Literaturverzeichnis. MPSV ČSR, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literaturverzeichnis. MPSV ČSR, 1974. s.137-158"

Transkript

1 Literaturverzeichnis ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: SPN, 1991, s ISBN BAJGER, O. K metodice vstupního rozhovoru s občanem společensky nepřizpůsobeným. In Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, s BARTOŠOVÁ, M. Populační politika v ČSSR. Výzkumné práce, řada B, č.76. Praha: ČSVÚPSV Bratislava, VÚPSV, sign. 4069/76-G. BAUEROVÁ, J., KOLÁŘ, J., RŮŽIČKA, J. O sociálním plánování. Praha: Práce, VÚPSV, sign BEDNÁRIK, R. Sociálny výskum na Slovensku. In STRIEŽENEC, Š. Úvod do sociálnej práce. Trnava: AD, s ISBN BEDNÁRKOVÁ, M. Historie sociálního plánování v Ostravě. Diplomová práce. Ostrava: ZSF OU, BERG, B.L. Qualitative Research Methods for the Social Science. Long Beach: Allyn and Bacon, 3.edition, ISBN BEYERL, J. Individuální sociální práce v péči o společensky nepřizpůsobené občany In Kolektiv autorů. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s BEYERL, J. Metody sociální práce v péči o společensky nepřizpůsobené občany. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Sestavil Vladimír Pavlok. Praha: MPSV ČSR, s BRABENEC, F. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže. In Péče o děti. Příručka pro pracovníky národních výborů. Sestavila Olga Teplá. Praha: MPSV, VÚPSV, sign G s BRNULA, P. Sociálna práca zo žiadateĺmi o azyl a azylantami. 1. vyd. Prešov: ISBN CIHLÁŘOVÁ, E. Organizace činnosti sociálního kurátora v péči o společensky nepřizpůsobené v okrese. In Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s M. Špiláčková, Soziale Arbeit im Sozialismus, DOI / , Springer Fachmedien Wiesbaden 2014

2 ČERNÝ, M., TOSECKÁ, O. Starnutie populácie najmä z hladiska plánovania sociálnej politiky. Výskumné práce č Bratislava: VÚŽU (Výskumný ústav životnej úrovne), 1977, s VÚPSV, sign G 4790/169. FISCHER, J. Sociální plánování a sociální cíle. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, VÚPSV, sign. E FRAENKEL, J. R., WALLEN, N. E. How to Design and Evaluate Research in Education. United Stated of America: McGraw-Hill, Second edition, ISBN HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 1. vydání, ISBN HROCH, M. a kol. Úvod do studia dějepisu IV. Metody historikovy práce. Praha: SPN, HROCH, M. a kol. Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN, HYHLÍKOVÁ, V. Informační analýza dokumentu. Praha: ÚVTEI, CHALOUPKOVÁ, A. Bydlení starých a invalidních občanů a zařízení pečovatelské služby v terénu. In KÁNDL, V. Stavíme a adaptujeme byty a bytové domy pro staré občany. Praha: MPSV ČSR, CHALOUPKOVÁ, A. Terénní sociální pracovník v péči o staré občany. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G CHARVÁTOVÁ, D. Metody sociální práce. In CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, s CHARVÁTOVÁ, D., BRABLCOVÁ, V. Metody sociální práce. Díl II. Praha: SPN, VÚPSV, sign. E CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G CHYTIL, O. Význam terapeutického vztahu v postpenitenciární péči. Postpenitenciární péče na rozcestí. Sborník příspěvků z trestního práva č.3. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, JUNKOVÁ, L. a kol. Analýza vybraných sociálních problémů a náměty pro jejich řešení v rámci resortu MPSV. Závěrečná zpráva. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. E JUNKOVÁ, L., ČERMÁKOVÁ, M. Sociální kurátoři v postpenitenciární péči. Výzkumná práce, řada B, č.77. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. 4069/77-G. JUNKOVÁ, L., ČERMÁKOVÁ, M. Výzkum úlohy sociálních kurátorů v postpenitenciární péči v ČSSR. : Studie č. 2. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. 3100b-E. 264

