UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami. Kateřina Vitásková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami. Kateřina Vitásková"

Transkript

1

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami Kateřina Vitásková Olomouc 2007

3 Oponent: Mgr. Oldřich Mőller, Ph.D. 1. vydání Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 2007 ISBN

4 Obsah: Úvod Cílová skupina Definice Klasifikace Struktura služeb Příklady Odkazy pro další možná řešení a náměty Seznam použité literatury Výkladový slovník použitých pojmů

5 Úvod Specifické poruchy učení je možno v současné době považovat za fenomén, jehož rozšíření souvisí s dovednostmi číst, psát a počítat, které v minulosti nebyly z hlediska získávání vzdělanosti a profesionálního začlenění tak významné, jako je tomu nyní. V dnešní vzdělanostní společnosti je kladen důraz především na tzv. funkční gramotnost, tedy nejenom na pouhé formální osvojení školních dovedností, ale také na schopnost je adekvátně využít v kontextu profesního uplatnění a sebevzdělávání. 4

6 1 CÍLOVÁ SKUPINA Protože se v širší (tedy laické i odborné) veřejnosti setkáváme s různým náhledem na to, co vlastně považujeme za specifickou poruchu učení, přikročíme hned v úvodu této kapitoly k jejich definování. 1.1 Definice Za specifické poruchy učení (také označované jako specifické vývojové poruchy školních dovedností) považujeme různorodou skupinu obtíží, které vznikají na podkladě dysfunkcí (odchylek) centrální nervové soustavy a ovlivňují dovednosti číst (lexii), psát (grafii; ortografii - ortografie psaní dle pravopisných pravidel.), počítat (kalkulii) a provádět složité, naučené a vědomé pohyby (praxii). Specifické poruchy učení, které se dotýkají pouze jazykových dovedností (tedy čtení, psaní a pravopisu), jsou také označovány jako narušení grafické formy řeči (konkrétně v logopedii) (Lechta, 2003; Matějček, 1995; Pokorná, 2001; Zelinková, 2003). Tyto poruchy nejsou způsobeny: mentální retardací, senzorickým postižením (sluchovým či zrakovým), nedostatečnou sociokulturní příležitostí, nepřiměřeným pedagogickým vedením. Definice Příčiny Pro zájemce: Můžeme se však setkat s kombinací specifické poruchy učení a jiného zdravotního postižení, např. sluchového, které jsou na sobě nezávislé z hlediska příčiny (Vitásková, 2000). Pokud jsou obtíže v tzv. základních školních dovednostech způsobeny právě výše uvedenými příčinami, jedná se o tzv. nepravé či pseudo- poruchy učení, které se však mohou projevovat velice obdobně, jako jejich specifické formy. Hovoříme pak např. o pseudodyslexii, pseudodyskalkulii apod. (Matějček, 1995). 5

7 K zapamatování: Specifické poruchy učení můžeme rozdělit na vývojové a získané. Vývojové mají předponu dys- a vztahují se k dovednostem, které ještě nebyly osvojeny. Získané mají předponu a- a označují ztrátu již dříve nabytých dovedností (Vitásková, Peutelschmiedová, 2005). K zapamatování 1.2 Klasifikace Vývojové formy specifických poruch učení se poprvé objevují v období školní docházky, ale jejich projevy mohou přetrvávat až do období dospělosti. Pro konkrétnější představu si nyní stručně definujme nejčastější typy specifických poruch učení, se kterými se setkáváme v České republice. Mezi základní vývojové formy specifických poruch učení řadíme (Šturma, 1997; Vitásková, 2003): Dyslexii specifickou poruchu čtení. Dysgrafii specifickou poruchu psaní. Dysortografii specifickou poruchu pravopisu. Dyskalkulii specifickou poruchu aritmetických schopností. Dyspraxii specifickou poruchu motorických schopností. Klasifikace Po cévních - mozkových příhodách, známé také jako tzv. mozkové mrtvice či ikty., úrazech hlavy či při jiných neurologických obtížích se můžeme v dospělosti setkat s následujícími získanými formami poruch učení (Dvořák, 2001; Koukolík, 2002): Alexie ztráta dovednosti číst. Agrafie ztráta dovednosti psát. Akalkulie ztráta dovednosti počítat. Apraxie ztráta dovednosti provádět složité motorické dovednosti. Pro zájemce: Mezi vzácné typy specifických poruch učení, které nejsou běžně diagnostikovány, patří: Dysmuzie (získaná forma se nazývá amuzie) specifická porucha (ztráta) hudebních dovedností (Procházka, Dan, 2000). Dyspinxie specifická porucha kresebných schopností (Michálek, 2000). Získané formy poruch učení 6

