Hrozby, rizika a možná řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hrozby, rizika a možná řešení"

Transkript

1 Příloha 2 Hrozby, rizika a možná řešení Tento dokument obsahuje seznam nejvýznamnějších rizik spojených s oprávněním pro OHS a s procesem sledování a zároveň poskytuje seznam možných řešení, jak tato rizika udržet pod kontrolou. Možná řešení navrhovaná pro jeden ukazatel mohou být použitelná pro více identifikovaných rizikových oblastí. Navrhovaný seznam není vyčerpávající ani konečný. Hospodářské subjekty vyplní samohodnocení - dotazník na samém počátku procesu předkládání žádosti s cílem uvést aktuální stav své podnikatelské činnosti a postupů a jejich význam pro oprávnění pro OHS. Dokument Hrozby, rizika a možná řešení je určen celním orgánům i hospodářským subjektům. Jeho cílem je usnadnit audit a kontrolu vedoucí k zajištění souladu s kritérii pro OHS na základě přiřazování informací uvedených v samohodnocení - dotazníku ke zjištěným rizikovým oblastem a uvádí rovněž příklady možných řešení. 1. Dodržování celních požadavků (oddíl 2 samohodnocení - dotazníku) Kritérium: Odpovídající záznam o dodržování celních požadavků (článek 14h prováděcího předpisu) Dodržování celních požadavků Nedodržení požadavků v oblasti: vyplňování celních prohlášení včetně nesprávné klasifikace, ocenění, původu, uplatnění celního režimu, uplatnění opatření vztahujících se k zákazům a omezením, obchodní politiky, vstup zboží na celní území Společenství atd. Nedodržení požadavků v minulosti zvyšuje pravděpodobnost nedodržování/porušování pravidel a předpisů v budoucnosti. Nedostatečná informovanost o aktivní politika dodržování celních předpisů hospodářským subjektem, jsou preferovány písemné instrukce týkající se odpovědnosti za provádění kontrol přesnosti, úplnosti a včasnosti transakcí a oznamování nesrovnalostí/chyb včetně podezření z trestné činnosti celním orgánům, postupy zkoumání a hlášení zjištěných chyb a přezkumu a zlepšování procesů, příslušná/odpovědná osoba v podniku by měla být jasně identifikována a měla by být zavedena opatření pro případy dovolené nebo jiných typů absencí, provádění interních opatření pro zajištění dodržování požadavků; využití prostředků auditu s cílem testovat postupy/ujistit se, že jsou používány správně, vnitřní pokyny a vzdělávací programy s cílem zajistit, že jsou zaměstnanci informováni o celních požadavcích. dotazník 2.1

2 porušení celních požadavků. 2. Účetní a logistický systém žadatele (oddíl 3 samohodnocení - dotazníku) Kritérium: Uspokojivý systém vedení obchodních a případně přepravních záznamů, který umožňuje náležité celní kontroly (článek 14i prováděcího předpisu) 2.1 Účetní systém (pododdíl 3.2 samohodnocení - dotazníku) Počítačové prostředí Integrovaný účetní systém Riziko, že účetní systém je v rozporu oddělení povinností mezi funkcemi by se mělo zkoumat v úzkém vztahu k velikosti žadatele. s obecně uznávanými účetními Např. mikropodnik, který působí v oblasti silniční dopravy s nízkým počtem každodenních zásadami platnými v členském státě. operací: balení, manipulace, nakládka/vykládka zboží mohou být přiděleny řidiči vozidla. Nesprávný a/nebo neúplný záznam Příjem zboží, jeho zadání do řídicího systému a platba/příjem faktur by však měly být přiděleny operací do účetního systému. jiné osobě (osobám), Neshoda mezi zásobami a účetními zavést systém varování, který identifikuje podezřelé transakce, záznamy. Chybějící oddělení povinností mezi funkcemi. Chybějící fyzický nebo elektronický přístup k celním, případně přepravním záznamům, Porušení auditovatelnosti. Nemožnost pohotového vykonání auditu v důsledku typu struktury účetního systému žadatele. Složitý řídicí systém nabízí možnosti krytí nezákonných operací. vytvořit rozhraní mezi celním odbavením a účetním softwarem s cílem zabránit překlepům, provádět plánování podnikových zdrojů (ERP), vypracovat školení a připravit pokyny k užívání softwaru. dotazník

3 2.2 Auditní stopa (revizní záznam) (pododdíl 3.1 samohodnocení - dotazníku) Auditní stopa (revizní záznam) Pokud neexistuje přiměřená auditní stopa (revizní záznam), snižuje se účinnost a efektivita celní kontroly na základě auditu. Nedostatečná kontrola zabezpečení systému a přístupu. konzultace s celními orgány před zavedením nových celních účetních systémů s cílem zajistit jejich slučitelnost s celními požadavky, testování a zajištění existence auditní stopy (revizního záznamu) během fáze před auditem. dotazník Logistický systém, který rozlišuje mezi zbožím Společenství a jiným zbožím Nedostatečné rozlišení mezi zbožím Společenství a jiným zbožím Neexistence logistického systému, který rozlišuje mezi zbožím Společenství a jiným zbožím. Záměna se zbožím, které nepochází ze Společenství vnitřní kontrolní postupy kontrola integrity zadávání údajů 2.4 Vnitřní kontrolní systém (pododdíl 3.3 samohodnocení - dotazníku) Vnitřní kontrolní postupy Nedostatečná kontrola podnikových postupů ve společnosti žadatele. Chybějící nebo nedostatečné vnitřní kontrolní postupy nabízejí možnosti pro podvody, neoprávněné nebo protiprávní činnosti. Nesprávný a/nebo neúplný záznam operací do účetního systému. Nesprávné a/nebo neúplné informace jmenovat osobu odpovědnou za kvalitu, která odpovídá za postupy a vnitřní kontroly společnosti, zajistit, aby byl každý vedoucí oddělení v plném rozsahu informován o vnitřních kontrolách ve svém vlastním oddělení, zaznamenávat data vnitřních kontrol nebo auditů a zjednávat nápravu zjištěných slabých stránek prostřednictvím nápravných opatření, uvědomit celní orgány v případě zjištění podvodů a neoprávněných nebo protiprávních činností, zpřístupnit příslušné vnitřní kontrolní postupy dotčeným zaměstnancům, vytvořit složku/soubor, ve které jsou jednotlivé druhy zboží propojeny s informacemi souvisejícími s příslušným celním řízením (celní sazebník, celní sazby, původ a celní režim), dotazník 3.3 y 5.5, 6.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.5

