Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 POJMY celní služby zasílatele, přeprava nebezpečných věcí, role jednotlivých stran, povinnosti jednotlivých stran, odesílatel, dopravce, příjemce, ostatní účastníci přepravy nebezpečných věcí.

4 CELNÍ SLUŽBY ZASÍLATELE (DOPLNĚNÍ OPORY) Je velmi důležité zajistit jednotné uplatňování celní legislativy v rámci EU. Proto byl vydán celní kodex. Celní kodex stanoví, že celní předpisy se skládají nejen z celního kodexu, ale i z prováděcích předpisů k němu přijatých na úrovni Společenství a případně právních předpisů přijatých na národní úrovni. Celní kodex se vztahuje na obchod mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Celní předpisy Společenství se vztahují jednotně na celé celní území Společenství.

5 CELNÍ SPRÁVA ČR Prodělala po vstupu do EU významné změny včetně její reorganizace. Základní zákony: zákon č. 185/2004 Sb. o celní správě ČR, zákon 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR, zákon č. 187/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Celní správa ČR je jako samostatný správní orgán začleněna do resortu ministerstva financí, tvoří ji Generální ředitelství cel se sídlem v Praze. Celní správa je bezpečnostním sborem a v čele celní správy je generální ředitel jmenovaný ministrem financí.

6 Úkoly celní správy plní celníci (FO). Na služební poměr celníka se používá zákon č. 361/2004 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších předpisů. Celní úřady rozhodují o propuštění zboží do navrženého celního režimu, vyměřují a vybírají clo, daně a poplatky při dovozu/vývozu a tranzitu zboží. Dále pátrají po zboží uniklém celnímu dohledu a rozhodují o celních přestupcích FO, celních deliktech PO. Mezi dalšími kompetencemi celních úřadů je pro dopravce (řidiče vozidel) v mezinárodní dopravě důležité oprávnění kontrolovat, jsou-li dopravní prostředky označeny mezinárodní rozeznávací značkou.

7 CELNÍ DLUH A JEHO ZAJIŠTĚNÍ Celní dluh je povinnost zaplatit příslušné dovozní clo (celní dluh při dovozu) nebo příslušné vývozní clo (celní dluh při vývozu). Vzniká přijetím celního prohlášení celním úřadem. Nejčastěji vzniká nezákonným odnětím zboží celnímu dohledu. Celní dluh je zajištěn, jsou-li zajištěna cla a daňové a poplatkové povinnosti při dovozu (tzn. DPH, případně další daně).

8 CELNÍ DOKLADY Celní prohlášení - jednotný správní doklad, který podává deklarant (JSD) => odpovídá celnímu prohlášení používaného v ostatních členských státech EU a státech ESVO (Švýcarsko, Norsko a Island). Osvědčení o původu zboží, Doklady EUR 1, EUR 2, FORM A - k uplatnění celních preferencí (nižších celních sazeb) v dovozním státě, Dovozní či vývozní licence - vydávané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Unifikované celní doklady - karnet TIR a karnet ATA.

9 DRUHY CELNĚ SCHVÁLENÉHO URČENÍ Celní kodex rozeznává celně schválené určení zboží: propuštění zboží do celního režimu umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu zpětný vývoz zboží z celního území Společenství zničení zboží přenechání zboží ve prospěch státu Nejčastěji využívaným celně schváleným určením je propuštění zboží do některého celního režimu.

10 CELNĚ SCHVÁLENÉ URČENÍ ZBOŽÍ

11 CELNÍ REŽIMY Celní legislativa uvádí celkem osm celních režimů, do kterých je možno v celním řízení zboží propustit:

12 CELNÍ PŘESTUPKY A CELNÍ DELIKTY Problematika celních přestupků není upravena celními předpisy Společenství, ale je ponechána na národní právní úpravě. V ČR je tato problematika upravena v celním zákonu a podpůrně také v zákonu o přestupcích a ve správním řádu. Celním přestupkem je zaviněné jednání fyzické osoby, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti způsobem uvedeným v příslušných celních, nejde-li o trestný čin. Celní přestupek projednává příslušný celní úřad, v jehož obvodu byl celní přestupek zjištěn, i když byl spáchán v obvodu jiného celního úřadu.