8 Dyslexii si můžeme charakterizovat jako specifickou poruchu v oblasti osvojování si čtenářských dovedností pomocí běžných výukových metod (v České republice nejčastěji metody analytickosyntetické, která je založena na postupném osvojování písmen, které se děti učí vydělovat ze souvislého toku slyšených vjemů, jejich spojování do slabik a slov atd.). Dyslexie se projevuje tzv. specifickými obtížemi ve čtení, jejichž rozpoznání je nezbytné pro zajištění objektivní diagnostiky a pro diferenciálně diagnostické rozlišení od obdobných projevů tzv. pseudodyslexie (nepravé dyslexie). Pseudodyslexie je totiž většinou způsobena nepříznivými faktory, jako jsou nedostatek potřebných podnětů, zanedbanost dítěte po stránce psychické či fyzické, porucha intelektu, nesprávná či nevyhovující metoda výuky čtení, skrytá (doposud nerozpoznaná) smyslová vada, atp. (srovnej např. Matějček, 1995; Selikowitz, 2000). Definování vhodné či nesprávné výukové metody čtení zůstává však diagnostickým problémem, který mnohdy neumožňuje stanovit přesnou objektivní diagnózu. Dysgrafie je definována jako porucha projevující se výraznými obtížemi v oblasti osvojování si psaní (osvojování si tvarů jednotlivých grafémů či specifické dysgrafické chyby). Dysortografie se projevuje nápadnými obtížemi v oblasti pravopisu, které nelze vysvětlit na základě neosvojení si daných gramatických pravidel mateřského jazyka. V našich podmínkách je většinou spojována s dysgrafií, popř. je chápána jako jedna z hlavních symptomatických forem dysgrafie. Dyskalkulie je porucha schopnosti operovat s číselnými symboly (týká se především oblasti aritmetiky) (Novák, 1997). Pro zájemce: Nověji sledovanou skupinou obtíží je dyspraxie, která se projevuje celkovou neobratností, poruchami koordinace pohybů a rovnováhy. Celkově se jedinec jeví jako nešikovný. Obtíže se promítají nejenom do oblasti školních dovedností, ale také do běžných denních úkonů, spojenými s oblékáním, jezením, hrou, sportovními aktivitami (srovnej např. Kirbyová, 2000). Dyslexie Dysgrafie Dysortografie Dyskalkulie 7

9 Co se týče konkrétních projevů, může se jednat v oblasti čtení, psaní a pravopisu o zrakové či sluchové záměny podobných hlásek a písmen či problémy v jejich osvojování, přehazování pořadí písmen či hlásek a slabik ve slovech, vynechávání či přeskakování řádků, pravolevé čtení, vracení se na začátek slova, odhadování slov, domýšlení textu a jeho mechanické učení zpaměti, přetrvávání tzv. dvojího čtení (hlasitému přečtení slova předchází jeho tiché přeslabikování), tzv. mechanické čtení (porucha čtení s porozuměním, kdy jedinec nezná obsah přečteného textu). Další problémy mohou být s psaním diakritických znamének a velkých písmen, s odhadováním konců slov a vět, se záměnami tvrdých a měkkých slabik atp. Obtíže se mohou projevit v narušení schopnosti osvojit si jednotlivé prvky psacího písma či oddělovat graficky předložky či spojky (Vitásková, 2005). V matematice se může jednat o obtíže v manipulaci ( třídění a porovnávání) s konkrétními předměty či symboly (číslicemi, operačními znaménky, geometrickými tvary - praktognostická dyskalkulie), popř. o poruchu schopnosti pojmenovat množství a počet předmětů či matematických úkonů (verbální dyskalkulie). Snížená schopnost číst matematické symboly a příklady či záměna podobných číslic mohou být projevy tzv. lexické dyskalkulie. Příčinou grafické (numerické) dyskalkulie je narušená schopnost psát číslice či operační znaky, neschopnost kreslit geometrické tvary či písemně počítat číslice napsané pod sebou. Obtíže ve formě záměny desítek a jednotek při sčítání, záměn čitatele a jmenovatele, či narušené schopnost provádět základní aritmetické operace (sčítání, odčítání) mohou být projevy tzv. operační dyskalkulie. Porucha chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi či neschopnost převést slovní úlohy do početních operací naznačují případnou ideognostickou dyskalkulii (Novák, 1997). Konkrétní projevy Diakritická znaménka Matematika Verbální dyskalkulie Lexická dyskalkulie Grafická dyskalkulie Operační dyskalkulie Ideognostická dyskalkulie 8

