Trochu podzimní všehochuti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trochu podzimní všehochuti"

Transkript

1 Číslo 10/XIII říjen 2006 Proti dobrovolnému daru Trochu podzimní všehochuti Potkali se jednou dva lidé. Ten vzhùru pouze na jednom køídle? ká. Mnì tady vùbec nejde o pokraprvní se rozèiloval: Jak dlouho Dokonce i dílo lidských rukou èování v jakési osobní apokalypse, bude ještì církev strašit lidi? Život letadlo - ke svému letu potøebuje ale o to, abychom svou víru brali má tolik problémù a starostí a oni dvì køídla. A teprve když se nere- øádnì a vážnì a abychom z toho, co místo aby pùsobili klidem, tak lidi spektují øády, které Bùh svìtu dal, jsme za léta své víry a zkušenosti straší a fanatizují Ten druhý se pak se svìt zaèíná kamsi øítit. Pøi- nahospodaøili, dávali beze strachu ho ptá: A kde si k tomu pøišel? pomínám jenom své náhodné dál. Nežijeme jako robinsoni na No, ty neznáš tu jejich bibli? setkání, o kterém jsem mluvil pustém ostrovì, tím spíše se ptáme, Staèí otevøít Apokalypsu a v nedìli pøi slavnosti Výroèí zda máme správnou pøedstavu, èlovìku bìží mráz po zádech Ne, posvìcení našeho kostela, kdy mùj nebo spíše chápání toho, co je to to už nikdy èíst nebudu, tohle by se protìjšek mluvil o tom, že èlovìk farnost? Jsme urèitá farnost a zde mìlo zakázat! Druhý poslouchá zaèal jakýmsi kladivem domnìlé nejde o teritorium, jako o spoleèena po chvíli se ptá: Poslouchej, bohorovnosti bourat všechny pilíøe, ství vìøících lidí. A toto spoleèenství odkdy pak se kniha ète od zadu? Ty na kterých stavìly celé generace a není a nemùže být jevištìm v disis asi spletl bibli s novinami, tam nestavìly špatnì. Dnes se diví, že nic vadle, na kterém cosi pøedvádíme, zaèínají lidé èíst poslední stránku se z toho, co se pokouší stavìt jaksi abychom kohosi pøitáhli, po pøedssportovními zprávami a dopøedu se nedrží. Øekl tehdy: Ono to nábožen- tavení sejdeme do šatny, umyjeme ani moc nedostanou. Víš èím zaèíná ství pøece jenom má nìco do sebe se, pøevlékneme se a zase jsme bible? Tam je øeè o stvoøení, èili Èást evropské civilizace má dojem, soukromými osobami, do jejichž o èemsi velikém, moudrém, dùleži- že se jí podaøilo zbavit se Boha, soukromí nikomu nic není. tém, krásném. Pak tam je první Boží zmínka o Bohu nebyla pøijata do Církev je tajemné tìlo, které ne slovo a to je - buï svìtlo - a to je Evropské ústavy a ti, kteøí se tak ve výkladní skøíni, ale kdesi uvnitø taky dùležité. A nový zákon zaèíná mocnì proti této myšlence bouøili, zpracovává, co pøijímá a pak je evangeliem o tom, jak se Bùh sami tuto ústavu nepøijali a my schopno svou sílu dát k dispozici pøiblížil k èlovìkovi No divím se, jsme svìdky událostí, které naši druhým, a pak toto tìlo dìlá pokrožes to neèetl nakonec ještì vzhùru pøedkové neznali: beznadìje, ky v lásce... jak píše apoštol. Zase je nohama, abys nadával ještì více hulvátství, zlodìjiny rùzného kalib- tady øíjen, zase je zde prostor pro Zdá se, že tento druhý byl dobøe ru a rozsahu, terorismus, hyenis- modlitbu - a ne nìjakou. Jde o modorientován, øekl v nìkolika vìtách mus Nepøeháním: Jestliže noviny litbu rozjímání, uvažování o tom, struènì a jasnì pravdu. Mìli jsme píší reportáž o tom, že ta èi ona co Bùh pro naše dobro konal a koná, možnost alespoò trochu sledovat osoba má rakovinu - to je pøece tedy nezaèínáme Apokalypsou, návštìvu Svatého Otce Benedikta opravdu hulvátství, vždy i lékaø je protože ona je jistì souèástí Písma XVI. v jeho rodném Nìmecku. Papež vázán urèitou etikou a tajem- Svatého, ale je až v jeho závìru. mluvil moudøe a nìkdy možná až stvím Vzpomeòme, jak loni chtìli Nebojme se Ježíše Krista, nebojnepøíjemnì jasnì. proniknout až skoro do ložnice Jana me se církve, nebojme se Písma Mluvil o necitlivosti západní Pavla II., aby pøinesli pøímou Svatého, modlitby, tím je možno spoleènosti na Boha a posvátné reportáž jeho umírání není to svìt i sebe sama ozdravit, oèistit, hodnoty, mluvil o cynismu, se hyenismus? Vìøím, že se to neète posílit Zbyteèné rozèilování a pokterým se èlovìk všemu posvátné- ani neposlouchá pøíjemnì, ale vìøte i lopravdy ještì nic nedokázaly. A že mu posmívá, mluvil o víøe a rozu- vy, že i mnì se to nepíše ani trochu církev èi køes anství selhaly? Opìt mu Jak by tady nepøímo navazo- pøíjemnì, ale takový je stav. jedna z opakovaných frází: selhal val na svého velikého pøedchùdce Vzpomínám si na jednu návštìvu nùž proto, že jsem se s ním poøezal, Jana Pavla II., který ve své encyklice pana kardinála Tomáška v litomì- èi spíše já jsem nešika? Selhaly léky, Fides et ratio øickém semináøi, kdy k nám v kapli nebo já jsem je nebral podle návodu (Víra a rozum) zaèíná konstato- promlouval a citoval slova Svatého lékaøe? A nás Duch Svatý posvìtí váním, že víra a rozum jsou dvì otce Pavla VI.: Jestli svìt nepøijme pravdou, protože ona je souhlas se køídla, na nichž se lidský duch køes anství, zahyne. To asi nebyla skuteèností, jejímž základním vznáší k výšinám poznání. Jak slova z nìjakého oficiálního spisu, kamenem je Bùh. On nás povolal prosté a krásné - a hlavnì jasné! ale byla to slova papeže a dnes je k budování, ne k demolici. Kterýpak pták je schopen vyletìt mùžeme vidìt i jako trochu proroc- P. František