4 v celních prohlášeních a jiných prohlášeních poskytnutých celním orgánům. jmenovat osobu (osoby) odpovědnou za správu a aktualizaci platných celních předpisů (inventura předpisů), tj. za aktualizaci dat v rámci plánování podnikových zdrojů (ERP), celního řízení nebo účetnictví, softwaru. 2.5 Tok zboží (pododdíl 3.4 samohodnocení - dotazníku) Obecně Chybějící kontrola pohybů zásob nabízí možnosti přidávat nebezpečné zboží a/nebo zboží související s terorismem do zásob a odstraňovat zboží ze zásob bez příslušného záznamu. Příchozí tok zboží Neshoda mezi objednaným zbožím, přijatým zbožím a záznamy v účetnictví. záznamy o pohybech zásob, pravidelné odsouhlasování zásob, opatření pro zjišťování nesrovnalostí stavu zásob, schopnost rozlišit v počítačovém systému, zda zboží již bylo procleno, či zda se na ně stále vztahují cla a daně. záznamy o příchozím zboží, sesouhlasení nákupních objednávek a přijatého zboží, postupy pro vrácení/odmítnutí zboží, pro účtování a oznamování dodávek menšího a většího množství, než bylo objednáno, a pro zjišťování a opravu nesprávných zápisů v evidenci zásob, formalizace postupů při dovozu, provádění pravidelných inventur, provádění včasné kontroly souladu vstupu a výstupu zboží, zabezpečení skladovacích prostor s cílem zamezit výměně zboží. dotazník Skladování Chybějící kontrola pohybů zásob. jasné určení skladovacích prostor, pravidelné postupy inventarizace, zabezpečení skladovacích prostor s cílem zamezit výměně zboží. Výroba Odchozí tok zboží Dodávka ze skladu a odeslání a přeprava zboží Chybějící kontrola pohybů zásob používaných ve výrobním procesu. Neshoda mezi skladovými záznamy a zápisy do účetních záznamů. sledování a řízení výtěžnosti, kontrola odchylek, odpadu, vedlejších produktů a ztrát, zabezpečení skladovacích prostor s cílem zamezit výměně zboží. osoby pověřené povolováním prodeje/uvolnění zboží a dohledem nad nimi, formalizace postupů při vývozu, před uvolněním zboží kontroly a porovnávání příkazů k uvolnění se zbožím, které se nakládá, postupy pro řešení nesrovnalostí, dodávek menšího než objednaného množství a odchylek, standardní postupy pro řešení vráceného zboží kontrola a záznam, dotazník dotazník dotazník 3.4 y 6.3, 7.1

5 kontrola vyřízení prohlášení v případě celních režimů s hospodářským účinkem. 2.6 Celní postupy (pododdíl 3.5 samohodnocení - dotazníku) Obecně Zastoupení prostřednictvím třetích stran Licence pro dovoz a/nebo vývoz spojené s opatřeními Nevhodné použití postupů. Neúplná a nesprávná celní prohlášení a neúplné a nesprávné informace o jiných celních činnostech. Používání nesprávných nebo zastaralých stálých údajů, jako jsou čísla výrobků a celní kódy: nesprávné zařazení zboží, nesprávný celní kód, nesprávná celní hodnota. Nedostatečné postupy pro informování celních orgánů o zjištěných nesrovnalostech v dodržování celních požadavků. Nedostatečná kontrola Nevhodné použití zboží zavést formální postupy pro správu/sledování jednotlivých celních činností a formalizovat konkrétní klienty (klasifikace zboží, původ, hodnota atd.). Tyto postupy jsou určeny pro zajištění kontinuity celního oddělení v případě nepřítomnosti přidělených zaměstnanců, používat závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ), které stanovují cla a dovozní daně a použitelné předpisy (hygienická a technická opatření, opatření obchodní politiky atd.), používat závazné informace o původu zboží, které poskytují správní informace týkající se: původu produktu, který hodláte dovézt nebo vyvézt, zejména tehdy, pokud jednotlivé etapy výroby probíhaly v různých zemích, zda lze očekávat přednostní zacházení na základě úmluvy nebo mezinárodní dohody, zřídit formální postupy pro stanovení a prohlášení celní hodnoty (metoda ocenění, výpočet, které kolonky prohlášení vyplnit a které dokumenty předložit), zavést postupy pro oznamování jakýchkoli nesrovnalostí celním orgánům. měly by být zavedeny postupy pro kontrolu práce třetích osob (např. na celních prohlášeních) a zjišťování nesrovnalostí nebo porušení předpisů těmito zástupci. Nestačí plně se spoléhat na externě zajišťované služby, ověření způsobilosti daného zástupce, pokud je odpovědnost za vyplnění celních prohlášení zadána externě: zvláštní smluvní ustanovení pro kontrolu celních údajů zvláštní postup předávání údajů, které deklarant potřebuje ke stanovení sazby (tj. technické specifikace zboží, vzorky apod.) v případě externího zajištění správy cel může být externí zajištění zadáno deklarantovi, který získal postavení schváleného vývozce (záruka dobré znalosti pravidel původu), zavedení formálních postupů vnitřní kontroly s cílem ověřit správnost užitých celních údajů. standardní postupy pro záznam licencí, pravidelné vnitřní kontroly licencí z hlediska platnosti a registrace, rozdělení povinností mezi oblastmi registrace a vnitřních kontrol, normy pro hlášení nesrovnalostí, dotazník

6 obchodní politiky nebo obchodem se zemědělskými výrobky postupy, jejichž cílem je zajistit soulad použití zboží s licencí. 2.7 Postupy týkající se možnosti zálohování, obnovy a rezervy a archivace (pododdíl 3.6 samohodnocení - dotazníku) Požadavky na uchování záznamů / archivaci Neschopnost provést pohotově audit kvůli ztrátě informací nebo špatné archivaci. Nedostatečné záložní postupy. Nedostatek uspokojivých postupů pro archivaci záznamů a informací žadatele. Záměrné zničení nebo ztráta příslušných informací. předložení osvědčení ISO je důkazem vysokých standardů v oblasti bezpečnosti informačních technologií, postupy pro zálohování, obnovu a ochranu dat proti poškození nebo ztrátě, nouzové plány v případě narušení/selhání systémů, postupy pro testování zálohování a obnovy dat; ukládání celních archivů a obchodních dokumentů v bezpečných prostorách, existence klasifikačního systému, dodržování zákonných lhůt pro archivaci. 6.3 ISO 17799:2005 ISO 27001:2005 Normy ISO pro standardy v oblasti bezpečnosti informačních technologií 2.8 Zabezpečení informací ochrana počítačových systémů (pododdíl 3.7 samohodnocení - dotazníku) Obecně Neoprávněný přístup a/nebo proniknutí do počítačových systémů a/nebo programů hospodářského subjektu. měly by být zavedeny politiky, postupy a normy bezpečnosti informačních technologií a měly by být zaměstnancům k dispozici, předložení osvědčení ISO je důkazem vysokých standardů v oblasti bezpečnosti informačních technologií, politika zabezpečení informací, bezpečnostní pracovník odpovídající za zabezpečení informací, hodnocení zabezpečení informací nebo zjišťování problémů v oblasti týkající se rizika souvisejícího s informačními technologiemi, postupy při udělování/odnímání přístupových práv oprávněným osobám, v případě potřeby užívání šifrovacího softwaru, firewally, antivirová ochrana, dotazník 3.7 ISO 17799:2005 ISO 27001:2005

