Literaturverzeichnis. MPSV ČSR, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literaturverzeichnis. MPSV ČSR, 1974. s.137-158"

Transkript

1 Literaturverzeichnis ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: SPN, 1991, s ISBN BAJGER, O. K metodice vstupního rozhovoru s občanem společensky nepřizpůsobeným. In Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, s BARTOŠOVÁ, M. Populační politika v ČSSR. Výzkumné práce, řada B, č.76. Praha: ČSVÚPSV Bratislava, VÚPSV, sign. 4069/76-G. BAUEROVÁ, J., KOLÁŘ, J., RŮŽIČKA, J. O sociálním plánování. Praha: Práce, VÚPSV, sign BEDNÁRIK, R. Sociálny výskum na Slovensku. In STRIEŽENEC, Š. Úvod do sociálnej práce. Trnava: AD, s ISBN BEDNÁRKOVÁ, M. Historie sociálního plánování v Ostravě. Diplomová práce. Ostrava: ZSF OU, BERG, B.L. Qualitative Research Methods for the Social Science. Long Beach: Allyn and Bacon, 3.edition, ISBN BEYERL, J. Individuální sociální práce v péči o společensky nepřizpůsobené občany In Kolektiv autorů. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s BEYERL, J. Metody sociální práce v péči o společensky nepřizpůsobené občany. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Sestavil Vladimír Pavlok. Praha: MPSV ČSR, s BRABENEC, F. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže. In Péče o děti. Příručka pro pracovníky národních výborů. Sestavila Olga Teplá. Praha: MPSV, VÚPSV, sign G s BRNULA, P. Sociálna práca zo žiadateĺmi o azyl a azylantami. 1. vyd. Prešov: ISBN CIHLÁŘOVÁ, E. Organizace činnosti sociálního kurátora v péči o společensky nepřizpůsobené v okrese. In Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s M. Špiláčková, Soziale Arbeit im Sozialismus, DOI / , Springer Fachmedien Wiesbaden 2014

2 ČERNÝ, M., TOSECKÁ, O. Starnutie populácie najmä z hladiska plánovania sociálnej politiky. Výskumné práce č Bratislava: VÚŽU (Výskumný ústav životnej úrovne), 1977, s VÚPSV, sign G 4790/169. FISCHER, J. Sociální plánování a sociální cíle. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, VÚPSV, sign. E FRAENKEL, J. R., WALLEN, N. E. How to Design and Evaluate Research in Education. United Stated of America: McGraw-Hill, Second edition, ISBN HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 1. vydání, ISBN HROCH, M. a kol. Úvod do studia dějepisu IV. Metody historikovy práce. Praha: SPN, HROCH, M. a kol. Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN, HYHLÍKOVÁ, V. Informační analýza dokumentu. Praha: ÚVTEI, CHALOUPKOVÁ, A. Bydlení starých a invalidních občanů a zařízení pečovatelské služby v terénu. In KÁNDL, V. Stavíme a adaptujeme byty a bytové domy pro staré občany. Praha: MPSV ČSR, CHALOUPKOVÁ, A. Terénní sociální pracovník v péči o staré občany. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G CHARVÁTOVÁ, D. Metody sociální práce. In CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, s CHARVÁTOVÁ, D., BRABLCOVÁ, V. Metody sociální práce. Díl II. Praha: SPN, VÚPSV, sign. E CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G CHYTIL, O. Význam terapeutického vztahu v postpenitenciární péči. Postpenitenciární péče na rozcestí. Sborník příspěvků z trestního práva č.3. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, JUNKOVÁ, L. a kol. Analýza vybraných sociálních problémů a náměty pro jejich řešení v rámci resortu MPSV. Závěrečná zpráva. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. E JUNKOVÁ, L., ČERMÁKOVÁ, M. Sociální kurátoři v postpenitenciární péči. Výzkumná práce, řada B, č.77. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. 4069/77-G. JUNKOVÁ, L., ČERMÁKOVÁ, M. Výzkum úlohy sociálních kurátorů v postpenitenciární péči v ČSSR. : Studie č. 2. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. 3100b-E. 264

