UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami. Kateřina Vitásková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami. Kateřina Vitásková"

Transkript

1

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami Kateřina Vitásková Olomouc 2007

3 Oponent: Mgr. Oldřich Mőller, Ph.D. 1. vydání Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 2007 ISBN

4 Obsah: Úvod Cílová skupina Definice Klasifikace Struktura služeb Příklady Odkazy pro další možná řešení a náměty Seznam použité literatury Výkladový slovník použitých pojmů

5 Úvod Specifické poruchy učení je možno v současné době považovat za fenomén, jehož rozšíření souvisí s dovednostmi číst, psát a počítat, které v minulosti nebyly z hlediska získávání vzdělanosti a profesionálního začlenění tak významné, jako je tomu nyní. V dnešní vzdělanostní společnosti je kladen důraz především na tzv. funkční gramotnost, tedy nejenom na pouhé formální osvojení školních dovedností, ale také na schopnost je adekvátně využít v kontextu profesního uplatnění a sebevzdělávání. 4

6 1 CÍLOVÁ SKUPINA Protože se v širší (tedy laické i odborné) veřejnosti setkáváme s různým náhledem na to, co vlastně považujeme za specifickou poruchu učení, přikročíme hned v úvodu této kapitoly k jejich definování. 1.1 Definice Za specifické poruchy učení (také označované jako specifické vývojové poruchy školních dovedností) považujeme různorodou skupinu obtíží, které vznikají na podkladě dysfunkcí (odchylek) centrální nervové soustavy a ovlivňují dovednosti číst (lexii), psát (grafii; ortografii - ortografie psaní dle pravopisných pravidel.), počítat (kalkulii) a provádět složité, naučené a vědomé pohyby (praxii). Specifické poruchy učení, které se dotýkají pouze jazykových dovedností (tedy čtení, psaní a pravopisu), jsou také označovány jako narušení grafické formy řeči (konkrétně v logopedii) (Lechta, 2003; Matějček, 1995; Pokorná, 2001; Zelinková, 2003). Tyto poruchy nejsou způsobeny: mentální retardací, senzorickým postižením (sluchovým či zrakovým), nedostatečnou sociokulturní příležitostí, nepřiměřeným pedagogickým vedením. Definice Příčiny Pro zájemce: Můžeme se však setkat s kombinací specifické poruchy učení a jiného zdravotního postižení, např. sluchového, které jsou na sobě nezávislé z hlediska příčiny (Vitásková, 2000). Pokud jsou obtíže v tzv. základních školních dovednostech způsobeny právě výše uvedenými příčinami, jedná se o tzv. nepravé či pseudo- poruchy učení, které se však mohou projevovat velice obdobně, jako jejich specifické formy. Hovoříme pak např. o pseudodyslexii, pseudodyskalkulii apod. (Matějček, 1995). 5

7 K zapamatování: Specifické poruchy učení můžeme rozdělit na vývojové a získané. Vývojové mají předponu dys- a vztahují se k dovednostem, které ještě nebyly osvojeny. Získané mají předponu a- a označují ztrátu již dříve nabytých dovedností (Vitásková, Peutelschmiedová, 2005). K zapamatování 1.2 Klasifikace Vývojové formy specifických poruch učení se poprvé objevují v období školní docházky, ale jejich projevy mohou přetrvávat až do období dospělosti. Pro konkrétnější představu si nyní stručně definujme nejčastější typy specifických poruch učení, se kterými se setkáváme v České republice. Mezi základní vývojové formy specifických poruch učení řadíme (Šturma, 1997; Vitásková, 2003): Dyslexii specifickou poruchu čtení. Dysgrafii specifickou poruchu psaní. Dysortografii specifickou poruchu pravopisu. Dyskalkulii specifickou poruchu aritmetických schopností. Dyspraxii specifickou poruchu motorických schopností. Klasifikace Po cévních - mozkových příhodách, známé také jako tzv. mozkové mrtvice či ikty., úrazech hlavy či při jiných neurologických obtížích se můžeme v dospělosti setkat s následujícími získanými formami poruch učení (Dvořák, 2001; Koukolík, 2002): Alexie ztráta dovednosti číst. Agrafie ztráta dovednosti psát. Akalkulie ztráta dovednosti počítat. Apraxie ztráta dovednosti provádět složité motorické dovednosti. Pro zájemce: Mezi vzácné typy specifických poruch učení, které nejsou běžně diagnostikovány, patří: Dysmuzie (získaná forma se nazývá amuzie) specifická porucha (ztráta) hudebních dovedností (Procházka, Dan, 2000). Dyspinxie specifická porucha kresebných schopností (Michálek, 2000). Získané formy poruch učení 6

