Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro"

Transkript

1 SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a Brno tel fax Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS 32 rel Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

2 Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. Při tvorbě textů bylo postupováno s velkou péčí, přesto nelze zcela vyloučit možnost vzniku chyb. SCIA CZ, s. r. o. nemůže převzít odpovědnost ani záruku za chybné použití uvedených údajů a z toho vyplývajících důsledků. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována po částech ani jako celek ani převáděna do elektronické formy, včetně fotokopírování a snímání, bez výslovného písemného povolení společnosti SCIA CZ, s. r. o. Copyright 2002 SCIA Group. Všechna práva vyhrazena.

3 1. O TOMTO MANUÁLU 1 2. ÚVOD 2 3. RÁM S PILÍŘI A KLOUBY 3 4. ZALOŽENÍ PROJEKTU 5 5. SPRÁVA PROJEKTŮ 8 6. NASTAVENÍ 9 7. ZADÁNÍ Zadání průřezů Vložení kruhového průřezu Vytvoření T průřezu Zadání geometrie Přiřazení průřezů Pootočení průřezů Zadání podpor Zadání kloubů Zadání zatížení Zadání kombinací GENEROVÁNÍ FÁZÍ VÝSTAVBY Nastavení dokumentu pro fáze výstavby VÝPOČET VÝSLEDKY Reakce Deformace prutů Síly na prutech Napětí, únava Detailní vyhodnocení napětí v řezu VÝSTUP DO DOKUMENTU Vložení Dat do dokumentu Vložení obrázku do dokumentu Export dokumentu Dynamický dokument 34

4

5 1. O TOMTO MANUÁLU Všechny texty vztahující se k programu (texty nabídek, dialogů, tlačítka, ) jsou tištěny tučně. Tlačítka jsou znázorněna hranatými závorkami : klepněte na [OK], zvolte [Čís. výstup]. Volba z hlavní nabídky nebo stromu příkazu je znázorněna následujícím způsobem: zvolte Nastavení > Nastavení tiskárny z hlavní nabídky. strana 1

6 2. ÚVOD NEXIS 32 je výpočetní systém pro Windows se širokým spektrem různých aplikací od výpočtu a posouzení jednoduchých rámů po složité návrhy rozsáhlých projektů ocelových, betonových i jiných konstrukcí. Generátor fází výstavby a TDA mikro (Time Dependent Analysis) jsou moduly programového systému NEXIS 32 určené pro statické výpočty spřažených spojitých nosníků a 2D rámů s vlivem dotvarování a smršťování. Lze počítat spřažené prvky typu beton-beton, ale i ocel-beton nebo dřevo-beton. Implementace těchto modulů je dalším krokem směřujícím ke změně navrhování a výpočtů betonových konstrukcí ve výpočetním systému NEXIS 32. Ve výpočtu je zohledněn nový typ materiálových charakteristik reologické vlastnosti betonu. Cílem tohoto příkladu je rychlé seznámení se s modulem. Nejsou však využity a popsány všechny možnosti programu. Program je podrobněji popsán v manuálu pro tyto moduly. Pozn.: Pro řešení obecnějších úloh, např. modelování obecných fází výstavby, předpětí, změn podpor apod., jsou určeny moduly Fáze výstavby, Předpínání a TDA (nejsou předmětem tohoto příkladu). TDA nelze použít na úlohy typu XYZ (v současné době nemáme k dispozici modul pro řešení dotvarování obecných 3D konstrukcí). Prostorové úlohy lze řešit jen s respektováním fází výstavby (modulem Fáze výstavby), a to standardním řešičem, tzn. bez vlivu dotvarování (viz samostatný manuál Fáze výstavby, Předpínání a TDA). strana 2

7 3. RÁM S PILÍŘI A KLOUBY Tento příklad popisuje zadání a výpočet rámu o dvou polích. Spojitý nosník je uložen na pilířích s klouby a má spřažený průřez sestávající ze dvou částí (beton-beton). Deska je dobetonovávána ve třech fázích. Zadání geometrie bude probíhat klasickým postupem pomocí standardních možností NEXIS 32, jednotlivé fáze výstavby budou vygenerovány automaticky generátorem fází výstavby a výpočet bude proveden řešičem TDA mikro. Příklad je oproti běžným úlohám z praxe zjednodušen, aby bylo možné v krátkém čase ukázat základní princip modulu a seznámit uživatele s jeho možnostmi. Obrázky 1 až 4 zobrazují výpočtový model a průřez, který budeme zadávat a počítat. Obr. 1- Schéma konstrukce strana 3

8 Obr. 2 - Rozměry konstrukce Obr. 3 - Čísla maker Obr. 4 - Průřez spřaženého nosníku strana 4

9 4. ZALOŽENÍ PROJEKTU Program Nexis 32 se spouští stejně jako ostatní aplikace Windows: 1. Dvojitým kliknutím na ikonu Nexis 32 na pracovní ploše. 2. Z nabídky Windows Start > Programy > IDA NEXIS 32 rel > Nexis 32. Tento zástupce zastupuje příkaz C:\Nexis32\Nexis32.exe /ILCZ, přičemž přepínač /ILCZ definuje jazyk prostředí (/ILCZ = čeština, /ILUS =angličtina, /ILGR = němčina, /ILSK =slovenština). Po spuštění se objeví úvodní obrazovka programu. Založíme nový projekt : Pokud se objeví dialog Otevřít, klepněte na [Storno]. 1. V hlavním pruhu nabídek potvrďte příkaz Projekt > Nový. Objeví se dialog Informace o projektu, ve kterém lze nastavit základní údaje projektu: 2. Do vstupních polí Jméno, Specifikace, Autor a Datum lze vepsat libovolné identifikační údaje o projektu. Tato data lze použít při vytváření výstupů programu. 3. Po klepnutí na obdélníček Národní norma lze nastavit výchozí národní normu pro projekt. Vyberte kartu ČSN a potvrďte klepnutím na [OK]. Tímto nastavením se zajistí, že se budou zobrazovat pouze možnosti zadávání i vyhodnocení, které se vážou ke zvolené národní normě. Národní normu je možné změnit kdykoliv při práci s programem příkazem z hlavního pruhu nabídek Projekt > Data o projektu. 4. Po klepnutí na [Materiál] lze nastavit aktuální materiál pro projekt. Objeví se dialog pro nastavení aktuálního materiálu. Vyberte normu, pro kterou chcete zobrazit materiály (ČSN), a typ materiálu (beton) ve stahovacích seznamech v horním levém rohu dialogu. Zobrazí se dostupné třídy betonu podle ČSN. Vyberte myší materiál B 45, zobrazí se charakteristiky materiálu. Klepněte na tlačítko [OK], dialog se zavře. Tímto se nastavil aktuální materiál projektu. Avšak i v průběhu zadávání průřezu lze zvolit jiný materiál. Obr. 5 - Nastavení aktuálního materiálu 5. Po klepnutí na [Jednotky] lze změnit nastavení jednotek používaných v projektu. Zde můžeme ponechat výchozí nastavení. 6. Ve skupině Typ konstrukce se nastavuje typ řešené úlohy. V závislosti na nastaveném typu konstrukce pak lze nebo nelze zadat příslušná data o konstrukci a jsou nastaveny základní typy uzlů a prutů, např. v případě strana 5