2 2 Piêkny Jubileusz Kto przychodzi do naszego koœcio³a œw. Alberta w Trzyñcu jest zawsze zauroczony jego piêknym wnêtrzem. I to jest potrzebne, poniewa pomaga nam modliæ siê do Pana Boga. Ma³o kto pomyœli o tych, którzy utrzymuj¹ w koœciele ³ad i porz¹dek. A o to w³aœnie troszczy siê grupa 10 parafian, którzy prawid³owo dwa razy w tygodniu sprz¹taj¹ nasz przybytek Bo y. S¹ to panie: El bieta Hessowa, Anna Krzy ankowa, Krystyna Podermañska, Helena Zubrowa, Kohutkowa, Helena Tomoszkowa, Lidka Golasowska, Wa³achowa, Grochoks. lowa oraz pan Golasowski. Trzeba Franciszek. Zawsze stara³ siê podziwiaæ ich wytrwa³oœæ, pranam nam pomóc. Pierwsze za³atwi³ cowitoœæ i obowi¹zkowoœæ. Tym bojler, eby by³a ciep³a woda. bardziej, e œrednia ich wieku Najgorzej, jak siê sprz¹ta³o wêgiel, wynosi 69,2 lata. tak On w modrokach w piwnicy, W tych dniach obchodzi³y 2 a my podawali. Pani Krzy ankowa panie z tej grupy piêkny Jubileusz opowiada o sk³adkach pieniê nych 20 lat pracy w koœciele. S¹ to ca³ej grupy porz¹dkowej na ró ne panie El bieta Hessowa oraz pani potrzebne rzeczy, a tak e o wybo- Anna Krzy ankowa. Godne podzijeden odpowiedzialny, który sta- rze kierowniczki grupy. Musia³ byæ foto Pavel Zuchnický wu i uznania, e wytrzyma³y w pracy do dnia dzisiejszego, a ra³by siê o klucze i zamykanie, tak e dlatego, e w tym wieku, maœæ do wody, no i organizowaæ kiedy obie panie maj¹ grubo pracê. ponad 70 lat, potrafi¹ nie patrz¹c W³aœnie pani El bieta Hessowa na pogodê i w³asne niedomagania jest kierowniczk¹ grupy od pocz¹t- zawsze przyjœæ i z sercem pe³niæ ku jej powstania przed 20 laty a swój obowi¹zek. po dzieñ dzisiejszy. Jak mo emy Bardzo ciekawie wspomina³a zauwa yæ, ma pos³uch, respekt i pani Krzy ankowa pocz¹tki s³u by pe³ne poszanowanie od wszystkich przed 20 laty. Tak samo jak dziœ, cz³onków grupy. A oto s³owa pani grupa liczy³a 8 9 pañ. Kiedy nasz Hessowej wypowiedziane podczas ks. proboszcz rozpocz¹³ sw¹ jubileuszowego spotkania: Dziê- pos³ugê kap³añsk¹ w parafii trzyobdarzy³ kujê Panu Bogu, e mnie tak nieckiej, to wtedy powsta³a obecna tymi rokami, a e mnie grupa porz¹dkowych. Pocz¹tki ma w opiece, a tym wszystkim, by³y bardzo ciê kie i trudne. którzy ze mn¹ pracuj¹ s¹ tacy, e Wszystko by³o jak na spadniêcie. jest spokój i dobroæ w naszej Nie by³o pieniêdzy, zimna woda, partyji. Za to serdeczne Bóg pe³no napraw. W dodatku wtedy zap³aæ. jeszcze by³o pole, które trzeba by³o Chcemy podziêkowaæ wszyst- uprawiaæ, kosiæ pszenicê, okopypracowitoœæ, kim paniom za ich wysi³ek, ich waæ ziemniaki, sprz¹taæ wêgiel za ich s³u bê dla itp.. Czêsto po uprz¹tniêciu koœ- naszego Koœcio³a. yczymy im, by cio³a grupa pañ zostawa³a i chwyb³ogos³awi³ Pan Bóg mia³ ich w swej opiece, ta³a siê dalszej pracy w polu i ka dy ich dzieñ oraz wszêdzie tam, gdzie by³o trzeba. obdarza³ potrzebnymi ³askami Pomimo tego, e ks. proboszcz Bo ymi. Pamiêtajmy w naszej zwraca³ siê do parafian z proœb¹ codziennej modlitwie o podziêko- o zg³oszenie siê do pomocy, nikt waniu Panu Bogu za istnienie nie chcia³ przyjœæ. Pani Krzy anwypraszajmy ca³ej grupy porz¹dkowej oraz kowa podkreœla bardzo dobr¹ chêtnych i ofiarnych wspó³pracê z ksiêdzem: Co my nastêpców. zaczynali robiæ, zawsze by³ z nami Irena Szymonikowa Editorial: Tak se k nám opìt pøiblížily volby. Další v poøadí. Ono vlastnì celý náš život je neustálou volbou. Když v ráji vztáhl èlovìk ruku po ovoci ze stromu poznání dobrého a zlého, otevøely se mu oèi, jak øíká Písmo, a on ztratil tu sladkou nevìdomost, vìènou blaženost. Zaèal totiž rozlišovat dobro a zlo, ale nejen to, od té doby musí také mezi dobrem a zlem volit. Každý den se skládá z množství voleb, neustálého rozhodování. Èasto se jedná o vìci malé, tøeba se musím ráno rozhodnout, co si vezmu na sebe anebo co uvaøím k nedìlnímu obìdu, jindy je toto rozhodování dùležitìjší, napø. volba školy pro svoje dìti, a když se na školu dostanou, tak si studenti musí zase vybírat volitelné pøedmìty, pozdìji volí zamìstnání, životního partnera ect. ect. A nakonec tu máme volbu nejzávažnìjší od níž závisí náš budoucí vìèný život. Bùh pøedložil èlovìku život a dobro, smrt a zlo. Vybírat mezi nimi ale musí èlovìk sám. Avšak ve svém milosrdenství dal Hospodin èlovìku také návod k použití smìrovky, kterými se mùže øídit Desatero, a také dal èlovìku hlas svìdomí. O to bývá tato volba snadnìjší anebo ne? Zkrátka volíme, volíme, volíme A tak volme moudøe i v tìchto podzimních volbách komunálních, abychom mìli opravdu moudré a poctivé radní a zastupitelé, aby na naší radnici nesedìli kolegové radních kocourkovských! Stanis³aw Janczyk * * * TV NOE podruhé: Mìla být, není. Ale (asi) bude! V èervnovém èísle MOSTu jsme vás, drazí ètenáøi, informovali o zahájení vysílání katolické televize TV NOE. Kromì jiného jsme v MOSTu tehdy uvedli stanovisko pana Ing. Jindøicha Liszky, øeditele Kabelové televize Tøinec, spol. s r.o. Tehdy pan øeditel Liszka uvedl, že zahájení vysílání TV NOE v rámci rozšíøené nabídky Kabelové televize Tøinec plánuje v prùbìhu èervna Jelikož je záøí a TV NOE nikde, rozhodl jsem se pana øeditele Liszky zeptat na dùvody tohoto stavu. Marian Kozok, MOST: Pane øediteli, v kvìtnu 2006 jste v rozhovoru pro náš mìsíèník tøinecké katolické farnosti MOST uvedl, že Vámi øízená KTT s.r.o. se rozhodla od èervna 2006 zaøadit do rozšíøeného vysílání i vysílání TV NOE. Pokud je mi známo, dosud k tomuto kroku nedošlo. Mùžete nám podat bližší informace k dané záležitosti? Ing. Jindøich Liszka: V návaznosti na náš rozhovor Vás chci informovat o stavu zaøazení programu TV NOE do programové nabídky: TV NOE bude zaøazena do rozšíøené nabídky, vysílána bude na kanálu K36, kde nahradí nìmecký program VOX. Termín zahájení vysílání je dán schválením Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Pøedpokládám, že se tak stane v polovinì øíjna Dìkujeme panu øediteli za pro nás dobrou zprávu a vìøíme, že se naší televize doèkáme v rámci nabídky Kabelové televize Tøinec tedy ti z nás, kteøí jsou pøíjemci signálu této televize.

