OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ"

Transkript

1

2 OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ Fotogalerie Obsah Vznik katalogu, členění Úvodem... 5 První část - všeobecné informace o sociálních službách. 6 Slovníček dále použitých pojmů Legisla vní úprava sociálních služeb Sociální služby, druhy, formy Poskytovatelé sociálních služeb Zařízení sociálních služeb Činnos poskytované sociálními službami Sociální reforma a změny od Druhá část - přehled v regionu dostupných sociálních a navazujících služeb služby pro seniory služby pro lidi s pos žením služby pro dě, mládež a rodinu služby pro osoby v krizi Tře část - kontaktní údaje, přehled představených služeb Kontaktní údaje. 57 Užitečné kontakty Přehled v katalogu představených služeb Fotogalerie Katalog poskytovatelů sociálních a navazujících služeb vznikl jako jeden z výstupů projektu Komunitní plánování sociálních služeb Zábřežska. Jeho realizace byla zahájena v roce Jde již o tře vydání, o náklady z roku 2007 a 2011 byl velký zájem a jsou již zcela rozebrány. Katalog má za cíl poskytnout odborné i široké veřejnos, uživatelům i případným zájemcům o sociální službu ucelený přehled o poskytovaných službách, o možnostech podpory a pomoci při řešení vlastní nepříznivé situace. Je rozdělen do tří základních čás : V první obsahové čás Katalogu jsou uvedeny všeobecné informace z oblas sociálních služeb, včetně charakteris ky nejčastěji používaných pojmů v zákoně o sociálních službách i v tomto katalogu. Druhou obsahovou část tvoří kompletní přehled všech registrovaných sociálních i návazných služeb sídlících v Zábřehu a dostupných v blízkém okolí. Služby jsou zařazeny celkem do čtyř skupin podle okruhu osob, kterým jsou poskytovány např. senioři, osoby se zdravotním pos žením a další. Registrované sociální služby jsou doplněny o návazné služby z oblas zdravotnictví, školství, volnočasových ak vit. Závěr Katalogu tvoří ucelený přehled telefonních kontaktů, které mohou každému z nás pomoci v mimořádné situaci. Zpracovatel: Řídící skupina KPSS města Zábřeh, červenec

3 ÚVODEM Úvodní slovo starosty Města Zábřeh RNDr. Mgr. Fran ška Johna, Ph.D.: Vážení přátelé. Život našeho města je velmi široký, zahrnuje různé potřeby jeho obyvatel v rozličných oblastech. Kromě dospívající generace, občanů v produk vním věku, v něm mají nezastupitelné místo také senioři, lidé s pos žením či lidé jinak znevýhodnění. I pro ně chce být Zábřeh dobrým domovem. Vyspělost společnos je - z jednoho úhlu pohledu - posuzována podle toho, jak se dokáže postarat o své nejohroženější členy. Jde nejen o to, aby péče byla kvalitní a efek vní, ale i přehledná a snadno dostupná. Přitom do nepříznivé životní situace, kdy budeme sami nebo někdo z blízkých potřebovat kvalifikovanou pomoc, se může během života dostat každý z nás. Aniž si to často připoušme, je to spíše otázka na čas kdy, nežli jestli vůbec. Předkládaný Katalog nám má usnadnit orientaci v nabízených sociálních a navazujících službách a být průvodcem při výběru té nejvhodnější pomoci. Teprve až se veškerá dostupná nabídka příspěvkových či nestátních neziskových organizací takto na jednom místě shrne, je možné vidět a být vděčný za rozsáhlost a rozmanitost sítě, která pomáhá řešit často složité životní osudy a situace. Všem, kdo v poskytování sociálních a navazujících služeb našli své poslání, touto cestou děkuji. PRVNÍ ČÁST VŠEOBECNÉ INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Úvodní slovo předsedkyně Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb PaedDr. Boženy Sojákové: Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou již druhý katalog poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v regionu Zábřežska, který pro vás zpracovala Řídící skupina společně s Výborem pro komunitní plánování města Zábřeha. Velký zájem o informace z předchozího katalogu nás utvrzuje v tom, že tato forma poskytování základních informací o sociálních a souvisejících službách je pro veřejnost nejen velmi žádaná, ale také srozumitelná a přehledná. Tento katalog by ovšem nemohl vzniknout bez ak vního přispění poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, kterým bych ráda touto cestou poděkovala. Velké poděkování patří také Olomouckému kraji, který plně hradil náklady na vy sknu tohoto katalogu z prostředků Individuálního projektu Olomouckého kraje. Vaše připomínky a náměty na změny pro další aktualizované vydaní katalogu můžete podávat koordinátorce komunitního plánování, paní Bc. Janě Kapplové, tel.:

4 SLOVNÍČEK DÁLE POUŽITÝCH POJMŮ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Nepříznivá sociální situace - Oslabení nebo ztráta schopnos z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společnos, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činnos jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Zdravotní pos žení - Tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované pos žení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - Nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje funkční schopnos potřeb. nutné pro zvládání základních životních Přirozené sociální prostředí - Rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální ak vity. Sociální začleňování - Proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitos a možnos, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnos a žít způsobem, který je ve společnos považován za běžný. Sociální vyloučení - Vyčlenění osoby mimo běžný život společnos a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. Okruh osob - Jedná se o osoby, kterým je určena poskytovaná sociální služba. Často je také používán pojem uživatel nebo klient, které se používají při pojmenování osob, které trvale nebo dočasně využívají sociální službu. 1. Legisla vní úprava zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Hlavním posláním zákona o sociálních službách je ochrana práv a oprávněných zájmů lidí, kteří jsou v jejich prosazování oslabeni z důvodu zdravotního stavu, věku nebo nepříznivé životní situace. Nová podoba zákona reaguje na běžné podmínky života v naší společnos a garantuje pomoc potřebným ve formě, která zaručuje zachování lidské důstojnos, c individuální lidské potřeby a posiluje schopnost sociálního začleňování každého jednotlivce do společnos v jeho přirozeném prostředí. Hlavním cílem zákona je vytvoření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a to formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, v soběstačnos nezbytné pro plnohodnotný, důstojný život a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života. Zákon nabízí následující zásadní nástroje: Každému člověku garantuje bezplatné sociální poradenství. Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka ve zvládání péče o sebe a v soběstačnos, bude poskytovaná státem soc. dávka - příspěvek na péči. Nabízí pestrou nabídku sociálních služeb, ze které si mohou svobodně vybírat podle svého uvážení, finančních možnos či dalších individuálních preferencí. Vytváří prostor pro spoluúčast lidí při rozhodování o rozsahu, druzích a dostupnos sociálních služeb v jejich obci či kraji. Proces, ve kterém se hledá op mální a udržitelná podoba sítě sociálních služeb v regionu, se děje cestou komunitního plánování. Jde o hledání shody všech zúčastněných stran, tzv. triády složené ze zástupců zadavatele (obec, donátoři), poskytovatelů (provozují sociální služby) a uživatelů (pracuje se s jejich představami a potřebami, hodnocením služeb). Právě zapojení uživatelů je nezastupitelně důležité, protože pro ně se vlastně vše dělá. Do jednotlivých kroků je také cíleně vtahována širší veřejnost, pracovní skupiny i řídící skupina pracují s jejich názorem. 7 8