3 KALINOVÁ, L. K sociálním dějinám Československa v letech Praha: VŠE, ISBN VÚPSV, sign KALINOVÁ, L. Sociální politika centra a postoje obyvatelstva v období státního socialismu. In Pohledy. ISSN , Roč. 9, č. 4, 2001, s KALINOVÁ, L. Sociální reforma a sociální realita v Československu v šedesátých letech. Praha: VŠE, ISBN VÚPSV, sign KALINOVÁ, L. Sociální vývoj Československa Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, VÚPSV, sign KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. Praha: Academia, KLIMENTOVÁ, J. Zásady koncepce sociální péče o staré a invalidní občany. Expertisa. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, VÚPSV, sign. 785 a,b. Kolektiv autorů. Metodika odborných služeb v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G Kolektiv autorů. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G Kolektiv pracovníků MPSV ČSR, MŠ ČSR A MZ ČSR. Problematika defektních dětí a mládeže. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4757 a. Kolektiv pracovníků. Práce s cikánským obyvatelstvem. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4459/a,b. Kolektiv sociálních kurátorů Správy sociálních služeb NV hl.m. Prahy. Průběh resocializační péče. In Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s Koncepce sociálních služeb. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. F KOVÁČIKOVÁ, D. Vybrané kapitoly z dejin sociálnej práce. In TOKÁROVÁ, A. a kol. Sociálna práca. Kapitoly z dejin, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s ISBN KŘIVÁNEK, F. Léčba prací s pracovní činnost v ÚSP. In Výběr přednášek ze školení sociálních pracovnic. a vrchních sester z ústavů sociální péče. Sestavila N. Kavalírová. Praha: MPSV ČSR, s.3-8. KUTTA, F. a kol. Sociální plánování a programování. Praha: VŠ politická, 1980a. VÚPSV, sign. G

4 KUTTA, F. a kol. Teorie a praxe sociálního plánování a programování v ČSSR. Praha: Svoboda, 1980b. VÚPSV, sign. Fa KUTTA, F., SOUKUP, M. a kol. Sociální efektivnost a sociální plánování. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, LIŠKOVÁ, Z., HERMAN, J. Služby a dávky sociální péče v odpovědích na otázky. Praha: Práce, VÚPSV, sign. F 3488/49 a,b,c,d. MATĚJČEK, Z. Kritéria náhradní rodinné péče. In Kolektiv autorů. Metodika odborných služeb v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR, MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2.rozš. vyd. Praha: SLON, ISBN Metodický návod na racionalizaci administrativních prací a vzorové pracovní postupy pro odbory sociálních věcí a zdravotnictví na úseku péče o rodinu, děti a mládež a osoby společensky nepřizpůsobené. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4084/a. Mínění o Cikánech a o řešení cikánské otázky. Praha: Ústav pro výzkum veřejného mínění, VÚPSV, sign. G MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, ISBN MLÁDEK, K. Problematika sociální péče o těžko vychovatelnou mládež v působnosti NV. In CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, s NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, NEČAS, C. Společenská problematika Romů v minulosti a přítomnosti I. Brno: MU, ISBN X. VÚPSV, sign NEČAS, C., MIKLUŠÁKOVÁ, M. Historie Rómů na území České republiky. 12.února 2002 [cit ]. URL: NEZKUSIL, J. PŘENOSIL, G. Příčiny a prevence zločinnosti v ČSSR. Praha: Panorama, ISBN VÚPSV, sign. G NOVOTNÁ,V. SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce. Její vývoj a metodické postupy. Praha: Univerzita Karlova, ONDŘEJOVÁ, M. Sociální práce v náhradní rodinné péči In Kolektiv autorů. Metodika odborných služeb v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR, s PACOVSKÝ, V. Zdravotnictví a sociální péče o staré občany. In Sborník přednášek pro sociální pracovníky. Sestavila Alena Chaloupková. Praha: MPSV ČSR, s

