Obec Název Kontakt Stru innost ebín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Název Kontakt Stru innost ebín"

Transkript

1 íloha Spolky Obec Název Kontakt Stru innost ebín Drásov Kensei Dojo Brno, o.s., Martinák Ond ej japonské um ní s me em Sdružení mládeže pr stolní hokej a stolní kopanu Martin Ku era, p edseda stolní hokej o.s. Telefon: FC ebín fotbalový klub ŠKOLA TAEKWON-DO SAM-IL korejské um ní sebeobrany AHC SNIPERS EBIN o.s. Air hockey ZO OS Stavba R Cemix nezisková organizace/odborová Libor Malášek starosta , Orel jednota ebín starosta jednoty mobil: lovýchovná innost 250, Tomáš K íž Divadelní spolek Slovan kultura ebínské ženy kultura 1. oddíl skautek a skaut ebín skauting TJ Sokol ebín locvi ná jednota Sokol Drásov I lovýchovná innost volejbalové sdružení Drásov I lovýchovná innost "Spolu v Drásov " Marek Reinoha - p edseda, po ádání kulturních akcí , ob anské sdružení SDH Drásov Mgr. Tomáš Zouhar, I a ZO OS KOVO SEM Drásov Alujet Bike Team ovní klub Klub , úzkorozchodná zahradní železnice (ve ejn p ístupná) "Ob anské sdružení Drásov" , Klub rodi MŠ Drásov, o.s Ob anské sdružení rodi a p átel ZŠ Drásov sdružení pro rozvoj regionu, ekologické hnutí TJ MEZ Drásov Drásov 167, Drásov ovní klub Klub cyklist Drásov-ELVO cyklistický klub íloha Spolky 1/13

2 Hrad any ebín Kulturní d m cvi ení žen a d tí, není organizace, ale volnou formou zde probíhají aktivity obce a aktivní ob an Sportovn st elecký klub Gammarus ovní klub Malhostovice Myslivecké sdružení MALHOSTOVICE honební spole enstvo Malhostovice Karel Kubiz ák, I TJ Sokol Malhostovice Odehnalová I Kynologický klub KK Kamínky Nuzí ov I Ob ané za ochranu kvality bydlení a prosazování spole ných zájm život.prost edí v Malhostovicích "Ob anské sdružení Malhostovice" prosazování spole ných zájm Sentice SDH Hasi i Jezdecký klub Sentice ovní oddíl Prokesteam o.s rekrea ní a zájmová innost Základní organizace eského zahrádká ského svazu Sentice locvi ná jednota SOKOL Sentice lovýchovná innost Sentice Skali ka eský svaz v ela, o.s., základní organizace Skali ka Spolek pro Skali ku Skali ka Všechovice Všechovické ob anské sdružení I Žitník Domašov požární ochrana, hasi ské y eský zahrádká ský svaz ZO Domašov zahrádka ení Automotoklub automobilový Jezdecké sdružení Hobbit jezdecký Jav rek pan Wunsch požární ochrana, hasi ské y TJ Jednota pan erný Motorká i Ivoš Sroka motoryclistický Litostrov Sbor dobrovaloných hasi Šrámek Ladislav požární ochrana, hasi ské y Rudka požární ochrana, hasi ské y, kultura ky spole s Domašovem íloha Spolky 2/13

