Literaturverzeichnis. MPSV ČSR, s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literaturverzeichnis. MPSV ČSR, 1974. s.137-158"

Transkript

1 Literaturverzeichnis ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: SPN, 1991, s ISBN BAJGER, O. K metodice vstupního rozhovoru s občanem společensky nepřizpůsobeným. In Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, s BARTOŠOVÁ, M. Populační politika v ČSSR. Výzkumné práce, řada B, č.76. Praha: ČSVÚPSV Bratislava, VÚPSV, sign. 4069/76-G. BAUEROVÁ, J., KOLÁŘ, J., RŮŽIČKA, J. O sociálním plánování. Praha: Práce, VÚPSV, sign BEDNÁRIK, R. Sociálny výskum na Slovensku. In STRIEŽENEC, Š. Úvod do sociálnej práce. Trnava: AD, s ISBN BEDNÁRKOVÁ, M. Historie sociálního plánování v Ostravě. Diplomová práce. Ostrava: ZSF OU, BERG, B.L. Qualitative Research Methods for the Social Science. Long Beach: Allyn and Bacon, 3.edition, ISBN BEYERL, J. Individuální sociální práce v péči o společensky nepřizpůsobené občany In Kolektiv autorů. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s BEYERL, J. Metody sociální práce v péči o společensky nepřizpůsobené občany. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Sestavil Vladimír Pavlok. Praha: MPSV ČSR, s BRABENEC, F. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže. In Péče o děti. Příručka pro pracovníky národních výborů. Sestavila Olga Teplá. Praha: MPSV, VÚPSV, sign G s BRNULA, P. Sociálna práca zo žiadateĺmi o azyl a azylantami. 1. vyd. Prešov: ISBN CIHLÁŘOVÁ, E. Organizace činnosti sociálního kurátora v péči o společensky nepřizpůsobené v okrese. In Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s M. Špiláčková, Soziale Arbeit im Sozialismus, DOI / , Springer Fachmedien Wiesbaden 2014

2 ČERNÝ, M., TOSECKÁ, O. Starnutie populácie najmä z hladiska plánovania sociálnej politiky. Výskumné práce č Bratislava: VÚŽU (Výskumný ústav životnej úrovne), 1977, s VÚPSV, sign G 4790/169. FISCHER, J. Sociální plánování a sociální cíle. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, VÚPSV, sign. E FRAENKEL, J. R., WALLEN, N. E. How to Design and Evaluate Research in Education. United Stated of America: McGraw-Hill, Second edition, ISBN HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 1. vydání, ISBN HROCH, M. a kol. Úvod do studia dějepisu IV. Metody historikovy práce. Praha: SPN, HROCH, M. a kol. Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN, HYHLÍKOVÁ, V. Informační analýza dokumentu. Praha: ÚVTEI, CHALOUPKOVÁ, A. Bydlení starých a invalidních občanů a zařízení pečovatelské služby v terénu. In KÁNDL, V. Stavíme a adaptujeme byty a bytové domy pro staré občany. Praha: MPSV ČSR, CHALOUPKOVÁ, A. Terénní sociální pracovník v péči o staré občany. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G CHARVÁTOVÁ, D. Metody sociální práce. In CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, s CHARVÁTOVÁ, D., BRABLCOVÁ, V. Metody sociální práce. Díl II. Praha: SPN, VÚPSV, sign. E CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G CHYTIL, O. Význam terapeutického vztahu v postpenitenciární péči. Postpenitenciární péče na rozcestí. Sborník příspěvků z trestního práva č.3. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, JUNKOVÁ, L. a kol. Analýza vybraných sociálních problémů a náměty pro jejich řešení v rámci resortu MPSV. Závěrečná zpráva. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. E JUNKOVÁ, L., ČERMÁKOVÁ, M. Sociální kurátoři v postpenitenciární péči. Výzkumná práce, řada B, č.77. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. 4069/77-G. JUNKOVÁ, L., ČERMÁKOVÁ, M. Výzkum úlohy sociálních kurátorů v postpenitenciární péči v ČSSR. : Studie č. 2. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. 3100b-E. 264