8 Dyslexii si můžeme charakterizovat jako specifickou poruchu v oblasti osvojování si čtenářských dovedností pomocí běžných výukových metod (v České republice nejčastěji metody analytickosyntetické, která je založena na postupném osvojování písmen, které se děti učí vydělovat ze souvislého toku slyšených vjemů, jejich spojování do slabik a slov atd.). Dyslexie se projevuje tzv. specifickými obtížemi ve čtení, jejichž rozpoznání je nezbytné pro zajištění objektivní diagnostiky a pro diferenciálně diagnostické rozlišení od obdobných projevů tzv. pseudodyslexie (nepravé dyslexie). Pseudodyslexie je totiž většinou způsobena nepříznivými faktory, jako jsou nedostatek potřebných podnětů, zanedbanost dítěte po stránce psychické či fyzické, porucha intelektu, nesprávná či nevyhovující metoda výuky čtení, skrytá (doposud nerozpoznaná) smyslová vada, atp. (srovnej např. Matějček, 1995; Selikowitz, 2000). Definování vhodné či nesprávné výukové metody čtení zůstává však diagnostickým problémem, který mnohdy neumožňuje stanovit přesnou objektivní diagnózu. Dysgrafie je definována jako porucha projevující se výraznými obtížemi v oblasti osvojování si psaní (osvojování si tvarů jednotlivých grafémů či specifické dysgrafické chyby). Dysortografie se projevuje nápadnými obtížemi v oblasti pravopisu, které nelze vysvětlit na základě neosvojení si daných gramatických pravidel mateřského jazyka. V našich podmínkách je většinou spojována s dysgrafií, popř. je chápána jako jedna z hlavních symptomatických forem dysgrafie. Dyskalkulie je porucha schopnosti operovat s číselnými symboly (týká se především oblasti aritmetiky) (Novák, 1997). Pro zájemce: Nověji sledovanou skupinou obtíží je dyspraxie, která se projevuje celkovou neobratností, poruchami koordinace pohybů a rovnováhy. Celkově se jedinec jeví jako nešikovný. Obtíže se promítají nejenom do oblasti školních dovedností, ale také do běžných denních úkonů, spojenými s oblékáním, jezením, hrou, sportovními aktivitami (srovnej např. Kirbyová, 2000). Dyslexie Dysgrafie Dysortografie Dyskalkulie 7

9 Co se týče konkrétních projevů, může se jednat v oblasti čtení, psaní a pravopisu o zrakové či sluchové záměny podobných hlásek a písmen či problémy v jejich osvojování, přehazování pořadí písmen či hlásek a slabik ve slovech, vynechávání či přeskakování řádků, pravolevé čtení, vracení se na začátek slova, odhadování slov, domýšlení textu a jeho mechanické učení zpaměti, přetrvávání tzv. dvojího čtení (hlasitému přečtení slova předchází jeho tiché přeslabikování), tzv. mechanické čtení (porucha čtení s porozuměním, kdy jedinec nezná obsah přečteného textu). Další problémy mohou být s psaním diakritických znamének a velkých písmen, s odhadováním konců slov a vět, se záměnami tvrdých a měkkých slabik atp. Obtíže se mohou projevit v narušení schopnosti osvojit si jednotlivé prvky psacího písma či oddělovat graficky předložky či spojky (Vitásková, 2005). V matematice se může jednat o obtíže v manipulaci ( třídění a porovnávání) s konkrétními předměty či symboly (číslicemi, operačními znaménky, geometrickými tvary - praktognostická dyskalkulie), popř. o poruchu schopnosti pojmenovat množství a počet předmětů či matematických úkonů (verbální dyskalkulie). Snížená schopnost číst matematické symboly a příklady či záměna podobných číslic mohou být projevy tzv. lexické dyskalkulie. Příčinou grafické (numerické) dyskalkulie je narušená schopnost psát číslice či operační znaky, neschopnost kreslit geometrické tvary či písemně počítat číslice napsané pod sebou. Obtíže ve formě záměny desítek a jednotek při sčítání, záměn čitatele a jmenovatele, či narušené schopnost provádět základní aritmetické operace (sčítání, odčítání) mohou být projevy tzv. operační dyskalkulie. Porucha chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi či neschopnost převést slovní úlohy do početních operací naznačují případnou ideognostickou dyskalkulii (Novák, 1997). Konkrétní projevy Diakritická znaménka Matematika Verbální dyskalkulie Lexická dyskalkulie Grafická dyskalkulie Operační dyskalkulie Ideognostická dyskalkulie 8

