USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009"

Transkript

1 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca m 2 a části vstupní budovy na ulici Hornická v Tišnově, při zachování příjezdové komunikace do areálu letního kina, pro kulturní a sportovní účely. 2. Podmínky pro podání žádosti na pronájem části pozemku parc. č. 1476/9 v k.ú. Tišnov část areálu letního kina v Tišnově o výměře cca m 2 a části vstupní budovy na ulici Hornická v Tišnově, při zachování příjezdové komunikace do areálu letního kina, pro kulturní a sportovní účely: a) podnikatelský záměr, b) nabízenou výši nájemného, c) vstupní investice d) způsob majetkového vyrovnání provedeného zhodnocení pro případ ukončení nájemního vztahu. Termín podání žádostí do do 12:00 hod. na podatelnu MěÚ Tišnov v budově nám. Míru 346. Obálky budou označeny: Pronájem části pozemku a části vstupní budovy v areálu letního kina v Tišnově neotvírat! Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce. 3. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 7/3 2+1+B, Dlouhá 1808, Tišnov z pana Zdeňka Němce, bytem Tišnov na manžele Jiřího a Lucii Jantačovi, bytem Kuřim. 4. Valorizaci nájemného u bytů, kde je u nájemních smluv schválena inflační doložka, od ve výši 6,3 % dle předloženého návrhu. 5. Uzavření nájemní smlouvy s paní Emílií Herzlíkovou na byt č. 1 na nám. Míru 911 v Tišnově, a to na dobu určitou dva roky, tj. od do Uzavření nájemní smlouvy s paní Lenkou Semmlerovou na byt č. 2 na nám. 28. října 1708 v Tišnově, a to na dobu určitou 3 měsíce, tj. od do Uzavření nájemní smlouvy s paní Lucií Valentovou na byt č. 18 na nám. 28. října 1708 v Tišnově, a to na dobu určitou dva roky, tj. od do Uzavření nájemní smlouvy s paní Helenou Servusovou a panem Miroslavem Volánkem na byt č. 7 na nám. 28. října 1708 v Tišnově, a to na dobu určitou dva a půl roku, tj. od do Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2466/431 o výměře 11 m 2 Ing. Petru Komůrkovi, bytem Tišnov pro účely zřízení terasy. 10. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi společností OFFERGREEN s.r.o., se sídlem v Brně a Městem Tišnov dle předloženého návrhu. 11. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Ing. Josefem Sojkou, bytem v Deblíně a Městem Tišnov dle předloženého návrhu.

2 Uzavření Smlouvy o dílo na vytvoření digitální datové sady VKP v územní působnosti obce s rozšířenou působností Tišnov se zhotovitelem Ing. Davidem Káňou, se sídlem v Dolních Kounicích dle předloženého návrhu smlouvy. 13. Uzavření Smlouvy o aktualizaci digitální technické mapy města a ÚAP pro správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov se zhotovitelem PK Geo, s.r.o., se sídlem v Brně dle předloženého návrhu smlouvy. 14. Uzavření Smlouvy o technické podpoře software se společností Espace Morava s.r.o., se sídlem v Olomouci dle předloženého návrhu. 15. Uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky CSS Tišnov, příspěvková organizace ve výši Kč 8.394,- za nájemné a služby související s bydlením v DPS. 16. Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí objektu polikliniky na nám. Míru 24 v Tišnově o výměře 1 m 2 firmě Wellnes centrum, Brno za účelem provádění bezplatného a dobrovolného měření rizikových tuků včetně poradenství. 17. Bezplatný pronájem areálu DT Brumov Diecézní charitě Brno Oblastní charitě Tišnov, se sídlem v Tišnově v termínu od do Uzavření Dodatku č. 14 dohody o změně smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Městem Tišnov a společností FIPO spol. s r.o. ze dne dle předloženého návrhu. 19. Uzavření Dodatku č. 14 smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Tišnov a společností Ekostavby Brno, a.s. dne dle předloženého návrhu. 20. Uzavření Smlouvy o dílo na akci: Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Sluníčko, Na Rybníčku 1700 II. etapa se společností EMBRA s.r.o., se sídlem v Tišnově dle předloženého návrhu. 21. Uzavření Kupní smlouvy na realizaci akce Oranžové hřiště Klucanina se společností Tomovy parky s.r.o., se sídlem dle předloženého návrhu. 22. Poskytnutí daru fyzické osobě paní Kateřině Chlupové, bytem Hajánky ve výši Kč ,- na opravu opěrné zdi sloužící také jako opora místní komunikace. 23. Provozní řád Tišnovských trhů dle předloženého návrhu. 24. Čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace ZŠ Tišnov, Smíškova 840 ve výši Kč ,- na nákup konvektomatu pro školní kuchyni. 25. Cenu propagačního materiálu DVD Tišnov na dobových fotografiích dle předloženého návrhu.

