Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vypracován na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. Školní řád a jeho dodržování se vztahuje na žáky SŠ. I. Provozní řád školy 1. Školní budova se otevírá pro žáky a zaměstnance školy v 6.15 h a uzavírá se v h. 2. Pro vstup do školy i odchod ze školy v době od 7.00 do hodin používají žáci boční vchod. 3. Přístup veřejnosti do budovy školy je možný jen na zvonkový signál u vchodu do budovy školy. 4. Po příchodu do budovy školy si žáci v určené šatně odkládají svrchní oděv a přezouvají se do přezůvek Za přezůvky je považována pouze domácí obuv. 5. V šatnách je zakázáno ponechávat cenné věci a peněžní částky. 6. Žáci přinášejí do školy jen věci, které souvisejí s vyučováním. Nesmí nosit do školy útočné nože, střelné zbraně a jiné věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo život spolužáků, pedagogů a ostatních pracovníků školy. 7. Do školy je zakázáno nosit zvířata. 8. Ztráty věcí hlásí žák neprodleně svému třídnímu učiteli. 9. Cenné věci (hodinky, šperky, mobilní telefony apod.) mají žáci neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat. 10. Výjimku tvoří případ, kdy je žák z bezpečnostních důvodů vyzván vyučujícím k jejich odložení. Vyučující je pak povinen zajistit jejich bezpečnou úschovu. Vyšší peněžní částky, které má žák u sebe, se doporučuje ukládat po dobu jeho pobytu ve škole do sejfu školy. 11. Žáci nesmí vstupovat do odborných učeben bez dovolení vyučujícího. 12. V prostorách školy a na akcích školy je žákům zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje. Je zakázáno nosit, držet, distribuovat a používat nebezpečné a zdraví škodlivé látky a drogy. 13. Žák nesmí poškozovat a zcizovat majetek školy, spolužáků, zaměstnanců Žák nesmí sedět v okně, nesmí se vyklánět a vyhazovat z oken různé předměty, nesmí pokřikovat na kolemjdoucí. 15. Žáci nesmí během vyučování a o přestávkách opouštět budovu školy nebo pracoviště. 16. Sportovní kurzy (lyžařský, turistický, ) se organizují při minimální účasti 2/3 žáků třídy, žáci se účastní kurzu se souhlasem zákonného zástupce. 17. Žáci dodržují pravidla environmentální výchovy a provádí separaci odpadů (PET lahve, baterie, ).

2 II. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáka Práva žáka 1. Žák má právo na slušné oslovování své osoby a vlídné jednání. 2. Má právo vyslovovat svůj názor a uplatňovat svá práva, která jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy školy. 3. Být seznámen se všemi předpisy, které se týkají jeho pobytu a činnosti ve škole. 4. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělání. V případě, že má žák pochybnosti o hodnocení výsledků své práce, má právo přednést své požadavky řediteli školy. 5. Účastnit se zájmových kroužků pořádaných školou. 6. Zletilý žák má právo volit a být volen do školské rady. 7. Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen. 8. Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy. 9. Na náboženské přesvědčení. 10. Písemně požádat ředitele o změnu oboru, přerušení vzdělávání, ukončení přerušení vzdělávání před uplynutím doby přerušení, opakování ročníku. U žádosti o uvolnění z TV je třeba doložit doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. 11. Součásti každé žádosti zákonných zástupců nezletilého žáka je souhlas žáka. 12. Pokud žák potřebuje pomoc při řešení studijních nebo osobních problémů, má možnost obrátit se na tř. učitele, vyučující, výchovné poradce, vychovatele nebo vedení školy. Povinnosti žáka 1. Žák svým chováním a vystupováním má povinnost reprezentovat dobré jméno školy na veřejnosti. 2. Chovat se slušně a zdvořile ke spolužákům a učitelům (a to ve výuce i mimo vyučování), k ostatním pracovníkům školy i návštěvníkům. 3. Chodit do školy vhodně upraven. 4. Chodit do školy pravidelně a včas a řídit se rozvrhem. Účastnit se činností organizovaných školou. 3. Povinně se účastnit vyučování nepovinných předmětů, pokud si je žák zvolil. 4. Ve 3.ročníku maturitních oborů zpracovat ročníkovou práci a odevzdat do Nosit do výuky učebnice a pomůcky podle požadavků vyučujícího daného předmětu. 6. Nosit studijní průkaz, průběžně zapisovat klasifikaci a nechat podepsat vyučujícím. Pravidelně jedenkrát týdně předkládat studijní průkaz k podpisu zákonnému zástupci. 7. Být po zvonění na svém místě (podle zasedacího pořádku) a mít připraveny pomůcky. Během výuky nesmí bez svolení vyučujícího opustit své místo. 8. Být na výuku řádně připraven, mít vypracovány domácí úkoly. 9. Není-li žák připraven na vyučování, omlouvá se vždy na začátku dané vyučovací hodiny. 10. Dodržovat vyučovací jednotku, při výuce nevyrušovat. 11. Během vyučování mít vypnutý mobilní telefon, nesmí používat CD přehrávač nebo walkman. 12. Při přecházení mezi jednotlivými budovami školy budou žáci přecházet po vyznačených trasách, přes silnici budou přecházet vždy po přechodech. V této době žáci nesmí kouřit. 13. Udržovat své místo v učebně i na pracovišti v čistotě a pořádku. Šetřit elektrickou energii, zařízení školy a vodu. 14. Po poslední vyučovací hodině uklidit svoje pracovní místo, židle dát na lavice a zavřít okna.

