Geometrie architektura umění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geometrie architektura umění"

Transkript

1 Geometrie architektura umění RNDr. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

2 Přehled Geometrie vznik, vývoj, základní fakta Proč je geometrie důležitá? Je možné se geometrii naučit? jak zvýšit zájem o studium geometrie Využití geometrie v praxi Architektura a malířství období renesance nejvýznamnější stavby, výtvarná díla znovuobjevování perspektivy

3 Geometrie Geometrie vždy vycházela z praktických potřeb k rozvíjení geometrických znalostí nejvíce přispívala stavitelská činnost vyměřování pozemků, stavba obydlí, opevnění ve starém Egyptě již lidé uměli zobrazovat půdorysy budov a používali kolmé průměty (3. tisíciletí př. Kr.) orientace v terénu doprava přes moře či pouště výroba nástrojů, zbraní Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína od 5. tisíciletí př. Kr. praktická geometrie náročné stavební práce zavlažovací systémy, vodní nádrže, opevnění, stavby lodí vyměřování polí

4 Geometrie Teprve později studium geometrických útvarů vedlo ke vzniku geometrie jako matematického oboru geometrie se stala vědou - studována a rozvíjena nejen z praktických ale i z filozofických a teoretických důvodů Řecko vznik geometrie jako teoretické disciplíny (6. století př. Kr.) rozvoj abstraktního myšlení, vznik nových obecných pojmů, systémů tvrzení, které lze rozumově vyvodit z tvrzení základních přechod k deduktivně budovaným teoriím idea důkazů Geometrie bývá považována za jeden z prvních matematických oborů vůbec Po velkém zájmu o geometrii mezi starověkými učenci následuje nadlouho útlum

5 Geometrie Další rozvoj geometrie středověk islámské země (od 7. století) období nového rozkvětu matematiky Evropa opět spíše praktická geometrie (6. 7. století) Evropa století renesance - jako součást malířství se rozvinula nauka o lineární perspektivě spojení geometrie a algebry vznik analytické geometrie potřeba přesných zobrazovacích metod vznik deskriptivní geometrie (G. Monge 18. století) Další vývoj objev neeukleidovských geometrií další propojení geometrie a algebry dnes vlastnosti prostoru, různé algebraické struktury na topologických objektech

6 Proč je geometrie důležitá? Důležitá pro každého z nás všichni potřebujeme dobrou geometrickou představivost, abychom se vůbec dokázali pohybovat a vnímat svět kolem nás Geometrie nás učí myslet Důležitá pro další disciplíny a podporu tvořivosti

7 Je možné se geometrii naučit? Studium geometrie je náročné proto je někdy na ZŠ i SŠ opomíjena pokud nezbývá ve výuce čas, bývá vynechávána právě geometrie především v nižších ročnících by však geometrie měla být v matematice na prvním místě,,nemám prostorovou představivost, geometrii se tedy nemohu naučit. nepravda Prostorovou představivost se můžeme naučit, rozvíjet ji a zdokonalovat nutné začít včas, lze promeškat učení prostorového vidění

8 Je možné se geometrii naučit? Geometrie by se měla učit názorně nikdy by nemělo docházet k tomu, že se konstrukce stane naučeným postupem, pod kterým studenti nic nevidí Na žádném stupni výuky geometrie nevystačíme s pouhým rýsováním zejména ve stereometrii důležité chápat vztah mezi tělesem a jeho obrazem nezbytné používání modelů, žáci a studenti je mohou sami tvořit ve všech případech je nutná názornost důležité je kreslení náčrtků prostorových objektů a porozumění prostorovým vztahům

9 Jak zvýšit zájem o geometrii? Učit geometrii zajímavě a logicky Ukazovat využití geometrie v praxi geometrie z praxe přece vždy vycházela Je nutné zmodernizovat a zkvalitnit výuku Studium geometrie je třeba zatraktivnit (deskriptivní geometrie je dnes zanikající obor) využití moderního softwaru a počítačového modelování při výuce stereometrie nebo klasické DG lze používat názorné 3D počítačové modely, statické modely, animace (dostupnější než fyzické modely) počítače pouze usnadní práci, stále je nutné geometrické zákonitosti znát někdy spíše prostorovou představivost ubíjí

10 Geometrie a architektura Využití geometrie v praxi je nejviditelnější a nejhmatatelnější v architektuře Proč vyučovat geometrii? jednoduše proto, že je,,všude kolem nás Je nutné, aby architektura byla účelná, funkční, ale i tak může být,,krásná Marcus Vitruvius Pollio 1. stol. př. Kr. římský architekt, teoretik dílo: Deset knih o architektuře (De architectura libri decem) stále platné zásady statická pevnost a stabilita stavby - firmitas praktický styl stavby - utilitas estetický cíl - venustas

11 Geometrie, architektura a umění Středem našeho zájmu bude období renesance připomeneme si typické znaky tohoto období zmíníme se o některých architektonických zajímavostech zaměříme se na zajímavé a významné stavby a pokusíme se odhalovat jejich geometrii zrod lineární perspektivy geometrický rozbor některých významných výtvarných děl

12 Architektura Renesance ( století) umělecký sloh i historická epocha vyznačovala se zesvětštěním, individualismem a návratem k antice renesance = znovuzrození umělci viděli v renesanci znovuzrození pravého umění a kultury návratem k antice období zámořských objevů, přírodovědeckých zkoumání, šíření nových myšlenek zrod Florencie, Itálie velká prosperita obyvatelstva, rozvoj bankovnictví, řemeslnické výroby vznik samostatných městských států hospodářský rozvoj a bohatství italských měst hlavní příčiny vzniku tohoto uměleckého směru hospodářská prosperita měst vedla k rozvoji stavitelství a výtvarného umění