10 2 STRUKTURA SLUŽEB Pro zájemce: Pro osoby se specifickými poruchami učení jsou zřízeny různé instituce ve státním i nestátním sektoru. Ve většině případů se jedná o školská zařízení pro děti školního věku. Na rozdíl od České republiky je v zahraničí (především v USA, ve Velké Británii, v Belgii, v Polsku apod.) mnohem vyšší zastoupení organizací pro dospívající a dospělé osoby se specifickými poruchami učení, které ovlivňují jak obecně společenský, tak legislativní rámec pro celoživotní komplexní intervenci těchto poruch. Struktura služeb Základním předpokladem péče o osoby se specifickou poruchou učení je vystavení diagnózy pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem logopedickým. V těchto centrech a poradnách pracují týmy speciální pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků a případně logopedů, jejichž komplexní zhodnocení celkových schopností a dovedností žáka umožní (samozřejmě na základě porovnání zjištěných údajů s jeho školními výkony a vyjádřením učitelů a rodičů žáka) rozpoznání pravděpodobné příčiny jeho obtíží a jejich dopad na proces učení. Pamatujme: Bohužel ne všechny případy lze posoudit jako skutečné formy specifické poruchy učení. Mnohdy se jedná o přítomnost pouze některých tzv. nespecifických projevů, jako jsou poruchy pozornosti, aktivity (např. hyperaktivita), pravolevé orientace, posloupnosti, prostorového vnímání či jazykové obtíže. Pouze výše uvedená diagnostická pracoviště mohou objektivně posoudit, zda je možno diagnózu přidělit či ne a následně navrhnout konkrétní opatření, která by měla být v následující intervenci uplatněna. Pamatuj Děti školního věku se specifickou poruchou učení mohou: Být individuálně integrováni v běžné třídě základní školy, navštěvovat specializovanou třídu pro žáky specifickými, poruchami učení v běžné základní či střední škole, navštěvovat přímo základní či střední školu pro žáky se specifickými poruchami učení. Vzdělávací instituce 9

11 Pro zájemce: Kromě vzdělávacích institucí se osoby se specifickou poruchou učení, jejich rodiče či odborníci zainteresovaní na problému mohou obrátit na občanská sdružení a odborné organizace, např. na: Českou společnost Dyslexie společnost sdružuje dospělé odborníky či samotné osoby se specifickou poruchou učení. Každoročně organizuje různé přednášky a semináře, schůzky pracovních skupin, výstavy odborné literatury (včetně metodických příruček a výukových materiálů), pomůcek a počítačových programů. Na setkání členů společnosti jsou pozýváni významní tuzemští i zahraniční odborníci a osobnosti, z nichž mnozí sami mají osobní zkušenost se specifickou poruchou učení. Společnost vydává informační zpravodaj a s určitými přestávkami také sborník Specifické poruchy učení a chování. Součástí aktivit společnosti je také zapojení do výzkumných šetření ve spolupráci se školskými institucemi v České republice i v zahraničí. Dys centra Tato sdružení jsou určena pro všechny osoby, kteří mají zájem o jejich služby: o terapeutické a konzultační; spočívají v přímé práci s jedinci se specifickou poruchou učení, a to formou individuální či skupinovou; v konzultacích pro učitele, vychovatele, rodiče či samotné osoby se specifickou poruchou učení; nabídce volnočasových mimoškolních aktivit; o informační; jsou koncentrovány do osvětové, publikační a vystavovatelské činnosti; o dokumentační; dys-centra shromažďují nabídku mnoha pomůcek, metodických materiálů, video a audio dokumentů, odborných knih a časopisů, které nabízejí k nahlédnutí nebo dokonce k zapůjčení. o Vzdělávací služby; vzdělávací akce v dys-centrech jsou většinou akreditovány MŠMT a jsou zaměřeny na jednotlivé specifické i nespecifické (obecnější) projevy specifických poruch učení. Jejich záběr je velice široký nezapomíná na aktuální témata Dys centra Terapeutické a konzultační Informační Dokumentační Vzdělávací služby 10

