Literaturverzeichnis. MPSV ČSR, s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literaturverzeichnis. MPSV ČSR, 1974. s.137-158"

Transkript

1 Literaturverzeichnis ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: SPN, 1991, s ISBN BAJGER, O. K metodice vstupního rozhovoru s občanem společensky nepřizpůsobeným. In Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, s BARTOŠOVÁ, M. Populační politika v ČSSR. Výzkumné práce, řada B, č.76. Praha: ČSVÚPSV Bratislava, VÚPSV, sign. 4069/76-G. BAUEROVÁ, J., KOLÁŘ, J., RŮŽIČKA, J. O sociálním plánování. Praha: Práce, VÚPSV, sign BEDNÁRIK, R. Sociálny výskum na Slovensku. In STRIEŽENEC, Š. Úvod do sociálnej práce. Trnava: AD, s ISBN BEDNÁRKOVÁ, M. Historie sociálního plánování v Ostravě. Diplomová práce. Ostrava: ZSF OU, BERG, B.L. Qualitative Research Methods for the Social Science. Long Beach: Allyn and Bacon, 3.edition, ISBN BEYERL, J. Individuální sociální práce v péči o společensky nepřizpůsobené občany In Kolektiv autorů. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s BEYERL, J. Metody sociální práce v péči o společensky nepřizpůsobené občany. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Sestavil Vladimír Pavlok. Praha: MPSV ČSR, s BRABENEC, F. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže. In Péče o děti. Příručka pro pracovníky národních výborů. Sestavila Olga Teplá. Praha: MPSV, VÚPSV, sign G s BRNULA, P. Sociálna práca zo žiadateĺmi o azyl a azylantami. 1. vyd. Prešov: ISBN CIHLÁŘOVÁ, E. Organizace činnosti sociálního kurátora v péči o společensky nepřizpůsobené v okrese. In Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s M. Špiláčková, Soziale Arbeit im Sozialismus, DOI / , Springer Fachmedien Wiesbaden 2014

2 ČERNÝ, M., TOSECKÁ, O. Starnutie populácie najmä z hladiska plánovania sociálnej politiky. Výskumné práce č Bratislava: VÚŽU (Výskumný ústav životnej úrovne), 1977, s VÚPSV, sign G 4790/169. FISCHER, J. Sociální plánování a sociální cíle. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, VÚPSV, sign. E FRAENKEL, J. R., WALLEN, N. E. How to Design and Evaluate Research in Education. United Stated of America: McGraw-Hill, Second edition, ISBN HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 1. vydání, ISBN HROCH, M. a kol. Úvod do studia dějepisu IV. Metody historikovy práce. Praha: SPN, HROCH, M. a kol. Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN, HYHLÍKOVÁ, V. Informační analýza dokumentu. Praha: ÚVTEI, CHALOUPKOVÁ, A. Bydlení starých a invalidních občanů a zařízení pečovatelské služby v terénu. In KÁNDL, V. Stavíme a adaptujeme byty a bytové domy pro staré občany. Praha: MPSV ČSR, CHALOUPKOVÁ, A. Terénní sociální pracovník v péči o staré občany. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G CHARVÁTOVÁ, D. Metody sociální práce. In CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, s CHARVÁTOVÁ, D., BRABLCOVÁ, V. Metody sociální práce. Díl II. Praha: SPN, VÚPSV, sign. E CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G CHYTIL, O. Význam terapeutického vztahu v postpenitenciární péči. Postpenitenciární péče na rozcestí. Sborník příspěvků z trestního práva č.3. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, JUNKOVÁ, L. a kol. Analýza vybraných sociálních problémů a náměty pro jejich řešení v rámci resortu MPSV. Závěrečná zpráva. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. E JUNKOVÁ, L., ČERMÁKOVÁ, M. Sociální kurátoři v postpenitenciární péči. Výzkumná práce, řada B, č.77. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. 4069/77-G. JUNKOVÁ, L., ČERMÁKOVÁ, M. Výzkum úlohy sociálních kurátorů v postpenitenciární péči v ČSSR. : Studie č. 2. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. 3100b-E. 264