3 ebín Dolní Kounice Luskoun o.s. Karlovská 5 Dolní Kounice ob anské sdružení pro d ta a mládež eský svaz žen ZO Dolní Kounice - o.s. Božena Kope ková, Dolní Kounice spolupracuje s klubem d chodc a TIC Hlína Ivan ice Ob anské sdružení pro obnovu tradic Dolní Kounice - St elci sv. Gottharda Hlavní 85 Dolní Kounice Ob anské sdružení Za mezilidské vztahy o.s. Komenského 55, Dolní Kounice Šachový klub Dolní Kounice o.s. Masarykovo nám. 2 Dolní Kounice Bratrstvo vina a kopá 1737 o.s.. Jiráskova 64, Dolní Kounice SK Dolní Kounice - o.s. Judo Dolní Kounice - o.s Zámecká 7, Dolní Kounice Tovární 11, Dolní Kounice Ob anské sdružení pro obnovu tradic Budování pozitivních vztah mezi lidmi využití volného asu - šachy propagace vina ství a tradic regionu, po ádání vina ských akcí a seminá Kopaná (judo) Dolní Kounice, org. Masarykovo nám. 2 Dolní Kounice innost v oblasti požární ochrany jednotka sdužení TIC - turistické informa ní centrum rozpo tová Masarykovo nám. 2 Dolní Kounice innost v oblasti kultury, spole enského života a cestovního ruchu organizace Konus Klub - st edisko volného asu Ivan ice - zájmové vzd lávání,trávení volného asu mládeže SV Ivan ice, Zem lská 2 ísp vková organizace Moravský rybá ský svaz Dolní Kounice ovní rybolov Myslivecké sdružení Rosa Coeli Dolní Kounice Pravlov 185 výkon práva myslivosti Myslivecké sdružení Moravské Bránice -Hlína Moravské Bránice 318 výkon práva myslivosti sbor dobrovolných hasi Hlína, org. jednotka sdružení, ochotnické divadlo p i SDH, Babinec i SDH Hlína St edisko volného asu Ivan ice - p ísp vková organizace Zem lská 2, Ivan ice innost v oblasti požární ochrany, divadelní p edstavení, spolková innost žen zájmové vzd lávání,trávení volného asu mládeže i dosp lých, informa ní centrum pro mládež, Evropská dobrovolná služba Kulturní a informa ní centrum Ivan ice innost v oblasti kultury, cestovního ruchu a spole enského života m sta a Palackého nám. 4/9, Ivan ice rozpo tová organizace okolí Ob anské sdružení Persefona o.s. Zem lská 2, Ivan ice poradenství ob tem domácího násilí a sew. zneužívání Sdružení pro mezinárodní spolupráci m sta setkávání b an partnerských m st, kulturní a vzd lávací akce Palackého nám. 6, Ivan ice Ivan ic o.s. Junák - Ivan ický skaut o.s. Slune ná 47 Ivan ice skauting Ivan ický p vecký sbor Široká 40, Ivan ice innost v oblasti kultury a spole nosti do r- 2010?? íloha Spolky 3/13

4 ebín Sdružení pro podporu a pomoc d tem se aktivity vedouc k vyšší kvalit života d tí s handicapem Široká 42, Ivan ice zdravotním postižením o.s. Rodinné centrum M sí ní houpa ka Lu ní 1400 Ivan ice akce pro rodi e s d tmi Okrašlovací spolek Ivan ice o.s. bitovní 29, Ivan ice Pé e o zele, obnova parku Réna, cyklostezky Orel o.s. jednota Ivan ice Ch estová 22, Ivan ice podpora u pro všechny TJ Sokol Ivan ice o.s Karel Hai man, N ice 222, podpora u pro všechny Ivan ice Sportovní klub mládeže o.s. Ondrej Páleš, Josefa Vávry 15, podpora sester Pálešových - ovní gymnastika, hiphop Ivan ice TJ Slovan Ivan ice o.s Na hrázi 25, Ivan ice Alexovice zajišt ní ovních aktivit Klub eských turist Ivan ice org. jednotka Antonín Moravec, Slune ná 37, zajiš ování turistických aktivit sdružení Hobiti - turistický oddíl mládeže o.s. Ivan ice trná 4, Ivan ice turistické aktivity mládeže HK Ivan ice o.s. Milan Bu ek, Petra Bezru e 2, ovní innost, házená Ivan ice FC Ivan ice o.s. ve sboru 2, Ivan ice ovní innost kopaná DFC Réna Ivan ice - o.s. Lu ní 12, Ivan ice ovní innost dív í fotbalový klub KC Réna Ivan ice - o. s Rybá ská ul. Ivan ice kuželká ský klub BC 66 Ivan ice o.s. Josef Kalousek, tel Fr áci Avion Ivan ice o.s. Petr Matoušek tel šipky Komedianti z Ivan ic Richrad Paška šipky VC QOK Ivan ice - volejbal o.s. Irena Zahradníková vojekbal badmintonový klub United Ivan ice o.s. fustal Karel Otruba, M enkova, Ivan ice fustal Jantar Ivan ice o.s.? fustal MSC Jablí ko o.s. Aleš Kocáb tel fustal Arsenal Alexovice o.s. fustal Japex 06 Ivan ice o.s. fustal FC Pitchpunti o.s. fustal Cycles perfekta o.s. Jaroslav Pospíchal cykloturistika, závodní innost Ivan ice, org. jednotka innost v oblsti požární ochrany sdružení Myslivecké sdružení Ivan ice Na Brn nce 1233 Ivan ice výkon práva myslivosti eský svaz chovatel ZO Ivan ice - o.s Pavel Bu ek, vv Olších 7 chov drobných zví at, po ádání výstav, osv ta eskomoravský svaz chovatel poštovních Sportovní a výstavní innost v oblasti chovu poštovních holub Ivan ice N ice 281 holub, ZO Senior klub Ivan ice o.s. Pod Hliníkem 75 Ivan ice -Letkovice spole enský život senior íloha Spolky 4/13