3 15. Vykonávat povinnosti služby (zpravidla po dobu jednoho týdne - umývat tabuli, po skončení vyučování zkontroluje pořádek, uzavření oken a odchází jako poslední). 16. Dodržovat školní řád, řády odborných učeben, řád knihovny a pravidla BOZP, se kterými byli žáci seznámeni na začátku a během školního roku. 17. V tělocvičně, bazénu, na stadionu, při sportovních akcích apod. přesně dodržovat pokyny vyučujícího. 18. Plnit pokyny pedagogických pracovníků a jiných zaměstnanců školy, pokud jsou tyto pokyny v souladu s právními předpisy a školním řádem. 19. Upozornit výchovného poradce, tř. učitele, vedení školy nebo jiného pedagogického pracovníka na riziko šikany. 20. Předkládat neprodleně třídnímu učiteli omluvenky a každou změnu osobních údajů. 21. Přizpůsobit svou zájmovou činnost tak, aby nenarušila plnění školních povinností. 22. Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to písemně řediteli školy. Je-li žák nezletilý, je součástí sdělení souhlasné vyjádření jeho zákonného zástupce. 23. Před každým odchodem ze školy v průběhu vyučování je žák povinen informovat příslušného vyučujícího, a současně i třídního učitele (případně jeho zástupce). Bez svolení nesmí opustit školu. 24. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zvonění do třídy, oznámí služba jeho nepřítomnost zástupci ředitele. 25. Sledovat aktuální informace na obrazovce a řídit se jimi. Pravidla pro omlouvání absence žáka 1. Omluvenky zapisovat pouze do studijních průkazů. 2. Předkládat třídnímu učiteli omluvenky své absence ihned, jakmile žák přijde do školy. 3. Nezletilý žák předkládá omluvenky od lékaře nebo zák. zástupce. 4. Zletilý žák předkládá omluvenky od lékaře, rodiče nebo osoby, která vůči němu plní vyživovací povinnost. V odůvodněných případech může třídní učitel uznat omluvenku podepsanou žákem. 5. Škola může telefonicky ověřovat absence žáka nebo požadovat potvrzení o nemoci vystavené lékařem, jestliže jde o časté absence, které signalizují možné zanedbávání školní docházky. 6. Návštěvy lékaře (pokud nejsou akutní) jsou žáci povinni absolvovat mimo vyučování nebo tak, aby výuka byla narušena co nejméně. 7. O uvolnění z vyučování z předem známých důvodů žádá žák písemně (bez ohledu na zletilost): na 3 dny třídního učitele, na dobu delší žádá ředitele školy prostřednictvím třídního učitele. 8. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů. které nemohl předvídat, omlouvá žáka jeho zákonný zástupce. Omluvu je třeba sdělit třídnímu učiteli neprodleně, nejpozději však do tří dnů. 9. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy (na základě sdělení třídního učitele) písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka ke zdůvodnění absence. U zletilého žáka jsou o této výzvě k omluvě informováni rodiče, popřípadě osoby, které mají vůči zletilým žákům vyživovací povinnost. Zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. 10. Doručení této výzvy se řídí ustanoveními Správního řádu. U nezletilého žáka je situace vyhodnocena jako neplnění základní povinnosti zákonného zástupce žáka. Neplnění zákonné povinnosti docházet do školy oznamuje ředitel školy orgánům sociálně-právní ochrany.