10 2 STRUKTURA SLUŽEB Pro zájemce: Pro osoby se specifickými poruchami učení jsou zřízeny různé instituce ve státním i nestátním sektoru. Ve většině případů se jedná o školská zařízení pro děti školního věku. Na rozdíl od České republiky je v zahraničí (především v USA, ve Velké Británii, v Belgii, v Polsku apod.) mnohem vyšší zastoupení organizací pro dospívající a dospělé osoby se specifickými poruchami učení, které ovlivňují jak obecně společenský, tak legislativní rámec pro celoživotní komplexní intervenci těchto poruch. Struktura služeb Základním předpokladem péče o osoby se specifickou poruchou učení je vystavení diagnózy pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem logopedickým. V těchto centrech a poradnách pracují týmy speciální pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků a případně logopedů, jejichž komplexní zhodnocení celkových schopností a dovedností žáka umožní (samozřejmě na základě porovnání zjištěných údajů s jeho školními výkony a vyjádřením učitelů a rodičů žáka) rozpoznání pravděpodobné příčiny jeho obtíží a jejich dopad na proces učení. Pamatujme: Bohužel ne všechny případy lze posoudit jako skutečné formy specifické poruchy učení. Mnohdy se jedná o přítomnost pouze některých tzv. nespecifických projevů, jako jsou poruchy pozornosti, aktivity (např. hyperaktivita), pravolevé orientace, posloupnosti, prostorového vnímání či jazykové obtíže. Pouze výše uvedená diagnostická pracoviště mohou objektivně posoudit, zda je možno diagnózu přidělit či ne a následně navrhnout konkrétní opatření, která by měla být v následující intervenci uplatněna. Pamatuj Děti školního věku se specifickou poruchou učení mohou: Být individuálně integrováni v běžné třídě základní školy, navštěvovat specializovanou třídu pro žáky specifickými, poruchami učení v běžné základní či střední škole, navštěvovat přímo základní či střední školu pro žáky se specifickými poruchami učení. Vzdělávací instituce 9

11 Pro zájemce: Kromě vzdělávacích institucí se osoby se specifickou poruchou učení, jejich rodiče či odborníci zainteresovaní na problému mohou obrátit na občanská sdružení a odborné organizace, např. na: Českou společnost Dyslexie společnost sdružuje dospělé odborníky či samotné osoby se specifickou poruchou učení. Každoročně organizuje různé přednášky a semináře, schůzky pracovních skupin, výstavy odborné literatury (včetně metodických příruček a výukových materiálů), pomůcek a počítačových programů. Na setkání členů společnosti jsou pozýváni významní tuzemští i zahraniční odborníci a osobnosti, z nichž mnozí sami mají osobní zkušenost se specifickou poruchou učení. Společnost vydává informační zpravodaj a s určitými přestávkami také sborník Specifické poruchy učení a chování. Součástí aktivit společnosti je také zapojení do výzkumných šetření ve spolupráci se školskými institucemi v České republice i v zahraničí. Dys centra Tato sdružení jsou určena pro všechny osoby, kteří mají zájem o jejich služby: o terapeutické a konzultační; spočívají v přímé práci s jedinci se specifickou poruchou učení, a to formou individuální či skupinovou; v konzultacích pro učitele, vychovatele, rodiče či samotné osoby se specifickou poruchou učení; nabídce volnočasových mimoškolních aktivit; o informační; jsou koncentrovány do osvětové, publikační a vystavovatelské činnosti; o dokumentační; dys-centra shromažďují nabídku mnoha pomůcek, metodických materiálů, video a audio dokumentů, odborných knih a časopisů, které nabízejí k nahlédnutí nebo dokonce k zapůjčení. o Vzdělávací služby; vzdělávací akce v dys-centrech jsou většinou akreditovány MŠMT a jsou zaměřeny na jednotlivé specifické i nespecifické (obecnější) projevy specifických poruch učení. Jejich záběr je velice široký nezapomíná na aktuální témata Dys centra Terapeutické a konzultační Informační Dokumentační Vzdělávací služby 10