5 PAVELČÍKOVÁ, N. Rómské obyvatelstvo na Ostravsku ( ). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, ISBN PAVLOK V. Péče o společensky nepřizpůsobené občany odvětví služeb sociálního zabezpečení. In Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s PAVLOK, V. Péče společnosti o integraci občanů společensky nepřizpůsobených. Výzkumné práce řada B, č.95. Praha: ČSVÚPSV, PAVLOK, V., DOUCHOVÁ, J., VYŠÍN, J. Péče o společenskou integraci cikánských občanů z hlediska resortu sociálních věcí. Výzkumné práce, řada B, č.102. Praha: ČSVÚPSV Bratislava, VÚPSV, sign. G 4069/102 a,b. Péče o děti. Soubor metodických návodů. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Sestavil Vladimír Pavlok. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 3474/2a. PEPŘÍK, M., CHYTIL, O. Úkoly hospodářských organizací v péči o společensky nepřizpůsobené občany. In Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, s PLICHTOVÁ, J. Obsahová analýza a jej možnosti využitia v psychológii. Čs. psychologie 4(40), s POTŮČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. 1. vyd. Praha: SLON, ISBN Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 5058 a. PRŮCHA, M. Sociální péče a služby v ČSSR a účast ČSČK. Praha: Naše vojsko, VÚPSV, sign. G RADVANOVÁ, S. Rodina ve společnosti. In Péče o děti. Příručka pro pracovníky národních výborů. Sestavila Olga Teplá. Praha: MPSV, VÚPSV, sign. G s RŮŽIČKA, J., ŠÁLKOVÁ, H. Podniková péče o pracovníky- část II. Sociální pracovník v individuální a skupinové péči o pracovníky v podniku. Praha: MPSV ČSSR, odbor práce, VÚPSV, sign. G 3180/2. ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. 1.vyd. Praha: SLON, ISBN Sborník přednášek pro sociální pracovníky. Sestavila Alena Chaloupková. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign G

6 SCHILDE, K., SCHULTE, D. (eds.). Need and Care Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe s Professional Welfare. Opladen: Barbara Burdich Publishers, ISBN SCHIMMERLINGOVÁ, V. Metody sociální práce se starými lidmi. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G SCHIMMERLINGOVÁ, V. NOVOTNÁ, V. webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=cicson&gizmo%5et4001=aw- 1250&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&na me%5et4903=cicsonew&back%5et4920=/webisnt/pictures/snow.gif &ctl%5et4921=ga&thead1%5et4922=border=2 CELLSPACING=0 CELLPADDING=5 BPoslání, místo a pojmové vymezení. In Sociální politika. Roč. 18, č. 1, 1992a, s SCHIMMERLINGOVÁ, V. NOVOTNÁ, V. Změny kvality a obsahu. Teorie a praxe sociální práce. In Sociální politika. Roč. 18, č. 3, 1992b, s SCHIMMERLINGOVÁ, V. Staří občané ve městech. In Sociální politika. Roč. 5, č.4, 1979, s SCHIMMERLINGOVÁ, V. ŠKALOUD, J. ČERMÁKOVÁ, M. Výzkum životních podmínek starých občanů z hlediska služeb sociální péče venkovské obyvatelstvo. Praha: ČSVÚPSV, VÚPSV, sign. E 3322 a,b. Sociální politika KSČ politika životních jistot lidu. Praha: Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, VÚPSV, sign. G SOCIÁLNÍ VÝVOJ ČESKOSLOVENSKA Materiály, studie, dokumenty. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, číslo 12/1998. VÚPSV, sign SPLÍTKOVÁ, K.. Pečovatelská služba pro staré občany a občany těžce postižené na zdraví. Metodická příručka. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 4876 a. SVOBODOVÁ, M., KOVAŘÍK, J., NIEDERLE, P. Cikánské děti v náhradní rodinné péči. Praha: MPSV ČSR VÚPSV, sign ŠÁLKOVÁ, H. Podniková péče o pracovníky. Metodická pomůcka I. Praha: MPSV ČSSR, odbor práce, VÚPSV, sign. G 3180/1. ŠIKLOVÁ, J. Sociální práce v našem státě od druhé světové války do současnosti. In MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, s ŠKOP, O. Koncepce sociální politiky výrobních družstev invalida. Praha: Výzkumný ústav výrobního družstevnictví, VÚPSV, sign. E ŠOLCOVÁ, M. a kol. Sociální politika KSČ. Praha: Svoboda, ISBN