3 Na pár slov s usmìvavým P. Pavlem Schwarzem 3 Takøíkajíc hostem letošní farní se rozhodl pro knìžské povolání? upr a vo vat kadeøe støíháním. pouti v nedìli 17. záøí byl P. Pavel P. Pavel Schwarz: Nebylo Výsledný efekt tak nabral opaèných Schwarz, který byl v letošním roce jednoduché uvìøit, že zrovna mì reakcí a všichni aktéøi jsme se vysvìcen na knìze a nyní pùsobí (obyèejného, høíšného kluka) si Bùh museli odebrat jednotlivì na pohojako kaplan v Jablunkovì. Usmì- volá ke knìžství, a proto jsem této vor k pøedstaveným. vavý a pøíjemný obrýlený blonïák myšlence rok vzdoroval. V období s bradkou je mlád 27 let, je na euforie jsem sice ještì staèil øíci MOST: Rok jste strávil v Jablunzaèátku své knìžské pouti a nám svému faráøi o mé touze i strachu, kovì jako jáhen, nyní jste na bìhem své návštìvy Tøince odpovì- ale pøed návštìvou biskupa ve mnì stejném místì i kaplanem. Je mezi dìl na nìkolik dotazù. pøevládnul strach a od té chvíle jsem tím rozdíl? P. Pavel Schwarz: Rozdíl MOST: V nedìli 17. záøí je dán rozdílností služby jsme Vás v Tøinci vidìli Jáhen nemùže zpovídat, udìasi poprvé. Víme o Vás jen to, lovat pomazání nemocných, že jste pùvodem z Karviné, sloužit mši svatou; je to nìco jste novoknìz roku 2006 nového a chvíli trvá, než se a nyní pùsobíte jako kaplan novoknìz zabìhne. Výhodou v Jablunkovì. Mohl byste setrvání na témže místì ètenáøùm MOSTu popsat svùj zùstává znalost prostøedí dosavadní život tak, jak šel? vztahy s farníky. P. Pavel Schwarz: Narodil jsem se v Ráji (mìstská ètvr MOST: Jak se cítíte v Jab- Karviné) vìøícím rodièùm lunko vì, na své " pr vní jako druhé dítì, bylo to knìžské štaci"? 13. záøí Dìtství jsem P. Pavel Schwarz: Pokud pr ožil takøka výhr adnì jde o pocity, myslím, že by to v kruhu dìvèat (tøi sestry). i jinde bylo podobné. První Do blízkosti oltáøe jsem se místo se podle slov starších dostal již v první tøídì jako knìží zarývá do pamìti i ministrant a až na malou srdce nejhloubìji je to dáno pøestávku jsem u toho vypøekotnou zmìnou v životì držel až do seminárních vyvolanou svìcením. Jabstudií. Po absolvování gymlunkov se mi líbil již døíve názia jsem nastoupil nejdøíve tehdy jsem obdivoval pøedena stavební fakultu VUT do vším jeho polohu mezi Brna. Pravidelnì jsem se zde horami. Dnes, po roèním zúèastòoval studentských pùsobení zde tady mám i dost mší a zapojil jsem se i do scholy. se snažil na všechno zapomenout nových pøátel takže na zázemí si Bìhem prvního roèníku ve mnì neúspìšnì. Za rok jsem byl u biskuani v nejmenším ztìžovat nemohu. dozrálo rozhodnutí stát se knìzem, pa znova a to jsem už nevzdoroval. a tak jsem, po úspìšnì zvládnutém MOST: Jste mladý a "všechno prvním roce na stavební fakultì, své MOST: Jak vzpomínáte na dobu máte pøed sebou". Jaký máte cíl ve studium pøerušil a nastoupil jsem v knìžském semináøi, na teologické svém životì? do Teologického Konviktu v Litomì- fakultì, máte na dobu studia nìjaké øicích, kde jsem se utvrdil v rozhod- zvláštní vzpomínky, které by jste nutí pokraèovat dále seminární chtìl a mohl sdìlit našim ètenáøùm? P. Pavel Schwarz: Myslím, že se formací v Arcibiskupském Knìž- mùj cíl neliší od toho, co si pøejí i P. Pavel Schwarz: Byla to ském Semináøi v Olomouci. Po ostatní køes ané (vychází totiž požehnaná doba v kruhu pøátel. zakonèení filozofické èásti studia z køes anství ne z knìžství): Dojít Samozøejmì tam, kde je více (první dva roky), mì Otec biskup spásy u Boha skrze víru o to se chci chlapù pohromadì, je i velké František poslal na další formaci do snažit celým životem. Pro mì je riziko, že nìco vyvedou. Akcí, která Èeské koleje v Øímì Nepomu- konkrétní podoba tohoto cíle si o to pøímo øíkala byla každoroèní cenum. Bìhem pøíštích tøí let jsem v aktivním plnìní všech slibù Mikulášská besídka. Této pøíležitosti pokraèoval ve studiu na Papežské daných Otci biskupovi i Bohu jsme s oblibou využívali, abychom Lateránské univerzitì. Základní proto jsem knìzem. nastavili zrcadlo pøedstaveným i studium jsem ukonèil na jaøe profesorùm inteligentní formou. loòského roku a po vysvìcení na Nezøídka to pomohlo k uvolnìní MOST: Dìkujeme za odpovìdi a jáhna (6. srpna 2005) se mým napìtí ve vztazích student-profesor, pøejeme Vám hodnì Boží pomoci a pùsobištìm stala farnost Jablunkov. bohoslovec-pøedstavený. Jednou Božího požehnání na nelehké cestì jsme to ale pøece jen pøepískli to, knìze. MOST: Na základì èeho jste se když jsme vyzkoušeli rektora rozhodl stát knìzem, kdy a jak jste z latiny a spirituálovi jsme zaèali MK