12 (jako je např. výuka cizích jazyků u jedinců s dyslexií, dysgrafií či dysortografií, vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení v návaznosti na uplatňování rámcových vzdělávacích programů, specifika práce s dětmi z odlišného kulturního či jazykového zázemí, apod.) či na prevenci syndromu vyhoření u pedagogů pracujících s dětmi se specifickými poruchami učení. Institut pedagogicko-psychologického poradenství Toto pracoviště se sídlem v Praze sdružuje a koordinuje aktivity pedagogicko-psychologického, speciálněpedagogického, výchovného a také profesního poradenství, vytváří metodické a diagnostické materiály, organizuje semináře a školení v rámci dalšího vzdělávání; poradensky působí také v rámci sociálních služeb pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, provádí analýzy a výzkumná šetření, navrhuje inovující koncepce. Institut pedagogickopsychologického poradenství 3 PŘÍKLADY V následující kapitole si uvedeme některé konkrétní situace a problémy, se kterými se na Vás mohou obracet rodiče, učitelé, vychovatelé či jiní odborníci, a které budete muset v praxi často řešit. Ke každému problému a otázce je uveden nástin řešení. Příklad: a) Problém Oprávnění k provádění intervence u specifických poruch učení Zavolá vám učitel základní školy a s určitými obavami se ptá, zda může provádět tzv. reedukaci specifických poruch učení u žáka, u kterého byla zjištěna specifická porucha učení. Není si jistý, zda ho aprobace učitelství pro první stupeň základních škol opravňuje k takovéto speciální činnosti nebo zda musí podstoupit nějaké další školení. Z ostatních pedagogů ještě nikdo takovouto zkušenost nemá. 11

13 b) Řešení V případě, že škola zaměstnává speciálního pedagoga, provádí výuku speciálních dovedností, kterými se rozumí např. cvičení na rozvoj vnímání, pozornosti, grafomotoriky atp., vysokoškolsky vzdělaný speciální pedagog (se státní závěrečnou zkouškou ze speciální pedagogiky) nebo pedagogický pracovník, který absolvoval program akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na problematiku specifických poruch učení. Takové kurzy či vzdělávací programy nabízejí např. vysoké školy v rámci celoživotního vzdělávání, Institut pedagogicko-psychologického vzdělávání v Praze, některá dys-centra a další organizace. Veškerá speciální péče by měla být koordinována v přímé spolupráci s příslušným poradenským zařízením (které udělilo diagnózu a doporučení k integraci) v rámci písemně zpracovaného a podpisy stvrzeného individuálního vzdělávacího programu žáka, který je zakládán do jeho osobní dokumentace. Individuální vzdělávací plán musí být pravidelně vyhodnocován. Příklad: a) Problém Využívání multimediálních počítačových programů Obrátili se na vás rodiče žáka či studenta se specifickou poruchou učení (či přímo osoba s takovouto diagnózou), kteří by chtěli s ohledem na zvýšení motivace k další práci využít nějakých počítačových programů. Nevědí si však rady s jejich výběrem, jelikož nabídek na internetu je celá řada, cena programů však není zanedbatelná. Žádají vás o doporučení vhodného programu. b) Řešení V rámci intervence specifických poruch učení můžeme v současné době využít multimediální počítačový software, který nabízí mnoho firem. Jeho použití zasahuje do mnoha oblastí intervence, nejenom do dyslexií apod., ale také do oblasti logopedie. Jeho výhodou je propojení atraktivity zpracování programů 12

