Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU"

Transkript

1 Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3

2 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý c h l i n i o v ý c h s t a v e b : HYDRONet Hydroprojekt CZ, a.s. Táborská Praha 4 Telefon +420/ Fax +420/ Internet 2

3 Obsah: 1 Editor stylu Editor stylu ZNAČEK Seznam značek, Data značky Náhled, Data vrstvy kruh, Seznam vrstev Vložení a definice nové značky Editor stylu ČAR Seznam čar Náhled, Data čáry, Data vybrané značky, Seznam použitých značek Vložení a definice nové čáry Editor stylu SLOŽENÝCH ČAR Seznam čar Náhled, Data složené čáry Seznam vrstev Vložení a definice nové složené čáry Seznam obrázků

4 1 EDITOR STYLU Položka menu Moduly Editor stylu je modul, který definuje grafické znázornění značek a čar. Uživatel si může navolit novou definici zobrazení. Výkresy budou vytištěny podle nastavení stylu a barev v Editoru stylu, pokud není zaškrtnuto v editačním okně Objekt mapa (viz. Obr. 2) Zobrazit data jako schéma (viz. příručka Moduly Tiskové sestavy). Úpravy v Editoru stylu se ukládají do souboru HnetDB_VCT.xml. Vzhledem k tomu, že všichni uživatelné nemají práva přepisovat data v instalačních souborech, nemají administrátorská práva, každému uživateli se v prostředí Windows vytvoří adresář, do kterého budou ukládány změny v nastavení Editoru. Pro otevření HYDRONet3 program porovnává oba soubory, tzn. v instalaci a uživatelem upravený a uložený a použije datumově novější soubor. Při aktualizaci programu může dojít k přepsání uživatelem upraveného a uloženého souboru souborem datumově novějším. Soubor se většinou ukládá do adresáře: C:\Documents and Settings\jméno uživatele\data aplikací\hydronet\ Adresář \Data aplikací\ je skrytý adresář, je možné si jej nechat zobrazit, po povolení zobrazování. (např. v Total Commanderu: Konfigurace Možnosti Zobrazení Zobrazovat skryté a systémové soubory). Obr. 1 Rozbalená nabídka Editor stylu Obr. 2 Dialogové okno Objekt mapa 4

5 1.1 Editor stylu ZNAČEK Položka menu Moduly Editor stylu značek otevírá dialogové okno Editor značek (viz. Obr. 3) v kterém jsou definice zobrazení a stylu pro jednotlivé značky, všechny definice lze libovolně měnit a vytvořit novou definici. Obr. 3 Dialogové okno Editor značek 5

6 1.1.1 Seznam značek, Data značky V prvním bílém poli je seznam značek, které jsou v programu definovány. Název odpovídá definici značky v databázi. Jedná se vlastně o Typ šachty, objektu, který se definuje v dialogovém okně Dialog šachet (viz Obr. 5). Každá značka má svoje jedinečné Číselné ID (viz. Obr. 4). Toto číslo je důležité při sestavování SQL funkcí, při dotazu na typ šachty (viz. Obr. 6) (Nástroje Uživatelské SQL funkce, viz. kap v Uživatelské příručce a kap v Referenční příručce). Barva písma je barva, jakou bude šachta popsána (popis šachty). Barvu lze libovolně změnit. Kliknutím na barevný obdélník se otevře dialogové okno Barva (viz. Obr. 7), kde se zvolí nová barva písma. Novou definici značky je nutné Uložit. Obr. 4 Seznam značek, ID značky Obr. 5 Dialogové okno Dialog šachet 6

7 Obr. 6 SQL funkce pro výběr šachty dle typu Obr. 7 Dialogové okno Barva 7

8 1.1.2 Náhled, Data vrstvy kruh, Seznam vrstev Náhled ukazuje, jak bude daná značka vykreslována. Značka se definuje v tabulce Data vrstvy kruhu nebo polygonu (viz. Obr. 8). Velikost se definuje v desetinách milimetru. Bílá políčka jsou editovatelná. Pozor: Skutečná velikost značky při tisku je dána v Nastavení prostředí Značky a vzdálenosti (viz. Obr. 10, Nástroje Nastavení prostředí nebo ikonka na panelu nástrojů). Skutečná velikost bude získána přezásobením velikosti z editoru podle nastavení prostředí. Seznam vrstev popisuje z jakých čar je daná značka vytvořena (kruh, polygon) a jakým stylem a barvou bude vykreslena. Symbol pero otevírá dialogové okno Změna nastavení kreslícího pera (viz. Obr. 9), kde se volí barva, tloušťka a typ čáry obrysu značky. Symbol štětec otevírá dialogové okno Změna nastavení kreslícího štětce (viz.obr. 9), kde se volí barva a styl výplně plochy. Novou definici značky je nutné Uložit. Obr. 8 Náhled na značku a styl vykreslení značky Obr. 9 Změna barvy a stylu obrysu značky a výplně 8