3 KALINOVÁ, L. K sociálním dějinám Československa v letech Praha: VŠE, ISBN VÚPSV, sign KALINOVÁ, L. Sociální politika centra a postoje obyvatelstva v období státního socialismu. In Pohledy. ISSN , Roč. 9, č. 4, 2001, s KALINOVÁ, L. Sociální reforma a sociální realita v Československu v šedesátých letech. Praha: VŠE, ISBN VÚPSV, sign KALINOVÁ, L. Sociální vývoj Československa Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, VÚPSV, sign KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. Praha: Academia, KLIMENTOVÁ, J. Zásady koncepce sociální péče o staré a invalidní občany. Expertisa. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, VÚPSV, sign. 785 a,b. Kolektiv autorů. Metodika odborných služeb v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G Kolektiv autorů. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G Kolektiv pracovníků MPSV ČSR, MŠ ČSR A MZ ČSR. Problematika defektních dětí a mládeže. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4757 a. Kolektiv pracovníků. Práce s cikánským obyvatelstvem. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4459/a,b. Kolektiv sociálních kurátorů Správy sociálních služeb NV hl.m. Prahy. Průběh resocializační péče. In Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s Koncepce sociálních služeb. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. F KOVÁČIKOVÁ, D. Vybrané kapitoly z dejin sociálnej práce. In TOKÁROVÁ, A. a kol. Sociálna práca. Kapitoly z dejin, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s ISBN KŘIVÁNEK, F. Léčba prací s pracovní činnost v ÚSP. In Výběr přednášek ze školení sociálních pracovnic. a vrchních sester z ústavů sociální péče. Sestavila N. Kavalírová. Praha: MPSV ČSR, s.3-8. KUTTA, F. a kol. Sociální plánování a programování. Praha: VŠ politická, 1980a. VÚPSV, sign. G

4 KUTTA, F. a kol. Teorie a praxe sociálního plánování a programování v ČSSR. Praha: Svoboda, 1980b. VÚPSV, sign. Fa KUTTA, F., SOUKUP, M. a kol. Sociální efektivnost a sociální plánování. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, LIŠKOVÁ, Z., HERMAN, J. Služby a dávky sociální péče v odpovědích na otázky. Praha: Práce, VÚPSV, sign. F 3488/49 a,b,c,d. MATĚJČEK, Z. Kritéria náhradní rodinné péče. In Kolektiv autorů. Metodika odborných služeb v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR, MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2.rozš. vyd. Praha: SLON, ISBN Metodický návod na racionalizaci administrativních prací a vzorové pracovní postupy pro odbory sociálních věcí a zdravotnictví na úseku péče o rodinu, děti a mládež a osoby společensky nepřizpůsobené. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4084/a. Mínění o Cikánech a o řešení cikánské otázky. Praha: Ústav pro výzkum veřejného mínění, VÚPSV, sign. G MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, ISBN MLÁDEK, K. Problematika sociální péče o těžko vychovatelnou mládež v působnosti NV. In CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, s NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, NEČAS, C. Společenská problematika Romů v minulosti a přítomnosti I. Brno: MU, ISBN X. VÚPSV, sign NEČAS, C., MIKLUŠÁKOVÁ, M. Historie Rómů na území České republiky. 12.února 2002 [cit ]. URL: NEZKUSIL, J. PŘENOSIL, G. Příčiny a prevence zločinnosti v ČSSR. Praha: Panorama, ISBN VÚPSV, sign. G NOVOTNÁ,V. SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce. Její vývoj a metodické postupy. Praha: Univerzita Karlova, ONDŘEJOVÁ, M. Sociální práce v náhradní rodinné péči In Kolektiv autorů. Metodika odborných služeb v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR, s PACOVSKÝ, V. Zdravotnictví a sociální péče o staré občany. In Sborník přednášek pro sociální pracovníky. Sestavila Alena Chaloupková. Praha: MPSV ČSR, s