3 KALINOVÁ, L. K sociálním dějinám Československa v letech Praha: VŠE, ISBN VÚPSV, sign KALINOVÁ, L. Sociální politika centra a postoje obyvatelstva v období státního socialismu. In Pohledy. ISSN , Roč. 9, č. 4, 2001, s KALINOVÁ, L. Sociální reforma a sociální realita v Československu v šedesátých letech. Praha: VŠE, ISBN VÚPSV, sign KALINOVÁ, L. Sociální vývoj Československa Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, VÚPSV, sign KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. Praha: Academia, KLIMENTOVÁ, J. Zásady koncepce sociální péče o staré a invalidní občany. Expertisa. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, VÚPSV, sign. 785 a,b. Kolektiv autorů. Metodika odborných služeb v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G Kolektiv autorů. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G Kolektiv pracovníků MPSV ČSR, MŠ ČSR A MZ ČSR. Problematika defektních dětí a mládeže. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4757 a. Kolektiv pracovníků. Práce s cikánským obyvatelstvem. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4459/a,b. Kolektiv sociálních kurátorů Správy sociálních služeb NV hl.m. Prahy. Průběh resocializační péče. In Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s Koncepce sociálních služeb. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. F KOVÁČIKOVÁ, D. Vybrané kapitoly z dejin sociálnej práce. In TOKÁROVÁ, A. a kol. Sociálna práca. Kapitoly z dejin, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s ISBN KŘIVÁNEK, F. Léčba prací s pracovní činnost v ÚSP. In Výběr přednášek ze školení sociálních pracovnic. a vrchních sester z ústavů sociální péče. Sestavila N. Kavalírová. Praha: MPSV ČSR, s.3-8. KUTTA, F. a kol. Sociální plánování a programování. Praha: VŠ politická, 1980a. VÚPSV, sign. G

4 KUTTA, F. a kol. Teorie a praxe sociálního plánování a programování v ČSSR. Praha: Svoboda, 1980b. VÚPSV, sign. Fa KUTTA, F., SOUKUP, M. a kol. Sociální efektivnost a sociální plánování. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, LIŠKOVÁ, Z., HERMAN, J. Služby a dávky sociální péče v odpovědích na otázky. Praha: Práce, VÚPSV, sign. F 3488/49 a,b,c,d. MATĚJČEK, Z. Kritéria náhradní rodinné péče. In Kolektiv autorů. Metodika odborných služeb v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR, MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2.rozš. vyd. Praha: SLON, ISBN Metodický návod na racionalizaci administrativních prací a vzorové pracovní postupy pro odbory sociálních věcí a zdravotnictví na úseku péče o rodinu, děti a mládež a osoby společensky nepřizpůsobené. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4084/a. Mínění o Cikánech a o řešení cikánské otázky. Praha: Ústav pro výzkum veřejného mínění, VÚPSV, sign. G MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, ISBN MLÁDEK, K. Problematika sociální péče o těžko vychovatelnou mládež v působnosti NV. In CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, s NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, NEČAS, C. Společenská problematika Romů v minulosti a přítomnosti I. Brno: MU, ISBN X. VÚPSV, sign NEČAS, C., MIKLUŠÁKOVÁ, M. Historie Rómů na území České republiky. 12.února 2002 [cit ]. URL: NEZKUSIL, J. PŘENOSIL, G. Příčiny a prevence zločinnosti v ČSSR. Praha: Panorama, ISBN VÚPSV, sign. G NOVOTNÁ,V. SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce. Její vývoj a metodické postupy. Praha: Univerzita Karlova, ONDŘEJOVÁ, M. Sociální práce v náhradní rodinné péči In Kolektiv autorů. Metodika odborných služeb v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR, s PACOVSKÝ, V. Zdravotnictví a sociální péče o staré občany. In Sborník přednášek pro sociální pracovníky. Sestavila Alena Chaloupková. Praha: MPSV ČSR, s