3 KALINOVÁ, L. K sociálním dějinám Československa v letech Praha: VŠE, ISBN VÚPSV, sign KALINOVÁ, L. Sociální politika centra a postoje obyvatelstva v období státního socialismu. In Pohledy. ISSN , Roč. 9, č. 4, 2001, s KALINOVÁ, L. Sociální reforma a sociální realita v Československu v šedesátých letech. Praha: VŠE, ISBN VÚPSV, sign KALINOVÁ, L. Sociální vývoj Československa Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, VÚPSV, sign KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. Praha: Academia, KLIMENTOVÁ, J. Zásady koncepce sociální péče o staré a invalidní občany. Expertisa. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, VÚPSV, sign. 785 a,b. Kolektiv autorů. Metodika odborných služeb v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G Kolektiv autorů. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G Kolektiv pracovníků MPSV ČSR, MŠ ČSR A MZ ČSR. Problematika defektních dětí a mládeže. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4757 a. Kolektiv pracovníků. Práce s cikánským obyvatelstvem. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4459/a,b. Kolektiv sociálních kurátorů Správy sociálních služeb NV hl.m. Prahy. Průběh resocializační péče. In Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s Koncepce sociálních služeb. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. F KOVÁČIKOVÁ, D. Vybrané kapitoly z dejin sociálnej práce. In TOKÁROVÁ, A. a kol. Sociálna práca. Kapitoly z dejin, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s ISBN KŘIVÁNEK, F. Léčba prací s pracovní činnost v ÚSP. In Výběr přednášek ze školení sociálních pracovnic. a vrchních sester z ústavů sociální péče. Sestavila N. Kavalírová. Praha: MPSV ČSR, s.3-8. KUTTA, F. a kol. Sociální plánování a programování. Praha: VŠ politická, 1980a. VÚPSV, sign. G

4 KUTTA, F. a kol. Teorie a praxe sociálního plánování a programování v ČSSR. Praha: Svoboda, 1980b. VÚPSV, sign. Fa KUTTA, F., SOUKUP, M. a kol. Sociální efektivnost a sociální plánování. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, LIŠKOVÁ, Z., HERMAN, J. Služby a dávky sociální péče v odpovědích na otázky. Praha: Práce, VÚPSV, sign. F 3488/49 a,b,c,d. MATĚJČEK, Z. Kritéria náhradní rodinné péče. In Kolektiv autorů. Metodika odborných služeb v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR, MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2.rozš. vyd. Praha: SLON, ISBN Metodický návod na racionalizaci administrativních prací a vzorové pracovní postupy pro odbory sociálních věcí a zdravotnictví na úseku péče o rodinu, děti a mládež a osoby společensky nepřizpůsobené. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4084/a. Mínění o Cikánech a o řešení cikánské otázky. Praha: Ústav pro výzkum veřejného mínění, VÚPSV, sign. G MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, ISBN MLÁDEK, K. Problematika sociální péče o těžko vychovatelnou mládež v působnosti NV. In CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, s NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, NEČAS, C. Společenská problematika Romů v minulosti a přítomnosti I. Brno: MU, ISBN X. VÚPSV, sign NEČAS, C., MIKLUŠÁKOVÁ, M. Historie Rómů na území České republiky. 12.února 2002 [cit ]. URL: NEZKUSIL, J. PŘENOSIL, G. Příčiny a prevence zločinnosti v ČSSR. Praha: Panorama, ISBN VÚPSV, sign. G NOVOTNÁ,V. SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce. Její vývoj a metodické postupy. Praha: Univerzita Karlova, ONDŘEJOVÁ, M. Sociální práce v náhradní rodinné péči In Kolektiv autorů. Metodika odborných služeb v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR, s PACOVSKÝ, V. Zdravotnictví a sociální péče o staré občany. In Sborník přednášek pro sociální pracovníky. Sestavila Alena Chaloupková. Praha: MPSV ČSR, s