5 PAVELČÍKOVÁ, N. Rómské obyvatelstvo na Ostravsku ( ). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, ISBN PAVLOK V. Péče o společensky nepřizpůsobené občany odvětví služeb sociálního zabezpečení. In Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s PAVLOK, V. Péče společnosti o integraci občanů společensky nepřizpůsobených. Výzkumné práce řada B, č.95. Praha: ČSVÚPSV, PAVLOK, V., DOUCHOVÁ, J., VYŠÍN, J. Péče o společenskou integraci cikánských občanů z hlediska resortu sociálních věcí. Výzkumné práce, řada B, č.102. Praha: ČSVÚPSV Bratislava, VÚPSV, sign. G 4069/102 a,b. Péče o děti. Soubor metodických návodů. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Sestavil Vladimír Pavlok. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 3474/2a. PEPŘÍK, M., CHYTIL, O. Úkoly hospodářských organizací v péči o společensky nepřizpůsobené občany. In Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, s PLICHTOVÁ, J. Obsahová analýza a jej možnosti využitia v psychológii. Čs. psychologie 4(40), s POTŮČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. 1. vyd. Praha: SLON, ISBN Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 5058 a. PRŮCHA, M. Sociální péče a služby v ČSSR a účast ČSČK. Praha: Naše vojsko, VÚPSV, sign. G RADVANOVÁ, S. Rodina ve společnosti. In Péče o děti. Příručka pro pracovníky národních výborů. Sestavila Olga Teplá. Praha: MPSV, VÚPSV, sign. G s RŮŽIČKA, J., ŠÁLKOVÁ, H. Podniková péče o pracovníky- část II. Sociální pracovník v individuální a skupinové péči o pracovníky v podniku. Praha: MPSV ČSSR, odbor práce, VÚPSV, sign. G 3180/2. ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. 1.vyd. Praha: SLON, ISBN Sborník přednášek pro sociální pracovníky. Sestavila Alena Chaloupková. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign G

6 SCHILDE, K., SCHULTE, D. (eds.). Need and Care Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe s Professional Welfare. Opladen: Barbara Burdich Publishers, ISBN SCHIMMERLINGOVÁ, V. Metody sociální práce se starými lidmi. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G SCHIMMERLINGOVÁ, V. NOVOTNÁ, V. webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=cicson&gizmo%5et4001=aw- 1250&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&na me%5et4903=cicsonew&back%5et4920=/webisnt/pictures/snow.gif &ctl%5et4921=ga&thead1%5et4922=border=2 CELLSPACING=0 CELLPADDING=5 BPoslání, místo a pojmové vymezení. In Sociální politika. Roč. 18, č. 1, 1992a, s SCHIMMERLINGOVÁ, V. NOVOTNÁ, V. Změny kvality a obsahu. Teorie a praxe sociální práce. In Sociální politika. Roč. 18, č. 3, 1992b, s SCHIMMERLINGOVÁ, V. Staří občané ve městech. In Sociální politika. Roč. 5, č.4, 1979, s SCHIMMERLINGOVÁ, V. ŠKALOUD, J. ČERMÁKOVÁ, M. Výzkum životních podmínek starých občanů z hlediska služeb sociální péče venkovské obyvatelstvo. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. E 3322 a,b. Sociální politika KSČ politika životních jistot lidu. Praha: Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, VÚPSV, sign. G SOCIÁLNÍ VÝVOJ ČESKOSLOVENSKA Materiály, studie, dokumenty. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, číslo 12/1998. VÚPSV, sign SPLÍTKOVÁ, K.. Pečovatelská služba pro staré občany a občany těžce postižené na zdraví. Metodická příručka. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4876 a. SVOBODOVÁ, M., KOVAŘÍK, J., NIEDERLE, P. Cikánské děti v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR VÚPSV, sign ŠÁLKOVÁ, H. Podniková péče o pracovníky. Metodická pomůcka I. Praha: MPSV ČSSR, odbor práce, VÚPSV, sign. G 3180/1. ŠIKLOVÁ, J. Sociální práce v našem státě od druhé světové války do současnosti. In MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, s ŠKOP, O. Koncepce sociální politiky výrobních družstev invalida. Praha: Výzkumný ústav výrobního družstevnictví, VÚPSV, sign. E ŠOLCOVÁ, M. a kol. Sociální politika KSČ. Praha: Svoboda, ISBN