12 (jako je např. výuka cizích jazyků u jedinců s dyslexií, dysgrafií či dysortografií, vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení v návaznosti na uplatňování rámcových vzdělávacích programů, specifika práce s dětmi z odlišného kulturního či jazykového zázemí, apod.) či na prevenci syndromu vyhoření u pedagogů pracujících s dětmi se specifickými poruchami učení. Institut pedagogicko-psychologického poradenství Toto pracoviště se sídlem v Praze sdružuje a koordinuje aktivity pedagogicko-psychologického, speciálněpedagogického, výchovného a také profesního poradenství, vytváří metodické a diagnostické materiály, organizuje semináře a školení v rámci dalšího vzdělávání; poradensky působí také v rámci sociálních služeb pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, provádí analýzy a výzkumná šetření, navrhuje inovující koncepce. Institut pedagogickopsychologického poradenství 3 PŘÍKLADY V následující kapitole si uvedeme některé konkrétní situace a problémy, se kterými se na Vás mohou obracet rodiče, učitelé, vychovatelé či jiní odborníci, a které budete muset v praxi často řešit. Ke každému problému a otázce je uveden nástin řešení. Příklad: a) Problém Oprávnění k provádění intervence u specifických poruch učení Zavolá vám učitel základní školy a s určitými obavami se ptá, zda může provádět tzv. reedukaci specifických poruch učení u žáka, u kterého byla zjištěna specifická porucha učení. Není si jistý, zda ho aprobace učitelství pro první stupeň základních škol opravňuje k takovéto speciální činnosti nebo zda musí podstoupit nějaké další školení. Z ostatních pedagogů ještě nikdo takovouto zkušenost nemá. 11

13 b) Řešení V případě, že škola zaměstnává speciálního pedagoga, provádí výuku speciálních dovedností, kterými se rozumí např. cvičení na rozvoj vnímání, pozornosti, grafomotoriky atp., vysokoškolsky vzdělaný speciální pedagog (se státní závěrečnou zkouškou ze speciální pedagogiky) nebo pedagogický pracovník, který absolvoval program akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na problematiku specifických poruch učení. Takové kurzy či vzdělávací programy nabízejí např. vysoké školy v rámci celoživotního vzdělávání, Institut pedagogicko-psychologického vzdělávání v Praze, některá dys-centra a další organizace. Veškerá speciální péče by měla být koordinována v přímé spolupráci s příslušným poradenským zařízením (které udělilo diagnózu a doporučení k integraci) v rámci písemně zpracovaného a podpisy stvrzeného individuálního vzdělávacího programu žáka, který je zakládán do jeho osobní dokumentace. Individuální vzdělávací plán musí být pravidelně vyhodnocován. Příklad: a) Problém Využívání multimediálních počítačových programů Obrátili se na vás rodiče žáka či studenta se specifickou poruchou učení (či přímo osoba s takovouto diagnózou), kteří by chtěli s ohledem na zvýšení motivace k další práci využít nějakých počítačových programů. Nevědí si však rady s jejich výběrem, jelikož nabídek na internetu je celá řada, cena programů však není zanedbatelná. Žádají vás o doporučení vhodného programu. b) Řešení V rámci intervence specifických poruch učení můžeme v současné době využít multimediální počítačový software, který nabízí mnoho firem. Jeho použití zasahuje do mnoha oblastí intervence, nejenom do dyslexií apod., ale také do oblasti logopedie. Jeho výhodou je propojení atraktivity zpracování programů 12