5 PAVELČÍKOVÁ, N. Rómské obyvatelstvo na Ostravsku ( ). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, ISBN PAVLOK V. Péče o společensky nepřizpůsobené občany odvětví služeb sociálního zabezpečení. In Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s PAVLOK, V. Péče společnosti o integraci občanů společensky nepřizpůsobených. Výzkumné práce řada B, č.95. Praha: ČSVÚPSV, PAVLOK, V., DOUCHOVÁ, J., VYŠÍN, J. Péče o společenskou integraci cikánských občanů z hlediska resortu sociálních věcí. Výzkumné práce, řada B, č.102. Praha: ČSVÚPSV Bratislava, VÚPSV, sign. G 4069/102 a,b. Péče o děti. Soubor metodických návodů. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Sestavil Vladimír Pavlok. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 3474/2a. PEPŘÍK, M., CHYTIL, O. Úkoly hospodářských organizací v péči o společensky nepřizpůsobené občany. In Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, s PLICHTOVÁ, J. Obsahová analýza a jej možnosti využitia v psychológii. Čs. psychologie 4(40), s POTŮČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. 1. vyd. Praha: SLON, ISBN Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 5058 a. PRŮCHA, M. Sociální péče a služby v ČSSR a účast ČSČK. Praha: Naše vojsko, VÚPSV, sign. G RADVANOVÁ, S. Rodina ve společnosti. In Péče o děti. Příručka pro pracovníky národních výborů. Sestavila Olga Teplá. Praha: MPSV, VÚPSV, sign. G s RŮŽIČKA, J., ŠÁLKOVÁ, H. Podniková péče o pracovníky- část II. Sociální pracovník v individuální a skupinové péči o pracovníky v podniku. Praha: MPSV ČSSR, odbor práce, VÚPSV, sign. G 3180/2. ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. 1.vyd. Praha: SLON, ISBN Sborník přednášek pro sociální pracovníky. Sestavila Alena Chaloupková. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign G

6 SCHILDE, K., SCHULTE, D. (eds.). Need and Care Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe s Professional Welfare. Opladen: Barbara Burdich Publishers, ISBN SCHIMMERLINGOVÁ, V. Metody sociální práce se starými lidmi. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G SCHIMMERLINGOVÁ, V. NOVOTNÁ, V. webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=cicson&gizmo%5et4001=aw- 1250&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&na me%5et4903=cicsonew&back%5et4920=/webisnt/pictures/snow.gif &ctl%5et4921=ga&thead1%5et4922=border=2 CELLSPACING=0 CELLPADDING=5 BPoslání, místo a pojmové vymezení. In Sociální politika. Roč. 18, č. 1, 1992a, s SCHIMMERLINGOVÁ, V. NOVOTNÁ, V. Změny kvality a obsahu. Teorie a praxe sociální práce. In Sociální politika. Roč. 18, č. 3, 1992b, s SCHIMMERLINGOVÁ, V. Staří občané ve městech. In Sociální politika. Roč. 5, č.4, 1979, s SCHIMMERLINGOVÁ, V. ŠKALOUD, J. ČERMÁKOVÁ, M. Výzkum životních podmínek starých občanů z hlediska služeb sociální péče venkovské obyvatelstvo. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. E 3322 a,b. Sociální politika KSČ politika životních jistot lidu. Praha: Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, VÚPSV, sign. G SOCIÁLNÍ VÝVOJ ČESKOSLOVENSKA Materiály, studie, dokumenty. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, číslo 12/1998. VÚPSV, sign SPLÍTKOVÁ, K.. Pečovatelská služba pro staré občany a občany těžce postižené na zdraví. Metodická příručka. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4876 a. SVOBODOVÁ, M., KOVAŘÍK, J., NIEDERLE, P. Cikánské děti v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR VÚPSV, sign ŠÁLKOVÁ, H. Podniková péče o pracovníky. Metodická pomůcka I. Praha: MPSV ČSSR, odbor práce, VÚPSV, sign. G 3180/1. ŠIKLOVÁ, J. Sociální práce v našem státě od druhé světové války do současnosti. In MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, s ŠKOP, O. Koncepce sociální politiky výrobních družstev invalida. Praha: Výzkumný ústav výrobního družstevnictví, VÚPSV, sign. E ŠOLCOVÁ, M. a kol. Sociální politika KSČ. Praha: Svoboda, ISBN