7 ŠOLCOVÁ, M. Sociální politika socialistické společnosti. Praha: Svoboda, VÚPSV, sign. G ŠPILÁČKOVÁ, M. Sociální plánování sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v Československu. Disertační práce. Ostrava: Fakulta sociálních studií OU, TAX, Z. Rozhovor při sociální práci s lidmi In CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, s TOMEŠ, I. Koncepce systému sociální pomoci. Bratislava: VÚPSV, ISBN VÚPSV, sign. 892 a,b. TOMEŠ, I.Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, VAŠÍČEK, E. Metody i formy pracovní výchovy a profesní přípravy uplatňované v NVÚ pro mladistvé. In Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, s VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. 2. vyd. Praha: SLON, ISBN VESELÁ, J., ČAKRTOVÁ, T. ŠKALOUD, J. Sociální péče o občany těžce postižené na zdraví. Závěrečná zpráva dílčího úkolu. Praha: VÚSRP, VÚPSV, sign. 729 a,b. VEVERKA, M. Průběh resocializační péče. In Kolektiv autorů. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s VÍŠEK, P. 60 let řešení romské problematiky Úspěch či neúspěch? In HIRT, T. JAKOUBEK, M. (eds.). Romové v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., s VÍŠEK. P. Program integrace řešení problémů Romských obyvatel v období let In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové v České republice ( ). Sešity pro sociální politiku. Praha: Socioklub, s ISBN [cit ] URL: Výběr přednášek ze školení sociálních pracovnic. a vrchních sester z ústavů sociální péče. Sestavila N. Kavalírová. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 3723 VYŠÍN, J. Sociální práce s cikánským obyvatelstvem In Kolektiv pracovníků. Práce s cikánským obyvatelstvem. Praha: MPSV ČSR, s VYŠÍN, J. Výsledky a zhodnocení ankety k funkci sociální péče a k činnosti aparátu národních výborů při řešení problematiky cikánského obyvatelstva. In PAVLOK, V., DOUCHOVÁ, J., VYŠÍN, J. Péče o společenskou integraci ci- 269

8 kánských občanů z hlediska resortu sociálních věcí. Výzkumné práce, řada B, č.102. Praha: ČSVÚPSV Bratislava, s Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v Praze [online]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. [cit ]. URL: WOLFOVÁ, M. Sociální pracovnice v péči o starého občana In Výběr přednášek ze školení sociálních pracovnic. a vrchních sester z ústavů sociální péče. Sestavila N. Kavalírová. Praha: MPSV ČSR, s Zákon č. 121/1975 Sb. o sociálním zabezpečení. Zařízení sociální péče v roce Praha: PSÚ, VÚPSV, sign Archivalien aus dem Archiv der Stadt Ostrava in Ostrava, die in der Dissertation verwendet wurden BARCUCH, A., DANĚK, R. Obvodní národní výbor Ostrava Prozatimní inventární seznam. Ostrava: AMO, 1998b. Kolektiv vedoucích pracovníků MÚSS Ostrava. MÚSS Ostrava 87. Vydáno u příležitosti 20. výročí založení Městského ústavu sociálních služeb Ostrava a konání pracovní konference k rozvoji sociálních služeb. Ostrava: MÚSS, AMO, sign. A Koncepce sociální politiky Národního výboru města Ostravy do roku Ostrava: Odbor sociálních věcí NVO, AMO, sign. A KRUMNIKLOVÁ, L., ŠERKA, J. Obvodní národní výbor Ostrava Inventární seznam. Ostrava: AMO, MEZNÍKOVÁ, V. Návrh metod sociální práce s občany cikánského původu. Metodická pomůcka. Ostrava: Odbor sociálních věcí a pracovních sil Severomoravského Krajského národního výboru, AMO, ObNV O.1, kart. č. 304, sign Nechť jsou šťastné. Publikace ke slavnostnímu výkopu a výstavbě Dětské osady v Petřvaldě. Ostrava: OKR správa sídlišť, AMO, sign. A ROHLOVÁ, E., BARCUCH, A., BOROVÁ, A. NVO Prozatimní inventární seznam. Ostrava: AMO, ŠTĚPÁN, V., NOVOTNÁ, J. Obvodní národní výbor Ostrava Prozatimní inventární seznam. Ostrava: AMO, WROBEL, J. Pracovní náplň sociálního pracovníka pro otázky cikánského obyvatelstva odboru sociálních věcí. Metodický pokyn. Ostrava. Odbor sociál- 270