7 ochrana pomocí hesla, zkoušky neoprávněného proniknutí do systému, omezení přístupu do serverových místností pouze na oprávněné osoby, pravidelně provádění zkoušek odhalování proniknutí, zavedení postupů pro řešení mimořádných událostí. Obecně Záměrné zničení nebo ztráta příslušných informací. nouzový plán pro případ ztráty dat, záložní postupy pro případ narušení/poruchy systému, postupy pro odstranění přístupových práv. oddíl A 3.3 ISO 27001: Zabezpečení informací zabezpečení dokumentace (pododdíl 3.8 samohodnocení - dotazníku) Obecně Požadavky na bezpečnost a zabezpečení uložené jiným osobám Zneužití informačního systému hospodářského subjektu pro ohrožení dodavatelského řetězce. Záměrné zničení nebo ztráta příslušných informací. Zneužití informačního systému hospodářského subjektu pro ohrožení dodavatelského řetězce. Záměrné zničení nebo ztráta příslušných informací. předložení osvědčení ISO je důkazem vysokých standardů v oblasti bezpečnosti informačních technologií, postupy pro oprávněný přístup k dokumentům, zakládání a bezpečné uchovávání dokumentů, postupy pro řešení mimořádných událostí a přijímání nápravných opatření, evidence a zálohování dokumentů včetně skenování, pohotovostní plán pro řešení ztrát, možnost používat v případě potřeby šifrovací software, obchodní zástupci jsou informováni o bezpečnostních opatřeních při cestování (při dopravě není povoleno nahlížet do citlivých dokumentů); nastavení úrovní přístupu ke strategickým informacím podle různých kategorií zaměstnanců, bezpečné nakládání s vyřazenými počítači, ujednání s obchodními partnery týkající se ochrany/využití dokumentace. požadavky na ochranu údajů obsažené ve smlouvách, postupy pro kontrolu a audit požadavků ve smlouvách. dotazník 3.8 oddíl A 4.2 ISO 17799:2005 ISO 27001:2005

8 3. Platební schopnost (oddíl 4 samohodnocení - dotazníku) Kritérium: Prokázaná platební schopnost (článek 14j prováděcího předpisu) 3.1 Prokázaná platební schopnost Platební Finanční zranitelnost, která může přezkoumání rozvahy a finančních pohybů žadatele s cílem analyzovat schopnost žadatele neschopnost/nesplnění vést k nedodržení požadavků platit jeho závazky stanovené právními předpisy. Ve většině případů bude banka žadatele finančních závazků v budoucnosti schopna poskytnout informace o jeho platební schopnosti. vnitřní kontrolní postupy, jejichž cílem je zabránit finančním hrozbám. 4. Požadavky na bezpečnost a zabezpečení (oddíl 5 samohodnocení - dotazníku) Kritérium: Vyhovující normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení (ustanovení čl. 14k odst. 1 prováděcího předpisu) 4.1 Hodnocení zabezpečení provedené hospodářským subjektem (samohodnocení) Samohodnocení Nedostatečné povědomí o bezpečnosti a zabezpečení ve všech příslušných odděleních společnosti Vnitřní organizace Nedostatečná koordinace týkající se bezpečnosti a zabezpečení ve společnosti žadatele. je prováděno, pravidelně přezkoumáváno/aktualizováno a dokumentováno sebehodnocení rizik a hrozeb, přesné určení rizik bezpečnosti a zabezpečení vyplývajících z činnosti společnosti, posouzení rizik souvisejících s bezpečností a zabezpečením (% pravděpodobnosti nebo úroveň rizika: nízká/střední/vysoká); zajištění pokrytí všech příslušných rizik preventivními a/nebo nápravnými opatřeními. určení odpovědné osoby s dostatečnou pravomocí koordinovat a zavádět vhodná bezpečnostní opatření ve všech příslušných odděleních společnosti, zavedení formálních postupů s cílem řídit/sledovat jednotlivé logistické činnosti z hlediska bezpečnosti a zabezpečení, zavedení postupů s cílem zajistit bezpečnost a zabezpečení zboží v případě dovolené nebo jiného typu nepřítomnosti přidělených zaměstnanců. dotazník oddíl A.4.2 dotazník

9 Vnitřní kontrolní postupy Nedostatečná kontrola ve společnosti žadatele týkající se otázek bezpečnosti a zabezpečení. zavedení vnitřních kontrolních postupů pro postupy/otázky bezpečnosti a zabezpečení, postupy pro evidenci a vyšetřování mimořádných bezpečnostních událostí, včetně přezkoumání posouzení rizik a hrozeb a případného přijetí nápravných opatření. dotazník 5.1.6, A.4.2 Vnitřní kontrolní postupy Nedostatečná kontrola ve společnosti žadatele týkající se otázek bezpečnosti a zabezpečení. zápis lze provést v souboru, který obsahuje například datum, zjištěnou anomálii, jméno osoby, která tuto anomálii zjistila, opatření pro zamezení této anomálii, podpis odpovědné osoby, vytvoření rejstříku mimořádných událostí týkajících se bezpečnosti a zabezpečení, který bude k dispozici zaměstnancům společnosti., A.4.2 Požadavky na bezpečnost a zabezpečení pro zboží Neoprávněná manipulace se zbožím zavedení systému sledování zboží, speciální požadavky na balení nebo skladování nebezpečného zboží. 4.2 Vstup a přístup do areálu (pododdíl 5.2 samohodnocení - dotazníku) Postupy pro přístup nebo vjezd vozidel, vstup osob a zboží Neoprávněný přístup nebo vjezd vozidel, vstup osob nebo zboží do areálu a/nebo do blízkosti prostor pro nakládku a odesílání. počet vozidel s přístupem do areálu by měl být co nejmenší, z tohoto důvodu by se parkování pro zaměstnance mělo nacházet pokud možno mimo bezpečnostní okruh, kromě toho lze, pokud to bude možné, zavést režim, kdy kamiony čekají před nakládkou a po ní v samostatném prostoru mimo oblast bezpečnosti. Do prostor pro nakládku budou mít přístup pouze zapsané kamiony na požádání po dobu nakládky, přiměřené využívání identifikačních karet. Identifikační karty by měly být vybaveny fotografií. Pokud na identifikační kartě fotografie není, měla by obsahovat přinejmenším název provozovatele nebo prostor, v nichž platí (riziko zneužití v případě jeho ztráty). Užívání identifikačních karet musí kontrolovat odpovědná osoba. Návštěvníci by měli nosit dočasné identifikační karty a po celou dobu mít doprovod. Údaje o všech položkách včetně jména návštěvníků/řidičů, času příjezdu/odjezdu a doprovodu by měly být zaznamenány a uloženy v příslušné formě (např. kniha návštěv, informační systém). Identifikační karty se nesmí užívat dvakrát za sebou, aby se zabránilo předání identifikační karty třetí osobě, kontrola přístupu s užitím kódů: postupy pro pravidelné změny kódu, identifikační karty a kódy by měly být platné pouze během pracovní doby zaměstnance. dotazník 5.2