4 Práva zákonného zástupce žáka 1. Být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání (i v případě zletilých žáků). 2. Volit své zástupce do školské rady a být volen do školské rady. 3. Vznášet své připomínky k provozu školy a k organizaci výuky. 4. Žádat ředitele školy o bezplatné zapůjčení požadovaných učebnic pro žáka, jde-li o rodinu se sociálním znevýhodněním nebo jde-li o případ sociální potřebnosti stanovenou zákonem. Povinnosti zákonného zástupce žáka 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 2. Dokládat škole důvody nepřítomnosti žáka. 3. Na výzvu třídního učitele nebo ředitele školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek, které se týkají vzdělání a chování žáka. 4. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělání. 5. Oznamovat škole údaje žáka pro tvorbu záznamů v matrice ve smyslu zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), tedy i rozhodnutí soudu, určení péče o dítě. 6. Úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevu diskriminace, nepřátelství nebo násilí. III. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání a klasifikační řád Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáka 1. Při hodnocení žáků učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt, přihlíží k věkovým zvláštnostem a uplatňuje individuální přístup. 2. Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování na třídních schůzkách 2x ročně, nebo při individuální konzultaci s vyučujícím po předchozí domluvě. Přehled o známkách z jednotlivých předmětů získají ze studijního průkazu svého dítěte. 3. Pokud žák zamešká více než 25% vyučovací doby v kterémkoli předmětu, může mu být nařízena zkouška na doplnění klasifikačních podkladů. Zkouška probíhá před třídou. V případě praxe nebo odborného výcviku může být nařízeno jejich nahrazení. 4. Nelze-li žáka pro závažné objektivní důvody hodnotit na konci 1. pololetí, stanoví ředitel na ped. radě náhradní termín, a to tak, aby byla klasifikace 1. pololetí uzavřena nejpozději do dvou měsíců po ukončení 1. pololetí. Nelze-li žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy náhradní termín, a to tak, aby bylo hodnocení uzavřeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žák do té doby podmíněně navštěvuje nejbližší vyšší ročník. Nelze-li žáka hodnotit ani do konce tohoto termínu, neprospěl. 5. Žák, který na konci 2. pololetí vykazuje nedostatečný prospěch nejvýše ze dvou povinných předmětů koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce srpna. Zkouška je komisionální. Pokud ji vykoná s prospěchem nedostatečným nebo se k ní nedostaví ve stanoveném termínu, neuspěl. Pokud žák