5 PAVELČÍKOVÁ, N. Rómské obyvatelstvo na Ostravsku ( ). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, ISBN PAVLOK V. Péče o společensky nepřizpůsobené občany odvětví služeb sociálního zabezpečení. In Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s PAVLOK, V. Péče společnosti o integraci občanů společensky nepřizpůsobených. Výzkumné práce řada B, č.95. Praha: ČSVÚPSV, PAVLOK, V., DOUCHOVÁ, J., VYŠÍN, J. Péče o společenskou integraci cikánských občanů z hlediska resortu sociálních věcí. Výzkumné práce, řada B, č.102. Praha: ČSVÚPSV Bratislava, VÚPSV, sign. G 4069/102 a,b. Péče o děti. Soubor metodických návodů. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Sestavil Vladimír Pavlok. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 3474/2a. PEPŘÍK, M., CHYTIL, O. Úkoly hospodářských organizací v péči o společensky nepřizpůsobené občany. In Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, s PLICHTOVÁ, J. Obsahová analýza a jej možnosti využitia v psychológii. Čs. psychologie 4(40), s POTŮČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. 1. vyd. Praha: SLON, ISBN Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 5058 a. PRŮCHA, M. Sociální péče a služby v ČSSR a účast ČSČK. Praha: Naše vojsko, VÚPSV, sign. G RADVANOVÁ, S. Rodina ve společnosti. In Péče o děti. Příručka pro pracovníky národních výborů. Sestavila Olga Teplá. Praha: MPSV, VÚPSV, sign. G s RŮŽIČKA, J., ŠÁLKOVÁ, H. Podniková péče o pracovníky- část II. Sociální pracovník v individuální a skupinové péči o pracovníky v podniku. Praha: MPSV ČSSR, odbor práce, VÚPSV, sign. G 3180/2. ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. 1.vyd. Praha: SLON, ISBN Sborník přednášek pro sociální pracovníky. Sestavila Alena Chaloupková. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign G

6 SCHILDE, K., SCHULTE, D. (eds.). Need and Care Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe s Professional Welfare. Opladen: Barbara Burdich Publishers, ISBN SCHIMMERLINGOVÁ, V. Metody sociální práce se starými lidmi. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G SCHIMMERLINGOVÁ, V. NOVOTNÁ, V. webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=cicson&gizmo%5et4001=aw- 1250&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&na me%5et4903=cicsonew&back%5et4920=/webisnt/pictures/snow.gif &ctl%5et4921=ga&thead1%5et4922=border=2 CELLSPACING=0 CELLPADDING=5 BPoslání, místo a pojmové vymezení. In Sociální politika. Roč. 18, č. 1, 1992a, s SCHIMMERLINGOVÁ, V. NOVOTNÁ, V. Změny kvality a obsahu. Teorie a praxe sociální práce. In Sociální politika. Roč. 18, č. 3, 1992b, s SCHIMMERLINGOVÁ, V. Staří občané ve městech. In Sociální politika. Roč. 5, č.4, 1979, s SCHIMMERLINGOVÁ, V. ŠKALOUD, J. ČERMÁKOVÁ, M. Výzkum životních podmínek starých občanů z hlediska služeb sociální péče venkovské obyvatelstvo. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. E 3322 a,b. Sociální politika KSČ politika životních jistot lidu. Praha: Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, VÚPSV, sign. G SOCIÁLNÍ VÝVOJ ČESKOSLOVENSKA Materiály, studie, dokumenty. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, číslo 12/1998. VÚPSV, sign SPLÍTKOVÁ, K.. Pečovatelská služba pro staré občany a občany těžce postižené na zdraví. Metodická příručka. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4876 a. SVOBODOVÁ, M., KOVAŘÍK, J., NIEDERLE, P. Cikánské děti v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR VÚPSV, sign ŠÁLKOVÁ, H. Podniková péče o pracovníky. Metodická pomůcka I. Praha: MPSV ČSSR, odbor práce, VÚPSV, sign. G 3180/1. ŠIKLOVÁ, J. Sociální práce v našem státě od druhé světové války do současnosti. In MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, s ŠKOP, O. Koncepce sociální politiky výrobních družstev invalida. Praha: Výzkumný ústav výrobního družstevnictví, VÚPSV, sign. E ŠOLCOVÁ, M. a kol. Sociální politika KSČ. Praha: Svoboda, ISBN