4 4 IV. Pielgrzymka Piesza z Czeskiego Cieszyna do Frydku Najœwiêtsza Matko Frydecka, sierdzia Bo ego. Nie zabrak³o katechezy jako chrzeœcijanie mamy nadziejê, e Cudowna Pani, i dzielenia siê œwiadectwami. przysz³oœæ bêdzie wspania³a, bo Bogu Najwy szemu niech bêd¹ M³odzi, których by³o oko³o 70 %, pielgrzymujemy do celu. Choæ jeszcze dziêki, e jesteœ tu z nami bardzo prze ywali swój udzia³. nie widzimy wie y tego sanktuarium, Zdajesz siê mówiæ: Garnijcie siê Bartek 9 lat: Pielgrzymka by³a przecie wiemy, e jest ono przed do mnie z ufnoœci¹, œwietna, by³o na niej du o weso³ych nami, a ten wspania³y pa³ac, do a mój Syn obdarzy was w niebie przygód. Œpiewaliœmy ró ne fajne którego pielgrzymujemy jest nic wieczn¹ radoœci¹. piosenki. Wci¹ b³agasz Jezusa, Syna swego, Ada 15 lat: Bardzo mi siê tu by by³ nam ³askawy, by darowa³, podoba³o. Œpiewaliœmy ca³¹ drog¹, przebaczy³, modliliœmy siê, odwiedziliœmy ró ne nie zsy³a³ zas³u onej kary. kaplice, gdzie siê zawsze pomodliliœmy. Najbardziej mi siê podoba³a ta P³omienie mi³oœci Serca Swego Najœwiêtszego ca³a droga. Dorota 14 lat: Pielgrzymka by³a zlewasz nieustannie na nas ka dego, wspania³a. Byliœmy nape³nieni Duchem Œwiêtym. Bardzo polubiliœmy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. siê, nie by³o adnej k³ótni. Wspólnie modliliœmy siê. By³o naprawdê wiêkszego, jak Królestwo Bo e. Choæ Sanktuarium frydeckie nazywano super! yjemy w œwiecie takim, jakim jest, to czêsto Œl¹skim Lurd. askami W tym samym dniu z Trzyñca jest nasza rodzina. Maryja y³a s³yn¹ca figurka Matki Bo ej z Dzie- wyruszy³a minibusem oraz autem w œwiecie, który by³ takim, jakim by³. ci¹tkiem, która pochodzi z XVII wieku grupa 16 parafian, by przywitaæ Dla niej te to nie by³a jakaœ wycieczjest umieszczona w o³tarzu g³ównym pielgrzymuj¹cych przed Bazylik¹ ka, to by³o ciê kie ycie. Maryja, która bazyliki. Stopniowo ros³y rzesze Frydeck¹, cieszyæ siê ich radoœci¹ jest na koñcu rzêdu imion w dzisiejszej prosz¹cych i modl¹cych siê wiernych, z pielgrzymowania oraz uczestniczyæ Ewangelii, staje siê Królow¹, Królow¹ którzy gromadzili siê przed figurk¹ pod wspólnie w Mszy Œwiêtej, któr¹ Œwiata, Królow¹ Narodów. I choæ go³ym niebem. W 1706 roku zbudowacelebrowa³ Mons. František Václav dowiadujemy siê, e ci poprzednicy no drewnian¹ kaplicê a w 1759 roku Lobkowicz, biskup diecezji ostraw- byli tacy jacy byli, to na koñcu jest okaza³¹ œwi¹tyniê. W drugiej po³owie sko opawskiej. Ka da pielgrzymka jest XVIII wieku w ci¹gu jednego roku Maryja, Matka Bo a, która ma na nieocenionym darem Boga dla ludzi. przybywa³o oko³o 100 tysiêcy pielgrzyœwiecie tyle Sanktuariów, do których I my chcemy siê podzieliæ darami, mów ze Œl¹ska, Moraw, Polski i pielgrzymuj¹ ludzie z ca³ego œwiata. S³owacji. W roku 1999 papie Jan które otrzymaliœmy w czasie tego Jest czczona przez miliony ludzi Pawe³ II. œwi¹tyniê Nawiedzenia Maryi wspania³ego popo³udnia, szczególnie w ca³ej historii dziejów Koœcio³a. Ona Panny og³osi³ Bazylik¹ Mniejsz¹. Po treœci¹ kazania Ojca Biskupa w czasie jest Matk¹ Jezusa, Ona jest Matk¹ wielu latach przerwy powrócono do Mszy Œwiêtej: Czêsto jak siê patrzy- Syna Bo ego. Z tego powodu, e piêknej tradycji pieszego pielgrzymówimy jaka to jest sytuacja, jak Ona jest nasz¹ Matk¹. Dla nas my na ten œwiat, w którym yjemy, wszyscy jesteœmy Dzieæmi Bo ymi, to i mowania do Matki Bo ej Frydeckiej. W 1989 roku po raz pierwszy wyruszyli straszliwy ten œwiat, jaka m³odzie, ta chrzeœcijan jest nasz¹ Orêdowniczk¹. wierni z Hawierzowa, w roku 2002 z Karwiny, a w roku 2003 z Czeskiego Cieszyna. We frydeckiej parafii jako wikariusz rozpoczyna³ kap³añsk¹ pos³ugê obecny pierwszy biskup ostrawsko opawskiej diecezji Mons. František Václav Lobkowicz. Od 1998 roku sanktuarium frydeckim opiekuj¹ siê polscy redemptoryœci w ostatnich latach O. Miros³aw Jesel CSsR oraz O. Krzysztof Strzelczyk CSsR. W sobotê 9 wrzeœnia po uroczystej Mszy Œwiêtej oraz udzielonym b³ogos³awieñstwie na drogê, wyruszy³a IV. Pielgrzymka Piesza z Czeskiego Cieszyna do Frydku pod przewodnictwem duchowym O. Krzysztofa Strzelczyka CSsR z Frydku. W tym roku przesz³o trasê d³ugoœci 28 km 53 pielgrzymów. Po drodze zatrzymywali siê w koœcio³ach w Koniakowie, Domas³owicach oraz przydro nych kapliczkach. W programie by³y tak e Godzinki, Anio³ Pañski, modlitwa Ró añca Œwiêtego, Koronka do Mi³oatmosfera, to i owo, tam i tu. Przecie Do niej przychodzimy z proœb¹

5 5 Pani Jadwiga Franek z Czeskiego Cieszyna wraz z swym mê em byli g³ównymi organizatorami wszystkich czterech pielgrzymek do Frydku. Oni ponownie wskrzesili tradycjê pieszego pielgrzymowania do Matki Boskiej Frydeckiej, która mia³a w przesz³oœci na naszym terenie swoje g³êbokie korzenie. W tym roku Mszê Œwiêt¹ uœwietnili piêknymi pieœniami m³odzi cz³onkowie Scholi z Olbrachcic i Czeskiego Cieszyna. Oto fragment wiersza, którym dziêkowa³a pani Jadwiga wszystkim bior¹cym udzia³ w tegorocznej pielgrzymce: o wstawiennictwo za nas w tych naszych trudnych sprawach. Ona teraz z tego tronu Bo ego przygarnia nas dla ca³ej chwa³y Królestwa Bo ego Trzeba siê modliæ. Mamy niekiedy tak¹ tendencjê skar yæ siê na to, jakie to ycie jest. Po co skar yæ siê? Co tym zyskamy? Zanoœmy proœby do Chrystusa przez Maryjê. Jesteœmy wdziêczni Matce Bo ej, e w Jej postawie mo emy zauwa yæ to, co przekaza³ nam œp. Jan Pawe³ II.: Patrzeæ w twarz Chrystusa oczami Maryi. Ona, Matka, jakimi oczami patrzy³a siê na swego Syna w Betlejem, w Jerozolimie, na Kalwarii? Oczami mi³oœci. Ona staje siê Królow¹ naszych serc, uczy nas kochaæ swego Syna. Nie wiem, o czym rozmawialiœcie w czasie pielgrzymki, ale to wszystko jest wyra eniem tego, co jest w naszych sercach. Wyrazem naszej mi³oœci do Jezusa, do którego nas doprowadza ta, która dziœ obchodzi swe urodziny. Jest za co dziêkowaæ, wyra aæ wdziêcznoœæ naszej Matce Bo ej, naszej Maryi. Jest dla nas przyk³adem, zw³aszcza dla wspó³ ycia naszych rodzin. Starajcie siê o to, aby w naszych rodzinach by³a prawdziwa mi³oœæ do ka dego cz³onka, ale przede wszystkim mi³oœæ do Jezusa, do Jego Koœcio³a, mi³oœæ do Sakramentów, bo to jest to prawdziwe spotkanie siê z Jezusem. To s¹ wielkie sprawy, o których trzeba rozwa aæ tam w pielgrzymce i tu w Sanktuarium Matki Bo ej. Niech za Jej wstawiennictwem uda siê wam, aby ta pielgrzymka ca³ego naszego ycia skoñczy- ³a siê w tym prawdziwym Sanktuarium Królestwa Bo ego. W kronice pielgrzymek pieszych do Frydku z Czeskiego Cieszyna piêknie zapisa³ ks. Pawe³ Motyka, który w roku 2005 wita³ pielgrzymów w Pazdernie: Ludzie pielgrzymuj¹cy, swymi modlitwami, œpiewami, rozmyœlaniami wypraszaj¹ niezmierne aski Bo e nie tylko dla siebie, ale tak e dla wiosek czy miast, przez które pielgrzymuj¹. Powinniœmy siê zastanowiæ i zdecydowaæ siê na udzia³ w pielgrzymce pieszej w przysz³ym roku, która bêdzie pi¹t¹ jubileuszow¹, by wypraszaæ tak e du o ask Bo ych dla naszej parafii trzynieckiej, dla naszych ojców duchownych i wszystkich parafian. Panie Bo e, pragniemy podziêkowaæ Ci, Jezu mój, wci¹ od nowa powstawaæ. Codziennie szukaæ twarzy Boga, z pogodn¹ œwiadomoœci¹, lub ze s³aboœci, ma³oœci, bezradnoœci. Z Tob¹, Panie, wszystkiemu podo³am. Ufam Tobie, bo jesteœ wielki w mi³oœci. W rêce Twe naj³askawsze chcê powierzyæ siebie i wszystkich... Pozostañ z nami!... Ekonomické okénko: Abychom dobøe slyšeli (a nejenom) V mìsíci záøí ve spolupráci s pra- elektrických rozvadìèù napájení covníky fy DEXON byly v našem zvonù ve vìži, které jsou v dezolátním farním kostele provedeny úpravy stavu a nevyhovují již pøedpisùm a ozvuèení. Po výmìnì reprosoustav se požadavkùm, èímž dochází k èastým podaøilo odstranit hluchá místa provozním poruchám. v obou boèních kaplích našeho Dále bude provedena výmìna kostela. V následujících dnech tech- elektrického kabelu pro osazení nici z výše uvedené firmy provedou nového plastového rozvadìèe ABB doladìní a vyvážení celé ozvuèovací Mini a bude rekonstruováno osvìtlení soustavy a bude provedena úprava vìžních prostor. odposlechu u varhaníka a ozvuèení Jedná se o nároèný úkol, ale pro naše zpìváky na chóru kostela. pevnì vìøíme, že se nám práce Taktéž bude probíhat výmìna repro- podaøí zdárnì vykonat. soustav v zadní èásti kostela, proto Bronislav Strokosz prosíme o trpìlivost po dobu prací na tomto úkolu. Poznámka redakce: dìkujeme Co se týèe dalších akcí; v tìchto panu Bronislavu Strokoszovi a jeho dnech (na konci záøí, pozn. redakce) spolu-pracovníkùm za obìtavou práci nás èeká celková rekonstrukce a po-moc na výše uvedených akcích elektrického zaøízení zvonice našeho a pøejeme jim, aby jim práce šla kostela. Bude provedena demontáž tøí pìknì od ruky!