10 rovinné úlohy nelze zadat zatížení ve směru třetí osy, pro rovinný rám v rovině XZ se počítají pouze složky X, Z a My apod. Zvolte typ konstrukce Rám XZ. Obr. 6 - Informace o projektu 7. Klikněte na [OK]. 8. Otevře se pracovní prostředí programu NEXIS 32. Obrazovka obsahuje následující základní komponenty: Titulek aplikace V titulku okna na horním okraji obrazovky se vypisuje jméno programu, jméno otevřeného projektu a jméno okna aktuálního pohledu na projekt. Pruh nabídek Pruh nabídek se nachází pod titulkem aplikace. Výběrem některého z názvů nabídek (Projekt, Pohled, Výběr, Aktivity, Nastavení, Okno nebo Nápověda) se rozbalí nabídka s dalšími příkazy. Pozn.: Obecně platí, že některé z příkazů nabídek mohou být nedostupné, protože při aktuální činnosti nemají význam nebo nejsou součástí licence. Panely nástrojů Pod pruhem nabídek jsou panely nástrojů ikon. Klepnutí levým tlačítkem myši na ikonu umožní rychlý přístup k některým často používaným příkazům. Kreslicí plocha V této ploše se vykresluje zadávaná konstrukce. Obsah kreslicí plochy se může měnit podle toho, v které části zadávání nebo vyhodnocování konstrukce se nacházíte. Kontextová nabídka Kontextová nabídka se objeví po klepnutí pravým tlačítkem myši nad kreslicí plochou nebo obrázkem v dialogu. V kontextové nabídce se zobrazují často používané příkazy a také příkazy specifické pro objekty, nad kterými stál kurzor myši ve chvíli vyvolání nabídky. Strom příkazů strana 6

11 V levé straně obrazovky je strom příkazů, který zpřístupňuje hlavní zadávací a vyhodnocovací metody. Volbou příkazu ve stromu se dostanete do hlavního dialogu, se kterým chcete pracovat zadání geometrie, definice výpočetního modelu, vyhodnocení výsledků. Jednotlivé metody se spustí dvojklikem na požadovaný příkaz ve stromu. Buď se přímo objeví dialog nebo se rozvine další větev stromu (pokud je před ikonou ve stromu znak +, má dialog další větvení). Při zahájení zadávání nové konstrukce nejsou viditelné všechny příkazy stromu. Příkazy se ve stromu objevují až tehdy, když mají smysl např. větev stromu Výsledky se objeví až po provedení výpočtu. Hlavní dialog Hlavní dialog se objeví na místě stromu příkazů. Hlavní dialog pak obsahuje příkazy pro příslušnou část zadávání nebo vyhodnocování. Dialogová okna Pomocí dialogových okem se provádí zadávání vstupních parametrů i vyhodnocování výstupů. Příkazová řádka Když program očekává číselný nebo grafický vstup údajů, otevře se při dolním okraji obrazovky vstupní řádka (nad stavovým řádkem). Funkce, obsah a vzhled vstupní řádky závisí na druhu zadání, které program očekává. Stavová řádka Na spodním okraji obrazovky se nachází stavová řádka. Stavová řádka obsahuje základní informace o stavu programu a dají se z ní rychle změnit některá nastavení. Nejdůležitější položky stavové řádky : Souřadnice [m] [GSS] [Rovina XZ] [RASTR] [BOD], [ŽÁDNÝ] Souřadnice kurzoru myši v aktuální pracovní rovině. Po klepnutí pravým tlačítkem myši lze změnit počet zobrazovaných desetinných míst. Pravým tlačítkem lze změnit aktuální délkové jednotky. Klepnutí tlačítkem umožní změnu souřadného systému. Změna aktuální pracovní roviny v nastaveném USS. Všechny základní geometrické operace se provádějí v nastavené pracovní rovině. Zobrazí nebo skryje rastr bodů v aktivní pracovní rovině. Po klepnutí pravým tlačítkem myši lze změnit nastavení rastru. Nastavení uchopovacího režimu. BOD: je-li nastaven tento uchopovací režim, kurzorem myši lze vybrat pouze uzly konstrukce (nebo body ve 2D kreslení). ŽÁDNÝ: kurzorem myši lze zadat jakýkoliv bod v aktuální pracovní rovině. strana 7

12 5. SPRÁVA PROJEKTŮ Před zahájením zadávání je důležité vědět, jak uložit projekt, otevřít projekt a jak změnit základní údaje o projektu. Při práci s příkladem je vhodné provádět průběžné ukládání zadaných dat. Pak můžete práci na přikladu kdykoliv přerušit a po návratu k příkladu pokračovat na stejném místě, kde jste předtím skončili. Veškeré vstupy i výsledky výpočtů i výstupy se ukládají do jediného souboru s příponou *.epw. 1. Potvrďte Projekt > Uložit z pruhu nabídek. Objeví se dialog Uložit jako (při prvním ukládání projektu). Vyberte požadovaný adresář a napište jméno souboru projektu do vstupního pole Název souboru, klepněte na [Uložit]. Při příštím provedení příkazu Projekt > Uložit se projekt automaticky uloží do takto zadaného jména souboru. Chcete-li změnit jméno a adresář souboru, proveďte příkaz Projekt > Uložit jako. 2. Potvrzením Projekt > Zavřít se aktuální projekt uzavře. Před uzavřením okna projektu se objeví nabídka pro uložení a komprimaci projektu, popřípadě smazání sítě a výsledků výpočtu. 3. Potvrzením Projekt > Otevřít otevřete existující projekt. Objeví se dialog s výpisem projektů existujících na nastaveném adresáři. Vyberte projekt a otevřete jej klepnutím [OK] nebo dvojklikem na jméno souboru projektu. 4. Kdykoliv při práci s projektem lze změnit základní údaje o projektu (Jméno, Specifikace, Materiál, Jednotky ) příkazem Projekt > Data o projektu v pruhu nabídek. Objeví se dialog Informace o projektu. Proveďte požadované změny a uložte je klepnutím na [OK]. strana 8

13 6. NASTAVENÍ Před vlastním zadáváním modelu je vhodné provést úpravu nastavení systému NEXIS 32, neboť některé výchozí hodnoty mohou výrazným způsobem ovlivnit průběh výpočtu dotvarování a smršťování. Proveďte následující nastavení pomocí nabídky menu Nastavení > Beton > MSP > TDA: Ve skupině Součinitel zatížení pro generované zatěžovací stavy se zadávají součinitele zatížení gamadotvarování min (<=1) a gama-dotvarování max (>=1), které jsou společné pro všechny stavební a provozní fáze. Zatěžovací stavy od účinků dotvarování, které TDA mikro generuje automaticky, obsahují účinky dotvarování a smršťování, přičemž se součinitel zatížení neuvažuje. Po provedení výpočtu se však generují kombinace pro mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. V kombinacích pro únosnost budou pro zatěžovací stavy od účinků dotvarování uvažovány součinitele gama-dotvarování min a gama-dotvarování max. Rovněž pro všechna stálá zatížení a pro dlouhodobé složky nahodilého zatížení budou použity obě hodnoty součinitele zatížení (min a max). Pro náš příklad můžeme ponechat hodnoty rovny 1. Ve skupině Čas historie nastavte: Trvání minimálního čas. podintervalu = 0,5. Tuto hodnotu však nastavuje program automaticky. Okolní vlhkost = 0,7 (= 70%). Délka ošetřování dobetonovávaných částí průřezů = 3. Potvrďte [OK]. Dále upravte v nabídce Nastavení > Výpočet, síť následující. V kartě Síť: Minimální vzdálenost mezi dvěma body m Průměrný počet dílků na prvku 1D musí být 2. Zapněte Generovat uzly pod osamělými zatíženími na prutových prvcích. Další nastavení jsou v kartě Výpočet: Zapněte Možnost použít obálkové kombinace na prutech a volbu Jen obálka. Počet řezů na průměrném prutu = 1 (detailní výsledky vnitřních sil na mezilehlých řezech lze získat zjemněním sítě). Z důvodu numerické stability řešiče TDA je doporučeno v Nastavení > Výpočet, síť v kartě Síť: Minimální délka prutového prvku = 0.05 m. V dialogu Nastavení > Výpočet, síť v kartě Fáze výstavby se přednastavují součinitele zatížení pro fáze výstavby (použitelnosti) Gama min a Gama max pro zatížení stálá (dlouhodobá) γ Gmin (<=1), γ Gmax (>=1). Součinitele zatížení lze také nastavovat zvlášť v každé fázi výstavby (nebo provozní fázi) v dialogu Vlastnosti fází výstavby (viz kap.8). strana 9