5 SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DRUHY A FORMY POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2. Sociální služby Sociální služba - je soubor činnos zajišťující pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby ak vně, podporovat rozvoj jejich samostatnos, mo vovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Druhy sociálních služeb: a) sociální poradenství základní, odborné (poskytování informací) b) služby sociální péče napomáhají osobám zajis t jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnos. V případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajis t jim důstojné prostředí a zacházení c) služby sociální prevence napomáhají zabránit vyloučení osob, které jsou mto ohroženi pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společnos, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů. Cílem služeb je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů Sociální služby jsou dále členěny na formy podle místa jejich poskytování: Terénní služby jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, tj. především v domácnos, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Jde například o pečovatelskou službu, osobní asistenci či terénní programy pro ohroženou mládež. Za ambulantními službami člověk dochází do specializovaných zařízení, jako jsou například poradny, denní stacionáře nebo kontaktní centra. Pobytové služby jsou poskytovány v zařízeních, kde člověk v určitém období svého života celodenně, respek ve celoročně žije. Jedná se především o domovy pro seniory či lidi se zdravotním pos žením, ale také o tzv. chráněné bydlení pro lidi se zdravotním pos žením či azylové domy. Poskytovatel - právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění poskytovat sociální službu, je vedena v Registru poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím příslušného Krajského úřadu Olomouckého kraje. Poskytování sociálních služeb je založeno na smluvním principu, poskytovatel uzavírá s uživateli smlouvu či dohodu o podmínkách, obsahu a rozsahu služeb, nejčastěji v písemné formě. Poskytovatelé jsou mimo jiné povinni plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopnos klientů, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování služby a tento průběh pravidelně hodno t. Svou práci organizují v souladu s tzv. standardy kvality sociálních služeb - jde o kritéria, procedurální, personální a provozní aspekty, které určují, jak má poskytování služby vypadat, nakolik je služba kvalitní a pro uživatele bezpečná. Pro porovnání kvality sociálních služeb vytvořil zákonodárce kontrolní mechanismus, tzv. Inspekci poskytování sociálních služeb. Další povinnos poskytovatelů sociálních služeb: zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž se sociální služby poskytují, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb, informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něj vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb, vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým jsou poskytovány, naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby, zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob. 9 10

6 ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČINNOSTI POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním pos žením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro dě a mládež, noclehárny, terapeu cké komunity, sociální poradny, sociálně terapeu cké dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, kontaktní centra. Každý ze žadatelů o službu si může vybrat pro sebe tu nejvhodnější, která mu pomůže podpořit vlastní ak vitu vedoucí k řešení nepříznivé situace. Důležitým principem je možnost kombinace různých druhů služeb a také kombinace služeb s pomocí a podporou ze strany rodiny či jiných lidí. Základní činnos při poskytování sociálních služeb: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu podmínek pro osobní hygienu poskytnu stravy nebo pomoc při zajištění stravy poskytnu ubytování, popřípadě přenocování pomoc při zajištění chodu domácnos výchovné, vzdělávací a ak vizační činnos sociální poradenství zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeu cké činnos pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos telefonická krizová pomoc nácvik dovednos pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnos a dalších činnos vedoucích k sociálnímu začlenění podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovednos. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni zajis t základní činnos u jednotlivých druhů sociálních služeb. Vedle těchto základních činnos mohou poskytovatelé zajišťovat i další fakulta vní činnos, u nichž je povoleno si stanovit úhradu. Výši úhrady za tyto činnos je poskytovatel povinen stanovit předem. Musí také zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřízení s žnos osob, kterým poskytují sociální služby. ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 11 12

7 SOCIÁLNÍ REFORMA A ZMĚNY OD Sociální reforma 2012 s sebou přinesla několik změn, které se dotkly i činnos a rozdělení odboru sociálních věcí Města Zábřeh. Mezi zásadní patří přechod výplaty sociálních dávek z obcí na úřady práce. Výplata sociálních dávek pro osoby zdravotně znevýhodněné, osoby v hmotné nouzi či dávky státní sociální podpory patří plně do kompetence pracovníků Krajské pobočky Úřadu práce ČR. Městský úřad Zábřeh, náměs Osvobození 15, Zábřeh, Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí je členěn na dvě oddělení oddělení sociálně-právní ochrany dě a oddělení sociální péče a prevence. Náplň oddělení sociálně-právní ochrany dě je možno rozdělit na tři úseky. Úsek terénních sociálních pracovnic se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi a dále na dě týrané, zanedbávané a zneužívané. Také plní funkci opatrovníka nezle lých dě při soudních jednáních. Úsek kurátora pro mládež se zabývá výchovnými problémy a trestnou činnos dě a mládeže. Oddělení také zprostředkovává náhradní rodinnou péči, tj. osvojení a pěstounskou péči. Náplní oddělení sociální péče a prevence je zajišťování základního a specializovaného sociálního poradenství pro osoby zdravotně znevýhodněné, seniory, rodiny s dětmi, imigranty, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, obě agrese, trestné činnos a domácího násilí, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby závislé na návykových látkách, nezaměstnané a osoby s materiálními problémy. Oddělení realizuje úkony spojené s výkonem opatrovnictví osob se změněnou způsobilos k právním úkonům, zabezpečuje provoz Domu s pečovatelskou službou, sociálního a krizového bydlení. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, vydává parkovací průkazy, označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně pos ženou. Dále zprostředkovává sociální služby a zajišťuje kontakty na jejich poskytovatele. Odbor sociálních věcí se podílí na procesu rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování, vytváří koncepci pro-rodinné a pro drogové poli ky obce. Spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými ins tucemi a na dožádání provádí sociální šetření různých aspektů životních situací klientů. Krajská pobočka Úřadu práce ČR, náměs Osvobození 15, Zábřeh, Referát nepojistných sociálních dávek Lze vyřídit tyto nepojistné sociální dávky Dávky SSP Přídavek na dítě Dávky pěstounské péče Rodičovský příspěvek Příspěvek na bydlení Porodné Pohřebné Dávky pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na živoby Doplatek na bydlení Dávka mimořádné okamžité pomoci Dávky pro osoby se zdravotním pos žením Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku Výpůjčka zvláštní pomůcky Průkaz osoby se zdravotním pos žením Příspěvek na péči Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádos na předepsaném skopisu, který je k dispozici na všech krajských pobočkách Úřadu práce ČR nebo na internetovém portále h p://portal.mpsv.cz/