14 s možností snadného ovládání (mnohdy i dítětem v předškolním či mladším školním věku), pružnosti a individuálního nastavení pro potřeby jednotlivých klientů, možnost vedení evidence (kartotéky) osobních údajů i statistiky průběžných výkonů (s možností jejich vytištění), vizualizace úkolu a zřetelná kontrola jeho provádění, motivace odměnou v podobě srovnání s jinými výkony či hrou, apod. Navíc mnoho programů umožňuje samostatnou práci, popřípadě pouze dohled rodiny, ne tedy stálou přítomnost pedagoga, logopeda apod. Některé z programů jsou uzpůsobeny pro práci s jedinci s různými formami přidruženého zdravotního postižení (např. pro sluchově či tělesně postižené). Za všechny jmenujme např. programy FONO, Speechviewer (v současné době verze III.), Mentio, Méďa 99, Méďa počítá, Méďa čte, Brepta, Altík, Psaní, tzv. DysEdici, Dyscom, Písmohrátky, Gramatik 12, Rychlé čtení či Rytmickou reprodukci (srovnej např. Smečková, 2003). Vzhledem k otevřenosti možnosti různých nabídek je vhodné obezřetně postupovat při jejich výběru. Doporučujeme proto využít některou z následujících možností, aby nedošlo k neefektivnímu nákupu poměrně nákladných počítačových programů. Vhodné je zejména: Vyžádat si stanovisko odborného pracoviště, které se zabývá poradenstvím a konzultacemi pro osoby se specifickými poruchami učení (tedy pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, dys-centra, České společnosti Dyslexie, logopedického pracoviště, vysokoškolské poradny pro studenty s různými speciálními vzdělávacími potřebami, Logopedické společnosti Miloše Sováka a dalších); kontaktovat můžete i přímo dané odborníky, kteří jsou často zapojeni do systému internetových poraden. Některé firmy dokonce pro osoby s přidělenou diagnózou specifické poruchy učení nabízejí slevy z pořizovací ceny (někdy až poloviční). Programy Kritéria nákupu programů 13

15 - Prohlédnout si či zažádat o reference ke konkrétnímu programu. Většina programů zpracovaných pod vedením odborníků na oblast specifických poruch učení uvádí stručnější či podrobnější verze nejenom popisu jeho obsahu, ale především jeho konkrétního využití v závislosti na diagnózou daném (či pouze předpokládaném) typu specifické poruchy učení. Garancí bývá vyjádření odborníka s odkazem na dostupnost jeho případného telefonického či elektronického potvrzení kvality nabídky. Internetové stránky firem či odborných společností mívají k dispozici také stručný interaktivní dotazník v elektronické podobě, pomocí kterého si vám bude na základě zadání příslušných projevů a zpřesňujících podkladů doporučen vybraný program. - Vyžádejte si a ověřte technickou, grafickou i obsahovou vyváženost příslušného programu (i s ohledem na možnosti vašeho hardwarového vybavení) prostřednictvím tzv. demo-verze (mnohdy bývá k dispozici zdarma přímo na internetu obsahující ukázky jednotlivých cvičebních modulů. Pomocí takovéhoto přímého ověření především sledujte: i. adekvátnost zpracování programu vzhledem k věku osoby, pro kterou má být určen (zjistíte např., že např. poněkud dětské grafické zpracování programu již neodpovídá představám vašeho dospívající žáka, studenta či dokonce dospělé osoby, která bude program využívat; v opačném případě hrozí ztráta motivace pro práci, nechuť k provádění dalších cvičení a následně nedůvěra k další intervenci); ii. technickou nedostatečnost vašeho počítačového vybavení, ať již se jedná o příliš nízkou rychlost zpracování jednotlivých programových součástí či o nedostatečné vybavení adekvátní grafickou či zvukovou kartou apod.; iii. požadavky na samostatné ovládání programu žákem, studentem či dospělou osobou s případným přidruženým zdravotním postižením. Ověření vyváženosti programů Adekvátnost zpracování programu Technická nedostatečnost Samostatnost 14

16 Příklad: a) Problém Smíšené projevy poruch učení Rodiče mají pocit, že se u jejich dítěte (které je nyní v 5. ročníku základní školy) s diagnostikovanou dysortografií projevují stále častěji obtíže v matematice, i když ji v předchozích letech poměrně zvládalo. b) Řešení Specifické poruchy učení se většinou nevyskytují v tzv. čistých (samostatných) formách; v mnoha případech se jedná spíše o určitý komplex projevů, z nichž některé spadají spíše pod dyslexii, některé však přesahují např. do dyskalkulie (např. v případě tzv. lexické dyskalkulie, u které má dítě obtíže ve čtení číslic či matematických znaků a vykazuje obdobné záměny tvarově podobných číslic, jako je tomu u dyslexie v případě čtení písmen či slov). Přesné rozlišení jednotlivých typů je proto záležitost značně obtížná (zvláště na vyšších stupních škol). Některé z forem specifických poruch učení se mohou na druhém stupni základní školy odrazit i ve slabších výsledcích v předmětech, které s původní poruchou zdánlivě nesouvisí, ale jsou závislé na přesném čtení či psaní, zapamatování si posloupnosti slov či znaků, dat, pravolevé orientaci apod. Zdůraznili bychom proto znovu prvořadý význam co nejpřesnější diagnostiky, která by se měla opírat o okamžitou a pružnou spolupráci mezi institucemi, které se na diagnostice podílejí. Příklad: a) Problém Obtíže s pozorností Učitel se stěžuje, že se u jeho žáka s diagnostikovanou specifickou poruchou učení se projevují poměrně často jakési výpadky pozornosti dítě najednou neví, kde má začít číst, na co se ho učitel ptal, nepamatuje si číslo strany či příkladu, který mělo řešit apod. Často zívá a má nepřítomný výraz. Ptá se vás, čím to může být způsobeno a zda se nejedná z jeho strany o záměr. 15