9 ních věcí a pracovních sil Severomoravského Krajského národního výboru, AMO, ObNV O.1, kart. č. 305, sign Kartonnummer: AMO, NVO, kart. č. 197 (AMO, NAO, Kartonnr. 197) AMO, NVO, kart. č. 376 (AMO, NAO, Kartonnr. 376) AMO, NVO, kart. č. 384 (AMO, NAO, Kartonnr. 384) AMO, NVO, kart. č. 775 (AMO, NAO, Kartonnr. 775) AMO, NVO, kart. č. 776 (AMO, NAO, Kartonnr. 776) AMO, NVO, kart. č. 881 (AMO, NAO, Kartonnr. 881) AMO, NVO, kart. č. 927 (AMO, NAO, Kartonnr. 927) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1019) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1020) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1048) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1216) AMO, ObNV O.-1, kart. č. 277, sign. 104 (AMO, LNA O.-1, Kartonnr. 277, sign. 104) AMO, ObNV O.-1, kart. č. 288, sign. 526, 14 (AMO, LNA O.-1, Kartonnr. 288, sign. 526, 14) AMO, ObNV O.-1, kart. č. 305, sign. 561 (AMO, LNA O.-1, Kartonnr. 305, sign. 561) AMO, ObNV O.-3, kart. č. 372 (AMO, ObNV O.-3, Kartonnr. 372) AMO, ObNV O.-4, kart. č. 106 (AMO, ObNV O.-4, Kartonnr. 106) 271

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu:

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

Kapitoly z dějin sociální práce

Kapitoly z dějin sociální práce E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í D u š a

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Andragogické poradenství

Andragogické poradenství Andragogické poradenství PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. Vyléčit je možno někdy, potěšit vždy. Hlavní cíle Porozumění významu teoretických přístupů v andragogickém poradenství ve vztahu k praxi. Znalost základů

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Ucelená rehabilitace a pracovní výchova Tělesná výchova a sport zdravotně postižených

Ucelená rehabilitace a pracovní výchova Tělesná výchova a sport zdravotně postižených UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Ucelená rehabilitace a pracovní výchova Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Jitka Vařeková Ph.D. Praha 2009 1 Anotace: Anotace:

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

PROMĚNY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

PROMĚNY ODBORNÉ PŘÍPRAVY VYDÁVÁ INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VS ČR 2/2010 PROMĚNY ODBORNÉ PŘÍPRAVY VĚZEŇSKÉHO PERSONÁLU Aleš Kýr, Alena Kafková Objekt SOŠ SNV Ostrov n. Ohří v letech 1970-1980 (foto: KDH

Více

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014 Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014 Sborník příspěvků z konference v rámci projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity,

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 1. Identifikace výzkumné organizace Název : Institut pro kriminologii a sociální prevenci Právní forma : Organizační složka

Více