8 DOMOVINKA - DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY DRUHÁ ČÁST PŘEHLED V REGIONU DOSTUPNÝCH SOCIÁLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH SLUŽEB ADRESÁŘ, STRUKTUROVANÉ PŘEDSTAVENÍ 1. služby pro seniory 2. služby pro lidi s pos žením 3. služby pro dě, mládež a rodinu 4. služby pro osoby v krizi Zřizovatel: Charita Zábřeh - nestátní nezisková organizace Adresa sídla: Leš nská 16, Zábřeh Vedoucí/kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Člupný, vedoucí / sociální pracovník Telefon/mobil: Webové stránky: h p://www.charitazabreh.cz Provozní/otevírací doba: všední dny PO PÁ, 7:30 16:00 Kapacita zařízení, služby: 10 klientů denně Charakteris ka služby: Klientem Domovinky se mohou stát senioři a spoluobčané se zdravotním znevýhodněním, kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat během dne sami doma. Těmto lidem nabízíme proži smysluplného a ak vního dne ve společnos ostatních klientů a našeho kvalifikovaného personálu. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: doprava klienta do a ze zařízení, zajištění stravy, pomoc při oblékání a samostatném pohybu, pomoc při použi WC a hygieně, vzdělávací a ak vizační činnos, výlety, kulturní a duchovní akce, rehabilitační cvičení, základní zdravotnické úkony Cílová skupina: osoby se zdravotním pos žením, senioři Základní podmínky pro poskytnu služby: Služby poskytujeme osobám od 27 let věku. Do stacionáře Domovinka mohou klien chodit v čase a dny, které si sami určí. Klient si služby hradí z vlastních zdrojů (s využi m příspěvku na péči). Bezbariérový přístup: ano, zcela, plošina spojující jednotlivá podlaží 15 16

9 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZÁBŘEH DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZÁBŘEH Zřizovatel: Charita Zábřeh - nestátní nezisková organizace Adresa sídla: Charitní pečovatelská služba, Žižkova 15, Zábřeh, , Pobočky: CHPS Mohelnice (Zámecká 11, Mohelnice); CHPS Š ty (zdravotní středisko); CHPS Postřelmov (zdravotní středisko) Vedoucí: Mgr. Ludmila Ryšavá Telefon/mobil: kl. 35, Webové stránky: h p://www.charitazabreh.cz Provozní doba: 7 dnů v týdnu, převážně pak v době od 7.00 do hodin. Kapacita zařízení: denní 195 uživatelů; okamžitá 11 uživatelů Charakteris ka služby: Poskytováním charitní pečovatelské služby pomáháme uživatelům zvládnout úkony péče o vlastní osobu a domácnost, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránila snížená soběstačnost. Služba je prováděna v jejich přirozeném domácím prostředí, je tedy službou terénní. Snažíme se zachovat přirozené vazby uživatelů na okolí a předejít tak jejich osamělos. Současně poskytujeme uživatelům základní bezplatné sociální poradenství. Konkrétní činnos, výkony: pomoc při péči o osobu (pomoc s osobní hygienou, přesuny z lůžka na vozík), pomoc při zajištění stravování (příprava jídla, podání jídla, dovoz obědů, nákup), pomoc při péči o domácnost (běžný úklid a údržba domácnos, pochůzky), kontakt se společenským prostředím (doprovody mimo domov), doplňkové služby: pedikúra v domácnos, převozy uživatelů, jiné technické práce dle požadavku klienta Cílová skupina: Senioři, osoby s různým typem pos žení, rodiny s dětmi, poúrazové stavy a přechodné zhoršení zdravotního stavu. Základní podmínky pro poskytnu služby: Klient spadá do cílové skupiny, požaduje námi poskytované služby, máme volnou kapacitu, klient nepotřebuje nutnou hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení Bezbariérový přístup: Služba je poskytována v terénu tj. v domácnos uživatele. Zřizovatel: Město Zábřeh Adresa sídla: Nerudova 7, Zábřeh Kontaktní osoba: Bc. Jana Kapplová - vedoucí Odboru sociálních věcí Telefon: , Provozovatel služby: Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Olomouckého kraje Kontaktní osoba: Petra Košáková - pečovatelka Telefon: (spojovatelka) Webové stránky: Pracovní doba: všední dny 8-14 hodin Kapacita zařízení: 63 bytů o různé velikos Charakteris ka služby: Jde o komplexní zařízení v majetku města, kde se uživatelům umožňuje bydlení a v místě se jim poskytuje potřebná péče a služby. Byty jsou přidělovány na základě rozhodnu Rady města Zábřeh na doporučení příslušné komise. Žádos o byty průběžně eviduje odbor sociálních věcí. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: Poskytování bydlení, úkony pečovatelské služby v rámci pracovní doby, dovážka obědů, nákupy, praní a žehlení prádla, úklid, středisko osobní hygieny a pedikúra. Doplňkové služby: ordinace lékaře, kadeřník, klub důchodců. Cílová skupina: senioři, poživatelé důchodu, osoby se zdravotním pos žením Základní podmínky pro poskytnu služby: Příslušnost k cílové skupině, zdravotní indikace, sociální situace (přednost mají, kdo budou odebírat pečovatelskou službu), místo bydliště (přednost mají občané Zábřeha). Bezbariérový přístup: ano plně, včetně výtahu 17 18