10 Standardní provozní postupy v případě vniknutí Nedochází k řádnému opatření, pokud bylo zjištěno vniknutí. zavedení postupů pro případy neoprávněného vniknutí nebo vstupu, provádění testů neoprávněného vniknutí a zaznamenávání výsledků těchto testů, a pokud je to nutné, provádění nápravných opatření, použití hlášení mimořádných událostí nebo jiné vhodné formy zaznamenání mimořádných událostí a přijatých opatření, zavedení nápravných opatření v důsledku mimořádných událostí souvisejících s neoprávněným vstupem. 4.3 Fyzické zabezpečení (pododdíl 5.3 samohodnocení - dotazníku) Vnější hranice Nedostatečná ochrana areálu proti areálu vnějšímu vniknutí. Brány a vjezdy Zamykací zařízení Existence bran nebo vjezdů, které nejsou sledovány. Nedostatečná zamykací zařízení pro vnější a vnitřní dveře, okna, brány a ploty. tam, kde je to vhodné, je nainstalováno bezpečné obvodové oplocení a provádějí se pravidelné kontroly s cílem ověřit neporušenost, poškození a plánované údržby a opravy, tam, kde je to vhodné, je přístup do kontrolovaných oblastí vyhrazených pouze pro pověřené zaměstnance umožněn pouze na základě náležitého podpisu a je kontrolován. všechny brány a vjezdy by měly být zajištěny pomocí vhodných opatření, tj. kamery průmyslové televize a/nebo systém kontroly vstupu (osvětlení, reflektory atd.), je-li to vhodné, zavést postupy k zajištění ochrany přístupových bodů. bylo provedeno poučení / zaveden postup při používání klíčů, který je příslušným pracovníkům dostupný, ke klíčům k uzamčeným budovám, místům, místnostem, zabezpečeným prostorám, kartotékám, trezorům, vozidlům a strojním zařízením má přístup pouze oprávněný personál, provádění pravidelných inventarizací zámků a klíčů, zaznamenávání pokusů o neoprávněný přístup a pravidelné ověřování těchto informací. dotazník 5.3 dotazník Osvětlení Nedostatečné osvětlení vnějších a vnitřních dveří, oken, bran, plotů a parkovacích ploch dostatečné osvětlení uvnitř i vně, v případě potřeby využití záložních generátorů nebo alternativních zdrojů energie pro zajištění trvalého osvětlení při jakémkoli narušení místních energetických dodávek, zavedené plány údržby a oprav zařízení. dotazník Postupy pro přístup ke klíčům Opatření v oblasti Nedostatek vhodných postupů pro přístup ke klíčům. Neoprávněný přístup ke klíčům. Nevhodný přístup do vnitřních úseků areálu. měl by být zaveden kontrolní postup přístupu ke klíčům klíče by měly být předány pouze po registraci a vraceny ihned po použití. Vrácení klíčů je nutno rovněž registrovat. zavedení procesu, jehož cílem je rozlišovat různé kategorie zaměstnanců v areálu (podle bund nebo identifikačních karet),, A.4.2

11 vnitřního fyzického zabezpečení Parkování soukromých vozidel Údržba vnějších hranic a budov Nedostatek vhodných postupů pro parkování osobních vozidel. Nedostatečná ochrana areálu proti vnějšímu vniknutí. Nedostatečná ochrana objektu proti vnějšímu vniknutí v důsledku nevhodné údržby. přístup je řízen a přizpůsoben podle funkce pozice zaměstnanců. počet vozidel s přístupem do areálu by měl být co nejmenší, speciálně vyhrazené prostory parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance jsou vzdálené od prostor, kde se provádí manipulace s nákladem, nebo od skladovacích prostor, identifikace rizik a hrozeb neoprávněného vjezdu soukromých vozidel do chráněných oblastí, existence definovaných pravidel/postupů pro vjezd soukromých vozidel do areálu žadatele. pravidelná údržba vnějších hranic areálu a budov při každém zjištění anomálie. 4.4 Nákladové jednotky (pododdíl 5.4 samohodnocení - dotazníku) Postupy pro přístup k nákladovým jednotkám Nedostatek vhodných postupů pro přístup k nákladovým jednotkám. Neoprávněný přístup k nákladovým jednotkám. Postupy zajišťující neporušenost nákladových jednotek Používání závěr Neoprávněná manipulace s nákladovými jednotkami. Neoprávněná manipulace s nákladovými jednotkami. identifikace rizik a hrozeb neoprávněného přístupu k prostoru pro odeslání a nákladovým a přepravním prostorám, zavedení postupů, kterými se řídí přístup do prostoru pro odeslání a nákladových a přepravních prostor, nákladové jednotky jsou umístěny v zabezpečené oblasti nebo jsou přijata jiná opatření k zajištění neporušenosti dané nákladové jednotky, přístup do prostor, kde jsou nákladové jednotky, je omezen na oprávněné osoby, na plánování se podílí dopravní oddělení a oddělení příjmu zboží. postupy pro sledování a kontrolu neporušenosti nákladových jednotek, postupy pro zaznamenávání, vyšetřování a přijímání nápravných opatření v případě zjištění neoprávněného vstupu nebo neoprávněné manipulace, v případě potřeby dohled kamerových systémů uzavřeného okruhu. užívání kontejnerových závěr, které jsou v souladu s normou ISO/PAS nebo jiného vhodného typu systému, který zajistí neporušenost nákladu během přepravy, závěry jsou uloženy na bezpečném místě, je veden registr závěr (včetně použitých), pravidelné sesouhlasování registru a počtu závěr, v případě potřeby je nutno uzavřít s obchodními partnery ujednání týkající se kontroly závěr (neporušenost a čísla) při příjezdu. dotazník dotazník dotazník ISO/PAS 17712