14 s možností snadného ovládání (mnohdy i dítětem v předškolním či mladším školním věku), pružnosti a individuálního nastavení pro potřeby jednotlivých klientů, možnost vedení evidence (kartotéky) osobních údajů i statistiky průběžných výkonů (s možností jejich vytištění), vizualizace úkolu a zřetelná kontrola jeho provádění, motivace odměnou v podobě srovnání s jinými výkony či hrou, apod. Navíc mnoho programů umožňuje samostatnou práci, popřípadě pouze dohled rodiny, ne tedy stálou přítomnost pedagoga, logopeda apod. Některé z programů jsou uzpůsobeny pro práci s jedinci s různými formami přidruženého zdravotního postižení (např. pro sluchově či tělesně postižené). Za všechny jmenujme např. programy FONO, Speechviewer (v současné době verze III.), Mentio, Méďa 99, Méďa počítá, Méďa čte, Brepta, Altík, Psaní, tzv. DysEdici, Dyscom, Písmohrátky, Gramatik 12, Rychlé čtení či Rytmickou reprodukci (srovnej např. Smečková, 2003). Vzhledem k otevřenosti možnosti různých nabídek je vhodné obezřetně postupovat při jejich výběru. Doporučujeme proto využít některou z následujících možností, aby nedošlo k neefektivnímu nákupu poměrně nákladných počítačových programů. Vhodné je zejména: Vyžádat si stanovisko odborného pracoviště, které se zabývá poradenstvím a konzultacemi pro osoby se specifickými poruchami učení (tedy pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, dys-centra, České společnosti Dyslexie, logopedického pracoviště, vysokoškolské poradny pro studenty s různými speciálními vzdělávacími potřebami, Logopedické společnosti Miloše Sováka a dalších); kontaktovat můžete i přímo dané odborníky, kteří jsou často zapojeni do systému internetových poraden. Některé firmy dokonce pro osoby s přidělenou diagnózou specifické poruchy učení nabízejí slevy z pořizovací ceny (někdy až poloviční). Programy Kritéria nákupu programů 13

15 - Prohlédnout si či zažádat o reference ke konkrétnímu programu. Většina programů zpracovaných pod vedením odborníků na oblast specifických poruch učení uvádí stručnější či podrobnější verze nejenom popisu jeho obsahu, ale především jeho konkrétního využití v závislosti na diagnózou daném (či pouze předpokládaném) typu specifické poruchy učení. Garancí bývá vyjádření odborníka s odkazem na dostupnost jeho případného telefonického či elektronického potvrzení kvality nabídky. Internetové stránky firem či odborných společností mívají k dispozici také stručný interaktivní dotazník v elektronické podobě, pomocí kterého si vám bude na základě zadání příslušných projevů a zpřesňujících podkladů doporučen vybraný program. - Vyžádejte si a ověřte technickou, grafickou i obsahovou vyváženost příslušného programu (i s ohledem na možnosti vašeho hardwarového vybavení) prostřednictvím tzv. demo-verze (mnohdy bývá k dispozici zdarma přímo na internetu obsahující ukázky jednotlivých cvičebních modulů. Pomocí takovéhoto přímého ověření především sledujte: i. adekvátnost zpracování programu vzhledem k věku osoby, pro kterou má být určen (zjistíte např., že např. poněkud dětské grafické zpracování programu již neodpovídá představám vašeho dospívající žáka, studenta či dokonce dospělé osoby, která bude program využívat; v opačném případě hrozí ztráta motivace pro práci, nechuť k provádění dalších cvičení a následně nedůvěra k další intervenci); ii. technickou nedostatečnost vašeho počítačového vybavení, ať již se jedná o příliš nízkou rychlost zpracování jednotlivých programových součástí či o nedostatečné vybavení adekvátní grafickou či zvukovou kartou apod.; iii. požadavky na samostatné ovládání programu žákem, studentem či dospělou osobou s případným přidruženým zdravotním postižením. Ověření vyváženosti programů Adekvátnost zpracování programu Technická nedostatečnost Samostatnost 14

16 Příklad: a) Problém Smíšené projevy poruch učení Rodiče mají pocit, že se u jejich dítěte (které je nyní v 5. ročníku základní školy) s diagnostikovanou dysortografií projevují stále častěji obtíže v matematice, i když ji v předchozích letech poměrně zvládalo. b) Řešení Specifické poruchy učení se většinou nevyskytují v tzv. čistých (samostatných) formách; v mnoha případech se jedná spíše o určitý komplex projevů, z nichž některé spadají spíše pod dyslexii, některé však přesahují např. do dyskalkulie (např. v případě tzv. lexické dyskalkulie, u které má dítě obtíže ve čtení číslic či matematických znaků a vykazuje obdobné záměny tvarově podobných číslic, jako je tomu u dyslexie v případě čtení písmen či slov). Přesné rozlišení jednotlivých typů je proto záležitost značně obtížná (zvláště na vyšších stupních škol). Některé z forem specifických poruch učení se mohou na druhém stupni základní školy odrazit i ve slabších výsledcích v předmětech, které s původní poruchou zdánlivě nesouvisí, ale jsou závislé na přesném čtení či psaní, zapamatování si posloupnosti slov či znaků, dat, pravolevé orientaci apod. Zdůraznili bychom proto znovu prvořadý význam co nejpřesnější diagnostiky, která by se měla opírat o okamžitou a pružnou spolupráci mezi institucemi, které se na diagnostice podílejí. Příklad: a) Problém Obtíže s pozorností Učitel se stěžuje, že se u jeho žáka s diagnostikovanou specifickou poruchou učení se projevují poměrně často jakési výpadky pozornosti dítě najednou neví, kde má začít číst, na co se ho učitel ptal, nepamatuje si číslo strany či příkladu, který mělo řešit apod. Často zívá a má nepřítomný výraz. Ptá se vás, čím to může být způsobeno a zda se nejedná z jeho strany o záměr. 15