5 ebín tský klub Sovi ka o.s. Hrubšice 24, Ivan ice edškolní výchova OS Hrubšice Hrubšice 14, Ivan ice volno asové aktivity d tí a mládeže Czech heaven club Budkovice 17 Ivan ice letecké modelá ství Moravský rybá ský svaz Polní 22 Ivan ice ovní rybolov Ivan ice - T.J. Sokol eznovice eznovice 86, Ivan ice fotbal eznovice Sportovní o.s. v eznovicích Miroslav Solan, eznovice 48, ovní a kulturní innost Ivan ice - Budkovice Ketkovice any Moravské Bránice Neslovice Ivan ice OS Motýl eznovice eznovice 88 ovní aktivity OS Marsilka eznovice 89, Ivan ice pomoc rodinám T.J. Sokol Budkovice Budkovice 17 Ivan ice fotbal Dream Team Budkovice o.s. fustal Ketkovice, o.s., org. Ketkovice jednotka sdružení Podhorácký soubor Ketkovice bez právní Ketkovice 87 národopis, kultura Myslivecké sdružení Pooslaví o.s. (Cu ice, výkon práva myslivosti Si ka 412, Zbýšov Ketkovice, Oslavany) eský svaz žen Jana Nováková, Ketkovice innost v oblasti kultury a spole nosti TJ Sokol Ketkovice Ketkovice - kopaná, hokej M any, organiza ní 211 any jednotka sdružení Myslivecké sdružení Karlov M amy o.s. any výkon práva myslivosti Svaz v ela o.s. any propagace chovu v el, vzd lávání v ela T.J. Sokol M any - o.s. any 30 kopaná Bráni ánek o.s. Moravské Bránice 74 kulturní a spole enský život, d tské h išt eský svaz chovatel ZO Moravské Bránice - o.s Petr Hlavo, Moravské Bránice 255 chov drobných zví at, po ádání výstav, vzd lávání Moravské Bránice, organiza ní jednotka sdružení Myslivecké sdružení Moravské Bránice - Hlína o.s. eský zahrádká ský svaz - ZO Komo ina Mor. Bránice T.J. SokolMoravské Bránice o.s. Moravské Bránice 1 Moravské Bránice 318 Kone ného nám. 1, Brno Bránice 147 výkon práva myslivosti po ádání výstav, kulturní akce, p ednášky pro všechny, kopaná, oddíl všestrannosti Klub fustalu Mitra Komín o.s. Morvské Bránice 277 fustal Skaut ABS od. Tilia Neslovice výchova mládeže v duchu skautingu TJ Sokol Neslovice Žleb 151 Neslovice fustal Myslivecké sdružení Háj Neslovice o.s. Háj 47, Neslovice výkon práva myslivosti íloha Spolky 5/13