13 Architektura Typické rysy individualismus člověk se stává všestranně rozvinutou osobností, vznikají životopisy, vlastní podobizny malířů, umělci na rozdíl od středověku podepisují svá díla humanismus víra ve schopnosti člověka poznávat a ovládat svět, humanismus zaměřil pozornost vědy a umění na člověka, přírodu a pozemský svět realismus snaha zobrazit viděnou skutečnost vědecký základ umění umělci té doby studovali optiku, zabývali se geometrií, užitím perspektivy v malbě, mechanikou, pitvali lidská a zvířecí těla, aby pochopili jejich anatomii, pozorovali přírodu velmi se zasloužili o rozvoj přírodních věd racionalismus svět se zdá rozumově pochopitelný a vysvětlitelný mecenášství, sběratelství úsilí o harmonii, soulad, rovnováhu, vyváženost proporcí

14 Architektura Typické rysy oproti gotickému vertikalismu převládá princip horizontální z antiky je převzat architrávový systém (sloupy a vodorovný překlad) a sloupořadí, oblouková soustava (arkatura) architrávový systém oblouková soustava

15 Architektura Typické rysy řád dórský, iónský, korintský antické stavební řády stavební systémy řecké, později římské chrámové architektury, které se staly zdrojem inspirace téměř pro všechny slohy architektury křesťanského světa

16 Architektura Typické rysy časté jsou kupole, klenby užívá se valená klenba, valená klenba s lunetami, křížová klenba, klenba klášterní, necková klenba valená klenba valená klenba s lunetou

17 Architektura Typické rysy Křížová klenba s lomenými vrcholnicemi tvořená dvěma kosými válcovými plochami průnikoví křivky jsou čtvrtiny elips Základní typ křížové klenby části dvou rotačních ploch nad čtvercovým půdorysem, tzv. travé povrchové přímky obou válcových ploch jsou rovnoběžné se stranami čtverce, který tvoří půdorys průnikovými křivkami jsou poloviny elips vrcholnice nejvyšší povrchové přímky

18 Architektura Typické rysy klášterní klenba necková klenba

19 Architektura Typické rysy základní prvky architektury jsou čtverec, krychle, koule a kruh arkády otevřené lodžie, ochozy stavby jsou souměrné, jednoduché, pravidelných proporcí výrazný a oblíbený prvek jsou malované dřevěné trámové stropy nové typy staveb městské paláce, vily detaily, ornamentika, nový druh výzdoby fasády sgrafito Lunetová římsa náběh valené klenby prostoupený výsečemi

20 Architektura Typické rysy kamenné prvky kuželky (tvoří výplň zábradlí balkónů, schodišť) balustráda zábradlí provedené z kuželek renesanční kuželky

21 Architektura Typické rysy schodiště s balustrádou

22 Architektura Italská renesance neustálý vzestup bohatých městských států, zisky z bankovnictví, ze zámořského obchodu každý městský stát soupeřil s ostatními a snažil se překonat své soupeře nádherou vlastní architektury a veřejných míst Katedrála Santa Maria del Fiore Florencie, Itálie stavební práce v gotickém stylu zahájeny v roce 1296 na místě podstatně menší baziliky Santa Reparata pod vedením Arnolfa di Cambia po Arnolfově smrti práce na dlouhou dobu přerušeny dále práce pod vedením řady architektů Giotto di Bondone pouze navrhl projekt vedle stojící zvonice Francesco Talenti výrazně změnil Cambiovy plány, jeho dílem jsou mohutné křížové klenby ve všech lodích i plán vytvořit nad křížením ohromnou kupoli vynořila se otázka, jak kupoli technicky zrealizovat

23 Katedrála Santa Maria del Fiore

24 na realizaci kupole byla v roce 1418 vypsána architektonická soutež překvapivě vyhrál Filippo Brunelleschi ( ) do té doby architektonické znalosti prokazoval jen v teoretických otázkách nevytvořil jako odpovědný architekt žádnou budovu to se změnilo až na zač. 20. let 15. stol. navrhl stavby, některé dokončeny až po jeho smrti, díky nimž je označován za nejvýznamnějšího stavitele italské rané renesance ztělesňoval renesanční ideál mnohostranně vzdělaného člověka s univerzálními zájmy matematické studie, architektonickoteoretické studie první matematicky precizní výklady zákonitostí perspektivního zobrazování pochován v Santa Maria del Fiore

25 v roce 1436 byla katedrála zasvěcena papežem Evženem IV. Panně Marii v roce 1588 byla stržena nedokončená fasáda Arnolfa di Cambia dále vypsána řada konkurzů na dostavbu chrámu, teprve roku 1871 došlo k dohodě o novogotickém řešení, který respektoval historický vzhled katedrály novogotická přední fasáda byla dokončena v roce 1887 obložení třemi druhy mramoru bílý, zelený a červený v roce 1966 byly objeveny pozůstatky původního kostela Santa Reparata a zpřístupněny veřejnosti

26 Půdorys chrámu katedrála je vystavena nad půdorysem ve tvaru latinského kříže trojlodní bazilika délka činí 153 m, šířka 38 m, 90 m v příčné lodi dóm pojme 25 tisíc návštěvníků čtyři stejně tvarovaná ramena, vždy opisují pět stran osmiúhelníku jejich malé kupole se bezprostředně vztahují k mohutnému zaklenutí hlavní kupole

27 Kupole chrámu Filippo Brunelleschi průměr 45 m největší kupole na světě, považována za zázrak stavební techniky dlouho se zdálo neřešitelné zbudování kupole o takových rozměrech otázka jak vybudovat lešení potřebné ke stavbě různé nápady, které nakonec ztroskotaly navršit uvnitř stavby hromadu země a přimíchat do ní mince, aby po ukončení stavebních prací bylo možné přimět děti a městské chudé k odnášení suti stavba kupole zahájena kolem r. 1420, dokončena 1434 osmiboká dvouplášťová kupole

28 Kupole chrámu mezi oběma vrstvami kupole zajišťují stabilitu konstrukce horizontálně a vertikálně uspřádané výztuže osm z těchto výztuží je bez statické funkce vyvedeno na vnější stavbu a člení vzhled kupole do osmi segmentů mezi zděnými vrstvami lze vystoupat až k lucerně kupole dómu