12 Postupy pro kontrolu struktury nákladové jednotky včetně vlastnictví nákladových jednotek Údržba nákladových jednotek Využití skrytých míst v nákladových jednotkách pro účely pašování. Neúplná kontrola nákladových jednotek. Neoprávněná manipulace s nákladovými jednotkami. postupy pro kontrolu neporušenosti nákladové jednotky před nakládkou, tam, kde je to vhodné, užít před nakládkou sedmibodový postup kontroly (přední stěna, levá strana, pravá strana, podlaha, strop/střecha, vnitřní/vnější dveře, vnější povrch / podvozek), jiné druhy kontrol v závislosti na druhu nákladové jednotky. pravidelný program běžné údržby, pokud údržbu provádí třetí strana, postupy při následné kontrole neporušenosti nákladové jednotky. dotazník 5.4.4; dotazník dotazník Standardní provozní postupy v případě vniknutí a/nebo neoprávněné manipulace s nákladovými jednotkami Nedochází k řádnému opatření, pokud byl zjištěn neoprávněný přístup nebo neoprávněná manipulace. měly by být stanoveny vhodné postupy pro to, jaká opatření by se měla přijmout, když je zjištěn neoprávněný přístup nebo neoprávněná manipulace. 4.5 Logistické postupy (pododdíl 5.5 samohodnocení - dotazníku) Aktivní Nedostatečná kontrola dopravy zboží. využití technologie pro sledování a vyhledávání může odhalit neobvyklé zastávky nebo dopravní prostředky vstupující na celní území Společenství /vystupující z něho zpoždění, které mohly ovlivnit bezpečnost zboží, zvláštní postupy pro výběr dopravců/zasílatelů, v případě potřeby je nutno uzavřít s obchodními partnery ujednání týkající se kontroly závěr (neporušenost a čísla) při příjezdu zboží do jejich prostor. dotazník 5.5

13 4.6 Požadavky nedaňové povahy (pododdíl 5.6 samohodnocení - dotazníku) Jiné než daňové aspekty Nezpůsobilé použití zboží, na které se vztahují zákazy a omezení nebo opatření obchodní politiky. 4.7 Příchozí zboží (pododdíl 5.7 samohodnocení - dotazníku) postupy při manipulaci se zbožím s jinými než daňovými aspekty, měly by být stanoveny vhodné procedury a postupy: -- pro rozlišení zboží podléhajícího požadavkům nedaňové povahy a ostatního zboží, -- pro kontrolu, zda jsou operace prováděny v souladu se stávajícími (jinými než daňovými) právními předpisy, -- pro manipulaci se zbožím podléhajícím omezením/zákazům/embargu a se zbožím dvojího užití, -- pro manipulaci s licencemi podle individuálních požadavků. odborná příprava ke zvyšování povědomí/vzdělávání pro pracovníky zabývající se zbožím s jinými než daňovými aspekty. dotazník 5.6 Postupy pro Vstup, výměna nebo ztráta přijatého udržování plánu očekávaných příjezdů, kontrolu zboží postupy při řešení neočekávaných příjezdů, příchozí provádění kontrol souladu mezi příchozím zbožím a záznamy v logistických systémech, zásilky postupy pro testování neporušenosti dopravních prostředků. Postupy pro ověření bezpečnostníc h opatření uložených jiným osobám Dohled nad příjmem zboží Použití závěr u příchozího zboží Nekontrolované příchozí zboží, které může představovat riziko bezpečnosti nebo zabezpečení. Nedostatečná kontrola příjmu zboží, což může představovat riziko bezpečnosti nebo zabezpečení. Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží Nedostatečná kontrola příjmu zboží, což může představovat riziko bezpečnosti nebo zabezpečení. Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží Nedostatečná kontrola příjmu zboží, což může představovat riziko bezpečnosti nebo zabezpečení. postupy pro zajištění informovanosti zaměstnanců o bezpečnostních požadavcích, kontroly vedení/dohledu pro zajištění splnění bezpečnostních požadavků. pracovníci pověření přijetím řidiče při příjezdu a dohledem nad vykládkou zboží, užití předběžných informací, postupy, které zajistí neustálou přítomnost přidělených zaměstnanců a zamezí situaci, kdy by bylo zboží ponecháno bez dohledu provádění kontrol souladu mezi příchozím zbožím a přepravními doklady. postupy pro kontrolu neporušenosti závěr a zjištění, zda číslo závěry odpovídá číslu uvedenému v dokumentech, dotazník dotazník dotazník dotazník 5.7.3

14 Administrativn í a fyzikální postupy pro příjem zboží Vnitřní kontrolní postupy Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží Nedostatečná kontrola příjmu zboží, což může představovat riziko bezpečnosti nebo zabezpečení. Vstup, výměna nebo ztráta přijatého zboží Nedochází k řádnému opatření, pokud byly zjištěny rozdíly a/nebo nesrovnalosti. jmenování určené oprávněné osoby. ISO/PAS kontroly pro porovnání zboží s dopravními a celními doklady, které zboží doprovázejí, vychystávacími listy a nákupními objednávkami, kontroly úplnosti na základě vážení, počítání a opatřování zboží štítky a kontroly jeho jednotného značení, aktualizace skladových záznamů co nejdříve po příjezdu, umisťování zboží, které představuje anomálii, do konkrétní a bezpečné oblasti a vytváření postupů pro řízení tohoto zboží. postupy pro záznam a vyšetřování nesrovnalostí, např. dodávek menšího než objednaného množství zboží, poškozených zařízení, která mají bránit manipulaci, včetně přezkoumání postupů a přijetí nápravných opatření. dotazník 5.7.4, 5.7.5, ISO 9001:2000, oddíl 7.4 dotazník Skladování zboží (pododdíl 5.8 samohodnocení - dotazníku) Přiřazení Nedostatečná ochrana skladovací postupy, jimiž se řídí přístup do prostoru pro skladování zboží, umístění ve oblasti proti vnějšímu vniknutí. je stanovena oblast nebo oblasti určené ke skladování zboží s kamerovými systémy dotazník & skladu uzavřeného okruhu nebo jinými vhodnými kontrolami Zboží, které má být skladováno venku Vnitřní kontrolní postupy Oddělené skladování různého zboží Manipulace s tímto zbožím Neexistence postupů zajišťujících bezpečnost a zabezpečení skladovaného zboží Nedochází k řádnému opatření, pokud byly zjištěny rozdíly a/nebo nesrovnalosti. Neoprávněná výměna zboží a/nebo neoprávněná manipulace se zbožím. nutnost zajistit přiměřené osvětlení a v případě potřeby dohled kamerových systémů uzavřeného okruhu, neporušenost tohoto zboží je nutno před nakládkou zkontrolovat a zdokumentovat, pokud je to možné, uvést místo určení tohoto zboží v co nejpozdějším stadiu (např. čárové kódy namísto prostého textu s uvedením cíle). postupy pravidelné inventarizace a zaznamenávání a šetření případných rozdílů a/nebo nesrovnalostí, včetně přezkoumání postupů a přijetí nápravných opatření. umístění zboží je zapsáno ve skladových záznamech, v případě potřeby jsou odlišné druhy zboží, např. zboží Společenství a zboží, které není zbožím Společenství, nebezpečné zboží, zboží vysoké hodnoty, zahraniční/domácí zboží, skladovány odděleně. dotazník dotazník Certifikát TAPA (Technology Asset Protection Association)