9 Obr. 10 Nastavení prostředí Značky a vzdálenosti 9

10 1.1.3 Vložení a definice nové značky Kromě již vložených definicí je možné si vytvořit novou značku, dle vlastních požadavků. Nový řádek do Seznamu značek se vloží klávesou Insert. Pozor: fokus musí být v daném poli na libovolné značce. Na konec seznamu se vloží nový řádek new mark a ostatní prázdná pole (viz. Obr. 11) Klávesou F2 nebo dvojklikem levým tlačítkem myši se přepíše název nové značky, potvrdí se Enter/Return na klávesnici. Obr. 11 Vložení nové značky Kliknutím na definovanou novou značku a kliknutím do bílého obdélníku Seznam vrstev se obdélník slabě zvýrazní Klávesa Insert otevírá dialog pro volbu typu čáry (viz. Obr. 12) 10

11 Obr. 12 Volba typu čáry značky 1. Zvolí se typ čáry: 1. Vložit kruh: o vloží se základní definice pro kruh, kterou je možné předefinovat změnit umístění, poloměr, změnit barvu vykreslování, barvu písma, určit ID značky, barvu písma viz kap a (viz. Obr. 13) o Pořadí vložené vrstvy - pravým tlačítkem myši se klikne na zvolenou vrstvu a otevře se dialogové okno určující pořadí vykreslení dané vrstvy (viz. Obr. 14) o Smazání vrstvy v Seznamu vrstev klikne se na danou vrstvu a klávesou Delete se daná vrstva smaže. o Uložení definice do Editoru značek je klávesou Uložit. Obr. 13 Typ čáry KRUH 11

12 Obr. 14 Pořadí vrstev 2. Vložit polygon: o Vloží se základní definice polygonu a musí se kliknout v Seznamu vrstev na vložený polygon a pak se otevře mřížka x,y s definicemi rohů polygonu. Další řádek do mřížky polygonu je možné vložit klávesou Insert. Řádek se nemůže vkládat do prázdné mřížky, aspoň jeden řádek tam musí být! Definici je možné předefinovat změnit umístění, velikost polygonu, změnit barvu vykreslování, barvu písma, určit ID značky, barvu písma viz kap a (viz. Obr. 15) o Pořadí vložené vrstvy - pravým tlačítkem myši se klikne na zvolenou vrstvu a otevře se dialogové okno určující pořadí vykreslení dané vrstvy (viz. Obr. 14) o Smazání vrstvy v Seznamu vrstev, smazání řádku v mřížce klikne se na danou vrstvu, daný řádek a klávesou Delete se daná vrstva, řádek smaže. o Uložení definice do Editoru značek je klávesou Uložit. Obr. 15 Typ čáry POLYGON 12

13 3. Vložit polyčáru: o Vloží se základní definice polyčáry a musí se kliknout v Seznamu vrstev na vloženou polyčáru a pak se otevře mřížka x,y s definicemi koncových bodů čáry. Další řádek do mřížky čáry je možné vložit klávesou Insert. Řádek se nemůže vkládat do prázdné mřížky, aspoň jeden řádek tam musí být! Definici je možné předefinovat změnit umístění, velikost čáry, změnit barvu vykreslování, barvu písma, určit ID značky, barvu písma viz kap a (viz. Obr. 16). o Pořadí vložené vrstvy - pravým tlačítkem myši se klikne na zvolenou vrstvu a otevře se dialogové okno určující pořadí vykreslení dané vrstvy (viz. Obr. 14) o Smazání vrstvy v Seznamu vrstev, smazání řádku v mřížce klikne se na danou vrstvu, daný řádek a klávesou Delete se daná vrstva, řádek smaže. o Uložení definice do Editoru značek je klávesou Uložit. Obr Typ čáry POLYČÁRA 13