6 ebín AMK Moto Sport Team Neslovice 206 v útlumu eský zahrádká ský svaz, ZO Neslovice Zahrádky 242 propagace zahrádká ství, výstavy, p ednášky Neslovice, organiza ní Neslovice 206 jednotka sdružení Nová Ves Novoveská parta o.s. Nová ves kultura, spole enský život Myslivcké stružení Nová Ves o.s Nová Ves innost ve výkonu práva myslivosti Moravský rybá ský svaz,mo Novaá Ves, o.s. Oslavany innost v oblasti ovního rybolovu Nová Ves o.s. organiza ní jednotka sdružení TJ SokolNová Ves Nová ves - kopaná Nové Bránice Nové Bránice, o.s., org. jednotka sdružení Myslivecké sdružení N.Bránice o.s. Zden k Kališ, Nové Bránice výkon práva myslivosti New Bej Club - SV Ivan ice SV Ivan ice, Zem lská 2 innost v oblasti volno asových aktivit mládeže TJ Sokol Nové Bránice,o.s. pro všechny Divadelní spolek Ka a na špagát pod záštitou sokola Nové Bránice amatérské divadlo Oslavany Oslavany, org. Oslavany jednotka sdružení Oslavany bez drog o.s. Nám. 13 prosince 2 innost v oblasti u a zdravého životního stylu Myslivecké sdružení Pooslaví o.s. Si ka 412 Zbýšov výkon práva myslivosti eskomoravský rybá ský svaz Mjr. Nováka 22, Ivan ice innost v oblasti ovního rybolovu T.J. Oslavany Sportovní 13, Oslavany stolní tenis, fotbal, fotbálek, aerobic, atletika Orel - jednota Oslavany Hlavní 56, Oslavany výchova mladých lidí a d tí zejména em m d tí a mládeže a školní družina Oslavany - volno asové aktivity d tí a mládeže Hybešova ul. Oslavany ísp vková organizace m sta Kultiurní a informa ní st edisko, p ísp vková kultura, spole enský život, turistické informace Široká 2, Oslavany organizace m sta Vokální skupina SIREN ZUŠ Oslavany sborový zp v Divadlo Na mýtin o.s. Na vyhlídce 22, Oslavany amatérské divadlo a jiné kulturní akce( plesy) Ob anské sdružení Motýlek Hybešova 52 vzd lávání a využití volného asu íloha Spolky 6/13

7 ebín Vlastiv dný spolek Rosicko Oslavanska Zámek 1, Oslavany Propagace historie regionu,obnova hornických slavností, muzea, nau né stezky, slavní rodáci a t.d. Oslavany - Padochov Babice u Rosic Junák - st edisko Oslavany žová 54, Oslavany skauting ZO kynologického klubu Oslavany Hybešova 7 kynologoický klub Svaz t lesn postižených v R, o.s., MO Oslavany Sportovní 13, Oslavany služby a informace pro osoby se zdravotním postižením eský svaz chovatel ZO Oslavany -o.s Katel Valach, P ní4, Oslavany chov drobných zví at, po ádání výstav, vzd lávání Klub vojenské historie Kentaur Oslavany o.s. ochrana historického odkazu Katolický spolek Hlavní 21; Oslavany humanitární, osv tová a vzd lávací innost eský svaz v ela chov v el Klub d chodc Haví ská 106/59, Oslavany aktivity senior eský zahrádka ský svaz propagace zahrádká ství, výstavy, p ednášky Kynologický klub Oslavany Jana Sakánková, zámek Oslavany výcvik ps Padochov, org. Padochov jednotka sdružení T.J. Sokol Padochov Padochov 77, Oslavany pro všechny, oddíl všestrannosti Babi áci, o.s. Po ádání kulturních, ovních a zájmových akcí pro d ti i dosp lé Kratochvilka Lukovany Ostrova ice TJ Sokol Babice Myslivecké sdružení Babice Klub pracovní a ovní kynologie TJ Družstevník Sokol Lukovany Sbor pro ob anské záležitosti (p i OÚ) Klub p átel šálku aje (p i OÚ) TJ Sokol Ostrova ice Ochotnické divadlo "Ostroš" Ostrova ické maminky Ostrova ické ženy Myslivecké sdružení Ostrova ice Po ádání ovních akcí, fotbalové mužstvo žák a muž Myslivost a lov zv e Výcvik ps, správa cvi išt Po ádání ovních a kulturních akcí Po ádání ovních a kulturních akcí Po ádání ovních a kulturních akcí Po ádání ovních a kulturních akcí, správa sokolovny Po ádání divadelních p edstavení Po ádání akcí pro d ti Po ádání spole enských a kulturních akcí Myslivost a lov zv e íloha Spolky 7/13