7 ŠOLCOVÁ, M. Sociální politika socialistické společnosti. Praha: Svoboda, VÚPSV, sign. G ŠPILÁČKOVÁ, M. Sociální plánování sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v Československu. Disertační práce. Ostrava: Fakulta sociálních studií OU, TAX, Z. Rozhovor při sociální práci s lidmi In CHARVÁTOVÁ, D., TAX, Z., MLÁDEK, K. Metody sociální práce v péči o děti. Praha. MPSV ČSR, s TOMEŠ, I. Koncepce systému sociální pomoci. Bratislava: VÚPSV, ISBN VÚPSV, sign. 892 a,b. TOMEŠ, I.Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, VAŠÍČEK, E. Metody i formy pracovní výchovy a profesní přípravy uplatňované v NVÚ pro mladistvé. In Práce sociálních kurátorů. Praha: MPSV ČSR, s VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. 2. vyd. Praha: SLON, ISBN VESELÁ, J., ČAKRTOVÁ, T. ŠKALOUD, J. Sociální péče o občany těžce postižené na zdraví. Závěrečná zpráva dílčího úkolu. Praha: VÚSRP, VÚPSV, sign. 729 a,b. VEVERKA, M. Průběh resocializační péče. In Kolektiv autorů. Péče o občany společensky nepřizpůsobené. Metodická pomůcka pro pracovníky národních výborů praktická část. Praha: MPSV ČSR, s VÍŠEK, P. 60 let řešení romské problematiky Úspěch či neúspěch? In HIRT, T. JAKOUBEK, M. (eds.). Romové v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., s VÍŠEK. P. Program integrace řešení problémů Romských obyvatel v období let In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové v České republice ( ). Sešity pro sociální politiku. Praha: Socioklub, s ISBN [cit ] URL: Výběr přednášek ze školení sociálních pracovnic. a vrchních sester z ústavů sociální péče. Sestavila N. Kavalírová. Praha: MPSV ČSR, VÚPSV, sign. G 3723 VYŠÍN, J. Sociální práce s cikánským obyvatelstvem In Kolektiv pracovníků. Práce s cikánským obyvatelstvem. Praha: MPSV ČSR, s VYŠÍN, J. Výsledky a zhodnocení ankety k funkci sociální péče a k činnosti aparátu národních výborů při řešení problematiky cikánského obyvatelstva. In PAVLOK, V., DOUCHOVÁ, J., VYŠÍN, J. Péče o společenskou integraci ci- 269

8 kánských občanů z hlediska resortu sociálních věcí. Výzkumné práce, řada B, č.102. Praha: ČSVÚPSV Bratislava, s Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v Praze [online]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. [cit ]. URL: WOLFOVÁ, M. Sociální pracovnice v péči o starého občana In Výběr přednášek ze školení sociálních pracovnic. a vrchních sester z ústavů sociální péče. Sestavila N. Kavalírová. Praha: MPSV ČSR, s Zákon č. 121/1975 Sb. o sociálním zabezpečení. Zařízení sociální péče v roce Praha: PSÚ, VÚPSV, sign Archivalien aus dem Archiv der Stadt Ostrava in Ostrava, die in der Dissertation verwendet wurden BARCUCH, A., DANĚK, R. Obvodní národní výbor Ostrava Prozatimní inventární seznam. Ostrava: AMO, 1998b. Kolektiv vedoucích pracovníků MÚSS Ostrava. MÚSS Ostrava 87. Vydáno u příležitosti 20. výročí založení Městského ústavu sociálních služeb Ostrava a konání pracovní konference k rozvoji sociálních služeb. Ostrava: MÚSS, AMO, sign. A Koncepce sociální politiky Národního výboru města Ostravy do roku Ostrava: Odbor sociálních věcí NVO, AMO, sign. A KRUMNIKLOVÁ, L., ŠERKA, J. Obvodní národní výbor Ostrava Inventární seznam. Ostrava: AMO, MEZNÍKOVÁ, V. Návrh metod sociální práce s občany cikánského původu. Metodická pomůcka. Ostrava: Odbor sociálních věcí a pracovních sil Severomoravského Krajského národního výboru, AMO, ObNV O.1, kart. č. 304, sign Nechť jsou šťastné. Publikace ke slavnostnímu výkopu a výstavbě Dětské osady v Petřvaldě. Ostrava: OKR správa sídlišť, AMO, sign. A ROHLOVÁ, E., BARCUCH, A., BOROVÁ, A. NVO Prozatimní inventární seznam. Ostrava: AMO, ŠTĚPÁN, V., NOVOTNÁ, J. Obvodní národní výbor Ostrava Prozatimní inventární seznam. Ostrava: AMO, WROBEL, J. Pracovní náplň sociálního pracovníka pro otázky cikánského obyvatelstva odboru sociálních věcí. Metodický pokyn. Ostrava. Odbor sociál- 270