10 INTERNA ZÁBŘEH - SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DOMOV PRO SENIORY ŠTÍTY Právní forma: společnost s ručením omezeným Adresa sídla: Jiráskova 24, Zábřeh Vedoucí/kontaktní osoba: MUDr. Černý Jiří (primář, jednatel), Mikulášová Dana, Bc. (vrchní sestra) Telefon/mobil: , , Webové stránky: h p://www.interna-zabreh.cz Provozní/otevírací doba: celodenní služba Kapacita zařízení, služby: 70 lůžek sociální péče Charakteris ka služby: sociální lůžka dle 52 zákona o sociálních službách pro uživatele s vyšším stupněm závislos ( stupeň). Nabízeny služby i pro uživatele s nižším stupněm pokoje s vlastním sociálním zázemím. Přeprava osob se zdravotním pos žením Konkrétní činnos, nabízené ak vity: Sociální péče zahrnuje: zajištění bydlení ve 2-4 lůžkových pokojích, poskytování celodenní stravy z vlastního stravovacího provozu, výměnu a praní prádla, pomoc při úkonech osobní hygieny a zajištění ošetřovatelské péče, zajištění návštěv lékaře a jiných zdravotnických pracovníků dle stavu klienta. Zajišťujeme služby nezdravotnického charakteru kadeřníka, holiče, manikúru, pedikúru. Sociální sestra poskytuje služby sociálního poradenství. Přeprava osob se zdravotním pos žením: určeno pro osoby s tělesným pos žením (na invalidním vozíku); přeprava prováděna vozidlem Renault Traffic Passenger 2,0 vybaveno nájezdovou plošinou+úprava pro přepravu 2 invalidních vozíků s klientem; součás přepravy je osobní asistence; služba se poskytuje pro klienty ze spádové oblas Zábřežska, Mohelnicka, Šumperska, případně z jiné oblas po dohodě Cílová skupina: sociální lůžka - osoby se zdravotním pos žením, osoby s tělesným pos žením, senioři; věková kategorie: dospělí (27-64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Základní podmínky pro poskytnu služby: sociální lůžka - podmínkou je uzavření smluvního vztahu (úhrada bydlení, stravy, příspěvek na péči ve výši přiznaného příspěvku) Bezbariérový přístup: ano zcela Ostatní důležité informace o službě: některé pokoje s vlastním sociálním příslušenstvím a klima zací. Pokoje vybaveny elektricky polohovatelnými postelemi, televizí, ledničkou, telefonem. Mo o: Cesta ke spokojenému stáří Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Olomoucký kraj Adresa sídla: Na Pilníku 222, Š ty Vedoucí/kontaktní osoba: Ing. Václav Vepřek, ředitel Telefon/mobil: ty.cz Sociální pracovnice: Pavlína Vlková, DiS.,tel.: ty.cz Webové stránky: h p://www.domovs ty.cz Kapacita zařízení, služby: 53 uživatelů Charakteris ka služby: Poslání a cíle DD Š ty: Komplexní celoroční péče o seniory s cílem podpořit soběstačnost uživatele, který není schopen zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí. Zajištění podmínek pro důstojný a ak vní život uživatelů a podpora v zachování samostatnos a nezávislos v co nejvyšší míře. Hlavní cíl: Poskytovat službu sociální péče osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: ubytování, stravování, úkony péče, zdravotní a ošetřovatelská péče, sociální poradenství, rehabilitační péče, ak vizační a volnočasové ak vity. Cílová skupina: osoby starší 27 let, které nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí z důvodu chronického onemocnění, zdravotního pos žení nebo vysokého věku. Jedná se o osoby pobírající starobní důchod nebo plně invalidní a s přiznaným příspěvkem na péči. Základní podmínky pro poskytnu služby: podání žádos o poskytnu služby Bezbariérový přístup: ano Ostatní důležité informace o službě: Žádost o poskytnu služby a ceník můžete získat na webových stránkách DD nebo od sociální pracovnice. Podrobnější informace o možnos přije Vám podá sociální pracovnice také na tel. č

11 DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEDLÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, INTERNA ZÁBŘEH S.R.O. Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Olomoucký kraj Adresa sídla: Jedlí 149, Zábřeh Vedoucí/kontaktní osoba: Ing. Václav Vepřek ředitel organizace Telefon/mobil: ředitel , sociální pracovnice ty.cz ředitel, sociální pracovnice Webové stránky: Provozní/otevírací doba: 24 hodinová péče, informace o poskytované sociální službě poskytnou sociální pracovnice na výše uvedeném telefonním čísle. Kapacita zařízení, služby: celoroční pobytové zařízení nabízející komplexní sociální služby pro osoby s Alzheimerovou chorobou, kapacita služby je 45 míst. Charakteris ka služby: Zaměřujeme se na individuální potřeby uživatelů, podporujeme je k soběstačnos a pomáháme prožít důstojný život v klidném prostředí. Konkrétní činnos, nabízené ak vity: ubytování, stravování, úkony péče, ak vizační činnos skupinové i individuální muzikoterapie, arteterapie, reminiscenční terapie, canisterapie, trénink pamě, konání bohoslužeb v domově a umožnění individuálních modliteb s řádovou sestrou pro věřící uživatele, péče o andulky, promítání filmů nejen pro pamětníky a pořadů z cyklu RETRO České Televize na plátně. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím výlety. Cílová skupina: osoby, které jsou pos ženy Alzheimerovou chorobou, které dosáhly důchodového věku nebo jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby alespoň ve stupni I. (mají přiznán příspěvek na péči) a mají trvalý pobyt na území Olomouckého kraje. Bezbariérový přístup: celý objekt je řešen bezbariérově Ostatní důležité informace o službě: denní režim je přizpůsoben specifickým potřebám cílové skupiny. Individuální přístup k uživateli. Spolupráce s rodinou uživatele. Zřizovatel: Interna Zábřeh s.r.o. Adresa sídla: Jiráskova 24, Zábřeh Vedoucí: Langarová Jitka, DiS sociální sestra Telefon/mobil: , Webové stránky: h p://www.interna-zabreh.cz Provozní doba: Po-Pá 7,00 15,30 hod. So, Ne 8,00-13,00 hod. Kapacita zařízení: 15 uživatelů denně Charakteris ka služby: Posláním Pečovatelské služby Interny Zábřeh s.r.o. je poskytovat svým uživatelů služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí. Tím chce umožnit lidem přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat co nejdéle v jejich domovech, zachovat vazby na své přirozené prostředí, rodinu, přátele a blízké a využívat vlastní možnos, schopnos a dovednos, případně místní ins tuce, které poskytují služby veřejnos. Konkrétní činnos, výkony: - podpora uživatelů v jejich soběstačnos, samostatnos, - umožnění samostatného rozhodování uživatelů o vlastním životě, - pomoc uživatelům v zajištění základních životních potřeb, - pomoc uživatelům zabezpečit vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředím, - podpora uživatelů v maximálně ak vním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí, - podpora uživatelů ve zlepšení orientace v jejich právech a povinnostech. Cílová skupina: Senioři, osoby se zdravotním pos žením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným pos žením. Věková struktura: roků (dospělí), roků (mladší senioři), nad 80 roků (starší senioři). Ostatní důležité informace o službě: zapůjčení jídlonosičů, přeprava uživatele osobním vozem poskytovatele přeprava 2 invalidních vozíků s uživatelem, doprovod uživatele na kulturně-společenské akce apod