8 ebín íbram na Morav TJ Sokol P íbram Po ádání ovních a kulturních akcí Rosice any Myslivecké sdružení P íbram na Morav Rybá ské sdružení P íbram na Morav FC Slovan Rosice a.s. VK Psycho Rosice KK Slovan Rosice Ob anské sdružení p i ZŠ Rosice Ob anské sdružení Prádelna Divadelní soubor Emanuela Krumpá e Moravská hasi ská jednota hasi ský sbor Rosice Ob anské sdružení BONUS Rosice Skupina historického šermu Taranis Svaz t lesn postižených, místní organizace Rosice Rosice Spolek rodi p i ZUŠ ímskokatolická farnost Rosice Mate ské centrum Kašpárkov Kynologický klub Biatlonklub any SK any SCH - chovatelé SZ - zahrádká i Mažoretky Pusinky Letopisecký spolek Ochotnický soubor ímskokatolická farnost any Schola sv. Petra a Pavla eská tábornická unie Tábornický klub Delfín Myslivost a lov zv e Chov ryb, po ádání akcí Sportovní innost fotbalového klubu Sportovní innost volejbalového klubu Sportovní innost kuželká ského klubu Po ádání kulturních akcí Po ádání kulturních akcí Po ádání kulturních akcí Rozvíjení a podpora kulturního života v Rosicích a okolí Výuka a kace spojené s historickým šermem Po ádání akcí a výlet pro t lesn postižené Po ádání kulturních akcí Po ádání bohoslužeb a spole enských akcí Po ádání akcí a kroužk pro d ti, správa herny Výcvik ps, správa cvi išt Sportovní innost biatlonového klubu Sportovní innost, po ádání ovních akcí innost chovatel innost zahrádká Sportovní innost klubu mažoretek Mapování a popsání historie obce any Po ádání kulturních akcí Po ádání bohoslužeb a spole enských akcí vecký sbor Po ádání letních a zimních tábor íloha Spolky 8/13

9 Újezd ebín u Rosic Sokol Újezd u Rosic Po ádání ovních a kulturních akcí Kratochvilka Zak any Zastávka Zbýšov Újezdské studánky Myslivecké sdružení Újezd u Rosic Sportovní klub Vysoké Popovice TJ Sokol Zak any Volejbalisti Zak anské mažoretky SZ - zahrádká i echie Zastávka Sokol Zastávka HC Zastávka SZ - zahrádká i Mighty Shake Zastávka Valstiv dný spolek Rosicko-Oslavanska TJ Baník Zbýšov Myslivecké sdružení Zbýšov SZ - zahrádká i Regionální úzkorozchodná železnice, o.p.s. Valstiv dný spolek Rosicko-Oslavanska Junák Zbýšov Pé e o životní prost edí Myslivost a lov zv e Po ádání ovních a kulturních akcí, zejm. fotbal a tenis Sportovní innost, po ádání ovních a kulturních akcí Sportovní innost klubu volejbalist Sportovní innost klubu mažoretek innost zahrádká Sportovní innost, po ádání ovních akcí - fotbal, tenis, florbal, šachy Vzd lávací a ovní innost, po ádání ovních akcí Sportovní innost klubu hokejist innost zahrádká Tane ní škola Pé e o historické materiály Sportovní innost, po ádání ovních akcí Myslivost a lov zv e innost zahrádká Provozování jízd a expozice úzkorozchodných vlak Pé e o historické materiály Podpora rozvoje osobnosti mladých lidí, po ádání akcí pro ve ejnost. íloha Spolky 9/13

