. Tomáš Tesarčík, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva MČ Zaměstnanci

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

II. Vymezení základních pojmů

II. Vymezení základních pojmů Příloha č. 3 usnesení ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 ve znění Dodatku č. 1 schváleném ZMČ Praha 6 č. 200/12 ze dne 22.06.2012 a Dodatku č. 2 schváleném ZMČ Praha 6 č. 223/12 ze dne 14.09.2012

Více

METODICKÝ POKYN. k Pravidlům postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

METODICKÝ POKYN. k Pravidlům postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 2 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 METODICKÝ POKYN k Pravidlům postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Tento

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1097/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 21. 5. 2013 usnesením č. 825/13/RK Smluvní strany

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA o pronájmu Pasivní infrastruktury

RÁMCOVÁ SMLOUVA o pronájmu Pasivní infrastruktury RÁMCOVÁ SMLOUVA o pronájmu Pasivní infrastruktury 2 Obsah SEZNAM PŘÍLOH... 3 Smluvní strany:... 4 1. Předmět a účel smlouvy... 5 2. Obsah závazkového vztahu... 6 3. Všeobecná ustanovení... 6 4. Rozsah

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace Obec / město Horní Dolní Zastupitelstvo obce/města Horní-Dolní vydává na základě usnesení č. ZO.., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písmena d) zákona č.

Více

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOL. REGIONSERVIS S.R.O. PLATNÉ OD 1. 2. 2015 Všeobecné obchodní společnosti REGIONSERVIS s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Strašín, 251 01 Říčany, IČO: 27427170, DIČ:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 219/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Změna: 492/2000 Sb. Změna: 229/2001 Sb. Změna: 501/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 280/2002

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr-SML/3246/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ. PROJEKTU Č. xxxxx

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ. PROJEKTU Č. xxxxx SMLOUVA Základní text Smlouva číslo xxxxxxxxxxxx Č.j.: xxxxxx/2016-mze-17012 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU Č. xxxxx Smluvní strany Česká republika - Ministerstvo zemědělství se sídlem:

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář )

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář ) MANDÁTNÍ SMLOUVA mezi: Mandant: Obec Ludgeřovice se sídlem: Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice IČ: 00300390 DIČ: CZ 00300390 jednající: Mgr. Daniel Havlík, starosta obce (dále jen mandant ) na straně

Více

ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O REGISTRAČNÍCH POKLADNÁCH

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

Rozhodčí smlouva. uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění

Rozhodčí smlouva. uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění Rozhodčí smlouva uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli BAB Finance SE, společnost založená a existující

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů (dále jen dražba ) v souladu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 644/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o registračních pokladnách (tisk 644) -

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více