7 ŠOLCOVÁ, M. Sociální politika socialistické společnosti. Praha: Svoboda, VÚPSV, sign. G ŠPILÁČKOVÁ, M. Sociální plánování sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v Československu. Disertační práce. Ostrava: Fakulta sociálních studií OU, TAX, Z. Rozhovor při sociální práci s lidmi In CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, s TOMEŠ, I. Koncepce systému sociální pomoci. Bratislava: VÚPSV, ISBN VÚPSV, sign. 892 a,b. TOMEŠ, I.Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, VAŠÍČEK, E. Metody i formy pracovní výchovy a profesní přípravy uplatňované v NVÚ pro mladistvé. In Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, s VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. 2. vyd. Praha: SLON, ISBN VESELÁ, J., ČAKRTOVÁ, T. ŠKALOUD, J. Sociální péče o občany těžce postižené na zdraví. Závěrečná zpráva dílčího úkolu. Praha: VÚSRP, VÚPSV, sign. 729 a,b. VEVERKA, M. Průběh resocializační péče. In Kolektiv autorů. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s VÍŠEK, P. 60 let řešení romské problematiky Úspěch či neúspěch? In HIRT, T. JAKOUBEK, M. (eds.). Romové v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., s VÍŠEK. P. Program integrace řešení problémů Romských obyvatel v období let In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové v České republice ( ). Sešity pro sociální politiku. Praha: Socioklub, s ISBN [cit ] URL: Výběr přednášek ze školení sociálních pracovnic. a vrchních sester z ústavů sociální péče. Sestavila N. Kavalírová. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 3723 VYŠÍN, J. Sociální práce s cikánským obyvatelstvem In Kolektiv pracovníků. Práce s cikánským obyvatelstvem. Praha: MPSV ČSR, s VYŠÍN, J. Výsledky a zhodnocení ankety k funkci sociální péče a k činnosti aparátu národních výborů při řešení problematiky cikánského obyvatelstva. In PAVLOK, V., DOUCHOVÁ, J., VYŠÍN, J. Péče o společenskou integraci ci- 269

8 kánských občanů z hlediska resortu sociálních věcí. Výzkumné práce, řada B, č.102. Praha: ČSVÚPSV Bratislava, s Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v Praze [online]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. [cit ]. URL: WOLFOVÁ, M. Sociální pracovnice v péči o starého občana In Výběr přednášek ze školení sociálních pracovnic. a vrchních sester z ústavů sociální péče. Sestavila N. Kavalírová. Praha: MPSV ČSR, s Zákon č. 121/1975 Sb. o sociálním zabezpečení. Zařízení sociální péče v roce Praha: PSÚ, VÚPSV, sign Archivalien aus dem Archiv der Stadt Ostrava in Ostrava, die in der Dissertation verwendet wurden BARCUCH, A., DANĚK, R. Obvodní národní výbor Ostrava Prozatimní inventární seznam. Ostrava: AMO, 1998b. Kolektiv vedoucích pracovníků MÚSS Ostrava. MÚSS Ostrava 87. Vydáno u příležitosti 20. výročí založení Městského ústavu sociálních služeb Ostrava a konání pracovní konference k rozvoji sociálních služeb. Ostrava: MÚSS, AMO, sign. A Koncepce sociální politiky Národního výboru města Ostravy do roku Ostrava: Odbor sociálních věcí NVO, AMO, sign. A KRUMNIKLOVÁ, L., ŠERKA, J. Obvodní národní výbor Ostrava Inventární seznam. Ostrava: AMO, MEZNÍKOVÁ, V. Návrh metod sociální práce s občany cikánského původu. Metodická pomůcka. Ostrava: Odbor sociálních věcí a pracovních sil Severomoravského Krajského národního výboru, AMO, ObNV O.1, kart. č. 304, sign Nechť jsou šťastné. Publikace ke slavnostnímu výkopu a výstavbě Dětské osady v Petřvaldě. Ostrava: OKR správa sídlišť, AMO, sign. A ROHLOVÁ, E., BARCUCH, A., BOROVÁ, A. NVO Prozatimní inventární seznam. Ostrava: AMO, ŠTĚPÁN, V., NOVOTNÁ, J. Obvodní národní výbor Ostrava Prozatimní inventární seznam. Ostrava: AMO, WROBEL, J. Pracovní náplň sociálního pracovníka pro otázky cikánského obyvatelstva odboru sociálních věcí. Metodický pokyn. Ostrava. Odbor sociál- 270