14 7. ZADÁNÍ Po založení nového projektu se ve stromu dialogů nabízí pouze některé volby. Jejich počet se postupně rozšiřuje podle toho, v jaké části zadávání nebo výpočtu právě jsme. Pomocí jednotlivých dialogů budeme postupně zadávat geometrii (jednotlivé pruty a jim přiřazené průřezy), okrajové podmínky (podpory), zatížení atd. V naší úloze bude betonáž spřažené desky probíhat postupně ve třech krocích (fázích s různým časem betonáže). Abychom toto mohli namodelovat, musíme si připravit vhodný model (spojitý nosník bude rozdělen na části celkem 4 makra 1D, viz Obr. 3 - Čísla maker). Dále si musíme připravit průřez, který budeme těmto makrům přiřazovat. Průřez se nebude po délce spřaženého nosníku lišit tvarově, avšak vzhledem k různým časům betonáže spřažené desky se bude jednat o tři různé průřezy. Musíme tedy připravit jeden fázovaný průřez a zkopírovat si jej do dalších dvou (celkem 3 kopie). Generátor fází potom v závislosti na pořadovém čísle průřezu vygeneruje jednotlivé fáze (zohledňují se pouze fázované průřezy). Fázovaný průřez je možné zadat pouze pomocí modulu Obecný složený průřez ZADÁNÍ PRŮŘEZŮ V průběhu zadávání konstrukce je třeba přiřadit každému prutu konstrukce jeho průřez. Tento průřez může být vybrán ze systémové databáze průřezů, vložen do projektu a přiřazen vybraným nebo vytvářeným prutům VLOŽENÍ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU V našem příkladě použijeme pro průřez sloupu kruhový průřez o průměru 500 mm z materiálu beton B Potvrďte příkaz Průřezy, tloušťky > Nový průřez ve stromu. Průřezy se zadávají v dialogovém okně Nový průřez: Obr. 7 Zadání nového průřezu Na levé straně je výpis všech dostupných typů průřezů. Potřebný typ lze zvolit dvojklikem myši a pokračovat nastavením dalších parametrů průřezu. Pro nejčastěji používané ocelové, betonové a dřevěné průřezy lze provést zrychlené zadání klepnutím na ikonku s vyobrazením požadovaného průřezu. 2. Klepněte na tlačítko ve skupině Beton. Objeví se dialog pro nastavení vlastností kruhového průřezu. Kliknutím na Materiál 1 a vyberte materiál beton B 35 a nastavte průměr D 500 mm. Po klepnutí na [OK] se průřez přidá do projektové databáze. strana 10

15 Obr. 8 - Nastavení materiálu průřezu V našem příkladu nebudeme potřebovat další průřezy z databáze, ale budeme si muset průřez vytvořit ručně pomocí modulu Obecný složený průřez VYTVOŘENÍ T PRŮŘEZU Pro průřez spřaženého nosníku budeme vytvářet T průřez dle Obr. 9. Obr. 9 - Rozměry a vlákna zadávaného spřaženého průřezu 1. Potvrďte příkaz Průřezy, tloušťky > Obecný průřez ve stromu a klikněte na [Nový]. Nyní jsme v prostředí modulu pro zadání obecného průřezu. 2. Průřez budeme zadávat jako polygon. Klikněte na [Polygon] a všimněte si dole v příkazovém řádku výzvy Poč. uzel. Možností, pomocí kterých lze zadat požadovaný průřez je více. V našem příkladě si ukážeme strana 11

16 zadání pomocí souřadnic jednotlivých vrcholů. Budeme postupně zadávat body 1 až 9, ukončíme zadávání prvního polygonu a budeme pokračovat zadáním druhého polygonu body 10 až Zadejte na výzvu Poč. uzel souřadnici [0,0] (napište do příkazového řádku 0,0 a stiskněte klávesu Enter). Další souřadnice budeme zadávat vždy relativně k předchozí. 4. Bod 2 zadejte 5. Bod 3 zadejte 6. Bod 4 zadejte 7. Bod 5 zadejte 8. Bod 6 zadejte 9. Bod 7 zadejte 10. Bod 8 zadejte 11. Bod 9 zadejte 12. Ukončete zadávání stisknutím pravého tlačítka myši nad kreslící plochou. První polygon se automaticky uzavře. 13. Zadejte druhý polygon kliknutím na [Polygon]. 14. Poč. uzel tj. bod 10 zadejte vložením 0,50 do příkazového řádku. 15. Bod 11 zadejte relativně, 16. Bod 12 zadejte 17. Bod 13 zadejte 18. Bod 14 zadejte 19. Ukončete zadávání stisknutím pravého tlačítka myši nad kreslící plochou. První polygon se automaticky uzavře. 20. Klikněte pravým tlačítkem myši nad kreslící plochou a z kontextového menu zvolte příkaz Nastavení. Zatrhnete volbu Kreslit čísla vláken a zkontrolujte správnost zadání geometrie průřezu podle Obr. 9. Obr Nastavení obecného průřezu Pozn.: Souřadnice se zadávají v jednotkách, které jsou nastaveny jako aktuální dle dialogu z menu Nastavení > Jednotky ve skupině V průřezech. V našem příkladě jsme ponechali výchozí nastavení pro průřezy mm. Vytvořili jsme dva samostatné polygony části složeného obecného průřezu. Každá část bude mít jiný materiál a jiné číslo fáze. Vlastnosti polygonu vyvoláme z kontextového menu, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši nad označením těžiště polygonu. Vyvolejte kontextové menu pro spodní polygon a zvolte Vlastnosti Prvek. V zobrazeném dialogu Vlastnosti položky zvolte materiál B 45, číslo fáze ponechte 0 a klikněte na [OK]. Vyvolejte nabídku i pro horní desku a zvolte materiál B 35, číslo fáze nastavte na 1 a klikněte na [OK]. strana 12

17 Obr Vlastnosti položky Obr. 12 Vlastnosti průřezu Nyní nově vytvořený průřez pojmenujeme. Klikněte levým tlačítkem myši kdekoliv do prostoru kreslící plochy tak, aby nebyl vybrán žádný prvek. Poté je možno v tabulce na Obr. 12 zadat jméno vytvořeného průřezu přepsáním slova v poli Popis z Nepojmen na T 1. Po kliknutí na [Aktualizace] budou spočteny průřezové charakteristiky vytvořeného průřezu. Nyní můžeme modul Obecný složený průřez ukončit kliknutím na [OK] a [Zavřít]. Nyní potřebujeme vytvořený průřez rozmnožit na 3 průřezy. Všechny budou mít stejný tvar, materiál, fáze 0 a 1 a teoreticky i název, ale v projektové databázi průřezů bude mít každý z nich jiné pořadové číslo. Právě podle pořadí v databázi průřezů se budou z fázovaných průřezů automaticky generovat jednotlivé fáze výstavby. Konkrétní časové údaje se budou nastavovat až při generování fází výstavby. Pro zobrazení projektové databáze průřezů (tzn. průřezů vložených do projektu) potvrďte příkaz Průřezy, tloušťky > Nastavení průřezu ve stromu. Zobrazí se dialog Databáze průřezů v projektu. Výběrem průřezu 2 T 1 a kliknutím 2x na [Kopírovat] rozmnožíme průřez na 3 T 1 a 4 T 1. Název průřezů lze změnit pouze v modulu Obecný složený průřez. Změňte název druhého T průřezu na T 2 a třetího na T 3 výše popsaným postupem (v poli Popis). Ve strana 13