29 Kupole chrámu Brunelleschi stavěl kupoli chrámu bez použití stabilního lešení vedl stavbu vzhůru za pomoci dvou skořepin odlišné tloušťky spojených příčnými výztužemi nesly pohyblivé, společně s kupolí narůstající lešení mnoho stavebně-technických triků lehké materiály návrhy do té doby nevídaných nástrojů, které napomáhaly stavbě na úpatí kupole předpokládal malý obloukový ochoz, který byl nakonec proveden jen na jedné straně kritika od Michelangela posměšně ho označil jako klec na cvrčky Ludovico Cigoli podélný řez chrámem

30 Interiér chrámu podstatné části kdysi mnohem bohatší výzdoby byly v průběhu staletí zničeny nebo vystaveny v muzeích nad tamburem (prstenec zdiva mezi obvodovými zdmi a kupolí) kopule se místo plánované mozaiky nachází freska Posledního soudu návrh Giorgio Vasari, zhotovil Frederico Zuccari

31

32 Architektura Bazilika San Lorenzo Florencie, Itálie stojí na základech jednoho z nejstarších kostelů ve městě v roce 1418 rozsáhlé přestavby vedením stavby pověřen Filippo Brunelleschi po Bruneleschiho smrti dokončil stavbu Antonio Manetti fasáda se nedočkala obložení, vnější stavba dodnes bez ozdob

33 Interiér tradiční půdorys trojlodní baziliky s kupolí arkády (oblouky nesené pilíři nebo sloupy) zde sloupy v pravidelných odstupech s bohatě zdobenými hlavicemi boční lodi jsou zaklenuté proporce zřetelně přizpůsobené lidským měřítkům

34 Zaklenutí prostoru k zaklenutí čtvercové nebo polygonální základny se užívá tzv. pendentivů sférických trojúhelníků tvořících přechod mezi kulovou plochou a prostorem pod ní zde - polovina kulové plochy na čtyřech pendentivech

35 kupole kaple dominuje celému komplexu San Lorenzo Kaple dei Principi součást komplexu San Lorenzo budova vystavěna nad osmiúhelníkovým půdorysem jako samostatný prostor jsou zde pohřbeni medicejští velkovévodové interiér zdoben barevným mramorem manýristicky výstřední

36 Architektura Renesanční paláce s přibývajícím majetkem rostla touha budovat pro rodiny reprezentativní obytné domy často neúměrně mohutné rozměry architekti, kteří byli pověřováni vedením těchto staveb, patřili k vynikajícím talentům své doby Filippo Brunelleschi Palazzo Pitti Benedetto da Maiano Palazzo Strozzi Michelozzo di Bartolomeo Palazzo Medici-Riccardi řada charakteristických rysů zpravidla tři podlaží, přesahující římsy a střechy centrem palácových budov vnitřní dvory, obvodové arkádové chodby rustikové zdivo, tvary kamenných kvádrů se v každém patře měnily

37 Palazzo Medici- Riccardi architekt Michelozzo di Bartolomeo zadavatel Cosimo de Medici vnitřní nádvoří sloupy s korintskými hlavicemi

38 Bazilika sv. Petra Basilica di San Pietro Řím, Itálie

39 v 15. století rozhodnuto o stavbě nového chrámu, neboť původní bazilika velmi zchátrala vystřídalo se několik architektů chrám má již výrazné barokní prvky v r jmenoval papež Pavel III. hlavním architektem Michelangela Buonarroti tehdy 72letý zanechal detailní nákresy kupole a celého chrámu aplikoval stejnou techniku, jakou použil Brunelleschi u florentské katedrály kupole průměr 42 m vystavěna ze dvou plášťů z cihel a kamenů dokončena teprve r Domenico Fontana

40

41 Malířství Vývoj v zobrazování prostoru umění, především malířství, při hledání správného zobrazování výrazně napomohlo k rozvoji geometrie, matematiky a vědy vůbec pozor perspektiva je pouze jednou ze složek výtvarného projevu nemusí být nutně použita budeme se zabývat jednou stránkou výtvarného díla snaha o geometrické ovládnutí prostoru v dílech malířů způsoby zobrazování trojrozměrného prostoru na ploše obrazu toto hledisko není jedinou mírou, podle které lze hodnotit velikost výtvarného díla (někdy dokonce nedůležité) každá historická epocha má své estetické normy, své vlastní způsoby uměleckého vyjadřování

42 Malířství Vývoj v zobrazování prostoru tři okruhy problémů, s nimiž se malíři potýkali zobrazení postavy zachyceni vztahů mezi postavami znázornění prostoru, do něhož jsou postavy umístěny nejstarší archaické období malířská výzdoba jeskyní (podobnost s výtvarnou dovedností dětí) osoby prosté čáry, někdy zobrazovány jen pomocí symbolů zobrazení zvířat větší pozornost, téměř dokonalé realistické portréty stylizace osob není projev toho, že by malbu neuměli zhotovit, spíše toho, že to nepovažovali za důležité znázornění prostoru je minimální pravěký člověk zřejmě necítil potřebu realisticky zobrazovat prostor to je spojeno s ovládnutím prostoru, s vymezováním hranic (k tomu v té době ještě nedochází)

43 Malířství Vývoj v zobrazování prostoru starověk Egypt (od 4. tis. př. Kr.) postavy malovány stylizovaně, ne prostými čarami složeny ze dvou realistických pohledů zepředu a z profilu zobrazení prostoru pouhé překrývání postav později náznak prostorového zobrazení šikmé rovnoběžné promítaní s rostoucí vzdáleností od průmětny se předměty nezmenšují, ale posouvají nahoru (velikost postavy často vyjadřovala společenské postavení) Etruskové (8. stol. př. Kr. 4. stol. př. Kr.) lidé zobrazeni zcela realisticky první pokusy o perspektivní zobrazení s rostoucí vzdáleností od průmětny se předměty zmenšují některé předměty znázorněny ve volném rovnoběžném promítání, případné nesrovnalosti maskovány jinými předměty

