Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006"

Transkript

1 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem, Praha, na provedení restaurátorských prací v kostele sv. Bartolomje ve Vimperku dle pedloženého návrhu a povuje starostku msta jejím podpisem. Práce budou v návaznosti na zvolenou technologii provádní rozloženy do let Usnesení. 336 Rada msta na základ ustanovení 68 odst. 2 zákona. 40/2004 Sb. o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) rozhodla zrušit zadávací ízení na podlimitní veejnou zakázku na stavební práce zadanou v oteveném ízení dle zákona Vimperk nátr ocelové konstrukce haly zimního stadionu, vyhlášenou na Centrální adrese pod znakou (evidenním íslem) VZ ZR001. Usnesení. 337 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o umístní technického zaízení na sbr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojov itelnými údaji a s nosiem dat s biometrickými údaji mezi Státní tiskárnou cenin Praha 1 a Mstem Vimperk dle pedloženého návrhu a povuje starostku msta jejím podpisem. Usnesení. 338 Rada msta schvaluje Dodatek. 3 k Organizanímu ádu Mstského úadu Vimperk

2 dle pedloženého návrhu s platností do a povuje starostku msta a tajemníka mstského úadu jeho podpisem. Usnesení. 339 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o poskytování služeb v oblasti placené reklamy umístní reklamní prezentaci TIS Vimperk v edici cykloturistických map jižních ech Šumava Kvilda, Churáov, dle pedloženého návrhu a povuje starostku msta jejím podpisem. Reklama bude uhrazena z rozpotu TIS Vimperk. Usnesení. 340 Rada msta bere na vdomí informace o stavu evidovaných žádostí o pidlení bytu ve Vimperku k Usnesení. 341 Rada msta rozhodla zastavit exekuní ízení (. 40Ex 1171/06) proti nájemníkovi trvale bytem U Lázní p. 171, Vimperk, které bylo zahájeno na základ neuhrazení dluhu za neoprávnný odbr el. energie v dom p. 171 v ulic U Lázní ve Vimperku z dvodu, že se nájemník v byt. 5, který se nachází v uvedeném objektu, nezdržoval. Exekuní ízení bude nadále vedeno proti nájemnici, trvale bytem U Lázní p. 171, Vimperk. Usnesení. 342 Rada msta rozhodla pronajmout nebytové prostory o celkové výme 11,60 m 2 v p. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku Vimperk za úelem zízení kanceláe. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních, skladových i u nebytových prostor ostatních ve výši 200,- K za 1m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavena na dobu neuritou s 3 msíní výpovdní lhtou s platností od za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 msíních nájm ped uzavením nájemní smlouvy. Zpsobilost pedmtu za úelem nájmu si zajistí nájemce. Usnesení. 343 Rada msta rozhodla pronajmout nebytové prostory o celkové výme 224,70 m 2 v p.

3 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku Úadu práce v Prachaticích, Poštovní p. 113, Prachatice za úelem zízení kanceláí vetn zázemí. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních, skladových i u nebytových prostor ostatních ve výši 200,- K za 1m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavena na dobu neuritou s 3 msíní výpovdní lhtou s platností od za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 msíních nájm ped uzavením nájemní smlouvy. Zpsobilost pedmtu za úelem nájmu si zajistí nájemce. Usnesení. 344 Rada msta souhlasí s ukonením nájmu nebytových prosto v p. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku o celkové výme 24,80 m 2 dohodou, ke dni Usnesení. 345 Rada msta nesouhlasí s odprodejem 1 ks míže z domu p. 57 v Kostelní ulici ve Vimperku, protože Msto Vimperk není majitelem objektu p. 57 v Kostelní ulici ve Vimperku. Uvedenou nemovitost Msto Vimperk pouze spravuje. Usnesení. 346 Rada msta souhlasí se stavební úpravou výmnou vchodových dveí do budovy p. 383 v Palackého ulici ve Vimperku na vlastní náklady nájemce nebytových prostor ve výše uvedeném objektu. Usnesení. 347 Rada msta rozhodla dle usnesení rady msta. 227 ze dne , zveejnit zámr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví , tam oznaených jako: ást budovy garáží osobních vozidel. 030 garáže NZ tech., na stavební parcele íslo 2522/36 celková výmra nebytových prostor 105 m 2 a ást manipulaní plochy parc /62 o výme 270 m 2.