18 výsledku by v projektové databázi měly být zobrazeny vložené průřezy tak, jak je zobrazeno na Obr. 13. Obr Databáze průřezů v projektu Na levé straně se zobrazuje obrázek průřezu, na pravé straně je seznam průřezů vložených do projektu. V tomto dialogu lze současně změnit vlastnosti průřezu nebo zvolit aktuální průřez (tzn. průřez, který bude přiřazen vytvářeným prutům). I po zadání geometrie lze však změnit kterémukoliv prutu jeho průřez, takže nyní nebudeme aktuálnímu průřezu věnovat větší pozornost. Vlastnosti obecného průřezu lze však měnit pouze v modulu Obecný složený průřez ZADÁNÍ GEOMETRIE Spusťte zadávání geometrie konstrukce příkazem Geometrie ve stromu. Zobrazí se dialog Geometrie. Požadovanou konstrukci lze vytvořit několika různými postupy. V našem příkladě zadáme geometrii přímým zadáváním souřadnic jednotlivých prutů. Z důvodu postupné betonáže spřažené desky (různé průřezy a fáze výstavby) musí být spojitý nosník vytvořen pomocí více maker 1D (jednotlivých prutů). Program NEXIS 32 má omezení v tom, že na jedno makro 1D může být definován pouze jeden fázovaný průřez! Z toho důvodu je v tomto případě nutné při vytváření výpočtového modelu použít funkci na rozdělení makra 1D na dvě makra nebo zadávat jednotlivé pruty (nestačí již přiřazený průřez makra 1D zaměnit za jiný průřez jen na jednom prutu). 1. Klikněte na [Kreslení] ve skupině Blok a všimněte si v příkazovém řádku výzvy pro zadání prvního bodu. Protože však nebudeme zadávat makro, ale jednotlivé pruty, klikněte dole na ikonku. Tím dojde k přepnutí do režimu zadávání jednotlivých prutů. 2. Body budeme zadávat pomocí absolutních souřadnic. Zadejte postupně (za každým zadáním stiskněte klávesu Enter) souřadnice bodů [0,0], [0,3], [0,3], [3,3], [3,3], [5,3], [5,3], [7,3], [7,3], [10,3], [10,0], [10,3], [5,0], [5,3]. strana 14

19 3. Ukončete zadávání pravým tlačítkem myši. Vznikne zelený dočasný blok, který vložíme do konstrukce kliknutím na [Přidej 1]. 4. Tím je zadání tvaru konstrukce ukončeno. Kliknutím na [Zavřít] a [OK] ukončíme dialog Geometrie. Obr. 14 Geometrie 7.3. PŘIŘAZENÍ PRŮŘEZŮ Přiřazení průřezů jednotlivým prutům provedeme příkazem Průřezy, tloušťky > Průřezy - přiřazení ve stromu. Objeví se hlavní dialog, ve kterém lze nastavit aktuální průřez a přiřadit jej jednotlivým prutům konstrukce. Pruty, které již mají přiřazen aktuální nastavený průřez, jsou zvýrazněny barevně. V našem příkladě musíme zkontrolovat a přiřadit všem prutům správný průřez (stav před přiřazením neodpovídá zadání a je závislý na postupu práce, pravděpodobně budou mít všechny pruty přiřazen průřez T 3). 1. Klikněte na [Průřez] a z projektové databáze zvolte jako aktuální kruhový průřez. Poté klepněte na tlačítko [Zadání] ve skupině Zadání a opravy a na výzvu pro výběr prutů ukažte myší postupně na všechny sloupy. Vybraným prutům se přiřadí aktuální nastavený průřez. 2. Klikněte na [Průřez] a z projektové databáze zvolte průřez T 1. Klepněte na [Zadání] a myší vyberte první prut spojitého nosníku. 3. Klikněte na [Průřez] a z projektové databáze zvolte průřez T 2. Klepněte na [Zadání] a myší vyberte druhý a třetí prut spojitého nosníku (prut nalevo a napravo od střední podpory). 4. Klikněte na [Průřez] a z projektové databáze zvolte průřez T 3. Klepněte na [Zadání] a myší vyberte poslední prut spojitého nosníku. Výsledné přiřazení průřezů by mělo odpovídat následujícímu schématu. strana 15

20 Obr Přiřazení průřezů 7.4. POOTOČENÍ PRŮŘEZŮ Abychom měli přehledně zobrazené přiřazené průřezy a jejich natočení na prutu, změníme grafickou reprezentaci konstrukce příkazem Nastavení > 3D kreslení. Na kartě Typ zobrazení je možné nastavit následující způsob zobrazení prutů: Osové schéma : jednoduché čáry Průřezy : čáry s jednoduchými symboly průřezů Tělesa : zobrazení skutečných profilů po celé délce Zapněte přepínač Průřezy a zavřete dialog. Pro názornost si ještě zvolíme axonometrický pohled na konstrukci pomocí nabídky menu Pohled > Bod pohledu. Klikněte přibližně do prostoru křížku, jak je zobrazeno na vedlejším obrázku a poté klikněte na [OK]. Pokud jste postupovali správně, mělo by na axonometrickém pohledu být vidět, že průřezy jsou natočeny správně a není nutno s nimi manipulovat. V opačném případě by se muselo pootočení upravit. Při typu úlohy Rám XZ však není dostupný příkaz Průřezy, tloušťky > Průřezy - pootočení, který se používá pro pootočení průřezů kolem jejich osy. Tento příkaz je dostupný pouze pro prostorové úlohy. V našem případě by bylo možné použít příkaz [Rotace] ze skupiny Konstrukce z nabídky stromu Geometrie ZADÁNÍ PODPOR strana 16

21 1. Potvrďte ve stromu příkaz Zadání > Model > Podpory. 2. Ve skupině Výběr zvolte Uzel. 3. V dialogu se zobrazuje grafické znázornění aktuálního nastaveného typu podpory. Klepněte na obrázek, aby bylo možné nastavit jiný typ podpory. Objeví se dialogové okno Podpora. Zatržené stupně volnosti jsou v podpoře zachytávány. Nastavte, že podpora zachytává X a Z a zavřete dialogové okno. Obr Nastavení podpory 3. Klikněte na tlačítko [Zadání] a vyberte myší spodní konce obou krajních sloupů. Ukončete výběr uzlů pravým tlačítkem myši. Ve vybraných uzlech se vykreslí nastavené podpory. 4. Klepněte podruhé na obrázek v dialogu a v okně Podpora nastavte, že podpora zachytává X, Z a Ry (vetknutí) a zavřete dialogové okno. 4. Klikněte na tlačítko [Zadání] a vyberte myší spodní konec prostředního sloupu. Ukončete výběr uzlů pravým tlačítkem myši. Ve vybraném uzlu se vykreslí nastavená podpory. 5. Pokud se podařilo zadat podpory správně, opusťte dialog pro zadání podpor klepnutím na [OK] ZADÁNÍ KLOUBŮ 1. Potvrďte ve stromu Zadání > Model > Klouby. 2. Ve skupině Výběr zvolte Prut a ve skupině Pozice zvolte jen Konec. 3. Po klepnutí na tlačítko s grafickým vyobrazením typu kloubu se objeví dialog Klouby, ve kterém lze změnit nastavení typu kloubu. Zatržené složky posunů a stočení nejsou v kloubu přenášeny. Zatrhněte fiy (moment odpovídající tomuto stočení bude nulový) a zavřete dialog. strana 17