13 INTRASTAT Je systém statistického zjišťování, který umožňuje sbírat, zpracovávat a poskytovat údaje o obchodování se zbožím mezi členskými státy EU. Subjekty, jejichž předmětem podnikání je vnitrounijní obchod a jejichž obrat v předcházejícím roce přesáhl stanovený limit mají stanovenou povinnost vyplňovat výkazy pro potřeby statistiky vnitrounijního obchodu INTRASTAT.

14 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Všechny nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, otravu, popálení nebo jinak ohrozit prostředí, mají své specifické vlastnosti a v důsledku toho také rozdílný stupeň nebezpečnosti v různých podmínkách. Přeprava nebezpečných věcí musí být prováděna stanovenými dopravními prostředky v souladu a ustanoveními pro přepravu kusů, volně ložených látek a přepravu v cisternách. Kromě toho musí být dodržována ustanovení, která se týkají nakládky, vykládky a manipulace.

15 Železniční přeprava - podle Řádu pro přepravu nebezpečných věcí RID Silniční přeprava - podle Evropské dohody o mezinárodní dopravě nebezpečných věcí po silnici ADR, Letecká přeprava - podle manuálu - Technické instrukce pro bezpečnou dopravu nebezpečného zboží letecky a manuálu IATA - IATA Dangerous Goods Regulation. Námořní doprava - se řídí Mezinárodními předpisy pro námořní přepravu nebezpečného zboží námořními loděmi IMDG Code.

16 POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI Není uveden v přepravním dokladu, jeho jménem se podává zásilka k přepravě s příslušným přepravním dokladem. Odesílatel: přesvědčit se, že nebezpečné věci jsou zařazeny a připuštěny, předat dopravci informace, údaje, požadované doklady použít pouze obaly, schválené a vhodné pro přepravu a označené nápisy předepsanými zákonným ustanovením pro nebezpečné věci, splnit požadavky týkající se způsobu odeslání a omezení přepravy

17 nebezpečné věci zabalit a označit je dle podmínek dohod, předat dopravci v písemné formě pokyny pro řidiče, správně a úplně vyplnit nákladní list, předat dopravci kopii zvláštního povolení pro přepravu radioaktivních materiálů, přezkoumat před vlastní nakládkou nebezpečného zboží průvodní doklady a provést vizuální kontrolu vozidla, řádně označit dopravní a přepravní prostředky s nebezpečným zbožím, zabezpečit předepsané školení ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečného zboží.

18 DOPRAVCE Subjekt, který provádí samostatnou přepravu je povinen: přesvědčit se, že nebezpečné věci pro přepravu je dovoleno přepravovat podle daných ustanovení, přesvědčit se, že předepsané doklady jsou připojeny k přepravnímu listu a doprovází zboží, vizuálně ověřit, že dopravní a přepravní prostředky a náklad jsou bez viditelných závad, přesvědčit se, že neprošlo datum příští zkoušky a dopravních a přepravních prostředků, přesvědčit se, že dopravní a přepravní prostředky nejsou přetíženy, přesvědčit se, že byly připevněny bezpečnostní značky a označení na dopravní a přepravní prostředky,

19 zabezpečit, aby přepravu prováděli pouze osoby k tomu vyškolené a vlastnící o tomto školení platné osvědčení, zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečného zboží, zabezpečit, aby v silniční dopravě měl řidič povinnou výbavu včetně výstražných oranžových tabulek, případně i bezpečnostních značek. Příjemce: Subjekt uveden v přepravní smlouvě (PS). Při přeprava bez PS zodpovídá za nebezpečné zboží po příjezdu. Musí: provést čištění a dekontaminaci dopravních a přepravních prostředků, zajistit, aby z dopravních a přepravních prostředků byly odstraněny označení nebezpečnosti.