4 Usnesení. 348 Rada msta Vimperk ve vci pronájmu nemovitostí a nebytových prostor v areálu U Sloup, v obci a katastrálním území Vimperk, schvaluje u všech nájemc, u nichž nájem zaniká ke dni uplynutím asu (s výjimkou tch nájemc, kteí ke dni, kdy ml skonit pvodní nájem smluvený na dva roky, jsou v prodlení s úhradou nájemného) prodloužení nájmu vždy o jeden rok s tím, že nájemné pro tetí rok nájmu bude zvýšeno o 15 %. Vzor zmny nájemní smlouvy je pílohou tohoto usnesení. Jmenovitý seznam nájemc je pílohou tohoto usnesení. Starostka msta se povuje uzavením zmn nájemních smluv vetn podpisu zmn nájemních smluv, a to v souladu s tímto usnesením a jeho pílohou. Usnesení. 349 Rada msta rozhodla pronajmout ást budovy na st.p /101 a ást manipulaní plochy na parc /93 v areálu bývalých kasáren U Sloupu vše v obci a k. ú. Vimperk na dobu uritou dva roky, poínaje dnem za roní nájemné ve výši: v objektech ubytovacích, administrativních správních, kulturních zaízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace ve výši 120,- K za 1m 2 /rok v objektech výrobních, dílenských, pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace ve výši 100,- K za 1m 2 /rok v ostatních objektech - sklady, garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace ve výši 80,- K za 1m 2 /rok a minimáln 2,- K za 1m 2 /rok pozemku (manipulaní plochy) za úelem zízení skladových prostor v oboru instalatérství. Usnesení. 350 Vzhledem k tomu, že nájemnice nemá zájem na odkoupení podílu na dom p. 66 v Kaplíov ulici ve Vimperku, rozhodla rada msta nabídnout nájemnici jakýkoliv jiný vhodný volný byt. Usnesení. 351 Rada msta rozhodla pronajmout ást pozemku zapsaného u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV pro Msto Vimperk jako parcela KN o výme ásti 5000 m 2 pro pastvu dobytka. Nájemní smlouva bude uzavena na dobu neuritou

5 od s výpovdní lhtou v délce tí msíc. Nájemné bude ve výši 0,10 K/m 2 /rok. Usnesení. 352 Rada msta rozhodla pronajmout ást pozemku zapsaného u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV pro Msto Vimperk jako parcela KN. 566/1 o výme 193 m 2 pro zahrádku. Nájemní smlouva bude uzavena na dobu neuritou od s výpovdní lhtou v délce tí msíc. Nájemné bude ve výši 2,- K/m 2 /rok. Usnesení. 353 Rada msta rozhodla poskytnout finanní píspvek ve výši ,-- K Bike klubu Vimperk na akce eský pohár MTB cross country Zadov , na poádání Vimperské padesátky Vodník Píspvek je poskytnut na zajištní vcných cen pro vítze. Rada msta žádá po ukonení akcí o doložení vyútování poskytnutého píspvku termín do Usnesení. 354 Rada msta rozhodla poskytnout finanní píspvek ve výši 2 500,-- K na soutž Dívka Šumavy, která se uskutení dne v Klatovech. Hlavní organizátorkou této akce je P. Brunclíková, Kolmá 314, Zru Senec. Msto Vimperk je jedním z patron této soutže. ástka je urena na zajištní reklamy a propagace. Rada msta žádá po ukonení akce o doložení vyútování poskytnutého píspvku termín do Usnesení. 355 Rada msta bere na vdomí oznámení Národního institutu dtí a mládeže MŠMT Praha o nabídce nepotebného majetku táborová základna Lipno Zvonková. Zárove s tím bere na vdomí žádost organizace Pátelé dtí, Prachatice o souhlas /msto Vimperk/ s prodejem nemovitostí. Rada msta rozhodla pedložit tento materiál zastupitelstvu msta na jednání

6 Usnesení. 356 Rada msta souhlasí s bezplatným zapjením ozvuovací aparatury Ústavu sociální pée Domeek Hrabice za úelem uspoádání soutže pro mentáln postižené pod názvem Míové hry, které se uskutení v areálu ZŠ TGM Vimperk dne Usnesení. 357 Rada msta souhlasí s bezplatným zapjením ozvuovací aparatury na prvomájové setkání, které se uskutení dne v areálu bývalého letního kina v dob od 9,00 do 13,00 hod. Usnesení. 358 Rada msta schvaluje zmnu rozpotu ve výdajích v ástce ,-- K dle pedloženého návrhu /rozpotové opatení. 6/. Usnesení. 359 Rada msta souhlasí s povolením úplné uzavírky a zvláštního užívání ul. Mírová /za Detvou/ od do z dvodu opravy komunikace. Usnesení. 360 Rada msta souhlasí s odbrem vody z Kesánovského potoka pro úely zásobování rybníku Vodník vodou a v této souvislosti souhlasí s vydáním píslušného povolení vodoprávního úadu k nakládání s povrchovými vodami pro vlastníka rybníku Vodník. Usnesení. 361 Rada msta souhlasí s pipojením dle podmínek pozemku parc.. 351/2 v k.ú. Vimperk na komunikaci parc v k.ú. Vimperk dle podmínek stanovených odborem investic a dle podmínek stanovených odborem investic a údržby Msta Vimperk.

7 Usnesení. 362 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o poskytnutí píspvku na vytvoení pracovních píležitostí v rámci veejn prospšných prací. PTA V-28/2006 mezi Úadem práce Prachatice a Mstem Vimperk dle pedloženého návrhu a povuje starostku msta jejím podpisem. Usnesení. 363 Rada msta vzala na vdomí návrh smlouvy o spolupráci mezi Mstem Vimperk, TJ Šumavan Vimperk a firmou PRO-SIN, s.r.o. a rozhodla pedložit jej k projednání zastupitelstvu msta.

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více