6 6 Š astná sedmièka Zprávy z Domeèku V nedìli 17. záøí 2006 jsme se již lidí. A ti tam urèitì byli. Ještì jednou posedmé sešli na farní zahradní dìkujeme všem, kteøí si na farní slavnosti, neboli jak s oblibou øíkáme, zahradu našli cestu. Dìkujeme rovnìž na farním festynu. Když si vezmeme, všem, kteøí se zasloužili o zdárný že v prvních tøech letech ( ) prùbìh akce. Každá ochotná ruka pøi nám poèasí nepøálo, tak od roku 2003 pøípravì akce, bìhem ní a pøi uklízení (kdy jsme si zaèali pronajímat krásné po ní má pro nás cenu zlata. Stejnì stany pro sezení ) je tomu naopak a velký dík všem, kteøí napekli a farní festyny se konají v krásném darovali na akci zákusky èi koláèe. sluneèném podzimním poèasí, na Taková akce jako farní zahradní suché farní zahradì. Nejinak tomu slavnost se mùže konat jen tehdy, bylo i letos a tak od dvou odpoledne až jsou-li v naší farnosti ochotní a do nedìlního veèera (nìkteøí skoro až obìtaví lidé a to naštìstí jsou. Když do noci ) byla farní zahrada docela si dovolím napsat, že se tento roèník slušnì zaplnìna hosty. Kdo pøišel, opravdu povedl, snad to nebude snad neodcházel nespokojen èi daleko od pravdy: návštìvnost byla zklamán. Vìøíme, že každý si mohl slušná, poèasí nádherné, veškeré jídlo dát nìco na zub, nìco do krku. Byli se prodalo (vèetnì 100 ks grilovaných bychom rádi, kdyby jste si odnesli klobás, 80 ks kuøecích stehen a 190 z farní zahradní slavnosti pocit, že to litrù piva). Vìøíme, že se snad i za rok nebyl ztracený èas, ba naopak, že po- sejdeme na farní zahradì, abychom sezení v kruhu rodiny nebo známých pøispìli k oslavì farní pouti ke cti bylo pøíjemnì stráveným odpusto- Panny Marie Bolestné. Níže uvedenývým odpolednem. Guest star typu mi snímky se ještì vracíme k letošní- Otce biskupa jako loni jsme letos sice mu farnímu festynu. mezi sebou nepøivítali, ale to nic nemìní na skuteènosti, že dobrá atmosféra vzniká z množiny dobrých Za organizátory Sanctus Albertus sepsal Marian Kozok Dnes bychom Vás chtìli zvláš upozornit na to, že vyšlo Kompendium Katechismu katolické církve neboli Katechismus v otázkách a odpovìdích. Kompendium je vlastnì shrnutím základních pravd katolické víry a morálky a má tìsný vztah ke katechismu katolické církve. Jeho hlavní pøedností je pøimìøený rozsah, nebo pøedstavuje v pøehledné podobì hlavní body katolické víry a morálky, v pøíloze najdeme hlavní spoleèné modlitby a základní formulace katolické nauky. Kompendium podává jednotlivá témata srozumitelnì a jasnì, vede k hlubšímu pochopení katolického uèení obsaženého v katechismu katolické církve a tím pomáhá odstranit rùzné pøedsudky o víøe i katolické církvi. Kompendium je spoleèným dílem dvou papežù: Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Kompendium, které nyní pøedkládám všeobecné církvi, je vìrnou a spolehlivou syntézou katechismu katolické církve. Obsahuje ve struènosti všechny podstatné a základní prvky víry církve a také což bylo pøání mého pøedchùdce jakési vademecum, které umožní jak vìøícím, tak nevìøícím lidem celkovým pohledem obsáhnout celou šíøi katolické víry. Tato syntéza vìrnì odráží strukturu, obsah i jazyk Katechismu katolické církve, a tím napomáhá a podnìcuje k jeho lepší znalosti a hlubšímu pochopení. Toto Kompendium se ve své struènosti, jasnosti a celistvosti obrací rovnìž ke každému èlovìku, který v roztøíštìném svìtì zahlcené množstvím informací touží poznat Cestu, Život a Pravdu, kterou Bùh svìøil církvi ve svém Synu. Benedikt XVI. Kompendium vychází ve tøech provedeních: brožovaný menší formát 100,- Kè, brožovaný vìtší formát 150,- Kè a ve vázaném provedení vìtší formát za 200,- Kè. I vzhledem k velmi pøijatelné cenì by tato kniha nemìla chybìt v žádné katolické rodinì a je velmi vhodným dárkem i pro biømovance, kteøí naplnìni a posilnìni Duchem svatým, by mìli šíøit svìtlo Kristovy lásky, ale také uèení katolické církve. Jelikož tady máme opìt podzim, mùžete si v Domeèku vybrat z bohaté nabídky katolických kalendáøù. Karmelitánské nakladatelství letos vydalo dva stolní kalendáøe: Skvosty ÈR, kde jsou fotografie sakrální architektury a Malá poselství s krátkými texty Vojtìcha Kodeta. Nabízíme rovnìž stolní kalendáøe z nakladatelství Vyšehrad, Cor Jesu a Cesta-Proglas. Mùžete si vybrat také z nìkolika druhù kalendáøù na povìšení, ètecích kalendáøù a diáøù na rok V souèasné dobì probíhá také výprodej oblíbené knížky Jízdenka do nebe, vstupenka do ráje od Františka Šauera, kterou si mùžete koupit za 75,- Kè.