17 b) Řešení Poruchy či narušení koncentrace pozornosti (soustředění) bývají jedním ze základním projevů, které se u osob se specifickými poruchami učení vyskytují a mnohdy přetrvávají až do dospělosti. Učitel by si měl uvědomit, že pozornost je značně závislá na přetížení (únavě) organismu. Poruchy pozornosti mohou postihnout všechny smysly (oslabená může být pozornost ke sluchovým, stejně tak jako ke zrakovým či pohybovým podnětům). Na jedné straně se můžeme u dítěte setkat s roztržitostí (která je opakem koncentrace), jejíž příčinou může být nestálost záměrné, úmyslné pozornosti (např. zaměření pozornosti dítěte přeskakuje z předmětu na předmět, dítě není schopno déle udržet pozornost na řešení jednoho úkolu) (Vitásková, 2005). Školní obtíže může činit i hluboká koncentrace pozornosti (příliš dlouhé setrvávání pozornosti na předmětu či činnosti), která vede až ke ztrátě orientace v realitě. Dítě zdánlivě podléhá jakési fantazii, stává se zasněným, jeho vnímání se stává nepřesným, což vede k chybám z roztržitosti. Dítě může být rovněž příliš dlouho zaměřeno na nepodstatnou věc, nevýznamný detail, díky čemuž slábne a zpomaluje se jeho učební výkon. Potíže dítěte se mohou také týkat schopnosti rozdělit pozornost na vnímání dvou či více podnětů, které působí současně či následují krátce za sebou. Dítě nereaguje na slovní výzvy, což se dá učitelem vyložit jako neposlušnost. Tento projev často souvisí i s tím, že dítě není schopno soustředit svou pozornost na aktuálně nejdůležitější podnět (který může být sluchový, zrakový, ale i motorický atp.) (srovnej např. Lokšová, Lokša, 1999; Riefová, 1999). Z výše uvedených důvodů je vhodné především vysledovat, ve kterých částech dne je dítě nejvnímavější, kdy je koncentrace pozornosti nejvyšší, zda je pozornost dítěte závislá na některé konkrétní aktivitě, která předchází řešení úkolu (např. hodina tělocviku, svačina apod.). Musíme brát v úvahu, že některým dětem s poruchou pozornosti a aktivity (nejčastěji tzv. hyperaktivním dětem) 16

18 mohly být předepsány léky na její zlepšení. Jejich účinek musí být ve spolupráci s rodiči sledován, aby mohl lékař případně upravit dávkování. Tuto skutečnost bychom tedy měli od rodičů dítěte zjistit. Vzhledem ke skutečnosti, že žáci či studenti se specifickou poruchou učení poněkud obtížněji přenášejí pozornost z jednoho úkolu na druhý bychom měli citlivě využívat metodu častého střídání činností, aby se nestalo, že jakmile se žák či student konečně soustředí, je činnost změněna. Dostáváme jej pak neustále do časového tlaku, který většinou způsobí ztrátu motivace či pocity bezradnosti. Příklad: a) Problém Pomůcky pro žáky se specifickou poruchou učení Jaké vhodné pomůcky zvolit pro individuální či skupinovou práci s žáky se specifickou poruchou učení to je časté dilema mnoha poskytovatelů intervence i rodičů. b) Řešení Při výběru pomůcek a dalších intervenčních materiálů se musíte řídit následujícími faktory: Diagnostikovaná příčina; častou chybou je volba intervenčního postupu a didaktického materiálu, který dostatečně nerespektuje příčinu specifických obtíží žáka; pokud je příčina ve zrakovém vnímání, můžeme využít různé materiály pro nácvik vizuomotorické koordinace, zrakovou diferenciaci, analýzu či syntézu u nesymbolických či symbolických obrázcích, písmenech, číslic, cvičení očních pohybů, zrakovou paměť apod.; pokud je ale příčina ve sluchovém vnímání, budeme procvičovat nácvik fonematického sluchu, sluchové analýzy a syntézy, audiomotorickou koordinaci, sluchovou paměť atd. Věk a pohlaví žáka; mladší žáci budou mít ještě většinou chuť pracovat a věnovat se i mimoškolní intervenci, nebude u nich problém s tím, že by už materiály a cvičení znali a byli by jejich podobností demotivováni; u starších musíme více uplatnit právě počítačové programy a dbát na to, aby cvičný materiál neobsahoval dětské Faktory výběru pomůcek 17