22 Obr Nastavení kloubů 4. Takto nastavený kloub přiřaďte dvěma krajním sloupům klepnutím na tlačítko [Zadání] a výběrem krajních prutů myší. Pokud byla geometrie sloupu zadávána podle návodu popsaném v kapitole 7.2, je kloub vložen na horní koncový bod sloupu (poloha začátku a konce prutu je odvislá od směru zadání prutu). V opačném případě je potřeba pro daný sloup změnit pozici kloubu na Začátek a zadat znovu. Výsledek po nastavení kloubů: Obr Přiřazené klouby strana 18

23 Obr Axonometrický pohled na konstrukci při zobrazení těles 7.7. ZADÁNÍ ZATÍŽENÍ Modul Generátor fází výstavby (samotný dialog bude popsán dále) vytváří na základě zadaného modelu automaticky zatěžovací stavy typu vlastní váha a stálé (taktéž stavy pro dotvarování). Tyto stavy jsou vytvořeny až při generování jednotlivých fází výstavby. Po TDA výpočtu jsou také automaticky vytvořeny kombinace těchto zatěžovacích stavů. Uživatel může předem nadefinovat vlastní zatěžovací stavy typu nahodilé, které budou po výpočtu vloženy do kombinací zatěžovacích stavů (do kombinace pro první a poslední provozní fázi). Pozn.: Nahodilé stavy lze přidávat do kombinací také dodatečně ručně. Vytvoříme dva nahodilé zatěžovací stavy krátkodobé: 1. Potvrďte ve stromu příkaz Zadání > Zatížení > Zatěžovací stavy. Objeví se dialog, ve kterém se zobrazují všechny doposud zadané zatěžovací stavy, lze přidat nové, opravit nebo smazat. 2. Klepněte na [Nový], spustí se zadání prvního stavu. Obvykle bývá jako první stav vlastní váha konstrukce. To v našem příkladě nevyužijeme. Zadejte jméno zatěžovacího stavu ( n1 ). Klepnutím na šipku u pole Typ nastavte typ zatížení Nahodilé. Do vstupního pole Souč. (ČSN, STN) zadejte hodnotu součinitele zatížení 1.4. Po nastavení typu jako Nahodilé musíte zadat skupinu nahodilých zatížení, do které tento stav patří. Klepněte na [Nová] ve skupině Skupiny nahodilých zatížení a zadejte jméno skupiny ( n ). 3. Bod 2 zopakujte ještě pro druhý nahodilý stav se jménem ( n2 ). 4. Ukončete dialog kliknutím na [Zavřít]. strana 19

24 Obr Připravené zatěžovací nahodilé stavy Následujícím způsobem zadejte zatížení do připraveného zatěžovacího stavu: 1. Potvrďte příkaz Spojitá zatížení 1D ve větvi stromu Zadání > Zatížení. V horní části dialogu se vypisuje aktuální nastavený zatěžovací stav. Kliknutím na [Stav] zvolte stav n1. Spojitá zatížení je možné zadávat na prut nebo na makro 1D. Nastavte Výběr na Prut. 2. Po klepnutí na černý obrázek v dialogu se objeví dialog Spojitý impuls, ve kterém se nastavují parametry spojitého zatížení. Nastavte hodnotu -15 kn/m do vstupního pole Impuls Z, zapněte přepínač Globál ve skupině Systém (síla působící proti směru globální osy Z) a uzavřete dialog klepnutím na [OK]. Obr Spojitý impuls 3. Jsou-li vybrány některé prvky konstrukce, zrušte výběr příkazem Výběr > Odeznač vše v pruhu nabídek. Pak spusťte výběr jednotlivých prvků příkazem Výběr > Jednotlivě a klepněte na pruty v prvním poli nosníku. Klepněte na [Zadání] a zatížení se přiřadí vybraným prvkům konstrukce. 4. Bod 3 zopakujte pro druhé pole nosníku a zatěžovací stav n2 (kliknutím na [Stav] zvolte stav n2). strana 20

25 Obr Zatěžovací stav n1 Obr Zatěžovací stav n ZADÁNÍ KOMBINACÍ Kombinace zatěžovacích stavů nebudeme v této chvíli vytvářet, modul TDA mikro je automaticky vytvoří po výpočtu. strana 21

26 8. GENEROVÁNÍ FÁZÍ VÝSTAVBY Hlavním dialogem generátoru fází výstavby (provozních fází) je dialog Stavební a provozní fáze, který se zobrazí po kliknutí na větev stromu. Ve skupině Data všech fází se nastavuje délka ošetřování (0<t<28 dní) pokud jsou v konstrukci nějaké betonové části a vlhkost okolního prostředí (konstantní po celou historii). Ponechte výchozí hodnoty 3 dny a vlhkost 0,7. Nyní můžeme přistoupit k samotnému generování fází: Klikněte na tlačítko [Generovat fáze]. Příkaz vyvolá dialog Vlastnosti fází výstavby, který je připraven vygenerovat nastavené fáze a obsahuje následující údaje: pořadí fáze, jméno fáze, globální čas každé fáze, jméno příslušného vygenerovaného stálého zatížení, součinitele zatížení pro stálá zatížení (gama min, gama max) a název fázovaného průřezu, který se v dané fázi změní. Uživatel může editovat a změnit jen některé hodnoty. Kliknutím na [OK] bude nastavení potvrzeno a dojde k vygenerování fází a příslušných zatěžovacích stavů. U vygenerovaných fází lze změnit jejich vlastnosti kliknutím na [Vlastnosti]. Tento příkaz znovu vyvolá dialog Vlastnosti fází výstavby, ve kterém lze upravit hodnoty. Lze změnit přednastavené názvy fází výstavby, globální časy každé fáze (kromě poslední) a hodnoty součinitele zatížení. Obr Dialog Stavební a provozní fáze Obr Dialog Vlastnosti fází výstavby K čemu dochází v jednotlivých fázích: FÁZE 1 Vznik nosníků a podpor - dojde k přidání nulté fáze všech maker se spřaženým průřezem (nosník) a přidání všech maker s celistvým průřezem (pilíře) a také přidání všech podpor definovaných uživatelem. strana 22