14 1.2 Editor stylu ČAR Položka menu Moduly Editor stylu čar otevírá dialogové okno Editor čar (viz. Obr. 17) v kterém jsou definice zobrazení a stylu pro jednotlivé čáry, všechny definice lze libovolně měnit a vytvořit novou definici. Obr. 17 Dialogové okno Editor čar Seznam čar V prvním bílém poli je seznam čar, které jsou v programu definovány. Název odpovídá definici čáry v databázi. Jedná se vlastně o Typ potrubí, který se definuje v dialogovém okně Dialog potrubí (viz. Obr. 18). Přesný opis názvu čáry je důležitý při sestavování SQL funkcí, při dotazu na typ potrubí (viz.obr. 19) (Nástroje Uživatelské SQL funkce, viz. kap v Uživatelské příručce a kap v Referenční příručce). 14

15 Obr. 18 Seznam čar a Dialogové okno Dialog potrubí Obr. 19 SQL funkce pro výběr potrubí dle typu 15

16 1.2.2 Náhled, Data čáry, Data vybrané značky, Seznam použitých značek Náhled ukazuje, jak bude daná čára vykreslována. Barvu, styl a tloušťku čáry lze změnit ve Stylu čáry, kliknutím na pero se otevře dialogové okno Změna nastavení kreslícího pera (viz.obr. 9). Barva písma je barva, jakou bude čára popsána (horní a dolní popis potrubí). Barvu lze libovolně změnit. Kliknutím na barevný obdélník se otevře dialogové okno Barva (viz. Obr. 7), kde se zvolí nová barva písma. K čáře je možné připojit libovolnou značku, která je nadefinovaná v Editoru značek (viz. Obr. 3). Výběr značky se provede v rolovací nabídce Název v části Data vybrané značky (viz. Obr. 21). Styl určuje umístění zvolené značky vůči čáře (střed nebo interval), číslo ve vedlejším poli je vzdálenost umístění značky od svislé osy, při volbě na střed. Při volbě interval, je to vzdálenost značek od sebe. Seznam použitých značek obsahuje všechny definované značky pro danou čáru. Novou definici čáry je nutné Uložit. Obr. 20 Náhled na vykreslení čáry Obr. 21 Definice stylu čáry a typu značky 16

17 1.2.3 Vložení a definice nové čáry Kromě již vložených definicí je možné si vytvořit novou čáru, dle vlastních požadavků. Nový řádek do Seznamu čar se vloží klávesou Insert. Pozor: fokus musí být v daném poli na libovolné značce. Na konec seznamu se vloží nový řádek new line a ostatní prázdná pole (viz. Obr. 22) Klávesou F2 nebo dvojklikem levým tlačítkem myši se přepíše název nové čáry, potvrdí se Enter/Return na klávesnici. Obr Vložení nové čáry Zvolí se Data čáry navolením barvy a tloušťky vykreslování, napojení a ukončení čáry, barva písma (viz. Obr. 21) Definice čáry umožňuje nadefinování stylu čáry, jiného než je čára plná. Řádek bude vložen do mřížky (fokus musí být v mřížce) klávesou Insert. (viz. Obr. 23). Řádek bude, po označení celého řádku, smazán klávesou Delete. 17

18 Obr. 23 Definice vložené čáry Kliknutím do bílého obdélníku Seznam použitých se obdélník slabě zvýrazní Klávesa Insert vloží do Seznamu použitých první značku z Editoru značek (viz. Obr. 3) Výběr značky se provede v rolovací nabídce Název v části Data vybrané značky (viz. Obr. 21), kde se rovněž zvolí umístění na střed nebo interval a dále vzdálenost od středu, resp. od sebe (viz. Obr. 24) Značka bude po označení smazána klávesou Delete. Novou definici čáry je nutné Uložit. 18

19 Obr. 24 Výběr značky do vložené čáry 19

20 1.3 Editor stylu SLOŽENÝCH ČAR Položka menu Moduly Editor stylu složených čar otevírá dialogové okno Editor složených čar (viz.obr. 25) v kterém jsou definice zobrazení a stylu pro jednotlivé čáry, všechny definice lze libovolně měnit a vytvořit novou definici. Obr. 25 Dialogové okno Editor složených čar Seznam čar V prvním bílém poli je seznam čar, které jsou v programu definovány. Název odpovídá definici čáry v databázi. Jedná se vlastně o Typ potrubí, který se definuje v dialogovém okně Dialog potrubí (viz.obr. 26). Přesný opis názvu čáry je důležitý při sestavování SQL funkcí, při dotazu na typ potrubí (viz.obr. 19) (Nástroje Uživatelské SQL funkce, viz. kap v Uživatelské příručce a kap v Referenční příručce). 20