7 Karikatury Boha aneb jaký Bůh není... 7 To, co si mnoho lidí pøedstavuje pod pojmem zákona. Nìkteøí z nás v dìtství možná slýchali: Ale: Bùh nám nemùže pomoci, nemùže nás Bùh, díky Bohu neexistuje. (Karl Rahner) Pánbùh tì vidí a potrestá! Šlo o jasnou zachránit (spasit) bez naší vùle a bez naší výhrùžku. Upøený pohled takového boha spolupráce FALEŠNÉ PØEDSTAVY O BOHU vyvolává strach a nejistotu (co zas bude, co Bylo by tìžké (a dokonce arogantní) chtít jsem zase provedl...). Èlovìk pak žije v pocitu, Bùh je nesmírnì dobrý a milosrdný. Právì definovat Boha, který pøesahuje všechny naše že Boží pøízeò si musí tvrdì zasloužit, a hlavnì: proto nás chce vytrhnout z otroctví zla a kategorie a pojmy a vymyká se lidské nic se nepromíjí! høíchu, ze zaèarovaného kruhu vlastního pøedstavivosti. Naše pøedstavy o Bohu mohou Ale: Bùh je milujícím Bohem sobectví, který by nás zlikvidoval. Bùh nenávidí být totiž natolik vzdálené originálu, že náš Ježíš i apoštolové nám pøedstavují docela høích, ale høíšníka miluje. Nabízí nám svou vztah s ním spíše narušují než umožòují. jiného Boha, jehož láska pøedchází jakékoli pomoc a cestu k sobì. Pro tuto cestu se ale Nakonec i mnozí nevìøící odmítají nikoli Boha, naše snažení a který neodplácí podle našich musíme rozhodnout a vydat se po ní! ale jakousi jeho karikaturu, o níž se domnívají, høíchù. V centru jeho zájmu je èlovìk a ne jeho že pøedstavuje Boha, protože jim jej nìkdo pøestupky. TRAPIÈ takto prezentoval. Takovýto bùh si libuje v lidském utrpení Naštìstí se nám sám Bùh pøiblížil v Kristu VODIÈ LOUTEK stylem èím hùø, tím líp. Kdo se má dobøe, Ježíši ( kdo vidí mne, vidí Otce J 14,9), Takovýto Bùh všechno øídí, nic se na tom nedá mìl by mít pomalu pocit viny a honem si abychom ho alespoò èásteènì mohli poznat, ovlivnit, všechno je dáno pøedem. Èlovìk nic nìjaké trápení vyrobit. Boží vùle se hledá a tak s ním mohli navázat vztah. nenadìlá, nic nezmìní. Celý svìt i život v takovémto pojetí snadno - je to vždy ta horší Zkusme tedy metodou loupání cibule každého èlovìka je jakoby neviditelnými drátky možnost, vždy to pochmurnìjší, tìžší, (odborníci by øekli negativní teologie ) ve ovládán ze zákulisí. Správný vìøící by byl podle nepøíjemnìjší... svìtle uèení Bible oèistit naši pøedstavu Boha této karikatury vlastnì uvìdomìlým Božím Vìøící èlovìk s takovouto pøedstavou Boha alespoò z tìch nejhorších nánosù a karikatur. otrokem - bez vlastní vùle, bez vlastních pùsobí tísnivým a útrpným dojmem, i když se názorù, pøání a tužeb. Mìl by mít vygumovaný mùže vykázat radikálností a nároènými STAROMÓDNÍ BÙH mozek, protože myšlení je nežádoucí... asketickými výkony. Ve své askezi vidí Je mimo problém, nerozumí dnešnímu Ale: Bùh respektuje svobodu prostøedek k získávání zásluh a uznání u Boha, èlovìku a dnešnímu svìtu, prostì ujel mu Ježíš Kristus mluvil o jiném vztahu mezi Bohem potvrzení své hodnoty, proto ji tolik vyhledává. vlak... Je to roztøesený staøec s bílým a èlovìkem: Nenazývám vás služebníky, ale Ale: Utrpení není samo o sobì dobré vousem, možná trochu vzteklý a zahoøklý, pøáteli (J 15,15). Apoštol Pavel zase píše, že I když se køes anovi utrpení nevyhne a nìkdy protože ho vìtšina svìta nechce poslouchat. køes ané jsou spolupracovníky na Božím díle skuteènì napomáhá k rùstu a oèiš ování, Kolikrát už jsme vidìli podobného šedovlasého (1K 3,9). Výstižnou definici tohoto vztahu neznamená to, že je kvalitou samo o sobì. Bùh starce na nìjaké kostelní fresce a možná vyslovil i židovský myslitel Martin Buber: nám neslíbil, že ze svìta odstraní veškeré museli poslouchat starodávné písnièky ze Dìjiny se tvoøí setkáním lidské svobody s Boží trápení, ale slíbil nám sílu a pokoj, aby nás zažloutlého zpìvníku, za doprovodu rozvrza- svobodou, jež se nazývá milostí. Tedy žádný nezdrtilo. A již Starý zákon nás ujiš uje, že ných varhan, v zatuchlém kostele. Všechno otrok, žádné loutky. z rozmaru lidské syny nepokoøí ani neza- napovídalo tomu, že Bùh a víra patøí rmoutí (Pl 3,25-33). V evangeliích vidíme, že maximálnì do muzea (pokud nìkam vùbec Ježíš nemoci nerozdával, ale uzdravoval. BÙH POUZE PRO PØÍPAD NOUZE patøí). Èlovìk jej vyhledává jen jako záchranku Ale: Bùh nestárne v situacích, kdy selhávají lidské prostøedky. COSI NAD NÁMI, JAKÁSI VESMÍRNÁ Bùh, v nìhož vìøí køes ané, nestárne, není V takovémto vztahu ale chybí dùvìra. Místo ní VYŠŠÍ INTELIGENCE zemdlený, není znavený, jeho rozumnost nastupuje obchodní komunikace: Jestli tato Podle tohoto pojetí je Bùh jen vysoká vystihnout nelze (Iz 40,28b). Nejde o stainteligence vysoko nad námi, vyšší moc, vìc dopadne dobøe, tak slibuji, že... ; Když se øeèka, který oplakává staré dobré èasy: Hle, budu mìsíc modlit, oèekávám, že... vesmírná všepronikající energie. Ale ne živá èiním nìco docela nového (Iz 43,18-19) - A když takto Bùh nefunguje, když nereaguje bytost, s níž je možné žít ve vztahu. proti jeho tvùrèím schopnostem jsme všichni podle našich pøedstav a nepøistupuje na Èlovìk vyznávající tuto karikaturu sice rozu- nenapravitelní konzervativci! takovéto obchody, ztrácí èlovìk snadno zájem. mem uznává, že Bùh mùže existovat, nevstu- puje s ním však do vztahu, nekomunikuje BÙH SPÍCÍ, ZDÁLENÝ Ale: Bùh je pøítel i Otec zároveò s ním. Bùh se tak snadno stává vìcí mezi Kdosi nazval tuto karika turu bohem Do našeho vztahu s Bohem patøí i všechny jinými vìcmi... Tento bùh samozøejmì nezná hodináøem : Uvedl všechno do chodu, stanovil naše strachy a problémy. V opravdovém cit a soucit, ani se mnou, ani se svìtem. pøírodní zákony a vzdálil se. Až svìt dotiká, vztahu jde však o daleko víc. Bùh naznaèuje, že Ale: Bùh je osoba a partner pøijde vyúètovat. Podle tohoto pojetí Bùh kdesi touží po vztahu otec (matka)-dítì, pøítel Bùh vstupuje do lidských dìjin a jedná v nich. existuje, ale svìt ponechává svému osudu. s pøítelem, manželka-manžel. A dítì pøece Ne jako neurèitá božská síla, ale jako osoba a O jednotlivce se absolutnì nezajímá. Èlovìk nevyhledává otce nebo matku, jen když mu partner pro èlovìka. Bùh èlovìka oslovuje, vìøící v tuto karikaturu zastává krédo co si dojde kapesné... dává se mu poznat, zve ho, aby s ním vstoupil neudìláš sám, nemáš. Život je v tomto pojetí do hlubokého osobního vztahu. Køes anská víra jako sisyfovský výstup na sklenìnou horu, na DÌDA MRÁZ, SANTA KLAUS pak není jen uznáním Boží existence èi pravd jejímž vrcholu Bùh pasivnì èeká. V této karikatuøe je Bùh dobráckým dìdeèkem, nauky o Bohu, ale navázáním a prohlubováním Ale: Bùh je s námi! který má v popisu práce nosit dárky a vùbec tohoto vztahu s Bohem. Je to život s Bohem. Nebeský o tec se však pøedstavil jako pracovat pro blaho èlovìka a odstraòovat mu A na vztahu s ním lze postavit svùj život. Emmanuel Bùh s námi (Mt 1,23), jako ten, ze života veškeré tìžkosti. Je to Bùh tolerantní, kdo je nám blíž než my sami sobì, žádný detail a hlavnì - nenároèný. Chápe, že jsme slabí, Kateøina Lachmanová a kolektiv, pøevzato našeho života mu není lhostejný. høích a zlo omlouvá, v podstatì mu nic nevadí, z je dobrák... i za všechny ty, kteøí kdekoliv na svìtì pracují BÙH POLICISTA Èlovìku s tímto pohledem se stírá rozdíl mezi v evangelizaci. Bùh je tu od toho, aby sledoval pøestupky, aby bílou a èernou. Vùèi Bohu neprožívá ani je evidoval a trestal. Jinými slovy - strážce strach, ani lásku. Zdenìk Gibiec