44 Malířství Vývoj v zobrazování prostoru starověk Řím (8. stol. př. Kr. 5. stol. po Kr.) malování divadelních kulis, dokonalá iluze prostoru výzdoba interiérů zánik Římské říše = zánik naděje na rozvoj perspektivy následuje dlouhé období úpadku nedochází ke geometrickému znázornění prostoru obavy ze zobrazování svatých - ovšem malířství, sochařství - jediná možnost jak působit na masy negramotného obyvatelstva malířství je přijímáno, jen slouží-li věci křesťanství pouze výjevy ze života svatých, přísná pravidla uvědomělé hledání zákonitostí perspektivy je prokazatelné až ke sklonku doby gotické a v období nastupující renesance

45 Palazzo Ducale slavný obraz zřejmě od Piera della Francesca Malířství Renesance malíři znovuobjevují realistickou malbu tématika do značné míry se udržuje tématika náboženská zobrazují se výjevy z běžného života (náboženská symbolika celé dílo posvěcuje) někdy díla plně světská (zadavatel bohatý měšťan) nově portrét, krajina, zátiší, motivy převzaté z antického umění

46 Malířství Lineární perspektiva je vhodně zvolené středové promítání na svislou rovinu, které říkáme nákresna střed promítání (oko) leží mimo nákresnu ve vhodné vzdálenosti od nákresny nad půdorysnou pro malíře střed je jeho okem, nákresna plátnem střed promítání - oko O d H nákresna h O 1 z půdorysna

47 Malířství Lineární perspektiva přímky zobrazujeme pomocí dvou bodů stopník, úběžník (obraz nevlastního bodu přímky) pro přímky rovnoběžné s půdorysnou leží úběžníky na horizontu O U h N z

48 Malířství Lineární perspektiva obrazy rovnoběžných přímek jsou různoběžky, které procházejí jedním společným úběžníkem

49 Malířství Lineární perspektiva malíři samozřejmě úběžníky na svých obrazech nevyznačovali, často používali na pomoc různé metody účinným prostředkem je čtvercová síť v půdorysné rovině tzv. pavimentum a její perspektivní obraz H O h z

50 Malířství Lineární perspektiva malíři samozřejmě úběžníky na svých obrazech nevyznačovali, často používali na pomoc různé metody účinným prostředkem je čtvercová síť v půdorysné rovině tzv. pavimentum a její perspektivní obraz U H V h z

51 Malířství Lineární perspektiva konstrukce pavimenta v neprůčelné poloze

52 Malířství Lineární perspektiva konstrukce pavimenta v neprůčelné poloze U H W V h z

53 Malířství Lineární perspektiva volba hlavního bodu obrazu a pavimenta ovlivňují celkový dojem z uměleckého díla v zobrazování pavimenta často chyby Florentská metoda konstrukce pavimenta Holbeinova konstrukce většina renesančních malířů užívala pavimenta v průčelné poloze Leonardo da Vinci symetrické kompozice, s hlavním bodem na svislé střední příčce obdélníka obrazu Raffael Athénská škola obdobné symetrie Tizian - asymetrická volba hlavního bodu, ale architektura uspořádána průčelně

54 Malířství objevitel perspektivy Filippo Brunelleschi zákonitostmi lineární perspektivy se důkladně zabýval také Albrecht Dürer Brunelleschiho metody mezi malíři nepřijaty příliš složité, používání průmětů půdorys, nárys, bokorys vymyšleny nové přímé metody konstruování perspektivního obrazu přímé metody Leone Battista Alberti florentský architekt spis O malířství

55 Malířství převážně florentským malířům se podařilo nalézt všechny důležité zákonitosti lineární perspektivy hledání převážně intuitivní, odvozené od přímého pozorování a stálých pokusů Ambrogio di Bondone ( ) zvaný Giotto, první umělec, který podepisoval svá díla jeden z prvních malířů, který usiloval o realistické zobrazení skutečnosti není výsledkem geometrických konstrukcí, ale intuice a pozorování na tehdejší pozorovatele působily jeho obrazy takřka jako skutečnost těžké jeho postup popsat rovnoběžné přímky se jednou zobrazují jako rovnoběžky, podruhé jako různoběžné přímky obrazy Oplakávání Ježíše Krista, Vyhnání ďáblů z Areza, Sen biskupův, Vzkříšení Drusiany, Nanebevzetí Jana Evangelisty, Smrt sv. Františka,...

56 Oplakávání Ježíše Krista Kaple Scrovegni, Padova, Itálie zřetelně rozeznáme popředí a pozadí, obraz získává hloubku

57 Vyhnání ďáblů z Arezza kolem r kostel di San Francesco d'assisi, Itálie

58 Vyhnání ďáblů z Arezza rovnoběžné přímky někdy se zobrazí jako různoběžky, někdy jako rovnoběžky

59 Setkání Jáchyma s Annou u Zlaté brány kolem r.1305 Kaple Scrovegni, Padova, Itálie jeho malby se postupně vyvíjí

60 Malířství Ambrogio Lorenzetti ( ) znal základní pravidla prostorového zobrazení Výsledky dobré vlády Palazzo Publico, Siena, Itálie domy v průčelné poloze

61 Zvěstování kolem r.1344 čtvercový obraz, hlavní bod umístěn do průsečíku úhlopříček víra ve správnost souměrné kompozice symetrie je zdůrazněna stejnými výklenky a symetrií postav

62 Zvěstování kolem r.1344 čtvercový obraz, hlavní bod umístěn do průsečíku úhlopříček víra ve správnost souměrné kompozice symetrie je zdůrazněna stejnými výklenky a symetrií postav

63 Masaccio ( ) zřejmě první, kdo se seznámil s Brunelleschiho metodou konstrukce perspektivního obrazu považován za průkopníka renesanční malby Svatá Trojice kolem r Santa Maria Novella, Florencie, Itálie dokonalá perspektivní konstrukce, lidé zprvu mysleli, že umělec udělal do zdi otvor zobrazení imaginární architektury, výklenku, valené klenby