12 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA ZÁBŘEH PENZION PRO SENIORY U LÍPY POSTŘELMOV Právní forma: nestátní zdravotnické zařízení Zřizovatel: Charita Zábřeh - NNO Adresa sídla: Zábřeh, Žižkova 15, Zábřeh (střediska: Zámecká 11, Mohelnice, Tovární 501, Postřelmov, Náměs Míru 57, Š ty) Vedoucí/kontaktní osoba: Bc. Ludmila Nováková, vrchní sestra Telefon/mobil: kl.31, Webové stránky: h p://www.charitazabreh.cz Provozní/otevírací doba: 7 dní v týdnu, 24h denně Charakteris ka služby: CHOS je zdravotní ambulantní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Naše služba je určena pro ty nemocné, kteří potřebují zdravotní péči, sami nejsou schopni si ji zajis t nebo nejsou natolik pohybliví, aby docházeli na ošetření k prak ckému či jinému odbornému lékaři, ale přitom jejich zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: komplexní ošetřovatelská péče ošetřování proleženin, bércových vředů, pooperačních a jiných ran, stomií zajištění odběrů biologického materiálu k vyšetření aplikace injekcí, inzulínu, infúzí, léků zaučení v aplikaci inzulínu ošetřovatelská rehabilitace sledování fyziologických funkcí péče o nemocné v terminálním stadiu (péče o umírající) Cílová skupina: lidé s onemocněním Základní podmínky pro poskytnu služby: indikace na základě ordinace prak ckého lékaře nebo ošetřujícího lékaře z nemocnice Ostatní důležité informace o službě: Terénní zdravotní sestry splňují předepsané kvalifikační požadavky, jsou registrovány u Ministerstva zdravotnictví ČR. Nájemní byty v domě zvláštního určení dle 10. zák. 102/1992 Sb. Právní forma: Zřizovatel: Adresa sídla: Vedoucí/kontaktní osoba: organizační složka obce Obec Postřelmov Školní 250, Postřelmov Naděžda Joklíková Telefon/mobil: , Webové stránky: h p://www.penzion.postrelmov.org Provozní/otevírací doba: pondělí až pátek do 7,00 do 15,00 Kapacita zařízení, služby: manželský pár celkem 30 osob, 26 jednolůžkových bytů a 2 pro Charakteris ka služby: poskytnu ubytování a pomoci pro seniory, kteří již nemohou zůstat dále ve své vlastní domácnos. Cílem je udržet klienty co nejdéle soběstačné. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: poskytnu ubytování, stravy, nabídka základních služeb (nákupy, úklid, doprovod, atd.) a fakulta vních služeb (pedikúra, kadeřnice), společenské ak vity (výlety, kulturní programy) Cílová skupina: pro seniory pobírající důchod, kteří dosáhli 60- let věku. Základní podmínky pro poskytnu služby: podání řádně vyplněné žádos, klien musí být soběstační. Bezbariérový přístup: máme zcela bezbariérový přístup. Ostatní důležité informace o službě: Od 1.ledna2011 již nejsme registrovaní poskytovatelé sociálních služeb u Krajského úřadu Olomouckého kraje

13 KLUB DŮCHODCŮ ZÁBŘEH Právní forma: Zřizovatel: Adresa sídla: Klub důchodců nemá vlastní způsobilost k právům a povinnostem. Svou činnost vyvíjí pod záš tou MěÚ Zábřeh, Odboru sociálních věcí. Město Zábřeh Nerudova 7, Zábřeh (Dům s pečovatelskou službou) Vedoucí/kontaktní osoba: Bc. Jana Kapplová, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Zábřeh Telefon/mobil: Webové stránky: Provozní/otevírací doba: Kapacita zařízení, služby: h p://www.zabreh.cz každé úterý a čtvrtek od do hod. bez omezení Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: Účastnící klubu se sdružují za účelem vytvoření společenského střediska, jakožto místa zábavy a ak vního odpočinku pro členy klubu a jiné osoby důchodového věku žijící ve městě Zábřeh. Náplň činnos klubu tvoří pořádání přednášek, besed a jiných společenských akcí v prostorách klubu, návštěva divadel a kulturních akcí, zájezdy do přírody apod. Cílová skupina: senioři Základní podmínky pro poskytnu služby: Účastníkem členem klubu se může stát každý občan důchodového věku s trvalým pobytem na území města Zábřeh, který má zájem o účast na činnos klubu. Členství v klubu je bezplatné a vzniká na základě přihlášky, která se podává u libovolného člena samosprávy klubu. Bezbariérový přístup: ano 25 26

14 DOMOV PENZION HNĚVKOV DOMOV PENZION ZÁBŘEH Právní forma: organizační složka zřízená obcí Zřizovatel: Město Zábřeh Adresa sídla: Hněvkov 70, Zábřeh Kontaktní osoba: Kris na Hrozová Telefon/mobil: Vedoucí zařízení : Bc. Pavlína Rohová Telefon/mobil : , mob Webové stránky: h p://msz.zabreh.cz Provozní/otevírací doba : pondělí až pátek od 6 20 hodin Kapacita zařízení, služby: 10 bytů/11 osob Charakteris ka služby: Domov penzion je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zaregistrovaná jako chráněné bydlení dle 51, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: Obsahuje tyto základní činnos : a) poskytnu stravy nebo pomoc při zajištění stravy b) poskytnu ubytování c) pomoc při zajištění chodu domácnos d) výchovné, vzdělávací a ak vizační činnos e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeu cké činnos g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos Cílová skupina: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění. Věková struktura cílové skupiny : dospělí let, mladší senioři let, starší senioři nad 80 let. Základní podmínky pro poskytnu služby: snížená soběstačnost, zachovaná mobilita osoba z dané cílové skupiny. Služba se poskytuje na základě podané písemné žádos, která je zaevidovaná do pořadníku evidence žádos. Bezbariérový přístup: není Právní forma: organizační složka zřízená obcí Zřizovatel: Město Zábřeh Adresa sídla: Postřelmovská 38, Zábřeh Kontaktní osoba: Dobromila Cábelová Telefon/mobil: Vedoucí zařízení : Bc. Pavlína Rohová Telefon/mobil : , mob Webové stránky: h p://msz.zabreh.cz Provozní/otevírací doba: pondělí až pátek od 7 20 hodin Kapacita zařízení, služby: 10 bytů/10 osob Charakteris ka služby: Domov penzion je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zaregistrovaná jako chráněné bydlení dle 51, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: Obsahuje zajišťuje tyto základní činnos : a) poskytnu stravy nebo pomoc při zajištění stravy b) poskytnu ubytování c) pomoc při zajištění chodu domácnos d) výchovné, vzdělávací a ak vizační činnos e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeu cké činnos g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos Cílová skupina: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění. Věková struktura cílové skupiny : dospělí let, mladší senioři let, starší senioři nad 80 let. Základní podmínky pro poskytnu služby: snížená soběstačnost, zachovaná mobilita osoba z dané cílové skupiny. Služba se poskytuje na základě podané písemné žádos, která je zaevidovaná do pořadníku evidence žádos. Bezbariérový přístup: není 27 28