8 8 Nedìlní a sváteèní liturgie v øíjnu 26. nedìle v mezidobí (1.10.) 1. ètení: Nm 11,25-29; 2. ètení: Jak 5,1-6; Evangelium: Mk 9, Žalm: odp. Hospodinovy pøedpisy jsou správné, pùsobí radost v srdci. ref. Nakazy Pana s¹ radoœci¹ serca. 27. nedìle v mezidobí (8.10.) 1. ètení: Gn 2,18-24; 2. ètení: Žid 2,9-11; Evangelium: Mk 10,2-16 Žalm: odp. A nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. ref. Niechaj nas zawsze Pan Bóg b³ogos³awi. 28. nedìle v mezidobí (15.10.) 1. ètení: Mdr 7,7-11; 2. ètení: Žid 4,12-13; Evangelium: Mk 10,17-30 Žalm: odp. Nasy nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. ref. Nasyæ nas, Panie, Twoim mi³osierdziem. 29. nedìle v mezidobí (22.10.) 1. ètení: Iz 53,10-11; 2. ètení: Žid 4,14-16; Evangelium: Mk 10,35-45 Žalm: odp. A spoèine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. ref. Oka sw¹ ³askê ufaj¹cym Tobie. 30. nedìle v mezidobí (29.10.) 1. ètení: Jer 31,7-9; 2. ètení: Žid 5,1-6; Evangelium: Mk 10,46-52 Žalm: odp. Velkou vìc s námi uèinil Hospodin, naplnila nás radost. ref. Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas. 31. nedìle v mezidobí (5.11.) 1. ètení: Dt 6,2-6; 2. ètení: Žid 7,23-28; Evangelium: Mk 12,28b-34 Žalm: odp. Miluji tì, Hospodine, má sílo! ref. Mi³ujê Ciebie, Panie, mocy moja. Pøíští èíslo MOSTu vyjde 5. listopadu Pøíspìvky mùžete zasílat do most Poøad bohoslužeb v øíjnu 1. Nedìle nedìle v mezidobí; 13. Nedìle nedìle v mezidobí; 6.30 a èesky, 7.50 a polsky a polsky, 7.50 a èesky. 2. Pátek první pátek v mìsíci. 14. Ve dnech probìhnou 3. Nedìle nedìle v mezidobí; farní rekolekce pod vedením O. Czes³awa a polsky, 7.50 a èesky. 15. Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní mší 4. Nedìle nedìle v mezidobí; svatou je adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní 6.30 a èesky, 7.50 a polsky. a svátostné požehnání. Poslední nedìle 5. Pondìlí svátek sv. Hedviky, v mìsíci - Mariánské veèeøadlo. øeholnice, hlavní patronky Slezska. 16. V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají v Støeda svátek sv. Lukáše, a hodin. V pondìlí, støedu, pátek - ranní evangelisty. èesky, veèerní polsky. V úterý, ètvrtek, sobotu 7. Nedìle nedìle v mezidobí; - ranní polsky, veèerní èesky a polsky, 7.50 a èesky; den 17. Každý ètvrtek od a první pátek po modliteb za misie. ranní mši svaté je výstav Nejsvìtìjší Svátosti 8. Sobota svátek sv. Šimona a Oltáøní. Judy, apoštolù. 18. Každý pátek po ranní i veèerní mši svaté je 9. Nedìle nedìle v mezidobí; výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou 6.30 a èesky, 7.50 a polsky. Korunky k Božímu Milosrdenství. První pátek 10. Støeda Slavnost všech v mìsíci - litanie a zasvìcení Božskému Srdci svatých. Ježíšovu. Každý poslední pátek v mìsíci Odpustky pro duše v oèistci: Dnes odpoledne a v prùbìhu celého školního roku se modlíme za zítra po celý den je možno pøi návštìvì dìti, mládež, žáky, studenty, katechety, uèitele kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, a vychovatele pøi veèerní adoraci Nejsvìtìjší pøivlastnitelné pouze duším v oèistci. Kromì tøí Svátosti Oltáøní od hodin. obvyklých podmínek (sv. zpovìï, sv. pøijímání, 19. Mše svatá v Domovì dùchodcù na Sosnì modlitba na úmysl Svatého otce) je pod- je každý pátek v Pùl hodiny pøed mínkou pomodlit se pøi návštìvì kostela zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke Modlitbu Pánì a Vyznání víry. svátosti smíøení. Mše svatá v Nemocnici Od 1. do 8. listopadu je možno získat po Sosna je sloužena každou sobotu v splnìní tøí obvyklých podmínek dennì plno- Pøede mší sv. pøíležitost ke svátosti smíøení. mocné odpustky, pøivlastnitelné pouze duším v oèistci, navštíví-li nìkdo høbitov a pomodlí se Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých tam tøeba jen v duchu za zemøelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky èásteèné. 11. Ètvrtek Vzpomínka na všechny vìrné zemøelé. 12. Pátek první pátek v mìsíci. * * * Program spotkañ poniedzia³ek Wyjazd do Ostrawy, zwiedzanie Biskupstwa ostrawsko-opawskiej diecezji oraz koœcio³a œw. Wac³awa. Odjazd od piekarni Gvuzd o godz. 13:00, zaliczka na autobus 100,- Kè sobota Spotkanie Sympatyków Radia Maryja o godz. 14:30 w salce parafialnej. Przyje d a misjonarz z Indii O. Franciszek Kubiena SJ. Poznamy miejsca, gdzie s¹ wys³ane banda e dla trêdowatych. Zapraszamy wszystkich parafian. poniedzia³ek Spo tkanie z Pismem Œwiêtym w salce parafialnej o godz. 15:00. W paÿdzierniku odbêdzie siê wyjazd do Hrèavy i Trzycatki (Jaworzynka) Matka Bo a Frydecka. Termin i godzina odjazdu zostan¹ og³oszone. Na wyjazd proszê zg³aszaæ siê w zakrystii. Zaliczka na autobus 100,- Kè. mší sv. Sledujte vývìsku v kostele! Úmysly apoštolátu modlitby øíjen 2006 Denní modlitba Apoštolátu Nebeský Otèe, kladu pøed tebe celý dnešní den. Pøináším ti v nìm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpøítomòuje obì sebe samého za záchranu svìta. Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým prùvodcem a vyzbrojí mì silou pro svìdectví o tvé lásce. To vše pøináším jako svou nepatrnou obì spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláštì na úmysly, které nám pøedkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento mìsíc: 1. Úmysl všeobecný: Aby všude na svìtì skonèily všechny formy terorismu. 2. Úmysl misijní: Aby se úsilím vìøících protrhly staré i nové øetìzy bránící vývoji afrického svìtadílu. 3. Úmysl národní: Aby nevyléèitelnì nemocní a umírající opouštìli tento svìt obklopeni láskyplnou péèí a pozorností svých nejbližších.