64 Piero della Francesca ( ) Bičování Krista, kolem r. 1460, dokonalá perspektiva Galeria Nazionale, Urbino, Itálie

65 Paolo Uccello ( ) Bitva u San Romana perspektiva jeho velkým koníčkem kolem r usiloval o sepsání učebnice LP Galleria degli Uffizi, Florencie, Itálie

66 aby vynikla perspektivní konstrukce, jsou na zemi umístěny různě položené hroty kopí

67 Malířství Leonardo da Vinci ( ) prototyp tvůrčího renesančního člověka znalosti ve všech oblastech tehdejších přírodních věd, techniky a architektury velký inovátor v oblasti perspektivního zobrazování teoreticky dokonce řešil nelineární perspektivy Poslední večeře Santa Maria delle Grazie (refektár), Milán, Itálie obvyklé pavimentum,příliš nezdůrazňuje, naopak v popředí perspektivní obraz stolu, zakrývá pavimentum, to zde funguje pouze jako geometrická pomůcka dojem prostoru záměrně potlačen, perspektiva hlavně kompoziční funkce horizont je zvolen ve výšce přesahující rozměry člověka

68

69 Zvěstování kolem r.1472 Galleria degli Uffizi, Florencie, Itálie perspektiva hlavní výrazový prostředek

70 Klanění tří králů skica, ( ) Galleria degli Uffizi, Florencie, Itálie

71 Rafaelo Santi ( ) Athénská škola, , Stanza di Raffaello, Vatikán, Itálie

72 Malířství Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ( ) jedním z nejvýznamějších představitelů vrcholné italské renesance a manýrismu použití nelineární perspektivy Sixtinská kaple, Vatikán, Itálie fresky Poslední soud, Stvoření světa,...

73

74 Delfská Sibyla Poslední soud

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz Přehled Výtvarné umění malířství, sochařství a architektura Lineární perspektiva

Více

Výuka planimetrie, stereometrie i klasické DG

Výuka planimetrie, stereometrie i klasické DG Výuka planimetrie, stereometrie i klasické DG RNDr. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz Přehled Proč je geometrie důležitá? Je možné se geometrii naučit?

Více

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění RNDr. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz Přehled Výtvarné umění malířství, sochařství a architektura Lineární

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE PERSPEKTIVA V OBRAZECH

ROČNÍKOVÁ PRÁCE PERSPEKTIVA V OBRAZECH Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE PERSPEKTIVA V OBRAZECH Vypracovala: Hana Minaříková Třída: 8.J Školní rok: 2012/2013 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlašuji, že

Více

Lineární perspektiva

Lineární perspektiva Lineární perspektiva Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 4 přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 Literatura Základní literatura: Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně:

Více

Zejména v renesanci se pěstuje a udržuje mínění, že nejkrásnější jsou útvary, v nichž lze

Zejména v renesanci se pěstuje a udržuje mínění, že nejkrásnější jsou útvary, v nichž lze Zdálo by se, že v oblasti lidské činnosti matematika a umění stojí na protilehlých pólech, ba že se někdy až vylučují. Ale i v matematice je kus umění. Matematik Sobolev napsal: "Skutečným matematikem

Více

RENESANCE Úvod Literatura, architektura, výtvarné umění Prezentace pro kombinované studium Taneční a pohybové divadlo a výchova Renesance Vzorem a příkladem renesance je antika obrození antických ideálů,

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí Autor: Mgr. Iva Chauturová Datum, třída: 15. 5. 2012,

Více

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová Téma: Renesance Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. RENESANCE konec 13.století až polovina 17.století

Více

Geometrie ve výtvarném umění

Geometrie ve výtvarném umění Geometrie ve výtvarném umění Petra Surynková Katedra didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze petra.surynkova@mff.cuni.cz www.surynkova.info Přehled Výtvarné umění

Více

renesance 14. 17. století vznik ve Florencii v Itálii

renesance 14. 17. století vznik ve Florencii v Itálii renesance 14. 17. století vznik ve Florencii v Itálii renesance = znovuzrození obrácení pozornosti k člověku zájem o vědu a nové objevy a vynálezy návrat k přírodě vzkříšení antické kultury 1 humanismus

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

Leonardo da Vinci život

Leonardo da Vinci život 6. Vrcholná renesance Kdy: Vrcholná renesance vzniká v Itálii, konkrétně ve Florencii v letech 1500 1520 a později také v Římě a v Miláně. Za jejího hlavního představitele je považován Leonardo da Vinci.

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

2.1 Zobrazování prostoru do roviny

2.1 Zobrazování prostoru do roviny 43 2.1 Zobrazování prostoru do roviny br. 1 o x 1,2 V běžném životě se často setkáváme s instruktážními obrázky, technickými výkresy, mapami i uměleckými obrazy. Většinou jde o zobrazení prostorových útvarů

Více

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Etymologicky rinascitá dell arte antica = návrat k antickému umění. Doba 14. 16.století: a) Quattrocento 14.st. počátky v ital.městech b) Cinquecento 15.st.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 10. Renesance. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10 Renesance Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 10. Renesance. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10 Renesance Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

BA008 Konstruktivní geometrie

BA008 Konstruktivní geometrie BA008 Konstruktivní geometrie pro kombinované studium Lineární perspektiva Jan Šafařík Jana Slaběňáková přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 letní semestr 2016-2017 21. dubna 2017 Základní literatura

Více

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů v akademickém roce 2015/2016

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů v akademickém roce 2015/2016 DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění malířství: pompejský styl základní architektonické řád 02/ Raně křesťanské umění ikonografie výzdoby (katakomby, mozaiky) významné stavby a jejich mozaiková výzdoba (Ravenna)

Více

M A T E M A T I K A A M O N A L I S A A N E B J E Z D R A V Y R O Z U M O P R A V D U Z D R A V Y? JAN ÁMOS VÍŠEK

M A T E M A T I K A A M O N A L I S A A N E B J E Z D R A V Y R O Z U M O P R A V D U Z D R A V Y? JAN ÁMOS VÍŠEK M A T E M A T I K A A M O N A L I S A A N E B J E Z D R A V Y R O Z U M O P R A V D U Z D R A V Y? JAN ÁMOS VÍŠEK Čtvrtá přednáška INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ, FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERSITA KARLOVA