21 Obr. 26 Seznam složených čar a Dialogové okno Dialog potrubí Náhled, Data složené čáry Náhled ukazuje, jak bude daná čára vykreslována. Barva písma je barva, jakou bude složená čára popsána (horní a dolní popis potrubí). Barvu lze libovolně změnit. Kliknutím na barevný obdélník se otevře dialogové okno Barva (viz. Obr. 7), kde se zvolí nová barva písma. Obr. 27 Náhled na složenou čáru a barva písma 21

22 1.3.3 Seznam vrstev Seznam vrstev - čára Složenou čáru je možné libovolně nadefinovat volbou čar z Editoru čar (viz. Obr. 17). Kliknutím na typ čáry v Seznam vrstev čára se otevře dialogové okno Data vybraného objektu čára. (viz. Obr. 28). V rolovací nabídce Název se zvolí typ čáry, vzdálenost od osy určuje umístění čáry od vodorovné osy. Políčko Seznam vrstev čára obsahuje všechny definované typy čar, z kterých se složená čára skládá. Novou definici složené čáry je nutné Uložit. Obr. 28 Dialogové okno pro volbu typu složené čáry Seznam vrstev - značka Ke složené čáře je možné připojit libovolnou značku nebo značky, které jsou nadefinovány v Editoru značek (viz. Obr. 3). Kliknutím na typ značky v Seznam vrstev značka se otevře dialogové okno Data vybraného objektu značka. (viz. Obr. 29). Výběr značky se provede v rolovací nabídce Název, Styl určuje umístění značky vůči čáře (střed nebo interval), číslo ve vedlejším poli je vzdálenost umístění značky od svislé osy, při volbě na střed. Při volbě interval, je to vzdálenost značek od sebe. Políčko Seznam vrstev značka obsahuje všechny definované typy značek, které jsou součástí složené čáry. Novou definici složené čáry je nutné Uložit. Obr. 29 Dialogové okno pro volbu typu značky pro složenou čáru 22

23 1.3.4 Vložení a definice nové složené čáry Kromě již vložených definicí je možné si vytvořit novou složenou čáru, dle vlastních požadavků. Nový řádek do Seznamu složených čar se vloží klávesou Insert. Pozor: fokus musí být v daném poli na libovolné značce. Na konec seznamu se vloží nový řádek new multi line a ostatní prázdná pole (viz. Obr. 30) Klávesou F2 nebo dvojklikem levým tlačítkem myši se přepíše název nové čáry, potvrdí se Enter/Return na klávesnici. Obr. 30 Vložení nové složené čáry V seznamu vrstev po kliknutí na čára se daný obdélník mírně zvýrazní v Editoru čar (viz. Obr. 17) a klávesou Insert se vloží první nadefinovaná čára Kliknutím na vloženou čáru se otevře dialogové okno pro volbu čáry a její umístění k ose x (viz. Obr. 28). Čára bude po označení smazána klávesou Delete. 23

24 V seznamu vrstev po kliknutí na značka se daný obdélník mírně zvýrazní v Editoru značek (viz. Obr. 3) a klávesou Insert se vloží první nadefinovaná značka Kliknutím na vloženou značku se otevře dialogové okno pro volbu značky a její umístění k ose x (viz. Obr. 29). Značka bude po označení smazána klávesou Delete. Novou definici čáry je nutné Uložit. Obr. 31 Výběr značky do složené čáry 24

25 2 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Rozbalená nabídka Editor stylu... 4 Obr. 2 Dialogové okno Objekt mapa... 4 Obr. 3 Dialogové okno Editor značek... 5 Obr. 4 Seznam značek, ID značky... 6 Obr. 5 Dialogové okno Dialog šachet... 6 Obr. 6 SQL funkce pro výběr šachty dle typu... 7 Obr. 7 Dialogové okno Barva... 7 Obr. 8 Náhled na značku a styl vykreslení značky... 8 Obr. 9 Změna barvy a stylu obrysu značky a výplně... 8 Obr. 10 Nastavení prostředí Značky a vzdálenosti... 9 Obr. 11 Vložení nové značky...10 Obr. 12 Volba typu čáry značky...11 Obr. 13 Typ čáry KRUH...11 Obr. 14 Pořadí vrstev...12 Obr. 15 Typ čáry POLYGON...12 Obr Typ čáry POLYČÁRA...13 Obr. 17 Dialogové okno Editor čar...14 Obr. 18 Seznam čar a Dialogové okno Dialog potrubí...15 Obr. 19 SQL funkce pro výběr potrubí dle typu...15 Obr. 20 Náhled na vykreslení čáry...16 Obr. 21 Definice stylu čáry a typu značky...16 Obr Vložení nové čáry...17 Obr. 23 Definice vložené čáry...18 Obr. 24 Výběr značky do vložené čáry...19 Obr. 25 Dialogové okno Editor složených čar...20 Obr. 26 Seznam složených čar a Dialogové okno Dialog potrubí...21 Obr. 27 Náhled na složenou čáru a barva písma...21 Obr. 28 Dialogové okno pro volbu typu složené čáry...22 Obr. 29 Dialogové okno pro volbu typu značky pro složenou čáru...22 Obr. 30 Vložení nové složené čáry...23 Obr. 31 Výběr značky do složené čáry