15 STŘEDISKO ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB STŘEDISKO OSOBNÍ ASISTENCE Zřizovatel: Charita Zábřeh - nestátní nezisková organizace Adresa sídla: Masarykovo náměs 7, Zábřeh Vedoucí/kontaktní osoba: Telefon/mobil: Webové stránky: Mgr. Petra Bartošová Provozní/otevírací doba: kontaktní doba 7-15,30 hod; služba je poskytována 24 hodin denně Kapacita zařízení, služby: 50 hod za týden Charakteris ka služby: Posláním Odlehčovacích služeb je zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku, regeneraci nebo prostor vyřídit si potřebné osobní záležitos. Zkvalitnit život rodinám pečujících osob a umožnit lidem s těžkým pos žením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně ; poskytnu stravy nebo pomoc při zajištění stravy; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeu cké činnos ; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos ; výchovné, vzdělávací a ak vizační činnos fakulta vní služby: topení v kamnech a příprava otopu, dohled nad dospělou osobou nebo dítětem, přítomnost dvou asistentů ve stejném čase, pomoc při zajištění chodu domácnos, nákupy, donáška léků, běžné pochůzky Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním, s jiným zdravotním pos žením, kombinovaným, mentálním, tělesným, zdravotním pos žením. Rodiny s dítětem/dětmi, senioři. Základní podmínky pro poskytnu služby: Klient spadá do cílové skupiny nebo požaduje námi poskytované služby Středisko má volnou kapacitu Klient nepotřebuje nutnou hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení Nejedná se o osobu s dekompenzovaným duševním onemocněním Bezbariérový přístup: Služba je poskytována v domácím prostředí uživatele Zřizovatel: Charita Zábřeh - nestátní nezisková organizace Adresa sídla: Masarykovo náměs 7, Zábřeh Vedoucí/kontaktní osoba: Mgr. Petra Bartošová - vedoucí Telefon/mobil: Webové stránky: h p://www.charitazabreh.cz Provozní/otevírací doba: kontaktní doba 7-15,30 hod, provozní dostupnost péče 24 hodin denně Kapacita zařízení, služby: 100 hodin týdně Charakteris ka služby: Posláním Střediska Osobní asistence Charity Zábřeh je umožnit lidem s těžkým zdravotním pos žením začlenění do běžného života prostřednictvím osobního asistenta. Ten pomáhá uživateli služby zvládnout ty úkony, které by dělal sám, kdyby pos žení neměl. Služba je poskytována přímo v domácnos uživatele. Cílem je umožnit zachování plnohodnotného života, pomoci při začlenění do společnos a umožnit co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně; pomoc při zajištění stravy; pomoc při zajištění chodu domácnos ; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos ; výchovné, vzdělávací a ak vizační činnos ; dohled nad dospělou osobou nebo dítětem; přeprava v rámci osobní asistence. Cílová skupina: lidé s chronickým duševním onemocněním, lidé s kombinovaným pos žením, lidé s mentálním pos žením, lidé s tělesným pos žením, lidé se zdravotním pos žením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři Základní podmínky pro poskytnu služby: Klient spadá do cílové skupiny Klient požaduje námi poskytované služby Středisko má volnou kapacitu Klient nepotřebuje nutnou hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení Nejedná se o osobu s dekompenzovaným duševním onemocněním Bezbariérový přístup: Služba je poskytována přímo v bytě či domě uživatele

16 INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBA PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH, REHABILITAČNÍCH POMŮCEK Zřizovatel: Charita Zábřeh - nestátní nezisková organizace Adresa sídla: Masarykovo náměs 7, Zábřeh Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Klimentová, sociální pracovnice Telefon/mobil: Webové stránky: Provozní/otevírací doba: kontaktní doba: PO PÁ, 7:00 15:30; provozní doba: PO PÁ, 9:30 14:00 a dále od 16:30; SO, NE a svátky bez omezení Kapacita: 1 osoba na invalidním vozíku + 1 spolucestující Charakteris ka služby: Cílem je reagovat na společenskou poptávku po bezbariérové dopravě, lépe integrovat handicapované do života společnos, umožnit jim žít co nejvíce běžným životem a zprostředkovat jejich kontakt se společnos. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: Služba obnáší individuální přepravu všude tam, kam bude handicapovaný potřebovat (např. za prací, kulturou, sportem, k lékaři, vzděláním, na úřady a ins tuce, k vlakovým spojům). Alterna va k hromadné přepravě, která nesplňuje požadavky bezbariérovos. Cílová skupina: Lidé s těžkým tělesným pos žením, kteří se mohou přepravovat pouze na invalidním vozíku. Lidé se sníženou schopnos pohybu. Základní podmínky pro poskytnu služby: Žadatel spadá do cílové skupiny a jeho bydliště je na území Zábřežska Středisko má volnou kapacitu Individuální přeprava se poskytuje pouze na území České republiky Objednávku je nutné podat 5 pracovních dní před požadovaným termínem dopravy. Bezbariérový přístup: ano Ostatní důležité informace o službě: Přeprava handicapovaných není považována za sociální službu, může tak být poskytnuta pouze jako doplňková činnost a to osobám, které zároveň využijí některou ze základních služeb osobní asistence. Zřizovatel: Charita Zábřeh - nestátní nezisková organizace Půjčovna zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je součás Charitní pečovatelské služby Adresa sídla: Žižkova 15, Zábřeh, Vedoucí: Mgr. Barbora Sedláčková Telefon/mobil: , Webové stránky: h p://www.charitazabreh.cz Provozní doba: pondělí, středa čtvrtek Charakteris ka služby: Posláním půjčovny je pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci vlivem úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu. Cílem půjčovny je přispět ke zkvalitnění života uživatelů a umožnit jim žít důstojně ve svém přirozeném domácím prostředí. Pomůcka má uživateli pomoci zvládat úkony, které by jinak dělal samostatně, má pomáhat k nácviku sebeobsluhy, usnadňuje také práci pečujícím osobám. Konkrétní činnos, výkony: Klientům nabízíme za úplatu pomůcky k chůzi a pohybu (hole, chodítka, mechanické vozíky, zvedáky, schodolez..), pomůcky pro zajištění hygieny (WC židle, nástavce na toaletu, zvedáky do vany), polohovací lůžka a an dekubitní pomůcky pro pacienty upoutané na lůžko, disponujeme také pomůckami usnadňující komunikaci ve stáří či u lidí s handicapem (jednoduché mobilní telefony, náramek s sňovým voláním) a další. V rámci služby poskytujeme i potřebné poradenství týkající se získání vlastní pomůcky skrze systém zdravotního pojištění, používání a údržby pomůcek. Cílová skupina: senioři osoby s různým typem pos žení, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech osoby v poúrazových stavech Základní podmínky pro poskytnu služby: Klient spadá do cílové skupiny. Půjčovna má k dispozici vhodné potřebné pomůcky