7 ŠOLCOVÁ, M. Sociální politika socialistické společnosti. Praha: Svoboda, VÚPSV, sign. G ŠPILÁČKOVÁ, M. Sociální plánování sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v Československu. Disertační práce. Ostrava: Fakulta sociálních studií OU, TAX, Z. Rozhovor při sociální práci s lidmi In CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, s TOMEŠ, I. Koncepce systému sociální pomoci. Bratislava: VÚPSV, ISBN VÚPSV, sign. 892 a,b. TOMEŠ, I.Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, VAŠÍČEK, E. Metody i formy pracovní výchovy a profesní přípravy uplatňované v NVÚ pro mladistvé. In Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, s VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. 2. vyd. Praha: SLON, ISBN VESELÁ, J., ČAKRTOVÁ, T. ŠKALOUD, J. Sociální péče o občany těžce postižené na zdraví. Závěrečná zpráva dílčího úkolu. Praha: VÚSRP, VÚPSV, sign. 729 a,b. VEVERKA, M. Průběh resocializační péče. In Kolektiv autorů. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s VÍŠEK, P. 60 let řešení romské problematiky Úspěch či neúspěch? In HIRT, T. JAKOUBEK, M. (eds.). Romové v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., s VÍŠEK. P. Program integrace řešení problémů Romských obyvatel v období let In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové v České republice ( ). Sešity pro sociální politiku. Praha: Socioklub, s ISBN [cit ] URL: Výběr přednášek ze školení sociálních pracovnic. a vrchních sester z ústavů sociální péče. Sestavila N. Kavalírová. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 3723 VYŠÍN, J. Sociální práce s cikánským obyvatelstvem In Kolektiv pracovníků. Práce s cikánským obyvatelstvem. Praha: MPSV ČSR, s VYŠÍN, J. Výsledky a zhodnocení ankety k funkci sociální péče a k činnosti aparátu národních výborů při řešení problematiky cikánského obyvatelstva. In PAVLOK, V., DOUCHOVÁ, J., VYŠÍN, J. Péče o společenskou integraci ci- 269

8 kánských občanů z hlediska resortu sociálních věcí. Výzkumné práce, řada B, č.102. Praha: ČSVÚPSV Bratislava, s Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v Praze [online]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. [cit ]. URL: WOLFOVÁ, M. Sociální pracovnice v péči o starého občana In Výběr přednášek ze školení sociálních pracovnic. a vrchních sester z ústavů sociální péče. Sestavila N. Kavalírová. Praha: MPSV ČSR, s Zákon č. 121/1975 Sb. o sociálním zabezpečení. Zařízení sociální péče v roce Praha: PSÚ, VÚPSV, sign Archivalien aus dem Archiv der Stadt Ostrava in Ostrava, die in der Dissertation verwendet wurden BARCUCH, A., DANĚK, R. Obvodní národní výbor Ostrava Prozatimní inventární seznam. Ostrava: AMO, 1998b. Kolektiv vedoucích pracovníků MÚSS Ostrava. MÚSS Ostrava 87. Vydáno u příležitosti 20. výročí založení Městského ústavu sociálních služeb Ostrava a konání pracovní konference k rozvoji sociálních služeb. Ostrava: MÚSS, AMO, sign. A Koncepce sociální politiky Národního výboru města Ostravy do roku Ostrava: Odbor sociálních věcí NVO, AMO, sign. A KRUMNIKLOVÁ, L., ŠERKA, J. Obvodní národní výbor Ostrava Inventární seznam. Ostrava: AMO, MEZNÍKOVÁ, V. Návrh metod sociální práce s občany cikánského původu. Metodická pomůcka. Ostrava: Odbor sociálních věcí a pracovních sil Severomoravského Krajského národního výboru, AMO, ObNV O.1, kart. č. 304, sign Nechť jsou šťastné. Publikace ke slavnostnímu výkopu a výstavbě Dětské osady v Petřvaldě. Ostrava: OKR správa sídlišť, AMO, sign. A ROHLOVÁ, E., BARCUCH, A., BOROVÁ, A. NVO Prozatimní inventární seznam. Ostrava: AMO, ŠTĚPÁN, V., NOVOTNÁ, J. Obvodní národní výbor Ostrava Prozatimní inventární seznam. Ostrava: AMO, WROBEL, J. Pracovní náplň sociálního pracovníka pro otázky cikánského obyvatelstva odboru sociálních věcí. Metodický pokyn. Ostrava. Odbor sociál- 270