10 Chud ice ebín svaz d chodc R jana Šamánková, setkání d chodc, divadlo, zájezdy OS rodi e a d ti Iva Helánová cvi ení, karnevaly, BESIP, tábory OS Chud ická mladá chasa Jana Ryšavá krojované hody, akce prodti OS Kubík chud ická mašinka Vendula Zho ová hlídání malých d tí TJ sokol Chud ice Josef Novotný ovní innost Ku im TJ Sokol Ku im lovýchovná innost Sbro dobrovolných hasi požární ochrana, hasi ský Kluby maminek Ku imata o.s. kurimata.cz Junák - svaz skaut a skautek CR Tauš skautiung K dur vecký sbor Ku imská liga futsalu fustal DDM Ku im kroužky pro d ti Lyža ský oddílku im lyžování SK Basketbal Ku im basketbal Kung-fu wu-shu Sk Ku im powerlifting Hard Bikers Ku im Ku imská b žecká liga FC Ku im fotbal SK Ku im házená házená St elecký ovní kub st elecký Plavecký klub Ku im plavecký ŠCH ku im šachový klub Lezecká st na Dufek lezecký Moravské Knínice požární ochrana, hasi ský Kníni tí rybá í rybolov skautský oddíl skauting Kyni an národopisný soubor Myslivecké sdružení Sychov M. Knínice výkon práva myslivosti SK Moravské Knínice TJ Sokol Moravské Knínice Veverská Bítýška Okrašlovací spolek Veverská Bítýška pé e o Životní prost edí, výsadby zelen eský svaz v ela ZO chov v el Divadlo prkno - SUZAT amatérské divadlo Veveská Bítýška požární ochrana, požární FC Veverská Bítýška kopaná Klub hokejist hokej íloha Spolky 10/13

11 ebín Hvozdec YMCA Hvozdec zájmová innost d tí Rozdrojovice Veverské Knínice eská Lelekovice TJ Sokol Hvozdec Švédová lovýchovná innost pro d ti SK Rozdrojovice Kružík fotbalový klub Klub maminek Novotná, Svídová TJ Sokol Veverské Knínice Carda amatérské divadlo, t lovýchovná innost (ženy cvi ení) Myslivecké sdružení Veverské Knínice Hojovec Michal výkon práva myslivosti Dralíková Kv ta požární ochrana, požární ský zahrádká ský svaz ZO Veverské Knínice ertek, Katorovská zahrádka ení edivadlo Lenka Mi ánková ochotnické divadlo TJ Sokol Ing. Aleš Kyselák TJSokol Lelekovice Zbyn k Leciá n tel turistika, všestrannost, odbíjená, stolní tenis, florbal Jednotka sboru dobrovolných hasi Lelekovice požární ochrana, hasi ský TJ AC Lelekovice - fotbal. fustal, organizace rekrea ních Vranov Bora Dolní Lou ky HC Lelekovice - hokej Ob anské sdružení zahrádká Lelekovice Podp rova 6, Brno - Medlánky zahrádká ská innost Myslivecké sdružení Babí lom - Dolní Lhota Foltýnova 19, Brno Honitba Dolní Lhota Babí lom myslivecká innost vecký sbor Magnificat duchovní hudba Junák TJ Sokol Vranov Jarmila Dostálová volejbal Svaz dobrovolných hasi Milan k ivánek požární ochrana, hasi ský Automotoklub Zbrojovka motokros Ob anské sdružení Spolek Vranov ochrana krajiny a životního prost edí Myslivecké sdružení Luboš Pavelka myslivost ,Dušan Pavelka Požární ochrana, požární y, kulturní innost TJ Sokol Bora Vladimír Uher Kopaná TJ Sokol Dolní Lou ky Kopaná,odbíjená,aerobic Myslivecké sdružení Myslivost eský svaz v ela - ZO Dolní Lou ky Chov v elstev MO Moravského rybá ského svazu Chov ryb Požární ochrana, požární y, kulturní innost íloha Spolky 11/13