17 b) Řešení Poruchy či narušení koncentrace pozornosti (soustředění) bývají jedním ze základním projevů, které se u osob se specifickými poruchami učení vyskytují a mnohdy přetrvávají až do dospělosti. Učitel by si měl uvědomit, že pozornost je značně závislá na přetížení (únavě) organismu. Poruchy pozornosti mohou postihnout všechny smysly (oslabená může být pozornost ke sluchovým, stejně tak jako ke zrakovým či pohybovým podnětům). Na jedné straně se můžeme u dítěte setkat s roztržitostí (která je opakem koncentrace), jejíž příčinou může být nestálost záměrné, úmyslné pozornosti (např. zaměření pozornosti dítěte přeskakuje z předmětu na předmět, dítě není schopno déle udržet pozornost na řešení jednoho úkolu) (Vitásková, 2005). Školní obtíže může činit i hluboká koncentrace pozornosti (příliš dlouhé setrvávání pozornosti na předmětu či činnosti), která vede až ke ztrátě orientace v realitě. Dítě zdánlivě podléhá jakési fantazii, stává se zasněným, jeho vnímání se stává nepřesným, což vede k chybám z roztržitosti. Dítě může být rovněž příliš dlouho zaměřeno na nepodstatnou věc, nevýznamný detail, díky čemuž slábne a zpomaluje se jeho učební výkon. Potíže dítěte se mohou také týkat schopnosti rozdělit pozornost na vnímání dvou či více podnětů, které působí současně či následují krátce za sebou. Dítě nereaguje na slovní výzvy, což se dá učitelem vyložit jako neposlušnost. Tento projev často souvisí i s tím, že dítě není schopno soustředit svou pozornost na aktuálně nejdůležitější podnět (který může být sluchový, zrakový, ale i motorický atp.) (srovnej např. Lokšová, Lokša, 1999; Riefová, 1999). Z výše uvedených důvodů je vhodné především vysledovat, ve kterých částech dne je dítě nejvnímavější, kdy je koncentrace pozornosti nejvyšší, zda je pozornost dítěte závislá na některé konkrétní aktivitě, která předchází řešení úkolu (např. hodina tělocviku, svačina apod.). Musíme brát v úvahu, že některým dětem s poruchou pozornosti a aktivity (nejčastěji tzv. hyperaktivním dětem) 16

18 mohly být předepsány léky na její zlepšení. Jejich účinek musí být ve spolupráci s rodiči sledován, aby mohl lékař případně upravit dávkování. Tuto skutečnost bychom tedy měli od rodičů dítěte zjistit. Vzhledem ke skutečnosti, že žáci či studenti se specifickou poruchou učení poněkud obtížněji přenášejí pozornost z jednoho úkolu na druhý bychom měli citlivě využívat metodu častého střídání činností, aby se nestalo, že jakmile se žák či student konečně soustředí, je činnost změněna. Dostáváme jej pak neustále do časového tlaku, který většinou způsobí ztrátu motivace či pocity bezradnosti. Příklad: a) Problém Pomůcky pro žáky se specifickou poruchou učení Jaké vhodné pomůcky zvolit pro individuální či skupinovou práci s žáky se specifickou poruchou učení to je časté dilema mnoha poskytovatelů intervence i rodičů. b) Řešení Při výběru pomůcek a dalších intervenčních materiálů se musíte řídit následujícími faktory: Diagnostikovaná příčina; častou chybou je volba intervenčního postupu a didaktického materiálu, který dostatečně nerespektuje příčinu specifických obtíží žáka; pokud je příčina ve zrakovém vnímání, můžeme využít různé materiály pro nácvik vizuomotorické koordinace, zrakovou diferenciaci, analýzu či syntézu u nesymbolických či symbolických obrázcích, písmenech, číslic, cvičení očních pohybů, zrakovou paměť apod.; pokud je ale příčina ve sluchovém vnímání, budeme procvičovat nácvik fonematického sluchu, sluchové analýzy a syntézy, audiomotorickou koordinaci, sluchovou paměť atd. Věk a pohlaví žáka; mladší žáci budou mít ještě většinou chuť pracovat a věnovat se i mimoškolní intervenci, nebude u nich problém s tím, že by už materiály a cvičení znali a byli by jejich podobností demotivováni; u starších musíme více uplatnit právě počítačové programy a dbát na to, aby cvičný materiál neobsahoval dětské Faktory výběru pomůcek 17