9 ních věcí a pracovních sil Severomoravského Krajského národního výboru, AMO, ObNV O.1, kart. č. 305, sign Kartonnummer: AMO, NVO, kart. č. 197 (AMO, NAO, Kartonnr. 197) AMO, NVO, kart. č. 376 (AMO, NAO, Kartonnr. 376) AMO, NVO, kart. č. 384 (AMO, NAO, Kartonnr. 384) AMO, NVO, kart. č. 775 (AMO, NAO, Kartonnr. 775) AMO, NVO, kart. č. 776 (AMO, NAO, Kartonnr. 776) AMO, NVO, kart. č. 881 (AMO, NAO, Kartonnr. 881) AMO, NVO, kart. č. 927 (AMO, NAO, Kartonnr. 927) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1019) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1020) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1048) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1216) AMO, ObNV O.-1, kart. č. 277, sign. 104 (AMO, LNA O.-1, Kartonnr. 277, sign. 104) AMO, ObNV O.-1, kart. č. 288, sign. 526, 14 (AMO, LNA O.-1, Kartonnr. 288, sign. 526, 14) AMO, ObNV O.-1, kart. č. 305, sign. 561 (AMO, LNA O.-1, Kartonnr. 305, sign. 561) AMO, ObNV O.-3, kart. č. 372 (AMO, ObNV O.-3, Kartonnr. 372) AMO, ObNV O.-4, kart. č. 106 (AMO, ObNV O.-4, Kartonnr. 106) 271

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Inspirace výzkumy bez léčby to jde Autobiografický rozhovor Skrytá populace Na co se připravit při sběru dat? SOUČASNÝ/Á UŽIVATEL/KA PERVITINU BÝVALÝ/Á

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- 723 s. -- cze

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury BÁRTÍKOVÁ, G. Dětská preventivní soutěţ Jak to vidím já. Závislosti a my. 2002, č.5. s.18-20. BENDL, S. Co musí "mít" dnešní ţáci, aby se nevydělovali z kolektivu? Komenský. 2003,

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Výzkum veřejného mínění v České republice

Výzkum veřejného mínění v České republice Výzkum veřejného mínění v České republice Čs. ústav pro výzkum veřejného mínění Založen 1946 jako oddělení I. odboru Ministerstva informatiky 5 odborných + 2 techničtí pracovníci Síť cca 300 tazatelů Vedoucí

Více

Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice

Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice Úbyt. č. Prír. č. Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice Knižnica Arboréta Mlyňany SAV 05.01.2012 Sig. Autor Názov Vydavateľstvo Rok vydania Technika barevné

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux hlavní řešitel projektu Sociologický

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Možnosti vzdělávání školních knihovníků (nejen) v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 131 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium 1. Základní rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací. Úrovně a bariéry integrované marketingové komunikace.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium Anotace : Studijní předmět poskytuje základní informace o ekonomické kriminalitě a o některých s ní spojených rizicích v podnikání. Uvádí se zobecněné případy a

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zavádění nového informačního systému s ohledem na ošetřovatelskou dokumentaci

Zavádění nového informačního systému s ohledem na ošetřovatelskou dokumentaci Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

- zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních

- zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních - zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026 Ing. Martin Kobzáň vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE VÝCHODISKO I CÍL STUDIA OBORU CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265 (23. 6. 2006-22.6. 2008) Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více