9 ních věcí a pracovních sil Severomoravského Krajského národního výboru, AMO, ObNV O.1, kart. č. 305, sign Kartonnummer: AMO, NVO, kart. č. 197 (AMO, NAO, Kartonnr. 197) AMO, NVO, kart. č. 376 (AMO, NAO, Kartonnr. 376) AMO, NVO, kart. č. 384 (AMO, NAO, Kartonnr. 384) AMO, NVO, kart. č. 775 (AMO, NAO, Kartonnr. 775) AMO, NVO, kart. č. 776 (AMO, NAO, Kartonnr. 776) AMO, NVO, kart. č. 881 (AMO, NAO, Kartonnr. 881) AMO, NVO, kart. č. 927 (AMO, NAO, Kartonnr. 927) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1019) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1020) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1048) AMO, NVO, kart. č (AMO, NAO, Kartonnr. 1216) AMO, ObNV O.-1, kart. č. 277, sign. 104 (AMO, LNA O.-1, Kartonnr. 277, sign. 104) AMO, ObNV O.-1, kart. č. 288, sign. 526, 14 (AMO, LNA O.-1, Kartonnr. 288, sign. 526, 14) AMO, ObNV O.-1, kart. č. 305, sign. 561 (AMO, LNA O.-1, Kartonnr. 305, sign. 561) AMO, ObNV O.-3, kart. č. 372 (AMO, ObNV O.-3, Kartonnr. 372) AMO, ObNV O.-4, kart. č. 106 (AMO, ObNV O.-4, Kartonnr. 106) 271

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci

Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci IX. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci Hradec Králové

Více

Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice

Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice Úbyt. č. Prír. č. Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice Knižnica Arboréta Mlyňany SAV 05.01.2012 Sig. Autor Názov Vydavateľstvo Rok vydania Technika barevné

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu:

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Výzkum veřejného mínění v České republice

Výzkum veřejného mínění v České republice Výzkum veřejného mínění v České republice Čs. ústav pro výzkum veřejného mínění Založen 1946 jako oddělení I. odboru Ministerstva informatiky 5 odborných + 2 techničtí pracovníci Síť cca 300 tazatelů Vedoucí

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Od teorie k praxi, od praxe k teorii Hradec Králové 7. až 8. října

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Inspirace výzkumy bez léčby to jde Autobiografický rozhovor Skrytá populace Na co se připravit při sběru dat? SOUČASNÝ/Á UŽIVATEL/KA PERVITINU BÝVALÝ/Á

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Příběhy tisíce a jednoho snu

Příběhy tisíce a jednoho snu Příběhy tisíce a jednoho snu Mgr. Lukáš Vonostránský Terapeutická komunita ADVAITA Sny, snění I. O čem jsou? Kde se vzaly? Jakou mají funkci? K čemu slouží? Jak je můžeme využít? (Moorcroft, 2005, str.

Více

Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7

Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7 Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7 Člověk a stát, Maritain J., Triáda, Praha 2007, ISBN 978-80-86138-86-2 Dávné budoucnosti,

Více

GABRIELA BOLKOVÁ. Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

GABRIELA BOLKOVÁ. Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita III Nové cieľové skupiny sociálnej práce New Target Groups for Social Work 247 Onkologickí pacienti jako cílová skupina sociální práci GABRIELA BOLKOVÁ Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita Abstrakt

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Navrhovaná struktura rigorózní práce Úvod 1. Vzdělávání dospělých: teoretická reflexe a současné požadavky 1.1 Vzdělání a vzdělávání v teoretické reflexi 1.2 Vzdělávání

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Gorkého 867, Pardubice Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství

Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství Jiří Zounek Michal Šimáně Ústav pedagogických věd FF MU http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Východiska Situace

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi

Více

Výběr z nových knih 6/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 6/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 6/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Albert Schweitzer : (1875-1965) / Nils Ole Oermann ; z německého originálu Albert Schweitzer 1875-1965... přeložil Petr Babka -- Vydání první

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH

KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH Ivana Liedermanová KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH Magistrát města Pardubic, Odbor komunitních služeb Abstract: My contribution deals with the contemporary demographic situation of the ageing process

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Výběr z nových knih 5/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 5/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 5/2015 ostatní společenskovědní obory 1. 25 let české demokracie očima veřejnosti / Daniel Kunštát a kol. -- Vydání 1. Praha : Academia : Sociologický ústav AV ČR, 2014 -- 314 stran

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce

rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce Příloha č. II. rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Modifikace platné normy sice upřednostňuje určité změny ve způsobu citování, ale v evropském pojetí se připouští přesto několik

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrace (stěhování obyvatelstva, změna trvalého bydliště) představuje stěžejní oblast geografických analýz. To je dáno relativně

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více