15 Další opatření v oblasti bezpečnosti a zabezpečení pro přístup ke zboží Neoprávněný přístup ke zboží. 4.9 Výroba zboží (pododdíl 5.9 samohodnocení - dotazníku) oprávněný přístup do skladovací oblasti pouze pro určené zaměstnance, návštěvníci a třetí strany by měli nosit dočasné identifikační karty a po celou dobu mít doprovod, údaje o všech návštěvách včetně jmen návštěvníků/třetích stran, času příjezdu/odjezdu a jména doprovodu by měly být zaznamenány a uloženy v příslušné formě (např. kniha návštěv, informační systém), pokud se vlastní skladovací prostory nacházejí v prostorách jiného hospodářského subjektu, měly by být tyto prostory zajištěny na základě pravidelné komunikace mezi příslušnými zúčastněnými subjekty a návštěv a kontrol na místě prováděných oprávněným hospodářským subjektem. dotazník Přiřazení Neexistence postupů s cílem zajistit oblast je určena pro výrobu zboží s příslušnými kontrolami přístupu, lokality bezpečnost a zabezpečení oprávněný přístup do výrobní oblasti pouze pro určené zaměstnance, výroby Další opatření v oblasti bezpečnosti a zabezpečení pro přístup ke zboží vyrobeného zboží. Neoprávněný přístup ke zboží. návštěvníci a třetí osoby musí nosit výstražné vesty a po celou dobu mít doprovod, postupy pro zajištění zabezpečení a bezpečnosti výrobních procesů. Vnitřní kontrolní postupy Balení výrobků Kontrola jakosti Neexistence postupů s cílem zajistit bezpečnost a zabezpečení vyrobeného zboží. Neoprávněná manipulace se zbožím. Neúplná kontrola balení výrobků. Vstup, výměna nebo ztráta vyrobeného zboží. Neúplná kontrola toku zboží. Vstup, výměna nebo ztráta vyrobeného zboží. Měly by být stanoveny bezpečnostní procesy a postupy pro zajištění neporušenosti výrobního procesu, např. oprávněný přístup pouze pro určené zaměstnance nebo osoby s vhodným oprávněním, dohled a sledování výrobního procesu pomocí systémů a/nebo zaměstnanci. všude tam, kde je to možné, by měly být výrobky baleny tak, aby bylo snadné odhalit neoprávněnou manipulaci. Lze například použít speciální pásku označenou obchodní značkou. V takovém případě musí být tato páska pod dohledem. Dalším řešením je použití pásky, kterou nelze odstranit beze zbytku, lze rovněž použít technologické pomůcky napomáhající zajištění neporušenosti balení, např. dohled kamerových systémů uzavřeného okruhu nebo kontrolu hmotnosti, pokud je to možné, uvést místo určení tohoto zboží v co nejpozdějším stadiu (např. čárové kódy namísto prostého textu s uvedením cíle). provádět namátkové kontroly bezpečnosti a zabezpečení vyrobeného zboží ve všech fázích výroby. dotazník dotazník 5.9.3

16 4.10 Nakládka zboží (pododdíl 5.10 samohodnocení - dotazníku) Postupy pro Nedostatečná kontrola dodávky kontrola naloženého zboží (kontrola souladu/počítání/vážení/pořadí nakládky z oddělení kontrolu odchozí zásilky zboží, což může představovat riziko bezpečnosti nebo zabezpečení. prodeje v porovnání s informacemi z oddělení logistiky). Kontrola v logistickém systému jsou zavedeny postupy příjmu dopravních prostředků, přísná kontrola přístupu do nákladových prostor. Postupy pro ověření bezpečnostníc h opatření uložených jinými osobami Dohled nad nakládkou zboží Opatřování odchozího zboží závěrami Porušení dohodnutých bezpečnostních opatření s rizikem dodávky nebezpečného nebo nezabezpečeného zboží; dodávka zboží, které není zaznamenáno v logistickém systému a s ohledem na něž nemáte žádnou kontrolu. Neexistence dohledu nad nakládkou zboží, která by mohla představovat riziko z hlediska bezpečnosti nebo zabezpečení. Zasílání zboží bez závěr může vést k naložení, výměně nebo ztrátě zboží, kterou nelze snadno odhalit. postupy pro zajištění informovanosti zaměstnanců o bezpečnostních požadavcích zákazníka, kontroly vedení/dohledu pro zajištění splnění bezpečnostních požadavků. kontroly úplnosti na základě vážení, počítání a opatřování zboží štítky a kontroly jeho jednotného značení, postupy pro hlášení řidičů před příjezdem, pracovníci pověření přijetím řidiče při příjezdu a dohledem nad nakládkou zboží, řidiči nemají bez dozoru přístup do nákladových prostor, postupy, které zajistí neustálou přítomnost přidělených zaměstnanců a zamezí ponechání zboží bez dohledu, určení odpovědné osoby (osob), která bude provádět kontroly postupů. postupy pro řízení, používání, kontrolu a zaznamenávání závěr, jmenování určené oprávněné osoby; užívání kontejnerových závěr, které jsou v souladu s normou ISO/PAS dotazník dotazník dotazník dotazník ISO/PAS 11712:116 ISO PAS Administrativn í postupy nakládky zboží Dodávka zboží, které není zaznamenáno v logistickém systému a s ohledem na něž nemáte žádnou kontrolu, a které proto představuje riziko z hlediska bezpečnosti nebo zabezpečení. kontroly pro porovnávání zboží s průvodními přepravními a celními doklady, ložnými listy nebo balicími listy a odběratelskými objednávkami, aktualizace skladových záznamů co nejdříve po odjezdu. dotazník a