27 FÁZE 2 Betonáž spřažené desky - přidání fáze 1 prvního spřaženého průřezu (v pořadí, ve kterém byly průřezy zadávány), tzn. 2 T 1 FÁZE 3 Betonáž spřažené desky - přidání fáze 1 druhého spřaženého průřezu, tj. 3 T 2 FÁZE 4 Betonáž spřažené desky - přidání fáze 1 třetího spřaženého průřezu, tj. 4 T 3 FÁZE 5 Ostatní stálé zatížení - aplikace ostatního stálého zatížení (je vygenerován prázdný stav, do kterého může uživatel zadat před výpočtem konkrétní zatížení) FÁZE 6 První provozní fáze - aplikace všech nahodilých zatížení FÁZE 7 Poslední provozní fáze - aplikace všech nahodilých zatížení Pozn.: Ve fázích 6 a 7 již nedochází ke změně konstrukce, jsou v nich pouze aplikována nahodilá krátkodobá zatížení (zobrazená v poli Výpis nahodilých zatížení). Globální čas poslední fáze je programem nastaven na 50 let tj. konec životnosti konstrukce. Předpokládá se, že zatížení nahodilá krátkodobá jsou pouze dočasná (neovlivňují dotvarování) a nejsou tedy uvažována ve výpočtu TDA. Výpočet těchto zatížení je proveden standardním řešičem NEXIS 32 a po výpočtu TDA jsou výsledky těchto stavů pouze automaticky vloženy do vygenerovaných kombinací. V každé fázi výstavby je při přidání nebo při změně průřezu automaticky vygenerován zatěžovací stav typu vlastní váha. Program automaticky spočítá vlastní hmotnost konstrukce ze zadané průřezové plochy a objemové hmotnosti použitého materiálu, a to jak pro celistvé (nefázované) průřezy, tak pro jednotlivé fáze 0 a 1 u fázovaných průřezů. Do takového zatěžovacího stavu nelze vkládat žádná další zatížení. Zatěžovací stav typu vlastní váha je použit pouze pro přírůstek vlastní tíhy konstrukce. Přírůstek je určen jako vlastní tíha těch částí konstrukce (nosných prvků nebo jejich dobetonovaných části), které jsou vloženy do konstrukce ve stejné fázi výstavby. Ve skupině Aktivní fáze je stahovací seznam vytvořených fází výstavby. Jednotlivým fázím je přiděleno pořadové číslo a jméno. Fáze jsou v tomto seznamu seřazeny vzestupně. Aktivní fázi, která je znázorněna v grafickém okně, lze vybrat přímo ze seznamu fází nebo je možné listovat jednotlivými fázemi pomocí tlačítek [<<<] a [>>>]. Jednotlivé stavy prvků ve fázi se znázorňují v grafickém okně barevně (viz manuál k modulu) NASTAVENÍ DOKUMENTU PRO FÁZE VÝSTAVBY Nastavení textových výstupů pro fáze výstavby se provádí příkazem [Nastavení dokumentu]. Zobrazí se dialog, ve kterém lze vybrat, která data se budou v textových výstupech zobrazovat. Toto nastavení ovlivňuje jak výstupy posílané z dialogu Stavební a provozní fáze příkazem Pohled > Tisk dat, tak také údaje načítané do dokumentu příkazem Data > Vložit přímo z modulu Dokument. V textovém výstupu budou vypsány všechny definované fáze výstavby. strana 23

28 Obr Dialog pro nastavení dokumentu Nastavte v dialogu požadované údaje a klikněte na [OK]. Po provedení veškerých požadovaných nastavení klikněte v dialogu Stavební a provozní fáze na [OK], čímž se potvrdí hodnoty a kroky provedené v modulu Generátor fází výstavby a dialog se ukončí. Poznámka 1: Do připraveného zatěžovacího stavu číslo 7 - ostatní stálé zatížení můžete např. pomocí příkazu stromu Zadání > Zatížení > Spojitá zatížení 1D přidat zatížení, které bude působit na konstrukci od páté fáze do konce životnosti a ovlivní výsledné dotvarování betonu. Poznámka 2: Vygenerované zatěžovací stavy si lze prohlédnout pomocí nabídky stromu Zadání > Zatížení > Zatěžovací stavy. Nezáleží na pořadí těchto stavů, ale na jejich přiřazení jednotlivým fázím (zařídí generátor fází automaticky). strana 24

29 9. VÝPOČET Výpočet se spouští příkazem stromu Výpočet, síť > Spuštění výpočtu nebo klepnutím na ikonu v příslušném panelu nástrojů. Objeví se dialog Výpočet modelu konstrukce. Pro výpočet fází výstavby použijte volbu Analýza fází. Obr Výpočet, analýza fází Po kliknutí na [OK] se před samotným začátkem výpočtu zobrazí dotaz, zda se má použít standardní výpočet fází nebo časově závislá analýza TDA. Při standardním výpočtu fází by nebyly zohledněny časy definované pro jednotlivé fáze a reologické účinky (ale pouze pořadí jednotlivých fází). Zvolte Časově závislá analýza TDA a klikněte [OK] spustí se výpočet. Obr. 28 Volba typu výpočtu Doba výpočtu závisí na rozsahu konstrukce, počtu fází, jemnosti dělení a rychlosti počítače (procesor, paměť, prostor na disku). Během výpočtu je zobrazován přibližný postup výpočtu. Výpočet tohoto příkladu trvá na běžném PC přibližně 20 sekund. V závislosti na nastavení programu se může zobrazit informační hlášení (Obr. 29) o změně nastavení sítě (dělení na konečné prvky). Podrobnosti o nastavení programu jsou v manuálu. strana 25

30 Obr Informační hlášení Pokud proběhne výpočet v pořádku, zobrazí se informace: Výpočet ukončen. Všechno v pořádku. strana 26

31 10. VÝSLEDKY Po provedení výpočtu jsou automaticky vygenerovány kombinace jak pro MSP, tak pro MSÚ. Pro kombinace MSÚ jsou všechny součinitele zatížení pro stála zatížení γ G a dotvarování γ C použity v obou jejich maximálních (>=0) i minimálních (<=0) hodnotách. Ve výpisu kombinací jsou zobrazeny ve tvaru název-min a název-max. Po provedení výpočtu TDA mikro jsou po kliknutí na ikonu Výsledky ve stromu dialogů dostupné větve: Reakce, Deformace prutů, Síly na prutech a Napětí, únava. Ostatní volby (Deformace a Síly v přípoji) nejsou v TDA podporovány. Ve všech výsledcích je dostupná nová vlastnost možnost filtrovat kombinace dle vybraných fází výstavby nebo provozních fází. Po dvojkliku na např. Deformace prutů se zobrazí dialog, ve kterém je skupina Vyhodnocení pro. Po kliknutí na tlačítko Kombi použitelnost (popř. Kombi únosnost nebo Stav) se objeví dialog Aktuální stavy/kombinace. Zmíněný filtr pracuje jen pro kombinace. V poli Fáze konstrukce lze vybrat ze seznamu požadovanou fázi a v okně Výpis projektu se budou zobrazovat pouze příslušné kombinace pro vybranou fázi výstavby. Obr. 30 Dialog Aktuální stavy/kombinace REAKCE Reakce jsou dostupné pomocí příkazu stromu Výsledky > Reakce. Volby v tomto dialogu jsou stejné jako ve standardním NEXIS 32 (viz manuál k základnímu modulu). Kliknutím na tlačítko ve skupině Vyhodnocení pro lze vybrat, pro které stavy nebo kombinace budeme provádět vyhodnocení. Kombinace lze filtrovat dle vybraných fází výstavby nebo provozních fází. Zvolte si požadovanou kombinaci nebo více kombinací. Pozn.: Volba na bednění nemá pro výpočty generovaných fází výstavby žádný význam (liniová podpora je odstraněna již v první vygenerované fázi). strana 27

32 Ve skupině Kreslení je možné zvolit, které složky reakcí budeme v grafickém okně vykreslovat. Zvolte požadované složky reakcí a klikněte na [Překresli]. V grafickém okně budou vykresleny reakce ve vybraných (nebo všech) podporách (uzlech). Výběr se provádí předem např. pomocí příkazu horního menu Výběr > Uzel a Jednotlivě a ukázáním myší na jednotlivé uzly s podporou. Lze také použít např. Výběr >Vše. Číselné vyhodnocení se provádí pomocí příkazů ve skupině Číselné vyhodnocení. Kliknutím na [Změna nastavení] můžete ovlivnit typ výpisu a složky reakcí atd. Po kliknutí na Náhled a Náhled + tisk se zobrazí číselný výstup na obrazovce. Okno s náhledem se ukončuje kliknutím na. Po kliknutí na Náhled a Dokument se stejný číselný výstup pošle do dokumentu. V dialogu Data do dokumentu lze změnit název kapitoly, která bude přidána, a také lze vybrat kapitolu, ze kterou bude nová kapitola vložena. Potvrzuje se kliknutím na [OK]. Dialog se ukončuje kliknutím na [Zavřít]. Obr Náhled na dokument DEFORMACE PRUTŮ Deformace prutů jsou dostupné pomocí příkazu stromu Výsledky > Deformace prutů. Volby v tomto dialogu jsou stejné jako ve standardním NEXIS 32 (viz manuál k základnímu modulu). Kliknutím na tlačítko ve skupině Vyhodnocení pro lze vybrat, pro které stavy nebo kombinace budeme provádět vyhodnocení. Opět lze filtrovat kombinace dle vybraných fází výstavby nebo provozních fází. Obsah kombinace si lze prohlédnout po kliknutí na [Popis kombinací], zobrazí se obsah každé kombinace (pravidla pro generování kombinací). V případě TDA výpočtu se jedná o obálkové kombinace. Zvolte si požadovaný stav, kombinaci nebo více kombinací. Ve skupině Kreslení je možné zvolit, které složky deformací budeme v grafickém okně vykreslovat. Zvolte požadované složky deformací a klikněte na [Překresli]. V grafickém okně budou vykresleny deformace vybraných (nebo všech) prutů. Výběr se provádí předem např. pomocí příkazu horního menu Výběr > Prut a Jednotlivě a výběrem jednotlivých prutů myší, popř. Výběr > Vše. Např. obálka deformací od všech kombinací na použitelnost vypadá následovně: strana 28