Více

Deskriptivní geometrie 1

Deskriptivní geometrie 1 S třední škola stavební Jihlava Deskriptivní geometrie 1 01. Úvod do DG 1 Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

VÝVOJ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ

VÝVOJ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ VÝVOJ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ PETRA SURYNKOVÁ Abstract: This contribution deals with the major development steps in using of the linear perspective in painting during the history. We describe

Více

Umění architektura, 3. hodina

Umění architektura, 3. hodina Umění architektura, 3. hodina 26. 3. 2015 Umělec: malíř sochař architekt Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti, Giorgio Vasari pojmy: horror vacui, mimesis Baptisterium sv. Jana Křtitele ve Florencii,

Více

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/14 Obrazová dokumentace, základní charakterizace CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY RENESANČNÍ ARCHITEKTURY Zdivo

Více

Iluze hloubky krátká historie pozorovacích hledisek

Iluze hloubky krátká historie pozorovacích hledisek Úvod Máme před sebou rozevřenou knihu. Nebo sledujeme obrazovku televizoru či počítače. Anebo nám třeba někdo předčítá a my si to zapamatujeme a opakujeme. Náhodou jsme se ocitli v zahradě. Ve všech takových

Více

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, v akademickém roce 2014/2015

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, v akademickém roce 2014/2015 DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění malířství: pompejský styl základní architektonické řád 02/ Raně křesťanské umění ikonografie výzdoby (katakomby, mozaiky) významné stavby a jejich mozaiková výzdoba (Ravenna)

Více

BENÁTKY 5 DENNÍ AUTOKAREM

BENÁTKY 5 DENNÍ AUTOKAREM BENÁTKY 5 DENNÍ AUTOKAREM 5 - denní zájezd Náměstí Svatého Marka (Piazza San Marco): Náměstí Svatého Marka je samotným centrem města. Toto rušné, luxusní a zároveň romantické náměstí, bývá prvním cílem

Více

Gotika = umělecký sloh plynule navazující na sloh románský Českých zemích končí gotika o něco později Německo a střední Evropa až do počátku 16.

Gotika = umělecký sloh plynule navazující na sloh románský Českých zemích končí gotika o něco později Německo a střední Evropa až do počátku 16. Gotika Gotika = umělecký sloh plynule navazující na sloh románský Českých zemích končí gotika o něco později Německo a střední Evropa až do počátku 16. století To už v Itálii a Francii renesance Renesance

Více

Gotika II. Italské malířství 1. poloviny 14. století

Gotika II. Italské malířství 1. poloviny 14. století Gotika II. Italské malířství 1. poloviny 14. století Nové pojetí prostoru v obrazu Maesta Duccio Cimabue Giotto Cimabue (činný v letech 1272-1302) Maestá di Santa Trinita (Galeria Uffizi, Florencie), 1280-1290

Více

Umění renesance v Itálii (úvod)

Umění renesance v Itálii (úvod) Umění renesance v Itálii (úvod) Terminologie Renesance, it. rinascimento: znovuzrození umění, návrat k antickým vzorům po barbarské gotice (Giorgio Vasari) Opakující se renesance v evropské kultuře (např.

Více

Benátky a karneval autokarem

Benátky a karneval autokarem Benátky a karneval autokarem 4 - denní zájezd Náměstí Svatého Marka (Piazza San Marco): Náměstí Svatého Marka je samotným centrem města. Toto rušné, luxusní a zároveň romantické náměstí, bývá prvním cílem

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

Renesance a humanismus. Mgr. David Mikoláš 2018

Renesance a humanismus. Mgr. David Mikoláš 2018 Renesance a humanismus Mgr. David Mikoláš 2018 Renesance z fr. renaissance = obnovení, znovuzrození, umělecký sloh trvající od přelomu 13. a 14. do první poloviny 17. století, trecento (14. století, především

Více

Románský sloh znaky a stavební typy

Románský sloh znaky a stavební typy Románský sloh znaky a stavební typy Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: prosinec 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

ROMÁNSKÝ SLOH V EVROPĚ

ROMÁNSKÝ SLOH V EVROPĚ ROMÁNSKÝ SLOH V EVROPĚ Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 VY_32_INOVACE_DVK21/11 Obrazová dokumentace, společenské podmínky, charakteristika. Společenské podmínky Románský sloh vzniká a rozvíjí se

Více

2010 prázdniny v ŘÍM ě

2010 prázdniny v ŘÍM ě 2010 prázdniny v ŘÍMě 2010 prázdniny v ŘÍMě 2010 prázdniny v ŘÍMě Osm dní jsem myslel na Audrey Hepburnovou, Gregory Pecka, ilm popisující jejich jediný den v Římě a podvědomě hledal známá místa. Film

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN

Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko MAULBRONN 12 D BADEN-WÜRTTEMBERG BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO Mìsteèko s nejvìtším zachovalým

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Renesance a humanismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Renesance a humanismus Renesance znovuzrození antiky umělecký

Více

stavební materiály různé druhy kamene (mramor, travertin,..) pálené cihly beton - základ litého zdiva...

stavební materiály různé druhy kamene (mramor, travertin,..) pálené cihly beton - základ litého zdiva... Preis Petr Řím založen kolem roku 753 př.n.l podle pověsti bratry Romulem a Rémem dobyvatelé postupné rozšiřování moci Apeninský poloostrov, severní Afrika, Řecko,.. nevýznamnější vládci: Julius Caesar,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Kultura a umění 01. DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk. Otázka číslo: 1. Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů

Kultura a umění 01. DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk. Otázka číslo: 1. Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů Kultura a umění 01 DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk Otázka číslo: 1 Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů výtvarná reliéfní orientální díla destičky se záznamy o hospodaření připojené dobyté

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Figurální kresba a malba

Figurální kresba a malba Jindřich Žáček akad. malíř Figurální kresba a malba V publikaci jsou použity obrázky z webových stránek s podobnou tématikou. OBSAH FIGURA A PORTRÉT 5 Figurální kresba a malba 7 Figurální kresba - studie

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Oheň ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ. POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.