5 měl závažné důvody nedostavit se k opravné zkoušce a důvody průkazným způsobem doloží, může mu ředitel stanovit náhradní termín zkoušky, a to tak, aby výkon zkoušky v náhradním termínu proběhl nejpozději do konce září následujícího školního roku. 6. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se průkazně o výsledku hodnocení dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím ředitel školy, žádá se o přezkoušení krajský úřad. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonu a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), kontrolními písemnými pracemi, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotními pracovníky. 2. Každý žák musí mít v každém předmětu alespoň tři známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu z ústního zkoušení. (Četnost známek závisí také hodinové týdenní dotaci daného předmětu). Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. 3. Zkoušení žáka se provádí zásadně před kolektivem třídy. Individuální přezkušování po vyučování je nepřípustné. Výjimku tvoří možnost stanovení náhradního termínu vyučujícím pro napsání závěrečných nebo shrnujících písemných prací, a to u žáků, kteří v době řádného termínu psaní práce měli absenci. 4. Při každé klasifikaci vyučující oznamuje výsledek klasifikace a zdůvodňuje ji. Při ústním zkoušení oznamuje učitel žákovi výsledek okamžitě, u písemných zkoušek a prací, praktických činnostech, jejichž výsledkem je grafická práce nebo protokol, oznámí žákovi výsledek nejpozději do 14 dnů. 5. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům, na požádání ve škole také zákonným zástupcům žáka. 6. Kontrolní práce a další druhy zkoušek rozvrhne vyučující rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích. O termínu čtvrtletní nebo pololetní písemné zkoušky informuje vyučující žáky předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat maximálně jednu zkoušku uvedeného charakteru. 7. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 8. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období, nejedná se o aritmetický průměr všech známek. 9. V případě absence žáka z důvodu nemoci nebo jiných vážných důvodů vytvoří vyučující po dohodě se žákem resp. zákonným zástupcem žáka dostatečný prostor pro doučení látky žákem a průběžnou klasifikaci žáka po příchodu do školy. Vyučující dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikuje žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. 10. Pokud jsou součástí klasifikace písemné nebo grafické práce, vyučující tyto práce uschová po dobu, během které se klasifikace určuje, a to i s přihlédnutím k době, ve které se k ní mohou zákonní zástupci a zletilí žáci odvolat (tzn. celý školní rok, včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do dalšího školního roku).

6 Klasifikace chování 1. Chování žáka je klasifikováno třemi stupni: velmi dobré, uspokojivé, neuspokojivé. 2. Při klasifikaci chování se rovněž přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K uděleným kázeňským opatřením během klasifikačního období se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Výchovná opatření 1. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. 2. Třídní učitel nebo ředitel školy může žákovi udělit pochvalu za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci. 3. Pochvala je udělována žákovi před kolektivem třídy nebo školy. 4. Opatření k posílení kázně žáků se ukládají za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Tato opatření předcházejí zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze studia. Podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze studia lze udělit jen žákovi, který neplní povinnou školní docházku. 5. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností žáka. 6. Pochvaly, jiná ocenění a výchovná opatření se zaznamenávají do třídních výkazů. Udělení oznamuje ředitel školy prokazatelným způsobem rodiči nebo jinému zákonnému zástupci žáka, u zletilých žáků živiteli žáka (v 1.pololetí se zapíše na výpis vysvědčení, který zákonný zástupce podepíše, ve 2.pololetí se zapíše.) 7. Za jeden přestupek proti školnímu řádu se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení jeho kázně. 8. Za neomluvenou absenci se navrhuje: 1 2 h důtka třídního učitele 3 7 h důtka ředitele školy 8 14 h snížený stupeň z chování ( 2. stupeň) h snížený stupeň z chování ( 3. stupeň) 21 a více snížený stupeň z chování ( 3. stupeň) + podmínečné vyloučení IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Ochrana před soc. patologickými jevy a ochraně před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 1. Žák školy musí být každoročně poučen formou proškolení o základních pravidlech BOZP. Proškolení provádí na začátku školního roku a před každým nástupem na prázdniny. Školení provádí třídní učitel a je zaznamenáno do třídní knihy. 2. Při výuce tělesné výchovy, v laboratořích, popřípadě, je-li to nutné pro provoz i v odborné posluchárně, provádí úvodní proškolení žáků vyučující první vyučovací hodinu v září a podle specifických potřeb