9 ních věcí a pracovních sil Severomoravského Krajského národního výboru, AMO, ObNV O.1, kart. č. 305, sign Kartonnummer: AMO, NVO, kart. č. 197 (AMO, NAO, Kartonnr. 197) AMO, NVO, kart. č. 376 (AMO, NAO, Kartonnr. 376) AMO, NVO, kart. č. 384 (AMO, NAO, Kartonnr. 384) AMO, NVO, kart. č. 775 (AMO, NAO, Kartonnr. 775) AMO, NVO, kart. č. 776 (AMO, NAO, Kartonnr. 776) AMO, NVO, kart. č. 881 (AMO, NAO, Kartonnr. 881) AMO, NVO, kart. č. 927 (AMO, NAO, Kartonnr. 927) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1019) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1020) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1048) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1216) AMO, ObNV O.-1, kart. č. 277, sign. 104 (AMO, LNA O.-1, Kartonnr. 277, sign. 104) AMO, ObNV O.-1, kart. č. 288, sign. 526, 14 (AMO, LNA O.-1, Kartonnr. 288, sign. 526, 14) AMO, ObNV O.-1, kart. č. 305, sign. 561 (AMO, LNA O.-1, Kartonnr. 305, sign. 561) AMO, ObNV O.-3, kart. č. 372 (AMO, ObNV O.-3, Kartonnr. 372) AMO, ObNV O.-4, kart. č. 106 (AMO, ObNV O.-4, Kartonnr. 106) 271

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. Fakulta sociálních studií OU 20.5.2015 Teorie Marie Krakešové v kontextu vývoje postpenitenciární

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Cíle a smysl sociální práce v Česku v posledních 25 letech jejího vývoje

Cíle a smysl sociální práce v Česku v posledních 25 letech jejího vývoje Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- 723 s. -- cze

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury BÁRTÍKOVÁ, G. Dětská preventivní soutěţ Jak to vidím já. Závislosti a my. 2002, č.5. s.18-20. BENDL, S. Co musí "mít" dnešní ţáci, aby se nevydělovali z kolektivu? Komenský. 2003,

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

R e š e r š e. Historie soc. zabezpečení a soc. práce v ČSR do roku 1989 se zaměřením na soc. podporu rodin s dětmi

R e š e r š e. Historie soc. zabezpečení a soc. práce v ČSR do roku 1989 se zaměřením na soc. podporu rodin s dětmi R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie soc. zabezpečení a soc. práce v ČSR do roku 1989 se zaměřením na soc. podporu rodin s dětmi Vypracovala: Krajská vědecká knihovna

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 14 4. semestr Bc. PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2015 Akademický rok 2014/2015 (letní semestr) Brno 2015 PLÁN STUDIJNÍCH SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO

Více

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Inspirace výzkumy bez léčby to jde Autobiografický rozhovor Skrytá populace Na co se připravit při sběru dat? SOUČASNÝ/Á UŽIVATEL/KA PERVITINU BÝVALÝ/Á

Více

Vybrané aspekty pomoci vysokoškolským studentům se zdravotním postižením

Vybrané aspekty pomoci vysokoškolským studentům se zdravotním postižením Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Výzkum veřejného mínění v České republice

Výzkum veřejného mínění v České republice Výzkum veřejného mínění v České republice Čs. ústav pro výzkum veřejného mínění Založen 1946 jako oddělení I. odboru Ministerstva informatiky 5 odborných + 2 techničtí pracovníci Síť cca 300 tazatelů Vedoucí

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Projekt podpořený z dotačního programu Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016. Doc. PhDr. Jitka

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

Strukturální a obsahová analýza učebnic občanské výchovy nakladatelství Fraus a Fortuna pro 6. a 7. ročník ZŠ

Strukturální a obsahová analýza učebnic občanské výchovy nakladatelství Fraus a Fortuna pro 6. a 7. ročník ZŠ Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. 03 UČEBNICE V CHEMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ č{st 2. Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. Kamenice 5 pavilón A4 - NCBR, místnost 2.14 email: veru@mail.muni.cz http://is.muni.cz/www/106381/kontakty.html 1 Osnova 3. tématu

Více

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 JANKA, Jaromír. Půl století KSČ a zeměpis. Přírodní vědy ve škole. 1971, 23, 3, s. JANKA, Jaromír. Šlesvicko-Holštýnsko. Lidé a země. 1971, 20,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení:

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Krizová intervence (M. Vorlová, 1.2. 2016) krize, vyjasnění pojmu, příčiny krize chování člověka v krizi a průběh krize krizová intervence,

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Publikační činnost (2000 až 2016)

Publikační činnost (2000 až 2016) Příručky, pomůcky: Publikační činnost (2000 až 2016) HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při mimořádných událostech, V.M.PRESS Písek, 2000, 12 stran. HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při vzniku mimořádné události,

Více

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni...