33 Obr Deformace prutů Číselné vyhodnocení se provádí pomocí příkazů ve skupině Číselné vyhodnocení. Kliknutím na [Změna nastavení] můžete ovlivnit typ výpisu a složky deformací atd. Po kliknutí na Náhled a Náhled + tisk se zobrazí číselný výstup na obrazovce. Okno s náhledem se ukončuje kliknutím na. Po kliknutí na Náhled a Dokument se stejný číselný výstup pošle do dokumentu. V dialogu Data do dokumentu lze změnit název kapitoly, která bude přidána, a také lze vybrat kapitolu, za kterou bude nová kapitola vložena. Potvrzuje se kliknutím na [OK]. Dialog se ukončuje kliknutím na [Zavřít] SÍLY NA PRUTECH Vnitřní síly na prutech jsou dostupné pomocí příkazu stromu Výsledky > Síly na prutech. Volby v tomto dialogu jsou stejné jako ve standardním NEXIS 32 (viz manuál k základnímu modulu). Kliknutím na tlačítko ve skupině Vyhodnocení pro lze vybrat, pro které stavy nebo kombinace budeme provádět vyhodnocení. Obsah kombinace si lze prohlédnout po kliknutí na [Popis kombinací], zobrazí se obsah každé kombinace (pravidla pro generování kombinací). Jedná se o obálkové kombinace. Opět lze filtrovat kombinace dle vybraných fází výstavby nebo provozních fází. Zvolte si požadovanou kombinaci nebo více kombinací. Ve skupině Kreslení je možné zvolit, které složky vnitřních sil budeme v grafickém okně vykreslovat. Zvolte požadované složky a klikněte na [Překresli]. V grafickém okně budou vykresleny vnitřní síly na vybraných (nebo všech) prutech. Např. ohybové momenty od ZS 3 vypadají následovně: Obr. 33 Ohybový moment na prutech od ZS 3 Číselné vyhodnocení se provádí pomocí příkazů ve skupině Číselné vyhodnocení. Kliknutím na [Změna nastavení] můžete ovlivnit typ výpisu a složky vnitřních sil atd. strana 29

34 Po kliknutí na Náhled a Náhled + tisk se zobrazí číselný výstup na obrazovce. Okno s náhledem se ukončuje kliknutím na. Po kliknutí na Náhled a Dokument se stejný číselný výstup pošle do dokumentu. V dialogu Data do dokumentu lze změnit název kapitoly, která bude přidána, a také lze vybrat kapitolu, za kterou bude nová kapitola vložena. Potvrzuje se kliknutím na [OK]. Dialog se ukončuje kliknutím na [Zavřít] NAPĚTÍ, ÚNAVA Obr Výběr vlákna pro analýzu napětí Napětí ve vláknech průřezu prutů jsou dostupná pomocí příkazu stromu Výsledky > Napětí, únava. Volby v tomto dialogu jsou stejné jako ve standardním NEXIS 32 (viz manuál k základnímu modulu). Kliknutím na tlačítko ve skupině Vyhodnocení pro lze vybrat, pro které stavy nebo kombinace budeme provádět vyhodnocení. Opět lze filtrovat kombinace dle vybraných fází výstavby nebo provozních fází. Zvolte si požadovaný stav, kombinaci nebo více stavů, kombinací. Ve skupině Kreslení je možné zvolit, které hodnoty budeme v grafickém okně vykreslovat. Zvolte požadovanou volbu a klikněte na [Překresli]. V grafickém okně budou vykresleny hodnoty zvoleného napětí na vybraných (nebo všech) prutech. Nová vlastnost je ve skupině Vlákno, viz Obr. 34. V této skupině jsou dva seznamy. V prvním lze zvolit vlákna Vše, Vrchní nebo Spodní. Druhý seznam je použit pro volby All phases, Phase 0 nebo Phase 1 v případě, že aktuálním průřezem je jeden z fázovaných průřezů. Například na Obr. 34 máme vybrána vrchní vlákna fáze 0 vybraného průřezu. Kliknutím na tlačítka [Detailní] nebo [Překresli] v hlavním dialogu Makro 1D napětí bude vykresleno napětí ve vybraných vláknech po délce konstrukce. Pozn.: aktuální průřez lze zvolit např. kliknutím na ikonku v horním menu, výběrem požadovaného průřezu a potvrzením [OK]. Číselné vyhodnocení napětí se provádí pomocí příkazů ve skupině Číselné vyhodnocení. Kliknutím na [Změna nastavení] můžete ovlivnit typ výpisu, vykreslované hodnoty atd. Po kliknutí na Náhled a Náhled + tisk nebo Náhled - únava a Náhled + tisk se zobrazí číselný výstup na obrazovce. Okno s náhledem se ukončuje kliknutím na. Po kliknutí na Náhled a Dokument nebo Náhled - únava a Dokument se stejný číselný výstup pošle do dokumentu. V dialogu Data do dokumentu lze změnit název kapitoly, která bude přidána, a lze také vybrat kapitolu, za kterou bude nová kapitola vložena. Potvrzuje se kliknutím na [OK]. Dialog se ukončuje kliknutím na [Zavřít] Detailní vyhodnocení napětí v řezu Dále má uživatel k dispozici příkaz [Detailní v řezu]. Po kliknutí na tento příkaz následuje dotaz na prut a dále na konkrétní řez na vybraném prutu (zobrazí se křížky). Po výběru křížku se zobrazí dialog Detailní napětí v řezu: strana 30

35 Obr Detailní napětí v řezu V tomto dialogu lze opět vykreslovat zvolené napětí (skupina Typ napětí). Po změně voleb se provede překreslení kliknutím na [Aktualizace]. Lze tady také provádět výstup do dokumentu dle voleb ve skupině Nastavení tisku. Tisk do dokumentu se spustí kliknutím na [Do dokumentu]. Zobrazí se dialog Data do dokumentu, ve kterém lze změnit název kapitoly, která bude přidána, a také lze vybrat kapitolu, za kterou bude nová kapitola vložena. Potvrzuje se kliknutím na [OK]. Na kartě Informace se provádí číselné vyhodnocení napětí a únavy v řezu. Z kontextového menu (po kliknutí pravým tlačítkem myši) lze provést tisk zobrazených údajů. Po provedení požadovaných kroků ukončete dialog Detailní napětí v řezu kliknutím na [OK]. strana 31