17 Vnitřní kontrolní postupy Nedochází k řádnému opatření, pokud byly zjištěny rozdíly a/nebo nesrovnalosti. postupy pro záznam a vyšetřování nesrovnalostí, např. dodávek menšího než objednaného množství zboží, poškozených zařízení, která mají bránit manipulaci, zboží vráceného zákazníkem, přezkoumání postupů a přijetí nápravných opatření. dotazník Bezpečnostní požadavky na obchodní partnery (pododdíl 5.11 samohodnocení - dotazníku) Ukazatel Popis rizika Možná řešení Odkaz Určení Neexistence mechanismu zavedený postup pro určení stálých obchodních partnerů a neznámých klientů/zákazníků, obchodních umožňujícího jasné určení postupy pro výběr a správu obchodních partnerů v případech, kdy dopravu zajišťuje třetí partnerů obchodních partnerů. strana, zavedení postupu pro výběr subdodavatelů na základě seznamu stálých i příležitostných subdodavatelů, subdodavatelé mohou být vybráni na základě výběrových kritérií nebo dokonce certifikace specifické pro danou společnost (která může být nastavena na základě certifikačního dotazníku). Bezpečnostní požadavky uložené jiným osobám Porušení sjednaných bezpečnostních dohod s rizikem obdržení nebo dodávky nebezpečného nebo nezabezpečeného zboží. kontroly podkladů slouží k výběru stálých obchodních partnerů, např. prostřednictvím internetu nebo ratingových agentur, požadavky na bezpečnost (např., že veškeré zboží musí být označeno, zapečetěno, zabaleno a označeno určitým způsobem, aby mohly být provedeny rentgenové kontroly) jsou uvedeny ve smlouvách se stálými obchodními partnery, požadavek, že smlouvy nebudou dále subdodavatelsky zajišťovány neznámými třetími stranami, závěry poskytnuté odborníky/externími auditory, kteří nemají vztah ke stálým obchodním partnerům, ohledně dodržování bezpečnostních požadavků, důkaz, že obchodní partneři jsou držiteli příslušných akreditací/osvědčení, které dokazují, že jsou v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy, postupy pro provádění dalších bezpečnostních kontrol transakcí s neznámými nebo příležitostnými obchodními partnery, hlášení a vyšetřování případných mimořádných událostí v oblasti zabezpečení, které se týkají obchodních partnerů, a zaznamenání přijatého nápravného opatření. dotazník 5.11

18 4.12 Zabezpečení zaměstnanců (pododdíl 5.12 samohodnocení - dotazníku) Politika zaměstnanosti včetně dočasných pracovníků Proniknutí zaměstnanců, kteří by mohli znamenat bezpečnostní riziko. kontroly podkladů uchazečů o zaměstnání, např. předchozí zaměstnání a reference, další kontroly nových nebo stávajících zaměstnanců, přecházejících do bezpečnostně citlivých pozic, např. policejní kontroly nezahlazených odsouzení, požadavky na zaměstnance, aby informovali o jiných zaměstnáních, policejních oznámeních o možném obvinění z trestného činu/kauci, probíhajících soudních řízeních nebo odsouzeních, pravidelné kontroly podkladů/opětovná šetření u stávajících zaměstnanců, zrušení přístupu k počítačům, vrácení bezpečnostního průkazu, klíčů a/nebo identifikační karty, pokud zaměstnanci odcházejí nebo jsou propuštěni, kontroly dočasných zaměstnanců na stejné úrovni jako u stálých zaměstnanců, smlouvy s agenturami práce podrobně uvádějící úrovně požadovaných bezpečnostních kontrol, postupy zajišťující, že agentury práce tyto normy dodržují. dotazník ; dotazník ISO/PAS 28001:2006, oddíl A.3.3 Úroveň povědomí zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení Školení v oblasti bezpečnosti a zabezpečení Chybějící řádné znalosti o bezpečnostních postupech v souvislosti s jiným procesem (příchozí zboží, nakládka, vykládka atd.) s následkem přijetí/nakládky/vykládky nebezpečného nebo nezabezpečeného zboží. Neexistence mechanismů pro školení zaměstnanců o požadavcích v oblasti bezpečnosti a zabezpečení a v důsledku toho nedostatečné povědomí o bezpečnostních požadavcích. povědomí zaměstnanců o bezpečnostních opatřeních/dohodách v souvislosti s jiným procesem (příchozí zboží, nakládka, vykládka atd.); vytvoření registru pro záznam anomálií v oblasti bezpečnosti a zabezpečení a pravidelné diskuse se zaměstnanci, zavedené postupy pro zaměstnance s cílem zjišťovat a hlásit podezřelé mimořádné události, v konkrétních oblastech lze umístit letáky o problematice bezpečnosti a zabezpečení a informovat o nich prostřednictvím úřední desky, předpisy týkající se bezpečnosti a zabezpečení lze vystavit v příslušných oblastech (nakládka/vykládka atd.). Značky musí být viditelné jak zevnitř (na místě), tak zvenčí (místa určená pro řidiče, dočasné pracovníky, různé partnery). osoby odpovědné za identifikaci potřeb školení, zajištění jeho poskytování a vedení záznamů o školení, školení zaměstnanců, aby rozpoznali možná vnitřní ohrožení bezpečnosti, dokázali odhalit vniknutí/neoprávněnou manipulaci a zabránit neoprávněnému přístupu k zabezpečeným prostorám, zboží, vozidlům, automatizovaným systémům, závěrám a záznamům, provádění testů nebezpečných výrobků nebo situací, školení v oblasti bezpečnosti a zabezpečení může být součástí školení průmyslové bezpečnosti, jehož cílem je proškolit všechny zaměstnance. ISO/PAS 28001:2006, oddíl A.3.3 dotazník ISO/PAS 28001:2006, oddíl A Externí služby (pododdíl 5.13 samohodnocení - dotazníku)

19 Externí služby používané pro různé oblasti, tj. balení výrobků, bezpečnost atd. Proniknutí zaměstnanců, kteří by mohli znamenat bezpečnostní riziko. Neúplná kontrola toku zboží. bezpečnostní požadavky, např. kontroly totožnosti zaměstnanců, kontroly omezeného přístupu apod. jsou součástí smluvních ujednání, sledování, zda jsou tyto požadavky dodržovány, používání odlišných identifikačních karet pro externí pracovníky, omezený nebo kontrolovaný přístup k počítačovým systémům, v případě potřeby dohled nad externími službami, stanovení bezpečnostních opatření a/nebo auditních postupů pro zajištění neporušenosti zboží. dotazník 5.13 ISO/PAS 28001:2006, oddíl A.3.3

Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) Ing. Jiří Martiš Odd. 03 AEO, APEO a EORI Celní úřad pro Jihočeský kraj

Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) Ing. Jiří Martiš Odd. 03 AEO, APEO a EORI Celní úřad pro Jihočeský kraj Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) Ing. Jiří Martiš Odd. 03 AEO, APEO a EORI Celní úřad pro Jihočeský kraj Program - Právní základ v souladu s UCC - Kdo může získat status AEO - Druhy povolení a kritéria

Více

Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) Celní úřad pro Jihočeský kraj

Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) Celní úřad pro Jihočeský kraj Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) Celní úřad pro Jihočeský kraj Povolení AEO - Celní úřad pro Jihočeský kraj - kompetentní celní orgán ve věci AEO - Základ spolupráce/partnerství mezi celní správou a

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Samohodnotící dotazník

Samohodnotící dotazník Samohodnotící dotazník Pokyny pro oprávněné hospodářské subjekty 0.1 Vezměte, prosím, na vědomí, že se doporučuje, abyste si před požádáním o status oprávněného hospodářského subjektu (OHS) prostudovali

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 33 a 53 písm. a), c), d), e), f) a j) zákona č.

Více

Hodnoticí standard. Celní deklarant (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Celní deklarant (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Celní deklarant (kód: 63-019-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Celní deklarant Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

anglická verze goods presented to custome

anglická verze goods presented to custome Celní řízení a sankce v celním právu Alena Salinková 21. 10. 2011 Celní řízení znamená předložení zboží celním orgánům k nějaké proceduře, nikoliv pouhý proces rozhodování o přidělení celně schváleného

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 Věcná působnost

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 Věcná působnost Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 (1) Generální finanční ředitelství a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ TEZE PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příslušná zmocňovací ustanovení

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS)

Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS) Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS) Cílem samohodnocení OHS je pomoci vám, abyste si uvědomili požadavky spojené se získáním statusu OHS, a poskytnout celní

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Kontroly projektů. Seminář

Kontroly projektů. Seminář Kontroly projektů Seminář 24. 4. 2012 Vymezení pojmu kontrola : důležitá součást řídící práce činnost, při které se ověřuje, zda skutečný stav se rovná stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují)

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit Audit výroční zprávy Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor ověřuje výroční zprávu aby se ujistil, že se ve výroční zprávě nevyskytují významné nesrovnalosti mezi účetní závěrkou a ostatními informacemi

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2005 o fyzické bezpečnosti

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2005 o fyzické bezpečnosti Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2005 o fyzické bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 33 zákona č. /2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen zákon ): 1 Předmět

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH Nastavení systému řídící kontroly ve smyslu ustanovení části čtvrté hlavy II zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a 636 00 Brno Ing. Libor Krejčí Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ

PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ s ohledem na celní kodex Unie (UCC), implementovaný (IA) a delegovaný (DA) akt od 1. 5. 2016 1 Prohlášení dodavatele a osvědčení údajů INF 4 Prokazování a ověřování preferenčního

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 ADD 1 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

Dotazník se sebehodnocením

Dotazník se sebehodnocením Dotazník se sebehodnocením Příloha 1a Pokyny pro AEO 0.1 0.2 Doporučuje se, abyste si před podáním žádosti o status AEO prostudovali pokyny Evropské komise pro oprávněné hospodářské subjekty (TAXUD/B2/047/2011-REV6).

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2016

Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2016 Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2016 Odbor dopravy Státní odborný dozor v oblasti taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Nesrovnalosti a jejich řešení

Nesrovnalosti a jejich řešení Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu I. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

PŘIHLÁŠKA. 1.1.- Identifikace poskytovatele služeb 1

PŘIHLÁŠKA. 1.1.- Identifikace poskytovatele služeb 1 PŘIHLÁŠKA Vážení, v příloze Vám zasíláme přihlášku [název poskytovatele služeb] v souvislosti s výzvou k vyjádření zájmu ze strany poskytovatelů údajů v oblasti finančních služeb. ODDÍL 1.- IDENTIFIKAČNÍ

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 1. Úvod Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 2. Tento materiál shrnuje požadavky na provádění kontroly letové způsobilosti letadel a vydávání, popř.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

Doporučené kontroly pro snížení rizika

Doporučené kontroly pro snížení rizika 1. VÝBĚR ŽADATELŮ Nadřazené kontroly Sekundární komise by mohla přezkoumávat jednotlivá rozhodnutí nebo vzorek rozhodnutí přijatých hodnotící komisí Podle potřeby přiměřená školení na téma etiky a integrity

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Předmět úpravy. Dispečerské řízení

Předmět úpravy. Dispečerské řízení VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2012 o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Studijní materiál vytvořila Ing. Iva Labaštová Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: celnictví, struktura

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Hodnoticí standard. Expedient velkoobchodu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Expedient velkoobchodu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Expedient velkoobchodu (kód: 66-010-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Expedient Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Ref. Ares(2014)2106736-26/06/2014 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Ref. Ares(2014)2106736-26/06/2014 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK Ref. Ares(2014)2106736-26/06/2014 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY Pronájem skladových prostor zajištění logistických služeb NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-6/2014 Obsah 1. Název nabídkového

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY *crdux0088gb0* CRDUX0088GB0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: V Praze dne: 19.03.2015 Sp. Zn.: OU-STD0127/15 Telefon: +420 972 241 841 (linka 403) Č. j.: DUCR-9701/15/Pd

Více

Celní správa ČR ICT. Ing. Michael Lojda ředitel odboru informatiky GŘC 22.3.2010

Celní správa ČR ICT. Ing. Michael Lojda ředitel odboru informatiky GŘC 22.3.2010 Celní správa ČR ICT Ing. Michael Lojda ředitel odboru informatiky GŘC 22.3.2010 Postavení CS v rámci MF Ministerstvo financí ČR Generální ředitelství cel Generální finanční ředitelství 8 Celních ředitelství

Více

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004. orgán veřejné správy Sestavují: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. správci kapitol státního rozpočtu, jiné organizační složky státu (včetně územních ch

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Praha, 22. září 2011 Daniel Reisiegel Vnitřní kontrolní systém Strašák vedoucích zaměstnanců OVS X nezbytná součást finančního řízení Ing. Daniel Reisiegel,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly. Předmět vyhlášky. Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly. Předmět vyhlášky. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly VIII. Ministerstvo financí stanoví podle 14 odst. 2 zákona č..../... Sb., o řízení a kontrole veřejných financí: 1 Předmět vyhlášky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více