20 OSTATNÍ ÚČASTNÍCI PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Nakládce, Balič, Plnič, Provozovatel cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny a jeho povinnosti, Bezpečnostní poradce. Pozn.: Více k nebezpečným věcem v následující přednášce!!!

21 NAKLÁDCE smí předat nebezpečné věci dopravci pouze tehdy, je-li jejich přeprava je dovolena zákonnými normami Musí (pokud předává k přepravě balené nebezpečné věci nebo nevyčištěné vyprázdněné obaly), zkontrolovat, zda obal není poškozen. Nesmí předat k přepravě kus, jehož obal je poškozen. Tato povinnost se vztahuje též na vyprázdněné nevyčištěné obaly, pro balení nebezpečných věcí v zahraničním styku je uznán výhradně pouze obal, který je odzkoušen podle mezinárodních předpisů a označen kódem OSN musí po nakládce nebezpečných věcí do přepravního prostředku splnit požadavky, týkající se označení nebezpečnosti

22 BALIČ musí dodržet požadavky týkající se podmínek balení nebo společného balení pokud připravuje kusy pro přepravu, musí dodržet požadavky týkající se nápisů a bezpečnostních značek na kusech.

23 PLNIČ musí ověřit před plněním cisteren, že jejich výstroj jsou v dobrém technickém stavu musí ověřit, že neprošlo datum příští zkoušky cisternových a bateriových vozidel, snímatelných, cisternových a přemístitelných cisteren, přemístitelných cisteren, apod. smí plnit cisterny pouze nebezpečnými věcmi, které byly schváleny pro přepravu v těchto cisternách, musí pro naplnění cisterny zkontrolovat těsnost uzavíracích zařízení musí zajistit, aby žádné nebezpečné zbytky naplněné látky neulpívaly na vnějším povrchu jím naplněných cisteren

24 CISTERNOVÉHO KONTEJNERU NEBO PŘEMÍSTITELNÉ CISTERNY zajistit dodržení požadavků pro konstrukci, výstroj, zkoušky a označování zajistit, aby údržba cisteren a jejich výstroje byla prováděna takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že za normálních provozních podmínek cisternový kontejner nebo snímatelná cisterna splňovala požadavky zákonných ustanovení do její příští prohlídky zajistit provedení mimořádné kontroly, jestliže může být bezpečnost nádrže nebo její výstroje snížena opravou, změnou nebo nehodou.

25 BEZPEČNOSTNÍ PORADCE Pomáhají zabraňovat rizikům, vyplývající z přepravy nebezpečných věcí pro osoby, věci a ŽP. Musí: dohlížet nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečných věcí, radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí, připravit roční zprávu pro vedení svého podniku a orgán místní nebo popřípadě veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přeprav nebezpečných věcí.

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. ( 4a) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 577/2002

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ 110 00 Obor vzdělání: Zaměření: 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Silniční doprava MATURITNÍ PRÁCE

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Úplné znění k 1. 4. 2006 Tento dokument je jen je jen pracovní pomůcka, za jejíž správnost celní správa neodpovídá B Zákon č. 13/1993 Sb., ze dne 12. prosince 1992, C E

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1826 Sbírka zákonů č. 119 / 2012 Částka 45 119 ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

VÝKON CELNÍ SPRÁVY A KONTROLA PAVEL MATOUŠEK

VÝKON CELNÍ SPRÁVY A KONTROLA PAVEL MATOUŠEK VÝKON CELNÍ SPRÁVY A KONTROLA PAVEL MATOUŠEK Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika Abstrakt Nedílnou součástí výkonu celní správy je kontrola. Celní orgány při výkonu služby

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě (Výňatky) Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002

Více

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost

Více

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU, MARKETINGU A LOGISTIKY EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ Lenka Müllerová Přechodový ročník 1 Prohlášení : Prohlašuji, že předložená

Více

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky Diplomová práce Autor

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1914 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52 148 ZÁKON ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona

Více

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu V Praze, 29.6.2007 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 IČ: 00020478

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY L 17 Uveřejněno pod číslem jednacím 465/2013-220-AVS/2. KONTROLNÍ

Více