12 ebín Orel Dolní a Horní Lou ky Stolní tens, kulturní a spole enská innost Ba iny,o.s Kulturní innost Kaly ,Sýkora Požární ochrana, požární y, kulturní innost Myslivecké sdružení , Svoboda Miroslav Myslivost Místní skupina eského erveného k íže První pomoc - školení, vzd lávání, poskytování p i akcích, humanitární , Batelková innost Lomni ka ZO eského zahrádká ského svazu, z.s. zahrádka ení TJ Sokol ,Vladimíra Severinová ,Petr Neudecker Požární ochrana, požární y, kulturní innost Myslivecké sdružení Lomni ka - Šerkovice Karel Šindelka myslivost edkláste í TJ Sokol len MAS Brána Brn nska,o.s. Místní skupina eského erveného k íže První pomoc - školení, vzd lávání, poskytování p i akcích, humanitární ,Jana Pa ízková innost Šerkovice eský svaz v ela - ZO Šerkovice Chov v elstev TJ Šerkovice ,Smolík lední hokej Myslivecké sdružení Lomni ka - Šerkovice Karel Šindelka Myslivost Metalhardcorová kapela HIV positive metal Št pánovice Požární ochrana, požární y, kulturní innost Železné Doubravník Drahonín Jina ovice Naša D dina kultura TJ Tenis Št pánovice tenis Klub Rá ek kulturní,ovní,vzd lávací,volno asové aktivity pro všechny v kové J. Žádníková kategorie , Libor Mach Požární ochrana, požární y, kulturní innost KPVU(klub p átel výtvarného um ní) Mgr. Pavlík um lecké aktivity Myslivecké sdružení , Ji í Nedoma Sokol , Petr Menšík , Petr Šibor Skaut , Josef Vojta , Ji í Kotas Myslivecké sdružení , Dušan Hájek Sportovní klub , František Lukášek TJ Sokol , Martin Trn vka,o.p.s. len MAS Brána brn nska,o.s. Kultura íloha Spolky 12/13

13 ebín Lažany Kopaná muži i ženy , Karel Musil Lažany Divadelní spolek Vosmikráska , Vlastislav Hemzal , Ing. Antonín Strážnický Lesní Hluboké Lip vka Olší Zbraslav ibyslavice Zdroj: Dotazníky pro obce, vlastní šet ení , Ing. Pavel Borkovec Hlubo anky-spolek mladých dívek a žen , Hotérková ela i , Jan Blecha Myslivecké sdružení , Ing. Ryšánek , Tesa TJ Sokol Lip vka , Závodníková ASK Lip vka, spolek , Kristýn fotbal, tenis , Sváhorský Svaz t lesn postižených v R, MO Lip vka , Sváhorský , Tomáš Csizmar Myslivecké sdružení , Dušan Hájek Svaz zahrádká , Hana Bedná ová eský svaz v ela -ZO Olší , Michal Bedná Centrum volného asu ZUBR,o.s. Lud k Strašák Volno asové aktivity pro d ti a mládež, divadlo,kroužkyjazykové,výtvarné,rukod lné Sokol Zbraslav Petr Woletz Fotbal Pavel Frankl TJ oddíl lyžování Zbraslav Josef Síta Jezdecká stáj Karolína Tomáš Pflug kon eský svaz v ela -ZO Zbraslav ela ství Klub d chodc Jana Valová Aktivity pro seniory , Lubomír Kozel požární ochrana, požární y STS P ibyslavice , Marcel Dolní ek tenis Chasa P ibyslavice , Radek Ruda Po ádání kulturních akcí Myslivecké sdružení , Rostislav Mou ka íloha Spolky 13/13

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Analýza potĝeb - zásobník projektĥ

Analýza potĝeb - zásobník projektĥ Analýza pot eb - zásobník projekt - stav: srpen 2009 O/001 PB HLINNÁ VODOVOD A KANALIZACE V MÍSTNÍCH ÁSTECH Hlinná - A 2.I O/002 PB HLINNÁ VE EJNÉ OSV TLENÍ Hlinná - Q 4.I O/003 PB HLINNÁ PLYNOFIKACE

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU Srpen 2014 1 2 Vážení ob ané, p edkládáme Vám již III. aktualizovaný Adresá sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

TURISTICKÝCH AKCÍ 2013

TURISTICKÝCH AKCÍ 2013 KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2013 KČT Karlovarský kraj Slevapro skupinu Výhodné jízdné Na značky vlakem se skupinovou slevou ZAČÁTEK TRASY KČT POKLADNA ČD 2012 ČD Každý pořádný výlet s přáteli začíná nákupem

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz 31. 1. Farní ples, společ enský sál hasič ské zbrojnice Ř ímskokatolická farnost Tovač ov 1. 1. Novoroč ní výš lap, sraz u sportovní haly Tovač ov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovač ov, oddíl turistiky - Jarmila

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen 2009 1 OBSAH: Základní údaje lenské obce

Více

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz KRAJ FINAN N PODPO Í OBNOVU

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES)

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) - Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) - Organizační jednotka sdružení 141 -

Více