19 obrázky, texty apod., jinak by hrozila nechuť k práci, která může vést až k celkové rezignaci ke školním činnostem. Zkušenosti s předešlou intervencí opět ovlivňují motivaci a postoj k intervenci. Zájmy žáka dle zájmů lze vybrat podnětový materiál, přizpůsobit cvičební texty apod. Přístup k počítači rozhodující pro výběr domácích cvičení a doporučení pro rodiče. Pro zájemce: Nabídka vhodných tištěných materiálů (jejichž nabídku najdete nejenom v knihkupectvích, na internetu či na stránkách dys-center, pedagogickopsychologických poraden, České společnosti Dyslexie apod.) obsahuje různá cvičení pro rozvoj čtení, psaní a počítání, čítanky pro dyslektiky, cviky na zlepšení zrakové či sluchové pozornosti, publikace pro intervenci narušení očních pohybů, náměty pro pravopisná cvičení pro dysortografiky a další publikace. O vhodnosti jejich užití se můžete poradit ve výše uvedených pracovištích a sdruženích (Kucharská, ; Sindelarová, 1996; Švancarová, Kucharská, 2001). Příklad: a) Problém Poruchy učení u dospělých V poradně se Vám objeví dospělý klient. který má problém se čtením a psaním, který vznikl jako následek mozkové mrtvice. Byl sice v péči lékařů, ale po odeznění hlavních obtíží se vrátil zpět domů, kde se značně projevil problém s uvedenými dovednostmi. Jak lze takovouto situaci řešit? b) Odkazy a náměty pro další řešení Jelikož jsou tyto obtíže často spojeny i s určitými většími či menšími projevy narušení jazykového projevu, nejvhodnější je vyhledat pomoc na logopedickém pracovišti, kde mají zkušenost s péčí o tzv. afatiky. Afázie je totiž ztráta či vážné narušení jazykových schopností, která má získaný charakter a často se Afázie 18

20 s obtížemi v oblast čtení a psaní spojuje. Odkazy na příslušná pracoviště můžete najít nejenom na níže uvedených webových odkazech či v telefonním seznamu, ale také pokus se obrátíte na občanská sdružení pro osoby s afázií (rovněž na internetových stránkách). Přestože jsou metody používané pro osoby s alexií a agrafií obdobné jako obtíže žáků s vývojovými formami poruchy, nemůže být vzhledem k věku klientů přístup naprosto shodný, ať se to týká pomůcek, cvičebních textů či průvodní a cílové motivace. Dá se využít i počítačového softwaru např. program MENTIO či FONO, které umožňují dokonce samostatnou práci a mají značný stimulační charakter. Mnoho času musí být věnováno zpětnému obnovení slovní zásoby, která bývá v důsledku ztrát jazykových schopností omezena, časté jsou poruchy pojmenování předmětů, činností i osob, což se např. projevuje opisováním jeho významu, výměnou slova za jiné, které podobně zní či jeho vynecháním. Častá je také záměna slov s hláskami, které se podobně vyslovují apod. Logoped má mnoho možností, jak dané obtíže snížit či kompenzovat zlepšením jiných dovedností. V krajním případě může také použít alternativních či augmentativních forem komunikace. Pro zájemce: Z intervenčních materiálů lze využít publikace od Čecháčkové (1998), Mimrové (1998) a Cséfalvaye, Košťálové, Klimešové (2003). 4. ODKAZY PRO DALŠÍ MOŽNÁ ŘEŠENÍ A NÁMĚTY Pokud budete mít zájem o další informace, můžete je najít na následujících webových adresách:

21 Pamatujme: Pokud si nebudete jisti svým doporučením či rozhodnutím, vždy se obraťte na příslušná diagnostická pracoviště, organizace, sdružen či konkrétní odborníky na základních, středních a vysokých školách. Velmi pozitivní a výrazný vliv má také kontakt s vrstevníky (ale i se staršími osobami) se stejnou poruchou, kteří se již se svou poruchou vyrovnali a umí využívat různé kompenzační strategie, poradí jak řešit pocity bezmocnosti či nejistoty, který specifické vývojové poruchy učení provázejí. Pamatuj Stejné pravidlo platí u přístupu k dospělým s vývojovými i získanými formami poruch učení. Vždy platí především následující trpělivý a individuálně přizpůsobený přístup přináší úspěch, i když mnohdy za delší dobu (i několika let). Jednotný recept či snad všelék na tyto poruchy rozhodně vytvořen nebyl, protože neexistuje. Pamatuj 20

22 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY CSÉFALVAY, Z. KOŠŤÁLOVÁ, M., KLIMEŠOVÁ, M. Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie. Praha: Asociace klinických logopedů ČR, ČECHÁČKOVÁ, M. Textová a obrázková cvičebnice pro nemocné s poruchou řečových funkcí afázií. Olomouc: Fakultní nemocnice, DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. 2. rozšíř. vyd. Logopedické centrum, KIRBYOVÁ, A. Nešikovné dítě: dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha: Portál, KOUKOLÍK, F. Lidský mozek : funkční systémy : norma a poruchy. 2. aktualit. a rozš. vyd. Praha: Portál, KUCHARSKÁ, A. (ED.). Specifické poruchy učení a chování. Sborníky Praha: Portál. LECHTA, V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, LOKŠA, J., LOKŠOVÁ, I. Pozornost, motivace a relaxace dětí ve škole. Portál, MATĚJČEK, Z. Dyslexie-specifické poruchy čtení. 3.uprav. a rozš. vyd. Jinočany: Nakladatelství H&H, MICHÁLEK, J. Vývojová dyspinxie možnost vyhledávání a diagnostiky. In KUCHARSKÁ, A. (ED.) Specifické poruchy učení a chování. Sborník Praha: Portál, s MIMROVÁ, M. Afázie: soubor cvičných textů pro reedukaci afázie. Praha: Triton, NOVÁK, J. Dyskalkulie. Specifické poruchy počítání. Litomyšl: Augusta, POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. rozš. a opr. vyd. Praha: Portál PROCHÁZKA, M., DAN, J. Hudební schopnosti u dětí s dyslexií. In KUCHARSKÁ, A. (ED.) Specifické poruchy učení a chování. Sborník Praha: Portál, s RIEFOVÁ, S.F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál, SELIKOWITZ, M. Dyslexie a jiné poruchy učení. Grada Publishing, SINDELAROVÁ, B. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál,

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České

Více

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 11, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je seznámit vás se základními principy v oblasti narušené komunikační schopnosti

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Podpora studentů se speciálními

Podpora studentů se speciálními Podpora studentů se speciálními potřebami při vysokoškolském studiu Inkluzivnívzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 PedFUK v Praze, PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

ZMĚNY V ŠVP k :

ZMĚNY V ŠVP k : ZMĚNY V ŠVP k 1. 9. 2016: 1. V celém textu se používá terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Červený Hrádek, Ing. Klára Malhausová a Mgr. Dagmar Malinová

Červený Hrádek, Ing. Klára Malhausová a Mgr. Dagmar Malinová Most 2000 občanské sdružení pro kulturu a vzdělání Červený Hrádek, 6. 11. 2014 Ing. Klára Malhausová a Mgr. Dagmar Malinová Základní informace o projektu Doba realizace: 1. 11. 2012 30. 4. 2014 HLAVNÍ

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Úvodní list. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace

Úvodní list. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace Úvodní list Název školy Adresa Datová schránka Malé náměstí 3, 35002 Cheb aiytnnv Ředitel/ka školy Zástupce/kyně ředitele/ky školy Mgr. Pavel Černý Mgr. Štěpánka Dostálová cerny@3zscheb.cz 354422408 607872248

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 Obsah Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 KAPITOLA 1 Metody a techniky logopedické terapie, principy jejich aplikace (Viktor Lechta) 15 1.1 Trendy vývoje 16 1.2 Vymezení 18 1.3 Východiska 20 1.4 Cíle

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova Informace pro ŠPZ Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova Ředitel/ka školy: RNDr. Vladimír Ochmanský Počet tříd: 20 Jméno výchovného poradce: Mgr. Alena

Více