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Karikatury Boha aneb jaký Bůh není...

Karikatury Boha aneb jaký Bůh není... Občasník sboru Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou ZAŘÍ 2009 Karikatury Boha aneb jaký Bůh není... To, co si mnoho lidí představuje pod pojmem Bůh, díky Bohu neexistuje. (Karl Rahner) FALEŠNÉ PŘEDSTAVY

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Ahoj děti! Vánoce už jsou opravdu za dveřmi. Čokoládové kalendáře

Ahoj děti! Vánoce už jsou opravdu za dveřmi. Čokoládové kalendáře Ahoj děti! Vánoce už jsou opravdu za dveřmi. Čokoládové kalendáře vypleněny, kapři nachystáni, koledy naučeny a já musím říct, že mám Vánoce moc rád, stejně jako kdysi a snad ještě více. Mám rád i ten

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Číslo 9/XIII září 2006 Proti dobrovolnému daru

Číslo 9/XIII září 2006 Proti dobrovolnému daru Číslo 9/XIII září 2006 Proti dobrovolnému daru považuješ minulou dobu za lepší než tu, ve které žiješ? Od prvního dama až k damovi dneška jen práce a pot, trní a bodláčí. Nebo jsme zapomněli na potopu?

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola PROZATÍMNÍ AGENDA

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola PROZATÍMNÍ AGENDA Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola PROZATÍMNÍ AGENDA revidovaná verze, Březen 2012 Těšín, Piaseczno 2010-2012 redakce: Jakub J. Retmaniak ŽALMY Refrén: ŽALM 23 Pán je můj pastýř,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-polsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-polsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Gratulacje

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ADVENT MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

ADVENT MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 12/III prosinec 2001 Proti dobrovolnému daru ADVENT Advent nám má v církvi připomínat očekávání příchodu Vykupitele Ježíše. Jeho příchod můžeme konkrétně

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti"

Společný projekt  Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti" ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec a Gimnazjum Nr. 2 Zabkowice Slaskie CZ: : Náš projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Ohlédnutí za létem MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ. Číslo 9/V září 2003 Proti dobrovolnému daru

Ohlédnutí za létem MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ. Číslo 9/V září 2003 Proti dobrovolnému daru MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 9/V září 2003 Proti dobrovolnému daru Ohlédnutí za létem Nevím, není-li to předčasné mluvit o ohlédnutí, když slunce ještě krásně, někdy až nepříjemně hřeje,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

O jedné zlaté střední cestě

O jedné zlaté střední cestě MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 11/VI listopad 2004 Proti dobrovolnému daru O jedné zlaté střední cestě Dušičkový čas je časem vzpomínání a modliteb. Každý z nás máme řadu příbuzných, přátel

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

P. Jan Mazur: Božímu volání se nelze vzpouzet

P. Jan Mazur: Božímu volání se nelze vzpouzet MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 8/VI srpen 2004 Proti dobrovolnému daru P. Jan Mazur: Božímu volání se nelze vzpouzet Po třech letech máme v Třinci nového kaplana: v neděli 18. července

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Hnojnick. Vydal Obecní úřad Hnojník 5/2000

Hnojnick. Vydal Obecní úřad Hnojník 5/2000 Hnojnick zpravodaj Vydal Obecní úřad 5/2000 Obecní zastupitelstvo a obecní úfiad pfiejí v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a hodnû tûstí, zdraví a osobní pohody v roce 2001. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

To jest Cia³o moje, to jest moja Krew

To jest Cia³o moje, to jest moja Krew Èíslo 222/roèník XIX. èerven 2012 Proti dobrovolnému daru To jest Cia³o moje, to jest moja Krew A gdy jedli, wzi¹³ chleb, odmówi³ b³ogos³awieñstwo, po³ama³ i da³ im mówi¹c: Bierzcie, to jest Cia³o moje.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

1. stoletá internetová firma. Martin Černohorský Fórum pro udržitelné podnikání, 14. 3. 2012

1. stoletá internetová firma. Martin Černohorský Fórum pro udržitelné podnikání, 14. 3. 2012 1. stoletá internetová firma Martin Černohorský Fórum pro udržitelné podnikání, 14. 3. 2012 Project management Na startu Finanční řízení Výroba Klientská podpora Recepce Obchod Kreativa Marketing ETN

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kam to zařadit? MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Kam to zařadit? MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 8/III srpen 2001 Proti dobrovolnému daru Kam to zařadit? Před letošní slavností svatých slovanských věrozvěstů a spolupatronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje

Více

5. leden číslo 1 ročník XVI

5. leden číslo 1 ročník XVI 5. leden 1 Slovo pro církevní rok Lk 11,1: Pane, nauč nás modlit se. Otec biskup nás letos vyzval k zamýšlení nad modlitbou. Mělo by jít vlastně o jakési metamodlení, smím-li tak nazvat modlení o modlení,

Více

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor-

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor- 5 Iwona Wojtycza Iwona Wojtycza (Brzeg, Polsko) Iwona Wojtycza se narodila v Brzegu, kde také žije a provozuje fotografické studio. U Olgy Szwajgierové v Krakově studovala zpěv v tzv. hlasové laboratoři.

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více