3 S ohledem na specifičnost zakázky na zajištění mobilních telefonních služeb pro městský úřad udělení výjimky z interních Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 27. Poskytnutí veřejné finanční podpory Klubu českých turistů ve výši Kč 6.000,- na uspořádání turistického pochodu Tišnovská padesátka. 28. Poskytnutí veřejné finanční podpory TTC KORAL Tišnov ve výši Kč ,- v souvislosti s postupem do 2. ligy stolního tenisu mužů. 29. Návrh financování projektu nadstavby ZŠ Smíškova a předkládá jej k projednání ZM. 30. Nákup obrazu z odkazu Emanuela Ranného ve výši Kč , Rozpočtová opatření č. 8/2009 Města Tišnov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009, a to převod částky Kč ,- z 6409 na 3319 na zakoupení obrazu Emanuela Ranného. 32. Uzavření Smlouvy o provedení překládky pozemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze dle předloženého návrhu. 33. Adaptaci nebytových prostor bývalých jeslí v objektu čp. 960 na ulici Horova v Tišnově pro potřeby rozšíření prostor MŠ. 34. Ukončení nájemního vztahu dohodou, případně výpovědí z nájmu 3 komerčních nájemců v objektu čp. 960 na ulici Horova v Tišnově. RM doporučuje ZM schválit: 1. Vyhlášení záměru prodeje jednopokojového bytu č ve třetím patře domu čp na ulici Králova v Tišnově o výměře 37,29 m 2 ve smyslu čl. 7, odst. 5 Zásad prodeje domů a bytů v majetku Města Tišnov obálkovou metodou jako volného bytu nejvyšší nabídce, nejméně však za cenu stanovenou znaleckým posudkem a připočtením nutných nákladů spojených s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části fondu oprav, kterou prodávající vložil do fondu oprav ke dni prodeje bytové jednotky. Nabídky na odkoupení bytu mohou zájemci podat na podatelně MěÚ Tišnov v termínu do Obálky označit: Prodej bytu č na ulici Králova v Tišnově nerozlepovat! V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou cenu a závazek k úpravě nutných nákladů spojených s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části fondu oprav. 2. Návrh užšího výběru žadatelů o byt na II. pololetí roku Odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1847/49 o výměře 144 m 2 ve vlastnictví Jiřího Šudáka, bytem Znojmo za kupní cenu ve výši Kč ,-.

4 Odkoupení části pozemku parc.č. 2466/256 podle GP označené jako díl n o výměře 202 m 2, části pozemku parc.č. 2466/435, podle GP označené jako díl o o výměře 146 m 2, oba v k.ú. Tišnov a stavby místní komunikace, umístěné na výše uvedených pozemcích, resp. jejich částech, včetně parkovacích stání a veřejného osvětlení, ve vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně za kupní cenu ve výši ,- Kč. Prodávající společnost Němec Jiří stavitel s.r.o. se zavazuje k dobudování propojení mezi komunikací a bytovými domy a dodatečně požadovaného chodníku dle projektu společnosti AQUA PROCON v termínu do Bezúplatný převod části pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc.č. 2466/260, podle GP označené jako díl p o výměře 168 m 2, části parc.č. 2466/262, podle GP označené jako díl q o výměře 213 m 2, části parc.č. 2466/265, podle GP označené jako díl r o výměře 104 m 2 a části parc.č. 2466/439, podle GP označené novým parc.č. 2466/458 o výměře 216 m 2 ve vlastnictví Jiřího Němce, bytem Tišnov do vlastnictví Města Tišnov. 6. Poskytnutí příspěvku na provoz CSS Tišnov, příspěvková organizace ve výši Kč ,-. RM doporučuje ZM neschválit: 1. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2466/431 o výměře 11 m 2 Ing. Petru Komůrkovi, bytem Tišnov. RM souhlasí: 1. S umístěním reklamního poutače na pozemku parc. č. 2580/81 v k.ú. Tišnov ve vlastnictví žadatele, kterým je Karlova pekárna s.r.o., Židlochovice dle předloženého návrhu. RM bere na vědomí: 1. Zpráva o plnění úkolů RM a ZM ke dni Zápis ze schůze komise pro děti a mládež ze dne Zápis č. 6/09 ze schůze komise kulturní ze dne Zápis č. 7/09 ze schůze komise majetkové ze dne Zápis č. 4/2009 ze schůze komise sociální a zdravotní ze dne Přehled volných nebytových prostor k 06/ Výsledek jednání hodnotící komise na akci: Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Sluníčko, Na Rybníčku 1700 II. etapa. 8. Závěr hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu Oranžové hřiště Klucanina. 9. Zápis z místního šetření opěrná zeď Hajánky ze dne Zápis ze schůze komise sportovní ze dne

5 - 5 - RM ukládá: 1. Odboru správy majetku a investic připravit návrh na pronájem volných ploch v areálu bývalých Technických služeb, garáže na ulici Nádražní, kotelny na ulici Osvobození. Úkol: odbor správy majetku a investic Termín: Odboru správních a vnitřních věcí provést poptávkové řízení na zakázku zajištění mobilních telefonních služeb pro městský úřad oslovením nejméně pří poskytovatelů této služby a po zajištění jejich nabídek provést vyhodnocení a předložit návrh na uzavření smlouvy s poskytovatelem, který nabídl nejvýhodnější nabídku. Úkol: odbor správních a vnitřních věcí Termín: Vedoucímu finančního odboru připravit do příští schůze RM harmonogram rozpočtového procesu na rok Úkol: vedoucí finančního odboru Termín: Odboru správy majetku a investic připravit poptávkové řízení na dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 960 na ulici Horova v Tišnově.. Ing. František Svoboda starosta města Tišnova. Zdeněk Melkes místostarosta města

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 1. Zpráva o hospodaření s nebytovými prostorami 01/16/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami. 02/16/2011 RM ukládá

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 Usnesení s termínem č.: 516 taj. (OD) 28.08. 623 taj. (OSVaZ) 28.08. 1180 taj. (ONI) 18.09. 281 taj. (ONI) 02.10.

Více