36 11. VÝSTUP DO DOKUMENTU Potvrďte příkaz Dokument ve stromu nebo klepněte na ikonu. V levé části obrazovky je strom s kapitolami dokumentu. Pro nově založený dokument je v něm pouze kapitola Obsah, popř. údaje, které jste poslali do dokumentu přímo při zobrazování výsledků apod. Do dokumentu lze obecně přidávat další kapitoly, obrázky a texty. Popis ovládání dokumentu je v tomto příkladě zestručněn, podrobnosti naleznete v manuálu pro základní modul NEXIS VLOŽENÍ DAT DO DOKUMENTU 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na oblast stromu, objeví se kontextová nabídka. Potvrzením příkazu Vložit data se zobrazí dialog pro hromadné vložení vstupních dat do dokumentu. 2. V dialogu lze nastavit, která data se mají do dokumentu vložit. Zvolte položky, které chcete do dokumentu vložit (např. všechny) a klikněte na [OK]. 3. Ve stromu se objeví kapitoly vstupních dat. Kapitoly lze přesouvat tažením myší. V pravé části obrazovky se zobrazuje obsah kapitoly vybrané ve stromu dokumentu. V dokumentu lze listovat pomocí scrollbarů nebo pomocí ikon v pruhu nástrojů pro dokument. 4. Klepnutím na ikonu se zobrazí náhled před tiskem a lze spustit tisk. 5. Klepnutím na ikonu nebo vyvoláním příkazu Vlastnosti kliknutím pravým tl. myši ve stromu kapitol se zobrazí dialog, ve kterém lze nastavit vzhled stránek dokumentu. 6. Klepnutím na ikonu zavřete dokument. Obr Ukázka dokumentu strana 32

37 11.2. VLOŽENÍ OBRÁZKU DO DOKUMENTU Všechny obrázky, které se objeví na obrazovce během vytváření výpočtového modelu i během vyhodnocování výsledků, lze vložit do dokumentu. Proveďte např. tyto příkazy: 1. V dialogu Výsledky > Deformace prutů zvolte všechny kombinace na použitelnost, vyberte všechny pruty a klikněte na ikonu v horní nabídce pro tisk obrázku a zvolte Dokument. Objeví se následující dialogové okno: Obr. 37 Vložení obrázku do dokumentu 2. Ve vstupním poli Popis je možné zadat nebo upravit text, který se poté objevuje pod obrázkem jako jeho popis. 3. Velikost obrázku se zadává v procentech plochy celé stránky (50 % je polovina strany). 4. Obrázek je na stránce možné pootočit (o 90 stupňů - poloha na šířku místo na výšku) a lze nastavit velikost číslic nebo popisů (pokud jsou nějaké v obrázku obsaženy). 5. Po klepnutí na [OK] se obrázek vloží do dokumentu. 6. V dokumentu se objeví nová kapitola (obrázek) pro prohlížení je nutno dialog ukončit kliknutím na [Zavřít] a použít příkaz Dokument ve stromu. 7. Obdobným postupem vložte do dokumentu jakékoli další požadované obrázky. Poznámka: Pro vkládání údajů do dokumentu lze použít taktéž postup pomocí Galerie tzn. obrázek bude převeden do 2D vektorového editoru, který je součástí instalace. V tomto editoru lze obrázek dále upravovat, přidávat popisy, kótovat apod. a připravený obrázek lze z galerie opět poslat do dokumentu. Podrobnější popis je obsahem manuálu pro základní modul NEXIS 32. strana 33

38 11.3. EXPORT DOKUMENTU Informace vložené do Dokumentu lze vytisknout přímo na tiskárnu příkazem Data > Tisk z horní nabídky příkazů. Pro další zpracování však lze tyto informace také exportovat pomocí volby Data > RTF nebo ASCII. Následuje dotaz na jméno souboru, který má být vytvořen. V případě RTF formátu (Microsoft Word) budou exportovány také obrázky obsažené v dokumentu DYNAMICKÝ DOKUMENT Modul Dokument je dostupný ve dvou verzích: 1. Standardní dokument je součástí každé instalace NEXIS 32 a SCIA Basic. Po provedení změn ve vstupních datech, popř. přepočtu konstrukce se všechny předtím do dokumentu vložené kapitoly smažou a dokument je nutné vytvořit znovu. 2. Dynamický dokument (Automaticky regenerovaný dokument). Po provedení změn ve vstupních datech všechny kapitoly do dokumentu vložené zůstávají, po otevření dokumentu se provede automatická aktualizace obsahu všech kapitol včetně výsledků a posudků (číselné i grafické vstupy i výstupy, pokud nejde o obrázky upravené v galerii obrázků editoru 2D) ram s piliri a klouby-w.epw strana 34

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...

Více

Manuál. Fáze výstavby, předpětí, TDA

Manuál. Fáze výstavby, předpětí, TDA Manuál Fáze výstavby, předpětí, TDA Fáze výstavby, předpětí a TDA Obsah Zadání geometrie a ostatních dat... 23 Nastavení parametrů... 23 Vytvoření projektu s fázemi výstavby... 25 Nastavení fází výstavby...

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Příklad prutová betonová konstrukce 3D

Příklad prutová betonová konstrukce 3D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

Příklad železobetonová desková konstrukce

Příklad železobetonová desková konstrukce SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů SCIA.ESA PT Galerie výkresů 2 VÍTEJTE 5 GALERIE VÝKRESŮ 6 Otevření Galerie výkresů... 6 Správce Galerie výkresů... 6 STRÁNKA VÝKRESU 8 Vložit obrázek... 10 Vlastnosti obrázku... 14 Hlavička a razítko...

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách strojírenské nadstavby TDS- TECHNIK pro AutoCAD LT. V přehledu je souhrn hlavních novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka:

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) http://www.scia-online.com/ STUDENTSKÁ VERZE PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 http://www.scia-campus.com/ STAŽENÍ STUDENTSKÉ VERZE

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce

Příklad prutová ocelová konstrukce SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

NEXIS 32 rel. 3.70. Protlačení. Posouzení lokálně podepřených železobetonových konstrukcí na protlačení referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70. Protlačení. Posouzení lokálně podepřených železobetonových konstrukcí na protlačení referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

universální monitorovací program

universální monitorovací program MtUni universální monitorovací program MtUni 8/10 Rev.2 THERMOPROZESS s.r.o. Riegrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 e-mail: info@thermoprozess.cz http://www.thermoprozess.cz

Více

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS Zadejte ručně název první kapitoly Manuál Rozhraní pro program ETABS Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

5. Základy projektování v ARCHline.XP

5. Základy projektování v ARCHline.XP 5. Základy projektování v ARCHline.XP 5.1. Preference Před vlastním kreslením nové budovy, doporučujeme nastavit některé základní charakteristiky výkresu a několik dalších prvků. 5.1.1. Základní preference

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod www.terra.cz info@terra.cz NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod Návod pro NET Client verze 5.3 Revize

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Advance Steel Uživatelská Příručka 3 Tento dokument obsahuje krátký popis funkcí softwaru a nenahrazuje školení. Tato příručka obsahuje informace o všech modulech, včetně volitelných.

Více

Divar - digitální univerzální rekordér. Návod k obsluze

Divar - digitální univerzální rekordér. Návod k obsluze Divar - digitální univerzální rekordér CZ Návod k obsluze Divar Control Center Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digitální univerzální rekordér Divar Control Center Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................3

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

Kubatury, hydraulika vodní toky 4

Kubatury, hydraulika vodní toky 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 Kubatury, hydraulika vodní toky 4 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

BRICSCAD V13 X-Modelování

BRICSCAD V13 X-Modelování BRICSCAD V13 X-Modelování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Novinky verze SPIRIT 2015

Novinky verze SPIRIT 2015 Novinky verze SPIRIT 2015 Ostění pro okna a dveře (ZAK) Ve SPIRITu můžete použít každý ZAK komponent přímo z Prohlížeče komponentů způsobem drag and drop, kromě ostění oken a dveří. Ve SPIRITu 2015 máte

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více