7 navíc vždy před zahájením praktické činnosti žáka. Záznam provede vyučující do třídní knihy. Obsahem úvodního proškolení je vnitřní řád odborné učebny, tělocvičny a laboratoře. 3. Proškolení před sportovními výcvikovými kurzy (lyžařský, turistický, vodácký, cykloturistický ), výletem, exkurzí apod. provádí vedoucí kurzu resp. Určený pedagogický dozor před jejich zahájením. nebo výlet. O proškolení se provádí zápis na předepsaný tiskopis. Proškolení žáci stvrzují podpisem. 4. Žák používá pro specifické činnosti ochranný pracovní oděv a obuv. Požadavky na ochranné prostředky určují řády odb. učeben, tělocvičny a pracovišť praxe. 5. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví jiných. 6. Žák je povinen informovat nadřízeného o zjištěných závadách a nedostatcích, ohrožujících zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu, jakož i nedostatečné zajištění budovy a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 7. Při úrazu je žák povinen poskytnout postižené osobě první pomoc. Úraz ihned nahlásí ped. pracovníkovi, který koná dozor a vyplní se záznam o úrazu do knihy úrazů, která je uložena u hospodářky školy. Po ošetření žáka se o úrazu neprodleně uvědomí zákonný zástupce žáka. Doprovod žáka k dalšímu ošetření lékařem je možný jen dospělou osobou. 8. Ve všech prostorách školy, na domově mládeže a rovněž na akcích školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a všech návykových látek. 9. V případě zjištěného drogového dealerství kontaktuje okamžitě vedení školy Policii ČR, žáka zadrží a ihned informuje o situaci zákonného zástupce žáka. Dealerství drog je trestným činem. V.Podmínky zacházení s majetkem školy 1. Žáci mohou využívat všechna zařízení školy a učební pomůcky za podmínek stanovených ředitelem školy a podle pokynů vyučujícího. 2. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a majetek školy, chránit jej před poškozením a 3. hospodárně zacházet se zapůjčenými pomůckami a ochrannými oděvy. 3. Žáci jsou povinni nahradit škodu způsobenou zaviněným poškozením majetku školy, příp. majetku pracoviště praxe. 4. Při úmyslném poškození lavic jsou žáci povinni uvést je do stavu, ve kterém byly lavice na začátku škol. roku. 5. Úmyslné poškození majetku školy se vždy považuje za závažné porušení školního řádu. 6. Mechanické závady na nábytku hlásí žáci správci učebny nebo třídnímu učiteli. 7. Vyučujícím je zakázáno svěřovat žákům klíče od kabinetů, odborných učeben, sborovny. Posílat samotné žáky pro pomůcky do uzamčených kabinetů je možné jen na vlastní zodpovědnost vyučujícího.

8 VI. Závěrečná ustanovení 1. S řádem školy seznamuje žáky třídní učitel. 2. Vedení školy si vymezuje právo upravit školní řád při vzniku nových skutečností, které tento školní řád neřeší. O změnách musí být všichni učitelé a žáci informováni. 3. Změny ve školním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto školního řádu. 4. Závažnost porušení školního řádu posuzuje třídní učitel, ředitel školy a pedagogická rada. Schválil:.. ředitel školy Platnost školního řádu od:

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Š k o l n í ř á d VS 12/14

Š k o l n í ř á d VS 12/14 Školní řád je součástí Vnitřního řádu zařízení Š k o l n í ř á d VS 12/14 A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Žák má právo na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu se svými schopnostmi,

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 sb. O předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, PSČ 686 17, 572 434 111 ŠKOLNÍ ŘÁD

Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, PSČ 686 17, 572 434 111 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Školní řád SPŠ textilní v Liberci

Školní řád SPŠ textilní v Liberci Školní řád SPŠ textilní v Liberci Z organizačních i výchovných důvodů jsou tímto řádem v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (změna 472/2011) a s vyhláškou MŠMT č 13/2005 Sb. o středním vzdělání a metodickým

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk V souladu s Organizačním řádem a ostatními předpisy, týkajícími se vnitřní organizace středních škol, vydávám Školní řád, který

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž Obchodní akademie Kroměříž Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), školní řád s platností od 1. 2. 2012, který upravuje: - podrobnosti k výkonu

Více

Školní řád pro školní rok 2014/2015

Školní řád pro školní rok 2014/2015 Střední škola letecká s.r.o. Na Záhonech 1177, Kunovice 686 04 Školní řád pro školní rok 2014/2015 vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309. srpen 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309. srpen 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309 srpen 2014 Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvod II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD pro školní rok 2012-2013 platnost od 3.9.2012 do 31.8.2013

Více

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013.

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013. Č. j. 644/2013 Š k o l n í ř á d Tento školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více