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni... Předmluva... 10 П Teoretická východiska a vývoj andragogické v é d y... 13 1 Vznik a rozvoj a n d m g o g ik y... 14 1.1 Vývoj andragogkkého myšleni... 14 1.2 Vznik pojmu andragogika... 16 1.3 Predvedecké

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice

Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice Úbyt. č. Prír. č. Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice Knižnica Arboréta Mlyňany SAV 05.01.2012 Sig. Autor Názov Vydavateľstvo Rok vydania Technika barevné

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium 1. Základní rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací. Úrovně a bariéry integrované marketingové komunikace.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. (1911-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 542 evidenční pomůcka č. 296 Čakrtová Eva Praha 1958 Prof.

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Multikulturní ošetřovatelství u vietnamské komunity

Multikulturní ošetřovatelství u vietnamské komunity Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Možnosti vzdělávání školních knihovníků (nejen) v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 131 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

Publikační činnost. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. Ke dni: 28. 5. 2013 Strana 1 (celkem 7) Publikace chronologicky Lečbych, M. (2013). Kritická úvaha o konceptu závislosti na internetu. Adiktologie, 13(1),

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Sociologie 1. Plurality I Sociální rozměr lidské existence. Podoby sociálních seskupení. Sociální kategorie. Sociální agregáty náhodné, shluky,

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Obor: 64 41 L/51 Podnikání Třída: MP2A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické předměty Obsah témat:

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux hlavní řešitel projektu Sociologický

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu

Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu Konceptuální rámec Oblast výzkumu učebnic Co jsou učebnice, kdo jsou jejich autoři a vydavatelé? Jakou roli hrají v edukačním

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Životní příběhy klientů z azylových domů

Životní příběhy klientů z azylových domů Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách

Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU pmazacov@phil.muni.cz Co je obsahem Kompetenční

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

Školní etnografie. Markéta Levínská, Ph.D.

Školní etnografie. Markéta Levínská, Ph.D. Školní etnografie Markéta Levínská, Ph.D. marketa.levinska@uhk.cz 1. Co je to etnografie a její proměny s ohledem na definici kultury: společnost kultura význam 2. Školní etnografie zdroje a vývoj 3. Pražská

Více

Diplomová práce Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Bc. Jana Eliášová

Diplomová práce Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Bc. Jana Eliášová Příloha č. 1 Etické podmínky výzkumu (podle České asociace orální historie, o. s., Etický kodex) 1 Badatel ve vztahu k pamětníkovi: Badatel pamětníky důkladně seznámí s účely, cílí a postupy orálně historického

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Rozvrhová zkratka : OPD/RDB22 Rozvrh výuky : 10 hod přednášek + 12 hodin seminářů

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST PROFILY PRACOVNÍCH MÍST Profil pracovního místa vedoucí oddělení SPOD (osoba pověřená vedením oddělení SPOD) Vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného Vysokoškolské

Více

Slovník anglicko-český, česko-anglický

Slovník anglicko-český, česko-anglický Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2017/2018 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium Anotace : Studijní předmět poskytuje základní informace o ekonomické kriminalitě a o některých s ní spojených rizicích v podnikání. Uvádí se zobecněné případy a

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Evropské a národní strategie sociálního začleňování teorie a praxe

Evropské a národní strategie sociálního začleňování teorie a praxe Evropské a národní strategie sociálního začleňování teorie a praxe Příspěvek na konferenci Sociální vyloučení a sociální politika, FSS MU Brno 26.5. 2006 Martin Potůček, CESES FSV UK Praha http://martinpotucek.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zavádění nového informačního systému s ohledem na ošetřovatelskou dokumentaci

Zavádění nového informačního systému s ohledem na ošetřovatelskou dokumentaci Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více