Oheň ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ. POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu. Oheň ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz Oheň pekelný Jižní vstup do katedrály sv. Víta na Pražském

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Symbolika zvíøat II. VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 9 tercie osmiletého studia

Symbolika zvíøat II. VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 9 tercie osmiletého studia Symbolika zvíøat II. VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 9 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Symbolika zvíøat II. Labu Spojována

Více

NA KŘÍDLECH VÍTĚZSTVÍ 2460 let historie architektonického soutěžení

NA KŘÍDLECH VÍTĚZSTVÍ 2460 let historie architektonického soutěžení NA KŘÍDLECH VÍTĚZSTVÍ 2460 let historie architektonického soutěžení Niké (latinsky Victoria) v řecké mytologii bohyně vítězství její matkou je Styx (nenávist) jejím otcem je Pallás (boj) sourozenci Biá

Více

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Perspektiva v obrazech

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Perspektiva v obrazech Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Perspektiva v obrazech Vypracovala: Tamara Salajová Třída: 8.M Školní rok: 2013/2014 Seminář : Deskriptivní geometrie Prohlašuji, že

Více

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc:

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Bohuslav Karban 1 U vyhořelého kostela Je 19. leden

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

OBR. 5: AMBROGIO DI BONDONE (GIOTTO), Vyhnání ďáblů z Areza

OBR. 5: AMBROGIO DI BONDONE (GIOTTO), Vyhnání ďáblů z Areza Renesance Malíři objevují nebo znovuobjevují realistickou malbu, která není již tak svázaná náboženskou symbolikou a jejími kánony. Samozřejmě, že náboženská tematika je stále hlavním námětem, ale je zpracována

Více

ADRIATICKÁ RIVIÉRA - ROSOLINA MARE

ADRIATICKÁ RIVIÉRA - ROSOLINA MARE ITÁLIE Nabídka vždy zahrnuje 4 OSOBY ZDARMA na 40 platících osob. ADRIATICKÁ RIVIÉRA - ROSOLINA MARE písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, klidné letovisko možnost zajištění prostoru na pláži pro cvičení

Více

a) Zdůvodnění zvoleného komplexního urbanisticko-architektonického řešení stavby

a) Zdůvodnění zvoleného komplexního urbanisticko-architektonického řešení stavby a) Zdůvodnění zvoleného komplexního urbanisticko-architektonického řešení stavby Urbanisticko-architektonické řešení stavby Hmoty budov sledují svým podélným průběhem směr vrstevnic. Přirozeně tak reagují

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Kostelec u Křížků 48, 251 68 Kamenice, tel.: 323 673 134, IČO: 750 31 663

Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Kostelec u Křížků 48, 251 68 Kamenice, tel.: 323 673 134, IČO: 750 31 663 Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Kostelec u Křížků 48, 251 68 Kamenice, tel.: 323 673 134, IČO: 750 31 663 Moderní škola Anotace výukového materiálu Číslo učebního materiálu Autor OP

Více

Sanace krovu. Kostel sv. Václava v Mikulovicích. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace krovu. Kostel sv. Václava v Mikulovicích. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace krovu Kostel sv. Václava v Mikulovicích Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu pohled

Více

Vznik 13. století (Itálie) zač.17.století znovuzrození, návrat k antice

Vznik 13. století (Itálie) zač.17.století znovuzrození, návrat k antice Otázka: Renesance Předmět: Dějiny umění Přidal(a): zuko Renesance Vznik 13. století (Itálie) zač.17.století znovuzrození, návrat k antice Formování a rozvoj 14. století (Trecento): Italská renesance dělení:

Více

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie Základy kompozice Kompozici je možné definovat jako uspořádání prvků na určitém ohraničeném prostoru-plátně, obrazovce monitoru nebo třeba ve výkladní skříni. Jejím úkolem je zejména "vést" oko, tedy poskytnout

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech

3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech 3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech V předchozích dvou kapitolách jsme zjistili, jak se zobrazují tělesa ve středovém promítání a hlavně v lineární perspektivě, a jak pomocí těchto promítání vytvořit

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Výuka planimetrie, stereometrie i klasické deskriptivní geometrie

Výuka planimetrie, stereometrie i klasické deskriptivní geometrie Výuka planimetrie, stereometrie i klasické deskriptivní geometrie Petra Surynková Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 email:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE

TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE Telc slohy brozura 100x210 final text.indd 1 11/15/2011 3:47:28 PM Slohy v Telči Procházka Telčí je přímo přehledem vývoje stavebních slohů v Čechách a na Moravě. Pomineme-li

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 6., 7. ročníku

Více

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Konstruktivní fotogrammetrie

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Konstruktivní fotogrammetrie Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Konstruktivní fotogrammetrie Vypracoval: Barbora Mrázová Třída: 8.M Školní rok: 2014/2015 Seminář: Deskriptivní geometrie Zadavatel:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Zedník 36-67-H/01 Zedník Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1. ročník = 33 hodin/ročník

Více

Petra Paterová. Renesance v Dijonu

Petra Paterová. Renesance v Dijonu Petra Paterová 2. roč. Arch-His Renesance v Dijonu Renesance ve Francii: Renesanci lze vymezovat asi od r. 1350 do konce 16.stol v Itálii, do dalších zemí Evropy se šířila později. Charakteristický název

Více

- pojem renesance (z it. rinascimento a fr. renaissance = znovuzrození) má trojí význam :

- pojem renesance (z it. rinascimento a fr. renaissance = znovuzrození) má trojí význam : Otázka: Renesanční sloh Předmět: Dějepis Přidal(a): marketa Počátky renesance: - počátek 15.století Florencie (Bohatá městská republika ovládaná majetnými cechy soukeníků, hedvábníků a barvířů, rozvoj

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Název: Románský sloh Téma: Románská kultura, 7. ročník ZŠ Autor: Mgr. Petr Ryšlavý Komentář k pracovnímu listu Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: osvojení základních pojmů z

Více

Obrazová příloha. Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová

Obrazová příloha. Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová Obrazová příloha Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová 72 Objednavatel 1. Rodový a povýšený znak Hynka Jetřicha Vitanovského a jeho

Více

3. Sv. Ludvík z Toulouse a sv. Sinibald, Sebastiano del Piombo, asi 1510, olej na plátně, 293 x 137 cm, Benátky, Gallerie dell' Accademia.