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

První rande s Kristýnou

První rande s Kristýnou První rande s Kristýnou aneb jak na to Barbora HLADIŠOVÁ Příloha č. 2. e k diplomové práci B. Hladišové (2009): Metodika pro tvorbu bezešvého územního plánu Kristýna-GIS prohlížečka 1.3 je freeware, to

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map Klasifikace dat 1. Změna symbolu Změnu symboliky lze provést dvěma způsoby. Buď klikneme na název vrstvy v části Obsah pravým tlačítkem myši a zvolíme Properties. Zobrazí se nám nová tabulka, kde se přepneme

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích Uživatelská příručka Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Jašíkova 1536/10 Praha 4, 149 00 IČO: 289 77 939 DIČ: CZ 289 77 939 support@exohosting.cz

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby JÍZDY a KNIHA JÍZD Uživatelská příručka SeeMe Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Moduly Jízdy a Kniha jízd...

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

APS Administrator.GT

APS Administrator.GT APS Administrator.GT Strážní služba v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha 153 00,

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Elektronická příručka správa projektu

Elektronická příručka správa projektu Elektronická příručka správa projektu Verze: 1.0 Název: CZ_správa_projektu_V1.PDF Témata: 1 Správa projektu...2 1.1 Založit nebo upravit projekt...2 1.2 Přehled projektů...3 1.2.1 Upravit projekt / změnit

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Grafy jsou v Helios Red součástí generátoru sestav a jsou tedy dostupné ve všech modulech a výstupech, kde je k dispozici generátor sestav. Největší použití mají v

Více

Vkládání textů a obrázků do blogu (pracovní list)

Vkládání textů a obrázků do blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-02 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

TECHNICKÉ INFORMACE JAK VYTVOŘIT A ODESLAT NIT TABULKU INSTALACE POUŽÍVAJÍCÍ ASP SOFTWARE

TECHNICKÉ INFORMACE JAK VYTVOŘIT A ODESLAT NIT TABULKU INSTALACE POUŽÍVAJÍCÍ ASP SOFTWARE JAK VYTVOŘIT A ODESLAT NIT TABULKU INSTALACE POUŽÍVAJÍCÍ ASP SOFTWARE Pro vytvoření a odeslání NIT tabulky instalace, která byla programována, připojte zařízení k počítači za použití IP-001 a ASP (Alcad

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

HLAVNÍ STRÁNKA PO PŘIHLÁŠENÍ ZALOŽENÍ NOVÉHO TESTU

HLAVNÍ STRÁNKA PO PŘIHLÁŠENÍ ZALOŽENÍ NOVÉHO TESTU HLAVNÍ STRÁNKA PO PŘIHLÁŠENÍ ZALOŽENÍ NOVÉHO TESTU 1. 3. 2. 4. 1. Pojmenujte nový test - např. Matematika 9, 2013/14 2. Zadejte pro test všechny kategorie (nabídka se otevře po dvojkliku levým tlačítkem

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o.

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. ROADPAC 11 SI 91 SI 91 Kreslení spojených řezů Příručka uživatele Revize 24.02.2011 PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Adobe Reader, Podpisy Sídlo firmy: Telefon: Provozovna: Fax: e-mail: internet:

Adobe Reader, Podpisy Sídlo firmy: Telefon: Provozovna: Fax: e-mail: internet: Manuál pro ověření elektronického podpisu v pdf fakturách společnosti Alváris Profile Systems s.r.o., které podepisuje Jaromír Chamrád . Aby mohl být elektronický podpis používán

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Uvedený panel nástrojů Repaint Magic lze využít při úpravě mapky vytvořené v MS Map v prostředí standardní grafiky MS Office. Následující

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 2002-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Obaly (SQL) pro Windows ve verzi 6.0 Příručka popisuje funkčnost

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

Tabulkový procesor Excel tvorba grafů v Excelu

Tabulkový procesor Excel tvorba grafů v Excelu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 213 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více