17 OÁZA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB CHRÁNĚNÁ PRACOVIŠTĚ - VEŘEJNÉ TOALETY Zřizovatel: Charita Zábřeh - nestátní nezisková organizace Adresa sídla: Žižkova 15, Zábřeh Vedoucí/kontaktní osoba: Mar n Ondráček Telefon/mobil: Webové stránky: h p://www.charitazabreh.cz Provozní/otevírací doba: všední dny Po Pá, 7:30 14:00 hod. Kapacita zařízení, služby: 12 uživatelů/den Charakteris ka služby: Posláním Oázy - centra denních služeb Charity Zábřeh, je nabízet dospělým lidem s mentálním pos žením a chronickým duševním onemocněním takové činnos (ak vity s prvky dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, pracovní činnos, kurz práce s penězi, vaření, práce na PC, ), které povedou k zachování jejich dosavadních dovednos, znalos a zkušenos, podpoří jejich samostatnost, zájmy, osobní cíle a nezávislost na okolí. Oáza poskytuje příležitos a prostor pro seberealizaci uživatelů. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: Malý přehled činnos v Oáze: pracovní činnos práce se dřevem, šperkování, ba kování, drátkování, výroba košíků, ; práce na tématu (hospodaření s penězi, práva a povinnos, společenské chování, mezilidské vztahy ), práce na počítači, kurz vaření, výroba vlastních novin, trénování pamě, ak vity s prvky dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, relaxace, návštěva kulturních akcí, výlety a exkurze, návštěva posilovny, plavání apod. Cílová skupina: Dospělé osoby s mentálním pos žením - v lehkém až středním pásmu mentální retardace, dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním. Uživatelé Oázy jsou dospělí lidé, kteří mají v důsledku pos žení sníženou soběstačnost a nemohou se za běžných podmínek uplatnit na trhu práce. Jedná se o osoby ve věku let, které nemají dekompenzované onemocnění, nevyžadují trvalou zdravotní péči a nevyžadují trvalou (nepřetržitou) individuální péči. Základní podmínky pro poskytnu služby: Zájemce spadá do cílové skupiny osob, které mohou o poskytování služeb žádat, požaduje námi poskytované služby a podá žádost; volná kapacita služby. Bezbariérový přístup: ano zcela Zřizovatel: Charita Zábřeh - nestátní nezisková organizace Adresa sídla: WC v uzlové železniční stanici Zábřeh na Moravě, U nádraží 1626/6, Zábřeh WC na Valové: Valová 5, Zábřeh Vedoucí/kontaktní osoba: Ludmila Macáková, vedoucí pracovišť Telefon/mobil: Webové stránky: h p://www.charitazabreh.cz Provozní/otevírací doba: CHP WC ČD: Po-Ne: 8:00-18:30 hod.; CHP WC Valová: Po Pá: 7:00-18:00 hod., So: 7:00-12:00 hod. Kapacita zařízení, služby: CHP WC ČD: 3 zaměstnané osoby; CHP WC Valová: 3 zaměstnané osoby Charakteris ka služby: V roce 2003 ve spolupráci s Městem Zábřeh se Charita Zábřeh stala provozovatelem veřejných toalet na autobusovém nádraží Valová, a po získání dobré zkušenos s mto chráněným pracovištěm v roce 2006 navázala spolupráci také s Českými drahami, pro které provozuje veřejné toalety na Uzlové železniční stanici Zábřeh na Moravě. Od podzimu roku 2010 zde provádí i úklidové práce v kancelářích ČD. Důvodem zřízení je stálý nedostatek pracovních příležitos pro osoby se zdravotním pos žením na Zábřežsku. Cílem je udržet, případně obnovit, pracovní návyky, komunikační dovednos a sociální schopnos uživatelů a zamezit sociálnímu vyloučení této skupiny obyvatel. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: pracovní uplatnění: provoz veřejných toalet, úklidové práce, doplňování hygienických prostředků, udržování čistoty a bezproblémového chodu toalet, výběr finančních poplatků a výdej lístků; volnočasové a vzdělávací ak vity: setkání u kávy, opékání při táboráku, přednášky, kurzy; sociální poradenství Cílová skupina: Osoby se zdravotním pos žením v produk vním věku, které jsou dlouhodobě evidovány mezi žadateli o zaměstnání na ÚP. Ponejvíce jde o těžší zdravotní pos žení, včetně smyslového a psychického onemocnění. Základní podmínky pro poskytnu služby: Služba je poskytována bez omezení všem lidem se zdravotním pos žením držitelům invalidního důchodu a osobám se zdravotním znevýhodněním. Bezbariérový přístup: Obě pracoviště mají bezbariérový přístup

18 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH - PORADENSKÁ ČINNOST PORADNA A PŮJČOVNA POMŮCEK PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Právní forma: občanské sdružení Zřizovatel: Svaz tělesně pos žených v ČR, o. s. Adresa sídla: Severovýchod 56, Zábřeh Vedoucí/kontaktní osoba: Jaroslav Kajnar - předseda Telefon/mobil: Provozní/otevírací doba: srpnu jen středa. Kapacita zařízení, služby: Charakteris ka služby: ostatním občanům pondělí a středa od 8-11, v měsíci červenci a pro cca 15 osob Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: umožnit podání informace v sociální poli ce poradenská činnost, organizace sportovních a volnočasových ak vit nejen pro členy, rekondiční pobyty, zájezdy a turis ka Cílová skupina: občané všeho věku Bezbariérový přístup: ano Mo o: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Právní forma: občanské sdružení Zřizovatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Adresa sídla: SONS ČR, oblastní odbočka Šumperk Jeseník, ul. 8. Května 22, Šumperk Vedoucí/kontaktní osoba: Renata Jandrtová, vedoucí a sociální pracovnice Telefon/mobil: / Webové stránky: h p://www.sons.cz Provozní/otevírací doba : Pracoviště Šumperk pondělí a středa 9,00 12,00 hod. a 13,00 16,00 hod., ostatní dny po dohodě Poradní den v Zábřeze každý první čtvrtek v měsíci od 9,00 do 11,00 hod. v prostorách Městské knihovny Zábřeh Kapacita zařízení, služby: není omezena Charakteris ka služby: Posláním služby je přispět ke zmírnění nega vních důsledků zrakového pos žení člověka. Dlouhodobým cílem soc. poradny a půjčovny pomůcek je zprostředkovat co největšímu počtu osob se zrakovým pos žením a jejich rodinným příslušníkům dostupné, bezplatné, nezávislé, nestranné, kvalifikované a diskrétní informace, rady a případnou další podporu a pomoc. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: odborné poradenství - sociálně právní poradenství, pracovně právní poradenství, poradenství v systému dávek a příspěvků pro zdravotně handicapované, důchodového pojištění, půjčovna kompenzačních pomůcek - poradenství při výběru pomůcek, zácvik obsluhy pomůcek, zapůjčení pomůcek; poskytování podpory a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitos Cílová skupina: zrakově pos žení (slabozrací, prak cky a úplně nevidomí občané) a rodinní příslušníci zrakově handicapovaných občanů Základní podmínky pro poskytnu služby: Služba je poskytována formou osobní konzultace, telefonické konzultace nebo písemně. Může být poskytnuta ambulantně nebo terénně dle požadavků uživatele. Kompenzační pomůcky (lupy, ozvučené hodiny, váhy, mobil, teploměr, PC se speciálním so ware) jsou zapůjčovány na základě sepsané smlouvy a složení vratné 35 36