3. Sv. Ludvík z Toulouse a sv. Sinibald, Sebastiano del Piombo, asi 1510, olej na plátně, 293 x 137 cm, Benátky, Gallerie dell' Accademia. V. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Sv. Antonín promlouvá s novorozenětem dosvědčujícím počestnost jeho matky (Zázrak novorozeněte), Tizian Vecellio, 1511, freska, 340 x 335 cm, Padova, Scuola del Santo. 2. Šalamounův

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Uvedení do studia dějin umění II. Druhé setkání úterý , 15:50 19:05 Martin Šolc

Uvedení do studia dějin umění II. Druhé setkání úterý , 15:50 19:05 Martin Šolc Uvedení do studia dějin umění II. Druhé setkání úterý 10. 11. 2015, 15:50 19:05 Martin Šolc Giorgio Vasari (30. 7. 1511, Arezzo 27. 6. 1574, Florencie) Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

Nabídka vzdělávacích programů ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Nabídka vzdělávacích programů ZÁKLADNÍ ŠKOLY METODICKÉ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY V KROMĚŘÍŽI Čestný dvůr Květné zahrady Generála Svobody 1192 767 01 Kroměříž www.nczk.cz www.facebook.com/nczk.kromeriz/ info@nczk.cz +420 778 531 417 Nabídka vzdělávacích

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 5. ročníku 5 hodin týdně. Vzdělávání v matematice zaměřeno

Více

Návrh výtvarného díla do vstupní haly nové budovy PřF JU. Jaroslav Platil

Návrh výtvarného díla do vstupní haly nové budovy PřF JU. Jaroslav Platil Základní předpoklady: Návrh výtvarného díla do vstupní haly nové budovy PřF JU Jaroslav Platil vzhledem k povaze vnitřní architektury budovy by výtvarné dílo nemělo být pouhou dekorací (odosobněný futuristický

Více

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Prezentaci zpracoval : Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry listopad 2012 rozšířená verze z roku 2008 Krátce o kapli sv.jana Nepomuckého v Plandrech Kolem roku

Více

Farní pouť Slapy 14. května 2016 Jednotlivé trasy : Trasa 1 Praha Slapy parníkem Trasa 2 Bojanovice žst. - Slapy - délka 9,5 km

Farní pouť Slapy 14. května 2016 Jednotlivé trasy : Trasa 1 Praha Slapy parníkem Trasa 2 Bojanovice žst. - Slapy - délka 9,5 km Farní pouť Slapy 14. května 2016 Letošní farní pouť nás zavede na Slapy do kostela sv. Petra a Pavla. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit P.Václav Snětina OSB. Dále je uvedeno několik tras,

Více

Středové promítání. Středové promítání E ~ ~ 3. dané průmětnou r a bodem S (S r) je zobrazení prostoru...

Středové promítání. Středové promítání E ~ ~ 3. dané průmětnou r a bodem S (S r) je zobrazení prostoru... Středové promítání Středové promítání dané průmětnou r a bodem S (S r) je zobrazení prostoru... E ~ 3 (bez S) na r takové, že obrazem bodu A je bod A =SA r. rozšířená euklidovská přímka E ~ 1 E1 U E ~

Více

Giuseppe Arcimboldo. Monika Týznerová Italská kultura seminární práce obor Italština - kombinované studium 2. ročník

Giuseppe Arcimboldo. Monika Týznerová Italská kultura seminární práce obor Italština - kombinované studium 2. ročník Giuseppe Arcimboldo Monika Týznerová Italská kultura seminární práce obor Italština - kombinované studium 2. ročník Obsah 1. Úvod 2. Manýrismus 3. Počáteční tvorba 4. Tvorba na císařském dvoře ve Vídni

Více

41 52'38.10"N 12 29'44.99"E. GPS poloha:

41 52'38.10N 12 29'44.99E. GPS poloha: Hrad Andělský hrad (Castel Sant Angelo) 41 52'38.10"N 12 29'44.99"E Monumentální stavbu nechal postavit po vzoru etruských náhrobků ještě za svého života římský císař Hadrián v letech 76 až 138 jako své

Více

Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Prezentaci zpracoval : Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry leden 2010 rozšířená verze z roku 2008 Krátce o kapli sv.jana Nepomuckého v Plandrech Kolem roku 1735

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

NÁVŠTĚVA 6 DŮM & ZAHRADA

NÁVŠTĚVA 6 DŮM & ZAHRADA NÁVŠTĚVA 6 DŮM & ZAHRADA Střídmá noblesa Fasáda z lícových cihel upoutá vždycky, ale při bližším pohledu se ukáže, že tento dům je krásný především svojí patřičnou uměřeností. Architekt Ján Stempel navrhl

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

Obrazová přáloha. 1. Přenos těla sv. Vigilia, 1390-91, Výšivka české provenience, hedvábí a zlatá nit, 41 x 56cm. Trident, Diecézní Museum

Obrazová přáloha. 1. Přenos těla sv. Vigilia, 1390-91, Výšivka české provenience, hedvábí a zlatá nit, 41 x 56cm. Trident, Diecézní Museum Obrazová přáloha 1. Přenos těla sv. Vigilia, 1390-91, Výšivka české provenience, hedvábí a zlatá nit, 41 x 56cm. Trident, Diecézní Museum 2. Vítězství císaře Teodosia nad Góty, 1390-91, Výšivka české provenience,

Více