19 obrázky, texty apod., jinak by hrozila nechuť k práci, která může vést až k celkové rezignaci ke školním činnostem. Zkušenosti s předešlou intervencí opět ovlivňují motivaci a postoj k intervenci. Zájmy žáka dle zájmů lze vybrat podnětový materiál, přizpůsobit cvičební texty apod. Přístup k počítači rozhodující pro výběr domácích cvičení a doporučení pro rodiče. Pro zájemce: Nabídka vhodných tištěných materiálů (jejichž nabídku najdete nejenom v knihkupectvích, na internetu či na stránkách dys-center, pedagogickopsychologických poraden, České společnosti Dyslexie apod.) obsahuje různá cvičení pro rozvoj čtení, psaní a počítání, čítanky pro dyslektiky, cviky na zlepšení zrakové či sluchové pozornosti, publikace pro intervenci narušení očních pohybů, náměty pro pravopisná cvičení pro dysortografiky a další publikace. O vhodnosti jejich užití se můžete poradit ve výše uvedených pracovištích a sdruženích (Kucharská, ; Sindelarová, 1996; Švancarová, Kucharská, 2001). Příklad: a) Problém Poruchy učení u dospělých V poradně se Vám objeví dospělý klient. který má problém se čtením a psaním, který vznikl jako následek mozkové mrtvice. Byl sice v péči lékařů, ale po odeznění hlavních obtíží se vrátil zpět domů, kde se značně projevil problém s uvedenými dovednostmi. Jak lze takovouto situaci řešit? b) Odkazy a náměty pro další řešení Jelikož jsou tyto obtíže často spojeny i s určitými většími či menšími projevy narušení jazykového projevu, nejvhodnější je vyhledat pomoc na logopedickém pracovišti, kde mají zkušenost s péčí o tzv. afatiky. Afázie je totiž ztráta či vážné narušení jazykových schopností, která má získaný charakter a často se Afázie 18

20 s obtížemi v oblast čtení a psaní spojuje. Odkazy na příslušná pracoviště můžete najít nejenom na níže uvedených webových odkazech či v telefonním seznamu, ale také pokus se obrátíte na občanská sdružení pro osoby s afázií (rovněž na internetových stránkách). Přestože jsou metody používané pro osoby s alexií a agrafií obdobné jako obtíže žáků s vývojovými formami poruchy, nemůže být vzhledem k věku klientů přístup naprosto shodný, ať se to týká pomůcek, cvičebních textů či průvodní a cílové motivace. Dá se využít i počítačového softwaru např. program MENTIO či FONO, které umožňují dokonce samostatnou práci a mají značný stimulační charakter. Mnoho času musí být věnováno zpětnému obnovení slovní zásoby, která bývá v důsledku ztrát jazykových schopností omezena, časté jsou poruchy pojmenování předmětů, činností i osob, což se např. projevuje opisováním jeho významu, výměnou slova za jiné, které podobně zní či jeho vynecháním. Častá je také záměna slov s hláskami, které se podobně vyslovují apod. Logoped má mnoho možností, jak dané obtíže snížit či kompenzovat zlepšením jiných dovedností. V krajním případě může také použít alternativních či augmentativních forem komunikace. Pro zájemce: Z intervenčních materiálů lze využít publikace od Čecháčkové (1998), Mimrové (1998) a Cséfalvaye, Košťálové, Klimešové (2003). 4. ODKAZY PRO DALŠÍ MOŽNÁ ŘEŠENÍ A NÁMĚTY Pokud budete mít zájem o další informace, můžete je najít na následujících webových adresách:

21 Pamatujme: Pokud si nebudete jisti svým doporučením či rozhodnutím, vždy se obraťte na příslušná diagnostická pracoviště, organizace, sdružen či konkrétní odborníky na základních, středních a vysokých školách. Velmi pozitivní a výrazný vliv má také kontakt s vrstevníky (ale i se staršími osobami) se stejnou poruchou, kteří se již se svou poruchou vyrovnali a umí využívat různé kompenzační strategie, poradí jak řešit pocity bezmocnosti či nejistoty, který specifické vývojové poruchy učení provázejí. Pamatuj Stejné pravidlo platí u přístupu k dospělým s vývojovými i získanými formami poruch učení. Vždy platí především následující trpělivý a individuálně přizpůsobený přístup přináší úspěch, i když mnohdy za delší dobu (i několika let). Jednotný recept či snad všelék na tyto poruchy rozhodně vytvořen nebyl, protože neexistuje. Pamatuj 20

22 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY CSÉFALVAY, Z. KOŠŤÁLOVÁ, M., KLIMEŠOVÁ, M. Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie. Praha: Asociace klinických logopedů ČR, ČECHÁČKOVÁ, M. Textová a obrázková cvičebnice pro nemocné s poruchou řečových funkcí afázií. Olomouc: Fakultní nemocnice, DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. 2. rozšíř. vyd. Logopedické centrum, KIRBYOVÁ, A. Nešikovné dítě: dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha: Portál, KOUKOLÍK, F. Lidský mozek : funkční systémy : norma a poruchy. 2. aktualit. a rozš. vyd. Praha: Portál, KUCHARSKÁ, A. (ED.). Specifické poruchy učení a chování. Sborníky Praha: Portál. LECHTA, V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, LOKŠA, J., LOKŠOVÁ, I. Pozornost, motivace a relaxace dětí ve škole. Portál, MATĚJČEK, Z. Dyslexie-specifické poruchy čtení. 3.uprav. a rozš. vyd. Jinočany: Nakladatelství H&H, MICHÁLEK, J. Vývojová dyspinxie možnost vyhledávání a diagnostiky. In KUCHARSKÁ, A. (ED.) Specifické poruchy učení a chování. Sborník Praha: Portál, s MIMROVÁ, M. Afázie: soubor cvičných textů pro reedukaci afázie. Praha: Triton, NOVÁK, J. Dyskalkulie. Specifické poruchy počítání. Litomyšl: Augusta, POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. rozš. a opr. vyd. Praha: Portál PROCHÁZKA, M., DAN, J. Hudební schopnosti u dětí s dyslexií. In KUCHARSKÁ, A. (ED.) Specifické poruchy učení a chování. Sborník Praha: Portál, s RIEFOVÁ, S.F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál, SELIKOWITZ, M. Dyslexie a jiné poruchy učení. Grada Publishing, SINDELAROVÁ, B. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Specifické a nespecifické symptomy specifických poruch školních dovedností

Specifické a nespecifické symptomy specifických poruch školních dovedností a nespecifické specifických poruch školních dovedností Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je nejprve charakteristika dvou hlavních skupin symptomů specifických poruch školních dovedností

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Terminologické vymezení a klasifikace specifických poruch školních dovedností

Terminologické vymezení a klasifikace specifických poruch školních dovedností Terminologické vymezení a klasifikace specifických poruch školních dovedností Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je prezentovat terminologická vymezení a klasifikace specifických poruch

Více

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností DYSKALKULIE - porucha matematických schopností Při řešení různých matematických úloh se uplatňují speciální matematické faktory: verbální (zadávání úloh, jejich řešení, odpovědi na otázky ve formě řeči

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Základy logopedie (logopedie jako vědní obor)

Základy logopedie (logopedie jako vědní obor) Základy ( jako vědní obor) doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je prezentovat logopedii jako vědní obor, obor vysokoškolského studia a profesi. Dílčími cíli je prezentovat předmět,

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole a Praktické škole Benešov Konopišťská 386, 256 01 Benešov E-mail: spcbenesov@seznam.cz mobil: 734357465 ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC Vážená paní

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 Obsah Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 KAPITOLA 1 Metody a techniky logopedické terapie, principy jejich aplikace (Viktor Lechta) 15 1.1 Trendy vývoje 16 1.2 Vymezení 18 1.3 Východiska 20 1.4 Cíle

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ DYSKALKULIE Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Mgr.Noemi

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Vypracovala: Mgr. Jana Nováková SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se u takto postižených jedinců

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Metodická zpráva č. 3 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Téma: Integrace žáků se SVP, zvl. žáků se sociokulturním znevýhodněním 1. Jak se podílí školní speciální pedagog/psycholog

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Kristina Konečná, školní speciální pedagog Dne: 28.8. 2014 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní informace k přednášce

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více