19 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH KLUB ČTYŘLÍSTEK Zřizovatel: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, občanské sdružení Adresa sídla: Generála Svobody 2800/68, Šumperk Kontaktní osoba: Mojmír Janků předseda a sociální pracovník Telefon/mobil: , SMS pro neslyšící: Webové stránky: Provozní/otevírací doba: PO a ST 8:30-11:30 ; hod. ; ÚT a ČT + dle dohody terénní práce (Zábřeh, Loš ce, Mohelnice, Hanušovice) Kapacita služby: neomezená Charakteris ka služby: Svaz zajišťuje především programy sociální a volnočasových ak vit, sociálně právní a technické poradenství (základní a odborné sociální poradenství), tlumočnické služby, sociálně ak vizační činnos a služby sociální rehabilitace. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým pos žením Pomoc při výběru a zajištění vhodných kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým pos žením Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově pos žené Základní servis sluchadel, pomoc při zajištění odborného servisu sluchadel Pomoc při prosazování práv a zájmů uživatelů sociálních služeb, osob se sluchovým pos žením Kontaktní práce v místě bydliště uživatelů sociálních služeb osob se sluchovým pos žením Cílová skupina: Osoby se sluchovým pos žením bez omezení věku Základní podmínky pro poskytnu služby: Jsou poskytovány bezplatně. Bezbariérový přístup: ano Ostatní důležité informace o službě: baterie do sluchadel, příslušenství ke sluchadlům Právní forma: Zřizovatel: Adresa sídla: Vedoucí: občanské sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně pos žených dě v ČR Chromeč 62, Zábřeh Kris na Hrozová Telefon/mobil: , listek.kris Charakteris ka služby: Poslání: - Hájit zájmy zdravotně pos žených dě a jejich rodičů. - Podporovat nezávislý způsob života rodinám s dítětem se zdravotním pos žením. Cíle : - Zlepšit situaci rodiny, posílit sebevědomí, napomáhat integraci, poradenství. - Výměna zkušenos a informací šířit informaci, průběžná vzájemná podpora. Konkrétní činnos : Prodloužené víkendové pobyty s programem pro dě i pro rodiče - spolu se studenty - poznávací zájezdy, návštěva bazénu, hyporehabilitace, táboráky, soutěže, hry, pyžamový bál, papučový bál, ponožkový bál, drakiády, atd. - Prázdninové týdenní Psychorehabilitační pobyty pro rodiny se zdravotně pos ženými dětmi, jejich sourozenci nebo kamarády. Pro rodiče odborné přednášky z řad lékařů, pro dě rehabilitace a program se studenty v jistém duchu ( např. Indiánské léto, aj. ) Cílová skupina: Dě se zdravotním pos žením spolu s jejich zdravými sourozenci a rodiči, od narození do 18 let věku. Základní podmínky pro poskytnu služby: Akce Čtyřlístku jsou přístupné nejen členům, ale i ostatním zájemcům. Naší snahou je alespoň na chvíli zapomenout na staros všedních dnů, navázat nová přátelství a všem ukázat, že i zdravotně pos žené dě se umí radovat, smát se. Rádi mezi sebou přivítáme nové zájemce

20 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, IV. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZÁBŘEH DĚTSKÝ SVĚT ZÁBŘEH Mo o: Pomoci, posloužit a se zraněním si poradit. Mo o: Pomáháme dětem ze sociálně znevýhodněných rodin Právní forma: občanské sdružení Adresa sídla: Tunklova 1, Zábřeh Vedoucí/kontaktní osoba: Andrea Klečková Bc. vedoucí, sociální pracovník Nízkoprahového zařízení pro dě a mládež Telefon/mobil: , Webové stránky: h p://ds.zabreh.cz/ Provozní/otevírací doba: ST hod, ČT hod, PÁ hod. Kapacita služby: 20 osob Charakteris ka služby: Občanské sdružení Dětský svět Zábřeh předchází a omezuje rizikové způsoby trávení volného času u dě a mládeže na Zábřežsku a zvyšuje míru sociálního začlenění. Cíle: Poskytovat dostupný a bezpečný prostor ve výchovněvzdělávacím a volnočasovém centru, kde mohou dě a mládež nalézt podporu, pomoc, vzdělání i zábavu. Všestranně rozvíjet schopnos, dovednos a znalos v oblastech mezilidských vztahů, kultury a cestovního ruchu. Vyrovnávat příležitos a pomáhat dětem a mládeži trávit volný čas jako vrstevníci místní společnos, a m zvyšovat míru jejich sociálního začlenění. Podporovat dě a mládež, jejich rodiče i zástupce ve znalostech místní sociální sítě a využívání dostupných zdrojů pomáhajících snižovat nega vní dopady nepříznivé sociální situace. Konkrétní činnos, nabízené ak vity, výkony: Pravidelné volnočasové ak vity, středa pátek pod vedením sociálního pracovníka a lektora. Mezi jednorázové akce patří víkendové ozdravné pobyty, jednodenní výlety, dětské dny, zahradní slavnos, besídky, návštěvy filmových a divadelních představení, návštěvy bazénu. Cílová skupina: Dě a mládež od 6 do 26 let věku z oblas Zábřežska, žijící v sociálně znevýhodněném a nepodnětném prostředí, s tendencí trávit volný čas neorganizovaně, na ulici. Věnujeme se rodinám s dětmi se specifickými potřebami, u nichž došlo k narušení základních funkcí rodiny. Bezbariérový přístup: ne Ostatní důležité informace o službě: Služba je poskytována bezplatně. OS Dětský svět má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dě. Právní forma: občanské sdružení Zřizovatel: Adresa sídla: Kontaktní osoba: Český červený kříž, oblastní spolek Šumperk Severovýchod 24, Zábřeh Jarmila Holoušová Telefon: Webové stránky: Provozní doba: Charakteris ka služby: h p://www.cckspk.cz dle telefonické domluvy Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytos, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy. Zábřežská místní skupina je součás Oblastního spolku ČČK v Šumperku. Členská základna čítá asi 10 ak vnějších členů, příležitostně se zapojuje až 100 členů. Konkrétní činnos, nabízené ak vity: prak cká výuka První pomoci pro širokou veřejnost, nácvik umělého dýchání na figuríně besedy pro dě a školy, spolupráce s DDM Krasohled zabezpečení dobrovolnického zdravotního dohledu při různých společenských a sportovních akcích ve městě (hasičské soutěže, Bambiriáda, jarmarky, rybářské závody, ) akce pro členy ČČK - setkání, životní jubilea, členské a výroční schůze ocenění čestných, bezpříspěvkových dárců krve plaketami Dr. Jánského; organizace náboru nových dárců měření krevního tlaku, cholesterolu, glykemie na Dnu diabetu, Světovém dnu ČČK 39 40

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více